Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: яваа & гэнээ & ирээгүй & хэлээгүй & цаанаа & зүүдлээгүй & үхээгүй & үгээгүй & дуулаа & хөөргөө & болчихоо & зовоо & унтраа & хүсээгүй & бүтээгүй & үлдээгүй & бичээгүй & дутаа & үзээ & ихээ & мэдэгдээгүй & олоо & хаачаа & шингээ & эмгэнээ & дуусаа & зүүдлээ & эвдрээгүй
QGRAM: <PC.DUR-NOM>959 & <PC.DUR-NOM>156 & <PC.DUR-NOM>62 & <PC.DUR-NOM>49 & <PC.DUR-NOM>45 & <PC.DUR-NOM>17 & <PC.DUR-NOM>16 & <PC.DUR-NOM>13 & <PC.DUR-NOM>12 & <PC.DUR-NOM>11 & <PC.DUR-NOM>9 & <PC.DUR-NOM>9 & <PC.DUR-NOM>9 & <PC.DUR-NOM>9 & <PC.DUR-NOM>8 & <PC.DUR-NOM>7 & <PC.DUR-NOM>6 & <PC.DUR-NOM>6 & <PC.DUR-NOM>6 & <PC.DUR-NOM>6 & <PC.DUR-NOM>6 & <PC.DUR-NOM>6 & <PC.DUR-NOM>6 & <PC.DUR-NOM>6 & <PC.DUR-NOM>6 & <PC.DUR-NOM>5 & <PC.DUR-NOM>5 & <PC.DUR-NOM>5
QLEX: <[явах]>959 & <[гэнэх]>156 & <[ирэх]>62 & <[хэлэх]>49 & <[цаанах]>45 & <[зүүдлэх]>17 & <[үхэх]>16 & <[үгэх]>13 & <[дуулах]>12 & <[хөөргөх]>11 & <[болчихох]>9 & <[зовох]>9 & <[унтрах]>9 & <[хүсэх]>9 & <[бүтэх]>8 & <[үлдэх]>7 & <[бичих]>6 & <[дутах]>6 & <[үзэх]>6 & <[их]>6 & <[мэдэгдэх]>6 & <[олох]>6 & <[хаачих]>6 & <[шингэх]>6 & <[эмгэнэх]>6 & <[дуусах]>5 & <[зүүдлэх]>5 & <[эвдрэх]>5
QFLEX: # & ээ & ээг{U+ø4AF}й & ээг{U+ø4AF}й & аа & ээг{U+ø4AF}й & ээг{U+ø4AF}й & ээг{U+ø4AF}й & аа & {U+ø4E9} & оо & оо & аа & ээг{U+ø4AF}й & ээг{U+ø4AF}й & ээг{U+ø4AF}й & ээг{U+ø4AF}й & аа & ээ & ээ & ээг{U+ø4AF}й & оо & аа & э & ээ & аа & ээ & ээг{U+ø4AF}й
REVWORD: аавя & ээнэг & й}FA40+U{гээри & й}FA40+U{гээлэх & аанаац & й}FA40+U{гээлд}FA40+U{}FA40+U{з & й}FA40+U{гээх}FA40+U{ & й}FA40+U{гээг}FA40+U{ & аалууд & }9E40+U{}9E40+U{гр}9E40+U{}9E40+U{х & оохичлоб & оовоз & аартну & й}FA40+U{гээс}FA40+U{х & й}FA40+U{гээт}FA40+U{б & й}FA40+U{гээдл}FA40+U{ & й}FA40+U{гээчиб & аатуд & ээз}FA40+U{ & ээхи & й}FA40+U{гээдгэдэм & ооло & аачаах & ээгниш & ээнэгмэ & аасууд & ээлд}FA40+U{}FA40+U{з & й}FA40+U{гээрдвэ
FREQ: 1460
FREQALL: 2172
RANG: 74
QWORDF: <яваа>959 & <гэнээ>156 & <ирээгүй>62 & <хэлээгүй>49 & <цаанаа>45 & <зүүдлээгүй>17 & <үхээгүй>16 & <үгээгүй>13 & <дуулаа>12 & <хөөргөө>11 & <болчихоо>9 & <зовоо>9 & <унтраа>9 & <хүсээгүй>9 & <бүтээгүй>8 & <үлдээгүй>7 & <бичээгүй>6 & <дутаа>6 & <үзээ>6 & <ихээ>6 & <мэдэгдээгүй>6 & <олоо>6 & <хаачаа>6 & <шингээ>6 & <эмгэнээ>6 & <дуусаа>5 & <зүүдлээ>5 & <эвдрээгүй>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM
LEXEMA: [явах] & [гэнэх] & [ирэх] & [хэлэх] & [цаанах] & [зүүдлэх] & [үхэх] & [үгэх] & [дуулах] & [хөөргөх] & [болчихох] & [зовох] & [унтрах] & [хүсэх] & [бүтэх] & [үлдэх] & [бичих] & [дутах] & [үзэх] & [их] & [мэдэгдэх] & [олох] & [хаачих] & [шингэх] & [эмгэнэх] & [дуусах] & [зүүдлэх] & [эвдрэх]
WORDFORM: ажилдаа & залуудаа & хөлдөө & хамтдаа & машиндаа & хэндээ & уруулдаа & ижилдээ & ахдаа & хүчиндээ & магнайдаа & тогтоо & үрдээ & бүхэлдээ & туйлдаа & ээдээ & жаргалдаа & настайдаа
QGRAM: <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>92 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>63 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>20 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>14 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>14 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>12 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>9 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>9 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>8 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[ажилдах]@[ажил]>92 & <[залуудах]@[залуу]>63 & <[хөлдөх]@[хөл]>20 & <[хамтдах]@[хамт]>15 & <[машиндах]@[машин]>14 & <[хэндэх]@[хэн]>14 & <[уруулдах]@[уруул]>12 & <[ижилдэх]@[ижил]>11 & <[ахдах]@[ах]>10 & <[хүчиндэх]@[хүчин]>10 & <[магнайдах]@[магнай]>9 & <[тогтох]@[тог]>9 & <[үрдэх]@[үр]>8 & <[бүхэлдэх]@[бүхэл]>7 & <[туйлдах]@[туйл]>7 & <[ээдэх]@[ээ]>6 & <[жаргалдах]@[жаргал]>5 & <[настайдах]@[настай]>5
QFLEX: а;даа & а;даа & {U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & а;даа & а;даа & э;дээ & а;даа & э;дээ & а;даа & э;дээ & а;даа & о;тоо & э;дээ & э;дээ & а;даа & э;дээ & а;даа & а;даа
REVWORD: аадлижа & аадуулаз & }9E40+U{}9E40+U{дл}9E40+U{х & аадтмах & ааднишам & ээднэх & аадлууру & ээдлижи & аадха & ээднич}FA40+U{х & аадйангам & оотгот & ээдр}FA40+U{ & ээдлэх}FA40+U{б & аадлйут & ээдээ & аадлаграж & аадйатсан
FREQ: 317
FREQALL: 198
RANG: 154
QWORDF: <ажилдаа>92 & <залуудаа>63 & <хөлдөө>20 & <хамтдаа>15 & <машиндаа>14 & <хэндээ>14 & <уруулдаа>12 & <ижилдээ>11 & <ахдаа>10 & <хүчиндээ>10 & <магнайдаа>9 & <тогтоо>9 & <үрдээ>8 & <бүхэлдээ>7 & <туйлдаа>7 & <ээдээ>6 & <жаргалдаа>5 & <настайдаа>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [ажилдах]@[ажил] & [залуудах]@[залуу] & [хөлдөх]@[хөл] & [хамтдах]@[хамт] & [машиндах]@[машин] & [хэндэх]@[хэн] & [уруулдах]@[уруул] & [ижилдэх]@[ижил] & [ахдах]@[ах] & [хүчиндэх]@[хүчин] & [магнайдах]@[магнай] & [тогтох]@[тог] & [үрдэх]@[үр] & [бүхэлдэх]@[бүхэл] & [туйлдах]@[туйл] & [ээдэх]@[ээ] & [жаргалдах]@[жаргал] & [настайдах]@[настай]
WORDFORM: бүлээрээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@INSTR-POSS.REFL>7
QLEX: <[бүлээрэх]@[бүл]>7
QFLEX: э;ээрээ
REVWORD: ээрээл}FA40+U{б
FREQ: 7
FREQALL: 8
RANG: 478
QWORDF: <бүлээрээ>7
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [бүлээрэх]@[бүл]
WORDFORM: гэхээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@PC.INF-POSS.REFL>6
QLEX: <[гэхэх]@[гэх]>6
QFLEX: э;хээ
REVWORD: ээхэг
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 496
QWORDF: <гэхээ>6
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@PC.INF-POSS.REFL
LEXEMA: [гэхэх]@[гэх]
WORDFORM: нүдээ & хүүгээ & үгээ & хөлөө & зуураа & шигээ & худлаа & үсээ & болоо & уруулаа & хаалгаа & хамраа & хэлээ & чихээ & гэрлээ & хөлсөө & нэрээ & ирээ & сахлаа & сүүлээ & дүүгээ & үүдээ & өврөө & ташуураа & хайраа & заяагаа & олуулаа & духаа & үүрээ & залуураа & зулаа & голоо & тугалаа & хуураа & дэвтрээ & эврээ & буураа & гүйцээ & нүглээ & төрөө & шархаа & эрхээ & алдраа & голомтоо & унагаа & бүлээ & найраа & нуураа & тосоо & тэгээ & уураа & хаанаа & таараа & талаа & тусаа & хургаа & бусгаа & гунигаа & жаалаа & үрсээ & ингээ & ханаа & чихрээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>534 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>247 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>180 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>167 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>166 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>137 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>105 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>86 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>84 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>75 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>74 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>63 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>51 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>51 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>50 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>50 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>47 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>43 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>36 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>34 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>32 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>27 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>27 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>26 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>22 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>21 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>21 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>13 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>13 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>13 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>12 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>12 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>9 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>8 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>8 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL>5
QLEX: <[нүдэх]@[нүд(эн)]>534 & <[хүүгэх]@[хүү]>247 & <[үгэх]@[үг(эн)]>180 & <[хөлөх]@[хөл]>167 & <[зуурах]@[зуур]>166 & <[шигэх]@[шиг]>137 & <[худлах]@[худал]>105 & <[үсэх (үсүх)]@[үс(эн)]>86 & <[болох]@[бол]>84 & <[уруулах]@[уруул]>75 & <[хаалгах]@[хаалга(н)]>74 & <[хамрах]@[хамар]>63 & <[хэлэх]@[хэл(эн)]>51 & <[чихэх]@[чих(эн)]>51 & <[гэрлэх]@[гэрэл]>50 & <[хөлсөх]@[хөлс(өн)]>50 & <[нэрэх]@[нэр]>47 & <[ирэх]@[ир]>43 & <[сахлах]@[сахал]>36 & <[сүүлэх]@[сүүл]>34 & <[дүүгэх]@[дүү]>32 & <[үүдэх]@[үүд(эн)]>27 & <[өврөх]@[өвөр]>27 & <[ташуурах]@[ташуур]>26 & <[хайрах]@[хайр]>22 & <[заяах]@[заяа(н)]>21 & <[олуулах]@[олуул(ан)]>21 & <[духах]@[дух]>15 & <[үүрэх]@[үүр]>15 & <[залуурах]@[залуур]>15 & <[зулах]@[зул]>15 & <[голох]@[гол]>13 & <[тугалах]@[тугал]>13 & <[хуурах]@[хуур]>13 & <[дэвтрэх]@[дэвтэр]>12 & <[эврэх]@[эвэр]>12 & <[буурах]@[буур]>11 & <[гүйцэх]@[гүйц]>11 & <[нүглэх]@[нүгэл]>11 & <[төрөх]@[төр]>10 & <[шархах]@[шарх]>10 & <[эрхэх]@[эрх]>10 & <[алдрах]@[алдар]>9 & <[голомтох]@[голомт]>8 & <[унагах]@[унага(н)]>8 & <[бүлэх]@[бүл]>7 & <[найрах]@[найр]>7 & <[нуурах]@[нуур]>7 & <[тосох]@[тос(он)]>7 & <[тэгэх]@[тэг]>7 & <[уурах]@[уур]>7 & <[хаанах]@[хаан]>7 & <[таарах]@[таар]>6 & <[талах]@[тал]>6 & <[тусах]@[тус]>6 & <[хургах]@[хурга(н)]>6 & <[бусгах]@[бусаг]>5 & <[гунигах]@[гуниг]>5 & <[жаалах]@[жаал]>5 & <[үрсэх]@[үрс]>5 & <[ингэх]@[ин(г)]>5 & <[ханах]@[хан]>5 & <[чихрэх]@[чихэр]>5
QFLEX: э;ээ & э;гээ & э;ээ & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & а;аа & э;ээ & а;лаа & э;ээ & о;оо & а;аа & а;а & а;раа & э;ээ & э;ээ & э;лээ & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & э;ээ & э;ээ & а;лаа & э;ээ & э;гээ & э;ээ & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & а;аа & а;аа & гаа;гаа & а;аа & а;аа & э;ээ & а;аа & а;аа & о;оо & а;аа & а;аа & э;рээ & э;рээ & а;аа & э;ээ & э;лээ & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & а;аа & э;ээ & а;раа & о;оо & а;а & э;ээ & а;аа & а;аа & о;оо & э;ээ & а;аа & а;аа & а;аа & а;аа & а;аа & а;а & а;гаа & а;аа & а;аа & э;ээ & э;ээ & а;аа & э;рээ
REVWORD: ээд}FA40+U{н & ээг}FA40+U{}FA40+U{х & ээг}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х & аарууз & ээгиш & аалдух & ээс}FA40+U{ & оолоб & аалууру & ааглаах & аармах & ээлэх & ээхич & ээлрэг & }9E40+U{}9E40+U{сл}9E40+U{х & ээрэн & ээри & аалхас & ээл}FA40+U{}FA40+U{с & ээг}FA40+U{}FA40+U{д & ээд}FA40+U{}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{рв}9E40+U{ & ааруушат & аарйах & аагаяаз & аалууло & аахуд & ээр}FA40+U{}FA40+U{ & ааруулаз & аалуз & оолог & аалагут & ааруух & ээртвэд & ээрвэ & аарууб & ээцй}FA40+U{г & ээлг}FA40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{т & аахраш & ээхрэ & аардла & оотмолог & аагану & ээл}FA40+U{б & аарйан & ааруун & оосот & ээгэт & ааруу & аанаах & аараат & аалат & аасут & аагрух & аагсуб & аагинуг & аалааж & ээср}FA40+U{ & ээгни & аанах & ээрхич
FREQ: 2775
FREQALL: 2613
RANG: 52
QWORDF: <нүдээ>534 & <хүүгээ>247 & <үгээ>180 & <хөлөө>167 & <зуураа>166 & <шигээ>137 & <худлаа>105 & <үсээ>86 & <болоо>84 & <уруулаа>75 & <хаалгаа>74 & <хамраа>63 & <хэлээ>51 & <чихээ>51 & <гэрлээ>50 & <хөлсөө>50 & <нэрээ>47 & <ирээ>43 & <сахлаа>36 & <сүүлээ>34 & <дүүгээ>32 & <үүдээ>27 & <өврөө>27 & <ташуураа>26 & <хайраа>22 & <заяагаа>21 & <олуулаа>21 & <духаа>15 & <үүрээ>15 & <залуураа>15 & <зулаа>15 & <голоо>13 & <тугалаа>13 & <хуураа>13 & <дэвтрээ>12 & <эврээ>12 & <буураа>11 & <гүйцээ>11 & <нүглээ>11 & <төрөө>10 & <шархаа>10 & <эрхээ>10 & <алдраа>9 & <голомтоо>8 & <унагаа>8 & <бүлээ>7 & <найраа>7 & <нуураа>7 & <тосоо>7 & <тэгээ>7 & <уураа>7 & <хаанаа>7 & <таараа>6 & <талаа>6 & <тусаа>6 & <хургаа>6 & <бусгаа>5 & <гунигаа>5 & <жаалаа>5 & <үрсээ>5 & <ингээ>5 & <ханаа>5 & <чихрээ>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [нүдэх]@[нүд(эн)] & [хүүгэх]@[хүү] & [үгэх]@[үг(эн)] & [хөлөх]@[хөл] & [зуурах]@[зуур] & [шигэх]@[шиг] & [худлах]@[худал] & [үсэх (үсүх)]@[үс(эн)] & [болох]@[бол] & [уруулах]@[уруул] & [хаалгах]@[хаалга(н)] & [хамрах]@[хамар] & [хэлэх]@[хэл(эн)] & [чихэх]@[чих(эн)] & [гэрлэх]@[гэрэл] & [хөлсөх]@[хөлс(өн)] & [нэрэх]@[нэр] & [ирэх]@[ир] & [сахлах]@[сахал] & [сүүлэх]@[сүүл] & [дүүгэх]@[дүү] & [үүдэх]@[үүд(эн)] & [өврөх]@[өвөр] & [ташуурах]@[ташуур] & [хайрах]@[хайр] & [заяах]@[заяа(н)] & [олуулах]@[олуул(ан)] & [духах]@[дух] & [үүрэх]@[үүр] & [залуурах]@[залуур] & [зулах]@[зул] & [голох]@[гол] & [тугалах]@[тугал] & [хуурах]@[хуур] & [дэвтрэх]@[дэвтэр] & [эврэх]@[эвэр] & [буурах]@[буур] & [гүйцэх]@[гүйц] & [нүглэх]@[нүгэл] & [төрөх]@[төр] & [шархах]@[шарх] & [эрхэх]@[эрх] & [алдрах]@[алдар] & [голомтох]@[голомт] & [унагах]@[унага(н)] & [бүлэх]@[бүл] & [найрах]@[найр] & [нуурах]@[нуур] & [тосох]@[тос(он)] & [тэгэх]@[тэг] & [уурах]@[уур] & [хаанах]@[хаан] & [таарах]@[таар] & [талах]@[тал] & [тусах]@[тус] & [хургах]@[хурга(н)] & [бусгах]@[бусаг] & [гунигах]@[гуниг] & [жаалах]@[жаал] & [үрсэх]@[үрс] & [ингэх]@[ин(г)] & [ханах]@[хан] & [чихрэх]@[чихэр]
WORDFORM: гартаа & бүрдээ & эндээ & хажуудаа & хоёртоо & тэндээ & намдаа & ангидаа & мэндээ & айлдаа & тухайдаа & дашрамдаа & хандаа & уртаа & хардаа & үлдээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>121 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>68 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>43 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>40 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>38 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>33 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>30 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>26 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>18 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>13 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>9 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[гартах]@[гарт]@[гар]>121 & <[бүрдэх]@[бүрд]@[бүр]>68 & <[эндэх]@[энд]@[эн]>43 & <[хажуудах]@[хажууд]@[хажуу]>40 & <[хоёртох]@[хоёрт]@[хоёр]>38 & <[тэндэх]@[тэнд]@[тэн]>33 & <[намдах]@[намд]@[нам]>30 & <[ангидах]@[ангид]@[анги]>26 & <[мэндэх]@[мэнд]@[мэн]>18 & <[айлдах]@[айлд]@[айл]>13 & <[тухайдах]@[тухайд]@[тухай]>11 & <[дашрамдах]@[дашрамд]@[дашрам]>9 & <[хандах]@[ханд]@[хан]>7 & <[уртах]@[урт]@[ур]>6 & <[хардах]@[хард]@[хар]>6 & <[үлдэх]@[үлд]@[үл]>5
QFLEX: а;аа;таа & э;ээ;дээ & э;ээ;дээ & а;аа;даа & о;оо;тоо & э;ээ;дээ & а;аа;даа & а;аа;даа & э;ээ;дээ & а;аа;даа & а;аа;даа & а;аа;даа & а;аа;даа & а;аа;таа & а;аа;даа & э;ээ;дээ
REVWORD: аатраг & ээдр}FA40+U{б & ээднэ & аадуужах & оотр}1540+U{ох & ээднэт & аадман & аадигна & ээднэм & аадлйа & аадйахут & аадмаршад & ааднах & аатру & аадрах & ээдл}FA40+U{
FREQ: 474
FREQALL: 464
RANG: 126
QWORDF: <гартаа>121 & <бүрдээ>68 & <эндээ>43 & <хажуудаа>40 & <хоёртоо>38 & <тэндээ>33 & <намдаа>30 & <ангидаа>26 & <мэндээ>18 & <айлдаа>13 & <тухайдаа>11 & <дашрамдаа>9 & <хандаа>7 & <уртаа>6 & <хардаа>6 & <үлдээ>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [гартах]@[гарт]@[гар] & [бүрдэх]@[бүрд]@[бүр] & [эндэх]@[энд]@[эн] & [хажуудах]@[хажууд]@[хажуу] & [хоёртох]@[хоёрт]@[хоёр] & [тэндэх]@[тэнд]@[тэн] & [намдах]@[намд]@[нам] & [ангидах]@[ангид]@[анги] & [мэндэх]@[мэнд]@[мэн] & [айлдах]@[айлд]@[айл] & [тухайдах]@[тухайд]@[тухай] & [дашрамдах]@[дашрамд]@[дашрам] & [хандах]@[ханд]@[хан] & [уртах]@[урт]@[ур] & [хардах]@[хард]@[хар] & [үлдэх]@[үлд]@[үл]
WORDFORM: тандаа
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>8
QLEX: <[тандах]@[танд]@[тан(г)]@[та]>8
QFLEX: а;аа;даа;ндаа
REVWORD: ааднат
FREQ: 8
FREQALL: 0
RANG: 460
QWORDF: <тандаа>8
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [тандах]@[танд]@[тан(г)]@[та]
WORDFORM: хутгаа & сүүгээ & зүсээ & шилээ & лаагаа & тороо & сураа
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>40 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>23 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>20 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>18 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>10 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>5
QLEX: <[хутгах]@[хутга(н)]@[хутаг]>40 & <[сүүгэх]@[сүү]@[сүү(н)]>23 & <[зүсэх]@[зүс]@[зүс(эн)]>20 & <[шилэх]@[шил]@[шил(эн)]>18 & <[лаагах]@[лаа]@[лаа(н)]>10 & <[торох]@[тор]@[тор(он)]>6 & <[сурах]@[сур]@[сур(ан)]>5
QFLEX: а;а;гаа & э;гээ;гээ & э;ээ;ээ & э;ээ;ээ & а;гаа;гаа & о;оо;оо & а;аа;аа
REVWORD: аагтух & ээг}FA40+U{}FA40+U{с & ээс}FA40+U{з & ээлиш & аагаал & оорот & аарус
FREQ: 122
FREQALL: 104
RANG: 218
QWORDF: <хутгаа>40 & <сүүгээ>23 & <зүсээ>20 & <шилээ>18 & <лаагаа>10 & <тороо>6 & <сураа>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL
LEXEMA: [хутгах]@[хутга(н)]@[хутаг] & [сүүгэх]@[сүү]@[сүү(н)] & [зүсэх]@[зүс]@[зүс(эн)] & [шилэх]@[шил]@[шил(эн)] & [лаагах]@[лаа]@[лаа(н)] & [торох]@[тор]@[тор(он)] & [сурах]@[сур]@[сур(ан)]
WORDFORM: гарлаа & авлаа & хийлээ & зүйлээ & барилаа & алдлаа & төрлөө & хүртлээ & үйлээ & амьсгалаа & хаялаа & алхлаа & туслаа & харилаа & заслаа & сурлаа & барлаа & харайлаа & хүргэлээ & эрлээ & давшлаа & сандлаа & харвалаа & хатгалаа & хөөрлөө
QGRAM: <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>303 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>233 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>51 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>43 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>37 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>32 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>27 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>25 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>20 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>18 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>15 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>14 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>11 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>7 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>6
QLEX: <[гарлах]@[гарал]@[гарах]>303 & <[авлах]@[авал]@[авах]>233 & <[хийлэх]@[хийл]@[хийх]>51 & <[зүйлэх]@[зүйл]@[зүйх]>43 & <[барилах]@[барил]@[барих]>37 & <[алдлах]@[алдал]@[алдах]>32 & <[төрлөх]@[төрөл]@[төрөх]>27 & <[хүртлэх]@[хүртэл]@[хүртэх]>25 & <[үйлэх]@[үйл]@[үйх]>20 & <[амьсгалах]@[амьсгал]@[амьсгах]>18 & <[хаялах]@[хаял]@[хаях]>15 & <[алхлах]@[алхал]@[алхах]>14 & <[туслах]@[тусал]@[тусах]>11 & <[харилах]@[харил]@[харих]>11 & <[заслах]@[засал]@[засах]>9 & <[сурлах]@[сурал]@[сурах]>9 & <[барлах]@[барал]@[барах]>7 & <[харайлах]@[харайл]@[харайх]>7 & <[хүргэлэх]@[хүргэл]@[хүргэх]>7 & <[эрлэх]@[эрэл]@[эрэх]>7 & <[давшлах]@[давшил]@[давших]>6 & <[сандлах]@[сандал]@[сандах]>6 & <[харвалах]@[харвал]@[харвах]>6 & <[хатгалах]@[хатгал]@[хатгах]>6 & <[хөөрлөх]@[хөөрөл]@[хөөрөх]>6
QFLEX: а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & э;ээ;лээ & э;ээ;лээ & а;аа;лаа & а;лаа;лаа & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9} & э;лээ;лээ & э;ээ;лээ & а;аа;лаа & а;аа;лаа & а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & а;аа;лаа & а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & а;аа;лаа & э;ээ;лээ & э;лээ;лээ & а;лаа;лаа & а;лаа;лаа & а;аа;лаа & а;аа;лаа & {U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: аалраг & аалва & ээлйих & ээлй}FA40+U{з & аалираб & аалдла & }9E40+U{}9E40+U{лр}9E40+U{т & ээлтр}FA40+U{х & ээлй}FA40+U{ & аалагсьма & ааляах & аалхла & аалсут & аалирах & аалсаз & аалрус & аалраб & аалйарах & ээлэгр}FA40+U{х & ээлрэ & аалшвад & аалднас & аалаврах & аалагтах & }9E40+U{}9E40+U{лр}9E40+U{}9E40+U{х
FREQ: 916
FREQALL: 744
RANG: 90
QWORDF: <гарлаа>303 & <авлаа>233 & <хийлээ>51 & <зүйлээ>43 & <барилаа>37 & <алдлаа>32 & <төрлөө>27 & <хүртлээ>25 & <үйлээ>20 & <амьсгалаа>18 & <хаялаа>15 & <алхлаа>14 & <туслаа>11 & <харилаа>11 & <заслаа>9 & <сурлаа>9 & <барлаа>7 & <харайлаа>7 & <хүргэлээ>7 & <эрлээ>7 & <давшлаа>6 & <сандлаа>6 & <харвалаа>6 & <хатгалаа>6 & <хөөрлөө>6
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [гарлах]@[гарал]@[гарах] & [авлах]@[авал]@[авах] & [хийлэх]@[хийл]@[хийх] & [зүйлэх]@[зүйл]@[зүйх] & [барилах]@[барил]@[барих] & [алдлах]@[алдал]@[алдах] & [төрлөх]@[төрөл]@[төрөх] & [хүртлэх]@[хүртэл]@[хүртэх] & [үйлэх]@[үйл]@[үйх] & [амьсгалах]@[амьсгал]@[амьсгах] & [хаялах]@[хаял]@[хаях] & [алхлах]@[алхал]@[алхах] & [туслах]@[тусал]@[тусах] & [харилах]@[харил]@[харих] & [заслах]@[засал]@[засах] & [сурлах]@[сурал]@[сурах] & [барлах]@[барал]@[барах] & [харайлах]@[харайл]@[харайх] & [хүргэлэх]@[хүргэл]@[хүргэх] & [эрлэх]@[эрэл]@[эрэх] & [давшлах]@[давшил]@[давших] & [сандлах]@[сандал]@[сандах] & [харвалах]@[харвал]@[харвах] & [хатгалах]@[хатгал]@[хатгах] & [хөөрлөх]@[хөөрөл]@[хөөрөх]
WORDFORM: иржээ & үхжээ
QGRAM: <PC.DUR-NOM@VF.IND.PRF-EMPH>148 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PRF-EMPH>9
QLEX: <[иржих]@[ирэх]>148 & <[үхжих]@[үхэх]>9
QFLEX: ээ;жээ & ээ;жээ
REVWORD: ээжри & ээжх}FA40+U{
FREQ: 157
FREQALL: 160
RANG: 199
QWORDF: <иржээ>148 & <үхжээ>9
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@VF.IND.PRF-EMPH
LEXEMA: [иржих]@[ирэх] & [үхжих]@[үхэх]
WORDFORM: ирлээ & харлаа & хэллээ & асуулаа & буулаа & дарлаа & буцлаа & таарлаа & уйллаа & заалаа & саллаа & шидлээ & үнслээ & зурлаа & туулаа & хөөлөө
QGRAM: <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>643 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>178 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>119 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>63 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>35 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>23 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>21 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>15 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>15 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>9 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>6 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5 & <PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5
QLEX: <[ирлэх]@[ирэх]>643 & <[харлах]@[харах]>178 & <[хэллэх]@[хэлэх]>119 & <[асуулах]@[асуух]>63 & <[буулах]@[буух]>35 & <[дарлах]@[дарах]>23 & <[буцлах]@[буцах]>21 & <[таарлах]@[таарах]>15 & <[уйллах]@[уйлах]>15 & <[заалах]@[заах]>9 & <[саллах]@[салах]>9 & <[шидлэх]@[шидэх]>6 & <[үнслэх]@[үнсэх]>5 & <[зурлах]@[зурах]>5 & <[туулах]@[туух]>5 & <[хөөлөх]@[хөөх]>5
QFLEX: э;лээ & а;лаа & э;лээ & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & а;лаа & э;лээ & э;лээ & а;лаа & а;лаа & {U+ø4E9};л{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: ээлри & аалрах & ээллэх & аалууса & аалууб & аалрад & аалцуб & аалраат & ааллйу & аалааз & ааллас & ээлдиш & ээлсн}FA40+U{ & аалруз & аалуут & }9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{х
FREQ: 1156
FREQALL: 1117
RANG: 83
QWORDF: <ирлээ>643 & <харлаа>178 & <хэллээ>119 & <асуулаа>63 & <буулаа>35 & <дарлаа>23 & <буцлаа>21 & <таарлаа>15 & <уйллаа>15 & <заалаа>9 & <саллаа>9 & <шидлээ>6 & <үнслээ>5 & <зурлаа>5 & <туулаа>5 & <хөөлөө>5
GRAMFORM: PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [ирлэх]@[ирэх] & [харлах]@[харах] & [хэллэх]@[хэлэх] & [асуулах]@[асуух] & [буулах]@[буух] & [дарлах]@[дарах] & [буцлах]@[буцах] & [таарлах]@[таарах] & [уйллах]@[уйлах] & [заалах]@[заах] & [саллах]@[салах] & [шидлэх]@[шидэх] & [үнслэх]@[үнсэх] & [зурлах]@[зурах] & [туулах]@[туух] & [хөөлөх]@[хөөх]
WORDFORM: яваагаа
QGRAM: <PC.DUR-POSS.REFL>34
QLEX: <[явах]>34
QFLEX: #
REVWORD: аагаавя
FREQ: 34
FREQALL: 55
RANG: 323
QWORDF: <яваагаа>34
GRAMFORM: PC.DUR-POSS.REFL
LEXEMA: [явах]
WORDFORM: хойшдоо & холдоо
QGRAM: <PC.DUR@DAT-POSS.REFL>30 & <PC.DUR@DAT-POSS.REFL>6
QLEX: <[хойшдох]@[хойш]>30 & <[холдох]@[хол]>6
QFLEX: о;доо & о;доо
REVWORD: оодшйох & оодлох
FREQ: 36
FREQALL: 25
RANG: 315
QWORDF: <хойшдоо>30 & <холдоо>6
GRAMFORM: PC.DUR@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [хойшдох]@[хойш] & [холдох]@[хол]
WORDFORM: орлоо & бодлоо & болилоо & гоёлоо & тогтлоо
QGRAM: <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>171 & <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>166 & <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>14 & <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>8 & <PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>8
QLEX: <[орлох]@[орол]@[орох]>171 & <[бодлох]@[бодол]@[бодох]>166 & <[болилох]@[болил]@[болих]>14 & <[гоёлох]@[гоёл]@[гоёх]>8 & <[тогтлох]@[тогтол]@[тогтох]>8
QFLEX: о;лоо;лоо & о;лоо;лоо & о;оо;лоо & о;оо;лоо & о;лоо;лоо
REVWORD: оолро & оолдоб & оолилоб & оол}1540+U{ог & оолтгот
FREQ: 367
FREQALL: 375
RANG: 145
QWORDF: <орлоо>171 & <бодлоо>166 & <болилоо>14 & <гоёлоо>8 & <тогтлоо>8
GRAMFORM: PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [орлох]@[орол]@[орох] & [бодлох]@[бодол]@[бодох] & [болилох]@[болил]@[болих] & [гоёлох]@[гоёл]@[гоёх] & [тогтлох]@[тогтол]@[тогтох]
WORDFORM: орхилоо & одлоо & цохилоо
QGRAM: <PC.DUR@VF.IND.PROF-EMPH>80 & <PC.DUR@VF.IND.PROF-EMPH>50 & <PC.DUR@VF.IND.PROF-EMPH>10
QLEX: <[орхилох]@[орхих]>80 & <[одлох]@[одох]>50 & <[цохилох]@[цохих]>10
QFLEX: о;лоо & о;лоо & о;лоо
REVWORD: оолихро & оолдо & оолихоц
FREQ: 140
FREQALL: 162
RANG: 210
QWORDF: <орхилоо>80 & <одлоо>50 & <цохилоо>10
GRAMFORM: PC.DUR@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [орхилох]@[орхих] & [одлох]@[одох] & [цохилох]@[цохих]
WORDFORM: эрэх
QGRAM: <PC.INF>24
QLEX: <[эрэх]>24
QFLEX: ø
REVWORD: хэрэ
FREQ: 24
FREQALL: 0
RANG: 353
QWORDF: <эрэх>24
GRAMFORM: PC.INF
LEXEMA: [эрэх]
WORDFORM: гэхээс & болохоос & бодохоос & байхаас & явахаас & үхэхээс & харахаас & хийхээс & гарахаас & санахаас & авахаас & манайхаас & орохоос & өгөхөөс & мэдэхээс & үзэхээс & хүрэхээс & хэлэхээс & тэгэхээс & ирэхээс & яахаас & суухаас & гаргахаас & үзэгдэхээс & хүлээхээс & тавихаас & унахаас & харагдахаас & шингэхээс & алахаас & буцахаас & дуугарахаас & өсөхөөс & орхихоос & очихоос & сонсохоос & уухаас & цайхаас
QGRAM: <PC.INF-ABL>202 & <PC.INF-ABL>97 & <PC.INF-ABL>89 & <PC.INF-ABL>37 & <PC.INF-ABL>28 & <PC.INF-ABL>25 & <PC.INF-ABL>22 & <PC.INF-ABL>22 & <PC.INF-ABL>18 & <PC.INF-ABL>18 & <PC.INF-ABL>16 & <PC.INF-ABL>16 & <PC.INF-ABL>16 & <PC.INF-ABL>15 & <PC.INF-ABL>12 & <PC.INF-ABL>11 & <PC.INF-ABL>11 & <PC.INF-ABL>11 & <PC.INF-ABL>10 & <PC.INF-ABL>9 & <PC.INF-ABL>9 & <PC.INF-ABL>8 & <PC.INF-ABL>7 & <PC.INF-ABL>7 & <PC.INF-ABL>7 & <PC.INF-ABL>6 & <PC.INF-ABL>6 & <PC.INF-ABL>6 & <PC.INF-ABL>6 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5 & <PC.INF-ABL>5
QLEX: <[гэх]>202 & <[болох]>97 & <[бодох]>89 & <[байх]>37 & <[явах]>28 & <[үхэх]>25 & <[харах]>22 & <[хийх]>22 & <[гарах]>18 & <[санах]>18 & <[авах]>16 & <[манайх]>16 & <[орох]>16 & <[өгөх]>15 & <[мэдэх]>12 & <[үзэх]>11 & <[хүрэх]>11 & <[хэлэх]>11 & <[тэгэх]>10 & <[ирэх]>9 & <[яах]>9 & <[суух]>8 & <[гаргах]>7 & <[үзэгдэх]>7 & <[хүлээх]>7 & <[тавих]>6 & <[унах]>6 & <[харагдах]>6 & <[шингэх]>6 & <[алах]>5 & <[буцах]>5 & <[дуугарах]>5 & <[өсөх]>5 & <[орхих]>5 & <[очих]>5 & <[сонсох]>5 & <[уух]>5 & <[цайх]>5
QFLEX: хээс & хоос & хоос & хаас & хаас & хээс & хаас & хээс & хаас & хаас & хаас & хаас & хоос & х{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & хээс & хээс & хээс & хээс & хээс & хээс & хаас & хаас & хаас & хээс & хээс & хаас & хаас & хаас & хээс & хаас & хаас & хаас & х{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & хоос & хоос & хоос & хаас & хаас
REVWORD: сээхэг & соохолоб & сооходоб & саахйаб & саахавя & сээхэх}FA40+U{ & саахарах & сээхйих & саахараг & сааханас & саахава & саахйанам & соохоро & с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{г}9E40+U{ & сээхэдэм & сээхэз}FA40+U{ & сээхэр}FA40+U{х & сээхэлэх & сээхэгэт & сээхэри & саахая & саахуус & саахаграг & сээхэдгэз}FA40+U{ & сээхээл}FA40+U{х & саахиват & саахану & саахадгарах & сээхэгниш & саахала & саахацуб & саахарагууд & с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{с}9E40+U{ & соохихро & соохичо & соохоснос & саахуу & саахйац
FREQ: 792
FREQALL: 0
RANG: 99
QWORDF: <гэхээс>202 & <болохоос>97 & <бодохоос>89 & <байхаас>37 & <явахаас>28 & <үхэхээс>25 & <харахаас>22 & <хийхээс>22 & <гарахаас>18 & <санахаас>18 & <авахаас>16 & <манайхаас>16 & <орохоос>16 & <өгөхөөс>15 & <мэдэхээс>12 & <үзэхээс>11 & <хүрэхээс>11 & <хэлэхээс>11 & <тэгэхээс>10 & <ирэхээс>9 & <яахаас>9 & <суухаас>8 & <гаргахаас>7 & <үзэгдэхээс>7 & <хүлээхээс>7 & <тавихаас>6 & <унахаас>6 & <харагдахаас>6 & <шингэхээс>6 & <алахаас>5 & <буцахаас>5 & <дуугарахаас>5 & <өсөхөөс>5 & <орхихоос>5 & <очихоос>5 & <сонсохоос>5 & <уухаас>5 & <цайхаас>5
GRAMFORM: PC.INF-ABL
LEXEMA: [гэх] & [болох] & [бодох] & [байх] & [явах] & [үхэх] & [харах] & [хийх] & [гарах] & [санах] & [авах] & [манайх] & [орох] & [өгөх] & [мэдэх] & [үзэх] & [хүрэх] & [хэлэх] & [тэгэх] & [ирэх] & [яах] & [суух] & [гаргах] & [үзэгдэх] & [хүлээх] & [тавих] & [унах] & [харагдах] & [шингэх] & [алах] & [буцах] & [дуугарах] & [өсөх] & [орхих] & [очих] & [сонсох] & [уух] & [цайх]
WORDFORM: гэхээсээ & байхаасаа & өсөхөөсөө & орохоосоо & хэлэхээсээ
QGRAM: <PC.INF-ABL-POSS.REFL>8 & <PC.INF-ABL-POSS.REFL>6 & <PC.INF-ABL-POSS.REFL>5 & <PC.INF-ABL-POSS.REFL>5 & <PC.INF-ABL-POSS.REFL>5
QLEX: <[гэх]>8 & <[байх]>6 & <[өсөх]>5 & <[орох]>5 & <[хэлэх]>5
QFLEX: хээсээ & хаасаа & х{U+ø4E9}{U+ø4E9}с{U+ø4E9}{U+ø4E9} & хоосоо & хээсээ
REVWORD: ээсээхэг & аасаахйаб & }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{с}9E40+U{ & оосоохоро & ээсээхэлэх
FREQ: 29
FREQALL: 0
RANG: 338
QWORDF: <гэхээсээ>8 & <байхаасаа>6 & <өсөхөөсөө>5 & <орохоосоо>5 & <хэлэхээсээ>5
GRAMFORM: PC.INF-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [гэх] & [байх] & [өсөх] & [орох] & [хэлэх]
WORDFORM: болохыг & байхыг & явахыг & ирэхийг & эсэхийг & өгөхийг & гарахыг & архийг & орохыг & авахыг & хэлэхийг & суухыг & ярихыг & гэхийг & хийхийг & барихыг & болгохыг & үхэхийг & идэхийг & мэдэхийг & олохыг & яахыг & гаргахыг & уухыг & харахыг & дуулахыг & ихэнхийг & сонсохыг & туслахыг & очихыг & уулзахыг & хэрхэхийг & ярилцахыг & хөөрхийг & үзэхийг & хайрлахыг & зогсохыг & манайхыг & сүхийг & унахыг & хүрэхийг & тавихыг & тайвшруулахыг & холдохыг & явуулахыг & ажиллахыг & байлгахыг & буухыг & гуйхыг & үзэгдэхийг & оруулахыг & тархийг & уйлахыг & хариулахыг & хүргэхийг & хонохыг & алахыг & бодохыг & зайлуулахыг & наадахыг & танилцахыг & татахыг & учрахыг & хэвтэхийг & хэлэлцэхийг & хэрэглэхийг & цохихыг & эдлэхийг & барилдахыг & дуугарахыг & дуусахыг & өгүүлэхийг & өнгөрүүлэхийг & өнгөрөхийг & зохихыг & нийлүүлэхийг & нисэхийг & орхихыг & оршихыг & сурахыг & тоглохыг & хөдлөхийг & цуцахыг & чадахыг & шингэхийг & эхлэхийг
QGRAM: <PC.INF-ACC>316 & <PC.INF-ACC>249 & <PC.INF-ACC>105 & <PC.INF-ACC>101 & <PC.INF-ACC>58 & <PC.INF-ACC>55 & <PC.INF-ACC>49 & <PC.INF-ACC>44 & <PC.INF-ACC>43 & <PC.INF-ACC>37 & <PC.INF-ACC>31 & <PC.INF-ACC>30 & <PC.INF-ACC>29 & <PC.INF-ACC>26 & <PC.INF-ACC>25 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>18 & <PC.INF-ACC>17 & <PC.INF-ACC>16 & <PC.INF-ACC>14 & <PC.INF-ACC>14 & <PC.INF-ACC>14 & <PC.INF-ACC>13 & <PC.INF-ACC>13 & <PC.INF-ACC>13 & <PC.INF-ACC>13 & <PC.INF-ACC>12 & <PC.INF-ACC>12 & <PC.INF-ACC>12 & <PC.INF-ACC>12 & <PC.INF-ACC>11 & <PC.INF-ACC>10 & <PC.INF-ACC>10 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>9 & <PC.INF-ACC>8 & <PC.INF-ACC>8 & <PC.INF-ACC>8 & <PC.INF-ACC>8 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>7 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>6 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5 & <PC.INF-ACC>5
QLEX: <[болох]>316 & <[байх]>249 & <[явах]>105 & <[ирэх]>101 & <[эсэх]>58 & <[өгөх]>55 & <[гарах]>49 & <[арах]>44 & <[орох]>43 & <[авах]>37 & <[хэлэх]>31 & <[суух]>30 & <[ярих]>29 & <[гэх]>26 & <[хийх]>25 & <[барих]>18 & <[болгох]>18 & <[үхэх]>18 & <[идэх]>18 & <[мэдэх]>18 & <[олох]>17 & <[яах]>16 & <[гаргах]>14 & <[уух]>14 & <[харах]>14 & <[дуулах]>13 & <[ихэнх]>13 & <[сонсох]>13 & <[туслах]>13 & <[очих]>12 & <[уулзах]>12 & <[хэрхэх]>12 & <[ярилцах]>12 & <[хөөрөх]>11 & <[үзэх]>10 & <[хайрлах]>10 & <[зогсох]>9 & <[манайх]>9 & <[сүх]>9 & <[унах]>9 & <[хүрэх]>9 & <[тавих]>8 & <[тайвшруулах]>8 & <[холдох]>8 & <[явуулах]>8 & <[ажиллах]>7 & <[байлгах]>7 & <[буух]>7 & <[гуйх]>7 & <[үзэгдэх]>7 & <[оруулах]>7 & <[тарах]>7 & <[уйлах]>7 & <[хариулах]>7 & <[хүргэх]>7 & <[хонох]>7 & <[алах]>6 & <[бодох]>6 & <[зайлуулах]>6 & <[наадах]>6 & <[танилцах]>6 & <[татах]>6 & <[учрах]>6 & <[хэвтэх]>6 & <[хэлэлцэх]>6 & <[хэрэглэх]>6 & <[цохих]>6 & <[эдлэх]>6 & <[барилдах]>5 & <[дуугарах]>5 & <[дуусах]>5 & <[өгүүлэх]>5 & <[өнгөрүүлэх]>5 & <[өнгөрөх]>5 & <[зохих]>5 & <[нийлүүлэх]>5 & <[нисэх]>5 & <[орхих]>5 & <[орших]>5 & <[сурах]>5 & <[тоглох]>5 & <[хөдлөх]>5 & <[цуцах]>5 & <[чадах]>5 & <[шингэх]>5 & <[эхлэх]>5
QFLEX: хыг & хыг & хыг & хийг & хийг & хийг & хыг & хийг & хыг & хыг & хийг & хыг & хыг & хийг & хийг & хыг & хыг & хийг & хийг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хийг & хийг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хийг & хыг & хыг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хийг & хийг & хыг & хийг & хыг & хыг & хыг & хийг & хийг & хийг & хыг & хийг & хийг & хыг & хыг & хыг & хыг & хийг & хыг & хыг & хийг & хийг
REVWORD: гыхолоб & гыхйаб & гыхавя & гйихэри & гйихэсэ & гйих}9E40+U{г}9E40+U{ & гыхараг & гйихра & гыхоро & гыхава & гйихэлэх & гыхуус & гыхиря & гйихэг & гйихйих & гыхираб & гыхоглоб & гйихэх}FA40+U{ & гйихэди & гйихэдэм & гыхоло & гыхая & гыхаграг & гыхуу & гыхарах & гыхалууд & гйихнэхи & гыхоснос & гыхалсут & гыхичо & гыхазлуу & гйихэхрэх & гыхацлиря & гйихр}9E40+U{}9E40+U{х & гйихэз}FA40+U{ & гыхалрйах & гыхосгоз & гыхйанам & гйих}FA40+U{с & гыхану & гйихэр}FA40+U{х & гыхиват & гыхалууршвйат & гыходлох & гыхалуувя & гыхаллижа & гыхаглйаб & гыхууб & гыхйуг & гйихэдгэз}FA40+U{ & гыхалууро & гйихрат & гыхалйу & гыхалуирах & гйихэгр}FA40+U{х & гыхонох & гыхала & гыходоб & гыхалуулйаз & гыхадаан & гыхацлинат & гыхатат & гыхарчу & гйихэтвэх & гйихэцлэлэх & гйихэлгэрэх & гыхихоц & гйихэлдэ & гыхадлираб & гыхарагууд & гыхасууд & гйихэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & гйихэл}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & гйих}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & гыхихоз & гйихэл}FA40+U{}FA40+U{лйин & гйихэсин & гыхихро & гыхишро & гыхарус & гыхолгот & гйих}9E40+U{лд}9E40+U{х & гыхацуц & гыхадач & гйихэгниш & гйихэлхэ
FREQ: 1810
FREQALL: 0
RANG: 65
QWORDF: <болохыг>316 & <байхыг>249 & <явахыг>105 & <ирэхийг>101 & <эсэхийг>58 & <өгөхийг>55 & <гарахыг>49 & <архийг>44 & <орохыг>43 & <авахыг>37 & <хэлэхийг>31 & <суухыг>30 & <ярихыг>29 & <гэхийг>26 & <хийхийг>25 & <барихыг>18 & <болгохыг>18 & <үхэхийг>18 & <идэхийг>18 & <мэдэхийг>18 & <олохыг>17 & <яахыг>16 & <гаргахыг>14 & <уухыг>14 & <харахыг>14 & <дуулахыг>13 & <ихэнхийг>13 & <сонсохыг>13 & <туслахыг>13 & <очихыг>12 & <уулзахыг>12 & <хэрхэхийг>12 & <ярилцахыг>12 & <хөөрхийг>11 & <үзэхийг>10 & <хайрлахыг>10 & <зогсохыг>9 & <манайхыг>9 & <сүхийг>9 & <унахыг>9 & <хүрэхийг>9 & <тавихыг>8 & <тайвшруулахыг>8 & <холдохыг>8 & <явуулахыг>8 & <ажиллахыг>7 & <байлгахыг>7 & <буухыг>7 & <гуйхыг>7 & <үзэгдэхийг>7 & <оруулахыг>7 & <тархийг>7 & <уйлахыг>7 & <хариулахыг>7 & <хүргэхийг>7 & <хонохыг>7 & <алахыг>6 & <бодохыг>6 & <зайлуулахыг>6 & <наадахыг>6 & <танилцахыг>6 & <татахыг>6 & <учрахыг>6 & <хэвтэхийг>6 & <хэлэлцэхийг>6 & <хэрэглэхийг>6 & <цохихыг>6 & <эдлэхийг>6 & <барилдахыг>5 & <дуугарахыг>5 & <дуусахыг>5 & <өгүүлэхийг>5 & <өнгөрүүлэхийг>5 & <өнгөрөхийг>5 & <зохихыг>5 & <нийлүүлэхийг>5 & <нисэхийг>5 & <орхихыг>5 & <оршихыг>5 & <сурахыг>5 & <тоглохыг>5 & <хөдлөхийг>5 & <цуцахыг>5 & <чадахыг>5 & <шингэхийг>5 & <эхлэхийг>5
GRAMFORM: PC.INF-ACC
LEXEMA: [болох] & [байх] & [явах] & [ирэх] & [эсэх] & [өгөх] & [гарах] & [арах] & [орох] & [авах] & [хэлэх] & [суух] & [ярих] & [гэх] & [хийх] & [барих] & [болгох] & [үхэх] & [идэх] & [мэдэх] & [олох] & [яах] & [гаргах] & [уух] & [харах] & [дуулах] & [ихэнх] & [сонсох] & [туслах] & [очих] & [уулзах] & [хэрхэх] & [ярилцах] & [хөөрөх] & [үзэх] & [хайрлах] & [зогсох] & [манайх] & [сүх] & [унах] & [хүрэх] & [тавих] & [тайвшруулах] & [холдох] & [явуулах] & [ажиллах] & [байлгах] & [буух] & [гуйх] & [үзэгдэх] & [оруулах] & [тарах] & [уйлах] & [хариулах] & [хүргэх] & [хонох] & [алах] & [бодох] & [зайлуулах] & [наадах] & [танилцах] & [татах] & [учрах] & [хэвтэх] & [хэлэлцэх] & [хэрэглэх] & [цохих] & [эдлэх] & [барилдах] & [дуугарах] & [дуусах] & [өгүүлэх] & [өнгөрүүлэх] & [өнгөрөх] & [зохих] & [нийлүүлэх] & [нисэх] & [орхих] & [орших] & [сурах] & [тоглох] & [хөдлөх] & [цуцах] & [чадах] & [шингэх] & [эхлэх]
WORDFORM: өөрийнхийгөө
QGRAM: <PC.INF-ACC-POSS.REFL>5
QLEX: <[өөрийнх]>5
QFLEX: хийг{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{гйихнйир}9E40+U{}9E40+U{
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 521
QWORDF: <өөрийнхийгөө>5
GRAMFORM: PC.INF-ACC-POSS.REFL
LEXEMA: [өөрийнх]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2469139510
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov