Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: хүчтэйгээр & гаслантайгаар
QGRAM: <NOM@INSTR@COM-INSTR>6 & <NOM@INSTR@COM-INSTR>5
QLEX: <[хүчтэйгээр]@[хүчтэй]@[хүч]>6 & <[гаслантайгаар]@[гаслантай]@[гаслан(г)]>5
QFLEX: ø;гээр;тэйгээр & ø;гаар;тайгаар
REVWORD: рээгйэтч}FA40+U{х & раагйатналсаг
FREQ: 11
FREQALL: 0
RANG: 429
QWORDF: <хүчтэйгээр>6 & <гаслантайгаар>5
GRAMFORM: NOM@INSTR@COM-INSTR
LEXEMA: [хүчтэйгээр]@[хүчтэй]@[хүч] & [гаслантайгаар]@[гаслантай]@[гаслан(г)]
WORDFORM: оросоор & авсаар
QGRAM: <NOM@INSTR@CVB.PERSEV>18 & <NOM@INSTR@CVB.PERSEV>14
QLEX: <[оросоор]@[орос]@[орох]>18 & <[авсаар]@[авс(ан)]@[авах]>14
QFLEX: ø;оор;соор & ø;аар;саар
REVWORD: роосоро & раасва
FREQ: 32
FREQALL: 35
RANG: 332
QWORDF: <оросоор>18 & <авсаар>14
GRAMFORM: NOM@INSTR@CVB.PERSEV
LEXEMA: [оросоор]@[орос]@[орох] & [авсаар]@[авс(ан)]@[авах]
WORDFORM: агаар & хүчээр & үүгээр & аргаар & шинээр & модоор & эртээр & багаар & танаар & хэдээр
QGRAM: <NOM@INSTR@INSTR>159 & <NOM@INSTR@INSTR>132 & <NOM@INSTR@INSTR>86 & <NOM@INSTR@INSTR>54 & <NOM@INSTR@INSTR>54 & <NOM@INSTR@INSTR>39 & <NOM@INSTR@INSTR>18 & <NOM@INSTR@INSTR>16 & <NOM@INSTR@INSTR>6 & <NOM@INSTR@INSTR>6
QLEX: <[агаар]@[ага]@[аг]>159 & <[хүчээр]@[хүч]@[хүч(ин)]>132 & <[үүгээр]@[үү]@[үү(н)]>86 & <[аргаар]@[арга]@[араг]>54 & <[шинээр]@[шинэ]@[шин]>54 & <[модоор]@[мод]@[мод(он)]>39 & <[эртээр]@[эрт]@[эрт(эн)]>18 & <[багаар]@[бага]@[баг]>16 & <[танаар]@[тана]@[тан]>6 & <[хэдээр]@[хэд]@[хэд(эн)]>6
QFLEX: ø;ар;аар & ø;ээр;ээр & ø;гээр;гээр & ø;ар;гаар & ø;эр;ээр & ø;оор;оор & ø;ээр;ээр & ø;ар;аар & ø;ар;аар & ø;ээр;ээр
REVWORD: раага & рээч}FA40+U{х & рээг}FA40+U{}FA40+U{ & раагра & рээниш & роодом & рээтрэ & раагаб & раанат & рээдэх
FREQ: 570
FREQALL: 473
RANG: 116
QWORDF: <агаар>159 & <хүчээр>132 & <үүгээр>86 & <аргаар>54 & <шинээр>54 & <модоор>39 & <эртээр>18 & <багаар>16 & <танаар>6 & <хэдээр>6
GRAMFORM: NOM@INSTR@INSTR
LEXEMA: [агаар]@[ага]@[аг] & [хүчээр]@[хүч]@[хүч(ин)] & [үүгээр]@[үү]@[үү(н)] & [аргаар]@[арга]@[араг] & [шинээр]@[шинэ]@[шин] & [модоор]@[мод]@[мод(он)] & [эртээр]@[эрт]@[эрт(эн)] & [багаар]@[бага]@[баг] & [танаар]@[тана]@[тан] & [хэдээр]@[хэд]@[хэд(эн)]
WORDFORM: удаанаар
QGRAM: <NOM@INSTR@N.PROC-INSTR>13
QLEX: <[удаанаар]@[удаан]@[удах]>13
QFLEX: ø;аар;анаар
REVWORD: раанааду
FREQ: 13
FREQALL: 1
RANG: 416
QWORDF: <удаанаар>13
GRAMFORM: NOM@INSTR@N.PROC-INSTR
LEXEMA: [удаанаар]@[удаан]@[удах]
WORDFORM: зэрэгцээгээр & дараагаар & одоогоор & хэмжээгээр & санаагаар & чинээгээр
QGRAM: <NOM@INSTR@PC.DUR-INSTR>49 & <NOM@INSTR@PC.DUR-INSTR>40 & <NOM@INSTR@PC.DUR-INSTR>32 & <NOM@INSTR@PC.DUR-INSTR>28 & <NOM@INSTR@PC.DUR-INSTR>20 & <NOM@INSTR@PC.DUR-INSTR>5
QLEX: <[зэрэгцээгээр]@[зэрэгцээ]@[зэрэгцэх]>49 & <[дараагаар]@[дараа]@[дарах]>40 & <[одоогоор]@[одоо]@[одох]>32 & <[хэмжээгээр]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих]>28 & <[санаагаар]@[санаа(н)]@[санах]>20 & <[чинээгээр]@[чинээ(н)]@[чинэх]>5
QFLEX: ø;гээр;эгээр & ø;гаар;агаар & ø;гоор;огоор & ø;гээр;ээгээр & ø;гаар;агаар & ø;гээр;эгээр
REVWORD: рээгээцгэрэз & раагаарад & роогоодо & рээгээжмэх & раагаанас & рээгээнич
FREQ: 174
FREQALL: 94
RANG: 189
QWORDF: <зэрэгцээгээр>49 & <дараагаар>40 & <одоогоор>32 & <хэмжээгээр>28 & <санаагаар>20 & <чинээгээр>5
GRAMFORM: NOM@INSTR@PC.DUR-INSTR
LEXEMA: [зэрэгцээгээр]@[зэрэгцээ]@[зэрэгцэх] & [дараагаар]@[дараа]@[дарах] & [одоогоор]@[одоо]@[одох] & [хэмжээгээр]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих] & [санаагаар]@[санаа(н)]@[санах] & [чинээгээр]@[чинээ(н)]@[чинэх]
WORDFORM: гэмээр
QGRAM: <NOM@INSTR@PC.INTENT>184
QLEX: <[гэмээр]@[гэм]@[гэх]>184
QFLEX: ø;ээр;мээр
REVWORD: рээмэг
FREQ: 184
FREQALL: 0
RANG: 182
QWORDF: <гэмээр>184
GRAMFORM: NOM@INSTR@PC.INTENT
LEXEMA: [гэмээр]@[гэм]@[гэх]
WORDFORM: болмоор & авмаар & гайхмаар & хүрмээр & үзмээр & өрөвдмөөр & далимаар & атаархмаар & асуумаар
QGRAM: <NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM>39 & <NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM>18 & <NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM>12 & <NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM>12 & <NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM>11 & <NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM>9 & <NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM>8 & <NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM>7 & <NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM>6
QLEX: <[болмоор]@[болом]@[болох]>39 & <[авмаар]@[авам]@[авах]>18 & <[гайхмаар]@[гайхам]@[гайхах]>12 & <[хүрмээр]@[хүрэм]@[хүрэх]>12 & <[үзмээр]@[үзэм]@[үзэх]>11 & <[өрөвдмөөр]@[өрөвдөм]@[өрөвдөх]>9 & <[далимаар]@[далим]@[далих]>8 & <[атаархмаар]@[атаархам]@[атаархах]>7 & <[асуумаар]@[асуум]@[асуух]>6
QFLEX: ø;моор;моор & ø;маар;маар & ø;маар;маар & ø;мээр;мээр & ø;мээр;мээр & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9}р;м{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & ø;аар;маар & ø;маар;маар & ø;аар;маар
REVWORD: роомлоб & раамва & раамхйаг & рээмр}FA40+U{х & рээмз}FA40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{мдв}9E40+U{р}9E40+U{ & раамилад & раамхраата & раамууса
FREQ: 122
FREQALL: 188
RANG: 217
QWORDF: <болмоор>39 & <авмаар>18 & <гайхмаар>12 & <хүрмээр>12 & <үзмээр>11 & <өрөвдмөөр>9 & <далимаар>8 & <атаархмаар>7 & <асуумаар>6
GRAMFORM: NOM@INSTR@PC.INTENT-NOM
LEXEMA: [болмоор]@[болом]@[болох] & [авмаар]@[авам]@[авах] & [гайхмаар]@[гайхам]@[гайхах] & [хүрмээр]@[хүрэм]@[хүрэх] & [үзмээр]@[үзэм]@[үзэх] & [өрөвдмөөр]@[өрөвдөм]@[өрөвдөх] & [далимаар]@[далим]@[далих] & [атаархмаар]@[атаархам]@[атаархах] & [асуумаар]@[асуум]@[асуух]
WORDFORM: талынхан
QGRAM: <NOM@N.COLL1-NOM@N.COLL1-NOM@GEN-N.COLL1-NOM>6
QLEX: <[талынхан]@[талынх]@[талын]@[тал]>6
QFLEX: ø;ан
REVWORD: нахнылат
FREQ: 6
FREQALL: 7
RANG: 492
QWORDF: <талынхан>6
GRAMFORM: NOM@N.COLL1-NOM@N.COLL1-NOM@GEN-N.COLL1-NOM
LEXEMA: [талынхан]@[талынх]@[талын]@[тал]
WORDFORM: гадаад
QGRAM: <NOM@N.PL3>88
QLEX: <[гадаад]@[гадаа(н)]>88
QFLEX: ø;д
REVWORD: даадаг
FREQ: 88
FREQALL: 95
RANG: 240
QWORDF: <гадаад>88
GRAMFORM: NOM@N.PL3
LEXEMA: [гадаад]@[гадаа(н)]
WORDFORM: ажилчид
QGRAM: <NOM@N.PL3-NOM@N.PL3-NOM>21
QLEX: <[ажилчид]@[ажилчин]@[ажилч]>21
QFLEX: ø;д;д
REVWORD: дичлижа
FREQ: 21
FREQALL: 22
RANG: 371
QWORDF: <ажилчид>21
GRAMFORM: NOM@N.PL3-NOM@N.PL3-NOM
LEXEMA: [ажилчид]@[ажилчин]@[ажилч]
WORDFORM: яваандаа
QGRAM: <NOM@N.PROC-DAT-POSS.REFL>28
QLEX: <[яваандаа]@[явах]>28
QFLEX: ø;андаа
REVWORD: ааднаавя
FREQ: 28
FREQALL: 28
RANG: 341
QWORDF: <яваандаа>28
GRAMFORM: NOM@N.PROC-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [яваандаа]@[явах]
WORDFORM: ачааны & түлээний & гүвээний & одооны & төлөөний & хэрэглээний
QGRAM: <NOM@N.PROC-GEN>33 & <NOM@N.PROC-GEN>14 & <NOM@N.PROC-GEN>13 & <NOM@N.PROC-GEN>13 & <NOM@N.PROC-GEN>5 & <NOM@N.PROC-GEN>5
QLEX: <[ачааны]@[ачих]>33 & <[түлээний]@[түлэх]>14 & <[гүвээний]@[гүвэх]>13 & <[одооны]@[одох]>13 & <[төлөөний]@[төлөх]>5 & <[хэрэглээний]@[хэрэглэх]>5
QFLEX: ø;ааны & ø;эний & ø;эний & ø;оны & ø;{U+ø4E9}ний & ø;эний
REVWORD: ынаача & йинээл}FA40+U{т & йинээв}FA40+U{г & ыноодо & йин}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & йинээлгэрэх
FREQ: 83
FREQALL: 90
RANG: 247
QWORDF: <ачааны>33 & <түлээний>14 & <гүвээний>13 & <одооны>13 & <төлөөний>5 & <хэрэглээний>5
GRAMFORM: NOM@N.PROC-GEN
LEXEMA: [ачааны]@[ачих] & [түлээний]@[түлэх] & [г{U+04AF}вээний]@[гүвэх] & [одооны]@[одох] & [төлөөний]@[төлөх] & [хэрэглээний]@[хэрэглэх]
WORDFORM: бүлээн & үймээн & мужаан & тулалдаан & шүтээн & байлдаан & тэмцээн & тулаан & уйлаан & бярдаан & цуглаан & бужигнаан & барилдаан
QGRAM: <NOM@N.PROC-NOM>66 & <NOM@N.PROC-NOM>38 & <NOM@N.PROC-NOM>35 & <NOM@N.PROC-NOM>28 & <NOM@N.PROC-NOM>26 & <NOM@N.PROC-NOM>25 & <NOM@N.PROC-NOM>21 & <NOM@N.PROC-NOM>19 & <NOM@N.PROC-NOM>16 & <NOM@N.PROC-NOM>14 & <NOM@N.PROC-NOM>13 & <NOM@N.PROC-NOM>7 & <NOM@N.PROC-NOM>5
QLEX: <[бүлээн]@[бүлэх]>66 & <[үймээн]@[үймэх]>38 & <[мужаан]@[мужих]>35 & <[тулалдаан]@[тулалдах]>28 & <[шүтээн]@[шүтэх]>26 & <[байлдаан]@[байлдах]>25 & <[тэмцээн]@[тэмцэх]>21 & <[тулаан]@[тулах]>19 & <[уйлаан]@[уйлах]>16 & <[бярдаан]@[бярдах]>14 & <[цуглаан]@[цуглах]>13 & <[бужигнаан]@[бужигнах]>7 & <[барилдаан]@[барилдах]>5
QFLEX: ø;эн & ø;эн & ø;аан & ø;ан & ø;эн & ø;ан & ø;эн & ø;ан & ø;ан & ø;ан & ø;ан & ø;ан & ø;ан
REVWORD: нээл}FA40+U{б & нээмй}FA40+U{ & наажум & наадлалут & нээт}FA40+U{ш & наадлйаб & нээцмэт & наалут & наалйу & наадряб & наалгуц & наангижуб & наадлираб
FREQ: 313
FREQALL: 332
RANG: 156
QWORDF: <бүлээн>66 & <үймээн>38 & <мужаан>35 & <тулалдаан>28 & <шүтээн>26 & <байлдаан>25 & <тэмцээн>21 & <тулаан>19 & <уйлаан>16 & <бярдаан>14 & <цуглаан>13 & <бужигнаан>7 & <барилдаан>5
GRAMFORM: NOM@N.PROC-NOM
LEXEMA: [бүлээн]@[бүлэх] & [үймээн]@[үймэх] & [мужаан]@[мужих] & [тулалдаан]@[тулалдах] & [шүтээн]@[шүтэх] & [байлдаан]@[байлдах] & [тэмцээн]@[тэмцэх] & [тулаан]@[тулах] & [уйлаан]@[уйлах] & [бярдаан]@[бярдах] & [цуглаан]@[цуглах] & [бужигнаан]@[бужигнах] & [барилдаан]@[барилдах]
WORDFORM: жин & ан & дүн & тан & цалин & цан & тавилан & шорон & шон & эн & лан & тэн & пин & хотон & бин
QGRAM: <NOM@NOM>157 & <NOM@NOM>147 & <NOM@NOM>67 & <NOM@NOM>43 & <NOM@NOM>40 & <NOM@NOM>38 & <NOM@NOM>35 & <NOM@NOM>30 & <NOM@NOM>23 & <NOM@NOM>21 & <NOM@NOM>18 & <NOM@NOM>17 & <NOM@NOM>14 & <NOM@NOM>10 & <NOM@NOM>7
QLEX: <[жин]@[жин(г)]>157 & <[ан]@[ан(г)]>147 & <[дүн]@[дүн(г)]>67 & <[тан]@[тан(г)]>43 & <[цалин]@[цалин(г)]>40 & <[цан]@[цан(г)]>38 & <[тавилан]@[тавилан(г)]>35 & <[шорон]@[шорон(г)]>30 & <[шон]@[шон(г)]>23 & <[эн]@[эн(г)]>21 & <[лан]@[лан(г)]>18 & <[тэн]@[тэн(г)]>17 & <[пин]@[пин(г)]>14 & <[хотон]@[хотон(г)]>10 & <[бин]@[бин(г)]>7
QFLEX: ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø
REVWORD: ниж & на & н}FA40+U{д & нат & нилац & нац & наливат & норош & нош & нэ & нал & нэт & нип & нотох & ниб
FREQ: 667
FREQALL: 1029
RANG: 107
QWORDF: <жин>157 & <ан>147 & <дүн>67 & <тан>43 & <цалин>40 & <цан>38 & <тавилан>35 & <шорон>30 & <шон>23 & <эн>21 & <лан>18 & <тэн>17 & <пин>14 & <хотон>10 & <бин>7
GRAMFORM: NOM@NOM
LEXEMA: [жин]@[жин(г)] & [ан]@[ан(г)] & [дүн]@[дүн(г)] & [тан]@[тан(г)] & [цалин]@[цалин(г)] & [цан]@[цан(г)] & [тавилан]@[тавилан(г)] & [шорон]@[шорон(г)] & [шон]@[шон(г)] & [эн]@[эн(г)] & [лан]@[лан(г)] & [тэн]@[тэн(г)] & [пин]@[пин(г)] & [хотон]@[хотон(г)] & [бин]@[бин(г)]
WORDFORM: булан & гаслан & яндан & хүрээлэн
QGRAM: <NOM@NOM@CVB.MOD>68 & <NOM@NOM@CVB.MOD>44 & <NOM@NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@NOM@CVB.MOD>15
QLEX: <[булан]@[булан(г)]@[булах]>68 & <[гаслан]@[гаслан(г)]@[гаслах]>44 & <[яндан]@[яндан(г)]@[яндах]>23 & <[хүрээлэн]@[хүрээлэн(г)]@[хүрээлэх]>15
QFLEX: ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н & ø;ø;н
REVWORD: налуб & налсаг & надня & нэлээр}FA40+U{х
FREQ: 150
FREQALL: 325
RANG: 202
QWORDF: <булан>68 & <гаслан>44 & <яндан>23 & <хүрээлэн>15
GRAMFORM: NOM@NOM@CVB.MOD
LEXEMA: [булан]@[булан(г)]@[булах] & [гаслан]@[гаслан(г)]@[гаслах] & [яндан]@[яндан(г)]@[яндах] & [хүрээлэн]@[хүрээлэн(г)]@[хүрээлэх]
WORDFORM: гэгч & найрагч & байцаагч & худалдагч & сувилагч & эрхлэгч & уншигч & ахлагч & захирагч & сурагч & сурвалжлагч & үйлчлэгч & туслагч & орлогч & хэмээгч & асрагч & буудагч & хамгаалагч & суугч & удирдагч & цэвэрлэгч & үзэгч & байлдагч & тэргүүлэгч & найруулагч & орчуулагч & дасгалжуулагч & ерөнхийлөгч & баригч & залгамжлагч & зөөгч & сургагч & бодогч & дамжуулагч & илтгэгч & нисгэгч & довтлогч & зохиогч & тэмцэгч & тоглогч & урвагч & шүүгч & бологч & гийгүүлэгч & жолоодогч & өнгөрөгч & хаагч & авагч & аврагч & дарлагч & засагч & зүтгэгч & нисэгч & байгуулагч & бүтээгч & бишрэгч & дэмжигч & өвөрлөгч & өрсөлдөгч & сонирхогч & судлагч & сэргийлэгч & харгалзагч
QGRAM: <NOM@PC.ACT-NOM>415 & <NOM@PC.ACT-NOM>71 & <NOM@PC.ACT-NOM>66 & <NOM@PC.ACT-NOM>48 & <NOM@PC.ACT-NOM>43 & <NOM@PC.ACT-NOM>39 & <NOM@PC.ACT-NOM>37 & <NOM@PC.ACT-NOM>34 & <NOM@PC.ACT-NOM>29 & <NOM@PC.ACT-NOM>29 & <NOM@PC.ACT-NOM>26 & <NOM@PC.ACT-NOM>25 & <NOM@PC.ACT-NOM>25 & <NOM@PC.ACT-NOM>24 & <NOM@PC.ACT-NOM>24 & <NOM@PC.ACT-NOM>22 & <NOM@PC.ACT-NOM>19 & <NOM@PC.ACT-NOM>19 & <NOM@PC.ACT-NOM>18 & <NOM@PC.ACT-NOM>17 & <NOM@PC.ACT-NOM>16 & <NOM@PC.ACT-NOM>15 & <NOM@PC.ACT-NOM>14 & <NOM@PC.ACT-NOM>14 & <NOM@PC.ACT-NOM>13 & <NOM@PC.ACT-NOM>13 & <NOM@PC.ACT-NOM>12 & <NOM@PC.ACT-NOM>12 & <NOM@PC.ACT-NOM>11 & <NOM@PC.ACT-NOM>11 & <NOM@PC.ACT-NOM>11 & <NOM@PC.ACT-NOM>11 & <NOM@PC.ACT-NOM>10 & <NOM@PC.ACT-NOM>10 & <NOM@PC.ACT-NOM>10 & <NOM@PC.ACT-NOM>10 & <NOM@PC.ACT-NOM>9 & <NOM@PC.ACT-NOM>9 & <NOM@PC.ACT-NOM>9 & <NOM@PC.ACT-NOM>8 & <NOM@PC.ACT-NOM>8 & <NOM@PC.ACT-NOM>8 & <NOM@PC.ACT-NOM>7 & <NOM@PC.ACT-NOM>7 & <NOM@PC.ACT-NOM>7 & <NOM@PC.ACT-NOM>7 & <NOM@PC.ACT-NOM>7 & <NOM@PC.ACT-NOM>6 & <NOM@PC.ACT-NOM>6 & <NOM@PC.ACT-NOM>6 & <NOM@PC.ACT-NOM>6 & <NOM@PC.ACT-NOM>6 & <NOM@PC.ACT-NOM>6 & <NOM@PC.ACT-NOM>5 & <NOM@PC.ACT-NOM>5 & <NOM@PC.ACT-NOM>5 & <NOM@PC.ACT-NOM>5 & <NOM@PC.ACT-NOM>5 & <NOM@PC.ACT-NOM>5 & <NOM@PC.ACT-NOM>5 & <NOM@PC.ACT-NOM>5 & <NOM@PC.ACT-NOM>5 & <NOM@PC.ACT-NOM>5
QLEX: <[гэгч]@[гэх]>415 & <[найрагч]@[найрах]>71 & <[байцаагч]@[байцаах]>66 & <[худалдагч]@[худалдах]>48 & <[сувилагч]@[сувилах]>43 & <[эрхлэгч]@[эрхлэх]>39 & <[уншигч]@[унших]>37 & <[ахлагч]@[ахлах]>34 & <[захирагч]@[захирах]>29 & <[сурагч]@[сурах]>29 & <[сурвалжлагч]@[сурвалжлах]>26 & <[үйлчлэгч]@[үйлчлэх]>25 & <[туслагч]@[туслах]>25 & <[орлогч]@[орлох]>24 & <[хэмээгч]@[хэмээх]>24 & <[асрагч]@[асрах]>22 & <[буудагч]@[буудах]>19 & <[хамгаалагч]@[хамгаалах]>19 & <[суугч]@[суух]>18 & <[удирдагч]@[удирдах]>17 & <[цэвэрлэгч]@[цэвэрлэх]>16 & <[үзэгч]@[үзэх]>15 & <[байлдагч]@[байлдах]>14 & <[тэргүүлэгч]@[тэргүүлэх]>14 & <[найруулагч]@[найруулах]>13 & <[орчуулагч]@[орчуулах]>13 & <[дасгалжуулагч]@[дасгалжуулах]>12 & <[ерөнхийлөгч]@[ерөнхийлөх]>12 & <[баригч]@[барих]>11 & <[залгамжлагч]@[залгамжлах]>11 & <[зөөгч]@[зөөх]>11 & <[сургагч]@[сургах]>11 & <[бодогч]@[бодох]>10 & <[дамжуулагч]@[дамжуулах]>10 & <[илтгэгч]@[илтгэх]>10 & <[нисгэгч]@[нисгэх]>10 & <[довтлогч]@[довтлох]>9 & <[зохиогч]@[зохиох]>9 & <[тэмцэгч]@[тэмцэх]>9 & <[тоглогч]@[тоглох]>8 & <[урвагч]@[урвах]>8 & <[шүүгч]@[шүүх]>8 & <[бологч]@[болох]>7 & <[гийгүүлэгч]@[гийгүүлэх]>7 & <[жолоодогч]@[жолоодох]>7 & <[өнгөрөгч]@[өнгөрөх]>7 & <[хаагч]@[хаах]>7 & <[авагч]@[авах]>6 & <[аврагч]@[аврах]>6 & <[дарлагч]@[дарлах]>6 & <[засагч]@[засах]>6 & <[зүтгэгч]@[зүтгэх]>6 & <[нисэгч]@[нисэх]>6 & <[байгуулагч]@[байгуулах]>5 & <[бүтээгч]@[бүтээх]>5 & <[бишрэгч]@[бишрэх]>5 & <[дэмжигч]@[дэмжих]>5 & <[өвөрлөгч]@[өвөрлөх]>5 & <[өрсөлдөгч]@[өрсөлдөх]>5 & <[сонирхогч]@[сонирхох]>5 & <[судлагч]@[судлах]>5 & <[сэргийлэгч]@[сэргийлэх]>5 & <[харгалзагч]@[харгалзах]>5
QFLEX: ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч & ø;гч
REVWORD: чгэг & чгарйан & чгаацйаб & чгадладух & чгаливус & чгэлхрэ & чгишну & чгалха & чгарихаз & чгарус & чгалжлаврус & чгэлчлй}FA40+U{ & чгалсут & чголро & чгээмэх & чгарса & чгадууб & чгалаагмах & чгуус & чгадриду & чгэлрэвэц & чгэз}FA40+U{ & чгадлйаб & чгэл}FA40+U{}FA40+U{грэт & чгалуурйан & чгалуучро & чгалуужлагсад & чг}9E40+U{лйихн}9E40+U{ре & чгираб & чгалжмаглаз & чг}9E40+U{}9E40+U{з & чгагрус & чгодоб & чгалуужмад & чгэгтли & чгэгсин & чголтвод & чгоихоз & чгэцмэт & чголгот & чгавру & чг}FA40+U{}FA40+U{ш & чголоб & чгэл}FA40+U{}FA40+U{гйиг & чгодоолож & чг}9E40+U{р}9E40+U{гн}9E40+U{ & чгаах & чгава & чгарва & чгалрад & чгасаз & чгэгт}FA40+U{з & чгэсин & чгалуугйаб & чгээт}FA40+U{б & чгэршиб & чгижмэд & чг}9E40+U{лр}9E40+U{в}9E40+U{ & чг}9E40+U{дл}9E40+U{ср}9E40+U{ & чгохринос & чгалдус & чгэлйигрэс & чгазлаграх
FREQ: 1395
FREQALL: 1814
RANG: 75
QWORDF: <гэгч>415 & <найрагч>71 & <байцаагч>66 & <худалдагч>48 & <сувилагч>43 & <эрхлэгч>39 & <уншигч>37 & <ахлагч>34 & <захирагч>29 & <сурагч>29 & <сурвалжлагч>26 & <үйлчлэгч>25 & <туслагч>25 & <орлогч>24 & <хэмээгч>24 & <асрагч>22 & <буудагч>19 & <хамгаалагч>19 & <суугч>18 & <удирдагч>17 & <цэвэрлэгч>16 & <үзэгч>15 & <байлдагч>14 & <тэргүүлэгч>14 & <найруулагч>13 & <орчуулагч>13 & <дасгалжуулагч>12 & <ерөнхийлөгч>12 & <баригч>11 & <залгамжлагч>11 & <зөөгч>11 & <сургагч>11 & <бодогч>10 & <дамжуулагч>10 & <илтгэгч>10 & <нисгэгч>10 & <довтлогч>9 & <зохиогч>9 & <тэмцэгч>9 & <тоглогч>8 & <урвагч>8 & <шүүгч>8 & <бологч>7 & <гийгүүлэгч>7 & <жолоодогч>7 & <өнгөрөгч>7 & <хаагч>7 & <авагч>6 & <аврагч>6 & <дарлагч>6 & <засагч>6 & <зүтгэгч>6 & <нисэгч>6 & <байгуулагч>5 & <бүтээгч>5 & <бишрэгч>5 & <дэмжигч>5 & <өвөрлөгч>5 & <өрсөлдөгч>5 & <сонирхогч>5 & <судлагч>5 & <сэргийлэгч>5 & <харгалзагч>5
GRAMFORM: NOM@PC.ACT-NOM
LEXEMA: [гэгч]@[гэх] & [найрагч]@[найрах] & [байцаагч]@[байцаах] & [худалдагч]@[худалдах] & [сувилагч]@[сувилах] & [эрхлэгч]@[эрхлэх] & [уншигч]@[унших] & [ахлагч]@[ахлах] & [захирагч]@[захирах] & [сурагч]@[сурах] & [сурвалжлагч]@[сурвалжлах] & [үйлчлэгч]@[үйлчлэх] & [туслагч]@[туслах] & [орлогч]@[орлох] & [хэмээгч]@[хэмээх] & [асрагч]@[асрах] & [буудагч]@[буудах] & [хамгаалагч]@[хамгаалах] & [суугч]@[суух] & [удирдагч]@[удирдах] & [цэвэрлэгч]@[цэвэрлэх] & [үзэгч]@[үзэх] & [байлдагч]@[байлдах] & [тэргүүлэгч]@[тэргүүлэх] & [найруулагч]@[найруулах] & [орчуулагч]@[орчуулах] & [дасгалжуулагч]@[дасгалжуулах] & [ерөнхийлөгч]@[ерөнхийлөх] & [баригч]@[барих] & [залгамжлагч]@[залгамжлах] & [зөөгч]@[зөөх] & [сургагч]@[сургах] & [бодогч]@[бодох] & [дамжуулагч]@[дамжуулах] & [илтгэгч]@[илтгэх] & [нисгэгч]@[нисгэх] & [довтлогч]@[довтлох] & [зохиогч]@[зохиох] & [тэмцэгч]@[тэмцэх] & [тоглогч]@[тоглох] & [урвагч]@[урвах] & [шүүгч]@[шүүх] & [бологч]@[болох] & [гийгүүлэгч]@[гийгүүлэх] & [жолоодогч]@[жолоодох] & [өнгөрөгч]@[өнгөрөх] & [хаагч]@[хаах] & [авагч]@[авах] & [аврагч]@[аврах] & [дарлагч]@[дарлах] & [засагч]@[засах] & [зүтгэгч]@[зүтгэх] & [нисэгч]@[нисэх] & [байгуулагч]@[байгуулах] & [бүтээгч]@[бүтээх] & [бишрэгч]@[бишрэх] & [дэмжигч]@[дэмжих] & [өвөрлөгч]@[өвөрлөх] & [өрсөлдөгч]@[өрсөлдөх] & [сонирхогч]@[сонирхох] & [судлагч]@[судлах] & [сэргийлэгч]@[сэргийлэх] & [харгалзагч]@[харгалзах]
WORDFORM: босоо & зогсоо & зодоон & говийнхон & бололцоо & оролцоо & мохоо & онгироо & гоёхон & донсолгоо & орилоо
QGRAM: <NOM@PC.DUR>53 & <NOM@PC.DUR>32 & <NOM@PC.DUR>23 & <NOM@PC.DUR>18 & <NOM@PC.DUR>12 & <NOM@PC.DUR>11 & <NOM@PC.DUR>9 & <NOM@PC.DUR>9 & <NOM@PC.DUR>7 & <NOM@PC.DUR>5 & <NOM@PC.DUR>5
QLEX: <[босоо]@[босох]>53 & <[зогсоо]@[зогсох]>32 & <[зодоон]@[зодох]>23 & <[говийнхон]@[говийнх]>18 & <[бололцоо]@[бололцох]>12 & <[оролцоо]@[оролцох]>11 & <[мохоо]@[мохох]>9 & <[онгироо]@[онгирох]>9 & <[гоёхон]@[?гоёх]>7 & <[донсолгоо]@[донсолгох]>5 & <[орилоо]@[орилох]>5
QFLEX: ø;о & ø;о & ø;он & ø;он & ø;о & ø;о & ø;о & ø;о & ø;он & ø;о & ø;о
REVWORD: оособ & оосгоз & ноодоз & нохнйивог & ооцлолоб & ооцлоро & оохом & ооригно & нох}1540+U{ог & ооглоснод & оолиро
FREQ: 184
FREQALL: 195
RANG: 183
QWORDF: <босоо>53 & <зогсоо>32 & <зодоон>23 & <говийнхон>18 & <бололцоо>12 & <оролцоо>11 & <мохоо>9 & <онгироо>9 & <гоёхон>7 & <донсолгоо>5 & <орилоо>5
GRAMFORM: NOM@PC.DUR
LEXEMA: [босоо]@[босох] & [зогсоо]@[зогсох] & [зодоон]@[зодох] & [говийнхон]@[говийнх] & [бололцоо]@[бололцох] & [оролцоо]@[оролцох] & [мохоо]@[мохох] & [онгироо]@[онгирох] & [гоёхон]@[?гоёх] & [донсолгоо]@[донсолгох] & [орилоо]@[орилох]
WORDFORM: сургааг
QGRAM: <NOM@PC.DUR-ACC>7
QLEX: <[сургааг]@[сургах]>7
QFLEX: ø;аг
REVWORD: гаагрус
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 475
QWORDF: <сургааг>7
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-ACC
LEXEMA: [сургааг]@[сургах]
WORDFORM: үзээгүй & болоогүй & амжаагүй & үзэгдээгүй & дуулаагүй & гүйцээгүй & дуусаагүй & дасаагүй & дуулдаагүй
QGRAM: <NOM@PC.DUR-CAR-NOM>233 & <NOM@PC.DUR-CAR-NOM>169 & <NOM@PC.DUR-CAR-NOM>62 & <NOM@PC.DUR-CAR-NOM>32 & <NOM@PC.DUR-CAR-NOM>26 & <NOM@PC.DUR-CAR-NOM>24 & <NOM@PC.DUR-CAR-NOM>17 & <NOM@PC.DUR-CAR-NOM>7 & <NOM@PC.DUR-CAR-NOM>7
QLEX: <[үзээгүй]@[үзэх]>233 & <[болоогүй]@[болох]>169 & <[амжаагүй]@[амжих]>62 & <[үзэгдээгүй]@[үзэгдэх]>32 & <[дуулаагүй]@[дуулах]>26 & <[гүйцээгүй]@[гүйцэх]>24 & <[дуусаагүй]@[дуусах]>17 & <[дасаагүй]@[дасах]>7 & <[дуулдаагүй]@[дуулдах]>7
QFLEX: ø;эг{U+ø4AF}й & ø;ог{U+ø4AF}й & ø;ааг{U+ø4AF}й & ø;эг{U+ø4AF}й & ø;аг{U+ø4AF}й & ø;эг{U+ø4AF}й & ø;аг{U+ø4AF}й & ø;аг{U+ø4AF}й & ø;аг{U+ø4AF}й
REVWORD: й}FA40+U{гээз}FA40+U{ & й}FA40+U{гоолоб & й}FA40+U{гаажма & й}FA40+U{гээдгэз}FA40+U{ & й}FA40+U{гаалууд & й}FA40+U{гээцй}FA40+U{г & й}FA40+U{гаасууд & й}FA40+U{гаасад & й}FA40+U{гаадлууд
FREQ: 577
FREQALL: 231
RANG: 114
QWORDF: <үзээгүй>233 & <болоогүй>169 & <амжаагүй>62 & <үзэгдээгүй>32 & <дуулаагүй>26 & <гүйцээгүй>24 & <дуусаагүй>17 & <дасаагүй>7 & <дуулдаагүй>7
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-CAR-NOM
LEXEMA: [үзээгүй]@[үзэх] & [болоогүй]@[болох] & [амжаагүй]@[амжих] & [үзэгдээгүй]@[үзэгдэх] & [дуулаагүй]@[дуулах] & [гүйцээгүй]@[гүйцэх] & [дуусаагүй]@[дуусах] & [дасаагүй]@[дасах] & [дуулдаагүй]@[дуулдах]
WORDFORM: түлээ & тэнхээ & жишээ & яагаа & цэрмаа & өмнөө & хөхөө & тушаа & ялгаа & занаа & үрчлээ & өргөө & зэрэгцээ & хэлхээ & тэгнээ & арилжаа & хөтөлгөө & шивнээ & хавьцаа & намжаа & хүрхрээ & дамжаа & хонжоо & уухаа & ширвээ & зөрөө & атираа & бадраа & намираа & түшээ & унтаа & хагалгаа & гишгээ & залгаа & мяраа & хэрэглээ & шигтгээ & эргэлзээ
QGRAM: <NOM@PC.DUR-NOM>90 & <NOM@PC.DUR-NOM>82 & <NOM@PC.DUR-NOM>71 & <NOM@PC.DUR-NOM>59 & <NOM@PC.DUR-NOM>55 & <NOM@PC.DUR-NOM>53 & <NOM@PC.DUR-NOM>51 & <NOM@PC.DUR-NOM>47 & <NOM@PC.DUR-NOM>45 & <NOM@PC.DUR-NOM>35 & <NOM@PC.DUR-NOM>28 & <NOM@PC.DUR-NOM>26 & <NOM@PC.DUR-NOM>25 & <NOM@PC.DUR-NOM>21 & <NOM@PC.DUR-NOM>19 & <NOM@PC.DUR-NOM>18 & <NOM@PC.DUR-NOM>16 & <NOM@PC.DUR-NOM>14 & <NOM@PC.DUR-NOM>12 & <NOM@PC.DUR-NOM>11 & <NOM@PC.DUR-NOM>10 & <NOM@PC.DUR-NOM>9 & <NOM@PC.DUR-NOM>9 & <NOM@PC.DUR-NOM>8 & <NOM@PC.DUR-NOM>8 & <NOM@PC.DUR-NOM>7 & <NOM@PC.DUR-NOM>6 & <NOM@PC.DUR-NOM>6 & <NOM@PC.DUR-NOM>6 & <NOM@PC.DUR-NOM>6 & <NOM@PC.DUR-NOM>6 & <NOM@PC.DUR-NOM>6 & <NOM@PC.DUR-NOM>5 & <NOM@PC.DUR-NOM>5 & <NOM@PC.DUR-NOM>5 & <NOM@PC.DUR-NOM>5 & <NOM@PC.DUR-NOM>5 & <NOM@PC.DUR-NOM>5
QLEX: <[түлээ]@[түлэх]>90 & <[тэнхээ]@[тэнхэх]>82 & <[жишээ]@[жиших]>71 & <[яагаа]@[яах]>59 & <[цэрмаа]@[цэрмэх]>55 & <[өмнөө]@[өмнөх]>53 & <[хөхөө]@[хөхөх]>51 & <[тушаа]@[туших]>47 & <[ялгаа]@[ялгах]>45 & <[занаа]@[занах]>35 & <[үрчлээ]@[үрчлэх]>28 & <[өргөө]@[өргөх]>26 & <[зэрэгцээ]@[зэрэгцэх]>25 & <[хэлхээ]@[хэлхэх]>21 & <[тэгнээ]@[тэгнэх]>19 & <[арилжаа]@[арилжих]>18 & <[хөтөлгөө]@[хөтөлгөх]>16 & <[шивнээ]@[шивнэх]>14 & <[хавьцаа]@[хавьцах]>12 & <[намжаа]@[намжих]>11 & <[хүрхрээ]@[хүрхрэх]>10 & <[дамжаа]@[дамжих]>9 & <[хонжоо]@[хонжих]>9 & <[уухаа]@[уух]>8 & <[ширвээ]@[ширвэх]>8 & <[зөрөө]@[зөрөх]>7 & <[атираа]@[атирах]>6 & <[бадраа]@[бадрах]>6 & <[намираа]@[намирах]>6 & <[түшээ]@[түших]>6 & <[унтаа]@[унтах]>6 & <[хагалгаа]@[хагалгах]>6 & <[гишгээ]@[гишгэх]>5 & <[залгаа]@[залгах]>5 & <[мяраа]@[мярах]>5 & <[хэрэглээ]@[хэрэглэх]>5 & <[шигтгээ]@[шигтгэх]>5 & <[эргэлзээ]@[эргэлзэх]>5
QFLEX: ø;э & ø;э & ø;ээ & ø;гаа & ø;аа & ø;{U+ø4E9} & ø;{U+ø4E9} & ø;аа & ø;а & ø;а & ø;э & ø;{U+ø4E9} & ø;э & ø;э & ø;э & ø;аа & ø;{U+ø4E9} & ø;э & ø;а & ø;аа & ø;э & ø;аа & ø;оо & ø;аа & ø;э & ø;{U+ø4E9} & ø;а & ø;а & ø;а & ø;ээ & ø;а & ø;а & ø;э & ø;а & ø;а & ø;э & ø;э & ø;э
REVWORD: ээл}FA40+U{т & ээхнэт & ээшиж & аагая & аамрэц & }9E40+U{}9E40+U{нм}9E40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{х & аашут & аагля & ааназ & ээлчр}FA40+U{ & }9E40+U{}9E40+U{гр}9E40+U{ & ээцгэрэз & ээхлэх & ээнгэт & аажлира & }9E40+U{}9E40+U{гл}9E40+U{т}9E40+U{х & ээнвиш & аацьвах & аажман & ээрхр}FA40+U{х & аажмад & оожнох & аахуу & ээвриш & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{з & аарита & аардаб & аариман & ээш}FA40+U{т & аатну & ааглагах & ээгшиг & ааглаз & аарям & ээлгэрэх & ээгтгиш & ээзлэгрэ
FREQ: 895
FREQALL: 1021
RANG: 93
QWORDF: <түлээ>90 & <тэнхээ>82 & <жишээ>71 & <яагаа>59 & <цэрмаа>55 & <өмнөө>53 & <хөхөө>51 & <тушаа>47 & <ялгаа>45 & <занаа>35 & <үрчлээ>28 & <өргөө>26 & <зэрэгцээ>25 & <хэлхээ>21 & <тэгнээ>19 & <арилжаа>18 & <хөтөлгөө>16 & <шивнээ>14 & <хавьцаа>12 & <намжаа>11 & <хүрхрээ>10 & <дамжаа>9 & <хонжоо>9 & <уухаа>8 & <ширвээ>8 & <зөрөө>7 & <атираа>6 & <бадраа>6 & <намираа>6 & <түшээ>6 & <унтаа>6 & <хагалгаа>6 & <гишгээ>5 & <залгаа>5 & <мяраа>5 & <хэрэглээ>5 & <шигтгээ>5 & <эргэлзээ>5
GRAMFORM: NOM@PC.DUR-NOM
LEXEMA: [түлээ]@[түлэх] & [тэнхээ]@[тэнхэх] & [жишээ]@[жиших] & [яагаа]@[яах] & [цэрмаа]@[цэрмэх] & [өмнөө]@[өмнөх] & [хөхөө]@[хөхөх] & [тушаа]@[туших] & [ялгаа]@[ялгах] & [занаа]@[занах] & [үрчлээ]@[үрчлэх] & [өргөө]@[өргөх] & [зэрэгцээ]@[зэрэгцэх] & [хэлхээ]@[хэлхэх] & [тэгнээ]@[тэгнэх] & [арилжаа]@[арилжих] & [хөтөлгөө]@[хөтөлгөх] & [шивнээ]@[шивнэх] & [хавьцаа]@[хавьцах] & [намжаа]@[намжих] & [хүрхрээ]@[хүрхрэх] & [дамжаа]@[дамжих] & [хонжоо]@[хонжих] & [уухаа]@[уух] & [ширвээ]@[ширвэх] & [зөрөө]@[зөрөх] & [атираа]@[атирах] & [бадраа]@[бадрах] & [намираа]@[намирах] & [түшээ]@[түших] & [унтаа]@[унтах] & [хагалгаа]@[хагалгах] & [гишгээ]@[гишгэх] & [залгаа]@[залгах] & [мяраа]@[мярах] & [хэрэглээ]@[хэрэглэх] & [шигтгээ]@[шигтгэх] & [эргэлзээ]@[эргэлзэх]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
280468927
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov