Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: шунх
QGRAM: <NOM@SUBST-NOM>6
QLEX: <[шунх]@[шунах]>6
QFLEX: ø;х
REVWORD: хнуш
FREQ: 6
FREQALL: 10
RANG: 493
QWORDF: <шунх>6
GRAMFORM: NOM@SUBST-NOM
LEXEMA: [шунх]@[шунах]
WORDFORM: өөрийнх & хүнийх & хэнийх & ахынх & талынх & таных & бусдынх
QGRAM: <NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM>41 & <NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM>18 & <NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM>12 & <NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM>8 & <NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM>8 & <NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM>6 & <NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM>5
QLEX: <[өөрийнх]@[өөрийн]@[өөр]>41 & <[хүнийх]@[хүний]@[хүн]>18 & <[хэнийх]@[хэний]@[хэн]>12 & <[ахынх]@[ахын]@[ах]>8 & <[талынх]@[талын]@[тал]>8 & <[таных]@[таны]@[тана]>6 & <[бусдынх]@[бусдын]@[бусад]>5
QFLEX: ø;х;ийнх & ø;х;ийх & ø;х;ийх & ø;х;ынх & ø;х;ынх & ø;х;ых & ø;х;дынх
REVWORD: хнйир}9E40+U{}9E40+U{ & хйин}FA40+U{х & хйинэх & хныха & хнылат & хынат & хныдсуб
FREQ: 98
FREQALL: 457
RANG: 234
QWORDF: <өөрийнх>41 & <хүнийх>18 & <хэнийх>12 & <ахынх>8 & <талынх>8 & <таных>6 & <бусдынх>5
GRAMFORM: NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM
LEXEMA: [өөрийнх]@[өөрийн]@[өөр] & [хүнийх]@[хүний]@[хүн] & [хэнийх]@[хэний]@[хэн] & [ахынх]@[ахын]@[ах] & [талынх]@[талын]@[тал] & [таных]@[таны]@[тана] & [бусдынх]@[бусдын]@[бусад]
WORDFORM: чинийх
QGRAM: <NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM>20
QLEX: <[чинийх]@[чиний]@[чин]@[чи]>20
QFLEX: ø;х;ийх;нийх
REVWORD: хйинич
FREQ: 20
FREQALL: 25
RANG: 379
QWORDF: <чинийх>20
GRAMFORM: NOM@SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM@GEN-SUBST-NOM
LEXEMA: [чинийх]@[чиний]@[чин]@[чи]
WORDFORM: хувь & харь & говь & тань & дарь & барь & боль & дууль & сааль & даль & тууль
QGRAM: <NOM@VF-IMP>379 & <NOM@VF-IMP>100 & <NOM@VF-IMP>81 & <NOM@VF-IMP>71 & <NOM@VF-IMP>42 & <NOM@VF-IMP>38 & <NOM@VF-IMP>25 & <NOM@VF-IMP>20 & <NOM@VF-IMP>16 & <NOM@VF-IMP>6 & <NOM@VF-IMP>5
QLEX: <[хувь]@[хувих]>379 & <[харь]@[харих]>100 & <[говь]@[гових]>81 & <[тань]@[таних]>71 & <[дарь]@[дарих]>42 & <[барь]@[барих]>38 & <[боль]@[болих]>25 & <[дууль]@[дуулих]>20 & <[сааль]@[саалих]>16 & <[даль]@[далих]>6 & <[тууль]@[туулих]>5
QFLEX: ø;ь & ø;ь & ø;ь & ø;ь & ø;ь & ø;ь & ø;ь & ø;ь & ø;ь & ø;ь & ø;ь
REVWORD: ьвух & ьрах & ьвог & ьнат & ьрад & ьраб & ьлоб & ьлууд & ьлаас & ьлад & ьлуут
FREQ: 783
FREQALL: 0
RANG: 100
QWORDF: <хувь>379 & <харь>100 & <говь>81 & <тань>71 & <дарь>42 & <барь>38 & <боль>25 & <дууль>20 & <сааль>16 & <даль>6 & <тууль>5
GRAMFORM: NOM@VF-IMP
LEXEMA: [хувь]@[хувих] & [харь]@[харих] & [говь]@[гових] & [тань]@[таних] & [дарь]@[дарих] & [барь]@[барих] & [боль]@[болих] & [дууль]@[дуулих] & [сааль]@[саалих] & [даль]@[далих] & [тууль]@[туулих]
WORDFORM: гээч & зураач & манаач & талийгаач & бичээч & судлаач & бариач & алаач & бүрээч & дуулаач
QGRAM: <NOM@VF.FEST>125 & <NOM@VF.FEST>37 & <NOM@VF.FEST>36 & <NOM@VF.FEST>34 & <NOM@VF.FEST>28 & <NOM@VF.FEST>11 & <NOM@VF.FEST>7 & <NOM@VF.FEST>5 & <NOM@VF.FEST>5 & <NOM@VF.FEST>5
QLEX: <[гээч]@[гэх]>125 & <[зураач]@[зурах]>37 & <[манаач]@[манах]>36 & <[талийгаач]@[талийх]>34 & <[бичээч]@[бичих]>28 & <[судлаач]@[судлах]>11 & <[бариач]@[барих]>7 & <[алаач]@[алах]>5 & <[бүрээч]@[бүрэх]>5 & <[дуулаач]@[дуулах]>5
QFLEX: ø;эч & ø;ач & ø;ач & ø;гаач & ø;ээч & ø;ач & ø;ач & ø;ач & ø;эч & ø;ач
REVWORD: чээг & чааруз & чаанам & чаагйилат & чээчиб & чаалдус & чаираб & чаала & чээр}FA40+U{б & чаалууд
FREQ: 293
FREQALL: 0
RANG: 160
QWORDF: <гээч>125 & <зураач>37 & <манаач>36 & <талийгаач>34 & <бичээч>28 & <судлаач>11 & <бариач>7 & <алаач>5 & <бүрээч>5 & <дуулаач>5
GRAMFORM: NOM@VF.FEST
LEXEMA: [гээч]@[гэх] & [зураач]@[зурах] & [манаач]@[манах] & [талийгаач]@[талийх] & [бичээч]@[бичих] & [судлаач]@[судлах] & [бариач]@[барих] & [алаач]@[алах] & [бүрээч]@[бүрэх] & [дуулаач]@[дуулах]
WORDFORM: уу & үү & ээ & дэргэд & тун & урьд & амьд & цай & бай & ай & хооронд & ой & ид & утга & яв & дэлхий & оо & далай & хэр & чин & зай & суу & хорхой & тэг & зүй & үй & хай & агуу & бүрий & босго & түг & буурай & дүлий & шагай & шарга & оодой & уулга & шуу & атга & буд & элий & холхи & мэлмий & ний & сувай & сармай & ий & ханхай & архай & гүй & баяд & гуйлга & сага & гоёо & тавхай & чарай & арвай & танхай & хөр & салга & сарнай & балга & гүд & харуй & шувтарга & дуулга & мурий & улай & бамбай & илбэ & солби & суулга & сэлбэ & торой & ундарга & агуулга & балба & ойлго & туу
QGRAM: <NOM@VF.IMP>2792 & <NOM@VF.IMP>1441 & <NOM@VF.IMP>1416 & <NOM@VF.IMP>683 & <NOM@VF.IMP>570 & <NOM@VF.IMP>515 & <NOM@VF.IMP>447 & <NOM@VF.IMP>412 & <NOM@VF.IMP>289 & <NOM@VF.IMP>287 & <NOM@VF.IMP>242 & <NOM@VF.IMP>233 & <NOM@VF.IMP>226 & <NOM@VF.IMP>214 & <NOM@VF.IMP>204 & <NOM@VF.IMP>197 & <NOM@VF.IMP>165 & <NOM@VF.IMP>137 & <NOM@VF.IMP>128 & <NOM@VF.IMP>128 & <NOM@VF.IMP>112 & <NOM@VF.IMP>82 & <NOM@VF.IMP>79 & <NOM@VF.IMP>59 & <NOM@VF.IMP>57 & <NOM@VF.IMP>54 & <NOM@VF.IMP>53 & <NOM@VF.IMP>46 & <NOM@VF.IMP>43 & <NOM@VF.IMP>37 & <NOM@VF.IMP>34 & <NOM@VF.IMP>33 & <NOM@VF.IMP>33 & <NOM@VF.IMP>33 & <NOM@VF.IMP>33 & <NOM@VF.IMP>32 & <NOM@VF.IMP>30 & <NOM@VF.IMP>30 & <NOM@VF.IMP>29 & <NOM@VF.IMP>26 & <NOM@VF.IMP>24 & <NOM@VF.IMP>23 & <NOM@VF.IMP>22 & <NOM@VF.IMP>19 & <NOM@VF.IMP>19 & <NOM@VF.IMP>18 & <NOM@VF.IMP>17 & <NOM@VF.IMP>17 & <NOM@VF.IMP>16 & <NOM@VF.IMP>16 & <NOM@VF.IMP>15 & <NOM@VF.IMP>15 & <NOM@VF.IMP>15 & <NOM@VF.IMP>14 & <NOM@VF.IMP>14 & <NOM@VF.IMP>14 & <NOM@VF.IMP>12 & <NOM@VF.IMP>12 & <NOM@VF.IMP>11 & <NOM@VF.IMP>10 & <NOM@VF.IMP>10 & <NOM@VF.IMP>9 & <NOM@VF.IMP>9 & <NOM@VF.IMP>9 & <NOM@VF.IMP>9 & <NOM@VF.IMP>8 & <NOM@VF.IMP>8 & <NOM@VF.IMP>8 & <NOM@VF.IMP>7 & <NOM@VF.IMP>7 & <NOM@VF.IMP>7 & <NOM@VF.IMP>7 & <NOM@VF.IMP>7 & <NOM@VF.IMP>6 & <NOM@VF.IMP>6 & <NOM@VF.IMP>5 & <NOM@VF.IMP>5 & <NOM@VF.IMP>5 & <NOM@VF.IMP>5
QLEX: <[уу]@[уух]>2792 & <[үү]@[үүх]>1441 & <[ээ]@[ээх]>1416 & <[дэргэд]@[дэргэдэх]>683 & <[тун]@[тунах]>570 & <[урьд]@[урьдах]>515 & <[амьд]@[амьдах]>447 & <[цай]@[цайх]>412 & <[бай]@[байх]>289 & <[ай]@[айх]>287 & <[хооронд]@[хоорондох]>242 & <[ой]@[ойх]>233 & <[ид]@[идэх]>226 & <[утга]@[утгах]>214 & <[яв]@[явах]>204 & <[дэлхий]@[дэлхийх]>197 & <[оо]@[оох]>165 & <[далай]@[далайх]>137 & <[хэр]@[хэрэх]>128 & <[чин]@[чинэх]>128 & <[зай]@[зайх]>112 & <[суу]@[суух]>82 & <[хорхой]@[хорхойх]>79 & <[тэг]@[тэгэх]>59 & <[зүй]@[зүйх]>57 & <[үй]@[үйх]>54 & <[хай]@[хайх]>53 & <[агуу]@[агуух]>46 & <[бүрий]@[бүрийх]>43 & <[босго]@[босгох]>37 & <[түг]@[түгэх]>34 & <[буурай]@[буурайх]>33 & <[дүлий]@[дүлийх]>33 & <[шагай]@[шагайх]>33 & <[шарга]@[шаргах]>33 & <[оодой]@[оодойх]>32 & <[уулга]@[уулгах]>30 & <[шуу]@[шуух]>30 & <[атга]@[атгах]>29 & <[буд]@[будах]>26 & <[элий]@[элийх]>24 & <[холхи]@[холхих]>23 & <[мэлмий]@[мэлмийх]>22 & <[ний]@[нийх]>19 & <[сувай]@[сувайх]>19 & <[сармай]@[сармайх]>18 & <[ий]@[ийх]>17 & <[ханхай]@[ханхайх]>17 & <[архай]@[архайх]>16 & <[гүй]@[гүйх]>16 & <[баяд]@[баядах]>15 & <[гуйлга]@[гуйлгах]>15 & <[сага]@[сагах]>15 & <[гоёо]@[гоёох]>14 & <[тавхай]@[тавхайх]>14 & <[чарай]@[чарайх]>14 & <[арвай]@[арвайх]>12 & <[танхай]@[танхайх]>12 & <[хөр]@[хөрх]>11 & <[салга]@[салгах]>10 & <[сарнай]@[сарнайх]>10 & <[балга]@[балгах]>9 & <[гүд]@[гүдэх]>9 & <[харуй]@[харуйх]>9 & <[шувтарга]@[шувтаргах]>9 & <[дуулга]@[дуулгах]>8 & <[мурий]@[мурийх]>8 & <[улай]@[улайх]>8 & <[бамбай]@[бамбайх]>7 & <[илбэ]@[илбэх]>7 & <[солби]@[солбих]>7 & <[суулга]@[суулгах]>7 & <[сэлбэ]@[сэлбэх]>7 & <[торой]@[торойх]>6 & <[ундарга]@[ундаргах]>6 & <[агуулга]@[агуулгах]>5 & <[балба]@[балбах]>5 & <[ойлго]@[ойлгох]>5 & <[туу]@[туух]>5
QFLEX: ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø
REVWORD: уу & }FA40+U{}FA40+U{ & ээ & дэгрэд & нут & дьру & дьма & йац & йаб & йа & днороох & йо & ди & агту & вя & йихлэд & оо & йалад & рэх & нич & йаз & уус & йохрох & гэт & й}FA40+U{з & й}FA40+U{ & йах & ууга & йир}FA40+U{б & огсоб & г}FA40+U{т & йарууб & йил}FA40+U{д & йагаш & аграш & йодоо & аглуу & ууш & агта & дуб & йилэ & ихлох & йимлэм & йин & йавус & йамрас & йи & йахнах & йахра & й}FA40+U{г & дяаб & аглйуг & агас & о}1540+U{ог & йахват & йарач & йавра & йахнат & р}9E40+U{х & аглас & йанрас & аглаб & д}FA40+U{г & йурах & агратвуш & аглууд & йирум & йалу & йабмаб & эбли & иблос & аглуус & эблэс & йорот & аградну & аглууга & аблаб & оглйо & уут
FREQ: 12121
FREQALL: 0
RANG: 17
QWORDF: <уу>2792 & <үү>1441 & <ээ>1416 & <дэргэд>683 & <тун>570 & <урьд>515 & <амьд>447 & <цай>412 & <бай>289 & <ай>287 & <хооронд>242 & <ой>233 & <ид>226 & <утга>214 & <яв>204 & <дэлхий>197 & <оо>165 & <далай>137 & <хэр>128 & <чин>128 & <зай>112 & <суу>82 & <хорхой>79 & <тэг>59 & <зүй>57 & <үй>54 & <хай>53 & <агуу>46 & <бүрий>43 & <босго>37 & <түг>34 & <буурай>33 & <дүлий>33 & <шагай>33 & <шарга>33 & <оодой>32 & <уулга>30 & <шуу>30 & <атга>29 & <буд>26 & <элий>24 & <холхи>23 & <мэлмий>22 & <ний>19 & <сувай>19 & <сармай>18 & <ий>17 & <ханхай>17 & <архай>16 & <гүй>16 & <баяд>15 & <гуйлга>15 & <сага>15 & <гоёо>14 & <тавхай>14 & <чарай>14 & <арвай>12 & <танхай>12 & <хөр>11 & <салга>10 & <сарнай>10 & <балга>9 & <гүд>9 & <харуй>9 & <шувтарга>9 & <дуулга>8 & <мурий>8 & <улай>8 & <бамбай>7 & <илбэ>7 & <солби>7 & <суулга>7 & <сэлбэ>7 & <торой>6 & <ундарга>6 & <агуулга>5 & <балба>5 & <ойлго>5 & <туу>5
GRAMFORM: NOM@VF.IMP
LEXEMA: [уу]@[уух] & [үү]@[үүх] & [ээ]@[ээх] & [дэргэд]@[дэргэдэх] & [тун]@[тунах] & [урьд]@[урьдах] & [амьд]@[амьдах] & [цай]@[цайх] & [бай]@[байх] & [ай]@[айх] & [хооронд]@[хоорондох] & [ой]@[ойх] & [ид]@[идэх] & [утга]@[утгах] & [яв]@[явах] & [дэлхий]@[дэлхийх] & [оо]@[оох] & [далай]@[далайх] & [хэр]@[хэрэх] & [чин]@[чинэх] & [зай]@[зайх] & [суу]@[суух] & [хорхой]@[хорхойх] & [тэг]@[тэгэх] & [зүй]@[зүйх] & [үй]@[үйх] & [хай]@[хайх] & [агуу]@[агуух] & [бүрий]@[бүрийх] & [босго]@[босгох] & [түг]@[түгэх] & [буурай]@[буурайх] & [дүлий]@[дүлийх] & [шагай]@[шагайх] & [шарга]@[шаргах] & [оодой]@[оодойх] & [уулга]@[уулгах] & [шуу]@[шуух] & [атга]@[атгах] & [буд]@[будах] & [элий]@[элийх] & [холхи]@[холхих] & [мэлмий]@[мэлмийх] & [ний]@[нийх] & [сувай]@[сувайх] & [сармай]@[сармайх] & [ий]@[ийх] & [ханхай]@[ханхайх] & [архай]@[архайх] & [гүй]@[гүйх] & [баяд]@[баядах] & [гуйлга]@[гуйлгах] & [сага]@[сагах] & [гоёо]@[гоёох] & [тавхай]@[тавхайх] & [чарай]@[чарайх] & [арвай]@[арвайх] & [танхай]@[танхайх] & [хөр]@[хөрх] & [салга]@[салгах] & [сарнай]@[сарнайх] & [балга]@[балгах] & [гүд]@[гүдэх] & [харуй]@[харуйх] & [шувтарга]@[шувтаргах] & [дуулга]@[дуулгах] & [мурий]@[мурийх] & [улай]@[улайх] & [бамбай]@[бамбайх] & [илбэ]@[илбэх] & [солби]@[солбих] & [суулга]@[суулгах] & [сэлбэ]@[сэлбэх] & [торой]@[торойх] & [ундарга]@[ундаргах] & [агуулга]@[агуулгах] & [балба]@[балбах] & [ойлго]@[ойлгох] & [туу]@[туух]
WORDFORM: буу & хий & од & үүд & зуу & зүү & хавирга & булга
QGRAM: <NOM@VF.IMP@ABS-NOM>341 & <NOM@VF.IMP@ABS-NOM>188 & <NOM@VF.IMP@ABS-NOM>174 & <NOM@VF.IMP@ABS-NOM>127 & <NOM@VF.IMP@ABS-NOM>64 & <NOM@VF.IMP@ABS-NOM>49 & <NOM@VF.IMP@ABS-NOM>23 & <NOM@VF.IMP@ABS-NOM>22
QLEX: <[буу]@[буух]@[буу(н)]>341 & <[хий]@[хийх]@[хий(н)]>188 & <[од]@[одох]@[од(он)]>174 & <[үүд]@[үүдэх]@[үүд(эн)]>127 & <[зуу]@[зуух]@[зуу(н)]>64 & <[зүү]@[зүүх]@[зүү(н)]>49 & <[хавирга]@[хавиргах]@[хавирга(н)]>23 & <[булга]@[булгах]@[булга(н)]>22
QFLEX: ø;ø;ø & ø;ø;ø & ø;ø;ø & ø;ø;ø & ø;ø;ø & ø;ø;ø & ø;ø;ø & ø;ø;ø
REVWORD: ууб & йих & до & д}FA40+U{}FA40+U{ & ууз & }FA40+U{}FA40+U{з & агривах & аглуб
FREQ: 988
FREQALL: 0
RANG: 88
QWORDF: <буу>341 & <хий>188 & <од>174 & <үүд>127 & <зуу>64 & <зүү>49 & <хавирга>23 & <булга>22
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@ABS-NOM
LEXEMA: [буу]@[буух]@[буу(н)] & [хий]@[хийх]@[хий(н)] & [од]@[одох]@[од(он)] & [үүд]@[үүдэх]@[үүд(эн)] & [зуу]@[зуух]@[зуу(н)] & [зүү]@[зүүх]@[зүү(н)] & [хавирга]@[хавиргах]@[хавирга(н)] & [булга]@[булгах]@[булга(н)]
WORDFORM: зантай & сартай & голтой & гантай & мантай
QGRAM: <NOM@VF.IMP@COM-NOM>88 & <NOM@VF.IMP@COM-NOM>36 & <NOM@VF.IMP@COM-NOM>33 & <NOM@VF.IMP@COM-NOM>19 & <NOM@VF.IMP@COM-NOM>6
QLEX: <[зантай]@[зантайх]@[зан(г)]>88 & <[сартай]@[сартайх]@[сар(ан)]>36 & <[голтой]@[голтойх]@[гол]>33 & <[гантай]@[гантайх]@[ган(г)]>19 & <[мантай]@[мантайх]@[ман]>6
QFLEX: ø;ø;тай & ø;ø;тай & ø;ø;той & ø;ø;тай & ø;ø;тай
REVWORD: йатназ & йатрас & йотлог & йатнаг & йатнам
FREQ: 182
FREQALL: 0
RANG: 186
QWORDF: <зантай>88 & <сартай>36 & <голтой>33 & <гантай>19 & <мантай>6
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@COM-NOM
LEXEMA: [зантай]@[зантайх]@[зан(г)] & [сартай]@[сартайх]@[сар(ан)] & [голтой]@[голтойх]@[гол] & [гантай]@[гантайх]@[ган(г)] & [мантай]@[мантайх]@[ман]
WORDFORM: лавтай
QGRAM: <NOM@VF.IMP@COM-NOM@COM-NOM>33
QLEX: <[лавтай]@[лавтайх]@[лав]@[лав(ан)]>33
QFLEX: ø;ø;тай;тай
REVWORD: йатвал
FREQ: 33
FREQALL: 0
RANG: 329
QWORDF: <лавтай>33
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@COM-NOM@COM-NOM
LEXEMA: [лавтай]@[лавтайх]@[лав]@[лав(ан)]
WORDFORM: хувин
QGRAM: <NOM@VF.IMP@CVB.MOD>55
QLEX: <[хувин]@[хувинах]@[хувих]>55
QFLEX: ø;ø;н
REVWORD: нивух
FREQ: 55
FREQALL: 0
RANG: 276
QWORDF: <хувин>55
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@CVB.MOD
LEXEMA: [хувин]@[хувинах]@[хувих]
WORDFORM: урт & эцэст & хажууд & мэнд & хоёрт & хайрт & сүүлд & тухайд & бүрд & ангид & сайд & буланд & ханд & ёроолд & бод & эвэрт & дашрамд & дорд & намд & багад & далимд & онгод & шаварт & ойрд & багт & тагт & хэвт & урууд & угт & буйд & манд & дүрд & үлд
QGRAM: <NOM@VF.IMP@DAT>647 & <NOM@VF.IMP@DAT>320 & <NOM@VF.IMP@DAT>254 & <NOM@VF.IMP@DAT>224 & <NOM@VF.IMP@DAT>208 & <NOM@VF.IMP@DAT>163 & <NOM@VF.IMP@DAT>112 & <NOM@VF.IMP@DAT>111 & <NOM@VF.IMP@DAT>98 & <NOM@VF.IMP@DAT>91 & <NOM@VF.IMP@DAT>90 & <NOM@VF.IMP@DAT>86 & <NOM@VF.IMP@DAT>86 & <NOM@VF.IMP@DAT>79 & <NOM@VF.IMP@DAT>73 & <NOM@VF.IMP@DAT>34 & <NOM@VF.IMP@DAT>29 & <NOM@VF.IMP@DAT>26 & <NOM@VF.IMP@DAT>22 & <NOM@VF.IMP@DAT>21 & <NOM@VF.IMP@DAT>17 & <NOM@VF.IMP@DAT>16 & <NOM@VF.IMP@DAT>15 & <NOM@VF.IMP@DAT>14 & <NOM@VF.IMP@DAT>12 & <NOM@VF.IMP@DAT>12 & <NOM@VF.IMP@DAT>12 & <NOM@VF.IMP@DAT>11 & <NOM@VF.IMP@DAT>10 & <NOM@VF.IMP@DAT>9 & <NOM@VF.IMP@DAT>7 & <NOM@VF.IMP@DAT>6 & <NOM@VF.IMP@DAT>6
QLEX: <[урт]@[уртах]@[ур]>647 & <[эцэст]@[эцэстэх]@[эцэс]>320 & <[хажууд]@[хажуудах]@[хажуу]>254 & <[мэнд]@[мэндэх]@[мэн]>224 & <[хоёрт]@[хоёртох]@[хоёр]>208 & <[хайрт]@[хайртах]@[хайр]>163 & <[сүүлд]@[сүүлдэх]@[сүүл]>112 & <[тухайд]@[тухайдах]@[тухай]>111 & <[бүрд]@[бүрдэх]@[бүр]>98 & <[ангид]@[ангидах]@[анги]>91 & <[сайд]@[сайдах]@[сай]>90 & <[буланд]@[буландах]@[булан(г)]>86 & <[ханд]@[хандах]@[хан]>86 & <[ёроолд]@[ёроолдох]@[ёроол]>79 & <[бод]@[бодох]@[бо]>73 & <[эвэрт]@[эвэртэх]@[эвэр]>34 & <[дашрамд]@[дашрамдах]@[дашрам]>29 & <[дорд]@[дордох]@[дор]>26 & <[намд]@[намдах]@[нам]>22 & <[багад]@[багадах]@[бага]>21 & <[далимд]@[далимдах]@[далим]>17 & <[онгод]@[онгодох]@[онго]>16 & <[шаварт]@[шавартах]@[шавар]>15 & <[ойрд]@[ойрдох]@[ойр]>14 & <[багт]@[багтах]@[баг]>12 & <[тагт]@[тагтах]@[таг]>12 & <[хэвт]@[хэвтэх]@[хэв]>12 & <[урууд]@[уруудах]@[уруу]>11 & <[угт]@[угтах]@[уг]>10 & <[буйд]@[буйдах]@[буй]>9 & <[манд]@[мандах]@[ман]>7 & <[дүрд]@[дүрдэх]@[дүр]>6 & <[үлд]@[үлдэх]@[үл]>6
QFLEX: ø;ø;т & ø;ø;т & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;т & ø;ø;т & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;т & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;т & ø;ø;д & ø;ø;т & ø;ø;т & ø;ø;т & ø;ø;д & ø;ø;т & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д & ø;ø;д
REVWORD: тру & тсэцэ & дуужах & днэм & тр}1540+U{ох & трйах & дл}FA40+U{}FA40+U{с & дйахут & др}FA40+U{б & дигна & дйас & дналуб & днах & длоор}1540+U{ & доб & трэвэ & дмаршад & дрод & дман & дагаб & дмилад & догно & траваш & дрйо & тгаб & тгат & твэх & дууру & тгу & дйуб & днам & др}FA40+U{д & дл}FA40+U{
FREQ: 2921
FREQALL: 0
RANG: 50
QWORDF: <урт>647 & <эцэст>320 & <хажууд>254 & <мэнд>224 & <хоёрт>208 & <хайрт>163 & <сүүлд>112 & <тухайд>111 & <бүрд>98 & <ангид>91 & <сайд>90 & <буланд>86 & <ханд>86 & <ёроолд>79 & <бод>73 & <эвэрт>34 & <дашрамд>29 & <дорд>26 & <намд>22 & <багад>21 & <далимд>17 & <онгод>16 & <шаварт>15 & <ойрд>14 & <багт>12 & <тагт>12 & <хэвт>12 & <урууд>11 & <угт>10 & <буйд>9 & <манд>7 & <дүрд>6 & <үлд>6
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@DAT
LEXEMA: [урт]@[уртах]@[ур] & [эцэст]@[эцэстэх]@[эцэс] & [хажууд]@[хажуудах]@[хажуу] & [мэнд]@[мэндэх]@[мэн] & [хоёрт]@[хоёртох]@[хоёр] & [хайрт]@[хайртах]@[хайр] & [сүүлд]@[сүүлдэх]@[сүүл] & [тухайд]@[тухайдах]@[тухай] & [бүрд]@[бүрдэх]@[бүр] & [ангид]@[ангидах]@[анги] & [сайд]@[сайдах]@[сай] & [буланд]@[буландах]@[булан(г)] & [ханд]@[хандах]@[хан] & [ёроолд]@[ёроолдох]@[ёроол] & [бод]@[бодох]@[бо] & [эвэрт]@[эвэртэх]@[эвэр] & [дашрамд]@[дашрамдах]@[дашрам] & [дорд]@[дордох]@[дор] & [намд]@[намдах]@[нам] & [багад]@[багадах]@[бага] & [далимд]@[далимдах]@[далим] & [онгод]@[онгодох]@[онго] & [шаварт]@[шавартах]@[шавар] & [ойрд]@[ойрдох]@[ойр] & [багт]@[багтах]@[баг] & [тагт]@[тагтах]@[таг] & [хэвт]@[хэвтэх]@[хэв] & [урууд]@[уруудах]@[уруу] & [угт]@[угтах]@[уг] & [буйд]@[буйдах]@[буй] & [манд]@[мандах]@[ман] & [дүрд]@[дүрдэх]@[дүр] & [үлд]@[үлдэх]@[үл]
WORDFORM: танд
QGRAM: <NOM@VF.IMP@DAT@DAT@DAT>166
QLEX: <[танд]@[тандах]@[тан]@[тан(г)]@[та]>166
QFLEX: ø;ø;д;д;нд
REVWORD: днат
FREQ: 166
FREQALL: 0
RANG: 197
QWORDF: <танд>166
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@DAT@DAT@DAT
LEXEMA: [танд]@[тандах]@[тан]@[тан(г)]@[та]
WORDFORM: маний
QGRAM: <NOM@VF.IMP@GEN>5
QLEX: <[маний]@[манийх]@[мань]>5
QFLEX: ø;ø;ий
REVWORD: йинам
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 517
QWORDF: <маний>5
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@GEN
LEXEMA: [маний]@[манийх]@[мань]
WORDFORM: дэн & цэн
QGRAM: <NOM@VF.IMP@NOM>36 & <NOM@VF.IMP@NOM>6
QLEX: <[дэн]@[дэнэх]@[дэн(г)]>36 & <[цэн]@[цэнэх]@[цэн(г)]>6
QFLEX: ø;ø;ø & ø;ø;ø
REVWORD: нэд & нэц
FREQ: 42
FREQALL: 0
RANG: 300
QWORDF: <дэн>36 & <цэн>6
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@NOM
LEXEMA: [дэн]@[дэнэх]@[дэн(г)] & [цэн]@[цэнэх]@[цэн(г)]
WORDFORM: чилээ
QGRAM: <NOM@VF.IMP@PC.DUR-NOM>6
QLEX: <[чилээ]@[чилээх]@[чилэх]>6
QFLEX: ø;ø;э
REVWORD: ээлич
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 494
QWORDF: <чилээ>6
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@PC.DUR-NOM
LEXEMA: [чилээ]@[чилээх]@[чилэх]
WORDFORM: булиа
QGRAM: <NOM@VF.IMP@POSS.REFL>11
QLEX: <[булиа]@[булиах]@[буль]>11
QFLEX: ø;ø;иа
REVWORD: аилуб
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 430
QWORDF: <булиа>11
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@POSS.REFL
LEXEMA: [булиа]@[булиах]@[буль]
WORDFORM: гуниг
QGRAM: <NOM@VF.IMP@VF.JUSS>75
QLEX: <[гуниг]@[гунигах]@[гуних]>75
QFLEX: ø;ø;г
REVWORD: гинуг
FREQ: 75
FREQALL: 0
RANG: 253
QWORDF: <гуниг>75
GRAMFORM: NOM@VF.IMP@VF.JUSS
LEXEMA: [гуниг]@[гунигах]@[гуних]
WORDFORM: гэв & хэрэв & элдэв & гарав & яав & татав & төлөв & шарав & сэдэв & сэрэв & норов & дэндэв & жанчив & шалав & чичив & гайтав & хайв
QGRAM: <NOM@VF.IND.AOR>825 & <NOM@VF.IND.AOR>284 & <NOM@VF.IND.AOR>254 & <NOM@VF.IND.AOR>253 & <NOM@VF.IND.AOR>69 & <NOM@VF.IND.AOR>60 & <NOM@VF.IND.AOR>40 & <NOM@VF.IND.AOR>35 & <NOM@VF.IND.AOR>22 & <NOM@VF.IND.AOR>21 & <NOM@VF.IND.AOR>20 & <NOM@VF.IND.AOR>10 & <NOM@VF.IND.AOR>9 & <NOM@VF.IND.AOR>8 & <NOM@VF.IND.AOR>6 & <NOM@VF.IND.AOR>5 & <NOM@VF.IND.AOR>5
QLEX: <[гэв]@[гэх]>825 & <[хэрэв]@[хэрэх]>284 & <[элдэв]@[элдэх]>254 & <[гарав]@[гарах]>253 & <[яав]@[яах]>69 & <[татав]@[татах]>60 & <[төлөв]@[төлөх]>40 & <[шарав]@[шарах]>35 & <[сэдэв]@[сэдэх]>22 & <[сэрэв]@[сэрэх]>21 & <[норов]@[норох]>20 & <[дэндэв]@[дэндэх]>10 & <[жанчив]@[жанчих]>9 & <[шалав]@[шалах]>8 & <[чичив]@[чичих]>6 & <[гайтав]@[гайтах]>5 & <[хайв]@[хайх]>5
QFLEX: ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в & ø;в
REVWORD: вэг & вэрэх & вэдлэ & вараг & вая & ватат & в}9E40+U{л}9E40+U{т & вараш & вэдэс & вэрэс & ворон & вэднэд & вичнаж & валаш & вичич & ватйаг & вйах
FREQ: 1926
FREQALL: 1980
RANG: 61
QWORDF: <гэв>825 & <хэрэв>284 & <элдэв>254 & <гарав>253 & <яав>69 & <татав>60 & <төлөв>40 & <шарав>35 & <сэдэв>22 & <сэрэв>21 & <норов>20 & <дэндэв>10 & <жанчив>9 & <шалав>8 & <чичив>6 & <гайтав>5 & <хайв>5
GRAMFORM: NOM@VF.IND.AOR
LEXEMA: [гэв]@[гэх] & [хэрэв]@[хэрэх] & [элдэв]@[элдэх] & [гарав]@[гарах] & [яав]@[яах] & [татав]@[татах] & [төлөв]@[төлөх] & [шарав]@[шарах] & [сэдэв]@[сэдэх] & [сэрэв]@[сэрэх] & [норов]@[норох] & [дэндэв]@[дэндэх] & [жанчив]@[жанчих] & [шалав]@[шалах] & [чичив]@[чичих] & [гайтав]@[гайтах] & [хайв]@[хайх]
WORDFORM: гэлээ
QGRAM: <NOM@VF.IND.PROF-EMPH>810
QLEX: <[гэлээ]@[гэх]>810
QFLEX: ø;лээ
REVWORD: ээлэг
FREQ: 810
FREQALL: 810
RANG: 96
QWORDF: <гэлээ>810
GRAMFORM: NOM@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [гэлээ]@[гэх]
WORDFORM: болно & эрдэнэ & гэнэ & хаана & хүрнэ & наана & хулгана & дагина & тооно & ухна & таана & ооно & харгана & өргөнө & өрнө & хөөнө & батгана
QGRAM: <NOM@VF.IND.PRS>1113 & <NOM@VF.IND.PRS>988 & <NOM@VF.IND.PRS>962 & <NOM@VF.IND.PRS>369 & <NOM@VF.IND.PRS>99 & <NOM@VF.IND.PRS>39 & <NOM@VF.IND.PRS>38 & <NOM@VF.IND.PRS>32 & <NOM@VF.IND.PRS>28 & <NOM@VF.IND.PRS>15 & <NOM@VF.IND.PRS>14 & <NOM@VF.IND.PRS>13 & <NOM@VF.IND.PRS>13 & <NOM@VF.IND.PRS>12 & <NOM@VF.IND.PRS>12 & <NOM@VF.IND.PRS>12 & <NOM@VF.IND.PRS>10
QLEX: <[болно]@[болох]>1113 & <[эрдэнэ]@[эрдэх]>988 & <[гэнэ]@[гэх]>962 & <[хаана]@[хаах]>369 & <[хүрнэ]@[хүрэх]>99 & <[наана]@[наах]>39 & <[хулгана]@[хулгах]>38 & <[дагина]@[дагих]>32 & <[тооно]@[тоох]>28 & <[ухна]@[ухах]>15 & <[таана]@[таах]>14 & <[ооно]@[оох]>13 & <[харгана]@[харгах]>13 & <[өргөнө]@[өргөх]>12 & <[өрнө]@[өр{U+04E9}х]>12 & <[хөөнө]@[хөөх]>12 & <[батгана]@[батгах]>10
QFLEX: ø;но & ø;нэ & ø;нэ & ø;на & ø;нэ & ø;на & ø;на & ø;на & ø;но & ø;на & ø;на & ø;но & ø;на & ø;н{U+ø4E9} & ø;н{U+ø4E9} & ø;н{U+ø4E9} & ø;на
REVWORD: онлоб & энэдрэ & энэг & анаах & энр}FA40+U{х & анаан & анаглух & анигад & оноот & анху & анаат & оноо & анаграх & }9E40+U{н}9E40+U{гр}9E40+U{ & }9E40+U{нр}9E40+U{ & }9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{х & анагтаб
FREQ: 3769
FREQALL: 0
RANG: 37
QWORDF: <болно>1113 & <эрдэнэ>988 & <гэнэ>962 & <хаана>369 & <хүрнэ>99 & <наана>39 & <хулгана>38 & <дагина>32 & <тооно>28 & <ухна>15 & <таана>14 & <ооно>13 & <харгана>13 & <өргөнө>12 & <өрнө>12 & <хөөнө>12 & <батгана>10
GRAMFORM: NOM@VF.IND.PRS
LEXEMA: [болно]@[болох] & [эрдэнэ]@[эрдэх] & [гэнэ]@[гэх] & [хаана]@[хаах] & [хүрнэ]@[хүрэх] & [наана]@[наах] & [хулгана]@[хулгах] & [дагина]@[дагих] & [тооно]@[тоох] & [ухна]@[ухах] & [таана]@[таах] & [ооно]@[оох] & [харгана]@[харгах] & [өргөнө]@[өргөх] & [өрнө]@[өрөх] & [хөөнө]@[хөөх] & [батгана]@[батгах]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
134729377
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov