Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: төрсөн & яасан & өнгөрсөн & үлдсэн & дайсан & үхсэн & гайхсан & баригдсан & дассан & үргэлжилсэн & гялалзсан & дууссан & үлдээсэн & хүргэсэн & оруулсан & сандарсан & хатсан & чанасан & дүүрсэн & хуучирсан & дагасан & сэрсэн & уйлсан & даасан & нэгдсэн & зангидсан & зориулсан & дуудсан & дэлгэрсэн & дэлгэсэн & өлссөн & тогтоосон & болзсон & наалдсан & үрэгдсэн & тэжээсэн & хатгасан & асгарсан & буцалсан & задарсан & сөнөсөн & ардчилсан & борлосон & дадсан & зөвшөөрсөн & норсон & хөлдсөн & ангайсан & үргэсэн & оргосон & ханасан & уйдсан & хөлөрсөн & урвасан & хайсан & эргэсэн & багтаасан & дарлагдсан & доромжилсон & зайсан & овоолсон & самнасан & сарвайсан & суларсан & багтсан & галзуурсан & доромжлогдсон & үлээсэн & орхигдсон & эрчилсэн & жингэнэсэн & мөхсөн & сульдсан & хатаасан & хоцрогдсон & арчсан & гадарласан & дүрэлзсэн & үндэслэсэн & тэгширсэн & цогцолсон & аргадсан & боловсруулсан & дууриасан & онгосон & улайрсан & улайссан & хохирсон & цуцсан & энхрийлсэн & гологдсон & даалгасан & жимийсэн & үймсэн & ирлэсэн & мартагдсан & төлөвлөсөн & улангассан & хөгширсөн & хэрсэн & шоолсон
QGRAM: <NOM@PC.PRF-NOM>466 & <NOM@PC.PRF-NOM>423 & <NOM@PC.PRF-NOM>340 & <NOM@PC.PRF-NOM>237 & <NOM@PC.PRF-NOM>195 & <NOM@PC.PRF-NOM>193 & <NOM@PC.PRF-NOM>75 & <NOM@PC.PRF-NOM>60 & <NOM@PC.PRF-NOM>59 & <NOM@PC.PRF-NOM>54 & <NOM@PC.PRF-NOM>52 & <NOM@PC.PRF-NOM>50 & <NOM@PC.PRF-NOM>50 & <NOM@PC.PRF-NOM>49 & <NOM@PC.PRF-NOM>46 & <NOM@PC.PRF-NOM>46 & <NOM@PC.PRF-NOM>45 & <NOM@PC.PRF-NOM>45 & <NOM@PC.PRF-NOM>36 & <NOM@PC.PRF-NOM>30 & <NOM@PC.PRF-NOM>29 & <NOM@PC.PRF-NOM>28 & <NOM@PC.PRF-NOM>28 & <NOM@PC.PRF-NOM>27 & <NOM@PC.PRF-NOM>26 & <NOM@PC.PRF-NOM>25 & <NOM@PC.PRF-NOM>25 & <NOM@PC.PRF-NOM>24 & <NOM@PC.PRF-NOM>24 & <NOM@PC.PRF-NOM>22 & <NOM@PC.PRF-NOM>21 & <NOM@PC.PRF-NOM>21 & <NOM@PC.PRF-NOM>20 & <NOM@PC.PRF-NOM>20 & <NOM@PC.PRF-NOM>19 & <NOM@PC.PRF-NOM>17 & <NOM@PC.PRF-NOM>17 & <NOM@PC.PRF-NOM>16 & <NOM@PC.PRF-NOM>16 & <NOM@PC.PRF-NOM>16 & <NOM@PC.PRF-NOM>16 & <NOM@PC.PRF-NOM>15 & <NOM@PC.PRF-NOM>15 & <NOM@PC.PRF-NOM>15 & <NOM@PC.PRF-NOM>15 & <NOM@PC.PRF-NOM>14 & <NOM@PC.PRF-NOM>14 & <NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@PC.PRF-NOM>12 & <NOM@PC.PRF-NOM>12 & <NOM@PC.PRF-NOM>11 & <NOM@PC.PRF-NOM>11 & <NOM@PC.PRF-NOM>11 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>10 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>9 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>8 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>7 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>6 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5 & <NOM@PC.PRF-NOM>5
QLEX: <[төрсөн]@[төрөх]>466 & <[яасан]@[яах]>423 & <[өнгөрсөн]@[өнгөрөх]>340 & <[үлдсэн]@[үлдэх]>237 & <[дайсан]@[дайх]>195 & <[үхсэн]@[үхэх]>193 & <[гайхсан]@[гайхах]>75 & <[баригдсан]@[баригдах]>60 & <[дассан]@[дасах]>59 & <[үргэлжилсэн]@[үргэлжлэх]>54 & <[гялалзсан]@[гялалзах]>52 & <[дууссан]@[дуусах]>50 & <[үлдээсэн]@[үлдээх]>50 & <[хүргэсэн]@[хүргэх]>49 & <[оруулсан]@[оруулах]>46 & <[сандарсан]@[сандрах]>46 & <[хатсан]@[хатах]>45 & <[чанасан]@[чанах]>45 & <[дүүрсэн]@[дүүрэх]>36 & <[хуучирсан]@[хуучрах]>30 & <[дагасан]@[дагах]>29 & <[сэрсэн]@[сэрэх]>28 & <[уйлсан]@[уйлах]>28 & <[даасан]@[даах]>27 & <[нэгдсэн]@[нэгдэх]>26 & <[зангидсан]@[зангидах]>25 & <[зориулсан]@[зориулах]>25 & <[дуудсан]@[дуудах]>24 & <[дэлгэрсэн]@[дэлгэрэх]>24 & <[дэлгэсэн]@[дэлгэх]>22 & <[өлссөн]@[өлсөх]>21 & <[тогтоосон]@[тогтоох]>21 & <[болзсон]@[болзох]>20 & <[наалдсан]@[наалдах]>20 & <[үрэгдсэн]@[үрэгдэх]>19 & <[тэжээсэн]@[тэжээх]>17 & <[хатгасан]@[хатгах]>17 & <[асгарсан]@[асгарах]>16 & <[буцалсан]@[буцлах]>16 & <[задарсан]@[задрах]>16 & <[сөнөсөн]@[сөнөх]>16 & <[ардчилсан]@[ардчилах]>15 & <[борлосон]@[борлох]>15 & <[дадсан]@[дадах]>15 & <[зөвшөөрсөн]@[зөвшөөрөх]>15 & <[норсон]@[норох]>14 & <[хөлдсөн]@[хөлдөх]>14 & <[ангайсан]@[ангайх]>13 & <[үргэсэн]@[үргэх]>13 & <[оргосон]@[оргох]>13 & <[ханасан]@[ханах]>13 & <[уйдсан]@[уйдах]>12 & <[хөлөрсөн]@[хөлрөх]>12 & <[урвасан]@[урвах]>11 & <[хайсан]@[хайх]>11 & <[эргэсэн]@[эргэх]>11 & <[багтаасан]@[багтаах]>10 & <[дарлагдсан]@[дарлагдах]>10 & <[доромжилсон]@[доромжлох]>10 & <[зайсан]@[зайх]>10 & <[овоолсон]@[овоолох]>10 & <[самнасан]@[самнах]>10 & <[сарвайсан]@[сарвайх]>10 & <[суларсан]@[сулрах]>10 & <[багтсан]@[багтах]>9 & <[галзуурсан]@[галзуурах]>9 & <[доромжлогдсон]@[доромжлогдох]>9 & <[үлээсэн]@[үлээх]>9 & <[орхигдсон]@[орхигдох]>9 & <[эрчилсэн]@[эрчлэх]>9 & <[жингэнэсэн]@[жингэнэх]>8 & <[мөхсөн]@[мөхөх]>8 & <[сульдсан]@[сульдах]>8 & <[хатаасан]@[хатаах]>8 & <[хоцрогдсон]@[хоцрогдох]>8 & <[арчсан]@[арчих]>7 & <[гадарласан]@[гадарлах]>7 & <[дүрэлзсэн]@[дүрэлзэх]>7 & <[үндэслэсэн]@[үндэслэх]>7 & <[тэгширсэн]@[тэгшрэх]>7 & <[цогцолсон]@[цогцлох]>7 & <[аргадсан]@[аргадах]>6 & <[боловсруулсан]@[боловсруулах]>6 & <[дууриасан]@[дууриах]>6 & <[онгосон]@[онгох]>6 & <[улайрсан]@[улайрах]>6 & <[улайссан]@[улайсах]>6 & <[хохирсон]@[хохирох]>6 & <[цуцсан]@[цуцах]>6 & <[энхрийлсэн]@[энхрийлэх]>6 & <[гологдсон]@[гологдох]>5 & <[даалгасан]@[даалгах]>5 & <[жимийсэн]@[жимийх]>5 & <[{U+04AF}ймсэн]@[үймэх]>5 & <[ирлэсэн]@[ирлэх]>5 & <[мартагдсан]@[мартагдах]>5 & <[төлөвлөсөн]@[төлөвлөх]>5 & <[улангассан]@[улангасах]>5 & <[хөгширсөн]@[хөгшрөх]>5 & <[хэрсэн]@[хэрэх]>5 & <[шоолсон]@[шоолох]>5
QFLEX: ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сэн & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сон & ø;сон & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;сон & ø;сан & # & ø;сон & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;сэн & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сэн & ø;сон & ø;сэн & ø;сэн & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;сэн & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сан & ø;сон & ø;сан & ø;сэн & ø;сон & ø;сан & ø;сэн & ø;сэн & ø;сэн & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сан & ø;с{U+ø4E9}н & ø;сэн & ø;сон
REVWORD: н}9E40+U{ср}9E40+U{т & насая & н}9E40+U{ср}9E40+U{гн}9E40+U{ & нэсдл}FA40+U{ & насйад & нэсх}FA40+U{ & насхйаг & насдгираб & нассад & нэслижлэгр}FA40+U{ & насзлаляг & нассууд & нэсээдл}FA40+U{ & нэсэгр}FA40+U{х & наслууро & насраднас & настах & насанач & нэср}FA40+U{}FA40+U{д & насричуух & насагад & нэсрэс & наслйу & насаад & нэсдгэн & насдигназ & наслуироз & насдууд & нэсрэглэд & нэсэглэд & н}9E40+U{ссл}9E40+U{ & носоотгот & носзлоб & насдлаан & нэсдгэр}FA40+U{ & нэсээжэт & насагтах & насрагса & наслацуб & насрадаз & н}9E40+U{с}9E40+U{н}9E40+U{с & насличдра & носолроб & насдад & н}9E40+U{ср}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & носрон & н}9E40+U{сдл}9E40+U{х & насйагна & нэсэгр}FA40+U{ & носогро & насанах & насдйу & н}9E40+U{ср}9E40+U{л}9E40+U{х & насавру & насйах & нэсэгрэ & насаатгаб & насдгалрад & нослижмород & насйаз & нослоово & насанмас & насйаврас & насралус & настгаб & насруузлаг & носдголжмород & нэсээл}FA40+U{ & носдгихро & нэсличрэ & нэсэнэгниж & н}9E40+U{сх}9E40+U{м & насдьлус & насаатах & носдгорцох & насчра & насалрадаг & нэсзлэр}FA40+U{д & нэсэлсэдн}FA40+U{ & нэсришгэт & нослоцгоц & насдагра & наслуурсволоб & насаирууд & носогно & насрйалу & нассйалу & носрихох & насцуц & нэслйирхнэ & носдголог & насаглаад & нэсйимиж & нэсмй}FA40+U{ & нэсэлри & насдгатрам & н}9E40+U{с}9E40+U{лв}9E40+U{л}9E40+U{т & нассагналу & н}9E40+U{сришг}9E40+U{х & нэсрэх & нослоош
FREQ: 3530
FREQALL: 3875
RANG: 39
QWORDF: <төрсөн>466 & <яасан>423 & <өнгөрсөн>340 & <үлдсэн>237 & <дайсан>195 & <үхсэн>193 & <гайхсан>75 & <баригдсан>60 & <дассан>59 & <үргэлжилсэн>54 & <гялалзсан>52 & <дууссан>50 & <үлдээсэн>50 & <хүргэсэн>49 & <оруулсан>46 & <сандарсан>46 & <хатсан>45 & <чанасан>45 & <дүүрсэн>36 & <хуучирсан>30 & <дагасан>29 & <сэрсэн>28 & <уйлсан>28 & <даасан>27 & <нэгдсэн>26 & <зангидсан>25 & <зориулсан>25 & <дуудсан>24 & <дэлгэрсэн>24 & <дэлгэсэн>22 & <өлссөн>21 & <тогтоосон>21 & <болзсон>20 & <наалдсан>20 & <үрэгдсэн>19 & <тэжээсэн>17 & <хатгасан>17 & <асгарсан>16 & <буцалсан>16 & <задарсан>16 & <сөнөсөн>16 & <ардчилсан>15 & <борлосон>15 & <дадсан>15 & <зөвшөөрсөн>15 & <норсон>14 & <хөлдсөн>14 & <ангайсан>13 & <үргэсэн>13 & <оргосон>13 & <ханасан>13 & <уйдсан>12 & <хөлөрсөн>12 & <урвасан>11 & <хайсан>11 & <эргэсэн>11 & <багтаасан>10 & <дарлагдсан>10 & <доромжилсон>10 & <зайсан>10 & <овоолсон>10 & <самнасан>10 & <сарвайсан>10 & <суларсан>10 & <багтсан>9 & <галзуурсан>9 & <доромжлогдсон>9 & <үлээсэн>9 & <орхигдсон>9 & <эрчилсэн>9 & <жингэнэсэн>8 & <мөхсөн>8 & <сульдсан>8 & <хатаасан>8 & <хоцрогдсон>8 & <арчсан>7 & <гадарласан>7 & <дүрэлзсэн>7 & <үндэслэсэн>7 & <тэгширсэн>7 & <цогцолсон>7 & <аргадсан>6 & <боловсруулсан>6 & <дууриасан>6 & <онгосон>6 & <улайрсан>6 & <улайссан>6 & <хохирсон>6 & <цуцсан>6 & <энхрийлсэн>6 & <гологдсон>5 & <даалгасан>5 & <жимийсэн>5 & <үймсэн>5 & <ирлэсэн>5 & <мартагдсан>5 & <төлөвлөсөн>5 & <улангассан>5 & <хөгширсөн>5 & <хэрсэн>5 & <шоолсон>5
GRAMFORM: NOM@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [төрсөн]@[төрөх] & [яасан]@[яах] & [өнгөрсөн]@[өнгөрөх] & [үлдсэн]@[үлдэх] & [дайсан]@[дайх] & [үхсэн]@[үхэх] & [гайхсан]@[гайхах] & [баригдсан]@[баригдах] & [дассан]@[дасах] & [үргэлжилсэн]@[үргэлжлэх] & [гялалзсан]@[гялалзах] & [дууссан]@[дуусах] & [үлдээсэн]@[үлдээх] & [хүргэсэн]@[хүргэх] & [оруулсан]@[оруулах] & [сандарсан]@[сандрах] & [хатсан]@[хатах] & [чанасан]@[чанах] & [дүүрсэн]@[дүүрэх] & [хуучирсан]@[хуучрах] & [дагасан]@[дагах] & [сэрсэн]@[сэрэх] & [уйлсан]@[уйлах] & [даасан]@[даах] & [нэгдсэн]@[нэгдэх] & [зангидсан]@[зангидах] & [зориулсан]@[зориулах] & [дуудсан]@[дуудах] & [дэлгэрсэн]@[дэлгэрэх] & [дэлгэсэн]@[дэлгэх] & [өлссөн]@[өлсөх] & [тогтоосон]@[тогтоох] & [болзсон]@[болзох] & [наалдсан]@[наалдах] & [үрэгдсэн]@[үрэгдэх] & [тэжээсэн]@[тэжээх] & [хатгасан]@[хатгах] & [асгарсан]@[асгарах] & [буцалсан]@[буцлах] & [задарсан]@[задрах] & [сөнөсөн]@[сөнөх] & [ардчилсан]@[ардчилах] & [борлосон]@[борлох] & [дадсан]@[дадах] & [зөвшөөрсөн]@[зөвшөөрөх] & [норсон]@[норох] & [хөлдсөн]@[хөлдөх] & [ангайсан]@[ангайх] & [үргэсэн]@[үргэх] & [оргосон]@[оргох] & [ханасан]@[ханах] & [уйдсан]@[уйдах] & [хөлөрсөн]@[хөлрөх] & [урвасан]@[урвах] & [хайсан]@[хайх] & [эргэсэн]@[эргэх] & [багтаасан]@[багтаах] & [дарлагдсан]@[дарлагдах] & [доромжилсон]@[доромжлох] & [зайсан]@[зайх] & [овоолсон]@[овоолох] & [самнасан]@[самнах] & [сарвайсан]@[сарвайх] & [суларсан]@[сулрах] & [багтсан]@[багтах] & [галзуурсан]@[галзуурах] & [доромжлогдсон]@[доромжлогдох] & [үлээсэн]@[үлээх] & [орхигдсон]@[орхигдох] & [эрчилсэн]@[эрчлэх] & [жингэнэсэн]@[жингэнэх] & [мөхсөн]@[мөхөх] & [сульдсан]@[сульдах] & [хатаасан]@[хатаах] & [хоцрогдсон]@[хоцрогдох] & [арчсан]@[арчих] & [гадарласан]@[гадарлах] & [дүрэлзсэн]@[дүрэлзэх] & [үндэслэсэн]@[үндэслэх] & [тэгширсэн]@[тэгшрэх] & [цогцолсон]@[цогцлох] & [аргадсан]@[аргадах] & [боловсруулсан]@[боловсруулах] & [дууриасан]@[дууриах] & [онгосон]@[онгох] & [улайрсан]@[улайрах] & [улайссан]@[улайсах] & [хохирсон]@[хохирох] & [цуцсан]@[цуцах] & [энхрийлсэн]@[энхрийлэх] & [гологдсон]@[гологдох] & [даалгасан]@[даалгах] & [жимийсэн]@[жимийх] & [үймсэн]@[үймэх] & [ирлэсэн]@[ирлэх] & [мартагдсан]@[мартагдах] & [төлөвлөсөн]@[төлөвлөх] & [улангассан]@[улангасах] & [хөгширсөн]@[хөгшрөх] & [хэрсэн]@[хэрэх] & [шоолсон]@[шоолох]
WORDFORM: өрөөстэй & асаастай
QGRAM: <NOM@PC.RESULT-COM-NOM>8 & <NOM@PC.RESULT-COM-NOM>5
QLEX: <[өрөөстэй]@[өрөх]>8 & <[асаастай]@[асах]>5
QFLEX: ø;{U+ø4E9}стэй & ø;астай
REVWORD: йэтс}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{ & йатсааса
FREQ: 13
FREQALL: 25
RANG: 417
QWORDF: <өрөөстэй>8 & <асаастай>5
GRAMFORM: NOM@PC.RESULT-COM-NOM
LEXEMA: [өрөөстэй]@[өрөх] & [асаастай]@[асах]
WORDFORM: чаддаггүй
QGRAM: <NOM@PC.US-CAR-NOM>54
QLEX: <[чаддаггүй]@[чадах]>54
QFLEX: ø;дагг{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{ггаддач
FREQ: 54
FREQALL: 59
RANG: 281
QWORDF: <чаддаггүй>54
GRAMFORM: NOM@PC.US-CAR-NOM
LEXEMA: [чаддаггүй]@[чадах]
WORDFORM: гэдэг & болдог & суудаг & шилдэг & түүдэг & эелдэг & нисдэг & унадаг & сонгодог & гүйдэг & саадаг & сарьдаг & салдаг & зуудаг & шалгадаг & засдаг & тоодог & ардаг & боодог & зэрэмдэг
QGRAM: <NOM@PC.US-NOM>2226 & <NOM@PC.US-NOM>335 & <NOM@PC.US-NOM>136 & <NOM@PC.US-NOM>85 & <NOM@PC.US-NOM>36 & <NOM@PC.US-NOM>27 & <NOM@PC.US-NOM>21 & <NOM@PC.US-NOM>20 & <NOM@PC.US-NOM>19 & <NOM@PC.US-NOM>17 & <NOM@PC.US-NOM>16 & <NOM@PC.US-NOM>13 & <NOM@PC.US-NOM>12 & <NOM@PC.US-NOM>10 & <NOM@PC.US-NOM>10 & <NOM@PC.US-NOM>7 & <NOM@PC.US-NOM>7 & <NOM@PC.US-NOM>6 & <NOM@PC.US-NOM>6 & <NOM@PC.US-NOM>6
QLEX: <[гэдэг]@[гэх]>2226 & <[болдог]@[болох]>335 & <[суудаг]@[суух]>136 & <[шилдэг]@[шилэх]>85 & <[түүдэг]@[түүх]>36 & <[эелдэг]@[эелэх]>27 & <[нисдэг]@[нисэх]>21 & <[унадаг]@[унах]>20 & <[сонгодог]@[сонгох]>19 & <[гүйдэг]@[гүйх]>17 & <[саадаг]@[саах]>16 & <[сарьдаг]@[сарих]>13 & <[салдаг]@[салах]>12 & <[зуудаг]@[зуух]>10 & <[шалгадаг]@[шалгах]>10 & <[засдаг]@[засах]>7 & <[тоодог]@[тоох]>7 & <[ардаг]@[арах]>6 & <[боодог]@[боох]>6 & <[зэрэмдэг]@[зэрмэх]>6
QFLEX: ø;дэг & ø;дог & ø;даг & ø;дэг & ø;дэг & ø;дэг & ø;дэг & ø;даг & ø;дог & ø;дэг & ø;даг & ø;ьдаг & ø;даг & ø;даг & ø;даг & ø;даг & ø;дог & ø;даг & ø;дог & ø;дэг
REVWORD: гэдэг & годлоб & гадуус & гэдлиш & гэд}FA40+U{}FA40+U{т & гэдлеэ & гэдсин & гадану & годогнос & гэдй}FA40+U{г & гадаас & гадьрас & гадлас & гадууз & гадаглаш & гадсаз & годоот & гадра & годооб & гэдмэрэз
FREQ: 3015
FREQALL: 3127
RANG: 48
QWORDF: <гэдэг>2226 & <болдог>335 & <суудаг>136 & <шилдэг>85 & <түүдэг>36 & <эелдэг>27 & <нисдэг>21 & <унадаг>20 & <сонгодог>19 & <гүйдэг>17 & <саадаг>16 & <сарьдаг>13 & <салдаг>12 & <зуудаг>10 & <шалгадаг>10 & <засдаг>7 & <тоодог>7 & <ардаг>6 & <боодог>6 & <зэрэмдэг>6
GRAMFORM: NOM@PC.US-NOM
LEXEMA: [гэдэг]@[гэх] & [болдог]@[болох] & [суудаг]@[суух] & [шилдэг]@[шилэх] & [түүдэг]@[түүх] & [эелдэг]@[эелэх] & [нисдэг]@[нисэх] & [унадаг]@[унах] & [сонгодог]@[сонгох] & [гүйдэг]@[гүйх] & [саадаг]@[саах] & [сарьдаг]@[сарих] & [салдаг]@[салах] & [зуудаг]@[зуух] & [шалгадаг]@[шалгах] & [засдаг]@[засах] & [тоодог]@[тоох] & [ардаг]@[арах] & [боодог]@[боох] & [зэрэмдэг]@[зэрмэх]
WORDFORM: өөрөө & дотроо & дулмаа & суугаа & хаашаа & амиа & дороо & доошоо & наашаа & эмээ & аливаа & өөдөө & дээшээ & тусмаа & хэдийнээ & согоо & зөндөө & нэгэнтээ & лугаа & бүрнээ & замаа & жороо & хажуугаас & улаа & атаа & цовоо & нэгтээ & олноо & уруугаа & жамбаа & гүнээ & багаа & зөнгөөрөө & гадагшаа & хиа & дотогшоо & лүгээ & золио & намаа & садаа & бумбаа & хэнээ & толио & бариа & завсраа & уртаашаа & амиараа & завсарлагаа & ховоо
QGRAM: <NOM@POSS.REFL>834 & <NOM@POSS.REFL>370 & <NOM@POSS.REFL>249 & <NOM@POSS.REFL>156 & <NOM@POSS.REFL>150 & <NOM@POSS.REFL>113 & <NOM@POSS.REFL>108 & <NOM@POSS.REFL>90 & <NOM@POSS.REFL>90 & <NOM@POSS.REFL>84 & <NOM@POSS.REFL>74 & <NOM@POSS.REFL>73 & <NOM@POSS.REFL>72 & <NOM@POSS.REFL>70 & <NOM@POSS.REFL>65 & <NOM@POSS.REFL>64 & <NOM@POSS.REFL>62 & <NOM@POSS.REFL>57 & <NOM@POSS.REFL>54 & <NOM@POSS.REFL>50 & <NOM@POSS.REFL>50 & <NOM@POSS.REFL>43 & <NOM@POSS.REFL>41 & <NOM@POSS.REFL>35 & <NOM@POSS.REFL>34 & <NOM@POSS.REFL>33 & <NOM@POSS.REFL>30 & <NOM@POSS.REFL>30 & <NOM@POSS.REFL>28 & <NOM@POSS.REFL>27 & <NOM@POSS.REFL>25 & <NOM@POSS.REFL>19 & <NOM@POSS.REFL>18 & <NOM@POSS.REFL>17 & <NOM@POSS.REFL>17 & <NOM@POSS.REFL>16 & <NOM@POSS.REFL>16 & <NOM@POSS.REFL>12 & <NOM@POSS.REFL>9 & <NOM@POSS.REFL>9 & <NOM@POSS.REFL>8 & <NOM@POSS.REFL>8 & <NOM@POSS.REFL>7 & <NOM@POSS.REFL>6 & <NOM@POSS.REFL>6 & <NOM@POSS.REFL>6 & <NOM@POSS.REFL>5 & <NOM@POSS.REFL>5 & <NOM@POSS.REFL>5
QLEX: <[өөрөө]@[өөр]>834 & <[дотроо]@[дотор]>370 & <[дулмаа]@[дулам]>249 & <[суугаа]@[суу]>156 & <[хаашаа]@[хааш]>150 & <[амиа]@[амь(амин)]>113 & <[дороо]@[дор]>108 & <[доошоо]@[доош]>90 & <[наашаа]@[нааш]>90 & <[эмээ]@[эм]>84 & <[аливаа]@[алив]>74 & <[өөдөө]@[өөд]>73 & <[дээшээ]@[дээш]>72 & <[тусмаа]@[тусам]>70 & <[хэдийнээ]@[хэдийн]>65 & <[согоо]@[сог]>64 & <[зөндөө]@[зөнд]>62 & <[нэгэнтээ]@[нэгэнт]>57 & <[лугаа]@[луг]>54 & <[бүрнээ]@[бүрэн]>50 & <[замаа]@[зам]>50 & <[жороо]@[жор]>43 & <[хажуугаас]@[хажуу]>41 & <[улаа]@[ул(ан)]>35 & <[атаа]@[ат(ан)]>34 & <[цовоо]@[цов]>33 & <[нэгтээ]@[нэгт]>30 & <[олноо]@[олон]>30 & <[уруугаа]@[уруу]>28 & <[жамбаа]@[жамба]>27 & <[гүнээ]@[гүн]>25 & <[багаа]@[баг]>19 & <[зөнгөөрөө]@[зөнгөөр]>18 & <[гадагшаа]@[гадагш]>17 & <[хиа]@[хи]>17 & <[дотогшоо]@[дотогш]>16 & <[лүгээ]@[лүг]>16 & <[золио]@[золь]>12 & <[намаа]@[нам]>9 & <[садаа]@[сад]>9 & <[бумбаа]@[бумба]>8 & <[хэнээ]@[хэн]>8 & <[толио]@[толь (толин)]>7 & <[бариа]@[барь]>6 & <[завсраа]@[завсар]>6 & <[уртаашаа]@[уртааш]>6 & <[амиараа]@[амиар]>5 & <[завсарлагаа]@[завсарлага]>5 & <[ховоо]@[хов]>5
QFLEX: ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;роо & ø;маа & ø;гаа & ø;аа & ø;а & ø;оо & ø;оо & ø;аа & ø;ээ & ø;аа & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;ээ & ø;маа & ø;ээ & ø;оо & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;ээ & ø;аа & ø;нээ & ø;аа & ø;оо & ø;гаас & ø;аа & ø;аа & ø;оо & ø;ээ & ø;ноо & ø;гаа & ø;а & ø;ээ & ø;аа & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;аа & ø;а & ø;оо & ø;ээ & ø;ио & ø;аа & ø;аа & ø;а & ø;ээ & ø;о & ø;иа & ø;раа & ø;аа & ø;аа & ø;а & ø;оо
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{ & оортод & аамлуд & аагуус & аашаах & аима & оород & оошоод & аашаан & ээмэ & аавила & }9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{ & ээшээд & аамсут & ээнйидэх & оогос & }9E40+U{}9E40+U{дн}9E40+U{з & ээтнэгэн & аагул & ээнр}FA40+U{б & аамаз & оорож & саагуужах & аалу & аата & оовоц & ээтгэн & оонло & аагууру & аабмаж & ээн}FA40+U{г & аагаб & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{з & аашгадаг & аих & оошготод & ээг}FA40+U{л & оилоз & ааман & аадас & аабмуб & ээнэх & оилот & аираб & аарсваз & аашаатру & аараима & аагалрасваз & оовох
FREQ: 3450
FREQALL: 2125
RANG: 42
QWORDF: <өөрөө>834 & <дотроо>370 & <дулмаа>249 & <суугаа>156 & <хаашаа>150 & <амиа>113 & <дороо>108 & <доошоо>90 & <наашаа>90 & <эмээ>84 & <аливаа>74 & <өөдөө>73 & <дээшээ>72 & <тусмаа>70 & <хэдийнээ>65 & <согоо>64 & <зөндөө>62 & <нэгэнтээ>57 & <лугаа>54 & <бүрнээ>50 & <замаа>50 & <жороо>43 & <хажуугаас>41 & <улаа>35 & <атаа>34 & <цовоо>33 & <нэгтээ>30 & <олноо>30 & <уруугаа>28 & <жамбаа>27 & <гүнээ>25 & <багаа>19 & <зөнгөөрөө>18 & <гадагшаа>17 & <хиа>17 & <дотогшоо>16 & <лүгээ>16 & <золио>12 & <намаа>9 & <садаа>9 & <бумбаа>8 & <хэнээ>8 & <толио>7 & <бариа>6 & <завсраа>6 & <уртаашаа>6 & <амиараа>5 & <завсарлагаа>5 & <ховоо>5
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [өөрөө]@[өөр] & [дотроо]@[дотор] & [дулмаа]@[дулам] & [суугаа]@[суу] & [хаашаа]@[хааш] & [амиа]@[амь(амин)] & [дороо]@[дор] & [доошоо]@[доош] & [наашаа]@[нааш] & [эмээ]@[эм] & [аливаа]@[алив] & [өөдөө]@[өөд] & [дээшээ]@[дээш] & [тусмаа]@[тусам] & [хэдийнээ]@[хэдийн] & [согоо]@[сог] & [зөндөө]@[зөнд] & [нэгэнтээ]@[нэгэнт] & [лугаа]@[луг] & [бүрнээ]@[бүрэн] & [замаа]@[зам] & [жороо]@[жор] & [хажуугаас]@[хажуу] & [улаа]@[ул(ан)] & [атаа]@[ат(ан)] & [цовоо]@[цов] & [нэгтээ]@[нэгт] & [олноо]@[олон] & [уруугаа]@[уруу] & [жамбаа]@[жамба] & [гүнээ]@[гүн] & [багаа]@[баг] & [зөнгөөрөө]@[зөнгөөр] & [гадагшаа]@[гадагш] & [хиа]@[хи] & [дотогшоо]@[дотогш] & [лүгээ]@[лүг] & [золио]@[золь] & [намаа]@[нам] & [садаа]@[сад] & [бумбаа]@[бумба] & [хэнээ]@[хэн] & [толио]@[толь (толин)] & [бариа]@[барь] & [завсраа]@[завсар] & [уртаашаа]@[уртааш] & [амиараа]@[амиар] & [завсарлагаа]@[завсарлага] & [ховоо]@[хов]
WORDFORM: ер{U+04E9}өсөө & хойноосоо & угаасаа & гаднаасаа & цаанаасаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>48 & <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>21 & <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>14 & <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>7 & <NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>7
QLEX: <[ерөөсөө]@[ерөөс]@[ер]>48 & <[хойноосоо]@[хойноос]@[хойно]>21 & <[угаасаа]@[угаас]@[уг]>14 & <[гаднаасаа]@[гаднаас]@[гадна]>7 & <[цаанаасаа]@[цаанаас]@[цаана]>7
QFLEX: ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9}с{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;оо;осоо & ø;аа;аасаа & ø;аа;асаа & ø;аа;асаа
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{ре & оосоонйох & аасаагу & аасаандаг & аасаанаац
FREQ: 97
FREQALL: 0
RANG: 235
QWORDF: <ерөөсөө>48 & <хойноосоо>21 & <угаасаа>14 & <гаднаасаа>7 & <цаанаасаа>7
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [ерөөсөө]@[ерөөс]@[ер] & [хойноосоо]@[хойноос]@[хойно] & [угаасаа]@[угаас]@[уг] & [гаднаасаа]@[гаднаас]@[гадна] & [цаанаасаа]@[цаанаас]@[цаана]
WORDFORM: гэртээ & дундаа & ердөө & ардаа & урдаа & ундаа & хувьдаа & газартаа & аандаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>503 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>114 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>92 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>63 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>55 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>52 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>34 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>23 & <NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7
QLEX: <[гэртээ]@[гэрт]@[гэр]>503 & <[дундаа]@[дунд]@[дун(г)]>114 & <[ердөө]@[ерд]@[ер]>92 & <[ардаа]@[ард]@[ар]>63 & <[урдаа]@[урд]@[ур]>55 & <[ундаа]@[унд]@[ун]>52 & <[хувьдаа]@[хувьд]@[хувь]>34 & <[газартаа]@[газарт]@[газар]>23 & <[аандаа]@[аанд]@[аан]>7
QFLEX: ø;ээ;тээ & ø;аа;даа & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;аа;даа & ø;аа;даа & ø;аа;даа & ø;аа;даа & ø;аа;таа & ø;аа;даа
REVWORD: ээтрэг & ааднуд & }9E40+U{}9E40+U{дре & аадра & аадру & аадну & аадьвух & аатразаг & ааднаа
FREQ: 943
FREQALL: 514
RANG: 89
QWORDF: <гэртээ>503 & <дундаа>114 & <ердөө>92 & <ардаа>63 & <урдаа>55 & <ундаа>52 & <хувьдаа>34 & <газартаа>23 & <аандаа>7
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [гэртээ]@[гэрт]@[гэр] & [дундаа]@[дунд]@[дун(г)] & [ердөө]@[ерд]@[ер] & [ардаа]@[ард]@[ар] & [урдаа]@[урд]@[ур] & [ундаа]@[унд]@[ун] & [хувьдаа]@[хувьд]@[хувь] & [газартаа]@[газарт]@[газар] & [аандаа]@[аанд]@[аан]
WORDFORM: ганцаараа & насаараа & ёсоороо & олноороо & дүрээрээ
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL>230 & <NOM@POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL>41 & <NOM@POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL>21 & <NOM@POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL>17 & <NOM@POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL>12
QLEX: <[ганцаараа]@[ганцаар(ан)]@[ганц]>230 & <[насаараа]@[насаар]@[нас(ан)]>41 & <[ёсоороо]@[ёсоор]@[ёс(он)]>21 & <[олноороо]@[олноор]@[олон]>17 & <[дүрээрээ]@[дүрээр]@[дүр]>12
QFLEX: ø;аа;аараа & ø;аа;аараа & ø;оо;оороо & ø;оо;ноороо & ø;ээ;ээрээ
REVWORD: аараацнаг & аараасан & оороос}1540+U{ & оороонло & ээрээр}FA40+U{д
FREQ: 321
FREQALL: 0
RANG: 153
QWORDF: <ганцаараа>230 & <насаараа>41 & <ёсоороо>21 & <олноороо>17 & <дүрээрээ>12
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [ганцаараа]@[ганцаар(ан)]@[ганц] & [насаараа]@[насаар]@[нас(ан)] & [ёсоороо]@[ёсоор]@[ёс(он)] & [олноороо]@[олноор]@[олон] & [дүрээрээ]@[дүрээр]@[дүр]
WORDFORM: чинээгээрээ
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL@PC.DUR-INSTR-POSS.REFL>9
QLEX: <[чинээгээрээ]@[чинээгээр]@[чинээ(н)]@[чинэх]>9
QFLEX: ø;ээ;гээрээ;эгээрээ
REVWORD: ээрээгээнич
FREQ: 9
FREQALL: 0
RANG: 451
QWORDF: <чинээгээрээ>9
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL@PC.DUR-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [чинээгээрээ]@[чинээгээр]@[чинээ(н)]@[чинэх]
WORDFORM: тийшээ & ачаа & урагшаа & далбаа & ташаа & ангаа & зангаа & дэлбээ & шигшээ & ажаа & мөчөө
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>206 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>67 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>67 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>36 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>31 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>16 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>15 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>12 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>12 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>9 & <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>9
QLEX: <[тийшээ]@[тийш]@[тийших]>206 & <[ачаа]@[ач]@[ачих]>67 & <[урагшаа]@[урагш]@[урагших]>67 & <[далбаа]@[далба]@[далбах]>36 & <[ташаа]@[таш]@[таших]>31 & <[ангаа]@[анга]@[ангах]>16 & <[зангаа]@[занга]@[зангах]>15 & <[дэлбээ]@[дэлбэ]@[дэлбэх]>12 & <[шигшээ]@[шигш]@[шигших]>12 & <[ажаа]@[аж]@[ажих]>9 & <[мөчөө]@[мөч]@[мөчих]>9
QFLEX: ø;ээ;ээ & ø;аа;аа & ø;аа;аа & ø;а;а & ø;аа;аа & ø;а;а & ø;а;а & ø;э;э & ø;ээ;ээ & ø;аа;аа & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: ээшйит & аача & аашгару & ааблад & аашат & аагна & аагназ & ээблэд & ээшгиш & аажа & }9E40+U{}9E40+U{ч}9E40+U{м
FREQ: 480
FREQALL: 146
RANG: 125
QWORDF: <тийшээ>206 & <ачаа>67 & <урагшаа>67 & <далбаа>36 & <ташаа>31 & <ангаа>16 & <зангаа>15 & <дэлбээ>12 & <шигшээ>12 & <ажаа>9 & <мөчөө>9
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM
LEXEMA: [тийшээ]@[тийш]@[тийших] & [ачаа]@[ач]@[ачих] & [урагшаа]@[урагш]@[урагших] & [далбаа]@[далба]@[далбах] & [ташаа]@[таш]@[таших] & [ангаа]@[анга]@[ангах] & [зангаа]@[занга]@[зангах] & [дэлбээ]@[дэлбэ]@[дэлбэх] & [шигшээ]@[шигш]@[шигших] & [ажаа]@[аж]@[ажих] & [мөчөө]@[мөч]@[мөчих]
WORDFORM: аргаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>47
QLEX: <[аргаа]@[арга]@[аргах]@[араг]>47
QFLEX: ø;а;а;гаа
REVWORD: аагра
FREQ: 47
FREQALL: 0
RANG: 293
QWORDF: <аргаа>47
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@PC.DUR-NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [аргаа]@[арга]@[аргах]@[араг]
WORDFORM: алиа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>37
QLEX: <[алиа]@[али]@[аль]>37
QFLEX: ø;а;иа
REVWORD: аила
FREQ: 37
FREQALL: 38
RANG: 312
QWORDF: <алиа>37
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@POSS.REFL
LEXEMA: [алиа]@[али]@[аль]
WORDFORM: байгаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@POSS.REFL@PC.DUR-NOM>4238
QLEX: <[байгаа]@[байг]@[бай]@[байх]>4238
QFLEX: ø;аа;гаа;гаа
REVWORD: аагйаб
FREQ: 4238
FREQALL: 0
RANG: 31
QWORDF: <байгаа>4238
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@POSS.REFL@PC.DUR-NOM
LEXEMA: [байгаа]@[байг]@[бай]@[байх]
WORDFORM: өөрийнхөө
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL>228
QLEX: <[өөрийнхөө]@[өөрийнх]@[өөрийн]@[өөр]>228
QFLEX: ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9};х{U+ø4E9}{U+ø4E9};ийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{хнйир}9E40+U{}9E40+U{
FREQ: 228
FREQALL: 0
RANG: 175
QWORDF: <өөрийнхөө>228
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@SUBST-POSS.REFL@GEN-SUBST-POSS.REFL
LEXEMA: [өөрийнхөө]@[өөрийнх]@[өөрийн]@[өөр]
WORDFORM: баярлалаа & байтлаа
QGRAM: <NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>58 & <NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>45
QLEX: <[баярлалаа]@[баярлал]@[баярлах]>58 & <[байтлаа]@[байтал]@[байтах]>45
QFLEX: ø;аа;лаа & ø;лаа;лаа
REVWORD: аалалряаб & аалтйаб
FREQ: 103
FREQALL: 46
RANG: 231
QWORDF: <баярлалаа>58 & <байтлаа>45
GRAMFORM: NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [баярлалаа]@[баярлал]@[баярлах] & [байтлаа]@[байтал]@[байтах]
WORDFORM: нэгэн & цагаан & дөрвөн & арван & ухаан & чулуун & ногоон & мөнгөн & наран & гэгээн & морин & найман & усан & мөрөн & тарган & түрүүн & бараан & оюун & суман & хүчин & жаран & салхин & үндсэн & эхэн & зэвүүн & хонин & гэзэг & дүнзэн & үнэгэн & халиун & шороон & манхан & ордон & ширмэн & өөхөн & азарган & түүхэн & дээрэмчин & нударган & гунан & нарсан & ямаан & долгион & илгэн & цэгээн & ноосон & соронзон & тугалган & гөлгөн & цэмбэн & долон & савхан & эдэн
QGRAM: <NOM@REL-NOM>1829 & <NOM@REL-NOM>1560 & <NOM@REL-NOM>627 & <NOM@REL-NOM>625 & <NOM@REL-NOM>608 & <NOM@REL-NOM>442 & <NOM@REL-NOM>338 & <NOM@REL-NOM>283 & <NOM@REL-NOM>209 & <NOM@REL-NOM>190 & <NOM@REL-NOM>189 & <NOM@REL-NOM>175 & <NOM@REL-NOM>161 & <NOM@REL-NOM>159 & <NOM@REL-NOM>151 & <NOM@REL-NOM>124 & <NOM@REL-NOM>102 & <NOM@REL-NOM>87 & <NOM@REL-NOM>83 & <NOM@REL-NOM>78 & <NOM@REL-NOM>67 & <NOM@REL-NOM>54 & <NOM@REL-NOM>53 & <NOM@REL-NOM>51 & <NOM@REL-NOM>49 & <NOM@REL-NOM>45 & <NOM@REL-NOM>42 & <NOM@REL-NOM>29 & <NOM@REL-NOM>28 & <NOM@REL-NOM>28 & <NOM@REL-NOM>28 & <NOM@REL-NOM>27 & <NOM@REL-NOM>27 & <NOM@REL-NOM>27 & <NOM@REL-NOM>25 & <NOM@REL-NOM>24 & <NOM@REL-NOM>22 & <NOM@REL-NOM>21 & <NOM@REL-NOM>21 & <NOM@REL-NOM>19 & <NOM@REL-NOM>17 & <NOM@REL-NOM>17 & <NOM@REL-NOM>14 & <NOM@REL-NOM>14 & <NOM@REL-NOM>14 & <NOM@REL-NOM>11 & <NOM@REL-NOM>10 & <NOM@REL-NOM>7 & <NOM@REL-NOM>6 & <NOM@REL-NOM>6 & <NOM@REL-NOM>5 & <NOM@REL-NOM>5 & <NOM@REL-NOM>5
QLEX: <[нэгэн]@[нэг(эн)]>1829 & <[цагаан]@[цагаа(н)]>1560 & <[дөрвөн]@[дөрөв (дөрвөн)]>627 & <[арван]@[арав (арван)]>625 & <[ухаан]@[ухаа(н)]>608 & <[чулуун]@[чулуу(н)]>442 & <[ногоон]@[ногоо(н)]>338 & <[мөнгөн]@[мөнгө(н)]>283 & <[наран]@[нар(ан)]>209 & <[гэгээн]@[гэгээ(н)]>190 & <[морин]@[морь (морин)]>189 & <[найман]@[найм(ан)]>175 & <[усан]@[ус(ан)]>161 & <[мөрөн]@[мөр(өн)]>159 & <[тарган]@[тарга(н)]>151 & <[түрүүн]@[түрүү(н)]>124 & <[бараан]@[бараа(н)]>102 & <[оюун]@[оюу(н)]>87 & <[суман]@[сум(ан)]>83 & <[хүчин]@[хүч(ин)]>78 & <[жаран]@[жар(ан)]>67 & <[салхин]@[салхи(н)]>54 & <[үндсэн]@[үндэс (үндсэн)]>53 & <[эхэн]@[эх(эн)]>51 & <[зэвүүн]@[зэвүү(н)]>49 & <[хонин]@[хонь (хонин)]>45 & <[гэзэг]@[**гэзгэ(н)]>42 & <[дүнзэн]@[дүнз(эн)]>29 & <[үнэгэн]@[үнэг(эн)]>28 & <[халиун]@[халиу(н)]>28 & <[шороон]@[шороо(н)]>28 & <[манхан]@[манх(ан)]>27 & <[ордон]@[орд(он)]>27 & <[ширмэн]@[ширэм (ширмэн)]>27 & <[өөхөн]@[өөх(өн)]>25 & <[азарган]@[азарга(н)]>24 & <[түүхэн]@[түүх(эн)]>22 & <[дээрэмчин]@[дээрэмч(ин)]>21 & <[нударган]@[нударга(н)]>21 & <[гунан]@[гуна(н)]>19 & <[нарсан]@[нарс(ан)]>17 & <[ямаан]@[ямаа(н)]>17 & <[долгион]@[долгио(н)]>14 & <[илгэн]@[илэг (илгэн)]>14 & <[цэгээн]@[цэгээ(н)]>14 & <[ноосон]@[ноос(он)]>11 & <[соронзон]@[соронз(он)]>10 & <[тугалган]@[тугалга(н)]>7 & <[гөлгөн]@[гөлөг(н)]>6 & <[цэмбэн]@[цэмбэ(н)]>6 & <[долон]@[дол(он)]>5 & <[савхан]@[савх(н)]>5 & <[эдэн]@[эд]>5
QFLEX: ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;{U+ø4E9}н & ø;ø & ø;ø & ø;ан & ø;эн
REVWORD: нэгэн & наагац & н}9E40+U{вр}9E40+U{д & навра & нааху & нуулуч & ноогон & н}9E40+U{гн}9E40+U{м & наран & нээгэг & ниром & намйан & насу & н}9E40+U{р}9E40+U{м & награт & н}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & наараб & нуюо & намус & нич}FA40+U{х & нараж & нихлас & нэсдн}FA40+U{ & нэхэ & н}FA40+U{}FA40+U{вэз & нинох & гэзэг & нэзн}FA40+U{д & нэгэн}FA40+U{ & нуилах & ноорош & нахнам & нодро & нэмриш & н}9E40+U{х}9E40+U{}9E40+U{ & награза & нэх}FA40+U{}FA40+U{т & ничмэрээд & наградун & нануг & насран & наамя & ноиглод & нэгли & нээгэц & носоон & нознорос & наглагут & н}9E40+U{гл}9E40+U{г & нэбмэц & нолод & нахвас & нэдэ
FREQ: 8838
FREQALL: 10027
RANG: 20
QWORDF: <нэгэн>1829 & <цагаан>1560 & <дөрвөн>627 & <арван>625 & <ухаан>608 & <чулуун>442 & <ногоон>338 & <мөнгөн>283 & <наран>209 & <гэгээн>190 & <морин>189 & <найман>175 & <усан>161 & <мөрөн>159 & <тарган>151 & <түрүүн>124 & <бараан>102 & <оюун>87 & <суман>83 & <хүчин>78 & <жаран>67 & <салхин>54 & <үндсэн>53 & <эхэн>51 & <зэвүүн>49 & <хонин>45 & <гэзэг>42 & <дүнзэн>29 & <үнэгэн>28 & <халиун>28 & <шороон>28 & <манхан>27 & <ордон>27 & <ширмэн>27 & <өөхөн>25 & <азарган>24 & <түүхэн>22 & <дээрэмчин>21 & <нударган>21 & <гунан>19 & <нарсан>17 & <ямаан>17 & <долгион>14 & <илгэн>14 & <цэгээн>14 & <ноосон>11 & <соронзон>10 & <тугалган>7 & <гөлгөн>6 & <цэмбэн>6 & <долон>5 & <савхан>5 & <эдэн>5
GRAMFORM: NOM@REL-NOM
LEXEMA: [нэгэн]@[нэг(эн)] & [цагаан]@[цагаа(н)] & [дөрвөн]@[дөрөв (дөрвөн)] & [арван]@[арав (арван)] & [ухаан]@[ухаа(н)] & [чулуун]@[чулуу(н)] & [ногоон]@[ногоо(н)] & [мөнгөн]@[мөнгө(н)] & [наран]@[нар(ан)] & [гэгээн]@[гэгээ(н)] & [морин]@[морь (морин)] & [найман]@[найм(ан)] & [усан]@[ус(ан)] & [мөрөн]@[мөр(өн)] & [тарган]@[тарга(н)] & [түрүүн]@[түрүү(н)] & [бараан]@[бараа(н)] & [оюун]@[оюу(н)] & [суман]@[сум(ан)] & [хүчин]@[хүч(ин)] & [жаран]@[жар(ан)] & [салхин]@[салхи(н)] & [үндсэн]@[үндэс (үндсэн)] & [эхэн]@[эх(эн)] & [зэвүүн]@[зэвүү(н)] & [хонин]@[хонь (хонин)] & [гэзэг]@[**гэзгэ(н)] & [дүнзэн]@[дүнз(эн)] & [үнэгэн]@[үнэг(эн)] & [халиун]@[халиу(н)] & [шороон]@[шороо(н)] & [манхан]@[манх(ан)] & [ордон]@[орд(он)] & [ширмэн]@[ширэм (ширмэн)] & [өөхөн]@[өөх(өн)] & [азарган]@[азарга(н)] & [түүхэн]@[түүх(эн)] & [дээрэмчин]@[дээрэмч(ин)] & [нударган]@[нударга(н)] & [гунан]@[гуна(н)] & [нарсан]@[нарс(ан)] & [ямаан]@[ямаа(н)] & [долгион]@[долгио(н)] & [илгэн]@[илэг (илгэн)] & [цэгээн]@[цэгээ(н)] & [ноосон]@[ноос(он)] & [соронзон]@[соронз(он)] & [тугалган]@[тугалга(н)] & [гөлгөн]@[гөлөг(н)] & [цэмбэн]@[цэмбэ(н)] & [долон]@[дол(он)] & [савхан]@[савх(н)] & [эдэн]@[эд]
WORDFORM: орон & зүүн & уран & зуун & торгон & манан & шилэн & тосон & булган & унаган & хэлэн & тулган & суран & өдөн & үүн & шатан & танан & утаан & торон
QGRAM: <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>956 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>570 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>437 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>426 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>199 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>97 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>83 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>82 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>65 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>53 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>52 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>43 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>37 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>21 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>17 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>17 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@REL-NOM@CVB.MOD>7
QLEX: <[орон]@[ор(он)]@[орох]>956 & <[зүүн]@[зүү(н)]@[зүүх]>570 & <[уран]@[ур(ан)]@[урах]>437 & <[зуун]@[зуу(н)]@[зуух]>426 & <[торгон]@[торго(н)]@[торгох]>199 & <[манан]@[мана(н)]@[манах]>97 & <[шилэн]@[шил(эн)]@[шилэх]>83 & <[тосон]@[тос(он)]@[тосох]>82 & <[булган]@[булга(н)]@[булгах]>65 & <[унаган]@[унага(н)]@[унагах]>53 & <[хэлэн]@[хэл(эн)]@[хэлэх]>52 & <[тулган]@[тулга(н)]@[тулгах]>43 & <[суран]@[сур(ан)]@[сурах]>37 & <[өдөн]@[өд(өн)]@[өдөх]>21 & <[үүн]@[үү(н)]@[үүх]>17 & <[шатан]@[шат(ан)]@[шатах]>17 & <[танан]@[тана(н)]@[танах]>16 & <[утаан]@[утаа(н)]@[утаах]>14 & <[торон]@[тор(он)]@[торох]>7
QFLEX: ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н
REVWORD: норо & н}FA40+U{}FA40+U{з & нару & нууз & ногрот & нанам & нэлиш & носот & наглуб & нагану & нэлэх & наглут & нарус & н}9E40+U{д}9E40+U{ & н}FA40+U{}FA40+U{ & наташ & нанат & наату & норот
FREQ: 3192
FREQALL: 3262
RANG: 45
QWORDF: <орон>956 & <зүүн>570 & <уран>437 & <зуун>426 & <торгон>199 & <манан>97 & <шилэн>83 & <тосон>82 & <булган>65 & <унаган>53 & <хэлэн>52 & <тулган>43 & <суран>37 & <өдөн>21 & <үүн>17 & <шатан>17 & <танан>16 & <утаан>14 & <торон>7
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@CVB.MOD
LEXEMA: [орон]@[ор(он)]@[орох] & [зүүн]@[зүү(н)]@[зүүх] & [уран]@[ур(ан)]@[урах] & [зуун]@[зуу(н)]@[зуух] & [торгон]@[торго(н)]@[торгох] & [манан]@[мана(н)]@[манах] & [шилэн]@[шил(эн)]@[шилэх] & [тосон]@[тос(он)]@[тосох] & [булган]@[булга(н)]@[булгах] & [унаган]@[унага(н)]@[унагах] & [хэлэн]@[хэл(эн)]@[хэлэх] & [тулган]@[тулга(н)]@[тулгах] & [суран]@[сур(ан)]@[сурах] & [өдөн]@[өд(өн)]@[өдөх] & [үүн]@[үү(н)]@[үүх] & [шатан]@[шат(ан)]@[шатах] & [танан]@[тана(н)]@[танах] & [утаан]@[утаа(н)]@[утаах] & [торон]@[тор(он)]@[торох]
WORDFORM: элсэн
QGRAM: <NOM@REL-NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>85
QLEX: <[элсэн]@[элс(эн)]@[элсэх]@[элэх]>85
QFLEX: ø;ø;н;сэн
REVWORD: нэслэ
FREQ: 85
FREQALL: 103
RANG: 243
QWORDF: <элсэн>85
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [элсэн]@[элс(эн)]@[элсэх]@[элэх]
WORDFORM: өргөсөн
QGRAM: <NOM@REL-NOM@CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM>36
QLEX: <[өргөсөн]@[өргөс(өн)]@[өргөсөх]@[өргөх]>36
QFLEX: ø;ø;н;с{U+ø4E9}н
REVWORD: н}9E40+U{с}9E40+U{гр}9E40+U{
FREQ: 36
FREQALL: 36
RANG: 314
QWORDF: <өргөсөн>36
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@CVB.MOD@VF.IND.PRF-NOM
LEXEMA: [өргөсөн]@[өргөс(өн)]@[өргөсөх]@[өргөх]
WORDFORM: давсан & утсан & баасан & зэгсэн & сарьсан
QGRAM: <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>22 & <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>21 & <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>20 & <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>13 & <NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM>8
QLEX: <[давсан]@[давс(ан)]@[давах]>22 & <[утсан]@[утас (утсан)]@[утах]>21 & <[баасан]@[баас(ан)]@[баах]>20 & <[зэгсэн]@[зэгс(эн)]@[зэгэх]>13 & <[сарьсан]@[сарьс(ан)]@[сарих]>8
QFLEX: ø;ø;сан & ø;ø;сан & ø;ø;сан & ø;ø;сэн & ø;ø;ьсан
REVWORD: насвад & насту & насааб & нэсгэз & насьрас
FREQ: 84
FREQALL: 83
RANG: 246
QWORDF: <давсан>22 & <утсан>21 & <баасан>20 & <зэгсэн>13 & <сарьсан>8
GRAMFORM: NOM@REL-NOM@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [давсан]@[давс(ан)]@[давах] & [утсан]@[утас (утсан)]@[утах] & [баасан]@[баас(ан)]@[баах] & [зэгсэн]@[зэгс(эн)]@[зэгэх] & [сарьсан]@[сарьс(ан)]@[сарих]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
121584331
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov