Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: дандаа & цагдаа & цаашдаа & зэргэлдээ & шөнөдөө & галдаа & бартаа & ерөнхийдөө & үгүйдээ & оройдоо & голдоо & алсдаа & бордоо & битүүдээ
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>139 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>68 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>34 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>32 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>28 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>22 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>15 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>14 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>12 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>11 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>10 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>8 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[дандаа]@[дандах]@[дан]>139 & <[цагдаа]@[цагдах]@[цаг]>68 & <[цаашдаа]@[цаашдах]@[цааш]>34 & <[зэргэлдээ]@[зэргэлдэх]@[зэргэл]>32 & <[шөнөдөө]@[шөнөдөх]@[шөнө]>28 & <[галдаа]@[галдах]@[гал]>22 & <[бартаа]@[бартах]@[бар]>15 & <[ерөнхийдөө]@[ерөнхийдөх]@[ерөнхий]>14 & <[үгүйдээ]@[үгүйдэх]@[үгүй]>12 & <[оройд(оо)]@[оройдох]@[орой]>11 & <[голдоо]@[голдох]@[гол]>10 & <[алсдаа]@[алсдах]@[алс]>8 & <[бордоо]@[бордох]@[бор]>7 & <[битүүдээ]@[битүүдэх]@[битүү]>5
QFLEX: ø;а;даа & ø;а;даа & ø;а;даа & ø;э;дээ & ø;{U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;даа & ø;а;таа & ø;{U+ø4E9};д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;э;дээ & ø;о;доо & ø;о;доо & ø;а;даа & ø;о;доо & ø;э;дээ
REVWORD: ааднад & аадгац & аадшаац & ээдлэгрэз & }9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{н}9E40+U{ш & аадлаг & аатраб & }9E40+U{}9E40+U{дйихн}9E40+U{ре & ээдй}FA40+U{г}FA40+U{ & оодйоро & оодлог & аадсла & оодроб & ээд}FA40+U{}FA40+U{тиб
FREQ: 405
FREQALL: 222
RANG: 138
QWORDF: <дандаа>139 & <цагдаа>68 & <цаашдаа>34 & <зэргэлдээ>32 & <шөнөдөө>28 & <галдаа>22 & <бартаа>15 & <ерөнхийдөө>14 & <үгүйдээ>12 & <оройдоо>11 & <голдоо>10 & <алсдаа>8 & <бордоо>7 & <битүүдээ>5
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [дандаа]@[дандах]@[дан] & [цагдаа]@[цагдах]@[цаг] & [цаашдаа]@[цаашдах]@[цааш] & [зэргэлдээ]@[зэргэлдэх]@[зэргэл] & [шөнөдөө]@[шөнөдөх]@[шөнө] & [галдаа]@[галдах]@[гал] & [бартаа]@[бартах]@[бар] & [ерөнхийдөө]@[ерөнхийдөх]@[ерөнхий] & [үгүйдээ]@[үгүйдэх]@[үгүй] & [оройд(оо)]@[оройдох]@[орой] & [голдоо]@[голдох]@[гол] & [алсдаа]@[алсдах]@[алс] & [бордоо]@[бордох]@[бор] & [битүүдээ]@[битүүдэх]@[битүү]
WORDFORM: ахаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@PC.DUR-NOM>28
QLEX: <[ахаа]@[ахах]@[ах]>28
QFLEX: ø;а;аа
REVWORD: ааха
FREQ: 28
FREQALL: 31
RANG: 342
QWORDF: <ахаа>28
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@PC.DUR-NOM
LEXEMA: [ахаа]@[ахах]@[ах]
WORDFORM: дараа & удаа & төлөө & гараа & өвөө & учраа & үрээ & дэргэдээ & хамаа & саваа & ургаа & алхаа & гөрөө & хүлээ & эрээ & гүвээ & дэгээ & элээ & танаа & хөвөө & барьцаа & аваа & шараа & засаа & цангаа & дугараа & хөөрөө & байцаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>896 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>716 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>435 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>394 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>96 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>87 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>66 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>62 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>45 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>40 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>35 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>29 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>26 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>24 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>24 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>23 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>22 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>21 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>16 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>14 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>11 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>10 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>9 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>8 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>8 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>7 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL>6
QLEX: <[дараа]@[дарах]@[дар]>896 & <[удаа]@[удах]@[уд]>716 & <[төлөө]@[төлөх]@[төл]>435 & <[гараа]@[гарах]@[гар]>394 & <[өвөө]@[өвөх]@[өв]>96 & <[учраа]@[учрах]@[учир]>87 & <[үрээ]@[үрэх]@[үр]>66 & <[дэргэдээ]@[дэргэдэх]@[дэргэд]>62 & <[хамаа]@[хамах]@[хам]>45 & <[саваа]@[савах]@[сав]>40 & <[ургаа]@[ургах]@[ураг]>35 & <[алхаа]@[алхах]@[алх(ан)]>29 & <[гөрөө]@[гөрөх]@[гөр]>26 & <[хүлээ]@[хүлэх]@[хүл]>24 & <[эрээ]@[эрэх]@[эр]>24 & <[гүвээ]@[гүвэх]@[гүв]>23 & <[дэгээ]@[дэгэх]@[дэг]>22 & <[элээ]@[элэх]@[эл]>21 & <[танаа]@[танах]@[тан]>16 & <[хөвөө]@[хөвөх]@[хөв]>14 & <[барьцаа]@[барьцах]@[барьц]>11 & <[аваа]@[авах]@[ав]>10 & <[шараа]@[шарах]@[шар]>9 & <[засаа]@[засах]@[зас]>8 & <[цангаа]@[цангах]@[цан(г)]>8 & <[дугараа]@[дугарах]@[дугар]>7 & <[хөөрөө]@[хөөрөх]@[хөөр]>7 & <[байцаа]@[байцах]@[байц]>6
QFLEX: ø;а;аа & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;раа & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;гаа & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;э;ээ & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;а;аа & ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;а;аа
REVWORD: аарад & ааду & }9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & аараг & }9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{ & аарчу & ээр}FA40+U{ & ээдэгрэд & аамах & аавас & аагру & аахла & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{г & ээл}FA40+U{х & ээрэ & ээв}FA40+U{г & ээгэд & ээлэ & аанат & }9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{х & аацьраб & аава & аараш & аасаз & аагнац & аарагуд & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{х & аацйаб
FREQ: 3137
FREQALL: 1871
RANG: 46
QWORDF: <дараа>896 & <удаа>716 & <төлөө>435 & <гараа>394 & <өвөө>96 & <учраа>87 & <үрээ>66 & <дэргэдээ>62 & <хамаа>45 & <саваа>40 & <ургаа>35 & <алхаа>29 & <гөрөө>26 & <хүлээ>24 & <эрээ>24 & <гүвээ>23 & <дэгээ>22 & <элээ>21 & <танаа>16 & <хөвөө>14 & <барьцаа>11 & <аваа>10 & <шараа>9 & <засаа>8 & <цангаа>8 & <дугараа>7 & <хөөрөө>7 & <байцаа>6
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL
LEXEMA: [дараа]@[дарах]@[дар] & [удаа]@[удах]@[уд] & [төлөө]@[төлөх]@[төл] & [гараа]@[гарах]@[гар] & [өвөө]@[өвөх]@[өв] & [учраа]@[учрах]@[учир] & [үрээ]@[үрэх]@[үр] & [дэргэдээ]@[дэргэдэх]@[дэргэд] & [хамаа]@[хамах]@[хам] & [саваа]@[савах]@[сав] & [ургаа]@[ургах]@[ураг] & [алхаа]@[алхах]@[алх(ан)] & [гөрөө]@[гөрөх]@[гөр] & [хүлээ]@[хүлэх]@[хүл] & [эрээ]@[эрэх]@[эр] & [гүвээ]@[гүвэх]@[гүв] & [дэгээ]@[дэгэх]@[дэг] & [элээ]@[элэх]@[эл] & [танаа]@[танах]@[тан] & [хөвөө]@[хөвөх]@[хөв] & [барьцаа]@[барьцах]@[барьц] & [аваа]@[авах]@[ав] & [шараа]@[шарах]@[шар] & [засаа]@[засах]@[зас] & [цангаа]@[цангах]@[цан(г)] & [дугараа]@[дугарах]@[дугар] & [хөөрөө]@[хөөрөх]@[хөөр] & [байцаа]@[байцах]@[байц]
WORDFORM: өөртөө & сүүлдээ & алдаа & багадаа & эцэстээ & хэвтээ & угтаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>206 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>84 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>41 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>41 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>30 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>25 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>10
QLEX: <[өөртөө]@[өөртөх]@[өөрт]@[өөр]>206 & <[сүүлдээ]@[сүүлдэх]@[сүүлд]@[сүүл]>84 & <[алдаа]@[алдах]@[алд]@[ал]>41 & <[багадаа]@[багадах]@[багад]@[бага]>41 & <[эцэстээ]@[эцэстэх]@[эцэст]@[эцэс]>30 & <[хэвтээ]@[хэвтэх]@[хэвт]@[хэв]>25 & <[угтаа]@[угтах]@[угт]@[уг]>10
QFLEX: ø;{U+ø4E9};{U+ø4E9}{U+ø4E9};т{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;э;ээ;дээ & ø;а;аа;даа & ø;а;аа;даа & ø;э;ээ;тээ & ø;э;ээ;тээ & ø;а;аа;таа
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{}9E40+U{ & ээдл}FA40+U{}FA40+U{с & аадла & аадагаб & ээтсэцэ & ээтвэх & аатгу
FREQ: 437
FREQALL: 147
RANG: 132
QWORDF: <өөртөө>206 & <сүүлдээ>84 & <алдаа>41 & <багадаа>41 & <эцэстээ>30 & <хэвтээ>25 & <угтаа>10
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [өөртөө]@[өөртөх]@[өөрт]@[өөр] & [сүүлдээ]@[сүүлдэх]@[сүүлд]@[сүүл] & [алдаа]@[алдах]@[алд]@[ал] & [багадаа]@[багадах]@[багад]@[бага] & [эцэстээ]@[эцэстэх]@[эцэст]@[эцэс] & [хэвтээ]@[хэвтэх]@[хэвт]@[хэв] & [угтаа]@[угтах]@[угт]@[уг]
WORDFORM: амаа & агаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>148 & <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL>9
QLEX: <[амаа]@[амах]@[ам]@[ам(ан)]>148 & <[агаа]@[агах]@[аг]@[а]>9
QFLEX: ø;а;аа;аа & ø;а;аа;гаа
REVWORD: аама & аага
FREQ: 157
FREQALL: 0
RANG: 198
QWORDF: <амаа>148 & <агаа>9
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@POSS.REFL
LEXEMA: [амаа]@[амах]@[ам]@[ам(ан)] & [агаа]@[агах]@[аг]@[а]
WORDFORM: татлаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>56
QLEX: <[татлаа]@[татлах]@[татал]@[татах]>56
QFLEX: ø;а;лаа;лаа
REVWORD: аалтат
FREQ: 56
FREQALL: 59
RANG: 274
QWORDF: <татлаа>56
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [татлаа]@[татлах]@[татал]@[татах]
WORDFORM: харалдаа
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@V.RECP-PC.DUR-NOM>7
QLEX: <[харалдаа]@[харалдах]@[харах]>7
QFLEX: ø;а;лдаа
REVWORD: аадларах
FREQ: 7
FREQALL: 13
RANG: 476
QWORDF: <харалдаа>7
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@V.RECP-PC.DUR-NOM
LEXEMA: [харалдаа]@[харалдах]@[харах]
WORDFORM: үглээ
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH>5
QLEX: <[үглээ]@[үглэх]@[үгэх]>5
QFLEX: ø;э;лээ
REVWORD: ээлг}FA40+U{
FREQ: 5
FREQALL: 30
RANG: 516
QWORDF: <үглээ>5
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [үглээ]@[үглэх]@[үгэх]
WORDFORM: одоо & хоорондоо & оноо & томоо
QGRAM: <NOM@PC.DUR@POSS.REFL>2178 & <NOM@PC.DUR@POSS.REFL>84 & <NOM@PC.DUR@POSS.REFL>13 & <NOM@PC.DUR@POSS.REFL>13
QLEX: <[одоо]@[одох]@[од]>2178 & <[хоорондоо]@[хоорондох]@[хооронд]>84 & <[оноо]@[онох]@[он]>13 & <[томоо]@[томох]@[том]>13
QFLEX: ø;о;оо & ø;о;оо & ø;о;оо & ø;о;оо
REVWORD: оодо & ооднороох & ооно & оомот
FREQ: 2288
FREQALL: 2242
RANG: 56
QWORDF: <одоо>2178 & <хоорондоо>84 & <оноо>13 & <томоо>13
GRAMFORM: NOM@PC.DUR@POSS.REFL
LEXEMA: [одоо]@[одох]@[од] & [хоорондоо]@[хоорондох]@[хооронд] & [оноо]@[онох]@[он] & [томоо]@[томох]@[том]
WORDFORM: ойрдоо
QGRAM: <NOM@PC.DUR@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL>7
QLEX: <[ойрдоо]@[ойрдох]@[ойрд]@[ойр]>7
QFLEX: ø;о;оо;доо
REVWORD: оодрйо
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 477
QWORDF: <ойрдоо>7
GRAMFORM: NOM@PC.DUR@POSS.REFL@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [ойрдоо]@[ойрдох]@[ойрд]@[ойр]
WORDFORM: ороо
QGRAM: <NOM@PC.DUR@POSS.REFL@DIR-POSS.REFL>56
QLEX: <[ороо]@[орох]@[ор]@[ор(он)]>56
QFLEX: ø;о;оо;оо
REVWORD: ооро
FREQ: 56
FREQALL: 62
RANG: 275
QWORDF: <ороо>56
GRAMFORM: NOM@PC.DUR@POSS.REFL@DIR-POSS.REFL
LEXEMA: [ороо]@[орох]@[ор]@[ор(он)]
WORDFORM: хорлоо
QGRAM: <NOM@PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH>32
QLEX: <[хорлоо]@[хорлох]@[хорол]@[хорох]>32
QFLEX: ø;о;лоо;лоо
REVWORD: оолрох
FREQ: 32
FREQALL: 54
RANG: 333
QWORDF: <хорлоо>32
GRAMFORM: NOM@PC.DUR@POSS.REFL@VF.IND.PROF-EMPH
LEXEMA: [хорлоо]@[хорлох]@[хорол]@[хорох]
WORDFORM: нялхаасаа
QGRAM: <NOM@PC.INF-ABL-POSS.REFL>9
QLEX: <[нялхаасаа]@[нялх]>9
QFLEX: ø;аасаа
REVWORD: аасаахлян
FREQ: 9
FREQALL: 0
RANG: 450
QWORDF: <нялхаасаа>9
GRAMFORM: NOM@PC.INF-ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [нялхаасаа]@[нялх]
WORDFORM: байхгүй & мэдэхгүй & болохгүй & чадахгүй & эрхгүй & барахгүй & удахгүй & танихгүй & хүрэхгүй & гарахгүй & үзэгдэхгүй & андахгүй & ойлгохгүй & тоохгүй & багтахгүй & хөдлөхгүй & бүтэхгүй & дийлэхгүй & айхгүй & гаргахгүй & мундахгүй & таарахгүй & базаахгүй & захгүй & тэсэхгүй & алзахгүй & амрахгүй & хайхрахгүй & дуулахгүй & оруулахгүй & барагдахгүй & танигдахгүй & хүлээхгүй & амжихгүй & гомдоохгүй & тохирохгүй & ханахгүй & анзаарахгүй & даагдахгүй & засрахгүй & ойлгогдохгүй
QGRAM: <NOM@PC.INF-CAR-NOM>614 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>614 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>606 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>532 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>320 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>179 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>135 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>109 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>95 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>73 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>45 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>41 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>35 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>34 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>33 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>31 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>28 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>27 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>26 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>23 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>20 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>19 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>17 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>14 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>14 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>13 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>11 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>10 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>9 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>9 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>8 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>8 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>8 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>7 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>7 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>7 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>7 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>5 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>5 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>5 & <NOM@PC.INF-CAR-NOM>5
QLEX: <[байхгүй]@[байх]>614 & <[мэдэхгүй]@[мэдэх]>614 & <[болохгүй]@[болох]>606 & <[чадахгүй]@[чадах]>532 & <[эрхгүй]@[эрх]>320 & <[барахгүй]@[барах]>179 & <[удахгүй]@[удах]>135 & <[танихгүй]@[таних]>109 & <[хүрэхгүй]@[хүрэх]>95 & <[гарахгүй]@[гарах]>73 & <[үзэгдэхгүй]@[үзэгдэх]>45 & <[андахгүй]@[андах]>41 & <[ойлгохгүй]@[ойлгох]>35 & <[тоохгүй]@[тоох]>34 & <[багтахгүй]@[багтах]>33 & <[хөдлөхгүй]@[хөдлөх]>31 & <[бүтэхгүй]@[бүтэх]>28 & <[дийлэхгүй]@[дийлэх]>27 & <[айхгүй]@[айх]>26 & <[гаргахгүй]@[гаргах]>23 & <[мундахгүй]@[мундах]>20 & <[таарахгүй]@[таарах]>19 & <[базаахгүй]@[базаах]>17 & <[захгүй]@[зах]>14 & <[тэсэхгүй]@[тэсэх]>14 & <[алзахгүй]@[алзах]>13 & <[амрахгүй]@[амрах]>11 & <[хайхрахгүй]@[хайхрах]>10 & <[дуулахгүй]@[дуулах]>9 & <[оруулахгүй]@[оруулах]>9 & <[барагдахгүй]@[барагдах]>8 & <[танигдахгүй]@[танигдах]>8 & <[хүлээхгүй]@[хүлээх]>8 & <[амжихгүй]@[амжих]>7 & <[гомдоохгүй]@[гомдоох]>7 & <[тохирохгүй]@[тохирох]>7 & <[ханахгүй]@[ханах]>7 & <[анзаарахгүй]@[анзаарах]>5 & <[даагдахгүй]@[даагдах]>5 & <[засрахгүй]@[засрах]>5 & <[ойлгогдохгүй]@[ойлгогдох]>5
QFLEX: ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й & ø;г{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{гхйаб & й}FA40+U{гхэдэм & й}FA40+U{гхолоб & й}FA40+U{гхадач & й}FA40+U{гхрэ & й}FA40+U{гхараб & й}FA40+U{гхаду & й}FA40+U{гхинат & й}FA40+U{гхэр}FA40+U{х & й}FA40+U{гхараг & й}FA40+U{гхэдгэз}FA40+U{ & й}FA40+U{гхадна & й}FA40+U{гхоглйо & й}FA40+U{гхоот & й}FA40+U{гхатгаб & й}FA40+U{гх}9E40+U{лд}9E40+U{х & й}FA40+U{гхэт}FA40+U{б & й}FA40+U{гхэлйид & й}FA40+U{гхйа & й}FA40+U{гхаграг & й}FA40+U{гхаднум & й}FA40+U{гхараат & й}FA40+U{гхаазаб & й}FA40+U{гхаз & й}FA40+U{гхэсэт & й}FA40+U{гхазла & й}FA40+U{гхарма & й}FA40+U{гхархйах & й}FA40+U{гхалууд & й}FA40+U{гхалууро & й}FA40+U{гхадгараб & й}FA40+U{гхадгинат & й}FA40+U{гхээл}FA40+U{х & й}FA40+U{гхижма & й}FA40+U{гхоодмог & й}FA40+U{гхорихот & й}FA40+U{гханах & й}FA40+U{гхараазна & й}FA40+U{гхадгаад & й}FA40+U{гхарсаз & й}FA40+U{гходгоглйо
FREQ: 3808
FREQALL: 0
RANG: 36
QWORDF: <байхгүй>614 & <мэдэхгүй>614 & <болохгүй>606 & <чадахгүй>532 & <эрхгүй>320 & <барахгүй>179 & <удахгүй>135 & <танихгүй>109 & <хүрэхгүй>95 & <гарахгүй>73 & <үзэгдэхгүй>45 & <андахгүй>41 & <ойлгохгүй>35 & <тоохгүй>34 & <багтахгүй>33 & <хөдлөхгүй>31 & <бүтэхгүй>28 & <дийлэхгүй>27 & <айхгүй>26 & <гаргахгүй>23 & <мундахгүй>20 & <таарахгүй>19 & <базаахгүй>17 & <захгүй>14 & <тэсэхгүй>14 & <алзахгүй>13 & <амрахгүй>11 & <хайхрахгүй>10 & <дуулахгүй>9 & <оруулахгүй>9 & <барагдахг{U+04AF}й>8 & <танигдахгүй>8 & <хүлээхгүй>8 & <амжихгүй>7 & <гомдоохгүй>7 & <тохирохгүй>7 & <ханахгүй>7 & <анзаарахгүй>5 & <даагдахгүй>5 & <засрахгүй>5 & <ойлгогдохгүй>5
GRAMFORM: NOM@PC.INF-CAR-NOM
LEXEMA: [байхгүй]@[байх] & [мэдэхгүй]@[мэдэх] & [болохгүй]@[болох] & [чадахгүй]@[чадах] & [эрхгүй]@[эрх] & [барахгүй]@[барах] & [удахгүй]@[удах] & [танихгүй]@[таних] & [хүрэхгүй]@[хүрэх] & [гарахгүй]@[гарах] & [үзэгдэхгүй]@[үзэгдэх] & [андахгүй]@[андах] & [ойлгохгүй]@[ойлгох] & [тоохгүй]@[тоох] & [багтахгүй]@[багтах] & [хөдлөхгүй]@[хөдлөх] & [бүтэхгүй]@[бүтэх] & [дийлэхгүй]@[дийлэх] & [айхгүй]@[айх] & [гаргахгүй]@[гаргах] & [мундахгүй]@[мундах] & [таарахгүй]@[таарах] & [базаахгүй]@[базаах] & [захгүй]@[зах] & [тэсэхгүй]@[тэсэх] & [алзахгүй]@[алзах] & [амрахгүй]@[амрах] & [хайхрахгүй]@[хайхрах] & [дуулахгүй]@[дуулах] & [оруулахгүй]@[оруулах] & [барагдахгүй]@[барагдах] & [танигдахгүй]@[танигдах] & [хүлээхгүй]@[хүлээх] & [амжихгүй]@[амжих] & [гомдоохгүй]@[гомдоох] & [тохирохгүй]@[тохирох] & [ханахгүй]@[ханах] & [анзаарахгүй]@[анзаарах] & [даагдахгүй]@[даагдах] & [засрахгүй]@[засрах] & [ойлгогдохгүй]@[ойлгогдох]
WORDFORM: явахад & үзэхэд & хаяхад & шуухад
QGRAM: <NOM@PC.INF-DAT>358 & <NOM@PC.INF-DAT>169 & <NOM@PC.INF-DAT>14 & <NOM@PC.INF-DAT>9
QLEX: <[явахад]@[явах]>358 & <[үзэхэд]@[үзэх]>169 & <[хаяхад]@[хаях]>14 & <[шуухад]@[шуух]>9
QFLEX: ø;ад & ø;эд & ø;ад & ø;ад
REVWORD: дахавя & дэхэз}FA40+U{ & дахяах & дахууш
FREQ: 550
FREQALL: 0
RANG: 118
QWORDF: <явахад>358 & <үзэхэд>169 & <хаяхад>14 & <шуухад>9
GRAMFORM: NOM@PC.INF-DAT
LEXEMA: [явахад]@[явах] & [үзэхэд]@[үзэх] & [хаяхад]@[хаях] & [шуухад]@[шуух]
WORDFORM: ядахдаа & яарахдаа
QGRAM: <NOM@PC.INF-DAT-POSS.REFL>66 & <NOM@PC.INF-DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[ядахдаа]@[ядах]>66 & <[яарахдаа]@[яарах]>5
QFLEX: ø;даа & ø;даа
REVWORD: аадхадя & аадхарая
FREQ: 71
FREQALL: 0
RANG: 259
QWORDF: <ядахдаа>66 & <яарахдаа>5
GRAMFORM: NOM@PC.INF-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [ядахдаа]@[ядах] & [яарахдаа]@[яарах]
WORDFORM: агуулахын & сэргийлэхийн
QGRAM: <NOM@PC.INF-GEN>9 & <NOM@PC.INF-GEN>8
QLEX: <[агуулахын]@[агуулах]>9 & <[сэргийлэхийн]@[сэргийлэх]>8
QFLEX: ø;ын & ø;ийн
REVWORD: ныхалууга & нйихэлйигрэс
FREQ: 17
FREQALL: 0
RANG: 389
QWORDF: <агуулахын>9 & <сэргийлэхийн>8
GRAMFORM: NOM@PC.INF-GEN
LEXEMA: [агуулахын]@[агуулах] & [сэргийлэхийн]@[сэргийлэх]
WORDFORM: харагдахаар
QGRAM: <NOM@PC.INF-INSTR>8
QLEX: <[харагдахаар]@[харагдах]>8
QFLEX: ø;аар
REVWORD: раахадгарах
FREQ: 8
FREQALL: 0
RANG: 458
QWORDF: <харагдахаар>8
GRAMFORM: NOM@PC.INF-INSTR
LEXEMA: [харагдахаар]@[харагдах]
WORDFORM: баймаар & аймаар & гомдмоор & зовмоор & сонсмоор
QGRAM: <NOM@PC.INTENT>54 & <NOM@PC.INTENT>40 & <NOM@PC.INTENT>6 & <NOM@PC.INTENT>5 & <NOM@PC.INTENT>5
QLEX: <[баймаар]@[байх]>54 & <[аймаар]@[айх]>40 & <[гомдмоор]@[гомдох]>6 & <[зовмоор]@[зовох]>5 & <[сонсмоор]@[сонсох]>5
QFLEX: ø;маар & ø;маар & ø;моор & ø;моор & ø;моор
REVWORD: раамйаб & раамйа & роомдмог & роомвоз & роомснос
FREQ: 110
FREQALL: 0
RANG: 224
QWORDF: <баймаар>54 & <аймаар>40 & <гомдмоор>6 & <зовмоор>5 & <сонсмоор>5
GRAMFORM: NOM@PC.INTENT
LEXEMA: [баймаар]@[байх] & [аймаар]@[айх] & [гомдмоор]@[гомдох] & [зовмоор]@[зовох] & [сонсмоор]@[сонсох]
WORDFORM: удсангүй
QGRAM: <NOM@PC.PRF-CAR-NOM>21
QLEX: <[удсангүй]@[удах]>21
QFLEX: ø;санг{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{гнасду
FREQ: 21
FREQALL: 21
RANG: 372
QWORDF: <удсангүй>21
GRAMFORM: NOM@PC.PRF-CAR-NOM
LEXEMA: [удсангүй]@[удах]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2446149092
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov