Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: хэрэг & хэсэг & эцэг & хоног & бараг & хамаг & бичиг & алаг & зориг & засаг & эрэг & зураг & тэнэг & амраг & аймаг & элэг & сүрэг & золиг & хөлөг & хадаг & хүлэг & чимэг & элбэг & цэлмэг & сураг & үсэг & бүдэг & отог & ураг & найраг & үүрэг & гариг & яршиг & сэжиг & тараг & будаг & эгшиг & өвөг & тангараг & түшиг & бүлэг & эрэлхэг & адаг & ирмэг & цэнгэг & төлөг & халаг & хүчирхэг & ухаалаг & бүрхэг & эмнэг & зөнөг & занг & махлаг & сахлаг & урлаг & бүдүүлэг & бүрэг & дүгрэг & хөрөг & араг & хөшиг & бүжиг & аймшиг & эзэрхэг & баатарлаг & тонгорог & шалтаг & эрлэг & сарлаг & төвөг & царайлаг & элэгсэг & ажиг & тэрлэг & хасаг & хөөрөг & тайлаг & хавчиг & шунаг & яриг & ажилсаг & сөрөг & тураг & яваг & үзэг & ирэг & намдаг & нарлаг & онцлог & тохилог & борлог & өчиг & нөмрөг & харлаг & шившиг & дарцаг & өнгөлөг & ужиг & дэвсэг & өтөг & орог & сэвлэг & хаяг & хүүрэг & өрлөг & зодог & тоног & хэдрэг & эргүүлэг & битүүлэг & гараг & нөөлөг & сөөг & түрэг & төөрөг & түрлэг & торлог & тослог & уянгалаг & өндөрлөг & нийтлэг & тойрог & хэврэг & шалиг & барлаг & дэлэг & зөрөг & ичиг & мөнгөлөг & сийрүүлэг & цэнэг & авьяаслаг & амтлаг & армаг & дүүрэг & дэвхрэг & өөриймсөг & мойног & соёг & түшлэг & тээг & улиг & хармаг & хөмрөг & чадварлаг & гажиг & сийрэг & тамтаг & тармаг & хамтлаг & чийглэг & ширэг
QGRAM: <NOM@VF.JUSS>1206 & <NOM@VF.JUSS>767 & <NOM@VF.JUSS>497 & <NOM@VF.JUSS>420 & <NOM@VF.JUSS>404 & <NOM@VF.JUSS>382 & <NOM@VF.JUSS>251 & <NOM@VF.JUSS>232 & <NOM@VF.JUSS>203 & <NOM@VF.JUSS>165 & <NOM@VF.JUSS>156 & <NOM@VF.JUSS>153 & <NOM@VF.JUSS>152 & <NOM@VF.JUSS>151 & <NOM@VF.JUSS>139 & <NOM@VF.JUSS>126 & <NOM@VF.JUSS>113 & <NOM@VF.JUSS>95 & <NOM@VF.JUSS>84 & <NOM@VF.JUSS>83 & <NOM@VF.JUSS>83 & <NOM@VF.JUSS>81 & <NOM@VF.JUSS>81 & <NOM@VF.JUSS>78 & <NOM@VF.JUSS>71 & <NOM@VF.JUSS>60 & <NOM@VF.JUSS>59 & <NOM@VF.JUSS>59 & <NOM@VF.JUSS>57 & <NOM@VF.JUSS>56 & <NOM@VF.JUSS>55 & <NOM@VF.JUSS>53 & <NOM@VF.JUSS>49 & <NOM@VF.JUSS>48 & <NOM@VF.JUSS>48 & <NOM@VF.JUSS>44 & <NOM@VF.JUSS>44 & <NOM@VF.JUSS>42 & <NOM@VF.JUSS>42 & <NOM@VF.JUSS>42 & <NOM@VF.JUSS>41 & <NOM@VF.JUSS>41 & <NOM@VF.JUSS>38 & <NOM@VF.JUSS>34 & <NOM@VF.JUSS>34 & <NOM@VF.JUSS>33 & <NOM@VF.JUSS>33 & <NOM@VF.JUSS>33 & <NOM@VF.JUSS>32 & <NOM@VF.JUSS>31 & <NOM@VF.JUSS>30 & <NOM@VF.JUSS>28 & <NOM@VF.JUSS>27 & <NOM@VF.JUSS>27 & <NOM@VF.JUSS>27 & <NOM@VF.JUSS>27 & <NOM@VF.JUSS>26 & <NOM@VF.JUSS>25 & <NOM@VF.JUSS>25 & <NOM@VF.JUSS>25 & <NOM@VF.JUSS>24 & <NOM@VF.JUSS>24 & <NOM@VF.JUSS>23 & <NOM@VF.JUSS>22 & <NOM@VF.JUSS>22 & <NOM@VF.JUSS>21 & <NOM@VF.JUSS>21 & <NOM@VF.JUSS>21 & <NOM@VF.JUSS>21 & <NOM@VF.JUSS>20 & <NOM@VF.JUSS>20 & <NOM@VF.JUSS>20 & <NOM@VF.JUSS>20 & <NOM@VF.JUSS>19 & <NOM@VF.JUSS>19 & <NOM@VF.JUSS>19 & <NOM@VF.JUSS>18 & <NOM@VF.JUSS>17 & <NOM@VF.JUSS>17 & <NOM@VF.JUSS>17 & <NOM@VF.JUSS>17 & <NOM@VF.JUSS>16 & <NOM@VF.JUSS>16 & <NOM@VF.JUSS>16 & <NOM@VF.JUSS>16 & <NOM@VF.JUSS>15 & <NOM@VF.JUSS>15 & <NOM@VF.JUSS>15 & <NOM@VF.JUSS>15 & <NOM@VF.JUSS>15 & <NOM@VF.JUSS>15 & <NOM@VF.JUSS>14 & <NOM@VF.JUSS>14 & <NOM@VF.JUSS>14 & <NOM@VF.JUSS>14 & <NOM@VF.JUSS>14 & <NOM@VF.JUSS>13 & <NOM@VF.JUSS>13 & <NOM@VF.JUSS>13 & <NOM@VF.JUSS>12 & <NOM@VF.JUSS>12 & <NOM@VF.JUSS>12 & <NOM@VF.JUSS>12 & <NOM@VF.JUSS>12 & <NOM@VF.JUSS>12 & <NOM@VF.JUSS>11 & <NOM@VF.JUSS>11 & <NOM@VF.JUSS>11 & <NOM@VF.JUSS>11 & <NOM@VF.JUSS>11 & <NOM@VF.JUSS>10 & <NOM@VF.JUSS>10 & <NOM@VF.JUSS>10 & <NOM@VF.JUSS>10 & <NOM@VF.JUSS>10 & <NOM@VF.JUSS>10 & <NOM@VF.JUSS>9 & <NOM@VF.JUSS>9 & <NOM@VF.JUSS>9 & <NOM@VF.JUSS>9 & <NOM@VF.JUSS>8 & <NOM@VF.JUSS>8 & <NOM@VF.JUSS>8 & <NOM@VF.JUSS>8 & <NOM@VF.JUSS>8 & <NOM@VF.JUSS>7 & <NOM@VF.JUSS>7 & <NOM@VF.JUSS>7 & <NOM@VF.JUSS>7 & <NOM@VF.JUSS>7 & <NOM@VF.JUSS>7 & <NOM@VF.JUSS>7 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>6 & <NOM@VF.JUSS>5 & <NOM@VF.JUSS>5 & <NOM@VF.JUSS>5 & <NOM@VF.JUSS>5 & <NOM@VF.JUSS>5 & <NOM@VF.JUSS>5 & <NOM@VF.JUSS>5
QLEX: <[хэрэг]@[хэрэх]>1206 & <[хэсэг]@[хэсэх]>767 & <[эцэг]@[эцэх]>497 & <[хоног]@[хонох]>420 & <[бараг]@[барах]>404 & <[хамаг]@[хамах]>382 & <[бичиг]@[бичих]>251 & <[алаг]@[алах]>232 & <[зориг]@[зорих]>203 & <[засаг]@[засах]>165 & <[эрэг]@[эрэх]>156 & <[зураг]@[зурах]>153 & <[тэнэг]@[тэнэх]>152 & <[амраг]@[амрах]>151 & <[аймаг]@[аймах]>139 & <[элэг]@[элэх]>126 & <[сүрэг]@[сүрэх]>113 & <[золиг]@[золих]>95 & <[хөлөг]@[хөлөх]>84 & <[хадаг]@[хадах]>83 & <[хүлэг]@[хүлэх]>83 & <[чимэг]@[чимэх]>81 & <[элбэг]@[элбэх]>81 & <[цэлмэг]@[цэлмэх]>78 & <[сураг]@[сурах]>71 & <[үсэг]@[үсэх (үсүх)]>60 & <[бүдэг]@[бүдэх]>59 & <[отог]@[отох]>59 & <[ураг]@[урах]>57 & <[найраг]@[найрах]>56 & <[үүрэг]@[үүрэх]>55 & <[гариг]@[гарих]>53 & <[яршиг]@[ярших]>49 & <[сэжиг]@[сэжих]>48 & <[тараг]@[тарах]>48 & <[будаг]@[будах]>44 & <[эгшиг]@[эгших]>44 & <[өвөг]@[өвөх]>42 & <[тангараг]@[тангарах]>42 & <[түшиг]@[түших]>42 & <[бүлэг]@[бүлэх]>41 & <[эрэлхэг]@[эрэлхэх]>41 & <[адаг]@[адах]>38 & <[ирмэг]@[ирмэх]>34 & <[цэнгэг]@[цэнгэх]>34 & <[төлөг]@[төлөх]>33 & <[халаг]@[халах]>33 & <[хүчирхэг]@[хүчирхэх]>33 & <[ухаалаг]@[ухаалах]>32 & <[бүрхэг]@[бүрхэх]>31 & <[эмнэг]@[эмнэх]>30 & <[зөнөг]@[зөнөх]>28 & <[зан(г)]@[занах]>27 & <[махлаг]@[махлах]>27 & <[сахлаг]@[сахлах]>27 & <[урлаг]@[урлах]>27 & <[бүдүүлэг]@[бүдүүлэх]>26 & <[бүрэг]@[бүрэх]>25 & <[дүгрэг]@[дүгрэх]>25 & <[хөрөг]@[хөрөх]>25 & <[араг]@[арах]>24 & <[хөшиг]@[хөших]>24 & <[бүжиг]@[бүжих]>23 & <[аймшиг]@[аймших]>22 & <[эзэрхэг]@[эзэрхэх]>22 & <[баатарлаг]@[баатарлах]>21 & <[тонгорог]@[тонгорох]>21 & <[шалтаг]@[шалтах]>21 & <[эрлэг]@[эрлэх]>21 & <[сарлаг]@[сарлах]>20 & <[төвөг]@[төвөх]>20 & <[царайлаг]@[царайлах]>20 & <[элэгсэг]@[элэгсэх]>20 & <[ажиг]@[ажих]>19 & <[тэрлэг]@[тэрлэх]>19 & <[хасаг]@[хасах]>19 & <[хөөрөг]@[хөөрөх]>18 & <[тайлаг]@[тайлах]>17 & <[хавчиг]@[хавчих]>17 & <[шунаг]@[шунах]>17 & <[яриг]@[ярих]>17 & <[ажилсаг]@[ажилсах]>16 & <[сөрөг]@[сөрөх]>16 & <[тураг]@[турах]>16 & <[яваг]@[явах]>16 & <[үзэг]@[үзэх]>15 & <[ирэг]@[ирэх]>15 & <[намдаг]@[намдах]>15 & <[нарлаг]@[нарлах]>15 & <[онцлог]@[онцлох]>15 & <[тохилог]@[тохилох]>15 & <[борлог]@[борлох]>14 & <[өчиг]@[өчих]>14 & <[нөмрөг]@[нөмрөх]>14 & <[харлаг]@[харлах]>14 & <[шившиг]@[шивших]>14 & <[дарцаг]@[дарцах]>13 & <[өнгөлөг]@[өнгөлөх]>13 & <[ужиг]@[ужих]>13 & <[дэвсэг]@[дэвсэх]>12 & <[өтөг]@[өтөх]>12 & <[орог]@[орох]>12 & <[сэвлэг]@[сэвлэх]>12 & <[хаяг]@[хаях]>12 & <[хүүрэг]@[хүүрэх]>12 & <[өрлөг]@[өрлөх]>11 & <[зодог]@[зодох]>11 & <[тоног]@[тонох]>11 & <[хэдрэг]@[хэдрэх]>11 & <[эргүүлэг]@[эргүүлэх]>11 & <[битүүлэг]@[битүүлэх]>10 & <[гараг]@[гарах]>10 & <[нөөлөг]@[нөөлөх]>10 & <[сөөг]@[сөөх]>10 & <[түрэг]@[түрэх]>10 & <[төөрөг]@[төөрөх]>10 & <[түрлэг]@[түрлэх]>9 & <[торлог]@[торлох]>9 & <[тослог]@[тослох]>9 & <[уянгалаг]@[уянгалах]>9 & <[өндөрлөг]@[өндөрлөх]>8 & <[нийтлэг]@[нийтлэх]>8 & <[тойрог]@[тойрох]>8 & <[хэврэг]@[хэврэх]>8 & <[шалиг]@[шалих]>8 & <[барлаг]@[барлах]>7 & <[дэлэг]@[дэлэх]>7 & <[зөрөг]@[зөрөх]>7 & <[ичиг]@[ичих]>7 & <[мөнгөлөг]@[мөнгөлөх]>7 & <[сийрүүлэг]@[сийрүүлэх]>7 & <[цэнэг]@[цэнэх]>7 & <[**авьяас]>6 & <[амтлаг]@[амтлах]>6 & <[армаг]@[армах]>6 & <[дүүрэг]@[дүүрэх]>6 & <[дэвхрэг]@[дэвхрэх]>6 & <[өөриймсөг]@[өөриймсөх]>6 & <[мойног]@[мойнох]>6 & <[соёг]@[соёх]>6 & <[түшлэг]@[түшлэх]>6 & <[тээг]@[тээх]>6 & <[улиг]@[улих]>6 & <[хармаг]@[хармах]>6 & <[хөмрөг]@[хөмрөх]>6 & <[чадварлаг]@[чадварлах]>6 & <[гажиг]@[гажих]>5 & <[сийрэг]@[сийрэх]>5 & <[тамтаг]@[тамтах]>5 & <[тармаг]@[тармах]>5 & <[хамтлаг]@[хамтлах]>5 & <[чийглэг]@[чийглэх]>5 & <[ширэг]@[ширэх]>5
QFLEX: ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & # & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г & ø;г
REVWORD: гэрэх & гэсэх & гэцэ & гонох & гараб & гамах & гичиб & гала & гироз & гасаз & гэрэ & гаруз & гэнэт & гарма & гамйа & гэлэ & гэр}FA40+U{с & гилоз & г}9E40+U{л}9E40+U{х & гадах & гэл}FA40+U{х & гэмич & гэблэ & гэмлэц & гарус & гэс}FA40+U{ & гэд}FA40+U{б & гото & гару & гарйан & гэр}FA40+U{}FA40+U{ & гираг & гишря & гижэс & гарат & гадуб & гишгэ & г}9E40+U{в}9E40+U{ & гарагнат & гиш}FA40+U{т & гэл}FA40+U{б & гэхлэрэ & гада & гэмри & гэгнэц & г}9E40+U{л}9E40+U{т & галах & гэхрич}FA40+U{х & галааху & гэхр}FA40+U{б & гэнмэ & г}9E40+U{н}9E40+U{з & гназ & галхам & галхас & галру & гэл}FA40+U{}FA40+U{д}FA40+U{б & гэр}FA40+U{б & гэрг}FA40+U{д & г}9E40+U{р}9E40+U{х & гара & гиш}9E40+U{х & гиж}FA40+U{б & гишмйа & гэхрэзэ & галратааб & горогнот & гатлаш & гэлрэ & галрас & г}9E40+U{в}9E40+U{т & галйарац & гэсгэлэ & гижа & гэлрэт & гасах & г}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & галйат & гичвах & гануш & гиря & гаслижа & г}9E40+U{р}9E40+U{с & гарут & гавя & гэз}FA40+U{ & гэри & гадман & галран & голцно & голихот & голроб & гич}9E40+U{ & г}9E40+U{рм}9E40+U{н & галрах & гишвиш & гацрад & г}9E40+U{л}9E40+U{гн}9E40+U{ & гижу & гэсвэд & г}9E40+U{т}9E40+U{ & горо & гэлвэс & гяах & гэр}FA40+U{}FA40+U{х & г}9E40+U{лр}9E40+U{ & годоз & гонот & гэрдэх & гэл}FA40+U{}FA40+U{грэ & гэл}FA40+U{}FA40+U{тиб & гараг & г}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{н & г}9E40+U{}9E40+U{с & гэр}FA40+U{т & г}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{т & гэлр}FA40+U{т & голрот & голсот & галагняу & г}9E40+U{лр}9E40+U{дн}9E40+U{ & гэлтйин & горйот & гэрвэх & гилаш & галраб & гэлэд & г}9E40+U{р}9E40+U{з & гичи & г}9E40+U{л}9E40+U{гн}9E40+U{м & гэл}FA40+U{}FA40+U{рйис & гэнэц & галсаяьва & галтма & гамра & гэр}FA40+U{}FA40+U{д & гэрхвэд & г}9E40+U{смйир}9E40+U{}9E40+U{ & гонйом & г}1540+U{ос & гэлш}FA40+U{т & гээт & гилу & гамрах & г}9E40+U{рм}9E40+U{х & галравдач & гижаг & гэрйис & гатмат & гамрат & галтмах & гэлгйич & гэриш
FREQ: 8664
FREQALL: 0
RANG: 21
QWORDF: <хэрэг>1206 & <хэсэг>767 & <эцэг>497 & <хоног>420 & <бараг>404 & <хамаг>382 & <бичиг>251 & <алаг>232 & <зориг>203 & <засаг>165 & <эрэг>156 & <зураг>153 & <тэнэг>152 & <амраг>151 & <аймаг>139 & <элэг>126 & <сүрэг>113 & <золиг>95 & <хөлөг>84 & <хадаг>83 & <хүлэг>83 & <чимэг>81 & <элбэг>81 & <цэлмэг>78 & <сураг>71 & <үсэг>60 & <бүдэг>59 & <отог>59 & <ураг>57 & <найраг>56 & <үүрэг>55 & <гариг>53 & <яршиг>49 & <сэжиг>48 & <тараг>48 & <будаг>44 & <эгшиг>44 & <өвөг>42 & <тангараг>42 & <түшиг>42 & <бүлэг>41 & <эрэлхэг>41 & <адаг>38 & <ирмэг>34 & <цэнгэг>34 & <төлөг>33 & <халаг>33 & <хүчирхэг>33 & <ухаалаг>32 & <бүрхэг>31 & <эмнэг>30 & <зөнөг>28 & <занг>27 & <махлаг>27 & <сахлаг>27 & <урлаг>27 & <бүдүүлэг>26 & <бүрэг>25 & <дүгрэг>25 & <хөрөг>25 & <араг>24 & <хөшиг>24 & <бүжиг>23 & <аймшиг>22 & <эзэрхэг>22 & <баатарлаг>21 & <тонгорог>21 & <шалтаг>21 & <эрлэг>21 & <сарлаг>20 & <төвөг>20 & <царайлаг>20 & <элэгсэг>20 & <ажиг>19 & <тэрлэг>19 & <хасаг>19 & <хөөрөг>18 & <тайлаг>17 & <хавчиг>17 & <шунаг>17 & <яриг>17 & <ажилсаг>16 & <сөрөг>16 & <тураг>16 & <яваг>16 & <үзэг>15 & <ирэг>15 & <намдаг>15 & <нарлаг>15 & <онцлог>15 & <тохилог>15 & <борлог>14 & <өчиг>14 & <нөмрөг>14 & <харлаг>14 & <шившиг>14 & <дарцаг>13 & <өнгөлөг>13 & <ужиг>13 & <дэвсэг>12 & <өтөг>12 & <орог>12 & <сэвлэг>12 & <хаяг>12 & <хүүрэг>12 & <өрлөг>11 & <зодог>11 & <тоног>11 & <хэдрэг>11 & <эргүүлэг>11 & <битүүлэг>10 & <гараг>10 & <нөөлөг>10 & <сөөг>10 & <түрэг>10 & <төөрөг>10 & <түрлэг>9 & <торлог>9 & <тослог>9 & <уянгалаг>9 & <өндөрлөг>8 & <нийтлэг>8 & <тойрог>8 & <хэврэг>8 & <шалиг>8 & <барлаг>7 & <дэлэг>7 & <зөрөг>7 & <ичиг>7 & <мөнгөлөг>7 & <сийрүүлэг>7 & <цэнэг>7 & <авьяаслаг>6 & <амтлаг>6 & <армаг>6 & <дүүрэг>6 & <дэвхрэг>6 & <өөриймсөг>6 & <мойног>6 & <соёг>6 & <түшлэг>6 & <тээг>6 & <улиг>6 & <хармаг>6 & <хөмрөг>6 & <чадварлаг>6 & <гажиг>5 & <сийрэг>5 & <тамтаг>5 & <тармаг>5 & <хамтлаг>5 & <чийглэг>5 & <ширэг>5
GRAMFORM: NOM@VF.JUSS
LEXEMA: [хэрэг]@[хэрэх] & [хэсэг]@[хэсэх] & [эцэг]@[эцэх] & [хоног]@[хонох] & [бараг]@[барах] & [хамаг]@[хамах] & [бичиг]@[бичих] & [алаг]@[алах] & [зориг]@[зорих] & [засаг]@[засах] & [эрэг]@[эрэх] & [зураг]@[зурах] & [тэнэг]@[тэнэх] & [амраг]@[амрах] & [аймаг]@[аймах] & [элэг]@[элэх] & [сүрэг]@[сүрэх] & [золиг]@[золих] & [хөлөг]@[хөлөх] & [хадаг]@[хадах] & [хүлэг]@[хүлэх] & [чимэг]@[чимэх] & [элбэг]@[элбэх] & [цэлмэг]@[цэлмэх] & [сураг]@[сурах] & [үсэг]@[үсэх (үсүх)] & [бүдэг]@[бүдэх] & [отог]@[отох] & [ураг]@[урах] & [найраг]@[найрах] & [үүрэг]@[үүрэх] & [гариг]@[гарих] & [яршиг]@[ярших] & [сэжиг]@[сэжих] & [тараг]@[тарах] & [будаг]@[будах] & [эгшиг]@[эгших] & [өвөг]@[өвөх] & [тангараг]@[тангарах] & [түшиг]@[түших] & [бүлэг]@[бүлэх] & [эрэлхэг]@[эрэлхэх] & [адаг]@[адах] & [ирмэг]@[ирмэх] & [цэнгэг]@[цэнгэх] & [төлөг]@[төлөх] & [халаг]@[халах] & [хүчирхэг]@[хүчирхэх] & [ухаалаг]@[ухаалах] & [бүрхэг]@[бүрхэх] & [эмнэг]@[эмнэх] & [зөнөг]@[зөнөх] & [зан(г)]@[занах] & [махлаг]@[махлах] & [сахлаг]@[сахлах] & [урлаг]@[урлах] & [бүдүүлэг]@[бүдүүлэх] & [бүрэг]@[бүрэх] & [дүгрэг]@[дүгрэх] & [хөрөг]@[хөрөх] & [араг]@[арах] & [хөшиг]@[хөших] & [бүжиг]@[бүжих] & [аймшиг]@[аймших] & [эзэрхэг]@[эзэрхэх] & [баатарлаг]@[баатарлах] & [тонгорог]@[тонгорох] & [шалтаг]@[шалтах] & [эрлэг]@[эрлэх] & [сарлаг]@[сарлах] & [төвөг]@[төвөх] & [царайлаг]@[царайлах] & [элэгсэг]@[элэгсэх] & [ажиг]@[ажих] & [тэрлэг]@[тэрлэх] & [хасаг]@[хасах] & [хөөрөг]@[хөөрөх] & [тайлаг]@[тайлах] & [хавчиг]@[хавчих] & [шунаг]@[шунах] & [яриг]@[ярих] & [ажилсаг]@[ажилсах] & [сөрөг]@[сөрөх] & [тураг]@[турах] & [яваг]@[явах] & [үзэг]@[үзэх] & [ирэг]@[ирэх] & [намдаг]@[намдах] & [нарлаг]@[нарлах] & [онцлог]@[онцлох] & [тохилог]@[тохилох] & [борлог]@[борлох] & [өчиг]@[өчих] & [нөмрөг]@[нөмрөх] & [харлаг]@[харлах] & [шившиг]@[шивших] & [дарцаг]@[дарцах] & [өнгөлөг]@[өнгөлөх] & [ужиг]@[ужих] & [дэвсэг]@[дэвсэх] & [өтөг]@[өтөх] & [орог]@[орох] & [сэвлэг]@[сэвлэх] & [хаяг]@[хаях] & [хүүрэг]@[хүүрэх] & [өрлөг]@[өрлөх] & [зодог]@[зодох] & [тоног]@[тонох] & [хэдрэг]@[хэдрэх] & [эргүүлэг]@[эргүүлэх] & [битүүлэг]@[битүүлэх] & [гараг]@[гарах] & [нөөлөг]@[нөөлөх] & [сөөг]@[сөөх] & [түрэг]@[түрэх] & [төөрөг]@[төөрөх] & [түрлэг]@[түрлэх] & [торлог]@[торлох] & [тослог]@[тослох] & [уянгалаг]@[уянгалах] & [өндөрлөг]@[өндөрлөх] & [нийтлэг]@[нийтлэх] & [тойрог]@[тойрох] & [хэврэг]@[хэврэх] & [шалиг]@[шалих] & [барлаг]@[барлах] & [дэлэг]@[дэлэх] & [зөрөг]@[зөрөх] & [ичиг]@[ичих] & [мөнгөлөг]@[мөнгөлөх] & [сийрүүлэг]@[сийрүүлэх] & [цэнэг]@[цэнэх] & [**авьяас] & [амтлаг]@[амтлах] & [армаг]@[армах] & [дүүрэг]@[дүүрэх] & [дэвхрэг]@[дэвхрэх] & [өөриймсөг]@[өөриймсөх] & [мойног]@[мойнох] & [соёг]@[соёх] & [түшлэг]@[түшлэх] & [тээг]@[тээх] & [улиг]@[улих] & [хармаг]@[хармах] & [хөмрөг]@[хөмрөх] & [чадварлаг]@[чадварлах] & [гажиг]@[гажих] & [сийрэг]@[сийрэх] & [тамтаг]@[тамтах] & [тармаг]@[тармах] & [хамтлаг]@[хамтлах] & [чийглэг]@[чийглэх] & [ширэг]@[ширэх]
WORDFORM: өвдөг
QGRAM: <NOM@VF.JUSS@PC.US>92
QLEX: <[өвдөг]@[{U+04E9}вдөх]@[өвөх]>92
QFLEX: ø;г;д{U+ø4E9}г
REVWORD: г}9E40+U{дв}9E40+U{
FREQ: 92
FREQALL: 0
RANG: 237
QWORDF: <өвдөг>92
GRAMFORM: NOM@VF.JUSS@PC.US
LEXEMA: [өвдөг]@[өвдөх]@[өвөх]
WORDFORM: сандаг & мундаг & алдаг & савдаг & ширдэг & өргөдөг & бардаг & шуудаг
QGRAM: <NOM@VF.JUSS@PC.US-NOM>58 & <NOM@VF.JUSS@PC.US-NOM>44 & <NOM@VF.JUSS@PC.US-NOM>16 & <NOM@VF.JUSS@PC.US-NOM>16 & <NOM@VF.JUSS@PC.US-NOM>14 & <NOM@VF.JUSS@PC.US-NOM>8 & <NOM@VF.JUSS@PC.US-NOM>7 & <NOM@VF.JUSS@PC.US-NOM>5
QLEX: <[сандаг]@[сандах]@[санах]>58 & <[мундаг]@[мундах]@[мунах]>44 & <[алдаг]@[алдах]@[алах]>16 & <[савдаг]@[савдах]@[савах]>16 & <[ширдэг]@[ширдэх]@[ширэх]>14 & <[өргөдөг]@[өргөдөх]@[өргөх]>8 & <[бардаг]@[бардах]@[барах]>7 & <[шуудаг]@[шуудах]@[шуух]>5
QFLEX: ø;г;даг & ø;г;даг & ø;г;даг & ø;г;даг & ø;г;дэг & ø;г;д{U+ø4E9}г & ø;г;даг & ø;г;даг
REVWORD: гаднас & гаднум & гадла & гадвас & гэдриш & г}9E40+U{д}9E40+U{гр}9E40+U{ & гадраб & гадууш
FREQ: 168
FREQALL: 0
RANG: 195
QWORDF: <сандаг>58 & <мундаг>44 & <алдаг>16 & <савдаг>16 & <ширдэг>14 & <өргөдөг>8 & <бардаг>7 & <шуудаг>5
GRAMFORM: NOM@VF.JUSS@PC.US-NOM
LEXEMA: [сандаг]@[сандах]@[санах] & [мундаг]@[мундах]@[мунах] & [алдаг]@[алдах]@[алах] & [савдаг]@[савдах]@[савах] & [ширдэг]@[ширдэх]@[ширэх] & [өргөдөг]@[өргөдөх]@[өргөх] & [бардаг]@[бардах]@[барах] & [шуудаг]@[шуудах]@[шуух]
WORDFORM: болуузай
QGRAM: <NOM@VF.PREV>8
QLEX: <[болуузай]@[болох]>8
QFLEX: ø;уузай
REVWORD: йазуулоб
FREQ: 8
FREQALL: 0
RANG: 459
QWORDF: <болуузай>8
GRAMFORM: NOM@VF.PREV
LEXEMA: [болуузай]@[болох]
WORDFORM: байтугай & болтугай & мандтугай
QGRAM: <NOM@VF.SALUT>331 & <NOM@VF.SALUT>79 & <NOM@VF.SALUT>10
QLEX: <[байтугай]@[байх]>331 & <[болтугай]@[болох]>79 & <[мандтугай]@[мандах]>10
QFLEX: ø;тугай & ø;тугай & ø;тугай
REVWORD: йагутйаб & йагутлоб & йагутднам
FREQ: 420
FREQALL: 0
RANG: 134
QWORDF: <байтугай>331 & <болтугай>79 & <мандтугай>10
GRAMFORM: NOM@VF.SALUT
LEXEMA: [байтугай]@[байх] & [болтугай]@[болох] & [мандтугай]@[мандах]
WORDFORM: болоосой & байгаасай
QGRAM: <NOM@VF.SPER>50 & <NOM@VF.SPER>19
QLEX: <[болоосой]@[болох]>50 & <[байгаасай]@[байх]>19
QFLEX: ø;осой & ø;гаасай
REVWORD: йосоолоб & йасаагйаб
FREQ: 69
FREQALL: 0
RANG: 262
QWORDF: <болоосой>50 & <байгаасай>19
GRAMFORM: NOM@VF.SPER
LEXEMA: [болоосой]@[болох] & [байгаасай]@[байх]
WORDFORM: 2-р & 1-р & 11-р & 12-р & 3-р & 9-р
QGRAM: <NUM.ORD-NOM>22 & <NUM.ORD-NOM>11 & <NUM.ORD-NOM>8 & <NUM.ORD-NOM>6 & <NUM.ORD-NOM>5 & <NUM.ORD-NOM>5
QLEX: <[*2]>22 & <[*1]>11 & <[*11]>8 & <[*12]>6 & <[*3]>5 & <[*9]>5
QFLEX: -р & -р & -р & -р & -р & -р
REVWORD: р-2 & р-1 & р-11 & р-21 & р-3 & р-9
FREQ: 57
FREQALL: 79
RANG: 272
QWORDF: <2-р>22 & <1-р>11 & <11-р>8 & <12-р>6 & <3-р>5 & <9-р>5
GRAMFORM: NUM.ORD-NOM
LEXEMA: [*2] & [*1] & [*11] & [*12] & [*3] & [*9]
WORDFORM: явагч & хайрлагч & харагдагч & болгогч & хүлээгч
QGRAM: <PC.ACT>9 & <PC.ACT>7 & <PC.ACT>7 & <PC.ACT>6 & <PC.ACT>6
QLEX: <[явах]>9 & <[хайрлах]>7 & <[харагдах]>7 & <[болгох]>6 & <[хүлээх]>6
QFLEX: гч & гч & гч & гч & гч
REVWORD: чгавя & чгалрйах & чгадгарах & чгоглоб & чгээл}FA40+U{х
FREQ: 35
FREQALL: 1
RANG: 319
QWORDF: <явагч>9 & <хайрлагч>7 & <харагдагч>7 & <болгогч>6 & <хүлээгч>6
GRAMFORM: PC.ACT
LEXEMA: [явах] & [хайрлах] & [харагдах] & [болгох] & [хүлээх]
WORDFORM: бодууштай & мэдүүштэй & авууштай & явууштай
QGRAM: <PC.APT-COM-NOM>9 & <PC.APT-COM-NOM>9 & <PC.APT-COM-NOM>7 & <PC.APT-COM-NOM>5
QLEX: <[бодох]>9 & <[мэдэх]>9 & <[авах]>7 & <[явах]>5
QFLEX: ууштай & {U+ø4AF}{U+ø4AF}штэй & ууштай & ууштай
REVWORD: йатшуудоб & йэтш}FA40+U{}FA40+U{дэм & йатшуува & йатшуувя
FREQ: 30
FREQALL: 79
RANG: 337
QWORDF: <бодууштай>9 & <мэдүүштэй>9 & <авууштай>7 & <явууштай>5
GRAMFORM: PC.APT-COM-NOM
LEXEMA: [бодох] & [мэдэх] & [авах] & [явах]
WORDFORM: цүнхнээсээ
QGRAM: <PC.DMIN-ABL-POSS.REFL>5
QLEX: <[цүнх]>5
QFLEX: хнээсээ
REVWORD: ээсээнхн}FA40+U{ц
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 518
QWORDF: <цүнхнээсээ>5
GRAMFORM: PC.DMIN-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [цүнх]
WORDFORM: зуурхан
QGRAM: <PC.DMIN-NOM>9
QLEX: <[зуурах]>9
QFLEX: #
REVWORD: нахрууз
FREQ: 9
FREQALL: 12
RANG: 452
QWORDF: <зуурхан>9
GRAMFORM: PC.DMIN-NOM
LEXEMA: [зуурах]
WORDFORM: мэдэхнээ & гэхнээ & орохноо
QGRAM: <PC.DMIN-POSS.REFL>31 & <PC.DMIN-POSS.REFL>10 & <PC.DMIN-POSS.REFL>6
QLEX: <[мэдэх]>31 & <[гэх]>10 & <[орох]>6
QFLEX: хнээ & хнээ & хноо
REVWORD: ээнхэдэм & ээнхэг & оонхоро
FREQ: 47
FREQALL: 75
RANG: 294
QWORDF: <мэдэхнээ>31 & <гэхнээ>10 & <орохноо>6
GRAMFORM: PC.DMIN-POSS.REFL
LEXEMA: [мэдэх] & [гэх] & [орох]
WORDFORM: эгээ
QGRAM: <PC.DUR>34
QLEX: <[эгэх]>34
QFLEX: #
REVWORD: ээгэ
FREQ: 34
FREQALL: 0
RANG: 322
QWORDF: <эгээ>34
GRAMFORM: PC.DUR
LEXEMA: [эгэх]
WORDFORM: яваагаас
QGRAM: <PC.DUR-ABL>6
QLEX: <[явах]>6
QFLEX: #
REVWORD: саагаавя
FREQ: 6
FREQALL: 7
RANG: 495
QWORDF: <яваагаас>6
GRAMFORM: PC.DUR-ABL
LEXEMA: [явах]
WORDFORM: явааг
QGRAM: <PC.DUR-ACC>76
QLEX: <[явах]>76
QFLEX: #
REVWORD: гаавя
FREQ: 76
FREQALL: 140
RANG: 250
QWORDF: <явааг>76
GRAMFORM: PC.DUR-ACC
LEXEMA: [явах]
WORDFORM: чадаагүй & яваагүй & олоогүй & мартаагүй & сонсоогүй & хийгээгүй & сураагүй & арилаагүй & тасраагүй & төрөөгүй & харагдаагүй & очоогүй & уулзаагүй & анзаараагүй & багтаагүй & олдоогүй & алаагүй & ядраагүй & авчраагүй & айгаагүй & тохиолдоогүй & туслаагүй & ухаараагүй & гомдоогүй & дутаагүй & нээгээгүй
QGRAM: <PC.DUR-CAR-NOM>111 & <PC.DUR-CAR-NOM>56 & <PC.DUR-CAR-NOM>34 & <PC.DUR-CAR-NOM>33 & <PC.DUR-CAR-NOM>30 & <PC.DUR-CAR-NOM>30 & <PC.DUR-CAR-NOM>21 & <PC.DUR-CAR-NOM>15 & <PC.DUR-CAR-NOM>13 & <PC.DUR-CAR-NOM>12 & <PC.DUR-CAR-NOM>11 & <PC.DUR-CAR-NOM>10 & <PC.DUR-CAR-NOM>10 & <PC.DUR-CAR-NOM>8 & <PC.DUR-CAR-NOM>8 & <PC.DUR-CAR-NOM>8 & <PC.DUR-CAR-NOM>7 & <PC.DUR-CAR-NOM>7 & <PC.DUR-CAR-NOM>6 & <PC.DUR-CAR-NOM>6 & <PC.DUR-CAR-NOM>6 & <PC.DUR-CAR-NOM>6 & <PC.DUR-CAR-NOM>6 & <PC.DUR-CAR-NOM>5 & <PC.DUR-CAR-NOM>5 & <PC.DUR-CAR-NOM>5
QLEX: <[чадах]>111 & <[явах]>56 & <[олох]>34 & <[мартах]>33 & <[сонсох]>30 & <[хийх]>30 & <[сурах]>21 & <[арилах]>15 & <[тасрах]>13 & <[төрөх]>12 & <[харагдах]>11 & <[очих]>10 & <[уулзах]>10 & <[анзаарах]>8 & <[багтах]>8 & <[олдох]>8 & <[алах]>7 & <[ядрах]>7 & <[авчрах]>6 & <[айх]>6 & <[тохиолдох]>6 & <[туслах]>6 & <[ухаарах]>6 & <[гомдох]>5 & <[дутах]>5 & <[нээх]>5
QFLEX: ааг{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & оог{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & оог{U+ø4AF}й & гээг{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & {U+ø4E9}г{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & оог{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & оог{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & гааг{U+ø4AF}й & оог{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & оог{U+ø4AF}й & ааг{U+ø4AF}й & гээг{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{гаадач & й}FA40+U{гаавя & й}FA40+U{гооло & й}FA40+U{гаатрам & й}FA40+U{гооснос & й}FA40+U{гээгйих & й}FA40+U{гаарус & й}FA40+U{гаалира & й}FA40+U{гаарсат & й}FA40+U{г}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{т & й}FA40+U{гаадгарах & й}FA40+U{гоочо & й}FA40+U{гаазлуу & й}FA40+U{гаараазна & й}FA40+U{гаатгаб & й}FA40+U{гоодло & й}FA40+U{гаала & й}FA40+U{гаардя & й}FA40+U{гаарчва & й}FA40+U{гаагйа & й}FA40+U{гоодлоихот & й}FA40+U{гаалсут & й}FA40+U{гаарааху & й}FA40+U{гоодмог & й}FA40+U{гаатуд & й}FA40+U{гээгээн
FREQ: 469
FREQALL: 587
RANG: 128
QWORDF: <чадаагүй>111 & <яваагүй>56 & <олоогүй>34 & <мартаагүй>33 & <сонсоогүй>30 & <хийгээгүй>30 & <сураагүй>21 & <арилаагүй>15 & <тасраагүй>13 & <төрөөгүй>12 & <харагдаагүй>11 & <очоогүй>10 & <уулзаагүй>10 & <анзаараагүй>8 & <багтаагүй>8 & <олдоогүй>8 & <алаагүй>7 & <ядраагүй>7 & <авчраагүй>6 & <айгаагүй>6 & <тохиолдоогүй>6 & <туслаагүй>6 & <ухаараагүй>6 & <гомдоогүй>5 & <дутаагүй>5 & <нээгээгүй>5
GRAMFORM: PC.DUR-CAR-NOM
LEXEMA: [чадах] & [явах] & [олох] & [мартах] & [сонсох] & [хийх] & [сурах] & [арилах] & [тасрах] & [төрөх] & [харагдах] & [очих] & [уулзах] & [анзаарах] & [багтах] & [олдох] & [алах] & [ядрах] & [авчрах] & [айх] & [тохиолдох] & [туслах] & [ухаарах] & [гомдох] & [дутах] & [нээх]
WORDFORM: яваадаа
QGRAM: <PC.DUR-DAT-POSS.REFL>15
QLEX: <[явах]>15
QFLEX: аадаа
REVWORD: аадаавя
FREQ: 15
FREQALL: 1
RANG: 401
QWORDF: <яваадаа>15
GRAMFORM: PC.DUR-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [явах]
WORDFORM: яваагийн & гоожоогийн
QGRAM: <PC.DUR-GEN>16 & <PC.DUR-GEN>6
QLEX: <[явах]>16 & <[гоожих]>6
QFLEX: аагийн & оогийн
REVWORD: нйигаавя & нйигоожоог
FREQ: 22
FREQALL: 14
RANG: 366
QWORDF: <яваагийн>16 & <гоожоогийн>6
GRAMFORM: PC.DUR-GEN
LEXEMA: [явах] & [гоожих]
WORDFORM: яваагийнхаа
QGRAM: <PC.DUR-GEN-SUBST-POSS.REFL>5
QLEX: <[явах]>5
QFLEX: аагийнхаа
REVWORD: аахнйигаавя
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 519
QWORDF: <яваагийнхаа>5
GRAMFORM: PC.DUR-GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [явах]
WORDFORM: яваагаар
QGRAM: <PC.DUR-INSTR>5
QLEX: <[явах]>5
QFLEX: #
REVWORD: раагаавя
FREQ: 5
FREQALL: 3
RANG: 520
QWORDF: <яваагаар>5
GRAMFORM: PC.DUR-INSTR
LEXEMA: [явах]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
261068775
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov