Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: бахтай & шархтай & тухтай & махтай & тахтай
QGRAM: <NOM@COM-NOM.NOM>21 & <NOM@COM-NOM.NOM>19 & <NOM@COM-NOM.NOM>11 & <NOM@COM-NOM.NOM>10 & <NOM@COM-NOM.NOM>8
QLEX: <[бахтай]@[бах]>21 & <[шархтай]@[шарх]>19 & <[тухтай]@[тух]>11 & <[махтай]@[мах]>10 & <[тахтай]@[тах]>8
QFLEX: ø;тай & ø;тай & ø;тай & ø;тай & ø;тай
REVWORD: йатхаб & йатхраш & йатхут & йатхам & йатхат
FREQ: 69
FREQALL: 0
RANG: 260
QWORDF: <бахтай>21 & <шархтай>19 & <тухтай>11 & <махтай>10 & <тахтай>8
GRAMFORM: NOM@COM-NOM.NOM
LEXEMA: [бахтай]@[бах] & [шархтай]@[шарх] & [тухтай]@[тух] & [махтай]@[мах] & [тахтай]@[тах]
WORDFORM: хүчтэй & уяатай & модтой & одтой & түүхтэй & ултай & угалзтай & цастай & нүхтэй & угсаатай & тольтой & жимстэй & үүдтэй
QGRAM: <NOM@COM-NOM@COM-NOM>198 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>44 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>29 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>22 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>22 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>13 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>12 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>9 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>8 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>6 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>5 & <NOM@COM-NOM@COM-NOM>5
QLEX: <[хүчтэй]@[хүч]@[хүч(ин)]>198 & <[уяатай]@[уяа]@[уяа(н)]>44 & <[модтой]@[мод]@[мод(он)]>29 & <[одтой]@[од]@[од(он)]>22 & <[түүхтэй]@[түүх]@[түүх(эн)]>22 & <[ултай]@[ул]@[ул(ан)]>13 & <[угалзтай]@[угалз]@[угалз(ан)]>12 & <[цастай]@[цас]@[цас(ан)]>10 & <[нүхтэй]@[нүх]@[нүх(эн)]>9 & <[угсаатай]@[угсаа]@[угсаа(н)]>8 & <[тольтой]@[толь]@[толь (толин)]>6 & <[жимстэй]@[жимс]@[жимс(н)]>5 & <[үүдтэй]@[үүд]@[үүд(эн)]>5
QFLEX: ø;тэй;тэй & ø;тай;тай & ø;той;той & ø;той;той & ø;тэй;тэй & ø;тай;тай & ø;тай;тай & ø;тай;тай & ø;тэй;тэй & ø;тай;тай & ø;той;той & ø;тэй;тэй & ø;тэй;тэй
REVWORD: йэтч}FA40+U{х & йатаяу & йотдом & йотдо & йэтх}FA40+U{}FA40+U{т & йатлу & йатзлагу & йатсац & йэтх}FA40+U{н & йатаасгу & йотьлот & йэтсмиж & йэтд}FA40+U{}FA40+U{
FREQ: 383
FREQALL: 683
RANG: 142
QWORDF: <хүчтэй>198 & <уяатай>44 & <модтой>29 & <одтой>22 & <түүхтэй>22 & <ултай>13 & <угалзтай>12 & <цастай>10 & <нүхтэй>9 & <угсаатай>8 & <тольтой>6 & <жимстэй>5 & <үүдтэй>5
GRAMFORM: NOM@COM-NOM@COM-NOM
LEXEMA: [хүчтэй]@[хүч]@[хүч(ин)] & [уяатай]@[уяа]@[уяа(н)] & [модтой]@[мод]@[мод(он)] & [одтой]@[од]@[од(он)] & [түүхтэй]@[түүх]@[түүх(эн)] & [ултай]@[ул]@[ул(ан)] & [угалзтай]@[угалз]@[угалз(ан)] & [цастай]@[цас]@[цас(ан)] & [нүхтэй]@[нүх]@[нүх(эн)] & [угсаатай]@[угсаа]@[угсаа(н)] & [тольтой]@[толь]@[толь (толин)] & [жимстэй]@[жимс]@[жимс(н)] & [үүдтэй]@[үүд]@[үүд(эн)]
WORDFORM: холбоотой
QGRAM: <NOM@COM-NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>77
QLEX: <[холбоотой]@[холбоо]@[холбоо(н)]@[холбох]>77
QFLEX: ø;той;той;отой
REVWORD: йотооблох
FREQ: 77
FREQALL: 0
RANG: 249
QWORDF: <холбоотой>77
GRAMFORM: NOM@COM-NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM
LEXEMA: [холбоотой]@[холбоо]@[холбоо(н)]@[холбох]
WORDFORM: хадаастай
QGRAM: <NOM@COM-NOM@COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM>14
QLEX: <[хадаастай]@[хадаас]@[хадаас(ан)]@[хадах]>14
QFLEX: ø;тай;тай;астай
REVWORD: йатсаадах
FREQ: 14
FREQALL: 14
RANG: 406
QWORDF: <хадаастай>14
GRAMFORM: NOM@COM-NOM@COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM
LEXEMA: [хадаастай]@[хадаас]@[хадаас(ан)]@[хадах]
WORDFORM: санаатай & томоотой & ачаатай & хамаатай & далбаатай & тэнхээтэй & хүлээстэй & бараатай & будаатай & аргамжаатай & бололцоотой & хэмжээтэй & төсөөтэй & жишээтэй & унаатай & хүлээтэй & хугацаатай & өшөөтэй & чимээтэй & хүрээтэй & даваатай & оролцоотой & утаатай & хэлхээтэй & бартаатай & мэдээтэй & нөлөөтэй
QGRAM: <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>181 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>41 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>27 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>24 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>19 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>19 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>19 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>15 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>14 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>12 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>12 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>12 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>11 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>9 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>9 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>7 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>6 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>6 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>6 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>6 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>5 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>5 & <NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM>5
QLEX: <[санаатай]@[санаа(н)]@[санах]>181 & <[томоотой]@[томоо]@[томох]>41 & <[ачаатай]@[ачаа]@[ачих]>27 & <[хамаатай]@[хамаа]@[хамах]>24 & <[далбаатай]@[далбаа]@[далбах]>19 & <[тэнхээтэй]@[тэнхээ]@[тэнхэх]>19 & <[хүлээстэй]@[хүлээс]@[хүлэх]>19 & <[бараатай]@[бараа]@[барах]>15 & <[будаатай]@[будаа(н)]@[будах]>14 & <[аргамжаатай]@[аргамжаа(н)]@[аргамжих]>12 & <[бололцоотой]@[бололцоо]@[бололцох]>12 & <[хэмжээтэй]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих]>12 & <[төсөөтэй]@[төсөө]@[төсөх]>11 & <[жишээтэй]@[жишээ]@[жиших]>10 & <[унаатай]@[унаа]@[унах]>10 & <[хүлээтэй]@[хүлээ]@[хүлэх]>10 & <[хугацаатай]@[хугацаа(н)]@[хугацах]>10 & <[өшөөтэй]@[өшөө(н)]@[өших]>9 & <[чимээтэй]@[чимээ(н)]@[чимэх]>9 & <[хүрээтэй]@[хүрээ]@[хүрэх]>7 & <[даваатай]@[даваа]@[давах]>6 & <[оролцоотой]@[оролцоо]@[оролцох]>6 & <[утаатай]@[утаа(н)]@[утах]>6 & <[хэлхээтэй]@[хэлхээ]@[хэлхэх]>6 & <[бартаатай]@[бартаа]@[бартах]>5 & <[мэдээтэй]@[мэдээ]@[мэдэх]>5 & <[нөлөөтэй]@[нөлөө(н)]@[нөлөх]>5
QFLEX: ø;тай;атай & ø;той;отой & ø;тай;аатай & ø;тай;атай & ø;тай;атай & ø;тэй;этэй & ø;тэй;эстэй & ø;тай;атай & ø;тай;атай & ø;тай;аатай & ø;той;отой & ø;тэй;ээтэй & ø;тэй;{U+ø4E9}тэй & ø;тэй;ээтэй & ø;тай;атай & ø;тэй;этэй & ø;тай;атай & ø;тэй;{U+ø4E9}{U+ø4E9}тэй & ø;тэй;этэй & ø;тэй;этэй & ø;тай;атай & ø;той;отой & ø;тай;атай & ø;тэй;этэй & ø;тай;атай & ø;тэй;этэй & ø;тэй;{U+ø4E9}тэй
REVWORD: йатаанас & йотоомот & йатаача & йатаамах & йатааблад & йэтээхнэт & йэтсээл}FA40+U{х & йатаараб & йатаадуб & йатаажмагра & йотооцлолоб & йэтээжмэх & йэт}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{т & йэтээшиж & йатаану & йэтээл}FA40+U{х & йатаацагух & йэт}9E40+U{}9E40+U{ш}9E40+U{ & йэтээмич & йэтээр}FA40+U{х & йатаавад & йотооцлоро & йатаату & йэтээхлэх & йатаатраб & йэтээдэм & йэт}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{н
FREQ: 510
FREQALL: 250
RANG: 121
QWORDF: <санаатай>181 & <томоотой>41 & <ачаатай>27 & <хамаатай>24 & <далбаатай>19 & <тэнхээтэй>19 & <хүлээстэй>19 & <бараатай>15 & <будаатай>14 & <аргамжаатай>12 & <бололцоотой>12 & <хэмжээтэй>12 & <төсөөтэй>11 & <жишээтэй>10 & <унаатай>10 & <хүлээтэй>10 & <хугацаатай>10 & <өшөөтэй>9 & <чимээтэй>9 & <хүрээтэй>7 & <даваатай>6 & <оролцоотой>6 & <утаатай>6 & <хэлхээтэй>6 & <бартаатай>5 & <мэдээтэй>5 & <нөлөөтэй>5
GRAMFORM: NOM@COM-NOM@PC.DUR-COM-NOM
LEXEMA: [санаатай]@[санаа(н)]@[санах] & [томоотой]@[томоо]@[томох] & [ачаатай]@[ачаа]@[ачих] & [хамаатай]@[хамаа]@[хамах] & [далбаатай]@[далбаа]@[далбах] & [тэнхээтэй]@[тэнхээ]@[тэнхэх] & [хүлээстэй]@[хүлээс]@[хүлэх] & [бараатай]@[бараа]@[барах] & [будаатай]@[будаа(н)]@[будах] & [аргамжаатай]@[аргамжаа(н)]@[аргамжих] & [бололцоотой]@[бололцоо]@[бололцох] & [хэмжээтэй]@[хэмжээ(н)]@[хэмжих] & [төсөөтэй]@[төсөө]@[төсөх] & [жишээтэй]@[жишээ]@[жиших] & [унаатай]@[унаа]@[унах] & [хүлээтэй]@[хүлээ]@[хүлэх] & [хугацаатай]@[хугацаа(н)]@[хугацах] & [өшөөтэй]@[өшөө(н)]@[өших] & [чимээтэй]@[чимээ(н)]@[чимэх] & [хүрээтэй]@[хүрээ]@[хүрэх] & [даваатай]@[даваа]@[давах] & [оролцоотой]@[оролцоо]@[оролцох] & [утаатай]@[утаа(н)]@[утах] & [хэлхээтэй]@[хэлхээ]@[хэлхэх] & [бартаатай]@[бартаа]@[бартах] & [мэдээтэй]@[мэдээ]@[мэдэх] & [нөлөөтэй]@[нөлөө(н)]@[нөлөх]
WORDFORM: дайсантай
QGRAM: <NOM@COM-NOM@PC.PRF-COM-NOM>34
QLEX: <[дайсантай]@[дайсан]@[дайх]>34
QFLEX: ø;тай;сантай
REVWORD: йатнасйад
FREQ: 34
FREQALL: 35
RANG: 321
QWORDF: <дайсантай>34
GRAMFORM: NOM@COM-NOM@PC.PRF-COM-NOM
LEXEMA: [дайсантай]@[дайсан]@[дайх]
WORDFORM: хучаастай & өлгөөстэй & нөхөөстэй
QGRAM: <NOM@COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM>10 & <NOM@COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM>9 & <NOM@COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM>5
QLEX: <[хучаастай]@[хучаас]@[хучих]>10 & <[өлгөөстэй]@[өлгөөс]@[өлгөх]>9 & <[нөхөөстэй]@[нөхөөс(өн)]@[нөхөх]>5
QFLEX: ø;тай;аастай & ø;тэй;{U+ø4E9}стэй & ø;тэй;{U+ø4E9}стэй
REVWORD: йатсаачух & йэтс}9E40+U{}9E40+U{гл}9E40+U{ & йэтс}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{н
FREQ: 24
FREQALL: 22
RANG: 352
QWORDF: <хучаастай>10 & <өлгөөстэй>9 & <нөхөөстэй>5
GRAMFORM: NOM@COM-NOM@PC.RESULT-COM-NOM
LEXEMA: [хучаастай]@[хучаас]@[хучих] & [өлгөөстэй]@[өлгөөс]@[өлгөх] & [нөхөөстэй]@[нөхөөс(өн)]@[нөхөх]
WORDFORM: тэгээд & болоод & ингээд & хийгээд & тавиад & дахиад & буриад & хориод & зуугаад & халаад & адаглаад
QGRAM: <NOM@CVB.ANT>1724 & <NOM@CVB.ANT>804 & <NOM@CVB.ANT>502 & <NOM@CVB.ANT>287 & <NOM@CVB.ANT>235 & <NOM@CVB.ANT>229 & <NOM@CVB.ANT>55 & <NOM@CVB.ANT>43 & <NOM@CVB.ANT>31 & <NOM@CVB.ANT>15 & <NOM@CVB.ANT>11
QLEX: <[тэгээд]@[тэгэх]>1724 & <[болоод]@[болох]>804 & <[ингээд]@[ингэх]>502 & <[хийгээд]@[хийх]>287 & <[тавиад]@[тавих]>235 & <[дахиад]@[дахих]>229 & <[буриад]@[бурих]>55 & <[хориод]@[хорих]>43 & <[зуугаад]@[зуух]>31 & <[халаад]@[халах]>15 & <[адаглаад]@[адаглах]>11
QFLEX: ø;эд & ø;од & ø;эд & ø;гээд & ø;ад & ø;ад & ø;ад & ø;од & ø;гаад & ø;ад & ø;ад
REVWORD: дээгэт & доолоб & дээгни & дээгйих & даиват & даихад & даируб & доирох & даагууз & даалах & даалгада
FREQ: 3936
FREQALL: 3637
RANG: 33
QWORDF: <тэгээд>1724 & <болоод>804 & <ингээд>502 & <хийгээд>287 & <тавиад>235 & <дахиад>229 & <буриад>55 & <хориод>43 & <зуугаад>31 & <халаад>15 & <адаглаад>11
GRAMFORM: NOM@CVB.ANT
LEXEMA: [тэгээд]@[тэгэх] & [болоод]@[болох] & [ингээд]@[ингэх] & [хийгээд]@[хийх] & [тавиад]@[тавих] & [дахиад]@[дахих] & [буриад]@[бурих] & [хориод]@[хорих] & [зуугаад]@[зуух] & [халаад]@[халах] & [адаглаад]@[адаглах]
WORDFORM: ийгээд
QGRAM: <NOM@CVB.ANT@CVB.ANT>10
QLEX: <[ийгээд]@[ийгэх]@[ийх]>10
QFLEX: ø;эд;гээд
REVWORD: дээгйи
FREQ: 10
FREQALL: 10
RANG: 442
QWORDF: <ийгээд>10
GRAMFORM: NOM@CVB.ANT@CVB.ANT
LEXEMA: [ийгээд]@[ийгэх]@[ийх]
WORDFORM: авч & яаж & ээж & ууж & дөнгөж & ядаж & тайж & тууж & ээлж & санж & дэнж & манж & хааж & илж & чингэж & сэрж & өвч & буурч & тусч & хуурч & тааж & өршөөж & эрч & хатирч & самарч & зангаж & дүрсэлж & түгж & дөрөлж & наанадаж & сүлж & таргалж & шавж & ийж & соёолж & сэрэмж
QGRAM: <NOM@CVB.CNGR>1624 & <NOM@CVB.CNGR>822 & <NOM@CVB.CNGR>569 & <NOM@CVB.CNGR>176 & <NOM@CVB.CNGR>166 & <NOM@CVB.CNGR>154 & <NOM@CVB.CNGR>144 & <NOM@CVB.CNGR>105 & <NOM@CVB.CNGR>65 & <NOM@CVB.CNGR>59 & <NOM@CVB.CNGR>57 & <NOM@CVB.CNGR>54 & <NOM@CVB.CNGR>50 & <NOM@CVB.CNGR>45 & <NOM@CVB.CNGR>39 & <NOM@CVB.CNGR>28 & <NOM@CVB.CNGR>26 & <NOM@CVB.CNGR>22 & <NOM@CVB.CNGR>22 & <NOM@CVB.CNGR>21 & <NOM@CVB.CNGR>20 & <NOM@CVB.CNGR>19 & <NOM@CVB.CNGR>16 & <NOM@CVB.CNGR>12 & <NOM@CVB.CNGR>11 & <NOM@CVB.CNGR>10 & <NOM@CVB.CNGR>8 & <NOM@CVB.CNGR>7 & <NOM@CVB.CNGR>6 & <NOM@CVB.CNGR>6 & <NOM@CVB.CNGR>6 & <NOM@CVB.CNGR>6 & <NOM@CVB.CNGR>6 & <NOM@CVB.CNGR>5 & <NOM@CVB.CNGR>5 & <NOM@CVB.CNGR>5
QLEX: <[авч]@[авах]>1624 & <[яаж]@[яах]>822 & <[ээж]@[ээх]>569 & <[ууж]@[уух]>176 & <[дөнгөж]@[дөнгөх]>166 & <[ядаж]@[ядах]>154 & <[тайж]@[тайх]>144 & <[тууж]@[туух]>105 & <[ээлж]@[ээлэх]>65 & <[санж]@[санах]>59 & <[дэнж]@[дэнэх]>57 & <[манж]@[манах]>54 & <[хааж]@[хаах]>50 & <[илж]@[илэх]>45 & <[чингэж]@[чингэх]>39 & <[сэрж]@[сэрэх]>28 & <[өвч]@[өвөх]>26 & <[буурч]@[буурах]>22 & <[тусч]@[тусах]>22 & <[хуурч]@[хуурах]>21 & <[тааж]@[таах]>20 & <[өршөөж]@[өршөөх]>19 & <[эрч]@[эрэх]>16 & <[хатирч]@[хатирах]>12 & <[самарч]@[самрах]>11 & <[зангаж]@[зангах]>10 & <[дүрсэлж]@[дүрслэх]>8 & <[түгж]@[түгэх]>7 & <[дөрөлж]@[дөрлөх]>6 & <[наанадаж]@[наанадах]>6 & <[сүлж]@[сүлэх]>6 & <[таргалж]@[таргалах]>6 & <[шавж]@[шавах]>6 & <[ийж]@[ийх]>5 & <[соёолж]@[соёолох]>5 & <[сэрэмж]@[сэрмэх]>5
QFLEX: ø;ч & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ч & ø;ч & ø;ч & ø;ч & ø;ж & ø;ж & ø;ч & ø;ч & ø;ч & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж & ø;ж
REVWORD: чва & жая & жээ & жуу & ж}9E40+U{гн}9E40+U{д & жадя & жйат & жуут & жлээ & жнас & жнэд & жнам & жаах & жли & жэгнич & жрэс & чв}9E40+U{ & чрууб & чсут & чруух & жаат & ж}9E40+U{}9E40+U{шр}9E40+U{ & чрэ & чритах & чрамас & жагназ & жлэср}FA40+U{д & жг}FA40+U{т & жл}9E40+U{р}9E40+U{д & жаданаан & жл}FA40+U{с & жлаграт & жваш & жйи & жло}1540+U{ос & жмэрэс
FREQ: 4396
FREQALL: 4531
RANG: 30
QWORDF: <авч>1624 & <яаж>822 & <ээж>569 & <ууж>176 & <дөнгөж>166 & <ядаж>154 & <тайж>144 & <тууж>105 & <ээлж>65 & <санж>59 & <дэнж>57 & <манж>54 & <хааж>50 & <илж>45 & <чингэж>39 & <сэрж>28 & <өвч>26 & <буурч>22 & <тусч>22 & <хуурч>21 & <тааж>20 & <өршөөж>19 & <эрч>16 & <хатирч>12 & <самарч>11 & <зангаж>10 & <дүрсэлж>8 & <түгж>7 & <дөрөлж>6 & <наанадаж>6 & <сүлж>6 & <таргалж>6 & <шавж>6 & <ийж>5 & <соёолж>5 & <сэрэмж>5
GRAMFORM: NOM@CVB.CNGR
LEXEMA: [авч]@[авах] & [яаж]@[яах] & [ээж]@[ээх] & [ууж]@[уух] & [дөнгөж]@[дөнгөх] & [ядаж]@[ядах] & [тайж]@[тайх] & [тууж]@[туух] & [ээлж]@[ээлэх] & [санж]@[санах] & [дэнж]@[дэнэх] & [манж]@[манах] & [хааж]@[хаах] & [илж]@[илэх] & [чингэж]@[чингэх] & [сэрж]@[сэрэх] & [өвч]@[өвөх] & [буурч]@[буурах] & [тусч]@[тусах] & [хуурч]@[хуурах] & [тааж]@[таах] & [өршөөж]@[өршөөх] & [эрч]@[эрэх] & [хатирч]@[хатирах] & [самарч]@[самрах] & [зангаж]@[зангах] & [дүрсэлж]@[дүрслэх] & [түгж]@[түгэх] & [дөрөлж]@[дөрлөх] & [наанадаж]@[наанадах] & [сүлж]@[сүлэх] & [таргалж]@[таргалах] & [шавж]@[шавах] & [ийж]@[ийх] & [соёолж]@[соёолох] & [сэрэмж]@[сэрмэх]
WORDFORM: боловч & гэвч & хэрхэвч & өрөвч & чихэвч
QGRAM: <NOM@CVB.CONC>1611 & <NOM@CVB.CONC>1267 & <NOM@CVB.CONC>40 & <NOM@CVB.CONC>6 & <NOM@CVB.CONC>5
QLEX: <[боловч]@[болох]>1611 & <[гэвч]@[гэх]>1267 & <[хэрхэвч]@[хэрхэх]>40 & <[өрөвч]@[өрөх]>6 & <[чихэвч]@[чихэх]>5
QFLEX: ø;вч & ø;вч & ø;вч & ø;вч & ø;вч
REVWORD: чволоб & чвэг & чвэхрэх & чв}9E40+U{р}9E40+U{ & чвэхич
FREQ: 2929
FREQALL: 2956
RANG: 49
QWORDF: <боловч>1611 & <гэвч>1267 & <хэрхэвч>40 & <өрөвч>6 & <чихэвч>5
GRAMFORM: NOM@CVB.CONC
LEXEMA: [боловч]@[болох] & [гэвч]@[гэх] & [хэрхэвч]@[хэрхэх] & [өрөвч]@[өрөх] & [чихэвч]@[чихэх]
WORDFORM: гэвэл & тэгвэл & байвал & харвал & эсвэл & үзвэл & заавал & бодвол & болбол & чадвал & яавал & жишээлбэл & удвал & гуйвал & барагцаалбал
QGRAM: <NOM@CVB.COND>731 & <NOM@CVB.COND>356 & <NOM@CVB.COND>337 & <NOM@CVB.COND>273 & <NOM@CVB.COND>238 & <NOM@CVB.COND>210 & <NOM@CVB.COND>203 & <NOM@CVB.COND>158 & <NOM@CVB.COND>90 & <NOM@CVB.COND>53 & <NOM@CVB.COND>30 & <NOM@CVB.COND>19 & <NOM@CVB.COND>10 & <NOM@CVB.COND>8 & <NOM@CVB.COND>5
QLEX: <[гэвэл]@[гэх]>731 & <[тэгвэл]@[тэгэх]>356 & <[байвал]@[байх]>337 & <[харвал]@[харах]>273 & <[эсвэл]@[эсэх]>238 & <[үзвэл]@[үзэх]>210 & <[заавал]@[заах]>203 & <[бодвол]@[бодох]>158 & <[болбол]@[болох]>90 & <[чадвал]@[чадах]>53 & <[яавал]@[яах]>30 & <[жишээлбэл]@[жишээлэх]>19 & <[удвал]@[удах]>10 & <[гуйвал]@[гуйх]>8 & <[барагцаалбал]@[барагцаалах]>5
QFLEX: ø;вэл & ø;вэл & ø;вал & ø;вал & ø;вэл & ø;вэл & ø;вал & ø;вол & ø;бол & ø;вал & ø;вал & ø;бэл & ø;вал & ø;вал & ø;бал
REVWORD: лэвэг & лэвгэт & лавйаб & лаврах & лэвсэ & лэвз}FA40+U{ & лавааз & ловдоб & лоблоб & лавдач & лавая & лэблээшиж & лавду & лавйуг & лаблаацгараб
FREQ: 2721
FREQALL: 0
RANG: 53
QWORDF: <гэвэл>731 & <тэгвэл>356 & <байвал>337 & <харвал>273 & <эсвэл>238 & <үзвэл>210 & <заавал>203 & <бодвол>158 & <болбол>90 & <чадвал>53 & <яавал>30 & <жишээлбэл>19 & <удвал>10 & <гуйвал>8 & <барагцаалбал>5
GRAMFORM: NOM@CVB.COND
LEXEMA: [гэвэл]@[гэх] & [тэгвэл]@[тэгэх] & [байвал]@[байх] & [харвал]@[харах] & [эсвэл]@[эсэх] & [үзвэл]@[үзэх] & [заавал]@[заах] & [бодвол]@[бодох] & [болбол]@[болох] & [чадвал]@[чадах] & [яавал]@[яах] & [жишээлбэл]@[жишээлэх] & [удвал]@[удах] & [гуйвал]@[гуйх] & [барагцаалбал]@[барагцаалах]
WORDFORM: олон & харин & дахин & хэмээн & хаан & болон & байн & хүрэн & өргөн & хуучин & эргэн & хачин & ойн & бодон & барин & яаран & тавин & дүүрэн & болгон & тайван & бүрэн & хэрхэн & тойрон & бүтэн & дэлхийн & эхлэн & удаан & заан & даган & аван & өвчин & хатан & хөнгөн & сандран & ийн & орчин & араатан & гаран & түүн & ухасхийн & гэнэн & ахин & дамжин & шингэн & сүрэн & хайран & иргэн & нийлэн & хүргэн & даан & дараалан & үргэлжлэн & яахин & агшин & дурдан & хичээн & харилцан & эргүүлэн & асан & галдан & ажин & хаян & хүсэн & давтан & үзүүлэн & засан & урин & өлөн & онгон & хавсран & хичээнгүйлэн & нийлүүлэн & ламтан & хүндэтгэн & зандан & онон & тайлан & илэн & арчин & эсэн & дагалдан & дэгжин & хашин & хүчлэн & дамжуулан & нарийвчлан & уурлан & уян & эгшин & үргэлжлүүлэн & будан & хайлан & лавлан & шалан & мартан & хослон & болгоомжлон & салан & түгшин & гандан & гардан & гүйцэн & оволзон & уудлан & нугалан & хурдлан & эртлэн & уун & онцлон & саван & салган & урьдчилан & гүйлгэн & нягтлан & түвдэн & хөвөн & тарлан & нуун & уралдаан & цуван & шалдан & ихэвчлэн & чийдэн & дэлдэн & цайлган & хорон & тааварлан & таран & ашиглан & тосгон & тусгайлан & уламжлан & цэлмэн & баримтлан & давхарлан & дардан & хангинан & эрин & гэндэн & өсгөн & овоолон & эдлэн & ангалзан & атаархан & дууриан & залан & тонн & хуралдан & хянан & яаравчлан & албадан & бүжин & доголон & тохируулан & урлан & уянгалуулан & хууран & чангалан & шүдлэн & гуйван & дэвэн & ичин & мөрдөн & ороолон & удирдан & хайн & хутгалдан & чадан & борлон & гэмтэн & дайвалзан & зулбан & нэгтгэн & тариалан & товчлон & туулан & улиран & умбан & шодон & эгшиглэн & дуусан & үелэн & үнэртэн & идэрхэн & сэлгэн & угсран & харгалзан & шүргэн & бантан & буруутан & гийн & дэлэн & мяраан & нүргээн & уйлагнан & хүйлэн & шархтан & элдэвлэн & биечлэн & голон & гялбан & үсчин & зайдан & зөөн & маажин & манжин & онгиргон & тийрэн & урагшлан & халан & хамаатан & шарван & шуудан & алан & анхлан & үргээн & мэндэн & нууцлан & овооролдон & тэрчлэн & унжин & хаван & балган & бултан & бэргэн & дөнгөн & залгамжлан & залгилан & шандан & энхжин & арзайн & бардан & басган & дайван & жигдлэн & ёсчлон & зарлан & лагшин & найдан & толийн & угсруулан & шаан & шавдан
QGRAM: <NOM@CVB.MOD>1913 & <NOM@CVB.MOD>1680 & <NOM@CVB.MOD>959 & <NOM@CVB.MOD>957 & <NOM@CVB.MOD>628 & <NOM@CVB.MOD>619 & <NOM@CVB.MOD>472 & <NOM@CVB.MOD>457 & <NOM@CVB.MOD>442 & <NOM@CVB.MOD>416 & <NOM@CVB.MOD>411 & <NOM@CVB.MOD>372 & <NOM@CVB.MOD>350 & <NOM@CVB.MOD>339 & <NOM@CVB.MOD>336 & <NOM@CVB.MOD>336 & <NOM@CVB.MOD>310 & <NOM@CVB.MOD>308 & <NOM@CVB.MOD>307 & <NOM@CVB.MOD>272 & <NOM@CVB.MOD>261 & <NOM@CVB.MOD>249 & <NOM@CVB.MOD>212 & <NOM@CVB.MOD>210 & <NOM@CVB.MOD>202 & <NOM@CVB.MOD>200 & <NOM@CVB.MOD>197 & <NOM@CVB.MOD>175 & <NOM@CVB.MOD>174 & <NOM@CVB.MOD>167 & <NOM@CVB.MOD>166 & <NOM@CVB.MOD>163 & <NOM@CVB.MOD>151 & <NOM@CVB.MOD>137 & <NOM@CVB.MOD>129 & <NOM@CVB.MOD>116 & <NOM@CVB.MOD>109 & <NOM@CVB.MOD>104 & <NOM@CVB.MOD>99 & <NOM@CVB.MOD>97 & <NOM@CVB.MOD>89 & <NOM@CVB.MOD>88 & <NOM@CVB.MOD>88 & <NOM@CVB.MOD>88 & <NOM@CVB.MOD>84 & <NOM@CVB.MOD>81 & <NOM@CVB.MOD>80 & <NOM@CVB.MOD>79 & <NOM@CVB.MOD>76 & <NOM@CVB.MOD>75 & <NOM@CVB.MOD>75 & <NOM@CVB.MOD>74 & <NOM@CVB.MOD>74 & <NOM@CVB.MOD>73 & <NOM@CVB.MOD>72 & <NOM@CVB.MOD>71 & <NOM@CVB.MOD>70 & <NOM@CVB.MOD>70 & <NOM@CVB.MOD>69 & <NOM@CVB.MOD>69 & <NOM@CVB.MOD>65 & <NOM@CVB.MOD>63 & <NOM@CVB.MOD>62 & <NOM@CVB.MOD>60 & <NOM@CVB.MOD>60 & <NOM@CVB.MOD>57 & <NOM@CVB.MOD>57 & <NOM@CVB.MOD>56 & <NOM@CVB.MOD>55 & <NOM@CVB.MOD>54 & <NOM@CVB.MOD>52 & <NOM@CVB.MOD>51 & <NOM@CVB.MOD>50 & <NOM@CVB.MOD>50 & <NOM@CVB.MOD>49 & <NOM@CVB.MOD>49 & <NOM@CVB.MOD>47 & <NOM@CVB.MOD>46 & <NOM@CVB.MOD>44 & <NOM@CVB.MOD>44 & <NOM@CVB.MOD>43 & <NOM@CVB.MOD>43 & <NOM@CVB.MOD>42 & <NOM@CVB.MOD>42 & <NOM@CVB.MOD>39 & <NOM@CVB.MOD>39 & <NOM@CVB.MOD>39 & <NOM@CVB.MOD>39 & <NOM@CVB.MOD>38 & <NOM@CVB.MOD>37 & <NOM@CVB.MOD>36 & <NOM@CVB.MOD>36 & <NOM@CVB.MOD>35 & <NOM@CVB.MOD>35 & <NOM@CVB.MOD>34 & <NOM@CVB.MOD>34 & <NOM@CVB.MOD>32 & <NOM@CVB.MOD>32 & <NOM@CVB.MOD>32 & <NOM@CVB.MOD>30 & <NOM@CVB.MOD>30 & <NOM@CVB.MOD>29 & <NOM@CVB.MOD>29 & <NOM@CVB.MOD>29 & <NOM@CVB.MOD>28 & <NOM@CVB.MOD>28 & <NOM@CVB.MOD>28 & <NOM@CVB.MOD>27 & <NOM@CVB.MOD>26 & <NOM@CVB.MOD>26 & <NOM@CVB.MOD>26 & <NOM@CVB.MOD>26 & <NOM@CVB.MOD>25 & <NOM@CVB.MOD>25 & <NOM@CVB.MOD>25 & <NOM@CVB.MOD>25 & <NOM@CVB.MOD>24 & <NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@CVB.MOD>23 & <NOM@CVB.MOD>22 & <NOM@CVB.MOD>22 & <NOM@CVB.MOD>21 & <NOM@CVB.MOD>21 & <NOM@CVB.MOD>20 & <NOM@CVB.MOD>19 & <NOM@CVB.MOD>19 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>18 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>16 & <NOM@CVB.MOD>15 & <NOM@CVB.MOD>15 & <NOM@CVB.MOD>15 & <NOM@CVB.MOD>15 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>14 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>13 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>12 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>11 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>10 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>9 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>8 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>7 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>6 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5 & <NOM@CVB.MOD>5
QLEX: <[олон]@[олох]>1913 & <[харин]@[харих]>1680 & <[дахин]@[дахих]>959 & <[хэмээн]@[хэмээх]>957 & <[хаан]@[хаах]>628 & <[болон]@[болох]>619 & <[байн]@[байх]>472 & <[хүрэн]@[хүрэх]>457 & <[өргөн]@[өргөх]>442 & <[хуучин]@[хуучих]>416 & <[эргэн]@[эргэх]>411 & <[хачин]@[хачих]>372 & <[ойн]@[ойх]>350 & <[бодон(г)]@[бодох]>339 & <[барин]@[барих]>336 & <[яаран]@[яарах]>336 & <[тавин]@[тавих]>310 & <[дүүрэн(г)]@[дүүрэх]>308 & <[болгон]@[болгох]>307 & <[тайван]@[тайвах]>272 & <[бүрэн]@[бүрэх]>261 & <[хэрхэн]@[хэрхэх]>249 & <[тойрон]@[тойрох]>212 & <[бүтэн]@[бүтэх]>210 & <[дэлхийн]@[дэлхийх]>202 & <[эхлэн]@[эхлэх]>200 & <[удаан]@[удаах]>197 & <[заан]@[заах]>175 & <[даган]@[дагах]>174 & <[аван]@[авах]>167 & <[өвчин]@[өвчих]>166 & <[хатан]@[хатах]>163 & <[хөнгөн]@[хөнгөх]>151 & <[сандран]@[сандрах]>137 & <[ийн]@[ийх]>129 & <[орчин]@[орчих]>116 & <[араатан]@[араатах]>109 & <[гаран]@[гарах]>104 & <[түүн]@[түүх]>99 & <[ухасхийн]@[ухасхийх]>97 & <[гэнэн]@[гэнэх]>89 & <[ахин]@[ахих]>88 & <[дамжин]@[дамжих]>88 & <[шингэн]@[шингэх]>88 & <[сүрэн]@[сүрэх]>84 & <[хайран]@[хайрах]>81 & <[иргэн]@[иргэх]>80 & <[нийлэн]@[нийлэх]>79 & <[хүргэн]@[хүргэх]>76 & <[даан]@[даах]>75 & <[дараалан]@[дараалах]>75 & <[үргэлжлэн]@[үргэлжлэх]>74 & <[яахин]@[яахих]>74 & <[агшин]@[агших]>73 & <[дурдан(г)]@[дурдах]>72 & <[хичээн]@[хичээх]>71 & <[харилцан]@[харилцах]>70 & <[эргүүлэн]@[эргүүлэх]>70 & <[асан]@[асах]>69 & <[галдан]@[галдах]>69 & <[ажин]@[ажих]>65 & <[хаян]@[хаях]>63 & <[хүсэн]@[хүсэх]>62 & <[давтан]@[давтах]>60 & <[үзүүлэн]@[үзүүлэх]>60 & <[засан]@[засах]>57 & <[урин]@[урих]>57 & <[өлөн]@[өлөх]>56 & <[онгон]@[онгох]>55 & <[хавсран]@[хавсрах]>54 & <[хичээнгүйлэн]@[хичээнгүйлэх]>52 & <[нийлүүлэн]@[нийлүүлэх]>51 & <[ламтан]@[ламтах]>50 & <[хүндэтгэн]@[хүндэтгэх]>50 & <[зандан]@[зандах]>49 & <[онон]@[онох]>49 & <[тайлан]@[тайлах]>47 & <[илэн]@[илэх]>46 & <[арчин]@[арчих]>44 & <[эсэн]@[эсэх]>44 & <[дагалдан]@[дагалдах]>43 & <[дэгжин]@[дэгжих]>43 & <[хашин]@[хаших]>42 & <[хүчлэн]@[хүчлэх]>42 & <[дамжуулан]@[дамжуулах]>39 & <[нарийвчлан]@[нарийвчлах]>39 & <[уурлан]@[уурлах]>39 & <[уян]@[уях]>39 & <[эгшин]@[эгших]>38 & <[үргэлжлүүлэн]@[үргэлжлүүлэх]>37 & <[будан(г)]@[будах]>36 & <[хайлан]@[хайлах]>36 & <[лавлан]@[лавлах]>35 & <[шалан(г)]@[шалах]>35 & <[мартан]@[мартах]>34 & <[хослон]@[хослох]>34 & <[болгоомжлон]@[болгоомжлох]>32 & <[салан]@[салах]>32 & <[түгшин]@[түгших]>32 & <[гандан]@[гандах]>30 & <[гардан]@[гардах]>30 & <[гүйцэн]@[гүйцэх]>29 & <[оволзон]@[оволзох]>29 & <[уудлан]@[уудлах]>29 & <[нугалан]@[нугалах]>28 & <[хурдлан]@[хурдлах]>28 & <[эртлэн]@[эртлэх]>28 & <[уун]@[уух]>27 & <[онцлон]@[онцлох]>26 & <[саван(г)]@[савах]>26 & <[салган]@[салгах]>26 & <[урьдчилан]@[урьдчилах]>26 & <[гүйлгэн]@[гүйлгэх]>25 & <[нягтлан]@[нягтлах]>25 & <[түвдэн]@[түвдэх]>25 & <[хөвөн(г)]@[хөвөх]>25 & <[тарлан]@[тарлах]>24 & <[нуун]@[нуух]>23 & <[уралдаан]@[уралдаах]>23 & <[цуван]@[цувах]>23 & <[шалдан(г)]@[шалдах]>23 & <[ихэвчлэн]@[ихэвчлэх]>22 & <[чийдэн]@[чийдэх]>22 & <[дэлдэн(г)]@[дэлдэх]>21 & <[цайлган]@[цайлгах]>21 & <[хорон]@[хорох]>20 & <[тааварлан]@[тааварлах]>19 & <[таран]@[тарах]>19 & <[ашиглан]@[ашиглах]>18 & <[тосгон]@[тосгох]>18 & <[тусгайлан]@[тусгайлах]>18 & <[уламжлан]@[уламжлах]>18 & <[цэлмэн]@[цэлмэх]>18 & <[баримтлан]@[баримтлах]>16 & <[давхарлан]@[давхарлах]>16 & <[дардан]@[дардах]>16 & <[хангинан]@[хангинах]>16 & <[эрин]@[эрих]>16 & <[гэндэн]@[гэндэх]>15 & <[өсгөн]@[өсгөх]>15 & <[овоолон]@[овоолох]>15 & <[эдлэн]@[эдлэх]>15 & <[ангалзан]@[ангалзах]>14 & <[атаархан]@[атаархах]>14 & <[дууриан]@[дууриах]>14 & <[залан]@[залах]>14 & <[тонн]@[тонох]>14 & <[хуралдан]@[хуралдах]>14 & <[хянан]@[хянах]>14 & <[яаравчлан]@[яаравчлах]>14 & <[албадан]@[албадах]>13 & <[бүжин]@[бүжих]>13 & <[доголон(г)]@[доголох]>13 & <[тохируулан]@[тохируулах]>13 & <[урлан]@[урлах]>13 & <[уянгалуулан]@[уянгалуулах]>13 & <[хууран]@[хуурах]>13 & <[чангалан]@[чангалах]>13 & <[шүдлэн]@[шүдлэх]>13 & <[гуйван]@[гуйвах]>12 & <[дэвэн]@[дэвэх]>12 & <[ичин]@[ичих]>12 & <[мөрдөн]@[мөрдөх]>12 & <[ороолон(г)]@[ороолох]>12 & <[удирдан]@[удирдах]>12 & <[хайн]@[хайх]>12 & <[хутгалдан]@[хутгалдах]>12 & <[чадан]@[чадах]>12 & <[борлон]@[борлох]>11 & <[гэмтэн]@[гэмтэх]>11 & <[дайвалзан]@[дайвалзах]>11 & <[зулбан]@[зулбах]>11 & <[нэгтгэн]@[нэгтгэх]>11 & <[тариалан(г)]@[тариалах]>11 & <[товчлон]@[товчлох]>11 & <[туулан]@[туулах]>11 & <[улиран]@[улирах]>11 & <[умбан]@[умбах]>11 & <[шодон]@[шодох]>11 & <[эгшиглэн]@[эгшиглэх]>11 & <[дуусан]@[дуусах]>10 & <[үелэн]@[үелэх]>10 & <[үнэртэн]@[үнэртэх]>10 & <[идэрхэн]@[идэрхэх]>10 & <[сэлгэн]@[сэлгэх]>10 & <[угсран]@[угсрах]>10 & <[харгалзан]@[харгалзах]>10 & <[шүргэн]@[шүргэх]>10 & <[бантан]@[бантах]>9 & <[буруутан]@[буруутах]>9 & <[гийн]@[гийх]>9 & <[дэлэн(г)]@[дэлэх]>9 & <[мяраан]@[мяраах]>9 & <[нүргээн]@[нүргээх]>9 & <[уйлагнан]@[уйлагнах]>9 & <[хүйлэн]@[хүйлэх]>9 & <[шархтан]@[шархтах]>9 & <[элдэвлэн]@[элдэвлэх]>9 & <[биечлэн]@[биечлэх]>8 & <[голон]@[голох]>8 & <[гялбан]@[гялбах]>8 & <[үсчин]@[үсчих]>8 & <[зайдан(г)]@[зайдах]>8 & <[зөөн]@[зөөх]>8 & <[маажин(г)]@[маажих]>8 & <[манжин]@[манжих]>8 & <[онгиргон]@[онгиргох]>8 & <[тийрэн]@[тийрэх]>8 & <[урагшлан]@[урагшлах]>8 & <[халан]@[халах]>8 & <[хамаатан]@[хамаатах]>8 & <[шарван]@[шарвах]>8 & <[шуудан(г)]@[шуудах]>8 & <[алан]@[алах]>7 & <[анхлан]@[анхлах]>7 & <[үргээн]@[үргээх]>7 & <[мэндэн]@[мэндэх]>7 & <[нууцлан]@[нууцлах]>7 & <[овооролдон]@[овооролдох]>7 & <[тэрчлэн]@[тэрчлэх]>7 & <[унжин]@[унжих]>7 & <[хаван(г)]@[хавах]>7 & <[балган]@[балгах]>6 & <[бултан]@[бултах]>6 & <[бэргэн]@[бэргэх]>6 & <[дөнгөн]@[дөнгөх]>6 & <[залгамжлан]@[залгамжлах]>6 & <[залгилан]@[залгилах]>6 & <[шандан]@[шандах]>6 & <[энхжин(г)]@[энхжих]>6 & <[арзайн]@[арзайх]>5 & <[бардан]@[бардах]>5 & <[басган]@[басгах]>5 & <[дайван]@[дайвах]>5 & <[жигдлэн]@[жигдлэх]>5 & <[ёсчлон]@[ёсчлох]>5 & <[зарлан]@[зарлах]>5 & <[лагшин]@[лагших]>5 & <[найдан]@[найдах]>5 & <[толийн]@[толийх]>5 & <[угсруулан]@[угсруулах]>5 & <[шаан]@[шаах]>5 & <[шавдан]@[шавдах]>5
QFLEX: ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н & ø;н
REVWORD: ноло & нирах & нихад & нээмэх & наах & нолоб & нйаб & нэр}FA40+U{х & н}9E40+U{гр}9E40+U{ & ничуух & нэгрэ & ничах & нйо & нодоб & нираб & нарая & ниват & нэр}FA40+U{}FA40+U{д & ноглоб & навйат & нэр}FA40+U{б & нэхрэх & норйот & нэт}FA40+U{б & нйихлэд & нэлхэ & нааду & нааз & нагад & нава & ничв}9E40+U{ & натах & н}9E40+U{гн}9E40+U{х & нарднас & нйи & ничро & натаара & нараг & н}FA40+U{}FA40+U{т & нйихсаху & нэнэг & ниха & нижмад & нэгниш & нэр}FA40+U{с & нарйах & нэгри & нэлйин & нэгр}FA40+U{х & наад & налаарад & нэлжлэгр}FA40+U{ & нихая & нишга & надруд & нээчих & нацлирах & нэл}FA40+U{}FA40+U{грэ & наса & надлаг & нижа & няах & нэс}FA40+U{х & натвад & нэл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & насаз & ниру & н}9E40+U{л}9E40+U{ & ногно & нарсвах & нэлй}FA40+U{гнээчих & нэл}FA40+U{}FA40+U{лйин & натмал & нэгтэдн}FA40+U{х & надназ & ноно & налйат & нэли & ничра & нэсэ & надлагад & нижгэд & нишах & нэлч}FA40+U{х & налуужмад & налчвйиран & налруу & няу & нишгэ & нэл}FA40+U{}FA40+U{лжлэгр}FA40+U{ & надуб & налйах & налвал & налаш & натрам & нолсох & нолжмооглоб & налас & нишг}FA40+U{т & наднаг & надраг & нэцй}FA40+U{г & нозлово & налдуу & налагун & налдрух & нэлтрэ & нуу & нолцно & навас & наглас & наличдьру & нэглй}FA40+U{г & налтгян & нэдв}FA40+U{т & н}9E40+U{в}9E40+U{х & налрат & нуун & наадлару & навуц & надлаш & нэлчвэхи & нэдйич & нэдлэд & наглйац & норох & налраваат & нарат & налгиша & ногсот & налйагсут & налжмалу & нэмлэц & налтмираб & налрахвад & надрад & нанигнах & нирэ & нэднэг & н}9E40+U{гс}9E40+U{ & нолоово & нэлдэ & назлагна & нахраата & наирууд & налаз & ннот & надларух & нанях & налчварая & надабла & ниж}FA40+U{б & нологод & налуурихот & налру & налуулагняу & наруух & налагнач & нэлд}FA40+U{ш & навйуг & нэвэд & ничи & н}9E40+U{др}9E40+U{м & нолооро & надриду & нйах & надлагтух & надач & нолроб & нэтмэг & назлавйад & наблуз & нэгтгэн & налаират & нолчвот & налуут & нарилу & набму & нодош & нэлгишгэ & насууд & нэле}FA40+U{ & нэтрэн}FA40+U{ & нэхрэди & нэглэс & нарсгу & назлаграх & нэгр}FA40+U{ш & натнаб & натууруб & нйиг & нэлэд & наарям & нээгр}FA40+U{н & нангалйу & нэлй}FA40+U{х & натхраш & нэлвэдлэ & нэлчеиб & нолог & набляг & ничс}FA40+U{ & надйаз & н}9E40+U{}9E40+U{з & нижаам & нижнам & ногригно & нэрйит & налшгару & налах & натаамах & навраш & надууш & нала & налхна & нээгр}FA40+U{ & нэднэм & налцуун & нодлороово & нэлчрэт & нижну & навах & наглаб & натлуб & нэгрэб & н}9E40+U{гн}9E40+U{д & налжмаглаз & налиглаз & наднаш & нижхнэ & нйазра & надраб & нагсаб & навйад & нэлдгиж & нолчс}1540+U{ & налраз & нишгал & надйан & нйилот & налуурсгу & нааш & надваш
FREQ: 20412
FREQALL: 27483
RANG: 9
QWORDF: <олон>1913 & <харин>1680 & <дахин>959 & <хэмээн>957 & <хаан>628 & <болон>619 & <байн>472 & <хүрэн>457 & <өргөн>442 & <хуучин>416 & <эргэн>411 & <хачин>372 & <ойн>350 & <бодон>339 & <барин>336 & <яаран>336 & <тавин>310 & <дүүрэн>308 & <болгон>307 & <тайван>272 & <бүрэн>261 & <хэрхэн>249 & <тойрон>212 & <бүтэн>210 & <дэлхийн>202 & <эхлэн>200 & <удаан>197 & <заан>175 & <даган>174 & <аван>167 & <өвчин>166 & <хатан>163 & <хөнгөн>151 & <сандран>137 & <ийн>129 & <орчин>116 & <араатан>109 & <гаран>104 & <түүн>99 & <ухасхийн>97 & <гэнэн>89 & <ахин>88 & <дамжин>88 & <шингэн>88 & <сүрэн>84 & <хайран>81 & <иргэн>80 & <нийлэн>79 & <хүргэн>76 & <даан>75 & <дараалан>75 & <үргэлжлэн>74 & <яахин>74 & <агшин>73 & <дурдан>72 & <хичээн>71 & <харилцан>70 & <эргүүлэн>70 & <асан>69 & <галдан>69 & <ажин>65 & <хаян>63 & <хүсэн>62 & <давтан>60 & <үзүүлэн>60 & <засан>57 & <урин>57 & <өлөн>56 & <онгон>55 & <хавсран>54 & <хичээнгүйлэн>52 & <нийлүүлэн>51 & <ламтан>50 & <хүндэтгэн>50 & <зандан>49 & <онон>49 & <тайлан>47 & <илэн>46 & <арчин>44 & <эсэн>44 & <дагалдан>43 & <дэгжин>43 & <хашин>42 & <хүчлэн>42 & <дамжуулан>39 & <нарийвчлан>39 & <уурлан>39 & <уян>39 & <эгшин>38 & <үргэлжлүүлэн>37 & <будан>36 & <хайлан>36 & <лавлан>35 & <шалан>35 & <мартан>34 & <хослон>34 & <болгоомжлон>32 & <салан>32 & <түгшин>32 & <гандан>30 & <гардан>30 & <гүйцэн>29 & <оволзон>29 & <уудлан>29 & <нугалан>28 & <хурдлан>28 & <эртлэн>28 & <уун>27 & <онцлон>26 & <саван>26 & <салган>26 & <урьдчилан>26 & <гүйлгэн>25 & <нягтлан>25 & <түвдэн>25 & <хөвөн>25 & <тарлан>24 & <нуун>23 & <уралдаан>23 & <цуван>23 & <шалдан>23 & <ихэвчлэн>22 & <чийдэн>22 & <дэлдэн>21 & <цайлган>21 & <хорон>20 & <тааварлан>19 & <таран>19 & <ашиглан>18 & <тосгон>18 & <тусгайлан>18 & <уламжлан>18 & <цэлмэн>18 & <баримтлан>16 & <давхарлан>16 & <дардан>16 & <хангинан>16 & <эрин>16 & <гэндэн>15 & <өсгөн>15 & <овоолон>15 & <эдлэн>15 & <ангалзан>14 & <атаархан>14 & <дууриан>14 & <залан>14 & <тонн>14 & <хуралдан>14 & <хянан>14 & <яаравчлан>14 & <албадан>13 & <бүжин>13 & <доголон>13 & <тохируулан>13 & <урлан>13 & <уянгалуулан>13 & <хууран>13 & <чангалан>13 & <шүдлэн>13 & <гуйван>12 & <дэвэн>12 & <ичин>12 & <мөрдөн>12 & <ороолон>12 & <удирдан>12 & <хайн>12 & <хутгалдан>12 & <чадан>12 & <борлон>11 & <гэмтэн>11 & <дайвалзан>11 & <зулбан>11 & <нэгтгэн>11 & <тариалан>11 & <товчлон>11 & <туулан>11 & <улиран>11 & <умбан>11 & <шодон>11 & <эгшиглэн>11 & <дуусан>10 & <үелэн>10 & <үнэртэн>10 & <идэрхэн>10 & <сэлгэн>10 & <угсран>10 & <харгалзан>10 & <шүргэн>10 & <бантан>9 & <буруутан>9 & <гийн>9 & <дэлэн>9 & <мяраан>9 & <нүргээн>9 & <уйлагнан>9 & <хүйлэн>9 & <шархтан>9 & <элдэвлэн>9 & <биечлэн>8 & <голон>8 & <гялбан>8 & <үсчин>8 & <зайдан>8 & <зөөн>8 & <маажин>8 & <манжин>8 & <онгиргон>8 & <тийрэн>8 & <урагшлан>8 & <халан>8 & <хамаатан>8 & <шарван>8 & <шуудан>8 & <алан>7 & <анхлан>7 & <үргээн>7 & <мэндэн>7 & <нууцлан>7 & <овооролдон>7 & <тэрчлэн>7 & <унжин>7 & <хаван>7 & <балган>6 & <бултан>6 & <бэргэн>6 & <дөнгөн>6 & <залгамжлан>6 & <залгилан>6 & <шандан>6 & <энхжин>6 & <арзайн>5 & <бардан>5 & <басган>5 & <дайван>5 & <жигдлэн>5 & <ёсчлон>5 & <зарлан>5 & <лагшин>5 & <найдан>5 & <толийн>5 & <угсруулан>5 & <шаан>5 & <шавдан>5
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD
LEXEMA: [олон]@[олох] & [харин]@[харих] & [дахин]@[дахих] & [хэмээн]@[хэмээх] & [хаан]@[хаах] & [болон]@[болох] & [байн]@[байх] & [хүрэн]@[хүрэх] & [өргөн]@[өргөх] & [хуучин]@[хуучих] & [эргэн]@[эргэх] & [хачин]@[хачих] & [ойн]@[ойх] & [бодон(г)]@[бодох] & [барин]@[барих] & [яаран]@[яарах] & [тавин]@[тавих] & [дүүрэн(г)]@[дүүрэх] & [болгон]@[болгох] & [тайван]@[тайвах] & [бүрэн]@[бүрэх] & [хэрхэн]@[хэрхэх] & [тойрон]@[тойрох] & [бүтэн]@[бүтэх] & [дэлхийн]@[дэлхийх] & [эхлэн]@[эхлэх] & [удаан]@[удаах] & [заан]@[заах] & [даган]@[дагах] & [аван]@[авах] & [өвчин]@[өвчих] & [хатан]@[хатах] & [хөнгөн]@[хөнгөх] & [сандран]@[сандрах] & [ийн]@[ийх] & [орчин]@[орчих] & [араатан]@[араатах] & [гаран]@[гарах] & [түүн]@[түүх] & [ухасхийн]@[ухасхийх] & [гэнэн]@[гэнэх] & [ахин]@[ахих] & [дамжин]@[дамжих] & [шингэн]@[шингэх] & [сүрэн]@[сүрэх] & [хайран]@[хайрах] & [иргэн]@[иргэх] & [нийлэн]@[нийлэх] & [хүргэн]@[хүргэх] & [даан]@[даах] & [дараалан]@[дараалах] & [үргэлжлэн]@[үргэлжлэх] & [яахин]@[яахих] & [агшин]@[агших] & [дурдан(г)]@[дурдах] & [хичээн]@[хичээх] & [харилцан]@[харилцах] & [эргүүлэн]@[эргүүлэх] & [асан]@[асах] & [галдан]@[галдах] & [ажин]@[ажих] & [хаян]@[хаях] & [хүсэн]@[хүсэх] & [давтан]@[давтах] & [үзүүлэн]@[үзүүлэх] & [засан]@[засах] & [урин]@[урих] & [өлөн]@[өлөх] & [онгон]@[онгох] & [хавсран]@[хавсрах] & [хичээнгүйлэн]@[хичээнгүйлэх] & [нийлүүлэн]@[нийлүүлэх] & [ламтан]@[ламтах] & [хүндэтгэн]@[хүндэтгэх] & [зандан]@[зандах] & [онон]@[онох] & [тайлан]@[тайлах] & [илэн]@[илэх] & [арчин]@[арчих] & [эсэн]@[эсэх] & [дагалдан]@[дагалдах] & [дэгжин]@[дэгжих] & [хашин]@[хаших] & [хүчлэн]@[хүчлэх] & [дамжуулан]@[дамжуулах] & [нарийвчлан]@[нарийвчлах] & [уурлан]@[уурлах] & [уян]@[уях] & [эгшин]@[эгших] & [үргэлжлүүлэн]@[үргэлжлүүлэх] & [будан(г)]@[будах] & [хайлан]@[хайлах] & [лавлан]@[лавлах] & [шалан(г)]@[шалах] & [мартан]@[мартах] & [хослон]@[хослох] & [болгоомжлон]@[болгоомжлох] & [салан]@[салах] & [түгшин]@[түгших] & [гандан]@[гандах] & [гардан]@[гардах] & [гүйцэн]@[гүйцэх] & [оволзон]@[оволзох] & [уудлан]@[уудлах] & [нугалан]@[нугалах] & [хурдлан]@[хурдлах] & [эртлэн]@[эртлэх] & [уун]@[уух] & [онцлон]@[онцлох] & [саван(г)]@[савах] & [салган]@[салгах] & [урьдчилан]@[урьдчилах] & [гүйлгэн]@[гүйлгэх] & [нягтлан]@[нягтлах] & [түвдэн]@[түвдэх] & [хөвөн(г)]@[хөвөх] & [тарлан]@[тарлах] & [нуун]@[нуух] & [уралдаан]@[уралдаах] & [цуван]@[цувах] & [шалдан(г)]@[шалдах] & [ихэвчлэн]@[ихэвчлэх] & [чийдэн]@[чийдэх] & [дэлдэн(г)]@[дэлдэх] & [цайлган]@[цайлгах] & [хорон]@[хорох] & [тааварлан]@[тааварлах] & [таран]@[тарах] & [ашиглан]@[ашиглах] & [тосгон]@[тосгох] & [тусгайлан]@[тусгайлах] & [уламжлан]@[уламжлах] & [цэлмэн]@[цэлмэх] & [баримтлан]@[баримтлах] & [давхарлан]@[давхарлах] & [дардан]@[дардах] & [хангинан]@[хангинах] & [эрин]@[эрих] & [гэндэн]@[гэндэх] & [өсгөн]@[өсгөх] & [овоолон]@[овоолох] & [эдлэн]@[эдлэх] & [ангалзан]@[ангалзах] & [атаархан]@[атаархах] & [дууриан]@[дууриах] & [залан]@[залах] & [тонн]@[тонох] & [хуралдан]@[хуралдах] & [хянан]@[хянах] & [яаравчлан]@[яаравчлах] & [албадан]@[албадах] & [бүжин]@[бүжих] & [доголон(г)]@[доголох] & [тохируулан]@[тохируулах] & [урлан]@[урлах] & [уянгалуулан]@[уянгалуулах] & [хууран]@[хуурах] & [чангалан]@[чангалах] & [шүдлэн]@[шүдлэх] & [гуйван]@[гуйвах] & [дэвэн]@[дэвэх] & [ичин]@[ичих] & [мөрдөн]@[мөрдөх] & [ороолон(г)]@[ороолох] & [удирдан]@[удирдах] & [хайн]@[хайх] & [хутгалдан]@[хутгалдах] & [чадан]@[чадах] & [борлон]@[борлох] & [гэмтэн]@[гэмтэх] & [дайвалзан]@[дайвалзах] & [зулбан]@[зулбах] & [нэгтгэн]@[нэгтгэх] & [тариалан(г)]@[тариалах] & [товчлон]@[товчлох] & [туулан]@[туулах] & [улиран]@[улирах] & [умбан]@[умбах] & [шодон]@[шодох] & [эгшиглэн]@[эгшиглэх] & [дуусан]@[дуусах] & [үелэн]@[үелэх] & [үнэртэн]@[үнэртэх] & [идэрхэн]@[идэрхэх] & [сэлгэн]@[сэлгэх] & [угсран]@[угсрах] & [харгалзан]@[харгалзах] & [шүргэн]@[шүргэх] & [бантан]@[бантах] & [буруутан]@[буруутах] & [гийн]@[гийх] & [дэлэн(г)]@[дэлэх] & [мяраан]@[мяраах] & [нүргээн]@[нүргээх] & [уйлагнан]@[уйлагнах] & [хүйлэн]@[хүйлэх] & [шархтан]@[шархтах] & [элдэвлэн]@[элдэвлэх] & [биечлэн]@[биечлэх] & [голон]@[голох] & [гялбан]@[гялбах] & [үсчин]@[үсчих] & [зайдан(г)]@[зайдах] & [зөөн]@[зөөх] & [маажин(г)]@[маажих] & [манжин]@[манжих] & [онгиргон]@[онгиргох] & [тийрэн]@[тийрэх] & [урагшлан]@[урагшлах] & [халан]@[халах] & [хамаатан]@[хамаатах] & [шарван]@[шарвах] & [шуудан(г)]@[шуудах] & [алан]@[алах] & [анхлан]@[анхлах] & [үргээн]@[үргээх] & [мэндэн]@[мэндэх] & [нууцлан]@[нууцлах] & [овооролдон]@[овооролдох] & [тэрчлэн]@[тэрчлэх] & [унжин]@[унжих] & [хаван(г)]@[хавах] & [балган]@[балгах] & [бултан]@[бултах] & [бэргэн]@[бэргэх] & [дөнгөн]@[дөнгөх] & [залгамжлан]@[залгамжлах] & [залгилан]@[залгилах] & [шандан]@[шандах] & [энхжин(г)]@[энхжих] & [арзайн]@[арзайх] & [бардан]@[бардах] & [басган]@[басгах] & [дайван]@[дайвах] & [жигдлэн]@[жигдлэх] & [ёсчлон]@[ёсчлох] & [зарлан]@[зарлах] & [лагшин]@[лагших] & [найдан]@[найдах] & [толийн]@[толийх] & [угсруулан]@[угсруулах] & [шаан]@[шаах] & [шавдан]@[шавдах]
WORDFORM: жилийн & жирийн & хувийн & сүмийн & төвийн & хэвийн & пүүсийн & мужийн & цөлийн
QGRAM: <NOM@CVB.MOD@GEN>627 & <NOM@CVB.MOD@GEN>124 & <NOM@CVB.MOD@GEN>95 & <NOM@CVB.MOD@GEN>53 & <NOM@CVB.MOD@GEN>38 & <NOM@CVB.MOD@GEN>24 & <NOM@CVB.MOD@GEN>12 & <NOM@CVB.MOD@GEN>9 & <NOM@CVB.MOD@GEN>7
QLEX: <[жилийн]@[жилийх]@[жил]>627 & <[жирийн]@[жирийх]@[жир]>124 & <[хувийн]@[хувийх]@[хувь]>95 & <[сүмийн]@[сүмийх]@[сүм]>53 & <[төвийн]@[төвийх]@[төв]>38 & <[хэвийн]@[хэвийх]@[хэв]>24 & <[пүүсийн]@[пүүсийх]@[пүүс]>12 & <[мужийн]@[мужийх]@[муж]>9 & <[цөлийн]@[цөлийх]@[цөл]>7
QFLEX: ø;н;ийн & ø;н;ийн & ø;н;ийн & ø;н;ийн & ø;н;ийн & ø;н;ийн & ø;н;ийн & ø;н;ийн & ø;н;ийн
REVWORD: нйилиж & нйириж & нйивух & нйим}FA40+U{с & нйив}9E40+U{т & нйивэх & нйис}FA40+U{}FA40+U{п & нйижум & нйил}9E40+U{ц
FREQ: 989
FREQALL: 1029
RANG: 87
QWORDF: <жилийн>627 & <жирийн>124 & <хувийн>95 & <сүмийн>53 & <төвийн>38 & <хэвийн>24 & <пүүсийн>12 & <мужийн>9 & <цөлийн>7
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD@GEN
LEXEMA: [жилийн]@[жилийх]@[жил] & [жирийн]@[жирийх]@[жир] & [хувийн]@[хувийх]@[хувь] & [сүмийн]@[сүмийх]@[сүм] & [төвийн]@[төвийх]@[төв] & [хэвийн]@[хэвийх]@[хэв] & [пүүсийн]@[пүүсийх]@[пүүс] & [мужийн]@[мужийх]@[муж] & [цөлийн]@[цөлийх]@[цөл]
WORDFORM: хөгжөөн & завшаан
QGRAM: <NOM@CVB.MOD@N.PROC-NOM>36 & <NOM@CVB.MOD@N.PROC-NOM>33
QLEX: <[хөгжөөн]@[хөгжөөх]@[хөгжих]>36 & <[завшаан]@[завшаах]@[завших]>33
QFLEX: ø;н;{U+ø4E9}{U+ø4E9}н & ø;н;аан
REVWORD: н}9E40+U{}9E40+U{жг}9E40+U{х & наашваз
FREQ: 69
FREQALL: 80
RANG: 261
QWORDF: <хөгжөөн>36 & <завшаан>33
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD@N.PROC-NOM
LEXEMA: [хөгжөөн]@[хөгжөөх]@[хөгжих] & [завшаан]@[завшаах]@[завших]
WORDFORM: харсан & агсан & түгсэн & үүсэн
QGRAM: <NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>326 & <NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>36 & <NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>14 & <NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM>9
QLEX: <[харсан]@[харсах]@[харах]>326 & <[агсан]@[агсах]@[агах]>36 & <[түгсэн]@[түгсэх]@[түгэх]>14 & <[үүсэн]@[үүсэх]@[үүх]>9
QFLEX: ø;н;сан & ø;н;сан & ø;н;сэн & ø;н;сэн
REVWORD: насрах & насга & нэсг}FA40+U{т & нэс}FA40+U{}FA40+U{
FREQ: 385
FREQALL: 393
RANG: 141
QWORDF: <харсан>326 & <агсан>36 & <түгсэн>14 & <үүсэн>9
GRAMFORM: NOM@CVB.MOD@PC.PRF-NOM
LEXEMA: [харсан]@[харсах]@[харах] & [агсан]@[агсах]@[агах] & [түгсэн]@[түгсэх]@[түгэх] & [үүсэн]@[үүсэх]@[үүх]
WORDFORM: мэдсээр
QGRAM: <NOM@CVB.PERSEV>22
QLEX: <[мэдсээр]@[мэдэх]>22
QFLEX: ø;сээр
REVWORD: рээсдэм
FREQ: 22
FREQALL: 22
RANG: 365
QWORDF: <мэдсээр>22
GRAMFORM: NOM@CVB.PERSEV
LEXEMA: [мэдсээр]@[мэдэх]
WORDFORM: гэтэл & хүртэл & байтал & болтол & удтал & үзтэл & иртэл & тултал & суртал & ханатал & дуустал & хангинатал & цайтал & үхтэл & эргэтэл & цадтал & дүүртэл & сэвхийтэл & түсхийтэл & хиартал
QGRAM: <NOM@CVB.TERM>1568 & <NOM@CVB.TERM>737 & <NOM@CVB.TERM>553 & <NOM@CVB.TERM>213 & <NOM@CVB.TERM>67 & <NOM@CVB.TERM>66 & <NOM@CVB.TERM>47 & <NOM@CVB.TERM>26 & <NOM@CVB.TERM>22 & <NOM@CVB.TERM>19 & <NOM@CVB.TERM>17 & <NOM@CVB.TERM>17 & <NOM@CVB.TERM>13 & <NOM@CVB.TERM>12 & <NOM@CVB.TERM>12 & <NOM@CVB.TERM>11 & <NOM@CVB.TERM>6 & <NOM@CVB.TERM>6 & <NOM@CVB.TERM>6 & <NOM@CVB.TERM>5
QLEX: <[гэтэл]@[гэх]>1568 & <[хүртэл]@[хүрэх]>737 & <[байтал]@[байх]>553 & <[болтол]@[болох]>213 & <[удтал]@[удах]>67 & <[үзтэл]@[үзэх]>66 & <[иртэл]@[ирэх]>47 & <[тултал]@[тулах]>26 & <[суртал]@[сурах]>22 & <[ханатал]@[ханах]>19 & <[дуустал]@[дуусах]>17 & <[хангинатал]@[хангинах]>17 & <[цайтал]@[цайх]>13 & <[үхтэл]@[үхэх]>12 & <[эргэтэл]@[эргэх]>12 & <[цадтал]@[цадах]>11 & <[дүүртэл]@[дүүрэх]>6 & <[сэвхийтэл]@[сэвхийх]>6 & <[түсхийтэл]@[түсхийх]>6 & <[хиартал]@[хиарах]>5
QFLEX: ø;тэл & ø;тэл & ø;тал & ø;тол & ø;тал & ø;тэл & ø;тэл & ø;тал & ø;тал & ø;тал & ø;тал & ø;тал & ø;тал & ø;тэл & ø;тэл & ø;тал & ø;тэл & ø;тэл & ø;тэл & ø;тал
REVWORD: лэтэг & лэтр}FA40+U{х & латйаб & лотлоб & латду & лэтз}FA40+U{ & лэтри & латлут & латрус & латанах & латсууд & латанигнах & латйац & лэтх}FA40+U{ & лэтэгрэ & латдац & лэтр}FA40+U{}FA40+U{д & лэтйихвэс & лэтйихс}FA40+U{т & латраих
FREQ: 3423
FREQALL: 3495
RANG: 43
QWORDF: <гэтэл>1568 & <хүртэл>737 & <байтал>553 & <болтол>213 & <удтал>67 & <үзтэл>66 & <иртэл>47 & <тултал>26 & <суртал>22 & <ханатал>19 & <дуустал>17 & <хангинатал>17 & <цайтал>13 & <үхтэл>12 & <эргэтэл>12 & <цадтал>11 & <дүүртэл>6 & <сэвхийтэл>6 & <түсхийтэл>6 & <хиартал>5
GRAMFORM: NOM@CVB.TERM
LEXEMA: [гэтэл]@[гэх] & [хүртэл]@[хүрэх] & [байтал]@[байх] & [болтол]@[болох] & [удтал]@[удах] & [үзтэл]@[үзэх] & [иртэл]@[ирэх] & [тултал]@[тулах] & [суртал]@[сурах] & [ханатал]@[ханах] & [дуустал]@[дуусах] & [хангинатал]@[хангинах] & [цайтал]@[цайх] & [үхтэл]@[үхэх] & [эргэтэл]@[эргэх] & [цадтал]@[цадах] & [дүүртэл]@[дүүрэх] & [сэвхийтэл]@[сэвхийх] & [түсхийтэл]@[түсхийх] & [хиартал]@[хиарах]
WORDFORM: хүнд & дунд & үед & ард & гэрт & тэнд & урд & хувьд & юунд & шууд & над & эрт & ихэд & хойд & гарт & иймд & далд & хариуд & анд & захад & тулд & магад & нарт & манайд & үүрд & газарт & үзүүрт & айлд & цаад & арваад & өөрт & агаарт & болд & доод & саад & гайхамшигт & хутагт & зад & төвд & зоригт & өдийд & эзэд & унд & хүүд & засагт & хавьд & алд & ойд & ад & аймшигт & сүлд & гунигт & сүйд & нэрт & цэнд & гүнд & алдарт & жигд & цаст & одод & ноход & хорт & хэдийд & бүргэд & агшинд & алсад & бичигт & нэгдүгээрт & батад & хоёрдугаарт & танайд & төмөрт & нягт & ирээдүйд & гэзэгт & дундад & хиагт & цэцэрлэгт & баярт & үнэрт & өмнөд & хурд & хуягт & хэзээд & шид & домогт & шанд & шувт & хийд & хэрд & зурагт & санд & сүрт & худ & дүнд & нөмөрт & гулд & тэргүүнд & уйтгарт & ховд & адагт & дорнод & завсарт & зөрүүд & хаад & цогт & гуравт & өргөст & уртад & давхарт & халдварт & мэргэд & сод & энүүхэнд & бад & год & хэлбэрт & эгшигт & гишү{U+04AF}д & жинд & овогт & тангад & урагт & бүхээгт & илтэд & омогт & умард & хагд & хөвд & хурууд & цэцэгт & авд & моторт & самбаанд & тоост & тэмдэгт & будагт & даруйд & чимэгт & гаргууд & дайд & үүрэгт & үсэгт & зохист & зэвсэгт & түмд & чангад & эрдэмтэд & өнөд & зуурд & тамирт & түшлэгт & уст & халд & хамтад & хошоод & яст & аюумшигт & гажууд & гамшигт & гутамшигт & жигүүрт & жинст & өст & ёгт & зөнд & ирт & хөтөлбөрт & чагт & язгуурт
QGRAM: <NOM@DAT>905 & <NOM@DAT>890 & <NOM@DAT>758 & <NOM@DAT>727 & <NOM@DAT>472 & <NOM@DAT>447 & <NOM@DAT>369 & <NOM@DAT>335 & <NOM@DAT>317 & <NOM@DAT>306 & <NOM@DAT>292 & <NOM@DAT>292 & <NOM@DAT>224 & <NOM@DAT>191 & <NOM@DAT>182 & <NOM@DAT>180 & <NOM@DAT>160 & <NOM@DAT>154 & <NOM@DAT>143 & <NOM@DAT>143 & <NOM@DAT>142 & <NOM@DAT>139 & <NOM@DAT>137 & <NOM@DAT>127 & <NOM@DAT>122 & <NOM@DAT>117 & <NOM@DAT>116 & <NOM@DAT>112 & <NOM@DAT>110 & <NOM@DAT>106 & <NOM@DAT>102 & <NOM@DAT>93 & <NOM@DAT>92 & <NOM@DAT>91 & <NOM@DAT>90 & <NOM@DAT>86 & <NOM@DAT>79 & <NOM@DAT>71 & <NOM@DAT>71 & <NOM@DAT>70 & <NOM@DAT>69 & <NOM@DAT>65 & <NOM@DAT>64 & <NOM@DAT>63 & <NOM@DAT>62 & <NOM@DAT>62 & <NOM@DAT>61 & <NOM@DAT>60 & <NOM@DAT>59 & <NOM@DAT>59 & <NOM@DAT>59 & <NOM@DAT>57 & <NOM@DAT>57 & <NOM@DAT>52 & <NOM@DAT>52 & <NOM@DAT>51 & <NOM@DAT>50 & <NOM@DAT>50 & <NOM@DAT>50 & <NOM@DAT>49 & <NOM@DAT>47 & <NOM@DAT>46 & <NOM@DAT>46 & <NOM@DAT>45 & <NOM@DAT>44 & <NOM@DAT>44 & <NOM@DAT>39 & <NOM@DAT>39 & <NOM@DAT>38 & <NOM@DAT>38 & <NOM@DAT>35 & <NOM@DAT>31 & <NOM@DAT>29 & <NOM@DAT>28 & <NOM@DAT>27 & <NOM@DAT>27 & <NOM@DAT>26 & <NOM@DAT>26 & <NOM@DAT>25 & <NOM@DAT>25 & <NOM@DAT>25 & <NOM@DAT>25 & <NOM@DAT>25 & <NOM@DAT>25 & <NOM@DAT>25 & <NOM@DAT>24 & <NOM@DAT>24 & <NOM@DAT>24 & <NOM@DAT>23 & <NOM@DAT>23 & <NOM@DAT>22 & <NOM@DAT>22 & <NOM@DAT>22 & <NOM@DAT>20 & <NOM@DAT>19 & <NOM@DAT>19 & <NOM@DAT>18 & <NOM@DAT>18 & <NOM@DAT>18 & <NOM@DAT>18 & <NOM@DAT>17 & <NOM@DAT>16 & <NOM@DAT>16 & <NOM@DAT>16 & <NOM@DAT>16 & <NOM@DAT>16 & <NOM@DAT>15 & <NOM@DAT>15 & <NOM@DAT>15 & <NOM@DAT>14 & <NOM@DAT>14 & <NOM@DAT>13 & <NOM@DAT>13 & <NOM@DAT>13 & <NOM@DAT>12 & <NOM@DAT>12 & <NOM@DAT>12 & <NOM@DAT>12 & <NOM@DAT>11 & <NOM@DAT>11 & <NOM@DAT>11 & <NOM@DAT>11 & <NOM@DAT>11 & <NOM@DAT>10 & <NOM@DAT>10 & <NOM@DAT>10 & <NOM@DAT>10 & <NOM@DAT>10 & <NOM@DAT>10 & <NOM@DAT>10 & <NOM@DAT>10 & <NOM@DAT>9 & <NOM@DAT>9 & <NOM@DAT>9 & <NOM@DAT>9 & <NOM@DAT>9 & <NOM@DAT>8 & <NOM@DAT>8 & <NOM@DAT>8 & <NOM@DAT>7 & <NOM@DAT>7 & <NOM@DAT>7 & <NOM@DAT>7 & <NOM@DAT>7 & <NOM@DAT>7 & <NOM@DAT>7 & <NOM@DAT>7 & <NOM@DAT>7 & <NOM@DAT>6 & <NOM@DAT>6 & <NOM@DAT>6 & <NOM@DAT>6 & <NOM@DAT>6 & <NOM@DAT>6 & <NOM@DAT>6 & <NOM@DAT>6 & <NOM@DAT>6 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5 & <NOM@DAT>5
QLEX: <[хүнд]@[хүн]>905 & <[дунд]@[дун(г)]>890 & <[үед]@[үе]>758 & <[ард]@[ар]>727 & <[гэрт]@[гэр]>472 & <[тэнд]@[тэн(г)]>447 & <[урд]@[ур]>369 & <[хувьд]@[хувь]>335 & <[юунд]@[юу(н)]>317 & <[шууд]@[шуу]>306 & <[над]@[би]>292 & <[эрт]@[эр]>292 & <[ихэд]@[их]>224 & <[хойд]@[хой]>191 & <[гарт]@[гар]>182 & <[иймд]@[ийм]>180 & <[далд]@[дал]>160 & <[хариуд]@[хариу]>154 & <[анд]@[ан]>143 & <[захад]@[зах]>143 & <[тулд]@[тул]>142 & <[магад]@[маг]>139 & <[нарт]@[нар]>137 & <[манайд]@[манай]>127 & <[үүрд]@[үүр]>122 & <[газарт]@[газар]>117 & <[үзүүрт]@[үзүүр]>116 & <[айлд]@[айл]>112 & <[цаад]@[цаа]>110 & <[арваад]@[арваа]>106 & <[өөрт]@[өөр]>102 & <[агаарт]@[агаар]>93 & <[болд]@[бол]>92 & <[доод]@[доо]>91 & <[саад]@[саа]>90 & <[гайхамшигт]@[гайхамшиг]>86 & <[хутагт]@[хутаг]>79 & <[зад]@[за]>71 & <[төвд]@[төв]>71 & <[зоригт]@[зориг]>70 & <[өдийд]@[өдий]>69 & <[эзэд]@[эз]>65 & <[унд]@[ун]>64 & <[хүүд]@[хүү]>63 & <[засагт]@[засаг]>62 & <[хавьд]@[хавь]>62 & <[алд]@[ал]>61 & <[ойд]@[ой]>60 & <[ад]@[а]>59 & <[аймшигт]@[аймшиг]>59 & <[сүлд]@[сүл]>59 & <[гунигт]@[гуниг]>57 & <[сүйд]@[сүй]>57 & <[нэрт]@[нэр]>52 & <[цэнд]@[цэн(г)]>52 & <[гүнд]@[гүн(г)]>51 & <[алдарт]@[алдар]>50 & <[жигд]@[жиг]>50 & <[цаст]@[цас]>50 & <[одод]@[од]>49 & <[ноход]@[нох]>47 & <[хорт]@[хор]>46 & <[хэдийд]@[хэдий]>46 & <[бүргэд]@[бүрэг]>45 & <[агшинд]@[агшин]>44 & <[алсад]@[алс]>44 & <[бичигт]@[бичиг]>39 & <[нэгдүгээрт]@[нэгдүгээр]>39 & <[батад]@[бат]>38 & <[хоёрдугаарт]@[хоёрдугаар]>38 & <[танайд]@[танай]>35 & <[төмөрт]@[төмөр]>31 & <[нягт]@[няг]>29 & <[ирээдүйд]@[ирээдүй]>28 & <[гэзэгт]@[гэзэг]>27 & <[дундад]@[дунд]>27 & <[хиагт]@[хиаг]>26 & <[цэцэрлэгт]@[цэцэрлэг]>26 & <[баярт]@[баяр]>25 & <[үнэрт]@[үнэр]>25 & <[өмнөд]@[өмнө]>25 & <[хурд]@[хур]>25 & <[хуягт]@[хуяг]>25 & <[хэзээд]@[хэзээ]>25 & <[шид]@[ши]>25 & <[домогт]@[домог]>24 & <[шанд]@[шан]>24 & <[шувт]@[шув]>24 & <[хийд]@[хий]>23 & <[хэрд]@[хэр]>23 & <[зурагт]@[зураг]>22 & <[санд]@[сан]>22 & <[сүрт]@[сүр]>22 & <[худ]@[ху]>20 & <[дүнд]@[дүн]>19 & <[нөмөрт]@[нөмөр]>19 & <[гулд]@[гул]>18 & <[тэргүүнд]@[тэргүүн]>18 & <[уйтгарт]@[уйтгар]>18 & <[ховд]@[хов]>18 & <[адагт]@[адаг]>17 & <[дорнод]@[дорно]>16 & <[завсарт]@[завсар]>16 & <[зөрүүд]@[зөрүү]>16 & <[хаад]@[хаа]>16 & <[цогт]@[цог]>16 & <[гуравт]@[гурав]>15 & <[өргөст]@[өргөс]>15 & <[уртад]@[урт]>15 & <[давхарт]@[давхар]>14 & <[халдварт]@[халдвар]>14 & <[мэргэд]@[мэргэ]>13 & <[сод]@[со]>13 & <[энүүхэнд]@[энүүхэн]>13 & <[бад]@[ба]>12 & <[год]@[го]>12 & <[хэлбэрт]@[хэлбэр]>12 & <[эгшигт]@[эгшиг]>12 & <[гишү{U+04AF}д]@[гишүү]>11 & <[жинд]@[жин]>11 & <[овогт]@[овог]>11 & <[тангад]@[танга]>11 & <[урагт]@[ураг]>11 & <[бүхээгт]@[бүхээг]>10 & <[илтэд]@[илт]>10 & <[омогт]@[омог]>10 & <[умард]@[умар]>10 & <[хагд]@[хаг]>10 & <[хөвд]@[хөв]>10 & <[хурууд]@[хуруу]>10 & <[цэцэгт]@[цэцэг]>10 & <[авд]@[ав]>9 & <[моторт]@[мотор]>9 & <[самбаанд]@[самбаа(н)]>9 & <[тоост]@[тоос]>9 & <[тэмдэгт]@[тэмдэг]>9 & <[будагт]@[будаг]>8 & <[даруйд]@[даруй]>8 & <[чимэгт]@[чимэг]>8 & <[гаргууд]@[гаргуу]>7 & <[дайд]@[дай]>7 & <[үүрэгт]@[үүрэг]>7 & <[үсэгт]@[үсэг]>7 & <[зохист]@[зохис]>7 & <[зэвсэгт]@[зэвсэг]>7 & <[түмд]@[түм]>7 & <[чангад]@[чанга]>7 & <[эрдэмтэд]@[эрдэмт]>7 & <[өнөд]@[өнө]>6 & <[зуурд]@[зуур]>6 & <[тамирт]@[тамир]>6 & <[түшлэгт]@[түшлэг]>6 & <[уст]@[ус]>6 & <[халд]@[хал]>6 & <[хамтад]@[хамт]>6 & <[хошоод]@[хошоо]>6 & <[яст]@[яс]>6 & <[аюумшигт]@[аюумшиг]>5 & <[гажууд]@[гажуу]>5 & <[гамшигт]@[гамшиг]>5 & <[гутамшигт]@[гутамшиг]>5 & <[жигүүрт]@[жигүүр]>5 & <[жинст]@[жинс]>5 & <[өст]@[өс]>5 & <[ёгт]@[ёг]>5 & <[зөнд]@[зөн]>5 & <[ирт]@[ир]>5 & <[хөтөлбөрт]@[хөтөлбөр]>5 & <[чагт]@[чаг]>5 & <[язгуурт]@[язгуур]>5
QFLEX: ø;д & ø;д & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;д & ø;д & ø;д & ø;над & ø;т & ø;эд & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;д & ø;д & ø;ад & ø;д & ø;ад & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;т & ø;д & ø;д & ø;д & ø;т & ø;т & ø;д & ø;д & ø;д & ø;т & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;эд & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;од & ø;од & ø;т & ø;д & ø;гэд & ø;д & ø;ад & ø;т & ø;т & ø;ад & ø;т & ø;д & ø;т & ø;т & ø;д & ø;т & ø;ад & ø;т & ø;т & ø;т & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;т & ø;т & ø;ад & ø;т & ø;т & ø;д & ø;д & ø;д & ø;д & ø;д & ø;т & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;т & ø;эд & ø;т & ø;д & ø;д & ø;д & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;д & ø;т & ø;т & ø;т & ø;д & ø;т & ø;д & ø;д & ø;т & ø;т & ø;т & ø;т & ø;д & ø;д & ø;эд & ø;д & ø;д & ø;т & ø;т & ø;т & ø;д & ø;ад & ø;д & ø;т & ø;т & ø;д & ø;т & ø;т & ø;т & ø;т & ø;т & ø;т & ø;д & ø;т & ø;т & ø;т & ø;т
REVWORD: дн}FA40+U{х & днуд & де}FA40+U{ & дра & трэг & днэт & дру & дьвух & дную & дууш & дан & трэ & дэхи & дйох & траг & дмйи & длад & дуирах & дна & дахаз & длут & дагам & тран & дйанам & др}FA40+U{}FA40+U{ & тразаг & тр}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & длйа & даац & даавра & тр}9E40+U{}9E40+U{ & траага & длоб & доод & даас & тгишмахйаг & тгатух & даз & дв}9E40+U{т & тгироз & дйид}9E40+U{ & дэзэ & дну & д}FA40+U{}FA40+U{х & тгасаз & дьвах & дла & дйо & да & тгишмйа & дл}FA40+U{с & тгинуг & дй}FA40+U{с & трэн & днэц & дн}FA40+U{г & традла & дгиж & тсац & додо & дохон & трох & дйидэх & дэгр}FA40+U{б & днишга & дасла & тгичиб & трээг}FA40+U{дгэн & датаб & траагудр}1540+U{ох & дйанат & тр}9E40+U{м}9E40+U{т & тгян & дй}FA40+U{дээри & тгэзэг & даднуд & тгаих & тгэлрэцэц & тряаб & трэн}FA40+U{ & д}9E40+U{нм}9E40+U{ & друх & тгяух & дээзэх & диш & тгомод & днаш & твуш & дйих & дрэх & тгаруз & днас & тр}FA40+U{с & дух & дн}FA40+U{д & тр}9E40+U{м}9E40+U{н & длуг & дн}FA40+U{}FA40+U{грэт & трагтйу & двох & тгада & донрод & трасваз & д}FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{з & даах & тгоц & тваруг & тс}9E40+U{гр}9E40+U{ & датру & трахвад & травдлах & дэгрэм & дос & днэх}FA40+U{}FA40+U{нэ & даб & дог & трэблэх & тгишгэ & д}FA40+U{}FA40+U{шиг & дниж & тгово & дагнат & тгару & тгээх}FA40+U{б & дэтли & тгомо & драму & дгах & дв}9E40+U{х & дуурух & тгэцэц & два & тротом & днаабмас & тсоот & тгэдмэт & тгадуб & дйурад & тгэмич & дууграг & дйад & тгэр}FA40+U{}FA40+U{ & тгэс}FA40+U{ & тсихоз & тгэсвэз & дм}FA40+U{т & дагнач & дэтмэдрэ & д}9E40+U{н}9E40+U{ & друуз & тримат & тгэлш}FA40+U{т & тсу & длах & датмах & доошох & тся & тгишмуюа & дуужаг & тгишмаг & тгишматуг & тр}FA40+U{}FA40+U{гиж & тсниж & тс}9E40+U{ & тг}1540+U{ & дн}9E40+U{з & три & тр}9E40+U{бл}9E40+U{т}9E40+U{х & тгач & труугзя
FREQ: 12498
FREQALL: 10700
RANG: 15
QWORDF: <хүнд>905 & <дунд>890 & <үед>758 & <ард>727 & <гэрт>472 & <тэнд>447 & <урд>369 & <хувьд>335 & <юунд>317 & <шууд>306 & <над>292 & <эрт>292 & <ихэд>224 & <хойд>191 & <гарт>182 & <иймд>180 & <далд>160 & <хариуд>154 & <анд>143 & <захад>143 & <тулд>142 & <магад>139 & <нарт>137 & <манайд>127 & <үүрд>122 & <газарт>117 & <үзүүрт>116 & <айлд>112 & <цаад>110 & <арваад>106 & <өөрт>102 & <агаарт>93 & <болд>92 & <доод>91 & <саад>90 & <гайхамшигт>86 & <хутагт>79 & <зад>71 & <төвд>71 & <зоригт>70 & <өдийд>69 & <эзэд>65 & <унд>64 & <хүүд>63 & <засагт>62 & <хавьд>62 & <алд>61 & <ойд>60 & <ад>59 & <аймшигт>59 & <сүлд>59 & <гунигт>57 & <сүйд>57 & <нэрт>52 & <цэнд>52 & <гүнд>51 & <алдарт>50 & <жигд>50 & <цаст>50 & <одод>49 & <ноход>47 & <хорт>46 & <хэдийд>46 & <бүргэд>45 & <агшинд>44 & <алсад>44 & <бичигт>39 & <нэгдүгээрт>39 & <батад>38 & <хоёрдугаарт>38 & <танайд>35 & <төмөрт>31 & <нягт>29 & <ирээдүйд>28 & <гэзэгт>27 & <дундад>27 & <хиагт>26 & <цэцэрлэгт>26 & <баярт>25 & <үнэрт>25 & <өмнөд>25 & <хурд>25 & <хуягт>25 & <хэзээд>25 & <шид>25 & <домогт>24 & <шанд>24 & <шувт>24 & <хийд>23 & <хэрд>23 & <зурагт>22 & <санд>22 & <сүрт>22 & <худ>20 & <дүнд>19 & <нөмөрт>19 & <гулд>18 & <тэргүүнд>18 & <уйтгарт>18 & <ховд>18 & <адагт>17 & <дорнод>16 & <завсарт>16 & <зөрүүд>16 & <хаад>16 & <цогт>16 & <гуравт>15 & <өргөст>15 & <уртад>15 & <давхарт>14 & <халдварт>14 & <мэргэд>13 & <сод>13 & <энүүхэнд>13 & <бад>12 & <год>12 & <хэлбэрт>12 & <эгшигт>12 & <гишүүд>11 & <жинд>11 & <овогт>11 & <тангад>11 & <урагт>11 & <бүхээгт>10 & <илтэд>10 & <омогт>10 & <умард>10 & <хагд>10 & <хөвд>10 & <хурууд>10 & <цэцэгт>10 & <авд>9 & <моторт>9 & <самбаанд>9 & <тоост>9 & <тэмдэгт>9 & <будагт>8 & <даруйд>8 & <чимэгт>8 & <гаргууд>7 & <дайд>7 & <үүрэгт>7 & <үсэгт>7 & <зохист>7 & <зэвсэгт>7 & <түмд>7 & <чангад>7 & <эрдэмтэд>7 & <өнөд>6 & <зуурд>6 & <тамирт>6 & <түшлэгт>6 & <уст>6 & <халд>6 & <хамтад>6 & <хошоод>6 & <яст>6 & <аюумшигт>5 & <гажууд>5 & <гамшигт>5 & <гутамшигт>5 & <жигүүрт>5 & <жинст>5 & <өст>5 & <ёгт>5 & <зөнд>5 & <ирт>5 & <хөтөлбөрт>5 & <чагт>5 & <язгуурт>5
GRAMFORM: NOM@DAT
LEXEMA: [хүнд]@[хүн] & [дунд]@[дун(г)] & [үед]@[үе] & [ард]@[ар] & [гэрт]@[гэр] & [тэнд]@[тэн(г)] & [урд]@[ур] & [хувьд]@[хувь] & [юунд]@[юу(н)] & [шууд]@[шуу] & [над]@[би] & [эрт]@[эр] & [ихэд]@[их] & [хойд]@[хой] & [гарт]@[гар] & [иймд]@[ийм] & [далд]@[дал] & [хариуд]@[хариу] & [анд]@[ан] & [захад]@[зах] & [тулд]@[тул] & [магад]@[маг] & [нарт]@[нар] & [манайд]@[манай] & [үүрд]@[үүр] & [газарт]@[газар] & [үзүүрт]@[үзүүр] & [айлд]@[айл] & [цаад]@[цаа] & [арваад]@[арваа] & [өөрт]@[өөр] & [агаарт]@[агаар] & [болд]@[бол] & [доод]@[доо] & [саад]@[саа] & [гайхамшигт]@[гайхамшиг] & [хутагт]@[хутаг] & [зад]@[за] & [төвд]@[төв] & [зоригт]@[зориг] & [өдийд]@[өдий] & [эзэд]@[эз] & [унд]@[ун] & [хүүд]@[хүү] & [засагт]@[засаг] & [хавьд]@[хавь] & [алд]@[ал] & [ойд]@[ой] & [ад]@[а] & [аймшигт]@[аймшиг] & [сүлд]@[сүл] & [гунигт]@[гуниг] & [сүйд]@[сүй] & [нэрт]@[нэр] & [цэнд]@[цэн(г)] & [гүнд]@[гүн(г)] & [алдарт]@[алдар] & [жигд]@[жиг] & [цаст]@[цас] & [одод]@[од] & [ноход]@[нох] & [хорт]@[хор] & [хэдийд]@[хэдий] & [бүргэд]@[бүрэг] & [агшинд]@[агшин] & [алсад]@[алс] & [бичигт]@[бичиг] & [нэгдүгээрт]@[нэгдүгээр] & [батад]@[бат] & [хоёрдугаарт]@[хоёрдугаар] & [танайд]@[танай] & [төмөрт]@[төмөр] & [нягт]@[няг] & [ирээдүйд]@[ирээдүй] & [гэзэгт]@[гэзэг] & [дундад]@[дунд] & [хиагт]@[хиаг] & [цэцэрлэгт]@[цэцэрлэг] & [баярт]@[баяр] & [үнэрт]@[үнэр] & [өмнөд]@[өмнө] & [хурд]@[хур] & [хуягт]@[хуяг] & [хэзээд]@[хэзээ] & [шид]@[ши] & [домогт]@[домог] & [шанд]@[шан] & [шувт]@[шув] & [хийд]@[хий] & [хэрд]@[хэр] & [зурагт]@[зураг] & [санд]@[сан] & [сүрт]@[сүр] & [худ]@[ху] & [дүнд]@[дүн] & [нөмөрт]@[нөмөр] & [гулд]@[гул] & [тэргүүнд]@[тэргүүн] & [уйтгарт]@[уйтгар] & [ховд]@[хов] & [адагт]@[адаг] & [дорнод]@[дорно] & [завсарт]@[завсар] & [зөрүүд]@[зөрүү] & [хаад]@[хаа] & [цогт]@[цог] & [гуравт]@[гурав] & [өргөст]@[өргөс] & [уртад]@[урт] & [давхарт]@[давхар] & [халдварт]@[халдвар] & [мэргэд]@[мэргэ] & [сод]@[со] & [энүүхэнд]@[энүүхэн] & [бад]@[ба] & [год]@[го] & [хэлбэрт]@[хэлбэр] & [эгшигт]@[эгшиг] & [гишүүд]@[гишүү] & [жинд]@[жин] & [овогт]@[овог] & [тангад]@[танга] & [урагт]@[ураг] & [бүхээгт]@[бүхээг] & [илтэд]@[илт] & [омогт]@[омог] & [умард]@[умар] & [хагд]@[хаг] & [хөвд]@[хөв] & [хурууд]@[хуруу] & [цэцэгт]@[цэцэг] & [авд]@[ав] & [моторт]@[мотор] & [самбаанд]@[самбаа(н)] & [тоост]@[тоос] & [тэмдэгт]@[тэмдэг] & [будагт]@[будаг] & [даруйд]@[даруй] & [чимэгт]@[чимэг] & [гаргууд]@[гаргуу] & [дайд]@[дай] & [үүрэгт]@[үүрэг] & [үсэгт]@[үсэг] & [зохист]@[зохис] & [зэвсэгт]@[зэвсэг] & [түмд]@[түм] & [чангад]@[чанга] & [эрдэмтэд]@[эрдэмт] & [өнөд]@[өнө] & [зуурд]@[зуур] & [тамирт]@[тамир] & [түшлэгт]@[түшлэг] & [уст]@[ус] & [халд]@[хал] & [хамтад]@[хамт] & [хошоод]@[хошоо] & [яст]@[яс] & [аюумшигт]@[аюумшиг] & [гажууд]@[гажуу] & [гамшигт]@[гамшиг] & [гутамшигт]@[гутамшиг] & [жигүүрт]@[жигүүр] & [жинст]@[жинс] & [өст]@[өс] & [ёгт]@[ёг] & [зөнд]@[зөн] & [ирт]@[ир] & [хөтөлбөрт]@[хөтөлбөр] & [чагт]@[чаг] & [язгуурт]@[язгуур]
WORDFORM: үнэндээ & заримдаа & мөртөө & аяндаа & өөрсдөө & сэтгэлдээ & цагтаа & ондоо & одоохондоо & анхандаа & сайндаа & аминдаа & өдөртөө & чухамдаа & ихэнхдээ & нэлдээ & заяандаа & мөддөө & нийтдээ & битүүхэндээ & цугтаа
QGRAM: <NOM@DAT-POSS.REFL>213 & <NOM@DAT-POSS.REFL>201 & <NOM@DAT-POSS.REFL>134 & <NOM@DAT-POSS.REFL>126 & <NOM@DAT-POSS.REFL>92 & <NOM@DAT-POSS.REFL>91 & <NOM@DAT-POSS.REFL>90 & <NOM@DAT-POSS.REFL>57 & <NOM@DAT-POSS.REFL>55 & <NOM@DAT-POSS.REFL>51 & <NOM@DAT-POSS.REFL>29 & <NOM@DAT-POSS.REFL>24 & <NOM@DAT-POSS.REFL>22 & <NOM@DAT-POSS.REFL>19 & <NOM@DAT-POSS.REFL>13 & <NOM@DAT-POSS.REFL>11 & <NOM@DAT-POSS.REFL>8 & <NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <NOM@DAT-POSS.REFL>7 & <NOM@DAT-POSS.REFL>6 & <NOM@DAT-POSS.REFL>5
QLEX: <[үнэндээ]@[үнэн]>213 & <[заримдаа]@[зарим]>201 & <[мөртөө]@[мөр]>134 & <[аяндаа]@[аян]>126 & <[өөрсдөө]@[өөрс]>92 & <[сэтгэлдээ]@[сэтгэл]>91 & <[цагтаа]@[цаг]>90 & <[ондоо]@[он]>57 & <[одоохондоо]@[одоохон]>55 & <[анхандаа]@[анх(ан)]>51 & <[сайндаа]@[сайн]>29 & <[аминдаа]@[амь(амин)]>24 & <[өдөртөө]@[өдөр]>22 & <[чухамдаа]@[чухам]>19 & <[ихэнхдээ]@[ихэнх]>13 & <[нэлдээ]@[нэл]>11 & <[заяандаа]@[заяа(н)]>8 & <[мөддөө]@[мөд]>7 & <[нийтдээ]@[нийт]>7 & <[битүүхэндээ]@[битүүхэн]>6 & <[цугтаа]@[цуг]>5
QFLEX: ø;дээ & ø;даа & ø;т{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;даа & ø;д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;дээ & ø;таа & ø;доо & ø;доо & ø;даа & ø;даа & ø;ндаа & ø;т{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;даа & ø;дээ & ø;дээ & ø;даа & ø;д{U+ø4E9}{U+ø4E9} & ø;дээ & ø;дээ & ø;таа
REVWORD: ээднэн}FA40+U{ & аадмираз & }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{м & аадняа & }9E40+U{}9E40+U{дср}9E40+U{}9E40+U{ & ээдлэгтэс & аатгац & оодно & ооднохоодо & ааднахна & ааднйас & ааднима & }9E40+U{}9E40+U{тр}9E40+U{д}9E40+U{ & аадмахуч & ээдхнэхи & ээдлэн & ааднаяаз & }9E40+U{}9E40+U{дд}9E40+U{м & ээдтйин & ээднэх}FA40+U{}FA40+U{тиб & аатгуц
FREQ: 1261
FREQALL: 308
RANG: 80
QWORDF: <үнэндээ>213 & <заримдаа>201 & <мөртөө>134 & <аяндаа>126 & <өөрсдөө>92 & <сэтгэлдээ>91 & <цагтаа>90 & <ондоо>57 & <одоохондоо>55 & <анхандаа>51 & <сайндаа>29 & <аминдаа>24 & <өдөртөө>22 & <чухамдаа>19 & <ихэнхдээ>13 & <нэлдээ>11 & <заяандаа>8 & <мөддөө>7 & <нийтдээ>7 & <битүүхэндээ>6 & <цугтаа>5
GRAMFORM: NOM@DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [үнэндээ]@[үнэн] & [заримдаа]@[зарим] & [мөртөө]@[мөр] & [аяндаа]@[аян] & [өөрсдөө]@[өөрс] & [сэтгэлдээ]@[сэтгэл] & [цагтаа]@[цаг] & [ондоо]@[он] & [одоохондоо]@[одоохон] & [анхандаа]@[анх(ан)] & [сайндаа]@[сайн] & [аминдаа]@[амь(амин)] & [өдөртөө]@[өдөр] & [чухамдаа]@[чухам] & [ихэнхдээ]@[ихэнх] & [нэлдээ]@[нэл] & [заяандаа]@[заяа(н)] & [мөддөө]@[мөд] & [нийтдээ]@[нийт] & [битүүхэндээ]@[битүүхэн] & [цугтаа]@[цуг]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
90477258
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov