Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 21 22 23 24 25 26 27
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: түүхийг
QGRAM: <PC.INF-ACC@ACC>39
QLEX: <[түүх]@[түүх(эн)]>39
QFLEX: ийг;ийг
REVWORD: гйих}FA40+U{}FA40+U{т
FREQ: 39
FREQALL: 0
RANG: 307
QWORDF: <түүхийг>39
GRAMFORM: PC.INF-ACC@ACC
LEXEMA: [түүх]@[түүх(эн)]
WORDFORM: мэдэгдэхгүйг
QGRAM: <PC.INF-CAR-ACC>11
QLEX: <[мэдэгдэх]>11
QFLEX: хг{U+ø4AF}йг
REVWORD: гй}FA40+U{гхэдгэдэм
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 431
QWORDF: <мэдэгдэхгүйг>11
GRAMFORM: PC.INF-CAR-ACC
LEXEMA: [мэдэгдэх]
WORDFORM: өгөхгүй & ирэхгүй & олохгүй & олдохгүй & явахгүй & авахгүй & харахгүй & хэлэхгүй & буцахгүй & харагдахгүй & бодохгүй & үзэхгүй & салахгүй & мэдэгдэхгүй & орохгүй & гэхгүй & мартахгүй & хийхгүй & алдахгүй & ярихгүй & даахгүй & итгэхгүй & зогсохгүй & дутахгүй & санахгүй & тэгэхгүй & үхэхгүй & хүсэхгүй & идэхгүй & зайлахгүй & хайрлахгүй & орхихгүй & тогтохгүй & дуугарахгүй & суухгүй & очихгүй & явуулахгүй & нийлэхгүй & уухгүй & халдахгүй & барихгүй & гүйцэхгүй & зовохгүй & илүүдэхгүй & асуухгүй & үзүүлэхгүй & үнэмшихгүй & салгахгүй & сонсохгүй & унтахгүй & уулзахгүй & төрөхгүй & хилсдэхгүй & холдохгүй & баригдахгүй & нэвтрэлцэхгүй & тасрахгүй & бичихгүй & үлдэхгүй & зүрхлэхгүй & ичихгүй & осолдохгүй & солихгүй & сонсогдохгүй & хүргэхгүй & хэтрэхгүй & эвдэхгүй & ялгахгүй & баярлахгүй & дуулдахгүй & нуухгүй & тавихгүй & хөдөлгөхгүй & байлгахгүй & гуйхгүй & дагахгүй & дуусахгүй & өнгөрөхгүй & маргахгүй & унахгүй & хаяхгүй & биелүүлэхгүй & бодогдохгүй & гүйцэгдэхгүй & голохгүй & давахгүй & өртөхгүй & зовоохгүй & мэдүүлэхгүй & нүүхгүй & нэмэхгүй & оролцохгүй & санагдахгүй & таслахгүй & татахгүй & татгалзахгүй & тохиолдохгүй & ургахгүй & хавьтуулахгүй & хагацахгүй & хандахгүй & хөөхгүй & хэрэглэхгүй & цавчихгүй & цадахгүй
QGRAM: <PC.INF-CAR-NOM>141 & <PC.INF-CAR-NOM>111 & <PC.INF-CAR-NOM>101 & <PC.INF-CAR-NOM>81 & <PC.INF-CAR-NOM>81 & <PC.INF-CAR-NOM>79 & <PC.INF-CAR-NOM>58 & <PC.INF-CAR-NOM>58 & <PC.INF-CAR-NOM>53 & <PC.INF-CAR-NOM>48 & <PC.INF-CAR-NOM>47 & <PC.INF-CAR-NOM>43 & <PC.INF-CAR-NOM>43 & <PC.INF-CAR-NOM>42 & <PC.INF-CAR-NOM>39 & <PC.INF-CAR-NOM>36 & <PC.INF-CAR-NOM>36 & <PC.INF-CAR-NOM>35 & <PC.INF-CAR-NOM>34 & <PC.INF-CAR-NOM>34 & <PC.INF-CAR-NOM>33 & <PC.INF-CAR-NOM>30 & <PC.INF-CAR-NOM>28 & <PC.INF-CAR-NOM>27 & <PC.INF-CAR-NOM>27 & <PC.INF-CAR-NOM>26 & <PC.INF-CAR-NOM>25 & <PC.INF-CAR-NOM>25 & <PC.INF-CAR-NOM>24 & <PC.INF-CAR-NOM>23 & <PC.INF-CAR-NOM>22 & <PC.INF-CAR-NOM>21 & <PC.INF-CAR-NOM>21 & <PC.INF-CAR-NOM>20 & <PC.INF-CAR-NOM>20 & <PC.INF-CAR-NOM>18 & <PC.INF-CAR-NOM>16 & <PC.INF-CAR-NOM>13 & <PC.INF-CAR-NOM>13 & <PC.INF-CAR-NOM>13 & <PC.INF-CAR-NOM>12 & <PC.INF-CAR-NOM>12 & <PC.INF-CAR-NOM>12 & <PC.INF-CAR-NOM>12 & <PC.INF-CAR-NOM>11 & <PC.INF-CAR-NOM>11 & <PC.INF-CAR-NOM>11 & <PC.INF-CAR-NOM>11 & <PC.INF-CAR-NOM>11 & <PC.INF-CAR-NOM>11 & <PC.INF-CAR-NOM>11 & <PC.INF-CAR-NOM>10 & <PC.INF-CAR-NOM>10 & <PC.INF-CAR-NOM>10 & <PC.INF-CAR-NOM>9 & <PC.INF-CAR-NOM>9 & <PC.INF-CAR-NOM>9 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>8 & <PC.INF-CAR-NOM>7 & <PC.INF-CAR-NOM>7 & <PC.INF-CAR-NOM>7 & <PC.INF-CAR-NOM>7 & <PC.INF-CAR-NOM>7 & <PC.INF-CAR-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5 & <PC.INF-CAR-NOM>5
QLEX: <[өгөх]>141 & <[ирэх]>111 & <[олох]>101 & <[олдох]>81 & <[явах]>81 & <[авах]>79 & <[харах]>58 & <[хэлэх]>58 & <[буцах]>53 & <[харагдах]>48 & <[бодох]>47 & <[үзэх]>43 & <[салах]>43 & <[мэдэгдэх]>42 & <[орох]>39 & <[гэх]>36 & <[мартах]>36 & <[хийх]>35 & <[алдах]>34 & <[ярих]>34 & <[даах]>33 & <[итгэх]>30 & <[зогсох]>28 & <[дутах]>27 & <[санах]>27 & <[тэгэх]>26 & <[үхэх]>25 & <[хүсэх]>25 & <[идэх]>24 & <[зайлах]>23 & <[хайрлах]>22 & <[орхих]>21 & <[тогтох]>21 & <[дуугарах]>20 & <[суух]>20 & <[очих]>18 & <[явуулах]>16 & <[нийлэх]>13 & <[уух]>13 & <[халдах]>13 & <[барих]>12 & <[гүйцэх]>12 & <[зовох]>12 & <[илүүдэх]>12 & <[асуух]>11 & <[үзүүлэх]>11 & <[үнэмших]>11 & <[салгах]>11 & <[сонсох]>11 & <[унтах]>11 & <[уулзах]>11 & <[төрөх]>10 & <[хилсдэх]>10 & <[холдох]>10 & <[баригдах]>9 & <[нэвтрэлцэх]>9 & <[тасрах]>9 & <[бичих]>8 & <[үлдэх]>8 & <[зүрхлэх]>8 & <[ичих]>8 & <[осолдох]>8 & <[солих]>8 & <[сонсогдох]>8 & <[хүргэх]>8 & <[хэтрэх]>8 & <[эвдэх]>8 & <[ялгах]>8 & <[баярлах]>7 & <[дуулдах]>7 & <[нуух]>7 & <[тавих]>7 & <[хөдөлгөх]>7 & <[байлгах]>6 & <[гуйх]>6 & <[дагах]>6 & <[дуусах]>6 & <[өнгөрөх]>6 & <[маргах]>6 & <[унах]>6 & <[хаях]>6 & <[биелүүлэх]>5 & <[бодогдох]>5 & <[гүйцэгдэх]>5 & <[голох]>5 & <[давах]>5 & <[өртөх]>5 & <[зовоох]>5 & <[мэдүүлэх]>5 & <[нүүх]>5 & <[нэмэх]>5 & <[оролцох]>5 & <[санагдах]>5 & <[таслах]>5 & <[татах]>5 & <[татгалзах]>5 & <[тохиолдох]>5 & <[ургах]>5 & <[хавьтуулах]>5 & <[хагацах]>5 & <[хандах]>5 & <[хөөх]>5 & <[хэрэглэх]>5 & <[цавчих]>5 & <[цадах]>5
QFLEX: хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й & хг{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{гх}9E40+U{г}9E40+U{ & й}FA40+U{гхэри & й}FA40+U{гхоло & й}FA40+U{гходло & й}FA40+U{гхавя & й}FA40+U{гхава & й}FA40+U{гхарах & й}FA40+U{гхэлэх & й}FA40+U{гхацуб & й}FA40+U{гхадгарах & й}FA40+U{гходоб & й}FA40+U{гхэз}FA40+U{ & й}FA40+U{гхалас & й}FA40+U{гхэдгэдэм & й}FA40+U{гхоро & й}FA40+U{гхэг & й}FA40+U{гхатрам & й}FA40+U{гхйих & й}FA40+U{гхадла & й}FA40+U{гхиря & й}FA40+U{гхаад & й}FA40+U{гхэгти & й}FA40+U{гхосгоз & й}FA40+U{гхатуд & й}FA40+U{гханас & й}FA40+U{гхэгэт & й}FA40+U{гхэх}FA40+U{ & й}FA40+U{гхэс}FA40+U{х & й}FA40+U{гхэди & й}FA40+U{гхалйаз & й}FA40+U{гхалрйах & й}FA40+U{гхихро & й}FA40+U{гхотгот & й}FA40+U{гхарагууд & й}FA40+U{гхуус & й}FA40+U{гхичо & й}FA40+U{гхалуувя & й}FA40+U{гхэлйин & й}FA40+U{гхуу & й}FA40+U{гхадлах & й}FA40+U{гхираб & й}FA40+U{гхэцй}FA40+U{г & й}FA40+U{гховоз & й}FA40+U{гхэд}FA40+U{}FA40+U{ли & й}FA40+U{гхууса & й}FA40+U{гхэл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & й}FA40+U{гхишмэн}FA40+U{ & й}FA40+U{гхаглас & й}FA40+U{гхоснос & й}FA40+U{гхатну & й}FA40+U{гхазлуу & й}FA40+U{гх}9E40+U{р}9E40+U{т & й}FA40+U{гхэдслих & й}FA40+U{гходлох & й}FA40+U{гхадгираб & й}FA40+U{гхэцлэртвэн & й}FA40+U{гхарсат & й}FA40+U{гхичиб & й}FA40+U{гхэдл}FA40+U{ & й}FA40+U{гхэлхр}FA40+U{з & й}FA40+U{гхичи & й}FA40+U{гходлосо & й}FA40+U{гхилос & й}FA40+U{гходгоснос & й}FA40+U{гхэгр}FA40+U{х & й}FA40+U{гхэртэх & й}FA40+U{гхэдвэ & й}FA40+U{гхагля & й}FA40+U{гхалряаб & й}FA40+U{гхадлууд & й}FA40+U{гхуун & й}FA40+U{гхиват & й}FA40+U{гх}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & й}FA40+U{гхаглйаб & й}FA40+U{гхйуг & й}FA40+U{гхагад & й}FA40+U{гхасууд & й}FA40+U{гх}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & й}FA40+U{гхаграм & й}FA40+U{гхану & й}FA40+U{гхяах & й}FA40+U{гхэл}FA40+U{}FA40+U{леиб & й}FA40+U{гходгодоб & й}FA40+U{гхэдгэцй}FA40+U{г & й}FA40+U{гхолог & й}FA40+U{гхавад & й}FA40+U{гх}9E40+U{тр}9E40+U{ & й}FA40+U{гхоовоз & й}FA40+U{гхэл}FA40+U{}FA40+U{дэм & й}FA40+U{гх}FA40+U{}FA40+U{н & й}FA40+U{гхэмэн & й}FA40+U{гхоцлоро & й}FA40+U{гхадганас & й}FA40+U{гхалсат & й}FA40+U{гхатат & й}FA40+U{гхазлагтат & й}FA40+U{гходлоихот & й}FA40+U{гхагру & й}FA40+U{гхалуутьвах & й}FA40+U{гхацагах & й}FA40+U{гхаднах & й}FA40+U{гх}9E40+U{}9E40+U{х & й}FA40+U{гхэлгэрэх & й}FA40+U{гхичвац & й}FA40+U{гхадац
FREQ: 2118
FREQALL: 0
RANG: 58
QWORDF: <өгөхгүй>141 & <ирэхгүй>111 & <олохгүй>101 & <олдохгүй>81 & <явахгүй>81 & <авахгүй>79 & <харахгүй>58 & <хэлэхгүй>58 & <буцахгүй>53 & <харагдахгүй>48 & <бодохгүй>47 & <үзэхгүй>43 & <салахгүй>43 & <мэдэгдэхгүй>42 & <орохгүй>39 & <гэхгүй>36 & <мартахгүй>36 & <хийхгүй>35 & <алдахгүй>34 & <ярихгүй>34 & <даахгүй>33 & <итгэхгүй>30 & <зогсохгүй>28 & <дутахгүй>27 & <санахгүй>27 & <тэгэхгүй>26 & <үхэхгүй>25 & <хүсэхгүй>25 & <идэхгүй>24 & <зайлахгүй>23 & <хайрлахгүй>22 & <орхихгүй>21 & <тогтохгүй>21 & <дуугарахгүй>20 & <суухгүй>20 & <очихгүй>18 & <явуулахгүй>16 & <нийлэхгүй>13 & <уухгүй>13 & <халдахгүй>13 & <барихгүй>12 & <гүйцэхгүй>12 & <зовохгүй>12 & <илүүдэхгүй>12 & <асуухгүй>11 & <үзүүлэхгүй>11 & <үнэмшихгүй>11 & <салгахгүй>11 & <сонсохгүй>11 & <унтахгүй>11 & <уулзахгүй>11 & <төрөхгүй>10 & <хилсдэхгүй>10 & <холдохгүй>10 & <баригдахгүй>9 & <нэвтрэлцэхгүй>9 & <тасрахгүй>9 & <бичихгүй>8 & <үлдэхгүй>8 & <зүрхлэхгүй>8 & <ичихгүй>8 & <осолдохгүй>8 & <солихгүй>8 & <сонсогдохгүй>8 & <хүргэхгүй>8 & <хэтрэхгүй>8 & <эвдэхгүй>8 & <ялгахгүй>8 & <баярлахгүй>7 & <дуулдахгүй>7 & <нуухгүй>7 & <тавихгүй>7 & <хөдөлгөхгүй>7 & <байлгахгүй>6 & <гуйхгүй>6 & <дагахгүй>6 & <дуусахгүй>6 & <өнгөрөхгүй>6 & <маргахгүй>6 & <унахгүй>6 & <хаяхгүй>6 & <биелүүлэхгүй>5 & <бодогдохгүй>5 & <гүйцэгдэхгүй>5 & <голохгүй>5 & <давахгүй>5 & <өртөхгүй>5 & <зовоохгүй>5 & <мэдүүлэхгүй>5 & <нүүхгүй>5 & <нэмэхгүй>5 & <оролцохгүй>5 & <санагдахгүй>5 & <таслахгүй>5 & <татахгүй>5 & <татгалзахгүй>5 & <тохиолдохгүй>5 & <ургахгүй>5 & <хавьтуулахгүй>5 & <хагацахгүй>5 & <хандахгүй>5 & <х{U+04E9}өхгүй>5 & <хэрэглэхгүй>5 & <цавчихгүй>5 & <цадахгүй>5
GRAMFORM: PC.INF-CAR-NOM
LEXEMA: [өгөх] & [ирэх] & [олох] & [олдох] & [явах] & [авах] & [харах] & [хэлэх] & [буцах] & [харагдах] & [бодох] & [үзэх] & [салах] & [мэдэгдэх] & [орох] & [гэх] & [мартах] & [хийх] & [алдах] & [ярих] & [даах] & [итгэх] & [зогсох] & [дутах] & [санах] & [тэгэх] & [үхэх] & [хүсэх] & [идэх] & [зайлах] & [хайрлах] & [орхих] & [тогтох] & [дуугарах] & [суух] & [очих] & [явуулах] & [нийлэх] & [уух] & [халдах] & [барих] & [гүйцэх] & [зовох] & [илүүдэх] & [асуух] & [үзүүлэх] & [үнэмших] & [салгах] & [сонсох] & [унтах] & [уулзах] & [төрөх] & [хилсдэх] & [холдох] & [баригдах] & [нэвтрэлцэх] & [тасрах] & [бичих] & [үлдэх] & [зүрхлэх] & [ичих] & [осолдох] & [солих] & [сонсогдох] & [хүргэх] & [хэтрэх] & [эвдэх] & [ялгах] & [баярлах] & [дуулдах] & [нуух] & [тавих] & [хөдөлгөх] & [байлгах] & [гуйх] & [дагах] & [дуусах] & [өнгөрөх] & [маргах] & [унах] & [хаях] & [биелүүлэх] & [бодогдох] & [гүйцэгдэх] & [голох] & [давах] & [өртөх] & [зовоох] & [мэдүүлэх] & [нүүх] & [нэмэх] & [оролцох] & [санагдах] & [таслах] & [татах] & [татгалзах] & [тохиолдох] & [ургах] & [хавьтуулах] & [хагацах] & [хандах] & [хөөх] & [хэрэглэх] & [цавчих] & [цадах]
WORDFORM: байхтай & авахтай
QGRAM: <PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM>6 & <PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM>5
QLEX: <[байх]>6 & <[авах]>5
QFLEX: хтай & хтай
REVWORD: йатхйаб & йатхава
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 432
QWORDF: <байхтай>6 & <авахтай>5
GRAMFORM: PC.INF-CAR-NOM-COM-NOM
LEXEMA: [байх] & [авах]
WORDFORM: бодохтой & гэхтэй
QGRAM: <PC.INF-COM-NOM>7 & <PC.INF-COM-NOM>5
QLEX: <[бодох]>7 & <[гэх]>5
QFLEX: хтой & хтэй
REVWORD: йотходоб & йэтхэг
FREQ: 12
FREQALL: 0
RANG: 423
QWORDF: <бодохтой>7 & <гэхтэй>5
GRAMFORM: PC.INF-COM-NOM
LEXEMA: [бодох] & [гэх]
WORDFORM: харахтайгаа & мэдэхтэйгээ & ирэхтэйгээ & гарахтайгаа
QGRAM: <PC.INF-COM-POSS.REFL>14 & <PC.INF-COM-POSS.REFL>8 & <PC.INF-COM-POSS.REFL>7 & <PC.INF-COM-POSS.REFL>5
QLEX: <[харах]>14 & <[мэдэх]>8 & <[ирэх]>7 & <[гарах]>5
QFLEX: хтайгаа & хтэйгээ & хтэйгээ & хтайгаа
REVWORD: аагйатхарах & ээгйэтхэдэм & ээгйэтхэри & аагйатхараг
FREQ: 34
FREQALL: 0
RANG: 324
QWORDF: <харахтайгаа>14 & <мэдэхтэйгээ>8 & <ирэхтэйгээ>7 & <гарахтайгаа>5
GRAMFORM: PC.INF-COM-POSS.REFL
LEXEMA: [харах] & [мэдэх] & [ирэх] & [гарах]
WORDFORM: байхсан & анихсан
QGRAM: <PC.INF-COP.IMPLIC>13 & <PC.INF-COP.IMPLIC>5
QLEX: <[байх]>13 & <[аних]>5
QFLEX: # & #
REVWORD: насхйаб & насхина
FREQ: 18
FREQALL: 0
RANG: 386
QWORDF: <байхсан>13 & <анихсан>5
GRAMFORM: PC.INF-COP.IMPLIC
LEXEMA: [байх] & [аних]
WORDFORM: гэхэд & байхад & хэлэхэд & ирэхэд & харахад & болоход & бодоход & асуухад & мэдэхэд & тэгэхэд & ороход & гарахад & ингэхэд & очиход & өгөхөд & суухад & эхлэхэд & ажихад & авахад & санахад & ярихад & хийхэд & зогсоход & өгүүлэхэд & тавихад & хашгирахад & өнгөрөхөд & босоход & гаргахад & сонсоход & хэвтэхэд & унахад & дуугарахад & мордоход & татахад & буухад & инээхэд & барихад & гуйхад & алдахад & хүрэхэд & одоход & хөдлөхөд & уйлахад & дуудахад & ойртоход & дуусахад & инээмсэглэхэд & үзэгдэхэд & олоход & ширтэхэд & дарахад & харагдахад & эргэхэд & бичихэд & дуулахад & нээхэд & чагнахад & байгуулахад & сэрэхэд & дохиход & тусахад & өргөхөд & заахад & мөнхөд & санагдахад & чингэхэд & ажиглахад & үхэхэд & идэхэд & хоноход & хэмээхэд & мөргөхөд & нүүхэд & ойчиход & сонсогдоход & сэргийлэхэд & ярилцахад & болгоход & буцахад & гүйхэд & үзүүлэхэд & завдахад & засахад & төрөхөд & хамгаалахад & хэлэлцэхэд & явуулахад & биелүүлэхэд & давхихад & мэндлэхэд & уулзахад & харайхад & харвахад & хариулахад & цохиход & бурхад & буудахад & давахад & дурдахад & зүтгэхэд & зугтахад & орилоход & тасрахад & тэмтрэхэд & уншихад & уухад & ухасхийхэд & хэрэглэхэд & чиглэхэд & амьсгалахад & барахад & дайралдахад & дайрахад & үлээхэд & итгэхэд & нисэхэд & орхиход & тоглоход & урсахад & хураахад & шивнэхэд & авлахад & авчрахад & алгадахад & алхахад & амьдрахад & асаахад & байгуулагдахад & болиход & гайхахад & гишгэхэд & довтлоход & дэлгэрэхэд & үнсэхэд & зандрахад & нэмэхэд & ойлгоход & оруулахад & сарвайхад & сонирхоход & сунгахад & тайлахад & тоолоход & тулалдахад & унтахад & устгахад & хөөхөд & эргүүлэхэд & ажиллахад & алахад & байлдахад & баригдахад & бүтээхэд & бодогдоход & боловсруулахад & давшихад & үлдэхэд & үсрэхэд & өндийхөд & залгихад & золгоход & зэмлэхэд & нээгдэхэд & оноход & оролдоход & салахад & сандрахад & сонсдоход & тулахад & тулгахад & ухрахад & учрахад & харуулахад & хүргэхэд & хоцроход & хувирахад & цайхад & шагайхад & шахахад & шүүхэд & шивэгнэхэд & шидэхэд & шогшиход & эвдэхэд
QGRAM: <PC.INF-DAT>1405 & <PC.INF-DAT>904 & <PC.INF-DAT>458 & <PC.INF-DAT>440 & <PC.INF-DAT>287 & <PC.INF-DAT>260 & <PC.INF-DAT>237 & <PC.INF-DAT>204 & <PC.INF-DAT>178 & <PC.INF-DAT>158 & <PC.INF-DAT>154 & <PC.INF-DAT>153 & <PC.INF-DAT>149 & <PC.INF-DAT>118 & <PC.INF-DAT>94 & <PC.INF-DAT>88 & <PC.INF-DAT>82 & <PC.INF-DAT>80 & <PC.INF-DAT>70 & <PC.INF-DAT>64 & <PC.INF-DAT>64 & <PC.INF-DAT>62 & <PC.INF-DAT>58 & <PC.INF-DAT>55 & <PC.INF-DAT>46 & <PC.INF-DAT>46 & <PC.INF-DAT>45 & <PC.INF-DAT>41 & <PC.INF-DAT>37 & <PC.INF-DAT>34 & <PC.INF-DAT>33 & <PC.INF-DAT>32 & <PC.INF-DAT>28 & <PC.INF-DAT>27 & <PC.INF-DAT>27 & <PC.INF-DAT>26 & <PC.INF-DAT>26 & <PC.INF-DAT>24 & <PC.INF-DAT>24 & <PC.INF-DAT>23 & <PC.INF-DAT>23 & <PC.INF-DAT>22 & <PC.INF-DAT>22 & <PC.INF-DAT>21 & <PC.INF-DAT>20 & <PC.INF-DAT>20 & <PC.INF-DAT>19 & <PC.INF-DAT>19 & <PC.INF-DAT>18 & <PC.INF-DAT>18 & <PC.INF-DAT>18 & <PC.INF-DAT>17 & <PC.INF-DAT>17 & <PC.INF-DAT>17 & <PC.INF-DAT>16 & <PC.INF-DAT>16 & <PC.INF-DAT>16 & <PC.INF-DAT>16 & <PC.INF-DAT>15 & <PC.INF-DAT>15 & <PC.INF-DAT>14 & <PC.INF-DAT>14 & <PC.INF-DAT>13 & <PC.INF-DAT>13 & <PC.INF-DAT>13 & <PC.INF-DAT>13 & <PC.INF-DAT>13 & <PC.INF-DAT>12 & <PC.INF-DAT>12 & <PC.INF-DAT>12 & <PC.INF-DAT>12 & <PC.INF-DAT>12 & <PC.INF-DAT>11 & <PC.INF-DAT>11 & <PC.INF-DAT>11 & <PC.INF-DAT>11 & <PC.INF-DAT>11 & <PC.INF-DAT>11 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>10 & <PC.INF-DAT>9 & <PC.INF-DAT>9 & <PC.INF-DAT>9 & <PC.INF-DAT>9 & <PC.INF-DAT>9 & <PC.INF-DAT>9 & <PC.INF-DAT>9 & <PC.INF-DAT>9 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>8 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>7 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>6 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5 & <PC.INF-DAT>5
QLEX: <[гэх]>1405 & <[байх]>904 & <[хэлэх]>458 & <[ирэх]>440 & <[харах]>287 & <[болох]>260 & <[бодох]>237 & <[асуух]>204 & <[мэдэх]>178 & <[тэгэх]>158 & <[орох]>154 & <[гарах]>153 & <[ингэх]>149 & <[очих]>118 & <[өгөх]>94 & <[суух]>88 & <[эхлэх]>82 & <[ажих]>80 & <[авах]>70 & <[санах]>64 & <[ярих]>64 & <[хийх]>62 & <[зогсох]>58 & <[өгүүлэх]>55 & <[тавих]>46 & <[**хашгирах]>46 & <[өнгөрөх]>45 & <[босох]>41 & <[гаргах]>37 & <[сонсох]>34 & <[хэвтэх]>33 & <[унах]>32 & <[дуугарах]>28 & <[мордох]>27 & <[татах]>27 & <[буух]>26 & <[инээх]>26 & <[барих]>24 & <[гуйх]>24 & <[алдах]>23 & <[хүрэх]>23 & <[одох]>22 & <[хөдлөх]>22 & <[уйлах]>21 & <[дуудах]>20 & <[ойртох]>20 & <[дуусах]>19 & <[инээмсэглэх]>19 & <[үзэгдэх]>18 & <[олох]>18 & <[ширтэх]>18 & <[дарах]>17 & <[харагдах]>17 & <[эргэх]>17 & <[бичих]>16 & <[дуулах]>16 & <[нээх]>16 & <[чагнах]>16 & <[байгуулах]>15 & <[сэрэх]>15 & <[дохих]>14 & <[тусах]>14 & <[өргөх]>13 & <[заах]>13 & <[мөнх]>13 & <[санагдах]>13 & <[чингэх]>13 & <[ажиглах]>12 & <[үхэх]>12 & <[идэх]>12 & <[хонох]>12 & <[хэмээх]>12 & <[мөргөх]>11 & <[нүүх]>11 & <[ойчих]>11 & <[сонсогдох]>11 & <[сэргийлэх]>11 & <[ярилцах]>11 & <[болгох]>10 & <[буцах]>10 & <[гүйх]>10 & <[үзүүлэх]>10 & <[завдах]>10 & <[засах]>10 & <[төрөх]>10 & <[хамгаалах]>10 & <[хэлэлцэх]>10 & <[явуулах]>10 & <[биелүүлэх]>9 & <[давхих]>9 & <[мэндлэх]>9 & <[уулзах]>9 & <[харайх]>9 & <[харвах]>9 & <[хариулах]>9 & <[цохих]>9 & <[бурах]>8 & <[буудах]>8 & <[давах]>8 & <[дурдах]>8 & <[зүтгэх]>8 & <[зугтах]>8 & <[орилох]>8 & <[тасрах]>8 & <[тэмтрэх]>8 & <[унших]>8 & <[уух]>8 & <[ухасхийх]>8 & <[хэрэглэх]>8 & <[чиглэх]>8 & <[амьсгалах]>7 & <[барах]>7 & <[дайралдах]>7 & <[дайрах]>7 & <[үлээх]>7 & <[итгэх]>7 & <[нисэх]>7 & <[орхих]>7 & <[тоглох]>7 & <[урсах]>7 & <[хураах]>7 & <[шивнэх]>7 & <[авлах]>6 & <[авчрах]>6 & <[алгадах]>6 & <[алхах]>6 & <[амьдрах]>6 & <[асаах]>6 & <[байгуулагдах]>6 & <[болих]>6 & <[гайхах]>6 & <[гишгэх]>6 & <[довтлох]>6 & <[дэлгэрэх]>6 & <[үнсэх]>6 & <[зандрах]>6 & <[нэмэх]>6 & <[ойлгох]>6 & <[оруулах]>6 & <[сарвайх]>6 & <[сонирхох]>6 & <[сунгах]>6 & <[тайлах]>6 & <[тоолох]>6 & <[тулалдах]>6 & <[унтах]>6 & <[устгах]>6 & <[хөөх]>6 & <[эргүүлэх]>6 & <[ажиллах]>5 & <[алах]>5 & <[байлдах]>5 & <[баригдах]>5 & <[бүтээх]>5 & <[бодогдох]>5 & <[боловсруулах]>5 & <[давших]>5 & <[үлдэх]>5 & <[үсрэх]>5 & <[өндийх]>5 & <[залгих]>5 & <[золгох]>5 & <[зэмлэх]>5 & <[нээгдэх]>5 & <[онох]>5 & <[оролдох]>5 & <[салах]>5 & <[сандрах]>5 & <[сонсдох]>5 & <[тулах]>5 & <[тулгах]>5 & <[ухрах]>5 & <[учрах]>5 & <[харуулах]>5 & <[хүргэх]>5 & <[хоцрох]>5 & <[хувирах]>5 & <[цайх]>5 & <[шагайх]>5 & <[шахах]>5 & <[шүүх]>5 & <[шивэгнэх]>5 & <[шидэх]>5 & <[шогших]>5 & <[эвдэх]>5
QFLEX: хэд & хад & хэд & хэд & хад & ход & ход & хад & хэд & хэд & ход & хад & хэд & ход & х{U+ø4E9}д & хад & хэд & хад & хад & хад & хад & хэд & ход & хэд & хад & # & х{U+ø4E9}д & ход & хад & ход & хэд & хад & хад & ход & хад & хад & хэд & хад & хад & хад & хэд & ход & х{U+ø4E9}д & хад & хад & ход & хад & хэд & хэд & ход & хэд & хад & хад & хэд & хэд & хад & хэд & хад & хад & хэд & ход & хад & х{U+ø4E9}д & хад & х{U+ø4E9}д & хад & хэд & хад & хэд & хэд & ход & хэд & х{U+ø4E9}д & хэд & ход & ход & хэд & хад & ход & хад & хэд & хэд & хад & хад & х{U+ø4E9}д & хад & хэд & хад & хэд & хад & хэд & хад & хад & хад & хад & ход & хад & хад & хад & хад & хэд & хад & ход & хад & хэд & хад & хад & хэд & хэд & хэд & хад & хад & хад & хад & хэд & хэд & хэд & ход & ход & хад & хад & хэд & хад & хад & хад & хад & хад & хад & хад & ход & хад & хэд & ход & хэд & хэд & хад & хэд & ход & хад & хад & ход & хад & хад & ход & хад & хад & хад & х{U+ø4E9}д & хэд & хад & хад & хад & хад & хэд & ход & хад & хад & хэд & хэд & х{U+ø4E9}д & хад & ход & хэд & хэд & ход & ход & хад & хад & ход & хад & хад & хад & хад & хад & хэд & ход & хад & хад & хад & хад & хэд & хэд & хэд & ход & хэд
REVWORD: дэхэг & дахйаб & дэхэлэх & дэхэри & дахарах & дохолоб & доходоб & дахууса & дэхэдэм & дэхэгэт & дохоро & дахараг & дэхэгни & дохичо & д}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & дахуус & дэхэлхэ & дахижа & дахава & даханас & дахиря & дэхйих & дохосгоз & дэхэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & дахиват & дахаригшах & д}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & дохособ & дахаграг & дохоснос & дэхэтвэх & дахану & дахарагууд & доходром & дахатат & дахууб & дэхээни & дахираб & дахйуг & дахадла & дэхэр}FA40+U{х & доходо & д}9E40+U{х}9E40+U{лд}9E40+U{х & дахалйу & дахадууд & дохотрйо & дахасууд & дэхэлгэсмээни & дэхэдгэз}FA40+U{ & дохоло & дэхэтриш & дахарад & дахадгарах & дэхэгрэ & дэхичиб & дахалууд & дэхээн & дахангач & дахалуугйаб & дэхэрэс & дохиход & дахасут & д}9E40+U{х}9E40+U{гр}9E40+U{ & дахааз & д}9E40+U{хн}9E40+U{м & дахадганас & дэхэгнич & дахалгижа & дэхэх}FA40+U{ & дэхэди & дохонох & дэхээмэх & д}9E40+U{х}9E40+U{гр}9E40+U{м & дэх}FA40+U{}FA40+U{н & дохичйо & доходгоснос & дэхэлйигрэс & дахацлиря & дохоглоб & дахацуб & дэхй}FA40+U{г & дэхэл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & дахадваз & дахасаз & д}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{т & дахалаагмах & дэхэцлэлэх & дахалуувя & дэхэл}FA40+U{}FA40+U{леиб & дахихвад & дэхэлднэм & дахазлуу & дахйарах & дахаврах & дахалуирах & дохихоц & дахруб & дахадууб & дахавад & дахадруд & дэхэгт}FA40+U{з & дахатгуз & дохолиро & дахарсат & дэхэртмэт & дахишну & дахуу & дэхйихсаху & дэхэлгэрэх & дэхэлгич & дахалагсьма & дахараб & дахадларйад & дахарйад & дэхээл}FA40+U{ & дэхэгти & дэхэсин & дохихро & дохолгот & дахасру & дахаарух & дэхэнвиш & дахалва & дахарчва & дахадагла & дахахла & дахардьма & дахааса & дахадгалуугйаб & дохилоб & дахахйаг & дэхэгшиг & дохолтвод & дэхэрэглэд & дэхэсн}FA40+U{ & дахардназ & дэхэмэн & дохоглйо & дахалууро & дахйаврас & дохохринос & дахагнус & дахалйат & дохолоот & дахадлалут & дахатну & дахагтсу & д}9E40+U{х}9E40+U{}9E40+U{х & дэхэл}FA40+U{}FA40+U{грэ & дахаллижа & дахала & дахадлйаб & дахадгираб & дэхээт}FA40+U{б & доходгодоб & дахалуурсволоб & дахишвад & дэхэдл}FA40+U{ & дэхэрс}FA40+U{ & д}9E40+U{хйидн}9E40+U{ & дахиглаз & дохоглоз & дэхэлмэз & дэхэдгээн & дохоно & доходлоро & дахалас & дахарднас & доходснос & дахалут & дахаглут & дахарху & дахарчу & дахалуурах & дэхэгр}FA40+U{х & дохорцох & дахаривух & дахйац & дахйагаш & дахахаш & дэх}FA40+U{}FA40+U{ш & дэхэнгэвиш & дэхэдиш & дохишгош & дэхэдвэ
FREQ: 7635
FREQALL: 0
RANG: 23
QWORDF: <гэхэд>1405 & <байхад>904 & <хэлэхэд>458 & <ирэхэд>440 & <харахад>287 & <болоход>260 & <бодоход>237 & <асуухад>204 & <мэдэхэд>178 & <тэгэхэд>158 & <ороход>154 & <гарахад>153 & <ингэхэд>149 & <очиход>118 & <өгөхөд>94 & <суухад>88 & <эхлэхэд>82 & <ажихад>80 & <авахад>70 & <санахад>64 & <ярихад>64 & <хийхэд>62 & <зогсоход>58 & <өгүүлэхэд>55 & <тавихад>46 & <хашгирахад>46 & <өнгөрөхөд>45 & <босоход>41 & <гаргахад>37 & <сонсоход>34 & <хэвтэхэд>33 & <унахад>32 & <дуугарахад>28 & <мордоход>27 & <татахад>27 & <буухад>26 & <инээхэд>26 & <барихад>24 & <гуйхад>24 & <алдахад>23 & <хүрэхэд>23 & <одоход>22 & <хөдлөхөд>22 & <уйлахад>21 & <дуудахад>20 & <ойртоход>20 & <дуусахад>19 & <инээмсэглэхэд>19 & <үзэгдэхэд>18 & <олоход>18 & <ширтэхэд>18 & <дарахад>17 & <харагдахад>17 & <эргэхэд>17 & <бичихэд>16 & <дуулахад>16 & <нээхэд>16 & <чагнахад>16 & <байгуулахад>15 & <сэрэхэд>15 & <дохиход>14 & <тусахад>14 & <өргөхөд>13 & <заахад>13 & <мөнхөд>13 & <санагдахад>13 & <чингэхэд>13 & <ажиглахад>12 & <үхэхэд>12 & <идэхэд>12 & <хоноход>12 & <хэмээхэд>12 & <мөргөхөд>11 & <нүүхэд>11 & <ойчиход>11 & <сонсогдоход>11 & <сэргийлэхэд>11 & <ярилцахад>11 & <болгоход>10 & <буцахад>10 & <гүйхэд>10 & <үзүүлэхэд>10 & <завдахад>10 & <засахад>10 & <төрөхөд>10 & <хамгаалахад>10 & <хэлэлцэхэд>10 & <явуулахад>10 & <биелүүлэхэд>9 & <давхихад>9 & <мэндлэхэд>9 & <уулзахад>9 & <харайхад>9 & <харвахад>9 & <хариулахад>9 & <цохиход>9 & <бурхад>8 & <буудахад>8 & <давахад>8 & <дурдахад>8 & <зүтгэхэд>8 & <зугтахад>8 & <орилоход>8 & <тасрахад>8 & <тэмтрэхэд>8 & <уншихад>8 & <уухад>8 & <ухасхийхэд>8 & <хэрэглэхэд>8 & <чиглэхэд>8 & <амьсгалахад>7 & <барахад>7 & <дайралдахад>7 & <дайрахад>7 & <үлээхэд>7 & <итгэхэд>7 & <нисэхэд>7 & <орхиход>7 & <тоглоход>7 & <урсахад>7 & <хураахад>7 & <шивнэхэд>7 & <авлахад>6 & <авчрахад>6 & <алгадахад>6 & <алхахад>6 & <амьдрахад>6 & <асаахад>6 & <байгуулагдахад>6 & <болиход>6 & <гайхахад>6 & <гишгэхэд>6 & <довтлоход>6 & <дэлгэрэхэд>6 & <үнсэхэд>6 & <зандрахад>6 & <нэмэхэд>6 & <ойлгоход>6 & <оруулахад>6 & <сарвайхад>6 & <сонирхоход>6 & <сунгахад>6 & <тайлахад>6 & <тоолоход>6 & <тулалдахад>6 & <унтахад>6 & <устгахад>6 & <хөөхөд>6 & <эргүүлэхэд>6 & <ажиллахад>5 & <алахад>5 & <байлдахад>5 & <баригдахад>5 & <бүтээхэд>5 & <бодогдоход>5 & <боловсруулахад>5 & <давшихад>5 & <үлдэхэд>5 & <үсрэхэд>5 & <өндийхөд>5 & <залгихад>5 & <золгоход>5 & <зэмлэхэд>5 & <нээгдэхэд>5 & <оноход>5 & <оролдоход>5 & <салахад>5 & <сандрахад>5 & <сонсдоход>5 & <тулахад>5 & <тулгахад>5 & <ухрахад>5 & <учрахад>5 & <харуулахад>5 & <хүргэхэд>5 & <хоцроход>5 & <хувирахад>5 & <цайхад>5 & <шагайхад>5 & <шахахад>5 & <шүүхэд>5 & <шивэгнэхэд>5 & <шидэхэд>5 & <шогшиход>5 & <эвдэхэд>5
GRAMFORM: PC.INF-DAT
LEXEMA: [гэх] & [байх] & [хэлэх] & [ирэх] & [харах] & [болох] & [бодох] & [асуух] & [мэдэх] & [тэгэх] & [орох] & [гарах] & [ингэх] & [очих] & [өгөх] & [суух] & [эхлэх] & [ажих] & [авах] & [санах] & [ярих] & [хийх] & [зогсох] & [өгүүлэх] & [тавих] & [**хашгирах] & [өнгөрөх] & [босох] & [гаргах] & [сонсох] & [хэвтэх] & [унах] & [дуугарах] & [мордох] & [татах] & [буух] & [инээх] & [барих] & [гуйх] & [алдах] & [хүрэх] & [одох] & [хөдлөх] & [уйлах] & [дуудах] & [ойртох] & [дуусах] & [инээмсэглэх] & [үзэгдэх] & [олох] & [ширтэх] & [дарах] & [харагдах] & [эргэх] & [бичих] & [дуулах] & [нээх] & [чагнах] & [байгуулах] & [сэрэх] & [дохих] & [тусах] & [өргөх] & [заах] & [мөнх] & [санагдах] & [чингэх] & [ажиглах] & [үхэх] & [идэх] & [хонох] & [хэмээх] & [мөргөх] & [нүүх] & [ойчих] & [сонсогдох] & [сэргийлэх] & [ярилцах] & [болгох] & [буцах] & [гүйх] & [үзүүлэх] & [завдах] & [засах] & [төрөх] & [хамгаалах] & [хэлэлцэх] & [явуулах] & [биелүүлэх] & [давхих] & [мэндлэх] & [уулзах] & [харайх] & [харвах] & [хариулах] & [цохих] & [бурах] & [буудах] & [давах] & [дурдах] & [зүтгэх] & [зугтах] & [орилох] & [тасрах] & [тэмтрэх] & [унших] & [уух] & [ухасхийх] & [хэрэглэх] & [чиглэх] & [амьсгалах] & [барах] & [дайралдах] & [дайрах] & [үлээх] & [итгэх] & [нисэх] & [орхих] & [тоглох] & [урсах] & [хураах] & [шивнэх] & [авлах] & [авчрах] & [алгадах] & [алхах] & [амьдрах] & [асаах] & [байгуулагдах] & [болих] & [гайхах] & [гишгэх] & [довтлох] & [дэлгэрэх] & [үнсэх] & [зандрах] & [нэмэх] & [ойлгох] & [оруулах] & [сарвайх] & [сонирхох] & [сунгах] & [тайлах] & [тоолох] & [тулалдах] & [унтах] & [устгах] & [хөөх] & [эргүүлэх] & [ажиллах] & [алах] & [байлдах] & [баригдах] & [бүтээх] & [бодогдох] & [боловсруулах] & [давших] & [үлдэх] & [үсрэх] & [өндийх] & [залгих] & [золгох] & [зэмлэх] & [нээгдэх] & [онох] & [оролдох] & [салах] & [сандрах] & [сонсдох] & [тулах] & [тулгах] & [ухрах] & [учрах] & [харуулах] & [хүргэх] & [хоцрох] & [хувирах] & [цайх] & [шагайх] & [шахах] & [шүүх] & [шивэгнэх] & [шидэх] & [шогших] & [эвдэх]
WORDFORM: гэхдээ & байхдаа & явахдаа & тэгэхдээ & ирэхдээ & гарахдаа & суухдаа & бодохдоо & орохдоо & өгөхдөө & хэлэхдээ & ярихдаа & хийхдээ & буцахдаа & харахдаа & авахдаа & болохдоо & барахдаа & гайхахдаа & зогсохдоо & мордохдоо & унахдаа & үзэхдээ & айхдаа & бичихдээ & өнгөрөхдөө & идэхдээ & сандрахдаа & уулзахдаа & чингэхдээ & баярлахдаа & өгүүлэхдээ & барихдаа & хэвтэхдээ & ингэхдээ & очихдоо & төрөхдөө & хүрэхдээ & босохдоо & буухдаа & үхэхдээ & ойчихдоо & явуулахдаа & алхахдаа & гаргахдаа & дурсахдаа & салахдаа & хүсэхдээ & хөдлөхдөө & эргэхдээ & ажихдаа & хичээхдээ & эхлэхдээ & барагдахдаа & наслахдаа & одохдоо & санахдаа & тавихдаа & унтахдаа
QGRAM: <PC.INF-DAT-POSS.REFL>392 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>295 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>211 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>138 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>82 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>52 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>47 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>36 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>32 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>31 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>31 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>24 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>23 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>22 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>22 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>20 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>19 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>18 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>17 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>16 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>16 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>16 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>13 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>12 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>11 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>11 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>10 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>10 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>9 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>8 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>7 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>6 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5 & <PC.INF-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[гэх]>392 & <[байх]>295 & <[явах]>211 & <[тэгэх]>138 & <[ирэх]>82 & <[гарах]>52 & <[суух]>47 & <[бодох]>36 & <[орох]>32 & <[өгөх]>31 & <[хэлэх]>31 & <[ярих]>24 & <[хийх]>23 & <[буцах]>22 & <[харах]>22 & <[авах]>20 & <[болох]>19 & <[барах]>18 & <[гайхах]>17 & <[зогсох]>16 & <[мордох]>16 & <[унах]>16 & <[үзэх]>13 & <[айх]>12 & <[бичих]>12 & <[өнгөрөх]>12 & <[идэх]>12 & <[сандрах]>12 & <[уулзах]>12 & <[чингэх]>12 & <[баярлах]>11 & <[өгүүлэх]>11 & <[барих]>10 & <[хэвтэх]>10 & <[ингэх]>9 & <[очих]>9 & <[төрөх]>9 & <[хүрэх]>9 & <[босох]>8 & <[буух]>8 & <[үхэх]>8 & <[ойчих]>8 & <[явуулах]>8 & <[алхах]>7 & <[гаргах]>7 & <[дурсах]>7 & <[салах]>7 & <[хүсэх]>7 & <[хөдлөх]>7 & <[эргэх]>7 & <[ажих]>6 & <[хичээх]>6 & <[эхлэх]>6 & <[барагдах]>5 & <[наслах]>5 & <[одох]>5 & <[санах]>5 & <[тавих]>5 & <[унтах]>5
QFLEX: хдээ & хдаа & хдаа & хдээ & хдээ & хдаа & хдаа & хдоо & хдоо & хд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хдээ & хдаа & хдээ & хдаа & хдаа & хдаа & хдоо & хдаа & хдаа & хдоо & хдоо & хдаа & хдээ & хдаа & хдээ & хд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хдээ & хдаа & хдаа & хдээ & хдаа & хдээ & хдаа & хдээ & хдээ & хдоо & хд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хдээ & хдоо & хдаа & хдээ & хдоо & хдаа & хдаа & хдаа & хдаа & хдаа & хдээ & хд{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хдээ & хдаа & хдээ & хдээ & хдаа & хдаа & хдоо & хдаа & хдаа & хдаа
REVWORD: ээдхэг & аадхйаб & аадхавя & ээдхэгэт & ээдхэри & аадхараг & аадхуус & оодходоб & оодхоро & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{г}9E40+U{ & ээдхэлэх & аадхиря & ээдхйих & аадхацуб & аадхарах & аадхава & оодхолоб & аадхараб & аадхахйаг & оодхосгоз & оодходром & аадхану & ээдхэз}FA40+U{ & аадхйа & ээдхичиб & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & ээдхэди & аадхарднас & аадхазлуу & ээдхэгнич & аадхалряаб & ээдхэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & аадхираб & ээдхэтвэх & ээдхэгни & оодхичо & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{р}9E40+U{т & ээдхэр}FA40+U{х & оодхособ & аадхууб & ээдхэх}FA40+U{ & оодхичйо & аадхалуувя & аадхахла & аадхаграг & аадхасруд & аадхалас & ээдхэс}FA40+U{х & }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{лд}9E40+U{х & ээдхэгрэ & аадхижа & ээдхээчих & ээдхэлхэ & аадхадгараб & аадхалсан & оодходо & аадханас & аадхиват & аадхатну
FREQ: 1872
FREQALL: 0
RANG: 62
QWORDF: <гэхдээ>392 & <байхдаа>295 & <явахдаа>211 & <тэгэхдээ>138 & <ирэхдээ>82 & <гарахдаа>52 & <суухдаа>47 & <бодохдоо>36 & <орохдоо>32 & <өгөхдөө>31 & <хэлэхдээ>31 & <ярихдаа>24 & <хийхдээ>23 & <буцахдаа>22 & <харахдаа>22 & <авахдаа>20 & <болохдоо>19 & <барахдаа>18 & <гайхахдаа>17 & <зогсохдоо>16 & <мордохдоо>16 & <унахдаа>16 & <үзэхдээ>13 & <айхдаа>12 & <бичихдээ>12 & <өнгөрөхдөө>12 & <идэхдээ>12 & <сандрахдаа>12 & <уулзахдаа>12 & <чингэхдээ>12 & <баярлахдаа>11 & <өгүүлэхдээ>11 & <барихдаа>10 & <хэвтэхдээ>10 & <ингэхдээ>9 & <очихдоо>9 & <төрөхдөө>9 & <хүрэхдээ>9 & <босохдоо>8 & <буухдаа>8 & <үхэхдээ>8 & <ойчихдоо>8 & <явуулахдаа>8 & <алхахдаа>7 & <гаргахдаа>7 & <дурсахдаа>7 & <салахдаа>7 & <хүсэхдээ>7 & <хөдлөхдөө>7 & <эргэхдээ>7 & <ажихдаа>6 & <хичээхдээ>6 & <эхлэхдээ>6 & <барагдахдаа>5 & <наслахдаа>5 & <одохдоо>5 & <санахдаа>5 & <тавихдаа>5 & <унтахдаа>5
GRAMFORM: PC.INF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [гэх] & [байх] & [явах] & [тэгэх] & [ирэх] & [гарах] & [суух] & [бодох] & [орох] & [өгөх] & [хэлэх] & [ярих] & [хийх] & [буцах] & [харах] & [авах] & [болох] & [барах] & [гайхах] & [зогсох] & [мордох] & [унах] & [үзэх] & [айх] & [бичих] & [өнгөрөх] & [идэх] & [сандрах] & [уулзах] & [чингэх] & [баярлах] & [өгүүлэх] & [барих] & [хэвтэх] & [ингэх] & [очих] & [төрөх] & [хүрэх] & [босох] & [буух] & [үхэх] & [ойчих] & [явуулах] & [алхах] & [гаргах] & [дурсах] & [салах] & [хүсэх] & [хөдлөх] & [эргэх] & [ажих] & [хичээх] & [эхлэх] & [барагдах] & [наслах] & [одох] & [санах] & [тавих] & [унтах]
WORDFORM: явахын & болохын & гарахын & байхын & гэхийн & эндхийн & ирэхийн & хаанахын & бодохын & мэдэхийн & жаргахын & хэлэхийн & яахын & авахын & ийхийн & амьдрахын & хүрэхийн & үзэхийн & суухын & цайхын & шингэхийн & сүхийн & тэндхийн & төрөхийн & үхэхийн & орохын & салахын & харахын & айхын & болгохын & өгөхийн & ярихын & баярлахын & өнгөрөхийн & олохын & оршихын & санахын & зовохын & уухын & тавихын & унтахын & учрахын & холдохын & аврахын & идэхийн & ирмэхийн & мандахын & мэдрэхийн & нисэхийн & хамгаалахын & ялахын & гайхахын & гаргахын & гүйхийн & дуугарахын & өсөхийн & инээхийн & сонирхохын & хүлээхийн & хийхийн & бүтэхийн & бүтээхийн & бишрэхийн & дарахын & итгэхийн & олдохын & тэжээхийн & тэсэхийн & уйлахын & унахын & ургахын & уулзахын & хаяарахын & хөдлөхийн & хонохын & хоргодохын & эдлэхийн & эсэхийн & эхлэхийн
QGRAM: <PC.INF-GEN>56 & <PC.INF-GEN>52 & <PC.INF-GEN>44 & <PC.INF-GEN>43 & <PC.INF-GEN>37 & <PC.INF-GEN>33 & <PC.INF-GEN>32 & <PC.INF-GEN>30 & <PC.INF-GEN>26 & <PC.INF-GEN>26 & <PC.INF-GEN>25 & <PC.INF-GEN>25 & <PC.INF-GEN>24 & <PC.INF-GEN>23 & <PC.INF-GEN>23 & <PC.INF-GEN>22 & <PC.INF-GEN>22 & <PC.INF-GEN>20 & <PC.INF-GEN>17 & <PC.INF-GEN>16 & <PC.INF-GEN>16 & <PC.INF-GEN>15 & <PC.INF-GEN>15 & <PC.INF-GEN>14 & <PC.INF-GEN>13 & <PC.INF-GEN>13 & <PC.INF-GEN>13 & <PC.INF-GEN>13 & <PC.INF-GEN>12 & <PC.INF-GEN>12 & <PC.INF-GEN>12 & <PC.INF-GEN>12 & <PC.INF-GEN>11 & <PC.INF-GEN>11 & <PC.INF-GEN>11 & <PC.INF-GEN>10 & <PC.INF-GEN>10 & <PC.INF-GEN>9 & <PC.INF-GEN>9 & <PC.INF-GEN>8 & <PC.INF-GEN>8 & <PC.INF-GEN>8 & <PC.INF-GEN>8 & <PC.INF-GEN>7 & <PC.INF-GEN>7 & <PC.INF-GEN>7 & <PC.INF-GEN>7 & <PC.INF-GEN>7 & <PC.INF-GEN>7 & <PC.INF-GEN>7 & <PC.INF-GEN>7 & <PC.INF-GEN>6 & <PC.INF-GEN>6 & <PC.INF-GEN>6 & <PC.INF-GEN>6 & <PC.INF-GEN>6 & <PC.INF-GEN>6 & <PC.INF-GEN>6 & <PC.INF-GEN>6 & <PC.INF-GEN>6 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5 & <PC.INF-GEN>5
QLEX: <[явах]>56 & <[болох]>52 & <[гарах]>44 & <[байх]>43 & <[гэх]>37 & <[эндэх]>33 & <[ирэх]>32 & <[хаанах]>30 & <[бодох]>26 & <[мэдэх]>26 & <[жаргах]>25 & <[хэлэх]>25 & <[яах]>24 & <[авах]>23 & <[ийх]>23 & <[амьдрах]>22 & <[хүрэх]>22 & <[үзэх]>20 & <[суух]>17 & <[цайх]>16 & <[шингэх]>16 & <[сүх]>15 & <[тэндэх]>15 & <[төрөх]>14 & <[үхэх]>13 & <[орох]>13 & <[салах]>13 & <[харах]>13 & <[айх]>12 & <[болгох]>12 & <[өгөх]>12 & <[ярих]>12 & <[баярлах]>11 & <[өнгөрөх]>11 & <[олох]>11 & <[орших]>10 & <[санах]>10 & <[зовох]>9 & <[уух]>9 & <[тавих]>8 & <[унтах]>8 & <[учрах]>8 & <[холдох]>8 & <[аврах]>7 & <[идэх]>7 & <[ирмэх]>7 & <[мандах]>7 & <[мэдрэх]>7 & <[нисэх]>7 & <[хамгаалах]>7 & <[ялах]>7 & <[гайхах]>6 & <[гаргах]>6 & <[гүйх]>6 & <[дуугарах]>6 & <[өсөх]>6 & <[инээх]>6 & <[сонирхох]>6 & <[хүлээх]>6 & <[хийх]>6 & <[бүтэх]>5 & <[бүтээх]>5 & <[бишрэх]>5 & <[дарах]>5 & <[итгэх]>5 & <[олдох]>5 & <[тэжээх]>5 & <[тэсэх]>5 & <[уйлах]>5 & <[унах]>5 & <[ургах]>5 & <[уулзах]>5 & <[хаяарах]>5 & <[хөдлөх]>5 & <[хонох]>5 & <[хоргодох]>5 & <[эдлэх]>5 & <[эсэх]>5 & <[эхлэх]>5
QFLEX: хын & хын & хын & хын & хийн & хийн & хийн & хын & хын & хийн & хын & хийн & хын & хын & хийн & хын & хийн & хийн & хын & хын & хийн & хийн & хийн & хийн & хийн & хын & хын & хын & хын & хын & хийн & хын & хын & хийн & хын & хын & хын & хын & хын & хын & хын & хын & хын & хын & хийн & хийн & хын & хийн & хийн & хын & хын & хын & хын & хийн & хын & хийн & хийн & хын & хийн & хийн & хийн & хийн & хийн & хын & хийн & хын & хийн & хийн & хын & хын & хын & хын & хын & хийн & хын & хын & хийн & хийн & хийн
REVWORD: ныхавя & ныхолоб & ныхараг & ныхйаб & нйихэг & нйихднэ & нйихэри & ныханаах & ныходоб & нйихэдэм & ныхаграж & нйихэлэх & ныхая & ныхава & нйихйи & ныхардьма & нйихэр}FA40+U{х & нйихэз}FA40+U{ & ныхуус & ныхйац & нйихэгниш & нйих}FA40+U{с & нйихднэт & нйих}9E40+U{р}9E40+U{т & нйихэх}FA40+U{ & ныхоро & ныхалас & ныхарах & ныхйа & ныхоглоб & нйих}9E40+U{г}9E40+U{ & ныхиря & ныхалряаб & нйих}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & ныхоло & ныхишро & ныханас & ныховоз & ныхуу & ныхиват & ныхатну & ныхарчу & ныходлох & ныхарва & нйихэди & нйихэмри & ныхаднам & нйихэрдэм & нйихэсин & ныхалаагмах & ныхаля & ныхахйаг & ныхаграг & нйихй}FA40+U{г & ныхарагууд & нйих}9E40+U{с}9E40+U{ & нйихээни & ныхохринос & нйихээл}FA40+U{х & нйихйих & нйихэт}FA40+U{б & нйихээт}FA40+U{б & нйихэршиб & ныхарад & нйихэгти & ныходло & нйихээжэт & нйихэсэт & ныхалйу & ныхану & ныхагру & ныхазлуу & ныхараяах & нйих}9E40+U{лд}9E40+U{х & ныхонох & ныходогрох & нйихэлдэ & нйихэсэ & нйихэлхэ
FREQ: 1064
FREQALL: 0
RANG: 85
QWORDF: <явахын>56 & <болохын>52 & <гарахын>44 & <байхын>43 & <гэхийн>37 & <эндхийн>33 & <ирэхийн>32 & <хаанахын>30 & <бодохын>26 & <мэдэхийн>26 & <жаргахын>25 & <хэлэхийн>25 & <яахын>24 & <авахын>23 & <ийхийн>23 & <амьдрахын>22 & <хүрэхийн>22 & <үзэхийн>20 & <суухын>17 & <цайхын>16 & <шингэхийн>16 & <сүхийн>15 & <тэндхийн>15 & <төрөхийн>14 & <үхэхийн>13 & <орохын>13 & <салахын>13 & <харахын>13 & <айхын>12 & <болгохын>12 & <өгөхийн>12 & <ярихын>12 & <баярлахын>11 & <өнгөрөхийн>11 & <олохын>11 & <оршихын>10 & <санахын>10 & <зовохын>9 & <уухын>9 & <тавихын>8 & <унтахын>8 & <учрахын>8 & <холдохын>8 & <аврахын>7 & <идэхийн>7 & <ирмэхийн>7 & <мандахын>7 & <мэдрэхийн>7 & <нисэхийн>7 & <хамгаалахын>7 & <ялахын>7 & <гайхахын>6 & <гаргахын>6 & <гүйхийн>6 & <дуугарахын>6 & <өсөхийн>6 & <инээхийн>6 & <сонирхохын>6 & <хүлээхийн>6 & <хийхийн>6 & <бүтэхийн>5 & <бүтээхийн>5 & <бишрэхийн>5 & <дарахын>5 & <итгэхийн>5 & <олдохын>5 & <тэжээхийн>5 & <тэсэхийн>5 & <уйлахын>5 & <унахын>5 & <ургахын>5 & <уулзахын>5 & <хаяарахын>5 & <хөдлөхийн>5 & <хонохын>5 & <хоргодохын>5 & <эдлэхийн>5 & <эсэхийн>5 & <эхлэхийн>5
GRAMFORM: PC.INF-GEN
LEXEMA: [явах] & [болох] & [гарах] & [байх] & [гэх] & [эндэх] & [ирэх] & [хаанах] & [бодох] & [мэдэх] & [жаргах] & [хэлэх] & [яах] & [авах] & [ийх] & [амьдрах] & [хүрэх] & [үзэх] & [суух] & [цайх] & [шингэх] & [сүх] & [тэндэх] & [төрөх] & [үхэх] & [орох] & [салах] & [харах] & [айх] & [болгох] & [өгөх] & [ярих] & [баярлах] & [өнгөрөх] & [олох] & [орших] & [санах] & [зовох] & [уух] & [тавих] & [унтах] & [учрах] & [холдох] & [аврах] & [идэх] & [ирмэх] & [мандах] & [мэдрэх] & [нисэх] & [хамгаалах] & [ялах] & [гайхах] & [гаргах] & [гүйх] & [дуугарах] & [өсөх] & [инээх] & [сонирхох] & [хүлээх] & [хийх] & [бүтэх] & [бүтээх] & [бишрэх] & [дарах] & [итгэх] & [олдох] & [тэжээх] & [тэсэх] & [уйлах] & [унах] & [ургах] & [уулзах] & [хаяарах] & [хөдлөх] & [хонох] & [хоргодох] & [эдлэх] & [эсэх] & [эхлэх]
WORDFORM: байхынхаа & болохынхоо
QGRAM: <PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL>6 & <PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[байх]>6 & <[болох]>5
QFLEX: хынхаа & хынхоо
REVWORD: аахныхйаб & оохныхолоб
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 433
QWORDF: <байхынхаа>6 & <болохынхоо>5
GRAMFORM: PC.INF-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [байх] & [болох]
WORDFORM: болохы & байхы & явахы
QGRAM: <PC.INF-GEN/ACC>12 & <PC.INF-GEN/ACC>7 & <PC.INF-GEN/ACC>5
QLEX: <[болох]>12 & <[байх]>7 & <[явах]>5
QFLEX: хы & хы & хы
REVWORD: ыхолоб & ыхйаб & ыхавя
FREQ: 24
FREQALL: 0
RANG: 354
QWORDF: <болохы>12 & <байхы>7 & <явахы>5
GRAMFORM: PC.INF-GEN/ACC
LEXEMA: [болох] & [байх] & [явах]
WORDFORM: болохоор & тэгэхээр & гэхээр & ирэхээр & авахаар & байхаар & явахаар & орохоор & өгөхөөр & уулзахаар & байлдахаар & үзэхээр & бодохоор & хийхээр & очихоор & гарахаар & сүхээр & ингэхээр & манайхаар & идэхээр & унтахаар & харахаар & услахаар & уухаар & хэлэхээр & гуйхаар & суухаар & хүрэхээр & туслахаар & тэднийхээр & ярихаар & засахаар & мэдэхээр & тавихаар & хүргэхээр & эзлэхээр & эрэхээр & барихаар & болгохоор & харихаар & эргэхээр & олохоор & сурахаар & тулахаар & хонохоор & чадахаар & гаргахаар & дуулдахаар & авчруулахаар & амрахаар & асуухаар & буухаар & дарахаар & дуудахаар & үзүүлэхээр & мордохоор & оролцохоор & хөөхөөр & хэрэглэхээр & эзлүүлэхээр & үхэхээр & өнгөрөхөөр & зугаацахаар & нэхэхээр & оруулахаар & санагдахаар & танайхаар & татахаар & тулалдахаар & хийлгэхээр & эхлэхээр
QGRAM: <PC.INF-INSTR>818 & <PC.INF-INSTR>104 & <PC.INF-INSTR>89 & <PC.INF-INSTR>57 & <PC.INF-INSTR>55 & <PC.INF-INSTR>54 & <PC.INF-INSTR>47 & <PC.INF-INSTR>40 & <PC.INF-INSTR>31 & <PC.INF-INSTR>31 & <PC.INF-INSTR>30 & <PC.INF-INSTR>30 & <PC.INF-INSTR>29 & <PC.INF-INSTR>28 & <PC.INF-INSTR>27 & <PC.INF-INSTR>24 & <PC.INF-INSTR>24 & <PC.INF-INSTR>18 & <PC.INF-INSTR>17 & <PC.INF-INSTR>16 & <PC.INF-INSTR>16 & <PC.INF-INSTR>15 & <PC.INF-INSTR>14 & <PC.INF-INSTR>14 & <PC.INF-INSTR>14 & <PC.INF-INSTR>13 & <PC.INF-INSTR>13 & <PC.INF-INSTR>13 & <PC.INF-INSTR>12 & <PC.INF-INSTR>12 & <PC.INF-INSTR>12 & <PC.INF-INSTR>11 & <PC.INF-INSTR>11 & <PC.INF-INSTR>10 & <PC.INF-INSTR>10 & <PC.INF-INSTR>10 & <PC.INF-INSTR>10 & <PC.INF-INSTR>9 & <PC.INF-INSTR>9 & <PC.INF-INSTR>9 & <PC.INF-INSTR>9 & <PC.INF-INSTR>8 & <PC.INF-INSTR>8 & <PC.INF-INSTR>8 & <PC.INF-INSTR>8 & <PC.INF-INSTR>8 & <PC.INF-INSTR>7 & <PC.INF-INSTR>7 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>6 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5 & <PC.INF-INSTR>5
QLEX: <[болох]>818 & <[тэгэх]>104 & <[гэх]>89 & <[ирэх]>57 & <[авах]>55 & <[байх]>54 & <[явах]>47 & <[орох]>40 & <[өгөх]>31 & <[уулзах]>31 & <[байлдах]>30 & <[үзэх]>30 & <[бодох]>29 & <[хийх]>28 & <[очих]>27 & <[гарах]>24 & <[сүх]>24 & <[ингэх]>18 & <[манайх]>17 & <[идэх]>16 & <[унтах]>16 & <[харах]>15 & <[услах]>14 & <[уух]>14 & <[хэлэх]>14 & <[гуйх]>13 & <[суух]>13 & <[хүрэх]>13 & <[туслах]>12 & <[тэднийх]>12 & <[ярих]>12 & <[засах]>11 & <[мэдэх]>11 & <[тавих]>10 & <[хүргэх]>10 & <[эзлэх]>10 & <[эрэх]>10 & <[барих]>9 & <[болгох]>9 & <[харих]>9 & <[эргэх]>9 & <[олох]>8 & <[сурах]>8 & <[тулах]>8 & <[хонох]>8 & <[чадах]>8 & <[гаргах]>7 & <[дуулдах]>7 & <[авчруулах]>6 & <[амрах]>6 & <[асуух]>6 & <[буух]>6 & <[дарах]>6 & <[дуудах]>6 & <[үзүүлэх]>6 & <[мордох]>6 & <[оролцох]>6 & <[хөөх]>6 & <[хэрэглэх]>6 & <[эзлүүлэх]>6 & <[үхэх]>5 & <[өнгөрөх]>5 & <[зугаацах]>5 & <[нэхэх]>5 & <[оруулах]>5 & <[санагдах]>5 & <[танайх]>5 & <[татах]>5 & <[тулалдах]>5 & <[хийлгэх]>5 & <[эхлэх]>5
QFLEX: хоор & хээр & хээр & хээр & хаар & хаар & хаар & хоор & х{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & хаар & хаар & хээр & хоор & хээр & хоор & хаар & хээр & хээр & хаар & хээр & хаар & хаар & хаар & хаар & хээр & хаар & хаар & хээр & хаар & хээр & хаар & хаар & хээр & хаар & хээр & хээр & хээр & хаар & хоор & хаар & хээр & хоор & хаар & хаар & хоор & хаар & хаар & хаар & хаар & хаар & хаар & хаар & хаар & хаар & хээр & хоор & хоор & х{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & хээр & хээр & хээр & х{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & хаар & хээр & хаар & хаар & хаар & хаар & хаар & хээр & хээр
REVWORD: роохолоб & рээхэгэт & рээхэг & рээхэри & раахава & раахйаб & раахавя & роохоро & р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & раахазлуу & раахадлйаб & рээхэз}FA40+U{ & рооходоб & рээхйих & роохичо & раахараг & рээх}FA40+U{с & рээхэгни & раахйанам & рээхэди & раахатну & раахарах & раахалсу & раахуу & рээхэлэх & раахйуг & раахуус & рээхэр}FA40+U{х & раахалсут & рээхйиндэт & раахиря & раахасаз & рээхэдэм & раахиват & рээхэгр}FA40+U{х & рээхэлзэ & рээхэрэ & раахираб & роохоглоб & раахирах & рээхэгрэ & роохоло & раахарус & раахалут & роохонох & раахадач & раахаграг & раахадлууд & раахалуурчва & раахарма & раахууса & раахууб & раахарад & раахадууд & рээхэл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & рооходром & роохоцлоро & р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{}9E40+U{х & рээхэлгэрэх & рээхэл}FA40+U{}FA40+U{лзэ & рээхэх}FA40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & раахацаагуз & рээхэхэн & раахалууро & раахадганас & раахйанат & раахатат & раахадлалут & рээхэглйих & рээхэлхэ
FREQ: 1996
FREQALL: 0
RANG: 59
QWORDF: <болохоор>818 & <тэгэхээр>104 & <гэхээр>89 & <ирэхээр>57 & <авахаар>55 & <байхаар>54 & <явахаар>47 & <орохоор>40 & <өгөхөөр>31 & <уулзахаар>31 & <байлдахаар>30 & <үзэхээр>30 & <бодохоор>29 & <хийхээр>28 & <очихоор>27 & <гарахаар>24 & <сүхээр>24 & <ингэхээр>18 & <манайхаар>17 & <идэхээр>16 & <унтахаар>16 & <харахаар>15 & <услахаар>14 & <уухаар>14 & <хэлэхээр>14 & <гуйхаар>13 & <суухаар>13 & <хүрэхээр>13 & <туслахаар>12 & <тэднийхээр>12 & <ярихаар>12 & <засахаар>11 & <мэдэхээр>11 & <тавихаар>10 & <хүргэхээр>10 & <эзлэхээр>10 & <эрэхээр>10 & <барихаар>9 & <болгохоор>9 & <харихаар>9 & <эргэхээр>9 & <олохоор>8 & <сурахаар>8 & <тулахаар>8 & <хонохоор>8 & <чадахаар>8 & <гаргахаар>7 & <дуулдахаар>7 & <авчруулахаар>6 & <амрахаар>6 & <асуухаар>6 & <буухаар>6 & <дарахаар>6 & <дуудахаар>6 & <үзүүлэхээр>6 & <мордохоор>6 & <оролцохоор>6 & <хөөхөөр>6 & <хэрэглэхээр>6 & <эзлүүлэхээр>6 & <үхэхээр>5 & <өнгөрөхөөр>5 & <зугаацахаар>5 & <нэхэхээр>5 & <оруулахаар>5 & <санагдахаар>5 & <танайхаар>5 & <татахаар>5 & <тулалдахаар>5 & <хийлгэхээр>5 & <эхлэхээр>5
GRAMFORM: PC.INF-INSTR
LEXEMA: [болох] & [тэгэх] & [гэх] & [ирэх] & [авах] & [байх] & [явах] & [орох] & [өгөх] & [уулзах] & [байлдах] & [үзэх] & [бодох] & [хийх] & [очих] & [гарах] & [сүх] & [ингэх] & [манайх] & [идэх] & [унтах] & [харах] & [услах] & [уух] & [хэлэх] & [гуйх] & [суух] & [хүрэх] & [туслах] & [тэднийх] & [ярих] & [засах] & [мэдэх] & [тавих] & [хүргэх] & [эзлэх] & [эрэх] & [барих] & [болгох] & [харих] & [эргэх] & [олох] & [сурах] & [тулах] & [хонох] & [чадах] & [гаргах] & [дуулдах] & [авчруулах] & [амрах] & [асуух] & [буух] & [дарах] & [дуудах] & [үзүүлэх] & [мордох] & [оролцох] & [хөөх] & [хэрэглэх] & [эзлүүлэх] & [үхэх] & [өнгөрөх] & [зугаацах] & [нэхэх] & [оруулах] & [санагдах] & [танайх] & [татах] & [тулалдах] & [хийлгэх] & [эхлэх]
WORDFORM: болохоороо & яахаараа & сүхээрээ & гүйхээрээ & харахаараа & ядахаараа & ирэхээрээ & явахаараа
QGRAM: <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>49 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>23 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>22 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>9 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>8 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>8 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>7 & <PC.INF-INSTR-POSS.REFL>5
QLEX: <[болох]>49 & <[яах]>23 & <[сүх]>22 & <[гүйх]>9 & <[харах]>8 & <[ядах]>8 & <[ирэх]>7 & <[явах]>5
QFLEX: хоороо & хаараа & хээрээ & хээрээ & хаараа & хаараа & хээрээ & хаараа
REVWORD: оороохолоб & аараахая & ээрээх}FA40+U{с & ээрээхй}FA40+U{г & аараахарах & аараахадя & ээрээхэри & аараахавя
FREQ: 131
FREQALL: 0
RANG: 215
QWORDF: <болохоороо>49 & <яахаараа>23 & <сүхээрээ>22 & <гүйхээрээ>9 & <харахаараа>8 & <ядахаараа>8 & <ирэхээрээ>7 & <явахаараа>5
GRAMFORM: PC.INF-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [болох] & [яах] & [сүх] & [гүйх] & [харах] & [ядах] & [ирэх] & [явах]
WORDFORM: түүхээр
QGRAM: <PC.INF-INSTR@INSTR>6
QLEX: <[түүх]@[түүх(эн)]>6
QFLEX: ээр;ээр
REVWORD: рээх}FA40+U{}FA40+U{т
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 497
QWORDF: <түүхээр>6
GRAMFORM: PC.INF-INSTR@INSTR
LEXEMA: [түүх]@[түүх(эн)]
WORDFORM: байх & болох & гэх & бүх & яах & явах & ирэх & мэдэх & өнөөх & хэлэх & авах & хийх & гарах & орох & бодох & өгөх & хэмээх & ярих & харах & үзэх & идэх & чадах & суух & хүрэх & үхэх & өмнөх & таних & очих & бөх & барих & хөдлөх & харагдах & олох & мөнөөх & гаргах & өнгөрөх & амьдрах & уулзах & тавих & үзэгдэх & уух & унах & сүх & айх & шинжлэх & буух & болгох & буцах & наадах & санах & татах & цаадах & эргэх & хамгаалах & дуулах & унтах & алдах & манайх & баярлах & сонсох & нисэх & алах & асуух & босох & төрөх & дэргэдэх & засах & хэвтэх & зовох & хайрлах & уйлах & зохих & минийх & туслах & тэгэх & бичих & санагдах & салах & ихэнх & хүсэх & олдох & хүлээх & хэрэглэх & зогсох & урсах & үзүүлэх & орхих & нөгөөх & эхлэх & явуулах & мэдэгдэх & хүргэх & одох & таарах & үлдэх & өгүүлэх & инээх & орших & тусах & цохих & ширтэх & барах & дуугарах & ургах & байгуулах & дуудах & өргөх & ойлгох & оруулах & урдах & гүйх & дарах & өмсөх & гуйх & явчих & гомдох & өршөө & аврах & итгэх & мордох & сурах & ярилцах & ажиллах & алхах & амрах & байлдах & бүтээх & инээмсэглэх & унших & хашгирах & хонох & хэлэлцэх & буудах & тоглох & бүтэх & жаргах & зүтгэх & мартах & тэртээх & хариулах & хөөх & шингэх & тэмцэх & байлгах & дайрах & ойртох & мандах & гайхах & нийлэх & ичих & тасрах & тулах & холдох & өрөвдөх & хаачих & ядах & гишгэх & мөргөх & яарах & авчрах & бодогдох & зуух & урьдах & учрах & хураах & гялалзах & солих & аргадах & гүйцэх & сүүмэлзэх & тайлах & төлөх & давхих & өсөх & зайлах & зугтах & түших & тохиолдох & тэжээх & халдах & харих & эргэлдэх & арчих & гайхуулах & дуусах & залах & ингэх & мэдрэх & оролцох & тогтоох & тулалдах & хүндэтгэх & хэрхэх & эмээх & буулгах & бэлтгэх & загнах & зайлуулах & захирах & найрамдах & нуух & сонирхох & хүртэх & хөдөлгөх & хорих & эдлэх & амьсгалах & баригдах & өвдөх & залгах & онох & судлах & устгах & дуулдах & сонсогдох & тарих & урагшлах & харвах & хаях & багтах & барилдах & болих & босгох & дийлэх & мөрөөдөх & харуулах & хөөрөх & шивнэх & шуугих & энхрийлэх & эргүүлэх & гаслах & давах & дагах & нийлүүлэх & салгах & тэмүүлэх & угтах & удах & удирдах & хатгах & эсэх & үлээх & өнгөрүүлэх & зовоох & нүүх & нэмэх & нэрлэх & торойх & хичээх & цавчих & шүүх & эсэргүүцэх & атаархах & гүйцэтгэх & довтлох & дурсах & заах & занах & заяах & уурлах & харамсах & шүүрэх & шидэх & эдгэрэх & эргэлзэх & аваачих & анагаах & андах & баясах & биелүүлэх & булаах & үсрэх & зүүдлэх & золгох & зэмлэх & оргох & сургах & танилцах & тоолох & хардах & хувирах & шалгах & эвдэх & ядрах & гэлцэх & өөрчлөх & олгох & оролдох & тушаах & халах & хоргодох & хуцах & шийдэх & арилах & асах & ахлах & аялах & гутрах & үлдээх & өлсөх & өндийх & нээх & суулгах & сэргийлэх & сэргээх & сэрэх & түрүүлэх & тогтох & туулах & тэсэх & угаах & ухаарах & хагалах & ханхлах & цочих & чөлөөлөх & эзлэх & ажих & бадрах & боловсруулах & бухимдах & горьдох & даарах & даах & дэлбэрэх & үнэмлэх & өгсөх & өсгөх & өтлөх & сайшаах & сэргэх & төрүүлэх & тодрох & тэнцэх & уруудах & хангинах & хөтлөх & холбогдох & хоорондох & хоцрох & цохилох & цухуйх & ажиглах & асаах & ашиглах & боох & заалгах & залгих & зогсоох & зурах & ирмэх & ойлгогдох & ойлгуулах & ойчих & саах & тойрох & ухрах & хагацах & хангах & хөнгөрөх & хөхрөх & худалдах & хэрэглэгдэх & шалгаруулах & эзэмших & анхаарах & бараалхах & гэгдэх & үзэлцэх & үргэлжлэх & үх & өмгөөлөх & зарах & маргах & мордуулах & нэхэх & сүйх & сонсдох & таслах & татгалзах & тоох & тохирох & тэврэх & улих & унагах & урхирах & услах & хадах & хөвөх & хийлгэх & холбох & хороох & цангах & цацах & цэвэрлэх & чанах & шийдвэрлэх & шуугилдах & эндэх & авлах & баллах & бишрэх & гүйцээх & дайсагнах & долоох & дутах & дэгдэх & дэлгэх & дэмжих & жиргэх & үдэх & үнсэх & зөвлөх & зөвшөөрөх & илтгэх & мэдүүлэх & сайжруулах & сахих & сонгох & тайвшрах & таниулах & удаах & улирах & уралдах & урлах & хаах & хандах & харайх & хөгжих & цайх & шаардах & шоолох & алхлах & архирах & арчлах & асгарах & батлах & болгоомжлох & бэлэглэх & гэрэлтэх & дайралдах & дарагдах & дээрэмдэх & үгүйлэх & өнгөрөөх & залбирах & зандрах & зөөх & зугтаах & илчлэх & магтах & маллах & мултрах & нэгдэх & тайлбарлах & түгших & тодруулах & тулгах & тэтгэх & тээх & унагаах & уянгалах & харлах & хатирах & хөгжүүлэх & хорлох & хэрэлдэх & цаашлах & цуцах & шагайх & эрхлэх & ялгарах & ялгах & янцгаах & аашлах & авирах & авчих & агнах & агуулах & амсах & анзаарах & асрах & баримтлах & бархирах & бахархах & бүртгэх & биелэх & бутрах & гийгүүлэх & гэгээрүүлэх & давтах & дөхөх & дурлах & дээшлүүлэх & жадлах & үүрэх & үүсэх & үрэгдэх & залгамжлах & залгуулах & захих & зохиох & зээлэх & ирүүлэх & мөлхөх & мишээх & мундах & нурах & оршуулах & сүрдэх & сэвэлзэх & таалах & тайвшруулах & тайтгаруулах & түлэх & тунгаах & тэвдэх & уйдах & хагарах & хадгалах & хазах & хайлах & харамлах & хашгиралдах & хожих & хойших & хорсох & хэлүүлэх & цуглах & цээрлэх & шатах & шийтгэх & эмчлэх & ээх & алгадах & амсхийх & асгах & ачих & баярлуулах & булаалдах & булах & буцлах & бэлчих & гадарлах & галзуурах & гүйлгэх & гэрчлэх & гялтганах & доромжлох & дэлгэрэх & үнэмших & задлах & зодолдох & зочлох & зулгаах & илэрхийлэх & манах & мөхөх & мяралзах & наслах & нойрсох & ноцолдох & нутаглах & нэвтрэх & ойртуулах & санагдуулах & сандрах & сарних & сүрдүүлэх & сэлэх & таах & тайлагдах & төгсөх & тургих & тэмдэглэх & тэндэх & унтраах & унтрах & хайрах & ханилах & хатгалдах & хаялах & хөнөөх & хугарах & хурдлах & цадах & цацрах & шүтэх & эвдрэх & эрмэлзэх & ялах & авалцах & алалдах & алалцах & анхилах & баяжих & голох & гоожих & гэмших & дөнгөх & донгодох & дургүйцэх & дурдах & дээшлэх & үдлэх & үүх & үнэртэх & өмөөрөх & замхрах & засрах & зүүрмэглэх & зовних & илгээх & илэх & мартагдах & мэндлэх & нөлөөлөх & нөхөрлөх & ниргэх & ноогдох & нэмэгдэх & нээгдэх & огтлох & онгойх & орилох & орчуулах & саатах & сарвайх & сэхэх & тааралдах & тавигдах & танигдах & тараах & тарах & түшүүлэх & төсөөлөх & тонилгох & тэмтрэх & тээвэрлэх & уужрах & уургалах & хажуудах & ханах & хараах & хариуцах & хүмүүжүүлэх & хүнгэнэх & хүргүүлэх & хүрэлцэх & хийсэх & хооллох & хориглох & хуйх & хэсэх & хядах & чагнах & шаагих & шүүмжлэх & шүргэх & шилжих & шогших & шургах & эвлэрэх & эгшиглэх & эрих & айлдах & алагдах & алаглах & аних & базаах & бараадах & бариулах & бахдах & бүдрэх & бүжиглэх & бишүүрхэх & бузарлах & ганхах & ганцаардах & гашуудах & гүйцэгдэх & гэлдрэх & гялайх & дайлах & дайчлах & даллах & дүүрэх & доргих & дохих & дулаацах & дутаах & дууриах & дуусгах & дэвсэх & үйлдэх & үймүүлэх & өөлөх & зажлах & залгилах & зодох & зорих & зохицох & илрэх & лавлах & мөргөлдөх & мэхлэх & найзархах & нүдлэх & оногдох & сөнөх & согтоох & сурвалжлах & сэжиглэх & сэлбэх & сэнгэнэх & талархах & тахих & түлхэх & төөрөх & төхөөрөх & торох & тохижуулах & туух & тэвчих & ундрах & уудлах & ухасхийх & уях & хавирах & халхлах & харьцах & хөөгдөх & хөөцөлдөх & холхих & хуваах & хуурах & хэлэгдэх & хяргах & царайчлах & цугларах & цэнгэх & цэцэглэх & чулуудах & шаналах & шатаах & ширгэх & шувтрах & эрэлхийлэх & янцаглах & ажиллуулах & айлгах & айлтгах & алдрах & алзах & амаржих & амтагдах & амьсгаадах & аргалах & арилгах & арилжих & аягалах & балрах & баясгах & биелэгдэх & бичүүлэх & боловсрох & бужигнах & буйлах & бултах & буцаах & гөрөөлөх & гомдоох & гуних & дагуулах & дайтах & дүнхийх & дүрэлзэх & дүрэх & доошлох & дэлсэх & жигших & жийх & үглэх & үүрсэх & үнсүүлэх & үргэх & үргээх & үрэх & өөрчлөгдөх & өрсөлдөх & өршөөх & загатнах & зарлах & зүүх & зөвтгөх & зөрөх & зурайх & идэвх & исгэрэх & лугших & мандуулах & мөрдөх & наалдах & найдах & наргих & нүргэлэх & нөхөх & ногоорох & нотлох & нурших & нэгдэлжих & нэрэх & онцлох & оргих & орчих & сануулах & сүйдэх & сүйтгэх & суралцах & сэрвэлзэх & сэржигнэх & сэтгэх & тамлах & таших & төөнөх & тоочих & тосох & турлиах & туслалцах & тэмцэлдэх & урвах & ургуулах & урих & уухайлах & хайрлагдах & хайх & ханиалгах & харилцах & хүндлэх & хүртээх & хөгшрөх & хөлдөх & хөллөх & хөрөөдөх & хивэх & хожигдох & хохирох & хуваалцах & хулжих & хурхирах & хэлбийх & хэрэгжүүлэх & цайлгах & цайрах & цахилах & цоргих & цочоох & цуглуулах & цутгах & цэлийх & цэлмэх & шаах & шавах & шарах & шүлэглэх & шивнэлдэх & шинжих & эзэмдэх & элсэх & эргэлдүүлэх & яачих & ялагдах & ялгагдах
QGRAM: <PC.INF-NOM>2674 & <PC.INF-NOM>1257 & <PC.INF-NOM>825 & <PC.INF-NOM>806 & <PC.INF-NOM>802 & <PC.INF-NOM>794 & <PC.INF-NOM>579 & <PC.INF-NOM>488 & <PC.INF-NOM>487 & <PC.INF-NOM>469 & <PC.INF-NOM>434 & <PC.INF-NOM>397 & <PC.INF-NOM>350 & <PC.INF-NOM>336 & <PC.INF-NOM>304 & <PC.INF-NOM>298 & <PC.INF-NOM>263 & <PC.INF-NOM>260 & <PC.INF-NOM>255 & <PC.INF-NOM>234 & <PC.INF-NOM>223 & <PC.INF-NOM>221 & <PC.INF-NOM>193 & <PC.INF-NOM>188 & <PC.INF-NOM>176 & <PC.INF-NOM>167 & <PC.INF-NOM>160 & <PC.INF-NOM>158 & <PC.INF-NOM>155 & <PC.INF-NOM>153 & <PC.INF-NOM>151 & <PC.INF-NOM>150 & <PC.INF-NOM>133 & <PC.INF-NOM>125 & <PC.INF-NOM>123 & <PC.INF-NOM>121 & <PC.INF-NOM>120 & <PC.INF-NOM>120 & <PC.INF-NOM>117 & <PC.INF-NOM>115 & <PC.INF-NOM>115 & <PC.INF-NOM>107 & <PC.INF-NOM>106 & <PC.INF-NOM>104 & <PC.INF-NOM>104 & <PC.INF-NOM>99 & <PC.INF-NOM>97 & <PC.INF-NOM>97 & <PC.INF-NOM>96 & <PC.INF-NOM>96 & <PC.INF-NOM>93 & <PC.INF-NOM>92 & <PC.INF-NOM>85 & <PC.INF-NOM>82 & <PC.INF-NOM>81 & <PC.INF-NOM>79 & <PC.INF-NOM>78 & <PC.INF-NOM>78 & <PC.INF-NOM>77 & <PC.INF-NOM>76 & <PC.INF-NOM>74 & <PC.INF-NOM>73 & <PC.INF-NOM>72 & <PC.INF-NOM>72 & <PC.INF-NOM>72 & <PC.INF-NOM>70 & <PC.INF-NOM>70 & <PC.INF-NOM>69 & <PC.INF-NOM>67 & <PC.INF-NOM>67 & <PC.INF-NOM>66 & <PC.INF-NOM>65 & <PC.INF-NOM>65 & <PC.INF-NOM>65 & <PC.INF-NOM>65 & <PC.INF-NOM>63 & <PC.INF-NOM>63 & <PC.INF-NOM>62 & <PC.INF-NOM>61 & <PC.INF-NOM>61 & <PC.INF-NOM>60 & <PC.INF-NOM>60 & <PC.INF-NOM>59 & <PC.INF-NOM>57 & <PC.INF-NOM>57 & <PC.INF-NOM>56 & <PC.INF-NOM>56 & <PC.INF-NOM>55 & <PC.INF-NOM>55 & <PC.INF-NOM>55 & <PC.INF-NOM>54 & <PC.INF-NOM>54 & <PC.INF-NOM>51 & <PC.INF-NOM>51 & <PC.INF-NOM>50 & <PC.INF-NOM>50 & <PC.INF-NOM>50 & <PC.INF-NOM>49 & <PC.INF-NOM>49 & <PC.INF-NOM>49 & <PC.INF-NOM>49 & <PC.INF-NOM>48 & <PC.INF-NOM>48 & <PC.INF-NOM>48 & <PC.INF-NOM>47 & <PC.INF-NOM>47 & <PC.INF-NOM>46 & <PC.INF-NOM>46 & <PC.INF-NOM>46 & <PC.INF-NOM>46 & <PC.INF-NOM>45 & <PC.INF-NOM>45 & <PC.INF-NOM>45 & <PC.INF-NOM>44 & <PC.INF-NOM>44 & <PC.INF-NOM>43 & <PC.INF-NOM>43 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>42 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>41 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>40 & <PC.INF-NOM>39 & <PC.INF-NOM>39 & <PC.INF-NOM>38 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>37 & <PC.INF-NOM>36 & <PC.INF-NOM>35 & <PC.INF-NOM>35 & <PC.INF-NOM>35 & <PC.INF-NOM>34 & <PC.INF-NOM>33 & <PC.INF-NOM>33 & <PC.INF-NOM>32 & <PC.INF-NOM>32 & <PC.INF-NOM>32 & <PC.INF-NOM>32 & <PC.INF-NOM>31 & <PC.INF-NOM>31 & <PC.INF-NOM>31 & <PC.INF-NOM>30 & <PC.INF-NOM>30 & <PC.INF-NOM>30 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>29 & <PC.INF-NOM>28 & <PC.INF-NOM>28 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>27 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>26 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>25 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>24 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>23 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>22 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>21 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>20 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>19 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>18 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>17 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>16 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>15 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>14 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>13 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>12 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>11 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>10 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>9 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>8 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>7 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>6 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5 & <PC.INF-NOM>5
QLEX: <[байх]>2674 & <[болох]>1257 & <[гэх]>825 & <[бүх]>806 & <[яах]>802 & <[явах]>794 & <[ирэх]>579 & <[мэдэх]>488 & <[өнөөх]>487 & <[хэлэх]>469 & <[авах]>434 & <[хийх]>397 & <[гарах]>350 & <[орох]>336 & <[бодох]>304 & <[өгөх]>298 & <[хэмээх]>263 & <[ярих]>260 & <[харах]>255 & <[үзэх]>234 & <[идэх]>223 & <[чадах]>221 & <[суух]>193 & <[хүрэх]>188 & <[үхэх]>176 & <[өмнөх]>167 & <[таних]>160 & <[очих]>158 & <[бөх]>155 & <[барих]>153 & <[хөдлөх]>151 & <[харагдах]>150 & <[олох]>133 & <[мөнөөх]>125 & <[гаргах]>123 & <[өнгөрөх]>121 & <[амьдрах]>120 & <[уулзах]>120 & <[тавих]>117 & <[үзэгдэх]>115 & <[уух]>115 & <[унах]>107 & <[сүх]>106 & <[айх]>104 & <[шинжлэх]>104 & <[буух]>99 & <[болгох]>97 & <[буцах]>97 & <[наадах]>96 & <[санах]>96 & <[татах]>93 & <[цаадах]>92 & <[эргэх]>85 & <[хамгаалах]>82 & <[дуулах]>81 & <[унтах]>79 & <[алдах]>78 & <[манайх]>78 & <[баярлах]>77 & <[сонсох]>76 & <[нисэх]>74 & <[алах]>73 & <[асуух]>72 & <[босох]>72 & <[төрөх]>72 & <[дэргэдэх]>70 & <[засах]>70 & <[хэвтэх]>69 & <[зовох]>67 & <[хайрлах]>67 & <[уйлах]>66 & <[зохих]>65 & <[минийх]>65 & <[туслах]>65 & <[тэгэх]>65 & <[бичих]>63 & <[санагдах]>63 & <[салах]>62 & <[ихэнх]>61 & <[хүсэх]>61 & <[олдох]>60 & <[хүлээх]>60 & <[хэрэглэх]>59 & <[зогсох]>57 & <[урсах]>57 & <[үзүүлэх]>56 & <[орхих]>56 & <[нөгөөх]>55 & <[эхлэх]>55 & <[явуулах]>55 & <[мэдэгдэх]>54 & <[хүргэх]>54 & <[одох]>51 & <[таарах]>51 & <[үлдэх]>50 & <[өгүүлэх]>50 & <[инээх]>50 & <[орших]>49 & <[тусах]>49 & <[цохих]>49 & <[ширтэх]>49 & <[барах]>48 & <[дуугарах]>48 & <[ургах]>48 & <[байгуулах]>47 & <[дуудах]>47 & <[өргөх]>46 & <[ойлгох]>46 & <[оруулах]>46 & <[урдах]>46 & <[гүйх]>45 & <[дарах]>45 & <[өмсөх]>45 & <[гуйх]>44 & <[явчих]>44 & <[гомдох]>43 & <[өршөөх]>43 & <[аврах]>42 & <[итгэх]>42 & <[мордох]>42 & <[сурах]>42 & <[ярилцах]>42 & <[ажиллах]>41 & <[алхах]>41 & <[амрах]>41 & <[байлдах]>41 & <[бүтээх]>41 & <[инээмсэглэх]>40 & <[унших]>40 & <[**хашгирах]>40 & <[хонох]>40 & <[хэлэлцэх]>40 & <[буудах]>39 & <[тоглох]>39 & <[бүтэх]>38 & <[жаргах]>37 & <[зүтгэх]>37 & <[мартах]>37 & <[тэртээх]>37 & <[хариулах]>37 & <[хөөх]>37 & <[шингэх]>37 & <[тэмцэх]>36 & <[байлгах]>35 & <[дайрах]>35 & <[ойртох]>35 & <[мандах]>34 & <[гайхах]>33 & <[нийлэх]>33 & <[ичих]>32 & <[тасрах]>32 & <[тулах]>32 & <[холдох]>32 & <[өрөвдөх]>31 & <[хаачих]>31 & <[ядах]>31 & <[гишгэх]>30 & <[мөргөх]>30 & <[яарах]>30 & <[авчрах]>29 & <[бодогдох]>29 & <[зуух]>29 & <[урьдах]>29 & <[учрах]>29 & <[хураах]>29 & <[гялалзах]>28 & <[солих]>28 & <[аргадах]>27 & <[гүйцэх]>27 & <[сүүмэлзэх]>27 & <[тайлах]>27 & <[төлөх]>27 & <[давхих]>26 & <[өсөх]>26 & <[зайлах]>26 & <[зугтах]>26 & <[түших]>26 & <[тохиолдох]>26 & <[тэжээх]>26 & <[халдах]>26 & <[харих]>26 & <[эргэлдэх]>26 & <[арчих]>25 & <[гайхуулах]>25 & <[дуусах]>25 & <[залах]>25 & <[ингэх]>25 & <[мэдрэх]>25 & <[оролцох]>25 & <[тогтоох]>25 & <[тулалдах]>25 & <[хүндэтгэх]>25 & <[хэрхэх]>25 & <[эмээх]>25 & <[буулгах]>24 & <[бэлтгэх]>24 & <[загнах]>24 & <[зайлуулах]>24 & <[захирах]>24 & <[найрамдах]>24 & <[нуух]>24 & <[сонирхох]>24 & <[хүртэх]>24 & <[хөдөлгөх]>24 & <[хорих]>24 & <[эдлэх]>24 & <[амьсгалах]>23 & <[баригдах]>23 & <[өвдөх]>23 & <[залгах]>23 & <[онох]>23 & <[судлах]>23 & <[устгах]>23 & <[дуулдах]>22 & <[сонсогдох]>22 & <[тарих]>22 & <[урагшлах]>22 & <[харвах]>22 & <[хаях]>22 & <[багтах]>21 & <[барилдах]>21 & <[болих]>21 & <[босгох]>21 & <[дийлэх]>21 & <[мөрөөдөх]>21 & <[харуулах]>21 & <[хөөрөх]>21 & <[шивнэх]>21 & <[шуугих]>21 & <[энхрийлэх]>21 & <[эргүүлэх]>21 & <[гаслах]>20 & <[давах]>20 & <[дагах]>20 & <[нийлүүлэх]>20 & <[салгах]>20 & <[тэмү{U+04AF}лэх]>20 & <[угтах]>20 & <[удах]>20 & <[удирдах]>20 & <[хатгах]>20 & <[эсэх]>20 & <[үлээх]>19 & <[өнгөрүүлэх]>19 & <[зовоох]>19 & <[нүүх]>19 & <[нэмэх]>19 & <[нэрлэх]>19 & <[торойх]>19 & <[хичээх]>19 & <[цавчих]>19 & <[шүүх]>19 & <[эсэргүүцэх]>19 & <[атаархах]>18 & <[гүйцэтгэх]>18 & <[довтлох]>18 & <[дурсах]>18 & <[заах]>18 & <[занах]>18 & <[заяах]>18 & <[уурлах]>18 & <[харамсах]>18 & <[шүүрэх]>18 & <[шидэх]>18 & <[эдгэрэх]>18 & <[эргэлзэх]>18 & <[аваачих]>17 & <[анагаах]>17 & <[андах]>17 & <[баясах]>17 & <[биелүүлэх]>17 & <[булаах]>17 & <[үсрэх]>17 & <[зүүдлэх]>17 & <[золгох]>17 & <[зэмлэх]>17 & <[оргох]>17 & <[сургах]>17 & <[танилцах]>17 & <[тоолох]>17 & <[хардах]>17 & <[хувирах]>17 & <[шалгах]>17 & <[эвдэх]>17 & <[ядрах]>17 & <[гэлцэх]>16 & <[өөрчлөх]>16 & <[олгох]>16 & <[оролдох]>16 & <[тушаах]>16 & <[халах]>16 & <[хоргодох]>16 & <[хуцах]>16 & <[шийдэх]>16 & <[арилах]>15 & <[асах]>15 & <[ахлах]>15 & <[аялах]>15 & <[гутрах]>15 & <[үлдээх]>15 & <[өлсөх]>15 & <[өндийх]>15 & <[нээх]>15 & <[суулгах]>15 & <[сэргийлэх]>15 & <[сэргээх]>15 & <[сэрэх]>15 & <[түрүүлэх]>15 & <[тогтох]>15 & <[туулах]>15 & <[тэсэх]>15 & <[угаах]>15 & <[ухаарах]>15 & <[хагалах]>15 & <[ханхлах]>15 & <[цочих]>15 & <[чөлөөлөх]>15 & <[эзлэх]>15 & <[ажих]>14 & <[бадрах]>14 & <[боловсруулах]>14 & <[бухимдах]>14 & <[горьдох]>14 & <[даарах]>14 & <[даах]>14 & <[дэлбэрэх]>14 & <[үнэмлэх]>14 & <[өгсөх]>14 & <[өсгөх]>14 & <[өтлөх]>14 & <[сайшаах]>14 & <[сэргэх]>14 & <[төрүүлэх]>14 & <[тодрох]>14 & <[тэнцэх]>14 & <[уруудах]>14 & <[хангинах]>14 & <[хөтлөх]>14 & <[холбогдох]>14 & <[хоорондох]>14 & <[хоцрох]>14 & <[цохилох]>14 & <[цухуйх]>14 & <[ажиглах]>13 & <[асаах]>13 & <[ашиглах]>13 & <[боох]>13 & <[заалгах]>13 & <[залгих]>13 & <[зогсоох]>13 & <[зурах]>13 & <[ирмэх]>13 & <[ойлгогдох]>13 & <[ойлгуулах]>13 & <[ойчих]>13 & <[саах]>13 & <[тойрох]>13 & <[ухрах]>13 & <[хагацах]>13 & <[хангах]>13 & <[хөнгөрөх]>13 & <[хөхрөх]>13 & <[худалдах]>13 & <[хэрэглэгдэх]>13 & <[шалгаруулах]>13 & <[эзэмших]>13 & <[анхаарах]>12 & <[бараалхах]>12 & <[гэгдэх]>12 & <[үзэлцэх]>12 & <[үргэлжлэх]>12 & <[үх]>12 & <[өмгөөлөх]>12 & <[зарах]>12 & <[маргах]>12 & <[мордуулах]>12 & <[нэхэх]>12 & <[сүйх]>12 & <[сонсдох]>12 & <[таслах]>12 & <[татгалзах]>12 & <[тоох]>12 & <[тохирох]>12 & <[тэврэх]>12 & <[улих]>12 & <[унагах]>12 & <[урхирах]>12 & <[услах]>12 & <[хадах]>12 & <[хөвөх]>12 & <[хийлгэх]>12 & <[холбох]>12 & <[хороох]>12 & <[цангах]>12 & <[цацах]>12 & <[цэвэрлэх]>12 & <[чанах]>12 & <[шийдвэрлэх]>12 & <[шуугилдах]>12 & <[эндэх]>12 & <[авлах]>11 & <[баллах]>11 & <[бишрэх]>11 & <[гүйцээх]>11 & <[дайсагнах]>11 & <[долоох]>11 & <[дутах]>11 & <[дэгдэх]>11 & <[дэлгэх]>11 & <[дэмжих]>11 & <[жиргэх]>11 & <[үдэх]>11 & <[үнсэх]>11 & <[зөвлөх]>11 & <[зөвшөөрөх]>11 & <[илтгэх]>11 & <[мэдүүлэх]>11 & <[сайжруулах]>11 & <[сахих]>11 & <[сонгох]>11 & <[тайвшрах]>11 & <[таниулах]>11 & <[удаах]>11 & <[улирах]>11 & <[уралдах]>11 & <[урлах]>11 & <[хаах]>11 & <[хандах]>11 & <[харайх]>11 & <[хөгжих]>11 & <[цайх]>11 & <[шаардах]>11 & <[шоолох]>11 & <[алхлах]>10 & <[архирах]>10 & <[арчлах]>10 & <[асгарах]>10 & <[батлах]>10 & <[болгоомжлох]>10 & <[бэлэглэх]>10 & <[гэрэлтэх]>10 & <[дайралдах]>10 & <[дарагдах]>10 & <[дээрэмдэх]>10 & <[үгүйлэх]>10 & <[өнгөрөөх]>10 & <[залбирах]>10 & <[зандрах]>10 & <[зөөх]>10 & <[зугтаах]>10 & <[илчлэх]>10 & <[магтах]>10 & <[маллах]>10 & <[мултрах]>10 & <[нэгдэх]>10 & <[тайлбарлах]>10 & <[түгших]>10 & <[тодруулах]>10 & <[тулгах]>10 & <[тэтгэх]>10 & <[тээх]>10 & <[унагаах]>10 & <[уянгалах]>10 & <[харлах]>10 & <[хатирах]>10 & <[хөгжүүлэх]>10 & <[хорлох]>10 & <[хэрэлдэх]>10 & <[цаашлах]>10 & <[цуцах]>10 & <[шагайх]>10 & <[эрхлэх]>10 & <[ялгарах]>10 & <[ялгах]>10 & <[янцгаах]>10 & <[аашлах]>9 & <[авирах]>9 & <[авчих]>9 & <[агнах]>9 & <[агуулах]>9 & <[амсах]>9 & <[анзаарах]>9 & <[асрах]>9 & <[баримтлах]>9 & <[бархирах]>9 & <[бахархах]>9 & <[бүртгэх]>9 & <[биелэх]>9 & <[бутрах]>9 & <[гийгүүлэх]>9 & <[гэгээрүүлэх]>9 & <[давтах]>9 & <[дөхөх]>9 & <[дурлах]>9 & <[дээшлүүлэх]>9 & <[жадлах]>9 & <[үүрэх]>9 & <[үүсэх]>9 & <[үрэгдэх]>9 & <[залгамжлах]>9 & <[залгуулах]>9 & <[захих]>9 & <[зохиох]>9 & <[зээлэх]>9 & <[ирүүлэх]>9 & <[мөлхөх]>9 & <[мишээх]>9 & <[мундах]>9 & <[нурах]>9 & <[оршуулах]>9 & <[сүрдэх]>9 & <[сэвэлзэх]>9 & <[таалах]>9 & <[тайвшруулах]>9 & <[тайтгаруулах]>9 & <[түлэх]>9 & <[тунгаах]>9 & <[тэвдэх]>9 & <[уйдах]>9 & <[хагарах]>9 & <[хадгалах]>9 & <[хазах]>9 & <[хайлах]>9 & <[харамлах]>9 & <[хашгиралдах]>9 & <[хожих]>9 & <[хойших]>9 & <[хорсох]>9 & <[хэлүүлэх]>9 & <[цуглах]>9 & <[цээрлэх]>9 & <[шатах]>9 & <[шийтгэх]>9 & <[эмчлэх]>9 & <[ээх]>9 & <[алгадах]>8 & <[амсхийх]>8 & <[асгах]>8 & <[ачих]>8 & <[баярлуулах]>8 & <[булаалдах]>8 & <[булах]>8 & <[буцлах]>8 & <[бэлчих]>8 & <[гадарлах]>8 & <[галзуурах]>8 & <[гүйлгэх]>8 & <[гэрчлэх]>8 & <[гялтганах]>8 & <[доромжлох]>8 & <[дэлгэрэх]>8 & <[үнэмших]>8 & <[задлах]>8 & <[зодолдох]>8 & <[зочлох]>8 & <[зулгаах]>8 & <[илэрхийлэх]>8 & <[манах]>8 & <[мөхөх]>8 & <[мяралзах]>8 & <[наслах]>8 & <[нойрсох]>8 & <[ноцолдох]>8 & <[нутаглах]>8 & <[нэвтрэх]>8 & <[ойртуулах]>8 & <[санагдуулах]>8 & <[сандрах]>8 & <[сарних]>8 & <[сүрдүүлэх]>8 & <[сэлэх]>8 & <[таах]>8 & <[тайлагдах]>8 & <[төгсөх]>8 & <[тургих]>8 & <[тэмдэглэх]>8 & <[тэндэх]>8 & <[унтраах]>8 & <[унтрах]>8 & <[хайрах]>8 & <[ханилах]>8 & <[хатгалдах]>8 & <[хаялах]>8 & <[хөнөөх]>8 & <[хугарах]>8 & <[хурдлах]>8 & <[цадах]>8 & <[цацрах]>8 & <[шүтэх]>8 & <[эвдрэх]>8 & <[эрмэлзэх]>8 & <[ялах]>8 & <[авалцах]>7 & <[алалдах]>7 & <[алалцах]>7 & <[анхилах]>7 & <[баяжих]>7 & <[голох]>7 & <[гоожих]>7 & <[гэмших]>7 & <[дөнгөх]>7 & <[донгодох]>7 & <[дургүйцэх]>7 & <[дурдах]>7 & <[дээшлэх]>7 & <[үдлэх]>7 & <[үүх]>7 & <[үнэртэх]>7 & <[өмөөрөх]>7 & <[замхрах]>7 & <[засрах]>7 & <[зүүрмэглэх]>7 & <[зовних]>7 & <[илгээх]>7 & <[илэх]>7 & <[мартагдах]>7 & <[мэндлэх]>7 & <[нөлөөлөх]>7 & <[нөхөрлөх]>7 & <[ниргэх]>7 & <[ноогдох]>7 & <[нэмэгдэх]>7 & <[нээгдэх]>7 & <[огтлох]>7 & <[онгойх]>7 & <[орилох]>7 & <[орчуулах]>7 & <[саатах]>7 & <[сарвайх]>7 & <[сэхэх]>7 & <[тааралдах]>7 & <[тавигдах]>7 & <[танигдах]>7 & <[тараах]>7 & <[тарах]>7 & <[түшүүлэх]>7 & <[төсөөлөх]>7 & <[тонилгох]>7 & <[тэмтрэх]>7 & <[тээвэрлэх]>7 & <[уужрах]>7 & <[уургалах]>7 & <[хажуудах]>7 & <[ханах]>7 & <[хараах]>7 & <[хариуцах]>7 & <[хүмүүжүүлэх]>7 & <[хүнгэнэх]>7 & <[хүргүүлэх]>7 & <[хүрэлцэх]>7 & <[хийсэх]>7 & <[хооллох]>7 & <[хориглох]>7 & <[хуйх]>7 & <[хэсэх]>7 & <[хядах]>7 & <[чагнах]>7 & <[шаагих]>7 & <[шүүмжлэх]>7 & <[шүргэх]>7 & <[шилжих]>7 & <[шогших]>7 & <[шургах]>7 & <[эвлэрэх]>7 & <[эгшиглэх]>7 & <[эрих]>7 & <[айлдах]>6 & <[алагдах]>6 & <[алаглах]>6 & <[аних]>6 & <[базаах]>6 & <[бараадах]>6 & <[бариулах]>6 & <[бахдах]>6 & <[бүдрэх]>6 & <[бүжиглэх]>6 & <[бишүүрхэх]>6 & <[бузарлах]>6 & <[ганхах]>6 & <[ганцаардах]>6 & <[гашуудах]>6 & <[гүйцэгдэх]>6 & <[гэлдрэх]>6 & <[гялайх]>6 & <[дайлах]>6 & <[дайчлах]>6 & <[даллах]>6 & <[дүүрэх]>6 & <[доргих]>6 & <[дохих]>6 & <[дулаацах]>6 & <[дутаах]>6 & <[дууриах]>6 & <[дуусгах]>6 & <[дэвсэх]>6 & <[үйлдэх]>6 & <[үймүүлэх]>6 & <[өөлөх]>6 & <[зажлах]>6 & <[залгилах]>6 & <[зодох]>6 & <[зорих]>6 & <[зохицох]>6 & <[илрэх]>6 & <[лавлах]>6 & <[мөргөлдөх]>6 & <[мэхлэх]>6 & <[найзархах]>6 & <[нүдлэх]>6 & <[оногдох]>6 & <[сөнөх]>6 & <[согтоох]>6 & <[сурвалжлах]>6 & <[сэжиглэх]>6 & <[сэлбэх]>6 & <[сэнгэнэх]>6 & <[талархах]>6 & <[тахих]>6 & <[түлхэх]>6 & <[төөрөх]>6 & <[төхөөрөх]>6 & <[торох]>6 & <[тохижуулах]>6 & <[туух]>6 & <[тэвчих]>6 & <[ундрах]>6 & <[уудлах]>6 & <[ухасхийх]>6 & <[уях]>6 & <[хавирах]>6 & <[халхлах]>6 & <[харьцах]>6 & <[хө{U+04E9}гдөх]>6 & <[хөөцөлдөх]>6 & <[холхих]>6 & <[хуваах]>6 & <[хуурах]>6 & <[хэлэгдэх]>6 & <[хяргах]>6 & <[царайчлах]>6 & <[цугларах]>6 & <[цэнгэх]>6 & <[цэцэглэх]>6 & <[чулуудах]>6 & <[шаналах]>6 & <[шатаах]>6 & <[ширгэх]>6 & <[шувтрах]>6 & <[эрэлхийлэх]>6 & <[янцаглах]>6 & <[ажиллуулах]>5 & <[айлгах]>5 & <[айлтгах]>5 & <[алдрах]>5 & <[алзах]>5 & <[амаржих]>5 & <[амтагдах]>5 & <[амьсгаадах]>5 & <[аргалах]>5 & <[арилгах]>5 & <[арилжих]>5 & <[аягалах]>5 & <[балрах]>5 & <[баясгах]>5 & <[биелэгдэх]>5 & <[бичүүлэх]>5 & <[боловсрох]>5 & <[бужигнах]>5 & <[буйлах]>5 & <[бултах]>5 & <[буцаах]>5 & <[гөрөөлөх]>5 & <[гомдоох]>5 & <[гуних]>5 & <[дагуулах]>5 & <[дайтах]>5 & <[дүнхийх]>5 & <[дүрэлзэх]>5 & <[дүрэх]>5 & <[доошлох]>5 & <[дэлсэх]>5 & <[жигших]>5 & <[жийх]>5 & <[үглэх]>5 & <[үүрсэх]>5 & <[үнсүүлэх]>5 & <[үргэх]>5 & <[үргээх]>5 & <[үрэх]>5 & <[өөрчлөгдөх]>5 & <[өрсөлдөх]>5 & <[өршөөх]>5 & <[загатнах]>5 & <[зарлах]>5 & <[зүүх]>5 & <[зөвтгөх]>5 & <[зөрөх]>5 & <[зурайх]>5 & <[идэвх]>5 & <[исгэрэх]>5 & <[лугших]>5 & <[мандуулах]>5 & <[мөрдөх]>5 & <[наалдах]>5 & <[найдах]>5 & <[наргих]>5 & <[нүргэлэх]>5 & <[нөхөх]>5 & <[ногоорох]>5 & <[нотлох]>5 & <[нурших]>5 & <[нэгдэлжих]>5 & <[нэрэх]>5 & <[онцлох]>5 & <[оргих]>5 & <[орчих]>5 & <[сануулах]>5 & <[сүйдэх]>5 & <[сүйтгэх]>5 & <[суралцах]>5 & <[сэрвэлзэх]>5 & <[сэржигнэх]>5 & <[сэтгэх]>5 & <[тамлах]>5 & <[таших]>5 & <[төөнөх]>5 & <[тоочих]>5 & <[тосох]>5 & <[турлиах]>5 & <[туслалцах]>5 & <[тэмцэлдэх]>5 & <[урвах]>5 & <[ургуулах]>5 & <[урих]>5 & <[уухайлах]>5 & <[хайрлагдах]>5 & <[хайх]>5 & <[ханиалгах]>5 & <[харилцах]>5 & <[хүндлэх]>5 & <[хүртээх]>5 & <[хөгшрөх]>5 & <[хөлдөх]>5 & <[хөллөх]>5 & <[хөрөөдөх]>5 & <[хивэх]>5 & <[хожигдох]>5 & <[хохирох]>5 & <[хуваалцах]>5 & <[хулжих]>5 & <[хурхирах]>5 & <[хэлбийх]>5 & <[хэрэгжүүлэх]>5 & <[цайлгах]>5 & <[цайрах]>5 & <[цахилах]>5 & <[цоргих]>5 & <[цочоох]>5 & <[цуглуулах]>5 & <[цутгах]>5 & <[цэлийх]>5 & <[цэлмэх]>5 & <[шаах]>5 & <[шавах]>5 & <[шарах]>5 & <[шүлэглэх]>5 & <[шивнэлдэх]>5 & <[шинжих]>5 & <[эзэмдэх]>5 & <[элсэх]>5 & <[эргэлдүүлэх]>5 & <[яачих]>5 & <[ялагдах]>5 & <[ялгагдах]>5
QFLEX: х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & ø & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & # & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х & х
REVWORD: хйаб & холоб & хэг & х}FA40+U{б & хая & хавя & хэри & хэдэм & х}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ & хэлэх & хава & хйих & хараг & хоро & ходоб & х}9E40+U{г}9E40+U{ & хээмэх & хиря & харах & хэз}FA40+U{ & хэди & хадач & хуус & хэр}FA40+U{х & хэх}FA40+U{ & х}9E40+U{нм}9E40+U{ & хинат & хичо & х}9E40+U{б & хираб & х}9E40+U{лд}9E40+U{х & хадгарах & холо & х}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{м & хаграг & х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & хардьма & хазлуу & хиват & хэдгэз}FA40+U{ & хуу & хану & х}FA40+U{с & хйа & хэлжниш & хууб & хоглоб & хацуб & хадаан & ханас & хатат & хадаац & хэгрэ & халаагмах & халууд & хатну & хадла & хйанам & халряаб & хоснос & хэсин & хала & хууса & хособ & х}9E40+U{р}9E40+U{т & хэдэгрэд & хасаз & хэтвэх & ховоз & халрйах & халйу & хихоз & хйиним & халсут & хэгэт & хичиб & хадганас & халас & хнэхи & хэс}FA40+U{х & ходло & хээл}FA40+U{х & хэлгэрэх & хосгоз & хасру & хэл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & хихро & х}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & хэлхэ & халуувя & хэдгэдэм & хэгр}FA40+U{х & ходо & хараат & хэдл}FA40+U{ & хэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & хээни & хишро & хасут & хихоц & хэтриш & хараб & харагууд & хагру & халуугйаб & хадууд & х}9E40+U{гр}9E40+U{ & хоглйо & халууро & хадру & хй}FA40+U{г & харад & х}9E40+U{см}9E40+U{ & хйуг & хичвя & ходмог & }9E40+U{}9E40+U{шр}9E40+U{ & харва & хэгти & ходром & харус & хацлиря & халлижа & хахла & харма & хадлйаб & хээт}FA40+U{б & хэлгэсмээни & хишну & харигшах & хонох & хэцлэлэх & хадууб & холгот & хэт}FA40+U{б & хаграж & хэгт}FA40+U{з & хатрам & хээтрэт & халуирах & х}9E40+U{}9E40+U{х & хэгниш & хэцмэт & хаглйаб & харйад & хотрйо & хаднам & хахйаг & хэлйин & хичи & харсат & халут & ходлох & х}9E40+U{дв}9E40+U{р}9E40+U{ & хичаах & хадя & хэгшиг & х}9E40+U{гр}9E40+U{м & харая & харчва & ходгодоб & хууз & хадьру & харчу & хаарух & хазлаляг & хилос & хадагра & хэцй}FA40+U{г & хэзлэм}FA40+U{}FA40+U{с & халйат & х}9E40+U{л}9E40+U{т & хихвад & х}9E40+U{с}9E40+U{ & халйаз & хатгуз & хиш}FA40+U{т & ходлоихот & хээжэт & хадлах & хирах & хэдлэгрэ & хичра & халуухйаг & хасууд & халаз & хэгни & хэрдэм & хоцлоро & хоотгот & хадлалут & хэгтэдн}FA40+U{х & хэхрэх & хээмэ & хаглууб & хэгтлэб & хангаз & халуулйаз & харихаз & хадмарйан & хуун & хохринос & хэтр}FA40+U{х & х}9E40+U{гл}9E40+U{д}9E40+U{х & хирох & хэлдэ & халагсьма & хадгираб & х}9E40+U{дв}9E40+U{ & хаглаз & хоно & халдус & хагтсу & хадлууд & ходгоснос & хират & халшгару & хаврах & хяах & хатгаб & хадлираб & хилоб & хогсоб & хэлйид & х}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & халуурах & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & хэнвиш & хигууш & хэлйирхнэ & хэл}FA40+U{}FA40+U{грэ & халсаг & хавад & хагад & хэл}FA40+U{}FA40+U{лйин & хаглас & хэл}FA40+U{}FA40+U{мэт & хатгу & хаду & хадриду & хагтах & хэсэ & хээл}FA40+U{ & хэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & хоовоз & х}FA40+U{}FA40+U{н & хэмэн & хэлрэн & хйорот & хээчих & хичвац & х}FA40+U{}FA40+U{ш & хэц}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & хахраата & хэгтэцй}FA40+U{г & холтвод & хасруд & хааз & ханаз & хаяаз & халруу & хасмарах & хэр}FA40+U{}FA40+U{ш & хэдиш & хэрэгдэ & хэзлэгрэ & хичаава & хаагана & хадна & хасяаб & хэл}FA40+U{}FA40+U{леиб & хаалуб & хэрс}FA40+U{ & хэлд}FA40+U{}FA40+U{з & хоглоз & хэлмэз & хогро & хагрус & хацлинат & холоот & хадрах & харивух & хаглаш & хэдвэ & хардя & хэцлэг & х}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & хогло & ходлоро & хаашут & халах & ходогрох & хацух & хэдйиш & халира & хаса & халха & халяа & хартуг & хээдл}FA40+U{ & х}9E40+U{сл}9E40+U{ & хйидн}9E40+U{ & хээн & хаглуус & хэлйигрэс & хээгрэс & хэрэс & хэл}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & хотгот & халуут & хэсэт & хаагу & харааху & халагах & халхнах & хичоц & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{ч & хэлзэ & хижа & хардаб & халуурсволоб & хадмихуб & ходьрог & хараад & хаад & хэрэблэд & хэлмэн}FA40+U{ & х}9E40+U{сг}9E40+U{ & х}9E40+U{гс}9E40+U{ & х}9E40+U{лт}9E40+U{ & хаашйас & хэгрэс & хэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{т & хордот & хэцнэт & хадууру & ханигнах & х}9E40+U{лт}9E40+U{х & ходгоблох & ходнороох & хорцох & холихоц & хйухуц & халгижа & хааса & халгиша & хооб & хаглааз & хиглаз & хоосгоз & харуз & хэмри & ходгоглйо & халууглйо & хичйо & хаас & хорйот & харху & хацагах & хагнах & х}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{х & х}9E40+U{рх}9E40+U{х & хадладух & хэдгэлгэрэх & халуураглаш & хишмэзэ & хараахна & хахлаараб & хэдгэг & хэцлэз}FA40+U{ & хэлжлэгр}FA40+U{ & х}FA40+U{ & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{гм}9E40+U{ & хараз & хаграм & халуудром & хэхэн & хй}FA40+U{с & ходснос & халсат & хазлагтат & хоот & хорихот & хэрвэт & хилу & хагану & харихру & халсу & хадах & х}9E40+U{в}9E40+U{х & хэглйих & хоблох & хоорох & хагнац & хацац & хэлрэвэц & ханач & хэлрэвдйиш & хадлигууш & хэднэ & халва & халлаб & хэршиб & хээцй}FA40+U{г & хангасйад & хоолод & хатуд & хэдгэд & хэглэд & хижмэд & хэгриж & хэд}FA40+U{ & хэсн}FA40+U{ & х}9E40+U{лв}9E40+U{з & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & хэгтли & хэл}FA40+U{}FA40+U{дэм & халууржйас & хихас & хогнос & харшвйат & халуинат & хааду & харилу & хадлару & халру & хаах & хаднах & хйарах & хижг}9E40+U{х & хйац & хадрааш & холоош & халхла & харихра & халчра & харагса & халтаб & холжмооглоб & хэлгэлэб & хэтлэрэг & хадларйад & хадгарад & хэдмэрээд & хэлй}FA40+U{г}FA40+U{ & х}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & хариблаз & хардназ & х}9E40+U{}9E40+U{з & хаатгуз & хэлчли & хатгам & халлам & хартлум & хэдгэн & халраблйат & хишг}FA40+U{т & халуурдот & хаглут & хэгтэт & хээт & хаагану & халагняу & халрах & харитах & хэл}FA40+U{}FA40+U{жг}9E40+U{х & холрох & хэдлэрэх & халшаац & хацуц & хйагаш & хэлхрэ & харагля & хагля & хаагцня & халшаа & харива & хичва & ханга & халууга & хасма & хараазна & харса & халтмираб & харихраб & хахрахаб & хэгтр}FA40+U{б & хэлеиб & хартуб & хэл}FA40+U{}FA40+U{гйиг & хэл}FA40+U{}FA40+U{рээгэг & хатвад & х}9E40+U{х}9E40+U{д & халруд & хэл}FA40+U{}FA40+U{лшээд & халдаж & хэр}FA40+U{}FA40+U{ & хэс}FA40+U{}FA40+U{ & хэдгэр}FA40+U{ & халжмаглаз & халууглаз & хихаз & хоихоз & хэлээз & хэл}FA40+U{}FA40+U{ри & х}9E40+U{хл}9E40+U{м & хээшим & хаднум & харун & халуушро & хэдр}FA40+U{с & хэзлэвэс & халаат & халууршвйат & халуурагтйат & хэл}FA40+U{т & хаагнут & хэдвэт & хадйу & харагах & халагдах & хазах & халйах & халмарах & хадларигшах & хижох & хишйох & хосрох & хэл}FA40+U{}FA40+U{лэх & халгуц & хэлрээц & хаташ & хэгтйиш & хэлчмэ & хээ & хадагла & хйихсма & хагса & хича & халуулряаб & хадлаалуб & халуб & халцуб & хичлэб & халрадаг & харуузлаг & хэглй}FA40+U{г & хэлчрэг & ханагтляг & холжмород & хэрэглэд & хишмэн}FA40+U{ & халдаз & ходлодоз & холчоз & хааглуз & хэлйихрэли & ханам & х}9E40+U{х}9E40+U{м & хазларям & халсан & хосрйон & ходлоцон & халгатун & хэртвэн & халуутрйо & халуудганас & харднас & хинрас & хэл}FA40+U{}FA40+U{др}FA40+U{с & хэлэс & хаат & хадгалйат & х}9E40+U{сг}9E40+U{т & хигрут & хэлгэдмэт & хэднэт & хаартну & хартну & харйах & халинах & хадлагтах & халяах & х}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{х & харагух & халдрух & хадац & харцац & хэт}FA40+U{ш & хэрдвэ & хэзлэмрэ & халя & хацлава & хадлала & хацлала & халихна & хижяаб & холог & хижоог & хишмэг & х}9E40+U{гн}9E40+U{д & ходогнод & хэцй}FA40+U{груд & хадруд & хэлшээд & хэлд}FA40+U{ & х}FA40+U{}FA40+U{ & хэтрэн}FA40+U{ & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{м}9E40+U{ & хархмаз & харсаз & хэлгэмр}FA40+U{}FA40+U{з & хинвоз & хээгли & хэли & хадгатрам & хэлднэм & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{н & х}9E40+U{лр}9E40+U{х}9E40+U{н & хэгрин & ходгоон & хэдгэмэн & хэдгээн & холтго & хйогно & холиро & халуучро & хатаас & хйаврас & хэхэс & хадлараат & хадгиват & хадгинат & хаарат & харат & хэл}FA40+U{}FA40+U{ш}FA40+U{т & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{т & хоглинот & хэртмэт & хэлрэвээт & харжуу & халагруу & хадуужах & ханах & хаарах & хацуирах & хэл}FA40+U{}FA40+U{ж}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & хэнэгн}FA40+U{х & хэл}FA40+U{}FA40+U{гр}FA40+U{х & хэцлэр}FA40+U{х & хэсйих & холлоох & холгирох & хйух & хэсэх & хадях & хангач & хигааш & хэлжм}FA40+U{}FA40+U{ш & хэгр}FA40+U{ш & хижлиш & хишгош & хагруш & хэрэлвэ & хэлгишгэ & хирэ & хадлйа & хадгала & халгала & хина & хаазаб & хадаараб & халуираб & хадхаб & хэрд}FA40+U{б & хэлгиж}FA40+U{б & хэхр}FA40+U{}FA40+U{шиб & халразуб & хахнаг & хадраацнаг & хадуушаг & хэдгэцй}FA40+U{г & хэрдлэг & хйаляг & халйад & халчйад & халлад & хэр}FA40+U{}FA40+U{д & хигрод & хиход & хацаалуд & хаатуд & хаирууд & хагсууд & хэсвэд & хэдлй}FA40+U{ & хэл}FA40+U{}FA40+U{мй}FA40+U{ & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{ & халжаз & халиглаз & ходоз & хироз & хоцихоз & хэрли & халвал & х}9E40+U{дл}9E40+U{гр}9E40+U{м & хэлхэм & хахразйан & хэлд}FA40+U{н & ходгоно & х}9E40+U{н}9E40+U{с & хоотгос & халжлаврус & хэлгижэс & хэблэс & хэнэгнэс & хахралат & хихат & хэхл}FA40+U{т & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{т & х}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{т & хорот & халуужихот & хуут & хичвэт & хардну & халдуу & хйихсаху & хяу & харивах & халхлах & хацьрах & х}9E40+U{дг}9E40+U{}9E40+U{х & х}9E40+U{дл}9E40+U{ц}9E40+U{}9E40+U{х & хихлох & хаавух & харуух & хэдгэлэх & хагрях & халчйарац & харалгуц & хэгнэц & хэлгэцэц & хадуулуч & халанаш & хааташ & хэгриш & хартвуш & хэлйихлэрэ & халгацня & халууллижа & хаглйа & хагтлйа & хардла & хазла & хижрама & хадгатма & хадаагсьма & халагра & хаглира & хижлира & халагяа & харлаб & хагсяаб & хэдгэлеиб & хэл}FA40+U{}FA40+U{чиб & хорсволоб & хангижуб & халйуб & хатлуб & хаацуб & х}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{г & хоодмог & хинуг & халуугад & хатйад & хйихн}FA40+U{д & хэзлэр}FA40+U{д & хэр}FA40+U{д & холшоод & хэслэд & хишгиж & хйиж & хэлг}FA40+U{ & хэср}FA40+U{}FA40+U{ & хэл}FA40+U{}FA40+U{сн}FA40+U{ & хэгр}FA40+U{ & хээгр}FA40+U{ & хэр}FA40+U{ & х}9E40+U{дг}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & х}9E40+U{дл}9E40+U{ср}9E40+U{ & х}9E40+U{}9E40+U{шр}9E40+U{ & хантагаз & халраз & х}FA40+U{}FA40+U{з & х}9E40+U{гтв}9E40+U{з & х}9E40+U{р}9E40+U{з & хйаруз & хвэди & хэрэгси & хишгул & халууднам & х}9E40+U{др}9E40+U{м & хадлаан & хадйан & хигран & хэлэгр}FA40+U{н & х}9E40+U{х}9E40+U{н & хороогон & холтон & хишрун & хижлэдгэн & хэрэн & холцно & хигро & хичро & халуунас & хэдй}FA40+U{с & хэгтй}FA40+U{с & хацларус & хэзлэврэс & хэнгижрэс & хэгтэс & халмат & хишат & х}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{т & хичоот & хосот & хаилрут & хацлалсут & хэдлэцмэт & хавру & халуугру & хиру & халйахуу & хадгалрйах & хйах & хаглаинах & хацлирах & хэлдн}FA40+U{х & хээтр}FA40+U{х & х}9E40+U{ршг}9E40+U{х & х}9E40+U{дл}9E40+U{х & х}9E40+U{лл}9E40+U{х & х}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{х & хэвих & ходгижох & хорихох & хацлаавух & хижлух & харихрух & хйиблэх & хэл}FA40+U{}FA40+U{жгэрэх & хаглйац & харйац & халихац & хигроц & хоочоц & халуулгуц & хагтуц & хйилэц & хэмлэц & хааш & хаваш & хараш & хэлгэл}FA40+U{ш & хэдлэнвиш & хижниш & хэдмэзэ & хэслэ & хэл}FA40+U{}FA40+U{длэгрэ & хичая & хадгаля & хадгагля
FREQ: 29690
FREQALL: 0
RANG: 5
QWORDF: <байх>2674 & <болох>1257 & <гэх>825 & <бүх>806 & <яах>802 & <явах>794 & <ирэх>579 & <мэдэх>488 & <өнөөх>487 & <хэлэх>469 & <авах>434 & <хийх>397 & <гарах>350 & <орох>336 & <бодох>304 & <өгөх>298 & <хэмээх>263 & <ярих>260 & <харах>255 & <үзэх>234 & <идэх>223 & <чадах>221 & <суух>193 & <хүрэх>188 & <үхэх>176 & <өмнөх>167 & <таних>160 & <очих>158 & <бөх>155 & <барих>153 & <хөдлөх>151 & <харагдах>150 & <олох>133 & <мөнөөх>125 & <гаргах>123 & <өнгөрөх>121 & <амьдрах>120 & <уулзах>120 & <тавих>117 & <үзэгдэх>115 & <уух>115 & <унах>107 & <сүх>106 & <айх>104 & <шинжлэх>104 & <буух>99 & <болгох>97 & <буцах>97 & <наадах>96 & <санах>96 & <татах>93 & <цаадах>92 & <эргэх>85 & <хамгаалах>82 & <дуулах>81 & <унтах>79 & <алдах>78 & <манайх>78 & <баярлах>77 & <сонсох>76 & <нисэх>74 & <алах>73 & <асуух>72 & <босох>72 & <төрөх>72 & <дэргэдэх>70 & <засах>70 & <хэвтэх>69 & <зовох>67 & <хайрлах>67 & <уйлах>66 & <зохих>65 & <минийх>65 & <туслах>65 & <тэгэх>65 & <бичих>63 & <санагдах>63 & <салах>62 & <ихэнх>61 & <хүсэх>61 & <олдох>60 & <хүлээх>60 & <хэрэглэх>59 & <зогсох>57 & <урсах>57 & <үзүүлэх>56 & <орхих>56 & <нөгөөх>55 & <эхлэх>55 & <явуулах>55 & <мэдэгдэх>54 & <хүргэх>54 & <одох>51 & <таарах>51 & <үлдэх>50 & <өгүүлэх>50 & <инээх>50 & <орших>49 & <тусах>49 & <цохих>49 & <ширтэх>49 & <барах>48 & <дуугарах>48 & <ургах>48 & <байгуулах>47 & <дуудах>47 & <өргөх>46 & <ойлгох>46 & <оруулах>46 & <урдах>46 & <гүйх>45 & <дарах>45 & <өмсөх>45 & <гуйх>44 & <явчих>44 & <гомдох>43 & <өршөө>43 & <аврах>42 & <итгэх>42 & <мордох>42 & <сурах>42 & <ярилцах>42 & <ажиллах>41 & <алхах>41 & <амрах>41 & <байлдах>41 & <бүтээх>41 & <инээмсэглэх>40 & <унших>40 & <хашгирах>40 & <хонох>40 & <хэлэлцэх>40 & <буудах>39 & <тоглох>39 & <бүтэх>38 & <жаргах>37 & <зүтгэх>37 & <мартах>37 & <тэртээх>37 & <хариулах>37 & <хөөх>37 & <шингэх>37 & <тэмцэх>36 & <байлгах>35 & <дайрах>35 & <ойртох>35 & <мандах>34 & <гайхах>33 & <нийлэх>33 & <ичих>32 & <тасрах>32 & <тулах>32 & <холдох>32 & <өрөвдөх>31 & <хаачих>31 & <ядах>31 & <гишгэх>30 & <мөргөх>30 & <яарах>30 & <авчрах>29 & <бодогдох>29 & <зуух>29 & <урьдах>29 & <учрах>29 & <хураах>29 & <гялалзах>28 & <солих>28 & <аргадах>27 & <гүйцэх>27 & <сүүмэлзэх>27 & <тайлах>27 & <төлөх>27 & <давхих>26 & <өсөх>26 & <зайлах>26 & <зугтах>26 & <түших>26 & <тохиолдох>26 & <тэжээх>26 & <халдах>26 & <харих>26 & <эргэлдэх>26 & <арчих>25 & <гайхуулах>25 & <дуусах>25 & <залах>25 & <ингэх>25 & <мэдрэх>25 & <оролцох>25 & <тогтоох>25 & <тулалдах>25 & <хүндэтгэх>25 & <хэрхэх>25 & <эмээх>25 & <буулгах>24 & <бэлтгэх>24 & <загнах>24 & <зайлуулах>24 & <захирах>24 & <найрамдах>24 & <нуух>24 & <сонирхох>24 & <хүртэх>24 & <хөдөлгөх>24 & <хорих>24 & <эдлэх>24 & <амьсгалах>23 & <баригдах>23 & <өвдөх>23 & <залгах>23 & <онох>23 & <судлах>23 & <устгах>23 & <дуулдах>22 & <сонсогдох>22 & <тарих>22 & <урагшлах>22 & <харвах>22 & <хаях>22 & <багтах>21 & <барилдах>21 & <болих>21 & <босгох>21 & <дийлэх>21 & <мөрөөдөх>21 & <харуулах>21 & <хөөрөх>21 & <шивнэх>21 & <шуугих>21 & <энхрийлэх>21 & <эргүүлэх>21 & <гаслах>20 & <давах>20 & <дагах>20 & <нийлүүлэх>20 & <салгах>20 & <тэмүүлэх>20 & <угтах>20 & <удах>20 & <удирдах>20 & <хатгах>20 & <эсэх>20 & <үлээх>19 & <өнгөрүүлэх>19 & <зовоох>19 & <нүүх>19 & <нэмэх>19 & <нэрлэх>19 & <торойх>19 & <хичээх>19 & <цавчих>19 & <шүүх>19 & <эсэргүүцэх>19 & <атаархах>18 & <гүйцэтгэх>18 & <довтлох>18 & <дурсах>18 & <заах>18 & <занах>18 & <заяах>18 & <уурлах>18 & <харамсах>18 & <шүүрэх>18 & <шидэх>18 & <эдгэрэх>18 & <эргэлзэх>18 & <аваачих>17 & <анагаах>17 & <андах>17 & <баясах>17 & <биелүүлэх>17 & <булаах>17 & <үсрэх>17 & <зүүдлэх>17 & <золгох>17 & <зэмлэх>17 & <оргох>17 & <сургах>17 & <танилцах>17 & <тоолох>17 & <хардах>17 & <хувирах>17 & <шалгах>17 & <эвдэх>17 & <ядрах>17 & <гэлцэх>16 & <өөрчлөх>16 & <олгох>16 & <оролдох>16 & <тушаах>16 & <халах>16 & <хоргодох>16 & <хуцах>16 & <шийдэх>16 & <арилах>15 & <асах>15 & <ахлах>15 & <аялах>15 & <гутрах>15 & <үлдээх>15 & <өлсөх>15 & <өндийх>15 & <нээх>15 & <суулгах>15 & <сэргийлэх>15 & <сэргээх>15 & <сэрэх>15 & <түрүүлэх>15 & <тогтох>15 & <туулах>15 & <тэсэх>15 & <угаах>15 & <ухаарах>15 & <хагалах>15 & <ханхлах>15 & <цочих>15 & <чөлөөлөх>15 & <эзлэх>15 & <ажих>14 & <бадрах>14 & <боловсруулах>14 & <бухимдах>14 & <горьдох>14 & <даарах>14 & <даах>14 & <дэлбэрэх>14 & <үнэмлэх>14 & <өгсөх>14 & <өсгөх>14 & <өтлөх>14 & <сайшаах>14 & <сэргэх>14 & <төрүүлэх>14 & <тодрох>14 & <тэнцэх>14 & <уруудах>14 & <хангинах>14 & <хөтлөх>14 & <холбогдох>14 & <хоорондох>14 & <хоцрох>14 & <цохилох>14 & <цухуйх>14 & <ажиглах>13 & <асаах>13 & <ашиглах>13 & <боох>13 & <заалгах>13 & <залгих>13 & <зогсоох>13 & <зурах>13 & <ирмэх>13 & <ойлгогдох>13 & <ойлгуулах>13 & <ойчих>13 & <саах>13 & <тойрох>13 & <ухрах>13 & <хагацах>13 & <хангах>13 & <хөнгөрөх>13 & <хөхрөх>13 & <худалдах>13 & <хэрэглэгдэх>13 & <шалгаруулах>13 & <эзэмших>13 & <анхаарах>12 & <бараалхах>12 & <гэгдэх>12 & <үзэлцэх>12 & <үргэлжлэх>12 & <үх>12 & <өмгөөлөх>12 & <зарах>12 & <маргах>12 & <мордуулах>12 & <нэхэх>12 & <сүйх>12 & <сонсдох>12 & <таслах>12 & <татгалзах>12 & <тоох>12 & <тохирох>12 & <тэврэх>12 & <улих>12 & <унагах>12 & <урхирах>12 & <услах>12 & <хадах>12 & <хөвөх>12 & <хийлгэх>12 & <холбох>12 & <хороох>12 & <цангах>12 & <цацах>12 & <цэвэрлэх>12 & <чанах>12 & <шийдвэрлэх>12 & <шуугилдах>12 & <эндэх>12 & <авлах>11 & <баллах>11 & <бишрэх>11 & <гүйцээх>11 & <дайсагнах>11 & <долоох>11 & <дутах>11 & <дэгдэх>11 & <дэлгэх>11 & <дэмжих>11 & <жиргэх>11 & <үдэх>11 & <үнсэх>11 & <зөвлөх>11 & <зөвшөөрөх>11 & <илтгэх>11 & <мэдүүлэх>11 & <сайжруулах>11 & <сахих>11 & <сонгох>11 & <тайвшрах>11 & <таниулах>11 & <удаах>11 & <улирах>11 & <уралдах>11 & <урлах>11 & <хаах>11 & <хандах>11 & <харайх>11 & <хөгжих>11 & <цайх>11 & <шаардах>11 & <шоолох>11 & <алхлах>10 & <архирах>10 & <арчлах>10 & <асгарах>10 & <батлах>10 & <болгоомжлох>10 & <бэлэглэх>10 & <гэрэлтэх>10 & <дайралдах>10 & <дарагдах>10 & <дээрэмдэх>10 & <үгүйлэх>10 & <өнгөрөөх>10 & <залбирах>10 & <зандрах>10 & <зөөх>10 & <зугтаах>10 & <илчлэх>10 & <магтах>10 & <маллах>10 & <мултрах>10 & <нэгдэх>10 & <тайлбарлах>10 & <түгших>10 & <тодруулах>10 & <тулгах>10 & <тэтгэх>10 & <тээх>10 & <унагаах>10 & <уянгалах>10 & <харлах>10 & <хатирах>10 & <хөгжүүлэх>10 & <хорлох>10 & <хэрэлдэх>10 & <цаашлах>10 & <цуцах>10 & <шагайх>10 & <эрхлэх>10 & <ялгарах>10 & <ялгах>10 & <янцгаах>10 & <аашлах>9 & <авирах>9 & <авчих>9 & <агнах>9 & <агуулах>9 & <амсах>9 & <анзаарах>9 & <асрах>9 & <баримтлах>9 & <бархирах>9 & <бахархах>9 & <бүртгэх>9 & <биелэх>9 & <бутрах>9 & <гийгүүлэх>9 & <гэгээрүүлэх>9 & <давтах>9 & <дөхөх>9 & <дурлах>9 & <дээшлүүлэх>9 & <жадлах>9 & <үүрэх>9 & <үүсэх>9 & <үрэгдэх>9 & <залгамжлах>9 & <залгуулах>9 & <захих>9 & <зохиох>9 & <зээлэх>9 & <ирүүлэх>9 & <мөлхөх>9 & <мишээх>9 & <мундах>9 & <нурах>9 & <оршуулах>9 & <сүрдэх>9 & <сэвэлзэх>9 & <таалах>9 & <тайвшруулах>9 & <тайтгаруулах>9 & <түлэх>9 & <тунгаах>9 & <тэвдэх>9 & <уйдах>9 & <хагарах>9 & <хадгалах>9 & <хазах>9 & <хайлах>9 & <харамлах>9 & <хашгиралдах>9 & <хожих>9 & <хойших>9 & <хорсох>9 & <хэлүүлэх>9 & <цуглах>9 & <цээрлэх>9 & <шатах>9 & <шийтгэх>9 & <эмчлэх>9 & <ээх>9 & <алгадах>8 & <амсхийх>8 & <асгах>8 & <ачих>8 & <баярлуулах>8 & <булаалдах>8 & <булах>8 & <буцлах>8 & <бэлчих>8 & <гадарлах>8 & <галзуурах>8 & <гүйлгэх>8 & <гэрчлэх>8 & <гялтганах>8 & <доромжлох>8 & <дэлгэрэх>8 & <үнэмших>8 & <задлах>8 & <зодолдох>8 & <зочлох>8 & <зулгаах>8 & <илэрхийлэх>8 & <манах>8 & <мөхөх>8 & <мяралзах>8 & <наслах>8 & <нойрсох>8 & <ноцолдох>8 & <нутаглах>8 & <нэвтрэх>8 & <ойртуулах>8 & <санагдуулах>8 & <сандрах>8 & <сарних>8 & <сүрдүүлэх>8 & <сэлэх>8 & <таах>8 & <тайлагдах>8 & <төгсөх>8 & <тургих>8 & <тэмдэглэх>8 & <тэндэх>8 & <унтраах>8 & <унтрах>8 & <хайрах>8 & <ханилах>8 & <хатгалдах>8 & <хаялах>8 & <хөнөөх>8 & <хугарах>8 & <хурдлах>8 & <цадах>8 & <цацрах>8 & <шүтэх>8 & <эвдрэх>8 & <эрмэлзэх>8 & <ялах>8 & <авалцах>7 & <алалдах>7 & <алалцах>7 & <анхилах>7 & <баяжих>7 & <голох>7 & <гоожих>7 & <гэмших>7 & <дөнгөх>7 & <донгодох>7 & <дургүйцэх>7 & <дурдах>7 & <дээшлэх>7 & <үдлэх>7 & <үүх>7 & <үнэртэх>7 & <өмөөрөх>7 & <замхрах>7 & <засрах>7 & <зүүрмэглэх>7 & <зовних>7 & <илгээх>7 & <илэх>7 & <мартагдах>7 & <мэндлэх>7 & <нөлөөлөх>7 & <нөхөрлөх>7 & <ниргэх>7 & <ноогдох>7 & <нэмэгдэх>7 & <нээгдэх>7 & <огтлох>7 & <онгойх>7 & <орилох>7 & <орчуулах>7 & <саатах>7 & <сарвайх>7 & <сэхэх>7 & <тааралдах>7 & <тавигдах>7 & <танигдах>7 & <тараах>7 & <тарах>7 & <түшүүлэх>7 & <төсөөлөх>7 & <тонилгох>7 & <тэмтрэх>7 & <тээвэрлэх>7 & <уужрах>7 & <уургалах>7 & <хажуудах>7 & <ханах>7 & <хараах>7 & <хариуцах>7 & <хүмүүжүүлэх>7 & <хүнгэнэх>7 & <хүргүүлэх>7 & <хүрэлцэх>7 & <хийсэх>7 & <хооллох>7 & <хориглох>7 & <хуйх>7 & <хэсэх>7 & <хядах>7 & <чагнах>7 & <шаагих>7 & <шүүмжлэх>7 & <шүргэх>7 & <шилжих>7 & <шогших>7 & <шургах>7 & <эвлэрэх>7 & <эгшиглэх>7 & <эрих>7 & <айлдах>6 & <алагдах>6 & <алаглах>6 & <аних>6 & <базаах>6 & <бараадах>6 & <бариулах>6 & <бахдах>6 & <бүдрэх>6 & <бүжиглэх>6 & <бишүүрхэх>6 & <бузарлах>6 & <ганхах>6 & <ганцаардах>6 & <гашуудах>6 & <гүйцэгдэх>6 & <гэлдрэх>6 & <гялайх>6 & <дайлах>6 & <дайчлах>6 & <даллах>6 & <дүүрэх>6 & <доргих>6 & <дохих>6 & <дулаацах>6 & <дутаах>6 & <дууриах>6 & <дуусгах>6 & <дэвсэх>6 & <үйлдэх>6 & <үймүүлэх>6 & <өөлөх>6 & <зажлах>6 & <залгилах>6 & <зодох>6 & <зорих>6 & <зохицох>6 & <илрэх>6 & <лавлах>6 & <мөргөлдөх>6 & <мэхлэх>6 & <найзархах>6 & <нүдлэх>6 & <оногдох>6 & <сөнөх>6 & <согтоох>6 & <сурвалжлах>6 & <сэжиглэх>6 & <сэлбэх>6 & <сэнгэнэх>6 & <талархах>6 & <тахих>6 & <т{U+04AF}лхэх>6 & <төөрөх>6 & <төхөөрөх>6 & <торох>6 & <тохижуулах>6 & <туух>6 & <тэвчих>6 & <ундрах>6 & <уудлах>6 & <ухасхийх>6 & <уях>6 & <хавирах>6 & <халхлах>6 & <харьцах>6 & <хөөгдөх>6 & <хөөцөлдөх>6 & <холхих>6 & <хуваах>6 & <хуурах>6 & <хэлэгдэх>6 & <хяргах>6 & <царайчлах>6 & <цугларах>6 & <цэнгэх>6 & <цэцэглэх>6 & <чулуудах>6 & <шаналах>6 & <шатаах>6 & <ширгэх>6 & <шувтрах>6 & <эрэлхийлэх>6 & <янцаглах>6 & <ажиллуулах>5 & <айлгах>5 & <айлтгах>5 & <алдрах>5 & <алзах>5 & <амаржих>5 & <амтагдах>5 & <амьсгаадах>5 & <аргалах>5 & <арилгах>5 & <арилжих>5 & <аягалах>5 & <балрах>5 & <баясгах>5 & <биелэгдэх>5 & <бичүүлэх>5 & <боловсрох>5 & <бужигнах>5 & <буйлах>5 & <бултах>5 & <буцаах>5 & <гөрөөлөх>5 & <гомдоох>5 & <гуних>5 & <дагуулах>5 & <дайтах>5 & <дүнхийх>5 & <дүрэлзэх>5 & <дүрэх>5 & <доошлох>5 & <дэлсэх>5 & <жигших>5 & <жийх>5 & <үглэх>5 & <үүрсэх>5 & <үнсүүлэх>5 & <үргэх>5 & <үргээх>5 & <үрэх>5 & <өөрчлөгдөх>5 & <өрсөлдөх>5 & <өршөөх>5 & <загатнах>5 & <зарлах>5 & <зүүх>5 & <зөвтгөх>5 & <зөрөх>5 & <зурайх>5 & <идэвх>5 & <исгэрэх>5 & <лугших>5 & <мандуулах>5 & <мөрдөх>5 & <наалдах>5 & <найдах>5 & <наргих>5 & <нүргэлэх>5 & <нөхөх>5 & <ногоорох>5 & <нотлох>5 & <нурших>5 & <нэгдэлжих>5 & <нэрэх>5 & <онцлох>5 & <оргих>5 & <орчих>5 & <сануулах>5 & <сүйдэх>5 & <сүйтгэх>5 & <суралцах>5 & <сэрвэлзэх>5 & <сэржигнэх>5 & <сэтгэх>5 & <тамлах>5 & <таших>5 & <төөнөх>5 & <тоочих>5 & <тосох>5 & <турлиах>5 & <туслалцах>5 & <тэмцэлдэх>5 & <урвах>5 & <ургуулах>5 & <урих>5 & <уухайлах>5 & <хайрлагдах>5 & <хайх>5 & <ханиалгах>5 & <харилцах>5 & <хүндлэх>5 & <хүртээх>5 & <хөгшрөх>5 & <хөлдөх>5 & <хөллөх>5 & <хөрөөдөх>5 & <хивэх>5 & <хожигдох>5 & <хохирох>5 & <хуваалцах>5 & <хулжих>5 & <хурхирах>5 & <хэлбийх>5 & <хэрэгжүүлэх>5 & <цайлгах>5 & <цайрах>5 & <цахилах>5 & <цоргих>5 & <цочоох>5 & <цуглуулах>5 & <цутгах>5 & <цэлийх>5 & <цэлмэх>5 & <шаах>5 & <шавах>5 & <шарах>5 & <шүлэглэх>5 & <шивнэлдэх>5 & <шинжих>5 & <эзэмдэх>5 & <элсэх>5 & <эргэлдүүлэх>5 & <яачих>5 & <ялагдах>5 & <ялгагдах>5
GRAMFORM: PC.INF-NOM
LEXEMA: [байх] & [болох] & [гэх] & [бүх] & [яах] & [явах] & [ирэх] & [мэдэх] & [өнөөх] & [хэлэх] & [авах] & [хийх] & [гарах] & [орох] & [бодох] & [өгөх] & [хэмээх] & [ярих] & [харах] & [үзэх] & [идэх] & [чадах] & [суух] & [хүрэх] & [үхэх] & [өмнөх] & [таних] & [очих] & [бөх] & [барих] & [хөдлөх] & [харагдах] & [олох] & [мөнөөх] & [гаргах] & [өнгөрөх] & [амьдрах] & [уулзах] & [тавих] & [үзэгдэх] & [уух] & [унах] & [сүх] & [айх] & [шинжлэх] & [буух] & [болгох] & [буцах] & [наадах] & [санах] & [татах] & [цаадах] & [эргэх] & [хамгаалах] & [дуулах] & [унтах] & [алдах] & [манайх] & [баярлах] & [сонсох] & [нисэх] & [алах] & [асуух] & [босох] & [төрөх] & [дэргэдэх] & [засах] & [хэвтэх] & [зовох] & [хайрлах] & [уйлах] & [зохих] & [минийх] & [туслах] & [тэгэх] & [бичих] & [санагдах] & [салах] & [ихэнх] & [хүсэх] & [олдох] & [хүлээх] & [хэрэглэх] & [зогсох] & [урсах] & [үзүүлэх] & [орхих] & [нөгөөх] & [эхлэх] & [явуулах] & [мэдэгдэх] & [хүргэх] & [одох] & [таарах] & [үлдэх] & [өгүүлэх] & [инээх] & [орших] & [тусах] & [цохих] & [ширтэх] & [барах] & [дуугарах] & [ургах] & [байгуулах] & [дуудах] & [өргөх] & [ойлгох] & [оруулах] & [урдах] & [гүйх] & [дарах] & [өмсөх] & [гуйх] & [явчих] & [гомдох] & [өршөөх] & [аврах] & [итгэх] & [мордох] & [сурах] & [ярилцах] & [ажиллах] & [алхах] & [амрах] & [байлдах] & [бүтээх] & [инээмсэглэх] & [унших] & [**хашгирах] & [хонох] & [хэлэлцэх] & [буудах] & [тоглох] & [бүтэх] & [жаргах] & [зүтгэх] & [мартах] & [тэртээх] & [хариулах] & [хөөх] & [шингэх] & [тэмцэх] & [байлгах] & [дайрах] & [ойртох] & [мандах] & [гайхах] & [нийлэх] & [ичих] & [тасрах] & [тулах] & [холдох] & [өрөвдөх] & [хаачих] & [ядах] & [гишгэх] & [мөргөх] & [яарах] & [авчрах] & [бодогдох] & [зуух] & [урьдах] & [учрах] & [хураах] & [гялалзах] & [солих] & [аргадах] & [гүйцэх] & [сүүмэлзэх] & [тайлах] & [төлөх] & [давхих] & [өсөх] & [зайлах] & [зугтах] & [түших] & [тохиолдох] & [тэжээх] & [халдах] & [харих] & [эргэлдэх] & [арчих] & [гайхуулах] & [дуусах] & [залах] & [ингэх] & [мэдрэх] & [оролцох] & [тогтоох] & [тулалдах] & [хүндэтгэх] & [хэрхэх] & [эмээх] & [буулгах] & [бэлтгэх] & [загнах] & [зайлуулах] & [захирах] & [найрамдах] & [нуух] & [сонирхох] & [хүртэх] & [хөдөлгөх] & [хорих] & [эдлэх] & [амьсгалах] & [баригдах] & [өвдөх] & [залгах] & [онох] & [судлах] & [устгах] & [дуулдах] & [сонсогдох] & [тарих] & [урагшлах] & [харвах] & [хаях] & [багтах] & [барилдах] & [болих] & [босгох] & [дийлэх] & [мөрөөдөх] & [харуулах] & [хөөрөх] & [шивнэх] & [шуугих] & [энхрийлэх] & [эргүүлэх] & [гаслах] & [давах] & [дагах] & [нийлүүлэх] & [салгах] & [тэмүүлэх] & [угтах] & [удах] & [удирдах] & [хатгах] & [эсэх] & [үлээх] & [өнгөрүүлэх] & [зовоох] & [нүүх] & [нэмэх] & [нэрлэх] & [торойх] & [хичээх] & [цавчих] & [шүүх] & [эсэргүүцэх] & [атаархах] & [гүйцэтгэх] & [довтлох] & [дурсах] & [заах] & [занах] & [заяах] & [уурлах] & [харамсах] & [шүүрэх] & [шидэх] & [эдгэрэх] & [эргэлзэх] & [аваачих] & [анагаах] & [андах] & [баясах] & [биелүүлэх] & [булаах] & [үсрэх] & [зүүдлэх] & [золгох] & [зэмлэх] & [оргох] & [сургах] & [танилцах] & [тоолох] & [хардах] & [хувирах] & [шалгах] & [эвдэх] & [ядрах] & [гэлцэх] & [өөрчлөх] & [олгох] & [оролдох] & [тушаах] & [халах] & [хоргодох] & [хуцах] & [шийдэх] & [арилах] & [асах] & [ахлах] & [аялах] & [гутрах] & [үлдээх] & [өлсөх] & [өндийх] & [нээх] & [суулгах] & [сэргийлэх] & [сэргээх] & [сэрэх] & [түрүүлэх] & [тогтох] & [туулах] & [тэсэх] & [угаах] & [ухаарах] & [хагалах] & [ханхлах] & [цочих] & [чөлөөлөх] & [эзлэх] & [ажих] & [бадрах] & [боловсруулах] & [бухимдах] & [горьдох] & [даарах] & [даах] & [дэлбэрэх] & [үнэмлэх] & [өгсөх] & [өсгөх] & [өтлөх] & [сайшаах] & [сэргэх] & [төрүүлэх] & [тодрох] & [тэнцэх] & [уруудах] & [хангинах] & [хөтлөх] & [холбогдох] & [хоорондох] & [хоцрох] & [цохилох] & [цухуйх] & [ажиглах] & [асаах] & [ашиглах] & [боох] & [заалгах] & [залгих] & [зогсоох] & [зурах] & [ирмэх] & [ойлгогдох] & [ойлгуулах] & [ойчих] & [саах] & [тойрох] & [ухрах] & [хагацах] & [хангах] & [хөнгөрөх] & [хөхрөх] & [худалдах] & [хэрэглэгдэх] & [шалгаруулах] & [эзэмших] & [анхаарах] & [бараалхах] & [гэгдэх] & [үзэлцэх] & [үргэлжлэх] & [үх] & [өмгөөлөх] & [зарах] & [маргах] & [мордуулах] & [нэхэх] & [сүйх] & [сонсдох] & [таслах] & [татгалзах] & [тоох] & [тохирох] & [тэврэх] & [улих] & [унагах] & [урхирах] & [услах] & [хадах] & [хөвөх] & [хийлгэх] & [холбох] & [хороох] & [цангах] & [цацах] & [цэвэрлэх] & [чанах] & [шийдвэрлэх] & [шуугилдах] & [эндэх] & [авлах] & [баллах] & [бишрэх] & [гүйцээх] & [дайсагнах] & [долоох] & [дутах] & [дэгдэх] & [дэлгэх] & [дэмжих] & [жиргэх] & [үдэх] & [үнсэх] & [зөвлөх] & [зөвшөөрөх] & [илтгэх] & [мэдүүлэх] & [сайжруулах] & [сахих] & [сонгох] & [тайвшрах] & [таниулах] & [удаах] & [улирах] & [уралдах] & [урлах] & [хаах] & [хандах] & [харайх] & [хөгжих] & [цайх] & [шаардах] & [шоолох] & [алхлах] & [архирах] & [арчлах] & [асгарах] & [батлах] & [болгоомжлох] & [бэлэглэх] & [гэрэлтэх] & [дайралдах] & [дарагдах] & [дээрэмдэх] & [үгүйлэх] & [өнгөрөөх] & [залбирах] & [зандрах] & [зөөх] & [зугтаах] & [илчлэх] & [магтах] & [маллах] & [мултрах] & [нэгдэх] & [тайлбарлах] & [түгших] & [тодруулах] & [тулгах] & [тэтгэх] & [тээх] & [унагаах] & [уянгалах] & [харлах] & [хатирах] & [хөгжүүлэх] & [хорлох] & [хэрэлдэх] & [цаашлах] & [цуцах] & [шагайх] & [эрхлэх] & [ялгарах] & [ялгах] & [янцгаах] & [аашлах] & [авирах] & [авчих] & [агнах] & [агуулах] & [амсах] & [анзаарах] & [асрах] & [баримтлах] & [бархирах] & [бахархах] & [бүртгэх] & [биелэх] & [бутрах] & [гийгүүлэх] & [гэгээрүүлэх] & [давтах] & [дөхөх] & [дурлах] & [дээшлүүлэх] & [жадлах] & [үүрэх] & [үүсэх] & [үрэгдэх] & [залгамжлах] & [залгуулах] & [захих] & [зохиох] & [зээлэх] & [ирүүлэх] & [мөлхөх] & [мишээх] & [мундах] & [нурах] & [оршуулах] & [сүрдэх] & [сэвэлзэх] & [таалах] & [тайвшруулах] & [тайтгаруулах] & [түлэх] & [тунгаах] & [тэвдэх] & [уйдах] & [хагарах] & [хадгалах] & [хазах] & [хайлах] & [харамлах] & [хашгиралдах] & [хожих] & [хойших] & [хорсох] & [хэлүүлэх] & [цуглах] & [цээрлэх] & [шатах] & [шийтгэх] & [эмчлэх] & [ээх] & [алгадах] & [амсхийх] & [асгах] & [ачих] & [баярлуулах] & [булаалдах] & [булах] & [буцлах] & [бэлчих] & [гадарлах] & [галзуурах] & [гүйлгэх] & [гэрчлэх] & [гялтганах] & [доромжлох] & [дэлгэрэх] & [үнэмших] & [задлах] & [зодолдох] & [зочлох] & [зулгаах] & [илэрхийлэх] & [манах] & [мөхөх] & [мяралзах] & [наслах] & [нойрсох] & [ноцолдох] & [нутаглах] & [нэвтрэх] & [ойртуулах] & [санагдуулах] & [сандрах] & [сарних] & [сүрдүүлэх] & [сэлэх] & [таах] & [тайлагдах] & [төгсөх] & [тургих] & [тэмдэглэх] & [тэндэх] & [унтраах] & [унтрах] & [хайрах] & [ханилах] & [хатгалдах] & [хаялах] & [хөнөөх] & [хугарах] & [хурдлах] & [цадах] & [цацрах] & [шүтэх] & [эвдрэх] & [эрмэлзэх] & [ялах] & [авалцах] & [алалдах] & [алалцах] & [анхилах] & [баяжих] & [голох] & [гоожих] & [гэмших] & [дөнгөх] & [донгодох] & [дургүйцэх] & [дурдах] & [дээшлэх] & [үдлэх] & [үүх] & [үнэртэх] & [өмөөрөх] & [замхрах] & [засрах] & [зүүрмэглэх] & [зовних] & [илгээх] & [илэх] & [мартагдах] & [мэндлэх] & [нөлөөлөх] & [нөхөрлөх] & [ниргэх] & [ноогдох] & [нэмэгдэх] & [нээгдэх] & [огтлох] & [онгойх] & [орилох] & [орчуулах] & [саатах] & [сарвайх] & [сэхэх] & [тааралдах] & [тавигдах] & [танигдах] & [тараах] & [тарах] & [түшүүлэх] & [төсөөлөх] & [тонилгох] & [тэмтрэх] & [тээвэрлэх] & [уужрах] & [уургалах] & [хажуудах] & [ханах] & [хараах] & [хариуцах] & [хүмүүжүүлэх] & [хүнгэнэх] & [хүргүүлэх] & [хүрэлцэх] & [хийсэх] & [хооллох] & [хориглох] & [хуйх] & [хэсэх] & [хядах] & [чагнах] & [шаагих] & [шүүмжлэх] & [шүргэх] & [шилжих] & [шогших] & [шургах] & [эвлэрэх] & [эгшиглэх] & [эрих] & [айлдах] & [алагдах] & [алаглах] & [аних] & [базаах] & [бараадах] & [бариулах] & [бахдах] & [бүдрэх] & [бүжиглэх] & [бишүүрхэх] & [бузарлах] & [ганхах] & [ганцаардах] & [гашуудах] & [гүйцэгдэх] & [гэлдрэх] & [гялайх] & [дайлах] & [дайчлах] & [даллах] & [дүүрэх] & [доргих] & [дохих] & [дулаацах] & [дутаах] & [дууриах] & [дуусгах] & [дэвсэх] & [үйлдэх] & [үймүүлэх] & [өөлөх] & [зажлах] & [залгилах] & [зодох] & [зорих] & [зохицох] & [илрэх] & [лавлах] & [мөргөлдөх] & [мэхлэх] & [найзархах] & [нүдлэх] & [оногдох] & [сөнөх] & [согтоох] & [сурвалжлах] & [сэжиглэх] & [сэлбэх] & [сэнгэнэх] & [талархах] & [тахих] & [түлхэх] & [төөрөх] & [төхөөрөх] & [торох] & [тохижуулах] & [туух] & [тэвчих] & [ундрах] & [уудлах] & [ухасхийх] & [уях] & [хавирах] & [халхлах] & [харьцах] & [хөөгдөх] & [хөөцөлдөх] & [холхих] & [хуваах] & [хуурах] & [хэлэгдэх] & [хяргах] & [царайчлах] & [цугларах] & [цэнгэх] & [цэцэглэх] & [чулуудах] & [шаналах] & [шатаах] & [ширгэх] & [шувтрах] & [эрэлхийлэх] & [янцаглах] & [ажиллуулах] & [айлгах] & [айлтгах] & [алдрах] & [алзах] & [амаржих] & [амтагдах] & [амьсгаадах] & [аргалах] & [арилгах] & [арилжих] & [аягалах] & [балрах] & [баясгах] & [биелэгдэх] & [бичүүлэх] & [боловсрох] & [бужигнах] & [буйлах] & [бултах] & [буцаах] & [гөрөөлөх] & [гомдоох] & [гуних] & [дагуулах] & [дайтах] & [дүнхийх] & [дүрэлзэх] & [дүрэх] & [доошлох] & [дэлсэх] & [жигших] & [жийх] & [үглэх] & [үүрсэх] & [үнсүүлэх] & [үргэх] & [үргээх] & [үрэх] & [өөрчлөгдөх] & [өрсөлдөх] & [өршөөх] & [загатнах] & [зарлах] & [зүүх] & [зөвтгөх] & [зөрөх] & [зурайх] & [идэвх] & [исгэрэх] & [лугших] & [мандуулах] & [мөрдөх] & [наалдах] & [найдах] & [наргих] & [нүргэлэх] & [нөхөх] & [ногоорох] & [нотлох] & [нурших] & [нэгдэлжих] & [нэрэх] & [онцлох] & [оргих] & [орчих] & [сануулах] & [сүйдэх] & [сүйтгэх] & [суралцах] & [сэрвэлзэх] & [сэржигнэх] & [сэтгэх] & [тамлах] & [таших] & [төөнөх] & [тоочих] & [тосох] & [турлиах] & [туслалцах] & [тэмцэлдэх] & [урвах] & [ургуулах] & [урих] & [уухайлах] & [хайрлагдах] & [хайх] & [ханиалгах] & [харилцах] & [хүндлэх] & [хүртээх] & [хөгшрөх] & [хөлдөх] & [хөллөх] & [хөрөөдөх] & [хивэх] & [хожигдох] & [хохирох] & [хуваалцах] & [хулжих] & [хурхирах] & [хэлбийх] & [хэрэгжүүлэх] & [цайлгах] & [цайрах] & [цахилах] & [цоргих] & [цочоох] & [цуглуулах] & [цутгах] & [цэлийх] & [цэлмэх] & [шаах] & [шавах] & [шарах] & [шүлэглэх] & [шивнэлдэх] & [шинжих] & [эзэмдэх] & [элсэх] & [эргэлдүүлэх] & [яачих] & [ялагдах] & [ялгагдах]
WORDFORM: тэнийх
QGRAM: <PC.INF-NOM@GEN-SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM>5
QLEX: <[тэнийх]@[тэн]@[тэнь]>5
QFLEX: ø;ийх;ийх
REVWORD: хйинэт
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 522
QWORDF: <тэнийх>5
GRAMFORM: PC.INF-NOM@GEN-SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM
LEXEMA: [тэнийх]@[тэн]@[тэнь]
WORDFORM: байхаа & сүхээ & болохоо & чадахаа & явахаа & яахаа & хийхээ & хэлэхээ & ярихаа & өгөхөө & гарахаа & авахаа & наадахаа & мэдэхээ & салахаа & суухаа & олохоо & тоохоо & бодохоо & эсэхээ & үзэхээ & идэхээ & харагдахаа & яачихаа & багтахаа & харахаа & хөдлөхөө & наадхаа & уулзахаа & дуугарахаа & үзэгдэхээ & ирэхээ & мэдэгдэхээ & хэрхэхээ & эдлэхээ
QGRAM: <PC.INF-POSS.REFL>130 & <PC.INF-POSS.REFL>104 & <PC.INF-POSS.REFL>47 & <PC.INF-POSS.REFL>34 & <PC.INF-POSS.REFL>32 & <PC.INF-POSS.REFL>22 & <PC.INF-POSS.REFL>20 & <PC.INF-POSS.REFL>20 & <PC.INF-POSS.REFL>19 & <PC.INF-POSS.REFL>16 & <PC.INF-POSS.REFL>15 & <PC.INF-POSS.REFL>14 & <PC.INF-POSS.REFL>14 & <PC.INF-POSS.REFL>13 & <PC.INF-POSS.REFL>13 & <PC.INF-POSS.REFL>13 & <PC.INF-POSS.REFL>12 & <PC.INF-POSS.REFL>10 & <PC.INF-POSS.REFL>9 & <PC.INF-POSS.REFL>9 & <PC.INF-POSS.REFL>8 & <PC.INF-POSS.REFL>8 & <PC.INF-POSS.REFL>8 & <PC.INF-POSS.REFL>8 & <PC.INF-POSS.REFL>7 & <PC.INF-POSS.REFL>7 & <PC.INF-POSS.REFL>7 & <PC.INF-POSS.REFL>6 & <PC.INF-POSS.REFL>6 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5 & <PC.INF-POSS.REFL>5
QLEX: <[байх]>130 & <[сүх]>104 & <[болох]>47 & <[чадах]>34 & <[явах]>32 & <[яах]>22 & <[хийх]>20 & <[хэлэх]>20 & <[ярих]>19 & <[өгөх]>16 & <[гарах]>15 & <[авах]>14 & <[наадах]>14 & <[мэдэх]>13 & <[салах]>13 & <[суух]>13 & <[олох]>12 & <[тоох]>10 & <[бодох]>9 & <[эсэх]>9 & <[үзэх]>8 & <[идэх]>8 & <[харагдах]>8 & <[яачих]>8 & <[багтах]>7 & <[харах]>7 & <[хөдлөх]>7 & <[наадах]>6 & <[уулзах]>6 & <[дуугарах]>5 & <[үзэгдэх]>5 & <[ирэх]>5 & <[мэдэгдэх]>5 & <[хэрхэх]>5 & <[эдлэх]>5
QFLEX: хаа & хээ & хоо & хаа & хаа & хаа & хээ & хээ & хаа & х{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хаа & хаа & хаа & хээ & хаа & хаа & хоо & хоо & хоо & хээ & хээ & хээ & хаа & хаа & хаа & хаа & х{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хаа & хаа & хаа & хээ & хээ & хээ & хээ & хээ
REVWORD: аахйаб & ээх}FA40+U{с & оохолоб & аахадач & аахавя & аахая & ээхйих & ээхэлэх & аахиря & }9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & аахараг & аахава & аахадаан & ээхэдэм & аахалас & аахуус & оохоло & оохоот & ооходоб & ээхэсэ & ээхэз}FA40+U{ & ээхэди & аахадгарах & аахичая & аахатгаб & аахарах & }9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{лд}9E40+U{х & аахдаан & аахазлуу & аахарагууд & ээхэдгэз}FA40+U{ & ээхэри & ээхэдгэдэм & ээхэхрэх & ээхэлдэ
FREQ: 661
FREQALL: 0
RANG: 108
QWORDF: <байхаа>130 & <сүхээ>104 & <болохоо>47 & <чадахаа>34 & <явахаа>32 & <яахаа>22 & <хийхээ>20 & <хэлэхээ>20 & <ярихаа>19 & <өгөхөө>16 & <гарахаа>15 & <авахаа>14 & <наадахаа>14 & <мэдэхээ>13 & <салахаа>13 & <суухаа>13 & <олохоо>12 & <тоохоо>10 & <бодохоо>9 & <эсэхээ>9 & <үзэхээ>8 & <идэхээ>8 & <харагдахаа>8 & <яачихаа>8 & <багтахаа>7 & <харахаа>7 & <хөдлөхөө>7 & <наадхаа>6 & <уулзахаа>6 & <дуугарахаа>5 & <үзэгдэхээ>5 & <ирэхээ>5 & <мэдэгдэхээ>5 & <хэрхэхээ>5 & <эдлэхээ>5
GRAMFORM: PC.INF-POSS.REFL
LEXEMA: [байх] & [сүх] & [болох] & [чадах] & [явах] & [яах] & [хийх] & [хэлэх] & [ярих] & [өгөх] & [гарах] & [авах] & [наадах] & [мэдэх] & [салах] & [суух] & [олох] & [тоох] & [бодох] & [эсэх] & [үзэх] & [идэх] & [харагдах] & [яачих] & [багтах] & [харах] & [хөдлөх] & [наадах] & [уулзах] & [дуугарах] & [үзэгдэх] & [ирэх] & [мэдэгдэх] & [хэрхэх] & [эдлэх]
WORDFORM: уйлмаар & яримаар & ирмээр & очмоор & явмаар & өгмөөр & хиймээр & амармаар & бодмоор & болгомоор & гуймаар & мэдмээр & орхимоор & сүрдмээр & чадмаар
QGRAM: <PC.INTENT>17 & <PC.INTENT>12 & <PC.INTENT>8 & <PC.INTENT>8 & <PC.INTENT>8 & <PC.INTENT>7 & <PC.INTENT>6 & <PC.INTENT>5 & <PC.INTENT>5 & <PC.INTENT>5 & <PC.INTENT>5 & <PC.INTENT>5 & <PC.INTENT>5 & <PC.INTENT>5 & <PC.INTENT>5
QLEX: <[уйлах]>17 & <[ярих]>12 & <[ирэх]>8 & <[очих]>8 & <[явах]>8 & <[өгөх]>7 & <[хийх]>6 & <[амрах]>5 & <[бодох]>5 & <[болгох]>5 & <[гуйх]>5 & <[мэдэх]>5 & <[орхих]>5 & <[сүрдэх]>5 & <[чадах]>5
QFLEX: маар & маар & мээр & моор & маар & м{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & мээр & # & моор & моор & маар & мээр & моор & мээр & маар
REVWORD: раамлйу & раамиря & рээмри & роомчо & раамвя & р}9E40+U{}9E40+U{мг}9E40+U{ & рээмйих & раамрама & роомдоб & роомоглоб & раамйуг & рээмдэм & роомихро & рээмдр}FA40+U{с & раамдач
FREQ: 106
FREQALL: 0
RANG: 227
QWORDF: <уйлмаар>17 & <яримаар>12 & <ирмээр>8 & <очмоор>8 & <явмаар>8 & <өгмөөр>7 & <хиймээр>6 & <амармаар>5 & <бодмоор>5 & <болгомоор>5 & <гуймаар>5 & <мэдмээр>5 & <орхимоор>5 & <сүрдмээр>5 & <чадмаар>5
GRAMFORM: PC.INTENT
LEXEMA: [уйлах] & [ярих] & [ирэх] & [очих] & [явах] & [өгөх] & [хийх] & [амрах] & [бодох] & [болгох] & [гуйх] & [мэдэх] & [орхих] & [сүрдэх] & [чадах]
WORDFORM: хөгжмөөр
QGRAM: <PC.INTENT-NOM@PC.INTENT-NOM>6
QLEX: <[хөгжим]@[хөгжих]>6
QFLEX: м{U+ø4E9}{U+ø4E9}р;м{U+ø4E9}{U+ø4E9}р
REVWORD: р}9E40+U{}9E40+U{мжг}9E40+U{х
FREQ: 6
FREQALL: 1
RANG: 498
QWORDF: <хөгжмөөр>6
GRAMFORM: PC.INTENT-NOM@PC.INTENT-NOM
LEXEMA: [хөгжим]@[хөгжих]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 21 22 23 24 25 26 27
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
414149629
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov