Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 21 22 23 24 25 26 27
Back: 1 20
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: байснаас & болсноос & явснаас & гэснээс & ирснээс & санаснаас & бодсоноос & гарснаас & үзсэнээс & сууснаас & орсноос & барснаас & хийснээс & ярьснаас & мэдсэнээс & халааснаас & алдсанаас & бууснаас & сонссоноос & эхэлснээс & тэгснээс & учирснаас & хэвтсэнээс & хэлснээс & айснаас & мартсанаас
QGRAM: <PC.PRF-ABL>70 & <PC.PRF-ABL>51 & <PC.PRF-ABL>45 & <PC.PRF-ABL>35 & <PC.PRF-ABL>27 & <PC.PRF-ABL>19 & <PC.PRF-ABL>18 & <PC.PRF-ABL>17 & <PC.PRF-ABL>14 & <PC.PRF-ABL>14 & <PC.PRF-ABL>13 & <PC.PRF-ABL>12 & <PC.PRF-ABL>10 & <PC.PRF-ABL>10 & <PC.PRF-ABL>9 & <PC.PRF-ABL>9 & <PC.PRF-ABL>8 & <PC.PRF-ABL>8 & <PC.PRF-ABL>8 & <PC.PRF-ABL>8 & <PC.PRF-ABL>7 & <PC.PRF-ABL>6 & <PC.PRF-ABL>6 & <PC.PRF-ABL>6 & <PC.PRF-ABL>5 & <PC.PRF-ABL>5
QLEX: <[байх]>70 & <[болох]>51 & <[явах]>45 & <[гэх]>35 & <[ирэх]>27 & <[санах]>19 & <[бодох]>18 & <[гарах]>17 & <[үзэх]>14 & <[суух]>14 & <[орох]>13 & <[барах]>12 & <[хийх]>10 & <[ярих]>10 & <[мэдэх]>9 & <[халаах]>9 & <[алдах]>8 & <[буух]>8 & <[сонсох]>8 & <[эхлэх]>8 & <[тэгэх]>7 & <[учрах]>6 & <[хэвтэх]>6 & <[хэлэх]>6 & <[айх]>5 & <[мартах]>5
QFLEX: снаас & сноос & снаас & снээс & снээс & снаас & соноос & снаас & сэнээс & снаас & сноос & снаас & снээс & ьснаас & сэнээс & снаас & санаас & снаас & соноос & # & снээс & # & сэнээс & снээс & снаас & санаас
REVWORD: саансйаб & соонслоб & саансвя & сээнсэг & сээнсри & саансанас & сооносдоб & саансраг & сээнэсз}FA40+U{ & саансуус & соонсро & саансраб & сээнсйих & саансьря & сээнэсдэм & саансаалах & саанасдла & саансууб & сооносснос & сээнслэхэ & сээнсгэт & саансричу & сээнэствэх & сээнслэх & саансйа & саанастрам
FREQ: 440
FREQALL: 628
RANG: 130
QWORDF: <байснаас>70 & <болсноос>51 & <явснаас>45 & <гэснээс>35 & <ирснээс>27 & <санаснаас>19 & <бодсоноос>18 & <гарснаас>17 & <үзсэнээс>14 & <сууснаас>14 & <орсноос>13 & <барснаас>12 & <хийснээс>10 & <ярьснаас>10 & <мэдсэнээс>9 & <халааснаас>9 & <алдсанаас>8 & <бууснаас>8 & <сонссоноос>8 & <эхэлснээс>8 & <тэгснээс>7 & <учирснаас>6 & <хэвтсэнээс>6 & <хэлснээс>6 & <айснаас>5 & <мартсанаас>5
GRAMFORM: PC.PRF-ABL
LEXEMA: [байх] & [болох] & [явах] & [гэх] & [ирэх] & [санах] & [бодох] & [гарах] & [үзэх] & [суух] & [орох] & [барах] & [хийх] & [ярих] & [мэдэх] & [халаах] & [алдах] & [буух] & [сонсох] & [эхлэх] & [тэгэх] & [учрах] & [хэвтэх] & [хэлэх] & [айх] & [мартах]
WORDFORM: халааснаасаа & байснаасаа
QGRAM: <PC.PRF-ABL-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-ABL-POSS.REFL>6
QLEX: <[халаах]>10 & <[байх]>6
QFLEX: снаасаа & снаасаа
REVWORD: аасаансаалах & аасаансйаб
FREQ: 16
FREQALL: 6
RANG: 391
QWORDF: <халааснаасаа>10 & <байснаасаа>6
GRAMFORM: PC.PRF-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [халаах] & [байх]
WORDFORM: төрснөөс
QGRAM: <PC.PRF-ABL@ABL>7
QLEX: <[төрөх]@[төрсөн]>7
QFLEX: сн{U+ø4E9}{U+ø4E9}с;сн{U+ø4E9}{U+ø4E9}с
REVWORD: с}9E40+U{}9E40+U{нср}9E40+U{т
FREQ: 7
FREQALL: 7
RANG: 479
QWORDF: <төрснөөс>7
GRAMFORM: PC.PRF-ABL@ABL
LEXEMA: [төрөх]@[төрсөн]
WORDFORM: байсныг & болсныг & ирснийг & гэснийг & хэлснийг & явсныг & ярьсныг & өгснийг & орсныг & хийснийг & гарсныг & бичсэнийг & бодсоныг & одсоныг & суусныг & алдсаныг & дайралдсаныг & очсоныг & тавьсныг & тохиолдсоныг & эхэлснийг & алсныг & гаргасныг & зүүснийг & мартсаныг & унтсаныг & хүрснийг & баярласныг & орхисныг & санасныг & туссаныг & унасныг & болгосныг & буусныг & захисныг & хувирсныг
QGRAM: <PC.PRF-ACC>194 & <PC.PRF-ACC>148 & <PC.PRF-ACC>77 & <PC.PRF-ACC>56 & <PC.PRF-ACC>51 & <PC.PRF-ACC>45 & <PC.PRF-ACC>29 & <PC.PRF-ACC>23 & <PC.PRF-ACC>19 & <PC.PRF-ACC>16 & <PC.PRF-ACC>15 & <PC.PRF-ACC>14 & <PC.PRF-ACC>10 & <PC.PRF-ACC>10 & <PC.PRF-ACC>9 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>8 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>7 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>6 & <PC.PRF-ACC>5 & <PC.PRF-ACC>5 & <PC.PRF-ACC>5 & <PC.PRF-ACC>5
QLEX: <[байх]>194 & <[болох]>148 & <[ирэх]>77 & <[гэх]>56 & <[хэлэх]>51 & <[явах]>45 & <[ярих]>29 & <[өгөх]>23 & <[орох]>19 & <[хийх]>16 & <[гарах]>15 & <[бичих]>14 & <[бодох]>10 & <[одох]>10 & <[суух]>9 & <[алдах]>8 & <[дайралдах]>8 & <[очих]>8 & <[тавих]>8 & <[тохиолдох]>8 & <[эхлэх]>8 & <[алах]>7 & <[гаргах]>7 & <[зүүх]>7 & <[мартах]>7 & <[унтах]>7 & <[хүрэх]>7 & <[баярлах]>6 & <[орхих]>6 & <[санах]>6 & <[тусах]>6 & <[унах]>6 & <[болгох]>5 & <[буух]>5 & <[захих]>5 & <[хувирах]>5
QFLEX: сныг & сныг & снийг & снийг & снийг & сныг & ьсныг & снийг & сныг & снийг & сныг & сэнийг & соныг & соныг & сныг & саныг & саныг & соныг & ьсныг & соныг & # & сныг & сныг & снийг & саныг & саныг & снийг & сныг & сныг & сныг & саныг & сныг & сныг & сныг & сныг & сныг
REVWORD: гынсйаб & гынслоб & гйинсри & гйинсэг & гйинслэх & гынсвя & гынсьря & гйинсг}9E40+U{ & гынсро & гйинсйих & гынсраг & гйинэсчиб & гыносдоб & гыносдо & гынсуус & гынасдла & гынасдларйад & гыносчо & гынсьват & гыносдлоихот & гйинслэхэ & гынсла & гынсаграг & гйинс}FA40+U{}FA40+U{з & гынастрам & гынастну & гйинср}FA40+U{х & гынсалряаб & гынсихро & гынсанас & гынассут & гынсану & гынсоглоб & гынсууб & гынсихаз & гынсривух
FREQ: 856
FREQALL: 263
RANG: 95
QWORDF: <байсныг>194 & <болсныг>148 & <ирснийг>77 & <гэснийг>56 & <хэлснийг>51 & <явсныг>45 & <ярьсныг>29 & <өгснийг>23 & <орсныг>19 & <хийснийг>16 & <гарсныг>15 & <бичсэнийг>14 & <бодсоныг>10 & <одсоныг>10 & <суусныг>9 & <алдсаныг>8 & <дайралдсаныг>8 & <очсоныг>8 & <тавьсныг>8 & <тохиолдсоныг>8 & <эхэлснийг>8 & <алсныг>7 & <гаргасныг>7 & <зүүснийг>7 & <мартсаныг>7 & <унтсаныг>7 & <хүрснийг>7 & <баярласныг>6 & <орхисныг>6 & <санасныг>6 & <туссаныг>6 & <унасныг>6 & <болгосныг>5 & <буусныг>5 & <захисныг>5 & <хувирсныг>5
GRAMFORM: PC.PRF-ACC
LEXEMA: [байх] & [болох] & [ирэх] & [гэх] & [хэлэх] & [явах] & [ярих] & [өгөх] & [орох] & [хийх] & [гарах] & [бичих] & [бодох] & [одох] & [суух] & [алдах] & [дайралдах] & [очих] & [тавих] & [тохиолдох] & [эхлэх] & [алах] & [гаргах] & [зүүх] & [мартах] & [унтах] & [хүрэх] & [баярлах] & [орхих] & [санах] & [тусах] & [унах] & [болгох] & [буух] & [захих] & [хувирах]
WORDFORM: чадсангүй & байсангүй & дуугарсангүй & болсонгүй & мэдсэнгүй & хэлсэнгүй & гарсангүй & өгсөнгүй & ирсэнгүй & олсонгүй & олдсонгүй & бодсонгүй & үзсэнгүй & хүрсэнгүй & явсангүй & анзаарсангүй & санасангүй & ойлгосонгүй & авсангүй & орсонгүй & тэссэнгүй & зогссонгүй & тэгсэнгүй & хөдөлсөнгүй & амжсангүй & сонссонгүй & харагдсангүй & таньсангүй & хүссэнгүй & айсангүй & гэсэнгүй & хийсэнгүй & ярьсангүй & алдсангүй & бүтсэнгүй & үзэгдсэнгүй & оносонгүй & гаргасангүй & зүрхэлсэнгүй & очсонгүй & тавьсангүй & унтсангүй & итгэсэнгүй & тоосонгүй & ухаарсангүй & дайралдсангүй & унасангүй & уусангүй & асуусангүй & буцсангүй & дийлсэнгүй & дуулдсангүй & мэдэгдсэнгүй & тогтсонгүй & эргэлзсэнгүй
QGRAM: <PC.PRF-CAR-NOM>232 & <PC.PRF-CAR-NOM>201 & <PC.PRF-CAR-NOM>91 & <PC.PRF-CAR-NOM>76 & <PC.PRF-CAR-NOM>75 & <PC.PRF-CAR-NOM>72 & <PC.PRF-CAR-NOM>58 & <PC.PRF-CAR-NOM>53 & <PC.PRF-CAR-NOM>47 & <PC.PRF-CAR-NOM>40 & <PC.PRF-CAR-NOM>36 & <PC.PRF-CAR-NOM>34 & <PC.PRF-CAR-NOM>30 & <PC.PRF-CAR-NOM>29 & <PC.PRF-CAR-NOM>28 & <PC.PRF-CAR-NOM>26 & <PC.PRF-CAR-NOM>25 & <PC.PRF-CAR-NOM>24 & <PC.PRF-CAR-NOM>22 & <PC.PRF-CAR-NOM>22 & <PC.PRF-CAR-NOM>20 & <PC.PRF-CAR-NOM>19 & <PC.PRF-CAR-NOM>18 & <PC.PRF-CAR-NOM>18 & <PC.PRF-CAR-NOM>17 & <PC.PRF-CAR-NOM>16 & <PC.PRF-CAR-NOM>15 & <PC.PRF-CAR-NOM>14 & <PC.PRF-CAR-NOM>13 & <PC.PRF-CAR-NOM>12 & <PC.PRF-CAR-NOM>12 & <PC.PRF-CAR-NOM>11 & <PC.PRF-CAR-NOM>11 & <PC.PRF-CAR-NOM>10 & <PC.PRF-CAR-NOM>10 & <PC.PRF-CAR-NOM>10 & <PC.PRF-CAR-NOM>10 & <PC.PRF-CAR-NOM>8 & <PC.PRF-CAR-NOM>8 & <PC.PRF-CAR-NOM>8 & <PC.PRF-CAR-NOM>8 & <PC.PRF-CAR-NOM>8 & <PC.PRF-CAR-NOM>7 & <PC.PRF-CAR-NOM>7 & <PC.PRF-CAR-NOM>7 & <PC.PRF-CAR-NOM>6 & <PC.PRF-CAR-NOM>6 & <PC.PRF-CAR-NOM>6 & <PC.PRF-CAR-NOM>5 & <PC.PRF-CAR-NOM>5 & <PC.PRF-CAR-NOM>5 & <PC.PRF-CAR-NOM>5 & <PC.PRF-CAR-NOM>5 & <PC.PRF-CAR-NOM>5 & <PC.PRF-CAR-NOM>5
QLEX: <[чадах]>232 & <[байх]>201 & <[дуугарах]>91 & <[болох]>76 & <[мэдэх]>75 & <[хэлэх]>72 & <[гарах]>58 & <[өгөх]>53 & <[ирэх]>47 & <[олох]>40 & <[олдох]>36 & <[бодох]>34 & <[үзэх]>30 & <[хүрэх]>29 & <[явах]>28 & <[анзаарах]>26 & <[санах]>25 & <[ойлгох]>24 & <[авах]>22 & <[орох]>22 & <[тэсэх]>20 & <[зогсох]>19 & <[тэгэх]>18 & <[хөдлөх]>18 & <[амжих]>17 & <[сонсох]>16 & <[харагдах]>15 & <[таних]>14 & <[хүсэх]>13 & <[айх]>12 & <[гэх]>12 & <[хийх]>11 & <[ярих]>11 & <[алдах]>10 & <[бүтэх]>10 & <[үзэгдэх]>10 & <[онох]>10 & <[гаргах]>8 & <[зүрхлэх]>8 & <[очих]>8 & <[тавих]>8 & <[унтах]>8 & <[итгэх]>7 & <[тоох]>7 & <[ухаарах]>7 & <[дайралдах]>6 & <[унах]>6 & <[уух]>6 & <[асуух]>5 & <[буцах]>5 & <[дийлэх]>5 & <[дуулдах]>5 & <[мэдэгдэх]>5 & <[тогтох]>5 & <[эргэлзэх]>5
QFLEX: санг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & с{U+ø4E9}нг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & # & санг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & ьсанг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & ьсанг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & # & сонг{U+ø4AF}й & ьсанг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & санг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й & сонг{U+ø4AF}й & сэнг{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{гнасдач & й}FA40+U{гнасйаб & й}FA40+U{гнасрагууд & й}FA40+U{гнослоб & й}FA40+U{гнэсдэм & й}FA40+U{гнэслэх & й}FA40+U{гнасраг & й}FA40+U{гн}9E40+U{сг}9E40+U{ & й}FA40+U{гнэсри & й}FA40+U{гносло & й}FA40+U{гносдло & й}FA40+U{гносдоб & й}FA40+U{гнэсз}FA40+U{ & й}FA40+U{гнэср}FA40+U{х & й}FA40+U{гнасвя & й}FA40+U{гнасраазна & й}FA40+U{гнасанас & й}FA40+U{гносоглйо & й}FA40+U{гнасва & й}FA40+U{гносро & й}FA40+U{гнэссэт & й}FA40+U{гноссгоз & й}FA40+U{гнэсгэт & й}FA40+U{гн}9E40+U{сл}9E40+U{д}9E40+U{х & й}FA40+U{гнасжма & й}FA40+U{гносснос & й}FA40+U{гнасдгарах & й}FA40+U{гнасьнат & й}FA40+U{гнэсс}FA40+U{х & й}FA40+U{гнасйа & й}FA40+U{гнэсэг & й}FA40+U{гнэсйих & й}FA40+U{гнасьря & й}FA40+U{гнасдла & й}FA40+U{гнэст}FA40+U{б & й}FA40+U{гнэсдгэз}FA40+U{ & й}FA40+U{гносоно & й}FA40+U{гнасаграг & й}FA40+U{гнэслэхр}FA40+U{з & й}FA40+U{гносчо & й}FA40+U{гнасьват & й}FA40+U{гнастну & й}FA40+U{гнэсэгти & й}FA40+U{гносоот & й}FA40+U{гнасрааху & й}FA40+U{гнасдларйад & й}FA40+U{гнасану & й}FA40+U{гнасуу & й}FA40+U{гнасууса & й}FA40+U{гнасцуб & й}FA40+U{гнэслйид & й}FA40+U{гнасдлууд & й}FA40+U{гнэсдгэдэм & й}FA40+U{гностгот & й}FA40+U{гнэсзлэгрэ
FREQ: 1571
FREQALL: 741
RANG: 71
QWORDF: <чадсангүй>232 & <байсангүй>201 & <дуугарсангүй>91 & <болсонгүй>76 & <мэдсэнгүй>75 & <хэлсэнгүй>72 & <гарсангүй>58 & <өгсөнгүй>53 & <ирсэнгүй>47 & <олсонгүй>40 & <олдсонгүй>36 & <бодсонгүй>34 & <үзсэнгүй>30 & <хүрсэнгүй>29 & <явсангүй>28 & <анзаарсангүй>26 & <санасангүй>25 & <ойлгосонгүй>24 & <авсангүй>22 & <орсонгүй>22 & <тэссэнгүй>20 & <зогссонгүй>19 & <тэгсэнгүй>18 & <хөдөлсөнгүй>18 & <амжсангүй>17 & <сонссонгүй>16 & <харагдсангүй>15 & <таньсангүй>14 & <хүссэнгүй>13 & <айсангүй>12 & <гэсэнгүй>12 & <хийсэнгүй>11 & <ярьсангүй>11 & <алдсангүй>10 & <бүтсэнгүй>10 & <үзэгдсэнгүй>10 & <оносонгүй>10 & <гаргасангүй>8 & <зүрхэлсэнгүй>8 & <очсонгүй>8 & <тавьсангүй>8 & <унтсангүй>8 & <итгэсэнгүй>7 & <тоосонгүй>7 & <ухаарсангүй>7 & <дайралдсангүй>6 & <унасангүй>6 & <уусангүй>6 & <асуусангүй>5 & <буцсангүй>5 & <дийлсэнгүй>5 & <дуулдсангүй>5 & <мэдэгдсэнгүй>5 & <тогтсонгүй>5 & <эргэлзсэнгүй>5
GRAMFORM: PC.PRF-CAR-NOM
LEXEMA: [чадах] & [байх] & [дуугарах] & [болох] & [мэдэх] & [хэлэх] & [гарах] & [өгөх] & [ирэх] & [олох] & [олдох] & [бодох] & [үзэх] & [хүрэх] & [явах] & [анзаарах] & [санах] & [ойлгох] & [авах] & [орох] & [тэсэх] & [зогсох] & [тэгэх] & [хөдлөх] & [амжих] & [сонсох] & [харагдах] & [таних] & [хүсэх] & [айх] & [гэх] & [хийх] & [ярих] & [алдах] & [бүтэх] & [үзэгдэх] & [онох] & [гаргах] & [зүрхлэх] & [очих] & [тавих] & [унтах] & [итгэх] & [тоох] & [ухаарах] & [дайралдах] & [унах] & [уух] & [асуух] & [буцах] & [дийлэх] & [дуулдах] & [мэдэгдэх] & [тогтох] & [эргэлзэх]
WORDFORM: зөвшөөрсөнгүй
QGRAM: <PC.PRF-CAR-NOM@NOM>8
QLEX: <[зөвшөөрөх]@[зөвшөөрсөн]>8
QFLEX: #
REVWORD: й}FA40+U{гн}9E40+U{ср}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з
FREQ: 8
FREQALL: 0
RANG: 461
QWORDF: <зөвшөөрсөнгүй>8
GRAMFORM: PC.PRF-CAR-NOM@NOM
LEXEMA: [зөвшөөрөх]@[зөвшөөрсөн]
WORDFORM: байсантай
QGRAM: <PC.PRF-COM-NOM>5
QLEX: <[байх]>5
QFLEX: сантай
REVWORD: йатнасйаб
FREQ: 5
FREQALL: 42
RANG: 523
QWORDF: <байсантай>5
GRAMFORM: PC.PRF-COM-NOM
LEXEMA: [байх]
WORDFORM: гэсэнд & болсонд & ирсэнд & хэлсэнд & өгсөнд & байсанд & асуусанд & ярьсанд & гарсанд & халаасанд & гуйсанд & алдсанд & өгүүлсэнд & заасанд & санагдсанд & орсонд & цохисонд & дохисонд & үзэгдсэнд & орхисонд & унагасанд & харагдсанд & хийсэнд & хариулсанд & үзүүлсэнд & завдсанд & тавьсанд & чадсанд
QGRAM: <PC.PRF-DAT>171 & <PC.PRF-DAT>100 & <PC.PRF-DAT>50 & <PC.PRF-DAT>43 & <PC.PRF-DAT>36 & <PC.PRF-DAT>30 & <PC.PRF-DAT>29 & <PC.PRF-DAT>17 & <PC.PRF-DAT>15 & <PC.PRF-DAT>15 & <PC.PRF-DAT>14 & <PC.PRF-DAT>13 & <PC.PRF-DAT>11 & <PC.PRF-DAT>10 & <PC.PRF-DAT>9 & <PC.PRF-DAT>8 & <PC.PRF-DAT>8 & <PC.PRF-DAT>7 & <PC.PRF-DAT>7 & <PC.PRF-DAT>7 & <PC.PRF-DAT>7 & <PC.PRF-DAT>7 & <PC.PRF-DAT>7 & <PC.PRF-DAT>6 & <PC.PRF-DAT>5 & <PC.PRF-DAT>5 & <PC.PRF-DAT>5 & <PC.PRF-DAT>5
QLEX: <[гэх]>171 & <[болох]>100 & <[ирэх]>50 & <[хэлэх]>43 & <[өгөх]>36 & <[байх]>30 & <[асуух]>29 & <[ярих]>17 & <[гарах]>15 & <[халаах]>15 & <[гуйх]>14 & <[алдах]>13 & <[өгүүлэх]>11 & <[заах]>10 & <[санагдах]>9 & <[орох]>8 & <[цохих]>8 & <[дохих]>7 & <[үзэгдэх]>7 & <[орхих]>7 & <[унагах]>7 & <[харагдах]>7 & <[хийх]>7 & <[хариулах]>6 & <[үзүүлэх]>5 & <[завдах]>5 & <[тавих]>5 & <[чадах]>5
QFLEX: сэнд & сонд & сэнд & сэнд & с{U+ø4E9}нд & санд & санд & ьсанд & санд & санд & санд & санд & сэнд & санд & санд & сонд & сонд & сонд & сэнд & сонд & санд & санд & сэнд & санд & сэнд & санд & ьсанд & санд
REVWORD: днэсэг & днослоб & днэсри & днэслэх & дн}9E40+U{сг}9E40+U{ & днасйаб & днасууса & днасьря & днасраг & днасаалах & днасйуг & днасдла & днэсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & днасааз & днасдганас & дносро & дносихоц & дносиход & днэсдгэз}FA40+U{ & дносихро & днасагану & днасдгарах & днэсйих & днаслуирах & днэсл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & днасдваз & днасьват & днасдач
FREQ: 647
FREQALL: 973
RANG: 111
QWORDF: <гэсэнд>171 & <болсонд>100 & <ирсэнд>50 & <хэлсэнд>43 & <өгсөнд>36 & <байсанд>30 & <асуусанд>29 & <ярьсанд>17 & <гарсанд>15 & <халаасанд>15 & <гуйсанд>14 & <алдсанд>13 & <өгүүлсэнд>11 & <заасанд>10 & <санагдсанд>9 & <орсонд>8 & <цохисонд>8 & <дохисонд>7 & <үзэгдсэнд>7 & <орхисонд>7 & <унагасанд>7 & <харагдсанд>7 & <хийсэнд>7 & <хариулсанд>6 & <үзүүлсэнд>5 & <завдсанд>5 & <тавьсанд>5 & <чадсанд>5
GRAMFORM: PC.PRF-DAT
LEXEMA: [гэх] & [болох] & [ирэх] & [хэлэх] & [өгөх] & [байх] & [асуух] & [ярих] & [гарах] & [халаах] & [гуйх] & [алдах] & [өгүүлэх] & [заах] & [санагдах] & [орох] & [цохих] & [дохих] & [үзэгдэх] & [орхих] & [унагах] & [харагдах] & [хийх] & [хариулах] & [үзүүлэх] & [завдах] & [тавих] & [чадах]
WORDFORM: гэсэндээ & болсондоо & айсандаа & байсандаа & баярласандаа & хэлсэндээ & санасандаа & бодсондоо & халаасандаа & чадсандаа & ирсэндээ & уулзсандаа & цочсондоо & зорьсондоо & тэвдсэндээ & явсандаа & өрөвдсөндөө & орхисондоо
QGRAM: <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>61 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>44 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>18 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>16 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>15 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[гэх]>61 & <[болох]>44 & <[айх]>18 & <[байх]>16 & <[баярлах]>15 & <[хэлэх]>14 & <[санах]>12 & <[бодох]>10 & <[халаах]>9 & <[чадах]>9 & <[ирэх]>8 & <[уулзах]>8 & <[цочих]>7 & <[зорих]>6 & <[тэвдэх]>6 & <[явах]>6 & <[өрөвдөх]>5 & <[орхих]>5
QFLEX: сэндээ & сондоо & сандаа & сандаа & сандаа & сэндээ & сандаа & сондоо & сандаа & сандаа & сэндээ & сандаа & сондоо & ьсондоо & сэндээ & сандаа & с{U+ø4E9}нд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & сондоо
REVWORD: ээднэсэг & ооднослоб & ааднасйа & ааднасйаб & ааднасалряаб & ээднэслэх & ааднасанас & оодносдоб & ааднасаалах & ааднасдач & ээднэсри & ааднасзлуу & оодносчоц & оодносьроз & ээднэсдвэт & ааднасвя & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{сдв}9E40+U{р}9E40+U{ & оодносихро
FREQ: 259
FREQALL: 193
RANG: 169
QWORDF: <гэсэндээ>61 & <болсондоо>44 & <айсандаа>18 & <байсандаа>16 & <баярласандаа>15 & <хэлсэндээ>14 & <санасандаа>12 & <бодсондоо>10 & <халаасандаа>9 & <чадсандаа>9 & <ирсэндээ>8 & <уулзсандаа>8 & <цочсондоо>7 & <зорьсондоо>6 & <тэвдсэндээ>6 & <явсандаа>6 & <өрөвдсөндөө>5 & <орхисондоо>5
GRAMFORM: PC.PRF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [гэх] & [болох] & [айх] & [байх] & [баярлах] & [хэлэх] & [санах] & [бодох] & [халаах] & [чадах] & [ирэх] & [уулзах] & [цочих] & [зорих] & [тэвдэх] & [явах] & [өрөвдөх] & [орхих]
WORDFORM: болсны & явсны & байсны & ирсний & өгсний & гэсний & гарсны & орсны & хэлсний & суусны & үзсэний & хийсний & өргөгдсөний & зүтгэсний & хүрсний & бичсэний & танилцсаны & ярьсны & барсны & бүтээсний & гаргасны & очсоны & хоносны & явсаны & байлдсаны & бодсоны & буусны & тавьсны & алдсаны & гуйсны & санасны & удсаны & уусны & чадсаны & эзэлсний
QGRAM: <PC.PRF-GEN>79 & <PC.PRF-GEN>67 & <PC.PRF-GEN>61 & <PC.PRF-GEN>31 & <PC.PRF-GEN>19 & <PC.PRF-GEN>16 & <PC.PRF-GEN>13 & <PC.PRF-GEN>13 & <PC.PRF-GEN>13 & <PC.PRF-GEN>12 & <PC.PRF-GEN>11 & <PC.PRF-GEN>11 & <PC.PRF-GEN>9 & <PC.PRF-GEN>9 & <PC.PRF-GEN>9 & <PC.PRF-GEN>8 & <PC.PRF-GEN>8 & <PC.PRF-GEN>8 & <PC.PRF-GEN>7 & <PC.PRF-GEN>7 & <PC.PRF-GEN>7 & <PC.PRF-GEN>7 & <PC.PRF-GEN>7 & <PC.PRF-GEN>7 & <PC.PRF-GEN>6 & <PC.PRF-GEN>6 & <PC.PRF-GEN>6 & <PC.PRF-GEN>6 & <PC.PRF-GEN>5 & <PC.PRF-GEN>5 & <PC.PRF-GEN>5 & <PC.PRF-GEN>5 & <PC.PRF-GEN>5 & <PC.PRF-GEN>5 & <PC.PRF-GEN>5
QLEX: <[болох]>79 & <[явах]>67 & <[байх]>61 & <[ирэх]>31 & <[өгөх]>19 & <[гэх]>16 & <[гарах]>13 & <[орох]>13 & <[хэлэх]>13 & <[суух]>12 & <[үзэх]>11 & <[хийх]>11 & <[өргөгдөх]>9 & <[зүтгэх]>9 & <[хүрэх]>9 & <[бичих]>8 & <[танилцах]>8 & <[ярих]>8 & <[барах]>7 & <[бүтээх]>7 & <[гаргах]>7 & <[очих]>7 & <[хонох]>7 & <[явах]>7 & <[байлдах]>6 & <[бодох]>6 & <[буух]>6 & <[тавих]>6 & <[алдах]>5 & <[гуйх]>5 & <[санах]>5 & <[удах]>5 & <[уух]>5 & <[чадах]>5 & <[эзлэх]>5
QFLEX: сны & сны & сны & сний & сний & сний & сны & сны & сний & сны & сэний & сний & с{U+ø4E9}ний & сний & сний & сэний & саны & ьсны & сны & сний & сны & соны & сны & саны & саны & соны & сны & ьсны & саны & сны & сны & саны & сны & саны & #
REVWORD: ынслоб & ынсвя & ынсйаб & йинсри & йинсг}9E40+U{ & йинсэг & ынсраг & ынсро & йинслэх & ынсуус & йинэсз}FA40+U{ & йинсйих & йин}9E40+U{сдг}9E40+U{гр}9E40+U{ & йинсэгт}FA40+U{з & йинср}FA40+U{х & йинэсчиб & ынасцлинат & ынсьря & ынсраб & йинсээт}FA40+U{б & ынсаграг & ыносчо & ынсонох & ынасвя & ынасдлйаб & ыносдоб & ынсууб & ынсьват & ынасдла & ынсйуг & ынсанас & ынасду & ынсуу & ынасдач & йинслэзэ
FREQ: 498
FREQALL: 1900
RANG: 123
QWORDF: <болсны>79 & <явсны>67 & <байсны>61 & <ирсний>31 & <өгсний>19 & <гэсний>16 & <гарсны>13 & <орсны>13 & <хэлсний>13 & <суусны>12 & <үзсэний>11 & <хийсний>11 & <өргөгдсөний>9 & <зүтгэсний>9 & <хүрсний>9 & <бичсэний>8 & <танилцсаны>8 & <ярьсны>8 & <барсны>7 & <бүтээсний>7 & <гаргасны>7 & <очсоны>7 & <хоносны>7 & <явсаны>7 & <байлдсаны>6 & <бодсоны>6 & <буусны>6 & <тавьсны>6 & <алдсаны>5 & <гуйсны>5 & <санасны>5 & <удсаны>5 & <уусны>5 & <чадсаны>5 & <эзэлсний>5
GRAMFORM: PC.PRF-GEN
LEXEMA: [болох] & [явах] & [байх] & [ирэх] & [өгөх] & [гэх] & [гарах] & [орох] & [хэлэх] & [суух] & [үзэх] & [хийх] & [өргөгдөх] & [зүтгэх] & [хүрэх] & [бичих] & [танилцах] & [ярих] & [барах] & [бүтээх] & [гаргах] & [очих] & [хонох] & [явах] & [байлдах] & [бодох] & [буух] & [тавих] & [алдах] & [гуйх] & [санах] & [удах] & [уух] & [чадах] & [эзлэх]
WORDFORM: ирснийх
QGRAM: <PC.PRF-GEN-SUBST-NOM>6
QLEX: <[ирэх]>6
QFLEX: снийх
REVWORD: хйинсри
FREQ: 6
FREQALL: 108
RANG: 499
QWORDF: <ирснийх>6
GRAMFORM: PC.PRF-GEN-SUBST-NOM
LEXEMA: [ирэх]
WORDFORM: байсныхаа & болсныхоо & ирснийхээ & явсныхаа & бодсоныхоо & мэдсэнийхээ & орсныхоо
QGRAM: <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[байх]>10 & <[болох]>9 & <[ирэх]>8 & <[явах]>6 & <[бодох]>5 & <[мэдэх]>5 & <[орох]>5
QFLEX: сныхаа & сныхоо & снийхээ & сныхаа & соныхоо & сэнийхээ & сныхоо
REVWORD: аахынсйаб & оохынслоб & ээхйинсри & аахынсвя & оохыносдоб & ээхйинэсдэм & оохынсро
FREQ: 48
FREQALL: 63
RANG: 289
QWORDF: <байсныхаа>10 & <болсныхоо>9 & <ирснийхээ>8 & <явсныхаа>6 & <бодсоныхоо>5 & <мэдсэнийхээ>5 & <орсныхоо>5
GRAMFORM: PC.PRF-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [байх] & [болох] & [ирэх] & [явах] & [бодох] & [мэдэх] & [орох]
WORDFORM: хэлснээр & болсноор & ингэснээр & байснаар & санаснаар & бичсэнээр & гэснээр & өгснөөр & ярьснаар
QGRAM: <PC.PRF-INSTR>29 & <PC.PRF-INSTR>22 & <PC.PRF-INSTR>10 & <PC.PRF-INSTR>9 & <PC.PRF-INSTR>8 & <PC.PRF-INSTR>7 & <PC.PRF-INSTR>7 & <PC.PRF-INSTR>6 & <PC.PRF-INSTR>5
QLEX: <[хэлэх]>29 & <[болох]>22 & <[ингэх]>10 & <[байх]>9 & <[санах]>8 & <[бичих]>7 & <[гэх]>7 & <[өгөх]>6 & <[ярих]>5
QFLEX: снээр & сноор & снээр & снаар & снаар & сэнээр & снээр & сн{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & ьснаар
REVWORD: рээнслэх & роонслоб & рээнсэгни & раансйаб & раансанас & рээнэсчиб & рээнсэг & р}9E40+U{}9E40+U{нсг}9E40+U{ & раансьря
FREQ: 103
FREQALL: 98
RANG: 232
QWORDF: <хэлснээр>29 & <болсноор>22 & <ингэснээр>10 & <байснаар>9 & <санаснаар>8 & <бичсэнээр>7 & <гэснээр>7 & <өгснөөр>6 & <ярьснаар>5
GRAMFORM: PC.PRF-INSTR
LEXEMA: [хэлэх] & [болох] & [ингэх] & [байх] & [санах] & [бичих] & [гэх] & [өгөх] & [ярих]
WORDFORM: ингэснээрээ & байснаараа & болсноороо & гэснээрээ
QGRAM: <PC.PRF-INSTR-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-INSTR-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-INSTR-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-INSTR-POSS.REFL>5
QLEX: <[ингэх]>14 & <[байх]>10 & <[болох]>9 & <[гэх]>5
QFLEX: снээрээ & снаараа & сноороо & снээрээ
REVWORD: ээрээнсэгни & аараансйаб & оороонслоб & ээрээнсэг
FREQ: 38
FREQALL: 20
RANG: 308
QWORDF: <ингэснээрээ>14 & <байснаараа>10 & <болсноороо>9 & <гэснээрээ>5
GRAMFORM: PC.PRF-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [ингэх] & [байх] & [болох] & [гэх]
WORDFORM: байсан & болсон & ирсэн & явсан & гарсан & хэлсэн & орсон & барьсан & суусан & тавьсан & үзсэн & бодсон & унасан & мэдсэн & бичсэн & өмссөн & хүрсэн & алдсан & орхисон & сонссон & очсон & ургасан & татсан & болчихсон & тэгсэн & эхэлсэн & буусан & ярьсан & ядарсан & гаргасан & авчирсан & дуулсан & өссөн & хэвтсэн & сурсан & баярласан & болгосон & хүлээсэн & одсон & зүүсэн & дарагдсан & хаясан & ойлгосон & зогссон & хураасан & тохиолдсон & санасан & туссан & удсан & уулзсан & явуулсан & барсан & больсон & унтсан & идсэн & санагдсан & бүтээсэн & зорьсон & шахсан & заасан & тасарсан & шийдсэн & гуйсан & нийлсэн & тогтсон & байгуулсан & учирсан & хүссэн & ядсан & орчихсон & боссон & хайрласан & төгссөн & хоносон & шингэсэн & босгосон & дайралдсан & төрүүлсэн & тулсан & хөдөлсөн & чадсан & эзэлсэн & таарсан & зовсон & мартсан & туулсан & харагдсан & хүртсэн & гомдсон & өнгөрүүлсэн & гүйцсэн & зассан & ханилсан & цугларсан & ирчихсэн & бүрхсэн & үзүүлсэн & өгүүлсэн & заяасан & зүтгэсэн & хадгалсан & хаягдсан & амжсан & итгэсэн & ороосон & аварсан & буудсан & тарьсан & бэлтгэсэн & зурсан & алдаршсан & зүүдэлсэн & олдсон & согтсон & танилцсан & зохиосон & нээсэн & тохирсон & эдэлсэн & суулгасан & хадсан & хөөгдсөн & цохисон & асуусан & сургасан & буцсан & үзэгдсэн & захисан & мандсан & мордсон & оролдсон & оролцсон & таньсан & шарсан & бадарсан & зугтсан & нүүсэн & сонирхсон & унжсан & хэлүүлсэн & цохиулсан & цочсон & амарсан & асаасан & дагуулсан & дөхсөн & дэвссэн & үүссэн & үйлдсэн & оносон & уншсан & хөтөлсөн & хэлэлцсэн & салсан & тодорсон & унагасан & халдсан & харвасан & холбосон & хосолсон & хэрэглэсэн & ширтсэн & ачсан & байлдсан & бүрдсэн & дайрсан & тоглосон & унжуулсан & урссан & уурласан & хэвлүүлсэн & шидсэн & эсэргүүцсэн & атгасан & дурдсан & дуугарсан & нуусан & тааралдсан & түрүүлсэн & хавчуулсан & ханхалсан & чиглэсэн & ялсан & алагдсан & амласан & булаасан & гэрэлтсэн & нөмөрсөн & тэвэрсэн & тэмцсэн & хандсан & харуулсан & ярилцсан & ажилласан & барагдсан & бүтсэн & буулгасан & бэлэглэсэн & гүйсэн & давхисан & үнэртсэн & зүдэрсэн & зугтаасан & оногдсон & тушаасан & харьсан & хөллөсөн & холдсон & шарласан & айлдсан & арилсан & бутарсан & гишгэсэн & жаргасан & мултарсан & ойртсон & хайлсан & хариулсан & хөөрсөн & хийчихсэн & хурсан & алдчихсан & аньсан & байгуулагдсан & илгээсэн & магтсан & мэдэрсэн & мэндэлсэн & нэрлэсэн & тойрсон & угаасан & урагдсан & хаасан & чичирхийлсэн & элэгдсэн & яарсан & амьдарсан & гийсэн & дүүргэсэн & довтолсон & үсэрсэн & өртсөн & залсан & инээсэн & нэмэгдсэн & оволзсон & оёсон & төөрсөн & тулалдсан & хэвлэгдсэн & цуглуулсан & алдагдсан & гомдоосон & дийлсэн & дурласан & дутсан & зайлсан & зуусан & мөрөөдсөн & ниссэн & орчуулсан & сахисан & судалсан & суурьшсан & түүсэн & хагацсан & халаасан & хучигдсан & шингээсэн & эвдэрсэн & ажсан & бичигдсэн & бодогдсон & буудуулсан & бэлдсэн & өөрчлөгдсөн & өлгөсөн & залгисан & зангирсан & зовоосон & олгосон & хагарсан & хамгаалсан & цадсан & цугласан & шатсан & авахуулсан & алагласан & бүсэлсэн & будсан & гандсан & гүйцэтгэсэн & намирсан & нөхөрлөсөн & нэвтэрсэн & нэрвэгдсэн & сийлсэн & тэмүүлсэн & урласан & ухсан & холилдсон & чимэглэсэн & чирсэн & ширгэсэн & эзэмшсэн & автагдсан & агссан & баларсан & барилдсан & бүрсэн & бололцсон & бухимдсан & горьдсон & гялтганасан & дүрсэлсэн & догдолсон & үхчихсэн & өрөвдсөн & өсгөсөн & зарласан & зэмлэсэн & идэгдсэн & манарсан & мэдүүлсэн & сүлжсэн & тоссон & тулгарсан & умбасан & ухаарсан & хагалсан & хичээсэн & хугарсан & цацсан & шалгарсан & шигтгэсэн & эргэлдсэн & эрхэлсэн & эцсэн & анзаарсан & ассан & бахархсан & баяссан & бүрхэгдсэн & гийгүүлсэн & гутарсан & дааварласан & дамжсан & доройтсон & өвдсөн & өнгөрөөсөн & өтөлсөн & зохиогдсон & зуурсан & мэдэгдсэн & наадсан & нуугдсан & оршсон & сойсон & таргалсан & тарсан & томдсон & тэнэсэн & унтарсан & ургуулсан & хожимдсон & холбогдсон & хувирсан & худалдсан & хуралдсан & цөхөрсөн & шаардсан & шүүмжилсэн & эмжсэн & эмээсэн & яралзсан & аваачсан & ажигласан & алхсан & амилсан & амссан & бууралтсан & гөлөрсөн & далайсан & өгчихсөн & захирсан & ирүүлсэн & ичсэн & муудсан & нэхсэн & тайлсан & тайрсан & татагдсан & татуулсан & түлсэн & толгойлсон & тохиролцсон & тохсон & угтсан & уужирсан & халиурсан & хангинасан & харласан & хүнгэнэсэн & хөлөглөсөн & хөмөрсөн & хорлосон & хороосон & хулгайлсан & хэмээсэн & цутгасан & ялагдсан & атаархсан & барьчихсан & булсан & бэлчсэн & бялхсан & гэмшсэн & гээсэн & дутаасан & үймүүлсэн & зодсон & зохисон & идээшсэн & инээмсэглэсэн & манасан & нурсан & нутаглуулсан & нэмсэн & оргилсон & осолдсон & савссан & сэргэсэн & талархсан & тасалдсан & тогтносон & томилогдсон & тулгасан & тэмдэглэсэн & учруулсан & хөхөрсөн & хийлгэсэн & хэлхсэн & цохигдсон & чансан & чимсэн & чичирсэн & шаналсан & шүлэглэсэн & шигдсэн & элээсэн & автсан & алжаасан & бачимдсан & баярлуулсан & биширсэн & бужигнасан & гэгдсэн & даарсан & дуссан & дуурайсан & дэвшсэн & жагссан & жийсэн & өвөрлөсөн & өөрчилсөн & өшиглөсөн & замхарсан & заяагдсан & зүүдлэсэн & зөөсөн & зохицсон & мөргөсөн & мухардсан & наасан & нийлүүлсэн & огтолсон & ойчсон & онгойсон & сонсогдсон & сэнгэнэсэн & таасан & тараасан & түрхсэн & туйлдсан & тэрсэлсэн & уралдсан & уруудсан & хавдсан & халагдсан & харамссан & хүрээлсэн & хөшсөн & хийсгэсэн & хоноглосон & хоригдсон & хорссон & хорьсон & хэвтүүлсэн & хэлмэгдсэн & хэтэрсэн & цухуйсан & шивнэсэн & шилжсэн & ширэлдсэн & шургасан & элдсэн & элссэн & эргүүлсэн & ярайсан & алдарсан & анхаарсан & асгаруулсан & асгасан & балгасан & бахардсан & булаалдсан & гишгү{U+04AF}лсэн & голсон & дургүйцсэн & дэгдсэн & дэмжсэн & дээрэмдсэн & үүдсэн & үүсгэсэн & өргөгдсөн & задруулсан & залгасан & зарсан & зөрчсөн & зовнисон & зодуулсан & зориулагдсан & зочилсон & зурайсан & зэвүүцсэн & зэвсэглэсэн & идүүлсэн & мандуулсан & ноцолдсон & нэвчсэн & нэрсэн & омголтсон & салхидсан & сүйрсэн & сүйтгэсэн & сүрдсэн & сөнөөсөн & сэвэлзсэн & сэжиглэсэн & сэрээсэн & түшсэн & товлосон & тунасан & тунхагласан & туурвисан & угласан & ульсан & ухасхийсэн & хаачсан & хүмүүжсэн & хөгжсөн & хөдөлгөсөн & хийгдсэн & хожсон & хоргодсон & хориглосон & хутгалдсан & хуурсан & хучсан & хэвийсэн & хэвтчихсэн & хэлчихсэн & цэвэрлэсэн & чихсэн & шагнагдсан & шаргалтсан & шархтсан & шүргэсэн & айлтгасан & анхилсан & аргамжсан & арилгасан & бадруулсан & балмагдсан & бариулсан & биелүүлсэн & будилсан & бумбадуулсан & буудалласан & бэртсэн & ганцаардсан & гялалзуулсан & давхарласан & дайлсан & даруулсан & дархалсан & дүүжлэгдсэн & дийлдсэн & донсолгосон & дуулдсан & үдсэн & үнссэн & өвчилсөн & өмсчихсөн & өндийсөн & өргөмжилсөн & өширхсөн & загнасан & занасан & зарцуулсан & зүссэн & зогсчихсон & зуулгасан & зэхсэн & найруулсан & налайсан & нүргэлсэн & нөхцсөн & нозоорсон & оргисон & оршуулсан & савсуулсан & салбарласан & сунгасан & сэмэрсэн & тайвширсан & тайлагдсан & тасалсан & тахисан & толгойлуулсан & томилсон & тормолзсон & тусгаарласан & тэлсэн & унагаасан & устгасан & уулгасан & уярсан & хавьтсан & хайрсан & халцарсан & хамарсан & харамласан & хасагдсан & хатгуулсан & хүндэтгэсэн & хөөцөлдсөн & хийссэн & хожигдсон & хураагдсан & хэвлэсэн & хярсан & хяхарсан & цавчсан & цангасан & царайлсан & цуварсан & чилсэн & чулуудсан & шийтгэсэн & шулуудсан & эдгэрсэн & ятгасан & агуулсан & айлгасан & амтагдсан & амьсгаадсан & арзайсан & багтарсан & балбасан & бараадсан & барилцсан & батнасан & баяжсан & бүдгэрсэн & бүрэлдсэн & биелсэн & босчихсон & буурсан & буучихсан & бэхэлсэн & гайхуулсан & гэгээрсэн & гялбасан & дайруулсан & дүгнэсэн & дүрвэсэн & донсолсон & дутагдсан & дуулгасан & дуусгасан & дэндсэн & дэрлэсэн & жигдэрсэн & заалгасан & залгамжилсан & залгилсан & зандарсан & заншсан & захиалсан & зүүрмэглэсэн & зөгнөсөн & зогсоосон & зоогдсон & зориглосон & зээлсэн & илэрхийлсэн & мөлжсөн & мэлтийсэн & мэлтэлзсэн & мэргэжсэн & мэрсэн & нөлөөлсөн & нийцсэн & нэршсэн & овооролдсон & оччихсон & саасан & савласан & сайртсан & сануулсан & сольсон & сонгосон & сурагласан & суралцсан & суурилсан & сэрийсэн & таалагдсан & тааруулсан & тавигдсан & тавиулсан & таниулсан & тархсан & ташаарсан & түүртсэн & төвлөрсөн & төлөөлсөн & төлсөн & тоолсон & тохуурхсан & турсан & туяарсан & тэгнэсэн & тэтгэсэн & тээсэн & удирдсан & хазсан & хариуцсан & хүрчихсэн & хөгжимдсөн & хөглөрсөн & хөшчихсөн & хилэгнэсэн & хольсон & хоногшсон & хувиргасан & хуримтлуулсан & цөмөрсөн & цойлсон & цоожилсон & цэцэглэсэн & чагнасан & чинэрсэн & шаасан & шагнасан & шалбарсан & шүглэсэн & шоволзсон & шуурсан & шуусан & эвдсэн & эдлүүлсэн & эзлэгдсэн
QGRAM: <PC.PRF-NOM>3371 & <PC.PRF-NOM>1966 & <PC.PRF-NOM>1052 & <PC.PRF-NOM>1044 & <PC.PRF-NOM>543 & <PC.PRF-NOM>417 & <PC.PRF-NOM>398 & <PC.PRF-NOM>312 & <PC.PRF-NOM>291 & <PC.PRF-NOM>282 & <PC.PRF-NOM>278 & <PC.PRF-NOM>252 & <PC.PRF-NOM>232 & <PC.PRF-NOM>225 & <PC.PRF-NOM>204 & <PC.PRF-NOM>179 & <PC.PRF-NOM>176 & <PC.PRF-NOM>155 & <PC.PRF-NOM>144 & <PC.PRF-NOM>143 & <PC.PRF-NOM>131 & <PC.PRF-NOM>128 & <PC.PRF-NOM>120 & <PC.PRF-NOM>117 & <PC.PRF-NOM>117 & <PC.PRF-NOM>113 & <PC.PRF-NOM>109 & <PC.PRF-NOM>108 & <PC.PRF-NOM>106 & <PC.PRF-NOM>103 & <PC.PRF-NOM>97 & <PC.PRF-NOM>97 & <PC.PRF-NOM>94 & <PC.PRF-NOM>91 & <PC.PRF-NOM>90 & <PC.PRF-NOM>87 & <PC.PRF-NOM>86 & <PC.PRF-NOM>85 & <PC.PRF-NOM>84 & <PC.PRF-NOM>81 & <PC.PRF-NOM>78 & <PC.PRF-NOM>77 & <PC.PRF-NOM>72 & <PC.PRF-NOM>71 & <PC.PRF-NOM>69 & <PC.PRF-NOM>68 & <PC.PRF-NOM>67 & <PC.PRF-NOM>67 & <PC.PRF-NOM>64 & <PC.PRF-NOM>63 & <PC.PRF-NOM>63 & <PC.PRF-NOM>62 & <PC.PRF-NOM>62 & <PC.PRF-NOM>62 & <PC.PRF-NOM>60 & <PC.PRF-NOM>60 & <PC.PRF-NOM>59 & <PC.PRF-NOM>58 & <PC.PRF-NOM>58 & <PC.PRF-NOM>57 & <PC.PRF-NOM>57 & <PC.PRF-NOM>57 & <PC.PRF-NOM>56 & <PC.PRF-NOM>55 & <PC.PRF-NOM>55 & <PC.PRF-NOM>54 & <PC.PRF-NOM>54 & <PC.PRF-NOM>54 & <PC.PRF-NOM>54 & <PC.PRF-NOM>53 & <PC.PRF-NOM>52 & <PC.PRF-NOM>52 & <PC.PRF-NOM>50 & <PC.PRF-NOM>49 & <PC.PRF-NOM>47 & <PC.PRF-NOM>46 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>45 & <PC.PRF-NOM>44 & <PC.PRF-NOM>43 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>42 & <PC.PRF-NOM>41 & <PC.PRF-NOM>41 & <PC.PRF-NOM>40 & <PC.PRF-NOM>39 & <PC.PRF-NOM>39 & <PC.PRF-NOM>39 & <PC.PRF-NOM>38 & <PC.PRF-NOM>37 & <PC.PRF-NOM>37 & <PC.PRF-NOM>37 & <PC.PRF-NOM>36 & <PC.PRF-NOM>36 & <PC.PRF-NOM>36 & <PC.PRF-NOM>36 & <PC.PRF-NOM>35 & <PC.PRF-NOM>35 & <PC.PRF-NOM>35 & <PC.PRF-NOM>34 & <PC.PRF-NOM>33 & <PC.PRF-NOM>33 & <PC.PRF-NOM>32 & <PC.PRF-NOM>32 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>31 & <PC.PRF-NOM>30 & <PC.PRF-NOM>30 & <PC.PRF-NOM>30 & <PC.PRF-NOM>30 & <PC.PRF-NOM>29 & <PC.PRF-NOM>29 & <PC.PRF-NOM>29 & <PC.PRF-NOM>29 & <PC.PRF-NOM>28 & <PC.PRF-NOM>28 & <PC.PRF-NOM>27 & <PC.PRF-NOM>27 & <PC.PRF-NOM>27 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>26 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>25 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>24 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>23 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>22 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>21 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>20 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>19 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>18 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>17 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>16 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>15 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>14 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>13 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>12 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>11 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>10 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>9 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>8 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>7 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>6 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5 & <PC.PRF-NOM>5
QLEX: <[байх]>3371 & <[болох]>1966 & <[ирэх]>1052 & <[явах]>1044 & <[гарах]>543 & <[хэлэх]>417 & <[орох]>398 & <[барих]>312 & <[суух]>291 & <[тавих]>282 & <[үзэх]>278 & <[бодох]>252 & <[унах]>232 & <[мэдэх]>225 & <[бичих]>204 & <[өмсөх]>179 & <[хүрэх]>176 & <[алдах]>155 & <[орхих]>144 & <[сонсох]>143 & <[очих]>131 & <[ургах]>128 & <[татах]>120 & <[болчихох]>117 & <[тэгэх]>117 & <[эхлэх]>113 & <[буух]>109 & <[ярих]>108 & <[ядрах]>106 & <[гаргах]>103 & <[авчрах]>97 & <[дуулах]>97 & <[өсөх]>94 & <[хэвтэх]>91 & <[сурах]>90 & <[баярлах]>87 & <[болгох]>86 & <[хүлээх]>85 & <[одох]>84 & <[зүүх]>81 & <[дарагдах]>78 & <[хаях]>77 & <[ойлгох]>72 & <[зогсох]>71 & <[хураах]>69 & <[тохиолдох]>68 & <[санах]>67 & <[тусах]>67 & <[удах]>64 & <[уулзах]>63 & <[явуулах]>63 & <[барах]>62 & <[болих]>62 & <[унтах]>62 & <[идэх]>60 & <[санагдах]>60 & <[бүтээх]>59 & <[зорих]>58 & <[шахах]>58 & <[заах]>57 & <[тасрах]>57 & <[шийдэх]>57 & <[гуйх]>56 & <[нийлэх]>55 & <[тогтох]>55 & <[байгуулах]>54 & <[учрах]>54 & <[хүсэх]>54 & <[ядах]>54 & <[орчихох]>53 & <[босох]>52 & <[хайрлах]>52 & <[төгсөх]>50 & <[хонох]>49 & <[шингэх]>47 & <[босгох]>46 & <[дайралдах]>45 & <[төрүүлэх]>45 & <[тулах]>45 & <[хөдлөх]>45 & <[чадах]>45 & <[эзлэх]>44 & <[таарах]>43 & <[зовох]>42 & <[мартах]>42 & <[туулах]>42 & <[харагдах]>42 & <[хүртэх]>42 & <[гомдох]>41 & <[өнгөрүүлэх]>41 & <[гүйцэх]>40 & <[засах]>39 & <[ханилах]>39 & <[цугларах]>39 & <[ирчихэх]>38 & <[бүрхэх]>37 & <[үзүүлэх]>37 & <[өгүүлэх]>37 & <[заяах]>36 & <[зүтгэх]>36 & <[хадгалах]>36 & <[хаягдах]>36 & <[амжих]>35 & <[итгэх]>35 & <[ороох]>35 & <[аврах]>34 & <[буудах]>33 & <[тарих]>33 & <[бэлтгэх]>32 & <[зурах]>32 & <[алдарших]>31 & <[зүүдлэх]>31 & <[олдох]>31 & <[согтох]>31 & <[танилцах]>31 & <[зохиох]>30 & <[нээх]>30 & <[тохирох]>30 & <[эдлэх]>30 & <[суулгах]>29 & <[хадах]>29 & <[хөөгдөх]>29 & <[цохих]>29 & <[асуух]>28 & <[сургах]>28 & <[буцах]>27 & <[үзэгдэх]>27 & <[захих]>27 & <[мандах]>26 & <[мордох]>26 & <[оролдох]>26 & <[оролцох]>26 & <[таних]>26 & <[шарах]>26 & <[бадрах]>25 & <[зугтах]>25 & <[нүүх]>25 & <[сонирхох]>25 & <[унжих]>25 & <[хэлүүлэх]>25 & <[цохиулах]>25 & <[цочих]>25 & <[амрах]>24 & <[асаах]>24 & <[дагуулах]>24 & <[дөхөх]>24 & <[дэвсэх]>24 & <[үүсэх]>24 & <[үйлдэх]>24 & <[онох]>24 & <[унших]>24 & <[хөтлөх]>24 & <[хэлэлцэх]>24 & <[салах]>23 & <[тодрох]>23 & <[унагах]>23 & <[халдах]>23 & <[харвах]>23 & <[холбох]>23 & <[хослох]>23 & <[хэрэглэх]>23 & <[ширтэх]>23 & <[ачих]>22 & <[байлдах]>22 & <[бүрдэх]>22 & <[дайрах]>22 & <[тоглох]>22 & <[унжуулах]>22 & <[урсах]>22 & <[уурлах]>22 & <[хэвлүүлэх]>22 & <[шидэх]>22 & <[эсэргүүцэх]>22 & <[атгах]>21 & <[дурдах]>21 & <[дуугарах]>21 & <[нуух]>21 & <[тааралдах]>21 & <[түрүүлэх]>21 & <[хавчуулах]>21 & <[ханхлах]>21 & <[чиглэх]>21 & <[ялах]>21 & <[алагдах]>20 & <[амлах]>20 & <[булаах]>20 & <[гэрэлтэх]>20 & <[нөмрөх]>20 & <[тэврэх]>20 & <[тэмцэх]>20 & <[хандах]>20 & <[харуулах]>20 & <[ярилцах]>20 & <[ажиллах]>19 & <[барагдах]>19 & <[бүтэх]>19 & <[буулгах]>19 & <[бэлэглэх]>19 & <[гүйх]>19 & <[давхих]>19 & <[үнэртэх]>19 & <[зүдрэх]>19 & <[зугтаах]>19 & <[оногдох]>19 & <[тушаах]>19 & <[харих]>19 & <[хөллөх]>19 & <[холдох]>19 & <[шарлах]>19 & <[айлдах]>18 & <[арилах]>18 & <[бутрах]>18 & <[гишгэх]>18 & <[жаргах]>18 & <[мултрах]>18 & <[ойртох]>18 & <[хайлах]>18 & <[хариулах]>18 & <[хөөрөх]>18 & <[хийчихэх]>18 & <[хурах]>18 & <[алдчихах]>17 & <[аних]>17 & <[байгуулагдах]>17 & <[илгээх]>17 & <[магтах]>17 & <[мэдрэх]>17 & <[мэндлэх]>17 & <[нэрлэх]>17 & <[тойрох]>17 & <[угаах]>17 & <[урагдах]>17 & <[хаах]>17 & <[чичирхийлэх]>17 & <[элэгдэх]>17 & <[яарах]>17 & <[амьдрах]>16 & <[гийх]>16 & <[дүүргэх]>16 & <[довтлох]>16 & <[үсрэх]>16 & <[өртөх]>16 & <[залах]>16 & <[инээх]>16 & <[нэмэгдэх]>16 & <[оволзох]>16 & <[оёх]>16 & <[төөрөх]>16 & <[тулалдах]>16 & <[хэвлэгдэх]>16 & <[цуглуулах]>16 & <[алдагдах]>15 & <[гомдоох]>15 & <[дийлэх]>15 & <[дурлах]>15 & <[дутах]>15 & <[зайлах]>15 & <[зуух]>15 & <[мөрөөдөх]>15 & <[нисэх]>15 & <[орчуулах]>15 & <[сахих]>15 & <[судлах]>15 & <[суурьших]>15 & <[түүх]>15 & <[хагацах]>15 & <[халаах]>15 & <[хучигдах]>15 & <[шингээх]>15 & <[эвдрэх]>15 & <[ажих]>14 & <[бичигдэх]>14 & <[бодогдох]>14 & <[буудуулах]>14 & <[бэлдэх]>14 & <[өөрчлөгдөх]>14 & <[өлгөх]>14 & <[залгих]>14 & <[зангирах]>14 & <[зовоох]>14 & <[олгох]>14 & <[хагарах]>14 & <[хамгаалах]>14 & <[цадах]>14 & <[цуглах]>14 & <[шатах]>14 & <[авахуулах]>13 & <[алаглах]>13 & <[бүслэх]>13 & <[будах]>13 & <[гандах]>13 & <[гүйцэтгэх]>13 & <[намирах]>13 & <[нөхөрлөх]>13 & <[нэвтрэх]>13 & <[нэрвэгдэх]>13 & <[сийлэх]>13 & <[тэмүүлэх]>13 & <[урлах]>13 & <[ухах]>13 & <[холилдох]>13 & <[чимэглэх]>13 & <[чирэх]>13 & <[ширгэх]>13 & <[эзэмших]>13 & <[автагдах]>12 & <[агсах]>12 & <[балрах]>12 & <[барилдах]>12 & <[бүрэх]>12 & <[бололцох]>12 & <[бухимдах]>12 & <[горьдох]>12 & <[гялтганах]>12 & <[дүрслэх]>12 & <[догдлох]>12 & <[үхчихэх]>12 & <[өрөвдөх]>12 & <[өсгөх]>12 & <[зарлах]>12 & <[зэмлэх]>12 & <[идэгдэх]>12 & <[манарах]>12 & <[мэдүүлэх]>12 & <[сүлжих]>12 & <[тосох]>12 & <[тулгарах]>12 & <[умбах]>12 & <[ухаарах]>12 & <[хагалах]>12 & <[хичээх]>12 & <[хугарах]>12 & <[цацах]>12 & <[шалгарах]>12 & <[шигтгэх]>12 & <[эргэлдэх]>12 & <[эрхлэх]>12 & <[эцэх]>12 & <[анзаарах]>11 & <[асах]>11 & <[бахархах]>11 & <[баясах]>11 & <[бүрхэгдэх]>11 & <[гийгүүлэх]>11 & <[гутрах]>11 & <[дааварлах]>11 & <[дамжих]>11 & <[доройтох]>11 & <[өвдөх]>11 & <[өнгөрөөх]>11 & <[өтлөх]>11 & <[зохиогдох]>11 & <[зуурах]>11 & <[мэдэгдэх]>11 & <[наадах]>11 & <[нуугдах]>11 & <[орших]>11 & <[сойх]>11 & <[таргалах]>11 & <[тарах]>11 & <[томдох]>11 & <[тэнэх]>11 & <[унтрах]>11 & <[ургуулах]>11 & <[хожимдох]>11 & <[холбогдох]>11 & <[хувирах]>11 & <[худалдах]>11 & <[хуралдах]>11 & <[цөхрөх]>11 & <[шаардах]>11 & <[шүүмжлэх]>11 & <[эмжих]>11 & <[эмээх]>11 & <[яралзах]>11 & <[аваачих]>10 & <[ажиглах]>10 & <[алхах]>10 & <[амилах]>10 & <[амсах]>10 & <[бууралтах]>10 & <[гөлрөх]>10 & <[далайх]>10 & <[өгчихөх]>10 & <[захирах]>10 & <[ирүүлэх]>10 & <[ичих]>10 & <[муудах]>10 & <[нэхэх]>10 & <[тайлах]>10 & <[тайрах]>10 & <[татагдах]>10 & <[татуулах]>10 & <[түлэх]>10 & <[толгойлох]>10 & <[тохиролцох]>10 & <[тохох]>10 & <[угтах]>10 & <[уужрах]>10 & <[халиурах]>10 & <[хангинах]>10 & <[харлах]>10 & <[хүнгэнэх]>10 & <[хөлөглөх]>10 & <[хөмрөх]>10 & <[хорлох]>10 & <[хороох]>10 & <[хулгайлах]>10 & <[хэмээх]>10 & <[цутгах]>10 & <[ялагдах]>10 & <[атаархах]>9 & <[барьчихах]>9 & <[булах]>9 & <[бэлчих]>9 & <[бялхах]>9 & <[гэмших]>9 & <[гээх]>9 & <[дутаах]>9 & <[үймүүлэх]>9 & <[зодох]>9 & <[зохих]>9 & <[идээших]>9 & <[инээмсэглэх]>9 & <[манах]>9 & <[нурах]>9 & <[нутаглуулах]>9 & <[нэмэх]>9 & <[оргилох]>9 & <[осолдох]>9 & <[савсах]>9 & <[сэргэх]>9 & <[талархах]>9 & <[тасалдах]>9 & <[тогтнох]>9 & <[томилогдох]>9 & <[тулгах]>9 & <[тэмдэглэх]>9 & <[учруулах]>9 & <[хөхрөх]>9 & <[хийлгэх]>9 & <[хэлхэх]>9 & <[цохигдох]>9 & <[чанах]>9 & <[чимэх]>9 & <[чичрэх]>9 & <[шаналах]>9 & <[шүлэглэх]>9 & <[шигдэх]>9 & <[элээх]>9 & <[автах]>8 & <[алжаах]>8 & <[бачимдах]>8 & <[баярлуулах]>8 & <[бишрэх]>8 & <[бужигнах]>8 & <[гэгдэх]>8 & <[даарах]>8 & <[дусах]>8 & <[дуурайх]>8 & <[дэвших]>8 & <[жагсах]>8 & <[жийх]>8 & <[өвөрлөх]>8 & <[өөрчлөх]>8 & <[өшиглөх]>8 & <[замхрах]>8 & <[заяагдах]>8 & <[зүүдлэх]>8 & <[зөөх]>8 & <[зохицох]>8 & <[мөргөх]>8 & <[мухардах]>8 & <[наах]>8 & <[нийлүүлэх]>8 & <[огтлох]>8 & <[ойчих]>8 & <[онгойх]>8 & <[сонсогдох]>8 & <[сэнгэнэх]>8 & <[таах]>8 & <[тараах]>8 & <[түрхэх]>8 & <[туйлдах]>8 & <[тэрслэх]>8 & <[уралдах]>8 & <[уруудах]>8 & <[хавдах]>8 & <[халагдах]>8 & <[харамсах]>8 & <[хүрээлэх]>8 & <[хөших]>8 & <[хийсгэх]>8 & <[хоноглох]>8 & <[хоригдох]>8 & <[хорсох]>8 & <[хорих]>8 & <[хэвтүүлэх]>8 & <[хэлмэгдэх]>8 & <[хэтрэх]>8 & <[цухуйх]>8 & <[шивнэх]>8 & <[шилжих]>8 & <[ширэлдэх]>8 & <[шургах]>8 & <[элдэх]>8 & <[элсэх]>8 & <[эргүүлэх]>8 & <[ярайх]>8 & <[алдрах]>7 & <[анхаарах]>7 & <[асгаруулах]>7 & <[асгах]>7 & <[балгах]>7 & <[бахардах]>7 & <[булаалдах]>7 & <[гишгүүлэх]>7 & <[голох]>7 & <[дургүйцэх]>7 & <[дэгдэх]>7 & <[дэмжих]>7 & <[дээрэмдэх]>7 & <[үүдэх]>7 & <[үүсгэх]>7 & <[өргөгдөх]>7 & <[задруулах]>7 & <[залгах]>7 & <[зарах]>7 & <[зөрчих]>7 & <[зовних]>7 & <[зодуулах]>7 & <[зориулагдах]>7 & <[зочлох]>7 & <[зурайх]>7 & <[зэвүүцэх]>7 & <[зэвсэглэх]>7 & <[идүүлэх]>7 & <[мандуулах]>7 & <[ноцолдох]>7 & <[нэвчих]>7 & <[нэрэх]>7 & <[омголтох]>7 & <[салхидах]>7 & <[сүйрэх]>7 & <[сүйтгэх]>7 & <[сүрдэх]>7 & <[сөнөөх]>7 & <[сэвэлзэх]>7 & <[сэжиглэх]>7 & <[сэрээх]>7 & <[түших]>7 & <[товлох]>7 & <[тунах]>7 & <[тунхаглах]>7 & <[туурвих]>7 & <[углах]>7 & <[улих]>7 & <[ухасхийх]>7 & <[хаачих]>7 & <[хүмүүжих]>7 & <[хөгжих]>7 & <[хөдөлгөх]>7 & <[хийгдэх]>7 & <[хожих]>7 & <[хоргодох]>7 & <[хориглох]>7 & <[хутгалдах]>7 & <[хуурах]>7 & <[хучих]>7 & <[хэвийх]>7 & <[хэвтчихэх]>7 & <[хэлчихэх]>7 & <[цэвэрлэх]>7 & <[чихэх]>7 & <[шагнагдах]>7 & <[шаргалтах]>7 & <[шархтах]>7 & <[шүргэх]>7 & <[айлтгах]>6 & <[анхилах]>6 & <[аргамжих]>6 & <[арилгах]>6 & <[бадруулах]>6 & <[балмагдах]>6 & <[бариулах]>6 & <[биелүүлэх]>6 & <[**будилах]>6 & <[бумбадуулах]>6 & <[буудаллах]>6 & <[бэртэх]>6 & <[ганцаардах]>6 & <[гялалзуулах]>6 & <[давхарлах]>6 & <[дайлах]>6 & <[даруулах]>6 & <[дархлах]>6 & <[дүүжлэгдэх]>6 & <[дийлдэх]>6 & <[донсолгох]>6 & <[дуулдах]>6 & <[үдэх]>6 & <[үнсэх]>6 & <[өвчлөх]>6 & <[өмсчихөх]>6 & <[өндийх]>6 & <[өргөмжлөх]>6 & <[өширхөх]>6 & <[загнах]>6 & <[занах]>6 & <[зарцуулах]>6 & <[зүсэх]>6 & <[зогсчихох]>6 & <[зуулгах]>6 & <[зэхэх]>6 & <[найруулах]>6 & <[налайх]>6 & <[нүргэлэх]>6 & <[нөхцөх]>6 & <[нозоорох]>6 & <[оргих]>6 & <[оршуулах]>6 & <[савсуулах]>6 & <[салбарлах]>6 & <[сунгах]>6 & <[сэмрэх]>6 & <[тайвшрах]>6 & <[тайлагдах]>6 & <[таслах]>6 & <[тахих]>6 & <[толгойлуулах]>6 & <[томилох]>6 & <[тормолзох]>6 & <[тусгаарлах]>6 & <[тэлэх]>6 & <[унагаах]>6 & <[устгах]>6 & <[уулгах]>6 & <[уярах]>6 & <[хавьтах]>6 & <[хайрах]>6 & <[халцрах]>6 & <[хамрах]>6 & <[харамлах]>6 & <[хасагдах]>6 & <[хатгуулах]>6 & <[хүндэтгэх]>6 & <[хөөцөлдөх]>6 & <[хийсэх]>6 & <[хожигдох]>6 & <[хураагдах]>6 & <[хэвлэх]>6 & <[хярах]>6 & <[хяхрах]>6 & <[цавчих]>6 & <[цангах]>6 & <[царайлах]>6 & <[цуврах]>6 & <[чилэх]>6 & <[чулуудах]>6 & <[шийтгэх]>6 & <[шулуудах]>6 & <[эдгэрэх]>6 & <[ятгах]>6 & <[агуулах]>5 & <[айлгах]>5 & <[амтагдах]>5 & <[амьсгаадах]>5 & <[арзайх]>5 & <[багтрах]>5 & <[балбах]>5 & <[бараадах]>5 & <[барилцах]>5 & <[батнах]>5 & <[баяжих]>5 & <[бүдгэрэх]>5 & <[бүрэлдэх]>5 & <[биелэх]>5 & <[босчихох]>5 & <[буурах]>5 & <[**буучихах]>5 & <[бэхлэх]>5 & <[гайхуулах]>5 & <[гэгээрэх]>5 & <[гялбах]>5 & <[дайруулах]>5 & <[дүгнэх]>5 & <[дүрвэх]>5 & <[донслох]>5 & <[дутагдах]>5 & <[дуулгах]>5 & <[дуусгах]>5 & <[дэндэх]>5 & <[дэрлэх]>5 & <[жигдрэх]>5 & <[заалгах]>5 & <[залгамжлах]>5 & <[залгилах]>5 & <[зандрах]>5 & <[занших]>5 & <[захиалах]>5 & <[зүүрмэглэх]>5 & <[зөгнөх]>5 & <[зогсоох]>5 & <[зоогдох]>5 & <[зориглох]>5 & <[зээлэх]>5 & <[илэрхийлэх]>5 & <[мөлжих]>5 & <[мэлтийх]>5 & <[мэлтэлзэх]>5 & <[мэргэжих]>5 & <[мэрэх]>5 & <[нөлөөлөх]>5 & <[нийцэх]>5 & <[нэрших]>5 & <[овооролдох]>5 & <[оччихох]>5 & <[саах]>5 & <[савлах]>5 & <[сайртах]>5 & <[сануулах]>5 & <[солих]>5 & <[сонгох]>5 & <[сураглах]>5 & <[суралцах]>5 & <[суурилах]>5 & <[сэрийх]>5 & <[таалагдах]>5 & <[тааруулах]>5 & <[тавигдах]>5 & <[тавиулах]>5 & <[таниулах]>5 & <[тархах]>5 & <[ташаарах]>5 & <[түүртэх]>5 & <[төвлөрөх]>5 & <[төлөөлөх]>5 & <[т{U+04E9}лөх]>5 & <[тоолох]>5 & <[тохуурхах]>5 & <[турах]>5 & <[туяарах]>5 & <[тэгнэх]>5 & <[тэтгэх]>5 & <[тээх]>5 & <[удирдах]>5 & <[хазах]>5 & <[хариуцах]>5 & <[хүрчихэх]>5 & <[хөгжимдөх]>5 & <[хөглөрөх]>5 & <[хөшчихөх]>5 & <[хилэгнэх]>5 & <[холих]>5 & <[хоногших]>5 & <[хувиргах]>5 & <[хуримтлуулах]>5 & <[цөмрөх]>5 & <[цойлох]>5 & <[цоожлох]>5 & <[цэцэглэх]>5 & <[чагнах]>5 & <[чинэрэх]>5 & <[шаах]>5 & <[шагнах]>5 & <[шалбарах]>5 & <[шүглэх]>5 & <[шоволзох]>5 & <[шуурах]>5 & <[шуух]>5 & <[эвдэх]>5 & <[эдлүүлэх]>5 & <[эзлэгдэх]>5
QFLEX: сан & сон & сэн & сан & сан & сэн & сон & ьсан & сан & ьсан & сэн & сон & сан & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сан & сон & сон & сон & сан & сан & сон & сэн & # & сан & ьсан & # & сан & # & сан & с{U+ø4E9}н & сэн & сан & сан & сон & сэн & сон & сэн & сан & сан & сон & сон & сан & сон & сан & сан & сан & сан & сан & сан & ьсон & сан & сэн & сан & сэн & ьсон & сан & сан & # & сэн & сан & сэн & сон & сан & # & сэн & сан & сон & сон & сан & с{U+ø4E9}н & сон & сэн & сон & сан & сэн & сан & # & сан & # & сан & сон & сан & сан & сан & сэн & сон & сэн & сэн & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сэн & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & сон & # & сан & ьсан & сэн & сан & сан & # & сон & сон & сан & сон & сэн & сон & # & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сон & сан & сан & сан & сэн & сан & сан & сон & сон & сон & ьсан & сан & # & сан & сэн & сон & сан & сэн & сан & сон & # & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сэн & сэн & сэн & сон & сан & # & сэн & сан & # & сан & сан & сан & сон & # & сэн & сэн & сан & сан & сэн & сан & сон & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сан & # & сэн & сан & сан & сан & сан & сэн & # & # & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сан & сэн & сэн & сан & сэн & # & сан & сон & сан & ьсан & с{U+ø4E9}н & сон & сан & сан & сан & # & сэн & сан & # & сон & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сэн & сан & сан & ьсан & сан & сэн & сан & # & # & сэн & сон & сан & сан & сан & сэн & сэн & сан & # & сэн & сэн & # & # & с{U+ø4E9}н & сан & сэн & сэн & сон & сон & с{U+ø4E9}н & сан & сэн & сан & сан & сон & сэн & сан & сан & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сэн & сан & сан & # & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & # & сан & сэн & сон & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сан & сан & сон & сон & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сан & # & сан & сан & сэн & сан & с{U+ø4E9}н & # & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сон & сэн & сэн & сэн & сэн & сан & сан & # & сан & сэн & сон & сан & сон & сан & # & # & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сан & сэн & сэн & сан & сэн & сэн & сон & сан & сан & сан & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & сэн & # & сэн & сан & сан & сан & сан & сэн & сэн & # & сан & сан & сон & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & # & сон & сан & сэн & сан & сан & сон & сон & сан & сан & сон & сэн & # & сан & сон & сон & сан & сан & сан & # & сан & # & сэн & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сан & # & сан & с{U+ø4E9}н & сан & сэн & сэн & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сэн & сон & сон & сон & сан & # & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & # & сон & сон & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сан & сэн & сэн & сан & сэн & сон & сон & сэн & сэн & сан & сан & сан & сэн & сон & сон & сан & сэн & сан & сан & сон & сон & сан & сэн & сан & # & сэн & сэн & сон & сан & сэн & # & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сан & сан & # & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & лс{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & # & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сон & с{U+ø4E9}н & сан & сан & сэн & # & сон & сон & сон & сэн & сан & сан & сэн & сан & # & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сон & сон & сон & ьсон & сэн & сэн & # & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сэн & сэн & сэн & сан & # & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сон & сэн & сэн & сэн & сэн & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сан & сан & сан & с{U+ø4E9}н & сон & сан & сан & # & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сон & сэн & сэн & сон & сан & сэн & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сэн & сэн & сэн & сон & сан & сан & сан & сан & ьсан & сэн & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сэн & сон & сон & сон & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & # & сан & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & # & сэн & сэн & сон & сан & сэн & сэн & лс{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & лс{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сан & сан & сан & сэн & сон & сан & сэн & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сон & сон & сан & сан & сан & сан & # & # & сан & сан & сан & сан & сон & сон & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & # & # & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сон & сан & сэн & сан & # & сан & сан & сан & # & сэн & сан & сэн & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & # & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сон & сан & # & # & сан & сэн & сан & сан & сэн & сэн & # & сан & сан & сан & сэн & сэн & # & сан & # & сан & # & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & сон & сон & сон & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сэн & сэн & сэн & с{U+ø4E9}н & сэн & сэн & сон & сон & сан & сан & сан & сан & ьсон & сон & сан & сан & сан & сэн & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сон & сан & сан & сан & сэн & сэн & сэн & сан & сан & сан & сэн & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & с{U+ø4E9}н & сэн & ьсон & сон & сан & сан & # & сон & # & сэн & сан & сэн & сан & сан & сан & сэн & сон & сан & сан & сэн & сэн & сэн
REVWORD: насйаб & нослоб & нэсри & насвя & насраг & нэслэх & носро & насьраб & насуус & насьват & нэсз}FA40+U{ & носдоб & насану & нэсдэм & нэсчиб & н}9E40+U{ссм}9E40+U{ & нэср}FA40+U{х & насдла & носихро & носснос & носчо & насагру & настат & носхичлоб & нэсгэт & нэслэхэ & насууб & насьря & насрадя & насаграг & насричва & наслууд & н}9E40+U{сс}9E40+U{ & нэствэх & насрус & насалряаб & носоглоб & нэсээл}FA40+U{х & носдо & нэс}FA40+U{}FA40+U{з & насдгарад & насяах & носоглйо & носсгоз & насаарух & носдлоихот & насанас & нассут & насду & насзлуу & наслуувя & насраб & носьлоб & настну & нэсди & насдганас & нэсээт}FA40+U{б & носьроз & насхаш & насааз & насрасат & нэсдйиш & насйуг & нэслйин & ностгот & наслуугйаб & насричу & нэсс}FA40+U{х & насдя & носхичро & носсоб & насалрйах & н}9E40+U{ссг}9E40+U{т & носонох & нэсэгниш & носогсоб & насдларйад & нэсл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{т & наслут & н}9E40+U{сл}9E40+U{д}9E40+U{х & насдач & нэслэзэ & насраат & носвоз & настрам & наслуут & насдгарах & нэстр}FA40+U{х & носдмог & нэсл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & нэсцй}FA40+U{г & нассаз & наслинах & насралгуц & нэсхичри & нэсхр}FA40+U{б & нэсл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & нэсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & насаяаз & нэсэгт}FA40+U{з & наслагдах & насдгяах & насжма & нэсэгти & носооро & насрава & насдууб & насьрат & нэсэгтлэб & насруз & насшрадла & нэслэд}FA40+U{}FA40+U{з & носдло & ностгос & насцлинат & носоихоз & нэсээн & носрихот & нэслэдэ & насаглуус & насдах & н}9E40+U{сдг}9E40+U{}9E40+U{х & носихоц & насууса & насагрус & насцуб & нэсдгэз}FA40+U{ & насихаз & насднам & носдром & носдлоро & носцлоро & насьнат & насраш & насрадаб & настгуз & нэс}FA40+U{}FA40+U{н & носхринос & насжну & нэсл}FA40+U{}FA40+U{лэх & наслуихоц & носчоц & насрама & насааса & наслуугад & н}9E40+U{сх}9E40+U{д & нэссвэд & нэсс}FA40+U{}FA40+U{ & нэсдлй}FA40+U{ & носоно & насшну & н}9E40+U{сл}9E40+U{т}9E40+U{х & нэсцлэлэх & наслас & носродот & насагану & насдлах & насаврах & нособлох & нослосох & нэсэлгэрэх & нэстриш & насча & насдлйаб & нэсдр}FA40+U{б & насрйад & носолгот & наслуужну & нассру & насалруу & нэсл}FA40+U{}FA40+U{лвэх & нэсдиш & нэсц}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & насагта & насдруд & насрагууд & насуун & насдлараат & нэсл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & наслуучвах & наслахнах & нэсэлгич & насля & насдгала & насалма & насаалуб & нэстлэрэг & н}9E40+U{ср}9E40+U{м}9E40+U{н & нэсрэвэт & нэсцмэт & насднах & наслуурах & насцлиря & насаллижа & насдгараб & нэст}FA40+U{б & насаглууб & нэсэлгэлэб & нэсй}FA40+U{г & насихвад & нэстрэн}FA40+U{ & нэсрэд}FA40+U{з & насаатгуз & носдгоно & насаашут & насьрах & н}9E40+U{с}9E40+U{лл}9E40+U{х & носдлох & насалраш & насдлйа & наслира & насратуб & нэсэгшиг & насаграж & насратлум & нострйо & наслйах & наслуирах & н}9E40+U{ср}9E40+U{}9E40+U{х & нэсхичйих & насрух & насхичдла & насьна & насдгалуугйаб & нэсээгли & настгам & нэсрэдэм & нэслэднэм & нэсэлрэн & носрйот & насаагу & насдгару & насаах & нэслйихричич & нэсдгэлэ & насрая & насрадьма & нэсйиг & нэсэгр}FA40+U{}FA40+U{д & нослотвод & нэсрэс}FA40+U{ & н}9E40+U{стр}9E40+U{ & наслаз & нэсээни & нэсдгэмэн & носзлово & нос}1540+U{о & н}9E40+U{ср}9E40+U{}9E40+U{т & насдлалут & нэсдгэлвэх & наслуулгуц & насдгадла & носоодмог & нэслйид & насалруд & настуд & наслйаз & насууз & н}9E40+U{сд}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & нэссин & наслуучро & насихас & насладус & насшьруус & нэс}FA40+U{}FA40+U{т & насцагах & насаалах & насдгичух & нэсээгниш & нэсрэдвэ & насжа & нэсдгичиб & носдгодоб & наслуудууб & нэсдлэб & н}9E40+U{сдг}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & н}9E40+U{с}9E40+U{гл}9E40+U{ & насиглаз & насригназ & носоовоз & носогло & насрагах & наслаагмах & насдац & насалгуц & насташ & наслуухава & насалгала & нэслэс}FA40+U{б & насдуб & насднаг & нэсэгтэцй}FA40+U{г & насриман & н}9E40+U{с}9E40+U{лр}9E40+U{х}9E40+U{н & нэсрэтвэн & нэсдгэврэн & нэслйис & нэсл}FA40+U{}FA40+U{мэт & насалру & насху & носдлилох & нэсэлгэмич & нэсрич & нэсэгриш & нэсшмэзэ & насдгатва & нассга & насралаб & насдлираб & нэср}FA40+U{б & носцлолоб & насдмихуб & носдьрог & насанагтляг & нэслэср}FA40+U{д & нослодгод & нэсхичх}FA40+U{ & н}9E40+U{сдв}9E40+U{р}9E40+U{ & н}9E40+U{с}9E40+U{гс}9E40+U{ & насалраз & нэсэлмэз & нэсдгэди & насранам & нэсл}FA40+U{}FA40+U{дэм & нэсжл}FA40+U{с & носсот & насраглут & насабму & насрааху & наслагах & нэсээчих & насрагух & насцац & насраглаш & нэсэгтгиш & нэсдлэгрэ & нэслэхрэ & нэсцэ & насраазна & насса & насхрахаб & нассяаб & нэсдгэхр}FA40+U{б & нэсл}FA40+U{}FA40+U{гйиг & насратуг & насалраваад & насжмад & ностйород & н}9E40+U{сдв}9E40+U{ & н}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & н}9E40+U{сл}9E40+U{т}9E40+U{ & носдгоихоз & насрууз & нэсдгэдэм & насдаан & насдгуун & носшро & носйос & наслаграт & насрат & носдмот & нэсэнэт & насратну & наслуугру & носдмижох & носдгоблох & насривух & насдладух & насдларух & н}9E40+U{ср}9E40+U{х}9E40+U{ц & насдрааш & нэслижм}FA40+U{}FA40+U{ш & нэсжмэ & нэсээмэ & насзларя & насчаава & насалгижа & насхла & наслима & нассма & настларууб & н}9E40+U{ср}9E40+U{л}9E40+U{г & насйалад & н}9E40+U{схичг}9E40+U{ & насрихаз & нэсл}FA40+U{}FA40+U{ри & нэсчи & насдуум & нэсхэн & наслйат & насрйат & насдгатат & наслуутат & нэсл}FA40+U{т & нослйоглот & носцлорихот & носхот & настгу & насрижуу & насруилах & насанигнах & насалрах & нэсэнэгн}FA40+U{х & н}9E40+U{с}9E40+U{лг}9E40+U{л}9E40+U{х & н}9E40+U{ср}9E40+U{м}9E40+U{х & носолрох & носоорох & наслйаглух & нэсээмэх & насагтуц & насдгаля & насхраата & насхичьраб & наслуб & нэсчлэб & насхляб & нэсшмэг & нэсээг & насаатуд & нэсл}FA40+U{}FA40+U{мй}FA40+U{ & носдоз & носихоз & нэсшээди & нэсэлгэсмээни & насанам & насрун & наслуулгатун & нэсмэн & нослигро & носдлосо & нассвас & нэсэгрэс & насхралат & насдласат & носонтгот & носдголимот & насаглут & нэсэлгэдмэт & наслуурчу & н}9E40+U{ср}9E40+U{х}9E40+U{х & нэсэглйих & нэсхлэх & носдгихоц & наснач & нэсмич & нэсричич & насланаш & нэсэлгэл}FA40+U{ш & нэсдгиш & нэсээлэ & наства & насаажла & насдмичаб & наслуулряаб & нэсришиб & насангижуб & нэсдгэг & насраад & нассуд & насйарууд & нэсшвэд & нассгаж & нэсйиж & н}9E40+U{с}9E40+U{лр}9E40+U{в}9E40+U{ & н}9E40+U{сличр}9E40+U{}9E40+U{ & н}9E40+U{с}9E40+U{лгиш}9E40+U{ & насрахмаз & насдгаяаз & нэсэлд}FA40+U{}FA40+U{з & н}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{з & носцихоз & н}9E40+U{с}9E40+U{гр}9E40+U{м & насдрахум & насаан & нэсл}FA40+U{}FA40+U{лйин & нослотго & носчйо & носйогно & носдгоснос & нэсэнэгнэс & насаат & насаарат & нэсхр}FA40+U{т & насдлйут & нэслэсрэт & насдлару & насдууру & насдвах & насдгалах & нассмарах & нэслээр}FA40+U{х & н}9E40+U{сш}9E40+U{х & нэсэгсйих & носолгонох & носдгирох & носсрох & носьрох & нэсл}FA40+U{}FA40+U{твэх & нэсдгэмлэх & нэсрэтэх & насйухуц & нэсэнвиш & нэсжлиш & нэсдлэриш & насагруш & нэсдлэ & нэсслэ & нэсл}FA40+U{}FA40+U{грэ & насйаря & насрадла & насраахна & наслуурагса & насагса & насаглаб & насдрахаб & насдлаалуб & нэсл}FA40+U{}FA40+U{гшиг & нослог & нэсцй}FA40+U{груд & нэсдгэд & нэсжмэд & нэсдмэрээд & нэсд}FA40+U{}FA40+U{ & нэсэгс}FA40+U{}FA40+U{ & н}9E40+U{сдг}9E40+U{гр}9E40+U{ & наслуурдаз & насаглаз & насраз & н}9E40+U{счр}9E40+U{з & носинвоз & наслуудоз & насдгалуироз & носличоз & насйаруз & нэсц}FA40+U{}FA40+U{вэз & нэсэлгэсвэз & нэсл}FA40+U{}FA40+U{ди & наслууднам & носдлоцон & нэсчвэн & нэсрэн & ностлогмо & насдихлас & нэсрй}FA40+U{с & нэсэгтй}FA40+U{с & нэсдр}FA40+U{с & н}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{с & нэсзлэвэс & нэсэлгижэс & нэсээрэс & нэсш}FA40+U{т & носолвот & насанут & насалгахнут & насивруут & насалгу & насьлу & нэсйихсаху & насчаах & нэсж}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & н}9E40+U{сжг}9E40+U{х & н}9E40+U{с}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & нэсдгйих & носжох & носдогрох & носолгирох & насдлагтух & насруух & насчух & нэсйивэх & нэсхичтвэх & нэсхичлэх & нэсэлрэвэц & нэсхич & насдгангаш & настлаграш & настхраш & нэсэгр}FA40+U{ш & насагтлйа & наслихна & насжмагра & насаглира & наслуурдаб & насдгамлаб & наслуираб & нэсл}FA40+U{}FA40+U{леиб & наслидуб & наслуудабмуб & насалладууб & нэстрэб & насдраацнаг & наслуузлаляг & насалрахвад & наслйад & наслуурад & наслахрад & нэсдгэлж}FA40+U{}FA40+U{д & нэсдлйид & носоглоснод & насдлууд & нэсд}FA40+U{ & нэссн}FA40+U{ & н}9E40+U{сличв}9E40+U{ & н}9E40+U{схичсм}9E40+U{ & н}9E40+U{сйидн}9E40+U{ & н}9E40+U{слижм}9E40+U{гр}9E40+U{ & н}9E40+U{схриш}9E40+U{ & насангаз & насаназ & наслууцраз & нэсс}FA40+U{з & носхичсгоз & насаглууз & нэсхэз & наслуурйан & насйалан & нэслэгр}FA40+U{н & н}9E40+U{сцх}9E40+U{н & носроозон & носигро & наслуушро & наслуусвас & насалраблас & насагнус & нэсрэмэс & насришвйат & насдгалйат & насласат & насихат & наслуулйоглот & нослимот & носзломрот & насалраагсут & нэслэт & насаагану & насагтсу & насаглуу & насряу & настьвах & насрйах & насрацлах & насрамах & насалмарах & насдгасах & наслуугтах & нэсэгтэдн}FA40+U{х & н}9E40+U{сдл}9E40+U{ц}9E40+U{}9E40+U{х & нэссйих & носдгижох & насдгаарух & нэсэлвэх & насрях & насрахях & насчвац & насагнац & наслйарац & насравуц & нэслич & насдуулуч & нэсэгтйиш & насдуулуш & нэсрэгдэ & насагтя & наслууга & насаглйа & насдгатма & насдаагсьма & насйазра & насратгаб & насаблаб & насдаараб & насцлираб & насантаб & насжяаб & нэсрэгд}FA40+U{б & нэсдлэр}FA40+U{б & нэслеиб & носхичсоб & насрууб & насхичууб & нэслэхэб & наслуухйаг & нэсрээгэг & насабляг & наслуурйад & нэсэнг}FA40+U{д & нэсэвр}FA40+U{д & нослоснод & насдгатуд & насаглууд & насагсууд & нэсднэд & нэсэлрэд & нэсрэдгиж & насаглааз & наслижмаглаз & наслиглаз & насрадназ & насшназ & наслаихаз & нэсэлгэмр}FA40+U{}FA40+U{з & н}9E40+U{с}9E40+U{нг}9E40+U{з & носоосгоз & носдгооз & носолгироз & нэслээз & нэслйихрэли & н}9E40+U{сжл}9E40+U{м & нэсйитлэм & нэсзлэтлэм & нэсжэгрэм & нэсрэм & н}9E40+U{сл}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{н & нэсцйин & нэсшрэн & носдлороово & носхиччо & насаас & насалвас & настрйас & наслуунас & носьлос & носогнос & насалгарус & насцларус & наслируус & нэсйирэс & насдгалаат & наслуураат & насдгиват & наслуиват & наслуинат & насхрат & насраашат & нэстр}FA40+U{}FA40+U{т & н}9E40+U{ср}9E40+U{лв}9E40+U{т & н}9E40+U{сл}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & н}9E40+U{сл}9E40+U{т & нослоот & насхруухот & насрут & насраяут & нэсэнгэт & нэсэгтэт & нэсээт & насдриду & насзах & насцуирах & нэсхичр}FA40+U{х & н}9E40+U{сдмижг}9E40+U{х & н}9E40+U{ср}9E40+U{лг}9E40+U{х & н}9E40+U{схичш}9E40+U{х & нэсэнгэлих & носьлох & носшгонох & насагривух & наслуултмирух & н}9E40+U{ср}9E40+U{м}9E40+U{ц & нослйоц & нослижооц & нэсэлгэцэц & насангач & нэсрэнич & насааш & насангаш & насраблаш & нэсэлг}FA40+U{ш & носзловош & насрууш & насууш & нэсдвэ & нэсл}FA40+U{}FA40+U{лдэ & нэсдгэлзэ
FREQ: 24480
FREQALL: 27346
RANG: 7
QWORDF: <байсан>3371 & <болсон>1966 & <ирсэн>1052 & <явсан>1044 & <гарсан>543 & <хэлсэн>417 & <орсон>398 & <барьсан>312 & <суусан>291 & <тавьсан>282 & <үзсэн>278 & <бодсон>252 & <унасан>232 & <мэдсэн>225 & <бичсэн>204 & <өмссөн>179 & <хүрсэн>176 & <алдсан>155 & <орхисон>144 & <сонссон>143 & <очсон>131 & <ургасан>128 & <татсан>120 & <болчихсон>117 & <тэгсэн>117 & <эхэлсэн>113 & <буусан>109 & <ярьсан>108 & <ядарсан>106 & <гаргасан>103 & <авчирсан>97 & <дуулсан>97 & <өссөн>94 & <хэвтсэн>91 & <сурсан>90 & <баярласан>87 & <болгосон>86 & <хүлээсэн>85 & <одсон>84 & <зүүсэн>81 & <дарагдсан>78 & <хаясан>77 & <ойлгосон>72 & <зогссон>71 & <хураасан>69 & <тохиолдсон>68 & <санасан>67 & <туссан>67 & <удсан>64 & <уулзсан>63 & <явуулсан>63 & <барсан>62 & <больсон>62 & <унтсан>62 & <идсэн>60 & <санагдсан>60 & <бүтээсэн>59 & <зорьсон>58 & <шахсан>58 & <заасан>57 & <тасарсан>57 & <шийдсэн>57 & <гуйсан>56 & <нийлсэн>55 & <тогтсон>55 & <байгуулсан>54 & <учирсан>54 & <хүссэн>54 & <ядсан>54 & <орчихсон>53 & <боссон>52 & <хайрласан>52 & <төгссөн>50 & <хоносон>49 & <шингэсэн>47 & <босгосон>46 & <дайралдсан>45 & <төрүүлсэн>45 & <тулсан>45 & <хөдөлсөн>45 & <чадсан>45 & <эзэлсэн>44 & <таарсан>43 & <зовсон>42 & <мартсан>42 & <туулсан>42 & <харагдсан>42 & <хүртсэн>42 & <гомдсон>41 & <өнгөрүүлсэн>41 & <гүйцсэн>40 & <зассан>39 & <ханилсан>39 & <цугларсан>39 & <ирчихсэн>38 & <бүрхсэн>37 & <үзүүлсэн>37 & <өгүүлсэн>37 & <заяасан>36 & <зүтгэсэн>36 & <хадгалсан>36 & <хаягдсан>36 & <амжсан>35 & <итгэсэн>35 & <ороосон>35 & <аварсан>34 & <буудсан>33 & <тарьсан>33 & <бэлтгэсэн>32 & <зурсан>32 & <алдаршсан>31 & <зүүдэлсэн>31 & <олдсон>31 & <согтсон>31 & <танилцсан>31 & <зохиосон>30 & <нээсэн>30 & <тохирсон>30 & <эдэлсэн>30 & <суулгасан>29 & <хадсан>29 & <хөөгдсөн>29 & <цохисон>29 & <асуусан>28 & <сургасан>28 & <буцсан>27 & <үзэгдсэн>27 & <захисан>27 & <мандсан>26 & <мордсон>26 & <оролдсон>26 & <оролцсон>26 & <таньсан>26 & <шарсан>26 & <бадарсан>25 & <зугтсан>25 & <нүүсэн>25 & <сонирхсон>25 & <унжсан>25 & <хэлүүлсэн>25 & <цохиулсан>25 & <цочсон>25 & <амарсан>24 & <асаасан>24 & <дагуулсан>24 & <дөхсөн>24 & <дэвссэн>24 & <үүссэн>24 & <үйлдсэн>24 & <оносон>24 & <уншсан>24 & <хөтөлсөн>24 & <хэлэлцсэн>24 & <салсан>23 & <тодорсон>23 & <унагасан>23 & <халдсан>23 & <харвасан>23 & <холбосон>23 & <хосолсон>23 & <хэрэглэсэн>23 & <ширтсэн>23 & <ачсан>22 & <байлдсан>22 & <бүрдсэн>22 & <дайрсан>22 & <тоглосон>22 & <унжуулсан>22 & <урссан>22 & <уурласан>22 & <хэвлүүлсэн>22 & <шидсэн>22 & <эсэргүүцсэн>22 & <атгасан>21 & <дурдсан>21 & <дуугарсан>21 & <нуусан>21 & <тааралдсан>21 & <түрүүлсэн>21 & <хавчуулсан>21 & <ханхалсан>21 & <чиглэсэн>21 & <ялсан>21 & <алагдсан>20 & <амласан>20 & <булаасан>20 & <гэрэлтсэн>20 & <нөмөрсөн>20 & <тэвэрсэн>20 & <тэмцсэн>20 & <хандсан>20 & <харуулсан>20 & <ярилцсан>20 & <ажилласан>19 & <барагдсан>19 & <бүтсэн>19 & <буулгасан>19 & <бэлэглэсэн>19 & <гүйсэн>19 & <давхисан>19 & <үнэртсэн>19 & <зүдэрсэн>19 & <зугтаасан>19 & <оногдсон>19 & <тушаасан>19 & <харьсан>19 & <хөллөсөн>19 & <холдсон>19 & <шарласан>19 & <айлдсан>18 & <арилсан>18 & <бутарсан>18 & <гишгэсэн>18 & <жаргасан>18 & <мултарсан>18 & <ойртсон>18 & <хайлсан>18 & <хариулсан>18 & <хөөрсөн>18 & <хийчихсэн>18 & <хурсан>18 & <алдчихсан>17 & <аньсан>17 & <байгуулагдсан>17 & <илгээсэн>17 & <магтсан>17 & <мэдэрсэн>17 & <мэндэлсэн>17 & <нэрлэсэн>17 & <тойрсон>17 & <угаасан>17 & <урагдсан>17 & <хаасан>17 & <чичирхийлсэн>17 & <элэгдсэн>17 & <яарсан>17 & <амьдарсан>16 & <гийсэн>16 & <дүүргэсэн>16 & <довтолсон>16 & <үсэрсэн>16 & <өртсөн>16 & <залсан>16 & <инээсэн>16 & <нэмэгдсэн>16 & <оволзсон>16 & <оёсон>16 & <төөрсөн>16 & <тулалдсан>16 & <хэвлэгдсэн>16 & <цуглуулсан>16 & <алдагдсан>15 & <гомдоосон>15 & <дийлсэн>15 & <дурласан>15 & <дутсан>15 & <зайлсан>15 & <зуусан>15 & <мөрөөдсөн>15 & <ниссэн>15 & <орчуулсан>15 & <сахисан>15 & <судалсан>15 & <суурьшсан>15 & <түүсэн>15 & <хагацсан>15 & <халаасан>15 & <хучигдсан>15 & <шингээсэн>15 & <эвдэрсэн>15 & <ажсан>14 & <бичигдсэн>14 & <бодогдсон>14 & <буудуулсан>14 & <бэлдсэн>14 & <өөрчлөгдсөн>14 & <өлгөсөн>14 & <залгисан>14 & <зангирсан>14 & <зовоосон>14 & <олгосон>14 & <хагарсан>14 & <хамгаалсан>14 & <цадсан>14 & <цугласан>14 & <шатсан>14 & <авахуулсан>13 & <алагласан>13 & <бүсэлсэн>13 & <будсан>13 & <гандсан>13 & <гүйцэтгэсэн>13 & <намирсан>13 & <нөхөрлөсөн>13 & <нэвтэрсэн>13 & <нэрвэгдсэн>13 & <сийлсэн>13 & <тэмүүлсэн>13 & <урласан>13 & <ухсан>13 & <холилдсон>13 & <чимэглэсэн>13 & <чирсэн>13 & <ширгэсэн>13 & <эзэмшсэн>13 & <автагдсан>12 & <агссан>12 & <баларсан>12 & <барилдсан>12 & <бүрсэн>12 & <бололцсон>12 & <бухимдсан>12 & <горьдсон>12 & <гялтганасан>12 & <дүрсэлсэн>12 & <догдолсон>12 & <үхчихсэн>12 & <өрөвдсөн>12 & <өсгөсөн>12 & <зарласан>12 & <зэмлэсэн>12 & <идэгдсэн>12 & <манарсан>12 & <мэдүүлсэн>12 & <сүлжсэн>12 & <тоссон>12 & <тулгарсан>12 & <умбасан>12 & <ухаарсан>12 & <хагалсан>12 & <хичээсэн>12 & <хугарсан>12 & <цацсан>12 & <шалгарсан>12 & <шигтгэсэн>12 & <эргэлдсэн>12 & <эрхэлсэн>12 & <эцсэн>12 & <анзаарсан>11 & <ассан>11 & <бахархсан>11 & <баяссан>11 & <бүрхэгдсэн>11 & <гийгүүлсэн>11 & <гутарсан>11 & <дааварласан>11 & <дамжсан>11 & <доройтсон>11 & <өвдсөн>11 & <өнгөрөөсөн>11 & <өтөлсөн>11 & <зохиогдсон>11 & <зуурсан>11 & <мэдэгдсэн>11 & <наадсан>11 & <нуугдсан>11 & <оршсон>11 & <сойсон>11 & <таргалсан>11 & <тарсан>11 & <томдсон>11 & <тэнэсэн>11 & <унтарсан>11 & <ургуулсан>11 & <хожимдсон>11 & <холбогдсон>11 & <хувирсан>11 & <худалдсан>11 & <хуралдсан>11 & <цөхөрсөн>11 & <шаардсан>11 & <шүүмжилсэн>11 & <эмжсэн>11 & <эмээсэн>11 & <яралзсан>11 & <аваачсан>10 & <ажигласан>10 & <алхсан>10 & <амилсан>10 & <амссан>10 & <бууралтсан>10 & <гөлөрсөн>10 & <далайсан>10 & <өгчихсөн>10 & <захирсан>10 & <ирүүлсэн>10 & <ичсэн>10 & <муудсан>10 & <нэхсэн>10 & <тайлсан>10 & <тайрсан>10 & <татагдсан>10 & <татуулсан>10 & <түлсэн>10 & <толгойлсон>10 & <тохиролцсон>10 & <тохсон>10 & <угтсан>10 & <уужирсан>10 & <халиурсан>10 & <хангинасан>10 & <харласан>10 & <хүнгэнэсэн>10 & <хөлөглөсөн>10 & <хөмөрсөн>10 & <хорлосон>10 & <хороосон>10 & <хулгайлсан>10 & <хэмээсэн>10 & <цутгасан>10 & <ялагдсан>10 & <атаархсан>9 & <барьчихсан>9 & <булсан>9 & <бэлчсэн>9 & <бялхсан>9 & <гэмшсэн>9 & <гээсэн>9 & <дутаасан>9 & <үймүүлсэн>9 & <зодсон>9 & <зохисон>9 & <идээшсэн>9 & <инээмсэглэсэн>9 & <манасан>9 & <нурсан>9 & <нутаглуулсан>9 & <нэмсэн>9 & <оргилсон>9 & <осолдсон>9 & <савссан>9 & <сэргэсэн>9 & <талархсан>9 & <тасалдсан>9 & <тогтносон>9 & <томилогдсон>9 & <тулгасан>9 & <тэмдэглэсэн>9 & <учруулсан>9 & <хөхөрсөн>9 & <хийлгэсэн>9 & <хэлхсэн>9 & <цохигдсон>9 & <чансан>9 & <чимсэн>9 & <чичирсэн>9 & <шаналсан>9 & <шүлэглэсэн>9 & <шигдсэн>9 & <элээсэн>9 & <автсан>8 & <алжаасан>8 & <бачимдсан>8 & <баярлуулсан>8 & <биширсэн>8 & <бужигнасан>8 & <гэгдсэн>8 & <даарсан>8 & <дуссан>8 & <дуурайсан>8 & <дэвшсэн>8 & <жагссан>8 & <жийсэн>8 & <өвөрлөсөн>8 & <өөрчилсөн>8 & <өшиглөсөн>8 & <замхарсан>8 & <заяагдсан>8 & <зүүдлэсэн>8 & <зөөсөн>8 & <зохицсон>8 & <мөргөсөн>8 & <мухардсан>8 & <наасан>8 & <нийлүүлсэн>8 & <огтолсон>8 & <ойчсон>8 & <онгойсон>8 & <сонсогдсон>8 & <сэнгэнэсэн>8 & <таасан>8 & <тараасан>8 & <түрхсэн>8 & <туйлдсан>8 & <тэрсэлсэн>8 & <уралдсан>8 & <уруудсан>8 & <хавдсан>8 & <халагдсан>8 & <харамссан>8 & <хүрээлсэн>8 & <хөшсөн>8 & <хийсгэсэн>8 & <хоноглосон>8 & <хоригдсон>8 & <хорссон>8 & <хорьсон>8 & <хэвтүүлсэн>8 & <хэлмэгдсэн>8 & <хэтэрсэн>8 & <цухуйсан>8 & <шивнэсэн>8 & <шилжсэн>8 & <ширэлдсэн>8 & <шургасан>8 & <элдсэн>8 & <элссэн>8 & <эргүүлсэн>8 & <ярайсан>8 & <алдарсан>7 & <анхаарсан>7 & <асгаруулсан>7 & <асгасан>7 & <балгасан>7 & <бахардсан>7 & <булаалдсан>7 & <гишгүүлсэн>7 & <голсон>7 & <дургүйцсэн>7 & <дэгдсэн>7 & <дэмжсэн>7 & <дээрэмдсэн>7 & <үүдсэн>7 & <үүсгэсэн>7 & <өргөгдсөн>7 & <задруулсан>7 & <залгасан>7 & <зарсан>7 & <зөрчсөн>7 & <зовнисон>7 & <зодуулсан>7 & <зориулагдсан>7 & <зочилсон>7 & <зурайсан>7 & <зэвүүцсэн>7 & <зэвсэглэсэн>7 & <идүүлсэн>7 & <мандуулсан>7 & <ноцолдсон>7 & <нэвчсэн>7 & <нэрсэн>7 & <омголтсон>7 & <салхидсан>7 & <сүйрсэн>7 & <сүйтгэсэн>7 & <сүрдсэн>7 & <сөнөөсөн>7 & <сэвэлзсэн>7 & <сэжиглэсэн>7 & <сэрээсэн>7 & <түшсэн>7 & <товлосон>7 & <тунасан>7 & <тунхагласан>7 & <туурвисан>7 & <угласан>7 & <ульсан>7 & <ухасхийсэн>7 & <хаачсан>7 & <хүмүүжсэн>7 & <хөгжсөн>7 & <хөдөлгөсөн>7 & <хийгдсэн>7 & <хожсон>7 & <хоргодсон>7 & <хориглосон>7 & <хутгалдсан>7 & <хуурсан>7 & <хучсан>7 & <хэвийсэн>7 & <хэвтчихсэн>7 & <хэлчихсэн>7 & <цэвэрлэсэн>7 & <чихсэн>7 & <шагнагдсан>7 & <шаргалтсан>7 & <шархтсан>7 & <шүргэсэн>7 & <айлтгасан>6 & <анхилсан>6 & <аргамжсан>6 & <арилгасан>6 & <бадруулсан>6 & <балмагдсан>6 & <бариулсан>6 & <биелүүлсэн>6 & <будилсан>6 & <бумбадуулсан>6 & <буудалласан>6 & <бэртсэн>6 & <ганцаардсан>6 & <гялалзуулсан>6 & <давхарласан>6 & <дайлсан>6 & <даруулсан>6 & <дархалсан>6 & <дүүжлэгдсэн>6 & <дийлдсэн>6 & <донсолгосон>6 & <дуулдсан>6 & <үдсэн>6 & <үнссэн>6 & <өвчилсөн>6 & <өмсчихсөн>6 & <өндийсөн>6 & <өргөмжилсөн>6 & <өширхсөн>6 & <загнасан>6 & <занасан>6 & <зарцуулсан>6 & <зүссэн>6 & <зогсчихсон>6 & <зуулгасан>6 & <зэхсэн>6 & <найруулсан>6 & <налайсан>6 & <нүргэлсэн>6 & <нөхцсөн>6 & <нозоорсон>6 & <оргисон>6 & <оршуулсан>6 & <савсуулсан>6 & <салбарласан>6 & <сунгасан>6 & <сэмэрсэн>6 & <тайвширсан>6 & <тайлагдсан>6 & <тасалсан>6 & <тахисан>6 & <толгойлуулсан>6 & <томилсон>6 & <тормолзсон>6 & <тусгаарласан>6 & <тэлсэн>6 & <унагаасан>6 & <устгасан>6 & <уулгасан>6 & <уярсан>6 & <хавьтсан>6 & <хайрсан>6 & <халцарсан>6 & <хамарсан>6 & <харамласан>6 & <хасагдсан>6 & <хатгуулсан>6 & <хүндэтгэсэн>6 & <хөөцөлдсөн>6 & <хийссэн>6 & <хожигдсон>6 & <хураагдсан>6 & <хэвлэсэн>6 & <хярсан>6 & <хяхарсан>6 & <цавчсан>6 & <цангасан>6 & <царайлсан>6 & <цуварсан>6 & <чилсэн>6 & <чулуудсан>6 & <шийтгэсэн>6 & <шулуудсан>6 & <эдгэрсэн>6 & <ятгасан>6 & <агуулсан>5 & <айлгасан>5 & <амтагдсан>5 & <амьсгаадсан>5 & <арзайсан>5 & <багтарсан>5 & <балбасан>5 & <бараадсан>5 & <барилцсан>5 & <батнасан>5 & <баяжсан>5 & <бүдгэрсэн>5 & <бүрэлдсэн>5 & <биелсэн>5 & <босчихсон>5 & <буурсан>5 & <буучихсан>5 & <бэхэлсэн>5 & <гайхуулсан>5 & <гэгээрсэн>5 & <гялбасан>5 & <дайруулсан>5 & <дүгнэсэн>5 & <дүрвэсэн>5 & <донсолсон>5 & <дутагдсан>5 & <дуулгасан>5 & <дуусгасан>5 & <дэндсэн>5 & <дэрлэсэн>5 & <жигдэрсэн>5 & <заалгасан>5 & <залгамжилсан>5 & <залгилсан>5 & <зандарсан>5 & <заншсан>5 & <захиалсан>5 & <зүүрмэглэсэн>5 & <зөгнөсөн>5 & <зогсоосон>5 & <зоогдсон>5 & <зориглосон>5 & <зээлсэн>5 & <илэрхийлсэн>5 & <мөлжсөн>5 & <мэлтийсэн>5 & <мэлтэлзсэн>5 & <мэргэжсэн>5 & <мэрсэн>5 & <нөлөөлсөн>5 & <нийцсэн>5 & <нэршсэн>5 & <овооролдсон>5 & <оччихсон>5 & <саасан>5 & <савласан>5 & <сайртсан>5 & <сануулсан>5 & <сольсон>5 & <сонгосон>5 & <сурагласан>5 & <суралцсан>5 & <суурилсан>5 & <сэрийсэн>5 & <таалагдсан>5 & <тааруулсан>5 & <тавигдсан>5 & <тавиулсан>5 & <таниулсан>5 & <тархсан>5 & <ташаарсан>5 & <түүртсэн>5 & <төвлөрсөн>5 & <төлөөлсөн>5 & <төлсөн>5 & <тоолсон>5 & <тохуурхсан>5 & <турсан>5 & <туяарсан>5 & <тэгнэсэн>5 & <тэтгэсэн>5 & <тээсэн>5 & <удирдсан>5 & <хазсан>5 & <хариуцсан>5 & <хүрчихсэн>5 & <хөгжимдсөн>5 & <хөглөрсөн>5 & <хөшчихсөн>5 & <хилэгнэсэн>5 & <хольсон>5 & <хоногшсон>5 & <хувиргасан>5 & <хуримтлуулсан>5 & <цөмөрсөн>5 & <цойлсон>5 & <цоожилсон>5 & <цэцэглэсэн>5 & <чагнасан>5 & <чинэрсэн>5 & <шаасан>5 & <шагнасан>5 & <шалбарсан>5 & <шүглэсэн>5 & <шоволзсон>5 & <шуурсан>5 & <шуусан>5 & <эвдсэн>5 & <эдлүүлсэн>5 & <эзлэгдсэн>5
GRAMFORM: PC.PRF-NOM
LEXEMA: [байх] & [болох] & [ирэх] & [явах] & [гарах] & [хэлэх] & [орох] & [барих] & [суух] & [тавих] & [үзэх] & [бодох] & [унах] & [мэдэх] & [бичих] & [өмсөх] & [хүрэх] & [алдах] & [орхих] & [сонсох] & [очих] & [ургах] & [татах] & [болчихох] & [тэгэх] & [эхлэх] & [буух] & [ярих] & [ядрах] & [гаргах] & [авчрах] & [дуулах] & [өсөх] & [хэвтэх] & [сурах] & [баярлах] & [болгох] & [хүлээх] & [одох] & [зүүх] & [дарагдах] & [хаях] & [ойлгох] & [зогсох] & [хураах] & [тохиолдох] & [санах] & [тусах] & [удах] & [уулзах] & [явуулах] & [барах] & [болих] & [унтах] & [идэх] & [санагдах] & [бүтээх] & [зорих] & [шахах] & [заах] & [тасрах] & [шийдэх] & [гуйх] & [нийлэх] & [тогтох] & [байгуулах] & [учрах] & [хүсэх] & [ядах] & [орчихох] & [босох] & [хайрлах] & [төгсөх] & [хонох] & [шингэх] & [босгох] & [дайралдах] & [төрүүлэх] & [тулах] & [хөдлөх] & [чадах] & [эзлэх] & [таарах] & [зовох] & [мартах] & [туулах] & [харагдах] & [хүртэх] & [гомдох] & [өнгөрүүлэх] & [гүйцэх] & [засах] & [ханилах] & [цугларах] & [ирчихэх] & [бүрхэх] & [үзүүлэх] & [өгүүлэх] & [заяах] & [зүтгэх] & [хадгалах] & [хаягдах] & [амжих] & [итгэх] & [ороох] & [аврах] & [буудах] & [тарих] & [бэлтгэх] & [зурах] & [алдарших] & [зүүдлэх] & [олдох] & [согтох] & [танилцах] & [зохиох] & [нээх] & [тохирох] & [эдлэх] & [суулгах] & [хадах] & [хөөгдөх] & [цохих] & [асуух] & [сургах] & [буцах] & [үзэгдэх] & [захих] & [мандах] & [мордох] & [оролдох] & [оролцох] & [таних] & [шарах] & [бадрах] & [зугтах] & [нүүх] & [сонирхох] & [унжих] & [хэлүүлэх] & [цохиулах] & [цочих] & [амрах] & [асаах] & [дагуулах] & [дөхөх] & [дэвсэх] & [үүсэх] & [үйлдэх] & [онох] & [унших] & [хөтлөх] & [хэлэлцэх] & [салах] & [тодрох] & [унагах] & [халдах] & [харвах] & [холбох] & [хослох] & [хэрэглэх] & [ширтэх] & [ачих] & [байлдах] & [бүрдэх] & [дайрах] & [тоглох] & [унжуулах] & [урсах] & [уурлах] & [хэвлүүлэх] & [шидэх] & [эсэргүүцэх] & [атгах] & [дурдах] & [дуугарах] & [нуух] & [тааралдах] & [түрүүлэх] & [хавчуулах] & [ханхлах] & [чиглэх] & [ялах] & [алагдах] & [амлах] & [булаах] & [гэрэлтэх] & [нөмрөх] & [тэврэх] & [тэмцэх] & [хандах] & [харуулах] & [ярилцах] & [ажиллах] & [барагдах] & [бүтэх] & [буулгах] & [бэлэглэх] & [гүйх] & [давхих] & [үнэртэх] & [зүдрэх] & [зугтаах] & [оногдох] & [тушаах] & [харих] & [хөллөх] & [холдох] & [шарлах] & [айлдах] & [арилах] & [бутрах] & [гишгэх] & [жаргах] & [мултрах] & [ойртох] & [хайлах] & [хариулах] & [хөөрөх] & [хийчихэх] & [хурах] & [алдчихах] & [аних] & [байгуулагдах] & [илгээх] & [магтах] & [мэдрэх] & [мэндлэх] & [нэрлэх] & [тойрох] & [угаах] & [урагдах] & [хаах] & [чичирхийлэх] & [элэгдэх] & [яарах] & [амьдрах] & [гийх] & [дүүргэх] & [довтлох] & [үсрэх] & [өртөх] & [залах] & [инээх] & [нэмэгдэх] & [оволзох] & [оёх] & [төөрөх] & [тулалдах] & [хэвлэгдэх] & [цуглуулах] & [алдагдах] & [гомдоох] & [дийлэх] & [дурлах] & [дутах] & [зайлах] & [зуух] & [мөрөөдөх] & [нисэх] & [орчуулах] & [сахих] & [судлах] & [суурьших] & [түүх] & [хагацах] & [халаах] & [хучигдах] & [шингээх] & [эвдрэх] & [ажих] & [бичигдэх] & [бодогдох] & [буудуулах] & [бэлдэх] & [өөрчлөгдөх] & [өлгөх] & [залгих] & [зангирах] & [зовоох] & [олгох] & [хагарах] & [хамгаалах] & [цадах] & [цуглах] & [шатах] & [авахуулах] & [алаглах] & [бүслэх] & [будах] & [гандах] & [гүйцэтгэх] & [намирах] & [нөхөрлөх] & [нэвтрэх] & [нэрвэгдэх] & [сийлэх] & [тэмүүлэх] & [урлах] & [ухах] & [холилдох] & [чимэглэх] & [чирэх] & [ширгэх] & [эзэмших] & [автагдах] & [агсах] & [балрах] & [барилдах] & [бүрэх] & [бололцох] & [бухимдах] & [горьдох] & [гялтганах] & [дүрслэх] & [догдлох] & [үхчихэх] & [өрөвдөх] & [өсгөх] & [зарлах] & [зэмлэх] & [идэгдэх] & [манарах] & [мэдүүлэх] & [сүлжих] & [тосох] & [тулгарах] & [умбах] & [ухаарах] & [хагалах] & [хичээх] & [хугарах] & [цацах] & [шалгарах] & [шигтгэх] & [эргэлдэх] & [эрхлэх] & [эцэх] & [анзаарах] & [асах] & [бахархах] & [баясах] & [бүрхэгдэх] & [гийгүүлэх] & [гутрах] & [дааварлах] & [дамжих] & [доройтох] & [өвдөх] & [өнгөрөөх] & [өтлөх] & [зохиогдох] & [зуурах] & [мэдэгдэх] & [наадах] & [нуугдах] & [орших] & [сойх] & [таргалах] & [тарах] & [томдох] & [тэнэх] & [унтрах] & [ургуулах] & [хожимдох] & [холбогдох] & [хувирах] & [худалдах] & [хуралдах] & [цөхрөх] & [шаардах] & [шүүмжлэх] & [эмжих] & [эмээх] & [яралзах] & [аваачих] & [ажиглах] & [алхах] & [амилах] & [амсах] & [бууралтах] & [гөлрөх] & [далайх] & [өгчихөх] & [захирах] & [ирүүлэх] & [ичих] & [муудах] & [нэхэх] & [тайлах] & [тайрах] & [татагдах] & [татуулах] & [түлэх] & [толгойлох] & [тохиролцох] & [тохох] & [угтах] & [уужрах] & [халиурах] & [хангинах] & [харлах] & [хүнгэнэх] & [хөлөглөх] & [хөмрөх] & [хорлох] & [хороох] & [хулгайлах] & [хэмээх] & [цутгах] & [ялагдах] & [атаархах] & [барьчихах] & [булах] & [бэлчих] & [бялхах] & [гэмших] & [гээх] & [дутаах] & [үймүүлэх] & [зодох] & [зохих] & [идээших] & [инээмсэглэх] & [манах] & [нурах] & [нутаглуулах] & [нэмэх] & [оргилох] & [осолдох] & [савсах] & [сэргэх] & [талархах] & [тасалдах] & [тогтнох] & [томилогдох] & [тулгах] & [тэмдэглэх] & [учруулах] & [хөхрөх] & [хийлгэх] & [хэлхэх] & [цохигдох] & [чанах] & [чимэх] & [чичрэх] & [шаналах] & [шүлэглэх] & [шигдэх] & [элээх] & [автах] & [алжаах] & [бачимдах] & [баярлуулах] & [бишрэх] & [бужигнах] & [гэгдэх] & [даарах] & [дусах] & [дуурайх] & [дэвших] & [жагсах] & [жийх] & [өвөрлөх] & [өөрчлөх] & [өшиглөх] & [замхрах] & [заяагдах] & [зүүдлэх] & [зөөх] & [зохицох] & [мөргөх] & [мухардах] & [наах] & [нийлүүлэх] & [огтлох] & [ойчих] & [онгойх] & [сонсогдох] & [сэнгэнэх] & [таах] & [тараах] & [түрхэх] & [туйлдах] & [тэрслэх] & [уралдах] & [уруудах] & [хавдах] & [халагдах] & [харамсах] & [хүрээлэх] & [хөших] & [хийсгэх] & [хоноглох] & [хоригдох] & [хорсох] & [хорих] & [хэвтүүлэх] & [хэлмэгдэх] & [хэтрэх] & [цухуйх] & [шивнэх] & [шилжих] & [ширэлдэх] & [шургах] & [элдэх] & [элсэх] & [эргүүлэх] & [ярайх] & [алдрах] & [анхаарах] & [асгаруулах] & [асгах] & [балгах] & [бахардах] & [булаалдах] & [гишгүүлэх] & [голох] & [дургүйцэх] & [дэгдэх] & [дэмжих] & [дээрэмдэх] & [үүдэх] & [үүсгэх] & [өргөгдөх] & [задруулах] & [залгах] & [зарах] & [зөрчих] & [зовних] & [зодуулах] & [зориулагдах] & [зочлох] & [зурайх] & [зэвүүцэх] & [зэвсэглэх] & [идүүлэх] & [мандуулах] & [ноцолдох] & [нэвчих] & [нэрэх] & [омголтох] & [салхидах] & [сүйрэх] & [сүйтгэх] & [сүрдэх] & [сөнөөх] & [сэвэлзэх] & [сэжиглэх] & [сэрээх] & [түших] & [товлох] & [тунах] & [тунхаглах] & [туурвих] & [углах] & [улих] & [ухасхийх] & [хаачих] & [хүмүүжих] & [хөгжих] & [хөдөлгөх] & [хийгдэх] & [хожих] & [хоргодох] & [хориглох] & [хутгалдах] & [хуурах] & [хучих] & [хэвийх] & [хэвтчихэх] & [хэлчихэх] & [цэвэрлэх] & [чихэх] & [шагнагдах] & [шаргалтах] & [шархтах] & [шүргэх] & [айлтгах] & [анхилах] & [аргамжих] & [арилгах] & [бадруулах] & [балмагдах] & [бариулах] & [биелүүлэх] & [**будилах] & [бумбадуулах] & [буудаллах] & [бэртэх] & [ганцаардах] & [гялалзуулах] & [давхарлах] & [дайлах] & [даруулах] & [дархлах] & [дүүжлэгдэх] & [дийлдэх] & [донсолгох] & [дуулдах] & [үдэх] & [үнсэх] & [өвчлөх] & [өмсчихөх] & [өндийх] & [өргөмжлөх] & [өширхөх] & [загнах] & [занах] & [зарцуулах] & [зүсэх] & [зогсчихох] & [зуулгах] & [зэхэх] & [найруулах] & [налайх] & [нүргэлэх] & [нөхцөх] & [нозоорох] & [оргих] & [оршуулах] & [савсуулах] & [салбарлах] & [сунгах] & [сэмрэх] & [тайвшрах] & [тайлагдах] & [таслах] & [тахих] & [толгойлуулах] & [томилох] & [тормолзох] & [тусгаарлах] & [тэлэх] & [унагаах] & [устгах] & [уулгах] & [уярах] & [хавьтах] & [хайрах] & [халцрах] & [хамрах] & [харамлах] & [хасагдах] & [хатгуулах] & [хүндэтгэх] & [хөөцөлдөх] & [хийсэх] & [хожигдох] & [хураагдах] & [хэвлэх] & [хярах] & [хяхрах] & [цавчих] & [цангах] & [царайлах] & [цуврах] & [чилэх] & [чулуудах] & [шийтгэх] & [шулуудах] & [эдгэрэх] & [ятгах] & [агуулах] & [айлгах] & [амтагдах] & [амьсгаадах] & [арзайх] & [багтрах] & [балбах] & [бараадах] & [барилцах] & [батнах] & [баяжих] & [бүдгэрэх] & [бүрэлдэх] & [биелэх] & [босчихох] & [буурах] & [**буучихах] & [бэхлэх] & [гайхуулах] & [гэгээрэх] & [гялбах] & [дайруулах] & [дүгнэх] & [дүрвэх] & [донслох] & [дутагдах] & [дуулгах] & [дуусгах] & [дэндэх] & [дэрлэх] & [жигдрэх] & [заалгах] & [залгамжлах] & [залгилах] & [зандрах] & [занших] & [захиалах] & [зүүрмэглэх] & [зөгнөх] & [зогсоох] & [зоогдох] & [зориглох] & [зээлэх] & [илэрхийлэх] & [мөлжих] & [мэлтийх] & [мэлтэлзэх] & [мэргэжих] & [мэрэх] & [нөлөөлөх] & [нийцэх] & [нэрших] & [овооролдох] & [оччихох] & [саах] & [савлах] & [сайртах] & [сануулах] & [солих] & [сонгох] & [сураглах] & [суралцах] & [суурилах] & [сэрийх] & [таалагдах] & [тааруулах] & [тавигдах] & [тавиулах] & [таниулах] & [тархах] & [ташаарах] & [түүртэх] & [төвлөрөх] & [төлөөлөх] & [төлөх] & [тоолох] & [тохуурхах] & [турах] & [туяарах] & [тэгнэх] & [тэтгэх] & [тээх] & [удирдах] & [хазах] & [хариуцах] & [хүрчихэх] & [хөгжимдөх] & [хөглөрөх] & [хөшчихөх] & [хилэгнэх] & [холих] & [хоногших] & [хувиргах] & [хуримтлуулах] & [цөмрөх] & [цойлох] & [цоожлох] & [цэцэглэх] & [чагнах] & [чинэрэх] & [шаах] & [шагнах] & [шалбарах] & [шүглэх] & [шоволзох] & [шуурах] & [шуух] & [эвдэх] & [эдлүүлэх] & [эзлэгдэх]
WORDFORM: авчихсан
QGRAM: <PC.PRF-NOM@PC.INF-COP.IMPLIC>22
QLEX: <[авчихах]@[авчих]>22
QFLEX: сан;сан
REVWORD: насхичва
FREQ: 22
FREQALL: 0
RANG: 367
QWORDF: <авчихсан>22
GRAMFORM: PC.PRF-NOM@PC.INF-COP.IMPLIC
LEXEMA: [авчихах]@[авчих]
WORDFORM: дуусчихсан
QGRAM: <PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC>5
QLEX: <[дуусчихах]@[дуусах]>5
QFLEX: сан
REVWORD: насхичсууд
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 524
QWORDF: <дуусчихсан>5
GRAMFORM: PC.PRF-NOM@V.INTENS1-PC.INF-COP.IMPLIC
LEXEMA: [дуусчихах]@[дуусах]
WORDFORM: байснаа & гэснээ & харснаа & болсноо & явснаа & сууснаа & бодсоноо & тэгснээ & ирснээ & зогссоноо & инээмсэглэснээ & алдсанаа & хэлснээ & үзсэнээ & хийснээ & ширтсэнээ & инээснээ & гарснаа & авснаа & очсоноо & санаснаа & ажсанаа & орсноо & дуулснаа & сонссоноо & алхсанаа & өгснөө & хэвтсэнээ & өгүүлснээ & гаргаснаа & хүрснээ & ажигласнаа & барьснаа & бодолхийлснээ & илснээ & баярласнаа & дуугарснаа & олсноо & татсанаа & түгдэрснээ & ухасхийснээ & ярьснаа & азнаснаа & амарсанаа & үнссэнээ & залгиснаа & мэдсэнээ & орхисноо & суниаснаа & чагнаснаа & амласнаа & аядсанаа & боссоноо & тэвэрснээ & унтсанаа & хөдөлгөснөө & шагайснаа & эхэлснээ & яаснаа & асууснаа & бичсэнээ & гүйснээ & зассанаа & уулзсанаа & ууснаа & харайснаа & хариулснаа & цочсоноо
QGRAM: <PC.PRF-POSS.REFL>420 & <PC.PRF-POSS.REFL>228 & <PC.PRF-POSS.REFL>221 & <PC.PRF-POSS.REFL>124 & <PC.PRF-POSS.REFL>122 & <PC.PRF-POSS.REFL>102 & <PC.PRF-POSS.REFL>85 & <PC.PRF-POSS.REFL>79 & <PC.PRF-POSS.REFL>76 & <PC.PRF-POSS.REFL>61 & <PC.PRF-POSS.REFL>56 & <PC.PRF-POSS.REFL>43 & <PC.PRF-POSS.REFL>38 & <PC.PRF-POSS.REFL>36 & <PC.PRF-POSS.REFL>27 & <PC.PRF-POSS.REFL>27 & <PC.PRF-POSS.REFL>26 & <PC.PRF-POSS.REFL>24 & <PC.PRF-POSS.REFL>21 & <PC.PRF-POSS.REFL>18 & <PC.PRF-POSS.REFL>18 & <PC.PRF-POSS.REFL>17 & <PC.PRF-POSS.REFL>17 & <PC.PRF-POSS.REFL>16 & <PC.PRF-POSS.REFL>15 & <PC.PRF-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-POSS.REFL>14 & <PC.PRF-POSS.REFL>13 & <PC.PRF-POSS.REFL>12 & <PC.PRF-POSS.REFL>12 & <PC.PRF-POSS.REFL>10 & <PC.PRF-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-POSS.REFL>9 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>8 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>7 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>6 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5 & <PC.PRF-POSS.REFL>5
QLEX: <[байх]>420 & <[гэх]>228 & <[харах]>221 & <[болох]>124 & <[явах]>122 & <[суух]>102 & <[бодох]>85 & <[тэгэх]>79 & <[ирэх]>76 & <[зогсох]>61 & <[инээмсэглэх]>56 & <[алдах]>43 & <[хэлэх]>38 & <[үзэх]>36 & <[хийх]>27 & <[ширтэх]>27 & <[инээх]>26 & <[гарах]>24 & <[авах]>21 & <[очих]>18 & <[санах]>18 & <[ажих]>17 & <[орох]>17 & <[дуулах]>16 & <[сонсох]>15 & <[алхах]>14 & <[өгөх]>14 & <[хэвтэх]>14 & <[өгүүлэх]>13 & <[гаргах]>12 & <[хүрэх]>12 & <[ажиглах]>10 & <[барих]>9 & <[бодолхийлэх]>9 & <[илэх]>9 & <[баярлах]>8 & <[дуугарах]>8 & <[олох]>8 & <[татах]>8 & <[түгдрэх]>8 & <[ухасхийх]>8 & <[ярих]>8 & <[азнах]>7 & <[амрах]>7 & <[үнсэх]>7 & <[залгих]>7 & <[мэдэх]>7 & <[орхих]>7 & <[суниах]>7 & <[чагнах]>7 & <[амлах]>6 & <[аядах]>6 & <[босох]>6 & <[тэврэх]>6 & <[унтах]>6 & <[хөдөлгөх]>6 & <[шагайх]>6 & <[эхлэх]>6 & <[яах]>6 & <[асуух]>5 & <[бичих]>5 & <[гүйх]>5 & <[засах]>5 & <[уулзах]>5 & <[уух]>5 & <[харайх]>5 & <[хариулах]>5 & <[цочих]>5
QFLEX: снаа & снээ & снаа & сноо & снаа & снаа & соноо & снээ & снээ & соноо & снээ & санаа & снээ & сэнээ & снээ & сэнээ & снээ & снаа & снаа & соноо & снаа & санаа & сноо & снаа & соноо & санаа & сн{U+ø4E9}{U+ø4E9} & сэнээ & снээ & снаа & снээ & снаа & ьснаа & снээ & снээ & снаа & снаа & сноо & санаа & # & снээ & ьснаа & снаа & # & сэнээ & снаа & сэнээ & сноо & снаа & снаа & снаа & санаа & соноо & # & санаа & сн{U+ø4E9}{U+ø4E9} & снаа & # & снаа & снаа & сэнээ & снээ & санаа & санаа & снаа & снаа & снаа & соноо
REVWORD: аансйаб & ээнсэг & аансрах & оонслоб & аансвя & аансуус & ооносдоб & ээнсгэт & ээнсри & ооноссгоз & ээнсэлгэсмээни & аанасдла & ээнслэх & ээнэсз}FA40+U{ & ээнсйих & ээнэстриш & ээнсээни & аансраг & аансва & ооносчо & аансанас & аанасжа & оонсро & аанслууд & ооносснос & аанасхла & }9E40+U{}9E40+U{нсг}9E40+U{ & ээнэствэх & ээнсл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & аансаграг & ээнср}FA40+U{х & аансалгижа & аансьраб & ээнслйихлодоб & ээнсли & аансалряаб & аансрагууд & оонсло & аанастат & ээнсрэдг}FA40+U{т & ээнсйихсаху & аансьря & аансанза & аанасрама & ээнэссн}FA40+U{ & аансиглаз & ээнэсдэм & оонсихро & аансаинус & аансангач & аансалма & аанасдяа & ооноссоб & ээнсрэвэт & аанастну & }9E40+U{}9E40+U{нс}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & аансйагаш & ээнслэхэ & аансая & аансууса & ээнэсчиб & ээнсй}FA40+U{г & аанассаз & аанасзлуу & аансуу & аансйарах & аанслуирах & ооносчоц
FREQ: 2244
FREQALL: 2701
RANG: 57
QWORDF: <байснаа>420 & <гэснээ>228 & <харснаа>221 & <болсноо>124 & <явснаа>122 & <сууснаа>102 & <бодсоноо>85 & <тэгснээ>79 & <ирснээ>76 & <зогссоноо>61 & <инээмсэглэснээ>56 & <алдсанаа>43 & <хэлснээ>38 & <үзсэнээ>36 & <хийснээ>27 & <ширтсэнээ>27 & <инээснээ>26 & <гарснаа>24 & <авснаа>21 & <очсоноо>18 & <санаснаа>18 & <ажсанаа>17 & <орсноо>17 & <дуулснаа>16 & <сонссоноо>15 & <алхсанаа>14 & <өгснөө>14 & <хэвтсэнээ>14 & <өгүүлснээ>13 & <гаргаснаа>12 & <хүрснээ>12 & <ажигласнаа>10 & <барьснаа>9 & <бодолхийлснээ>9 & <илснээ>9 & <баярласнаа>8 & <дуугарснаа>8 & <олсноо>8 & <татсанаа>8 & <түгдэрснээ>8 & <ухасхийснээ>8 & <ярьснаа>8 & <азнаснаа>7 & <амарсанаа>7 & <үнссэнээ>7 & <залгиснаа>7 & <мэдсэнээ>7 & <орхисноо>7 & <суниаснаа>7 & <чагнаснаа>7 & <амласнаа>6 & <аядсанаа>6 & <боссоноо>6 & <тэвэрснээ>6 & <унтсанаа>6 & <хөдөлгөснөө>6 & <шагайснаа>6 & <эхэлснээ>6 & <яаснаа>6 & <асууснаа>5 & <бичсэнээ>5 & <гүйснээ>5 & <зассанаа>5 & <уулзсанаа>5 & <ууснаа>5 & <харайснаа>5 & <хариулснаа>5 & <цочсоноо>5
GRAMFORM: PC.PRF-POSS.REFL
LEXEMA: [байх] & [гэх] & [харах] & [болох] & [явах] & [суух] & [бодох] & [тэгэх] & [ирэх] & [зогсох] & [инээмсэглэх] & [алдах] & [хэлэх] & [үзэх] & [хийх] & [ширтэх] & [инээх] & [гарах] & [авах] & [очих] & [санах] & [ажих] & [орох] & [дуулах] & [сонсох] & [алхах] & [өгөх] & [хэвтэх] & [өгүүлэх] & [гаргах] & [хүрэх] & [ажиглах] & [барих] & [бодолхийлэх] & [илэх] & [баярлах] & [дуугарах] & [олох] & [татах] & [түгдрэх] & [ухасхийх] & [ярих] & [азнах] & [амрах] & [үнсэх] & [залгих] & [мэдэх] & [орхих] & [суниах] & [чагнах] & [амлах] & [аядах] & [босох] & [тэврэх] & [унтах] & [хөдөлгөх] & [шагайх] & [эхлэх] & [яах] & [асуух] & [бичих] & [гүйх] & [засах] & [уулзах] & [уух] & [харайх] & [хариулах] & [цочих]
WORDFORM: хадгалаастай
QGRAM: <PC.RESULT-COM-NOM>5
QLEX: <[хадгалах]>5
QFLEX: аастай
REVWORD: йатсаалагдах
FREQ: 5
FREQALL: 69
RANG: 525
QWORDF: <хадгалаастай>5
GRAMFORM: PC.RESULT-COM-NOM
LEXEMA: [хадгалах]
WORDFORM: байдгаас
QGRAM: <PC.US-ABL>7
QLEX: <[байх]>7
QFLEX: дгаас
REVWORD: саагдйаб
FREQ: 7
FREQALL: 34
RANG: 480
QWORDF: <байдгаас>7
GRAMFORM: PC.US-ABL
LEXEMA: [байх]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 21 22 23 24 25 26 27
Back: 1 20
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
300469088
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov