Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: гамингуудтай
QGRAM: <N.PL4A-COM-NOM>8
QLEX: <[**гамин(г)]>8
QFLEX: гуудтай
REVWORD: йатдуугнимаг
FREQ: 8
FREQALL: 56
RANG: 457
QWORDF: <гамингуудтай>8
GRAMFORM: N.PL4A-COM-NOM
LEXEMA: [**гамин(г)]
WORDFORM: өдрүүдэд & гамингуудад
QGRAM: <N.PL4A-DAT>36 & <N.PL4A-DAT>13
QLEX: <[өдөр]>36 & <[**гамин(г)]>13
QFLEX: # & гуудад
REVWORD: дэд}FA40+U{}FA40+U{рд}9E40+U{ & дадуугнимаг
FREQ: 49
FREQALL: 141
RANG: 288
QWORDF: <өдрүүдэд>36 & <гамингуудад>13
GRAMFORM: N.PL4A-DAT
LEXEMA: [өдөр] & [**гамин(г)]
WORDFORM: гамингуудын
QGRAM: <N.PL4A-GEN>13
QLEX: <[**гамин(г)]>13
QFLEX: гуудын
REVWORD: ныдуугнимаг
FREQ: 13
FREQALL: 204
RANG: 414
QWORDF: <гамингуудын>13
GRAMFORM: N.PL4A-GEN
LEXEMA: [**гамин(г)]
WORDFORM: цэргүүд & гамингууд & оросууд & өгүүллэгүүд & батчулууд
QGRAM: <N.PL4A-NOM>135 & <N.PL4A-NOM>95 & <N.PL4A-NOM>19 & <N.PL4A-NOM>10 & <N.PL4A-NOM>8
QLEX: <[цэрэг]>135 & <[**гамин(г)]>95 & <[орос]>19 & <[өгүүллэг]>10 & <[*Батчулуу]>8
QFLEX: # & гууд & ууд & # & ууд
REVWORD: д}FA40+U{}FA40+U{грэц & дуугнимаг & дуусоро & д}FA40+U{}FA40+U{гэлл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & дуулучтаб
FREQ: 267
FREQALL: 1210
RANG: 166
QWORDF: <цэргүүд>135 & <гамингууд>95 & <оросууд>19 & <өгүүллэгүүд>10 & <батчулууд>8
GRAMFORM: N.PL4A-NOM
LEXEMA: [цэрэг] & [**гамин(г)] & [орос] & [өгүүллэг] & [*Батчулуу]
WORDFORM: өвчтөнүүд
QGRAM: <N.PL4B-NOM>9
QLEX: <[өвчтөн]>9
QFLEX: #
REVWORD: д}FA40+U{}FA40+U{н}9E40+U{тчв}9E40+U{
FREQ: 9
FREQALL: 393
RANG: 449
QWORDF: <өвчтөнүүд>9
GRAMFORM: N.PL4B-NOM
LEXEMA: [өвчтөн]
WORDFORM: одооноос & түлээнээс
QGRAM: <N.PROC-ABL>6 & <N.PROC-ABL>5
QLEX: <[одох]>6 & <[түлэх]>5
QFLEX: оноос & энээс
REVWORD: сооноодо & сээнээл}FA40+U{т
FREQ: 11
FREQALL: 29
RANG: 427
QWORDF: <одооноос>6 & <түлээнээс>5
GRAMFORM: N.PROC-ABL
LEXEMA: [одох] & [түлэх]
WORDFORM: гөрөөнд & ташаанд & донсолгоонд & түлээнд & ачаанд & барьцаанд & нугачаанд
QGRAM: <N.PROC-DAT>11 & <N.PROC-DAT>11 & <N.PROC-DAT>10 & <N.PROC-DAT>7 & <N.PROC-DAT>5 & <N.PROC-DAT>5 & <N.PROC-DAT>5
QLEX: <[гөрөх]>11 & <[таших]>11 & <[донсолгох]>10 & <[түлэх]>7 & <[ачих]>5 & <[барьцах]>5 & <[нугачих]>5
QFLEX: {U+ø4E9}нд & аанд & онд & энд & аанд & анд & аанд
REVWORD: дн}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{г & днаашат & днооглоснод & днээл}FA40+U{т & днаача & днаацьраб & днаачагун
FREQ: 54
FREQALL: 98
RANG: 279
QWORDF: <гөрөөнд>11 & <ташаанд>11 & <донсолгоонд>10 & <түлээнд>7 & <ачаанд>5 & <барьцаанд>5 & <нугачаанд>5
GRAMFORM: N.PROC-DAT
LEXEMA: [гөрөх] & [таших] & [донсолгох] & [түлэх] & [ачих] & [барьцах] & [нугачих]
WORDFORM: ташаандаа
QGRAM: <N.PROC-DAT-POSS.REFL>20
QLEX: <[таших]>20
QFLEX: аандаа
REVWORD: ааднаашат
FREQ: 20
FREQALL: 4
RANG: 378
QWORDF: <ташаандаа>20
GRAMFORM: N.PROC-DAT-POSS.REFL
LEXEMA: [таших]
WORDFORM: хөвөөний & орооны
QGRAM: <N.PROC-GEN>7 & <N.PROC-GEN>6
QLEX: <[хөвөх]>7 & <[орох]>6
QFLEX: {U+ø4E9}ний & оны
REVWORD: йин}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{х & ынооро
FREQ: 13
FREQALL: 53
RANG: 415
QWORDF: <хөвөөний>7 & <орооны>6
GRAMFORM: N.PROC-GEN
LEXEMA: [хөвөх] & [орох]
WORDFORM: олоон & ташаан & хөвөөн & дандаан & ачаан & шагшаан
QGRAM: <N.PROC-NOM>14 & <N.PROC-NOM>14 & <N.PROC-NOM>10 & <N.PROC-NOM>7 & <N.PROC-NOM>6 & <N.PROC-NOM>6
QLEX: <[олох]>14 & <[таших]>14 & <[хөвөх]>10 & <[дандах]>7 & <[ачих]>6 & <[шагших]>6
QFLEX: оон & аан & {U+ø4E9}н & ан & аан & аан
REVWORD: нооло & наашат & н}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{х & нааднад & наача & наашгаш
FREQ: 57
FREQALL: 118
RANG: 271
QWORDF: <олоон>14 & <ташаан>14 & <хөвөөн>10 & <дандаан>7 & <ачаан>6 & <шагшаан>6
GRAMFORM: N.PROC-NOM
LEXEMA: [олох] & [таших] & [хөвөх] & [дандах] & [ачих] & [шагших]
WORDFORM: ширээнээ & хүрээнээ
QGRAM: <N.PROC-POSS.REFL>12 & <N.PROC-POSS.REFL>11
QLEX: <[ширэх]>12 & <[хүрэх]>11
QFLEX: энээ & энээ
REVWORD: ээнээриш & ээнээр}FA40+U{х
FREQ: 23
FREQALL: 84
RANG: 356
QWORDF: <ширээнээ>12 & <хүрээнээ>11
GRAMFORM: N.PROC-POSS.REFL
LEXEMA: [ширэх] & [хүрэх]
WORDFORM: гүвээн & түлээн
QGRAM: <N.PROC.NOM>16 & <N.PROC.NOM>9
QLEX: <[гүвэх]>16 & <[түлэх]>9
QFLEX: эн & эн
REVWORD: нээв}FA40+U{г & нээл}FA40+U{т
FREQ: 25
FREQALL: 43
RANG: 350
QWORDF: <гүвээн>16 & <түлээн>9
GRAMFORM: N.PROC.NOM
LEXEMA: [гүвэх] & [түлэх]
WORDFORM: энэ & тэр & нэг & би & хүн & хоёр & дээр & их & чи & сайхан & та & хар & газар & бид & ямар & сайн & бөгөөд & сэтгэл & хүү & үг & том & өмнө & хэн & өөр & өдөр & бие & эр & өвгөн & монгол & манай & ер & улаан & муу & тул & эх & залуу & ажээ & хүмүүс & бүр & аль & нөгөө & морь & алга & энд & ганц & дотор & хамт & улс & үл & амьтан & цаг & учир & жил & шар & толгой & өндөр & зүг & хүүхэд & гэр & шөнө & хойш & шинэ & төмөр & зэрэг & дээрээ & гэнэт & баруун & гар & хөх & бага & ах & аж & аав & халуун & хэд & үе & гал & ажил & дарга & орой & охин & адил & гуай & царай & тал & хоол & түмэн & зуур & бат & итгэлт & хүүхэн & хөл & буй & бүхэн & нутаг & хонгор & бор & зарим & үр & тэд & маргааш & данзан & рүү & тэнгэр & зам & улам & цэрэг & бодол & гол & үнэн & зүрх & үнэхээр & эхнэр & хэл & ба & хэзээ & яг & арга & нэр & нас & тус & явдал & хойно & арай & баяр & хүйтэн & дүү & маш & багш & лам & цааш & зүйл & уг & орос & гэрэл & дэмий & хөөрхий & чухам & тас & балданцэрэн & анх & жаргал & айл & он & илүү & гурав & дор & эзэн & чингис & зөвхөн & амь & тунгалаг & чулуу & нөхөр & огт & битгий & сая & мал & эс & нүүр & нам & сар & цөм & доо & гүн & дахь & өөд & эд & хол & сонин & бүү & тийш & буюу & дорж & баатар & авгай & буруу & ийнхүү & хан & баахан & ганцхан & дээд & нохой & хот & салхи & дээгүүр & үнэр & ном & амьдрал & хатуу & харанхуй & хөгшин & яриа & архи & бяцхан & байдал & зөв & нэгэнт & жаахан & ноён & өгүүлрүүн & өнгө & бүдүүн & зөөлөн & өнөө & сүрхий & цэцэг & бурхан & эмгэн & мөнгө & хонь & эрх & хээр & муухай & амар & шонхолой & өнөөдөр & хэцүү & цэнхэр & баян & чоно & гадаа & бус & хурдан & даруй & гадна & мөр & тэртээ & ариун & ёс & сургууль & төдий & хурц & долгор & ширүүн & ойр & мань & хайр & эмч & машин & урагш & буурал & өчүүхэн & эм & хааяа & гагцхүү & цус & хоосон & бух & тэрэг & эгч & яруу & түргэн & хувцас & үргэлж & дундуур & уур & ар & өдий & нэлээд & дээл & тодорхой & найз & хань & хүсэл & байлгүй & лав & зан & зовлон & төв & хятад & үс & хошуу & богд & даанч & зохиол & нөхөд & эрүүл & адуу & бөөн & хоолой & гоо & дэжид & үхэр & намар & залуудай & зарлиг & тамхи & хагас & тэмээ & танай & чухал & доош & давхар & ир & уруу & цаана & идэр & сүхбаатар & өвс & нууц & дээш & шүлэг & хамар & гаруй & ван & жижиг & чанга & билүү & эрхэм & зах & ач & үүр & жанжин & саяхан & жолооч & тусам & дамба & дулаан & түр & байшин & инээд & хавар & хөндий & ав & зун & хад & бүгд & зохиолч & танил & петр & хөвүүн & аз & жаал & хэдий & өлзий & хөлс & чих & шаргал & амгалан & сүүдэр & үйл & үлгэр & ямагт & бэлэн & тос & шинэхүү & эрдэм & нааш & төр & хөрөнгө & нарийхан & оройн & байвч & туяа & нуруу & чадал & энэхүү & амьсгал & үлэмж & загас & тийнхүү & жижигхэн & мэргэн & хөөрхөн & ялангуяа & нүцгэн & хүрэл & аятайхан & өвөр & дүр & морьд & адилхан & гамин & өвөл & ил & наад & цахиур & нилээд & ногоо & шавар & эрээн & догшин & атал & дутуу & ган & аварга & гекүү & сүр & гай & нойр & таг & онгоц & тутам & хүүе & дээрх & нялх & бүхий & шавь & явган & ядуу & айраг & арслан & мөнх & нээрэн & эцсийн & анги & битүү & гоё & өчигдөр & сав & тоо & хорвоо & шүд & буян & тэрхүү & цамба & үхүү & зузаан & хоёул & вий & үдшийн & цээж & бэрх & гамингийн & тэмдэг & алс & гутал & нацагдорж & сэм & янз & банди & ижил & саарал & санжмятав & үнэ & найр & үдэш & лолита & ням & ноёд & сул & шахам & үзүүр & сал & чиг & эл & турш & алив & балдан & дөрөв & эв & эсрэг & шал & шив & шударга & хажуу & хойт & шинж & дан & тэмүжин & тэргүүн & хичээл & хожим & хор & нуур & амархан & байз & дотно & харц & хөгжим & доор & өрөөсөн & цог & бушуухан & үзэсгэлэн & ийш & сэрүүн & халх & эмээл & жамбал & зэвсэг & хуяг & барон & нээрээ & эсгий & улаанбаатар & байгаль & гэлтэй & дампил & дариймаа & жигтэйхэн & хацар & хөө & галт & дугуй & ижий & тод & уудам & ахмад & итгэл & төрөл & байр & доогуур & одоохон & хасар & хулан & аюул & жинхэнэ & хэдхэн & анир & гэм & сохор & сэмхэн & туг & уужим & чийрэг & эрдэмтэн & айсуй & халтар & хууль & хуурай & дэндүү & цахилгаан & энх & алдар & ертөнц & наадам & нойтон & дэх & лий & худал & бузар & дархан & илэрхий & малгай & нэн & сүүл & аяархан & навч & номхон & ойрхон & эмс & гэдрэг & завсар & магнай & малчин & хаяа & хэчнээн & цөөн & эрс & бэр & түүгээр & уруул & өтгөн & мянга & согтуу & төгрөг & утас & чихэр & ширхэг & алт & аяа & бүүр & залуус & зориуд & нэвт & хангай & асар & буга & гадагш & должин & дур & сэн & ховор & авдар & жад & бэлэг & задгай & павлов & пүү & саруул & халзан & омог & сандал & иймэрхүү & шуугиан & ягаан & гадуур & жамъян & оч & этгээд & асуудал & үес & хөвүүд & хөмсөг & хөндлөн & чөлөө & янчаан & аян & биедээ & гашуун & дорхноо & май & нимгэн & хэрвээ & энгэр & данжаад & үнээ & тодхон & хүзүү & хог & ааш & довчин & дусал & дэлгэр & сэргэлэн & зул & туранхай & бут & намхан & галсан & м & орчлон & энхрий & бардам & мөнөөхөн & олз & урсгал & хана & хормой & элэгний & ахуй & аялгуу & богино & өнчин & илжиг & нүгэл & нэмэр & энэхэн & манайхан & могой & ташуур & элч & үд & майхан & монголчууд & нэгд & тоглоом & тусгай & шагнал & шүлгийн & аугаа & журамт & өгүүллэг & миеэжав & мэдээж & сүнс & түвшин & хишиг & чөтгөр & шинэхэн & эгэл & янаг & ажилчин & айхтар & балчир & бар & гурил & дамдин & үзэл & өвгөд & зав & зарц & онцгой & хага & ая & санал & хаяанд & хун & цэвэр & эмнэлгийн & үнэнч & тээр & уулс & чам & чанар & мухар & тушаал & хашир & хулгайч & алгуур & вангийн & тэгш & хулгай & хэтэрхий & эрүү & яамай & өдөржин & омгийн & онц & хурал & цуг & аянчин & галзуу & жавар & өр & охид & роман & талбай & цэдэн & цэцэн & бүхэл & дагуу & дөрвөлжин & жамуха & өлөгчин & махчин & мөчир & мятав & пүрэв & туулай & хур & шарх & дотуур & үзэсгэлэнт & өнөр & зөвлөлт & сайтар & урам & хамба & хос & хувьсгалт & ядам & гарцаагүй & гишүүн & дурлал & зэрлэг & кино & тийн & хөөр & хоцорсон & чавганц & эдгээр & юмс & амт & даавуу & мөч & хараал & хатанбаатар & хир & эвэр & а & бүрмөсөн & ерөөл & өтгөс & очир & цаас & эртхэн & алба & гүм & гуравдугаар & дулаахан & огцом & тамир & уухай & хи & хоймор & балай & булаг & үхэл & орчим & тэдгээр & хилэн & чонос & шанага & аянга & б & ганзориг & гэрэлт & дорой & дотоод & захиа & илт & мөрөөдөл & суурин & суурь & ургамал & хувьсгал & элс & бургас & гудамж & дүлхижег & өөх & иш & тусламж & шүүрс & шулуун & авир & алчуур & ашиг & бүтээл & ирээдүй & тусгаар & хөөе & эвий & эгчмэд & эмнэлэг & авай & айдас & атугай & гүү & гомдол & даяар & дэл & ёо & намсрай & оюундарь & рашаан & сэлэм & хараахан & цэвэрхэн & шуурга & аргал & в & гонгор & дөл & захидал & намуухан & нийт & хайрцаг & шир & эгц & амьтад & баримт & дэвсгэр & дэвтэр & дэмбэрэл & ерөнхий & зочид & зээрд & номин & хөдөлмөр & шөл & ачит & бушуу & өлгий & зочин & ихэмсэг & муусайн & нандин & няс & сахал & трактор & улирал & уяхан & хүндэт & хуур & цол & япон & гомбо & гуа & залуухан & түймэр & хүчит & цоо & цэнгэл & час & эмэгтэйчүүд & эцэс & дар & жинчид & зугаа & минут & нэгдүгээр & тэрхэн & хөгжил & хоёрдугаар & хэрүүл & авиа & ганган & гуйлгачин & гэргий & өчнөөн & зөөлхөн & зэв & инженер & мөртлөө & халуу & шугуй & айхавтар & баавгай & бэлхэн & гуулин & гэнэтхэн & дайчин & нэхий & соёл & хүнс & хундага & шашин & айлууд & болжмор & боорчи & буудал & гавьяа & гэвш & заа & заяат & зөн & ленин & нийгэм & содном & түлхүүр & хав & алхам & басхүү & бөө & боол & гүнзгий & дархас & нарангэрэлт & таваг & тэмцэл & хил & хэзээний & элдвээр & янжин & адис & болор & дэд & манлай & пад & тугал & хайнаг & харгис & хөгшид & хоёрхон & хэдэнтээ & алин & балар & дамбий & ёнхор & заншил & огтхон & сахалт & сэлэнгэ & тэнхэл & уранхай & хазаар & хорсол & хуудас & чив & эрхий & авьяас & бүл & гурвуул & доторх & дэргэдүүр & жүжиг & үйлдвэр & захирал & инээмсэглэл & нэрэмжит & ойролцоо & оргил & сэтгэлт & тансаг & төрх & ууц & ухаант & харуул & хижээл & цав & чийг & эрдэнэт & багачууд & галуу & домог & өнгөт & зээр & ихэрэс & самбуу & төгөлдөр & уйтгар & урдуур & шадар & бөлгөө & бодлого & боломж & гэлэг & дүгэр & дондог & дотогш & жалбуу & үгс & өэлүн & залуучууд & зурвас & ишиг & канад & морьтон & нутгийнхан & отгон & палам & сүм & суудал & хувилгаан & цамц & эсэргүү & арвин & ат & гаамаа & гоолиг & гээ & дээдэс & есүхэй & изабелла & лооеэ & магсаржав & нансалмаа & нарандэлгэр & нэгдэл & судас & тэргүүтэй & тэргүүтэн & ханхар & шийдэмгий & э & эрчүүд & ял & алгуурхан & барам & бүрэнхий & бурген & буур & гайхал & гончиг & дасал & намхай & нүүдэл & сүрлэг & содон & сэлээдий & тов & хүүхээ & хөвч & цоохор & шахуу & арал & асуулт & бөөрөнхий & гажидмаа & дув & жигүүр & өмнөхөн & өрөм & зайлуул & зэвхий & зэс & намтар & оюутан & паа & сэрээнэн & удам & хайрхан & хоромхон & эсхүл & ямархан & адгуус & аюулт & байнга & гав & ганбат & гарз & даш & дун & дэрэм & лениний & нян & хавтгай & хүүр & хөг & хөрс & хул & хэвтүүл & яавч & ажгуу & америк & аривжар & ахимаг & байгалмаа & гоёмсог & дашням & доктор & каграманов & садан & сахиус & сулхан & төгс & хүслэн & хурим & цатгалан & шархүү & шивэр & аан & амсар & баясгалан & бөгж & бороохой & булай & гөлөг & дамшиг & дорно & лүү & намжилмаа & нийслэл & ноднин & оготор & тасархай & тахь & ум & хавь & хуга & хэнэггүй & шөнөжин & батчулуу & бэлчээр & гахай & герман & гоц & өгэдэй & зорилго & инээдэм & найрсаг & нүсэр & сойвон & тохой & учрал & хөлдүү & хийморь & худаг & аажуухан & гаднаа & ганга & дарам & завь & зэр & мунхаг & пагма & там & толгод & уй & хааш & хойгуур & хэв & хэрэглэл & шим & шог & эрхт & эрэл & юндэн & бахархал & бахдал & гэмт & дээлт & өд & өлсгөлөн & өмхий & магтаал & мэс & сэр & хүрэм & хязгаар & хямд & хяруу & цоож & чадамгай & анхаарал & балбар & битүүхэн & голдуу & жам & үнэт & өвчтөн & өршөөл & ёроол & заль & лут & нөхцөл & тавдугаар & түгшүүр & хазгай & цайвар & цэцэрлэг & чөлөөт & элдвийн & яахан & бүүвэй & генерал & даг & даржаа & дүнгэр & еэ & үйлс & зайлшгүй & лодон & лус & нэлээн & нярав & отчигин & тэс & хадам & хаш & хүмүүн & хов & хувхай & цохилт & шалтгаан & эвтэйхэн & ааруул & амжилт & бадаг & базар & барс & бодит & дөлгөөн & дэв & жавхлан & үер & үзвээс & залхуу & муур & найм & сэрчин & тоглолт & тэнүүн & ханцуй & хөвгүүн & хоргой & хэмх & чисчүү & чухамхүү & шалавхан & янжуур & булчин & гуравхан & даруу & дэг & дэнсмаа & жав & үзэгдэл & зая & ижилхэн & ихэр & мандал & нагац & нүүрс & нугас & оддын & пүрэвдорж & сонс & сор & сумъяа & түрүүч & түшмэл & төчнөөн & тэнгис & тэнэгэр & хүдэр & хоньчин & хотол & цайны & цөөхөн & чүдэнз & шийдвэр & бэл & гавъяа & жалга & жаргалан & үрс & зээ & мичид & новш & оготно & олонтаа & салгалгүй & сацуу & судар & тогооч & тэгшхэн & улиас & халдвар & хархан & хум & хуурамч & цөөвөр & цэв & шаазан & шулуухан & ялимгүй & аврал & адуучин & алдад & барилга & бархас & бүгчим & буг & бяруу & ваа & гайхамшиг & гамшиг & гишүү & гойд & горхи & гуя & дагва & данхар & дурсгал & ер{U+04E9}өлт & ес & журам & өгөөмөр & өнө & зэмсэг & ихээхэн & маам & маргаан & навчис & наст & нөмөр & огло & тарвага & төлөвлөгөө & туурай & угз & ууган & хайлаас & хүй & хиймэл & хохь & цаагуур & цэлгэр & цэмцгэр & шижир & шуудай & энүүхэн & ястан & албат & багана & баялаг & булбарай & бууц & бэх & бяр & гарамгай & гэрч & дүвжир & доторхи & дуран & өдгөө & өлзийт & өмнүүр & зар & зог & зуд & наваан & начин & нөгөөдүүл & нэгмөсөн & нямбай & пар & сад & сонгино & соргог & сэрүү & тавны & танхим & төдийхөн & хал & хөсөг & ховорхон & хуар & хэзээнээс & хэлтэрхий & шүлс & шоргоолж & эжий & эргэлт & эхэр & аглаг & айкүмис & ану & бадам & буянт & гүйцэд & горьдлого & гучаад & давуу & дах & дүүс & дуучин & дээж & үлдэгдэл & өвөрмөц & өмч & зэлүүд & мазаалай & мөөг & мөндөр & мухлаг & мэдлэг & настан & нина & онгорхой & сархад & сонирхол & сорви & тайлбар & түүвэр & түүхий & түрэмгий & төрөлх & товуу & тогтуун & хаагуур & хаант & хөнжил & хувьсгалч & цаашид & шаахай & шан & шүдэнз & яльгүй & агуй & амтат & аяс & бөгтөр & голомт & гэдэргээ & долоовор & дуган & дугар & жавзан & жүжгийн & жихүүн & өв & өл & өлмий & өчигдөрхөн & ёр & зэл & мөд & нөгөөдөр & орь & профессор & саахалт & сургаал & суут & тайчууд & төрөлхтөн & урьхан & хавчаахай & хүр & хошин & хошууч & хунар & хууч & цуурай & чүү & эмзэг & яргуй & аанай & арц & багаж & банз & бөглүү & бялдар & гашуудал & гүрэн & гичий & гурвантаа & гэхчилэн & дулам & дуртгал & дэлгүүр & өнцөг & идэш & иргэд & машид & мөчид & орхон & совин & тагш & техник & тулгуур & тэргэл & уурга & хальт & хурандаа & шүлэгч & эмчилгээ & ээмэг & язгуур & ян & ахай & баргил & бүдэгхэн & бийр & боловсрол & борхон & гаанс & дээрхи & жигмэд & жижүүр & жоом & үзэмж & зол & зулай & зээл & лонх & мантуу & нүгэлт & самар & сэцэн & татаар & төл & улбар & хам & хогшил & хорчин & хуй & хуу & хэдгэнэ & цохио & цээжний & чийчаан & чинээлэг & шанзав & шөрмөс & шунал & аажим & ангир & атар & банк & банш & боловсон & болой & болшгүй & бохир & гэнэхэн & далавч & даруухан & догь & европ & жигжид & зовхи & ихэс & мастер & мэргид & найдвар & найрамдал & нарс & ноос & нялуун & овогтон & оройхон & сампил & сэв & сэлт & тавцан & тариачин & тахил & тог & уламжлал & халбага & хүрз & хөлт & ховдог & цөцгий & цэвдэг & шүүс & шүхэр & эргүү & ялдам & аадар & агсам & ажилтан & амбан & ахайтан & бүч & бөгс & боть & бригад & бууз & бухимдал & гүзээ & гинж & гурвалжин & гутамшиг & дуг & дуудлага & жим & үүлс & зэвүү & зэрвэсхэн & ирвэс & лүмбэн & маргад & мөрий & мулт & мэдрэл & мэх & мягмар & няц & овгийн & омголон & пал & сүсэг & тагнуул & танхил & түм & төгөл & төгсгөл & торгууд & туршлага & феодал & франц & хагацал & хүйт & хөрөнгөтөн & хөрш & хойтон & хонгил & хором & хохимой & хэлмэрч & хэмжээлшгүй & хялбар & цогцос & цэл & чацуу & чимээгүйхэн & шагналт & ший & шовх & эрмэлзэл & эрхбиш & эрхэмсэг & агь & ажиллагаа & араншин & ахар & багахан & барьц & баясал & бөн & гангар & гялаан & гялс & дажгүй & дөрөвдүгээр & дэлгэрэнгүй & жараахай & жив & үндэстэн & өгөр & зураас & илхэн & малчид & муухан & ногт & сугар & түлш & түшмэд & төвшин & төө & тогоруу & тэжээл & тэмдэглэл & хажууханд & хангалуун & ховх & хойч & холхон & хугархай & хэлбэр & хяр & цамцны & цүнх & эзэгтэй & эмгэнэлт & яаруу & янгир & янзага & яруухан & яхир & аар & алмас & бах & баячууд & бээр & вася & гуравдахь & гургалдай & гялгар & дагдан & дамдинсүрэн & данс & дүрэм & доороо & дэс & жигүүртэн & зулзага & зэлэн & лхам & намуун & нуга & оймс & радио & сайхь & саравч & сөн & сонор & судлал & тэх & уван & хажид & хангал & ханиад & харцага & харцуул & хүртэлх & хямдхан & цогчин & чааваас & чили & шагдар & шийтгэл & шулам & эмгэг & эрэгтэйчүүд & ялалт & адъяа & алтанхан & амралт & аяар & багташгүй & балжин & бэлтгэл & гайхаш & гүр & далдуур & дүнсгэр & долгио & дуулал & жамц & зайдуу & зүтгэл & зүтгэлтэн & зовлонт & зохиолчид & зургадугаар & ибрагим & ломбо & магван & марал & мотор & мээм & налжир & нөмгөн & олонхи & онол & оньсого & социалист & судалгаа & талбар & танк & тасалгаа & тогос & туршид & тэвчээр & тэдэн & финланд & хас & хөрст & хожуул & худалдаачин & хэвтэр & хэрэм & хэсэгхэн & цаадуул & цуу & чухаг & шаардлага & шав & шарилж & шонхор & шоо & эрэмгий & арайхан & арайхийж & ариухан & баадай & байгууллага & байлтай & бүжгийн & билет & богц & бодис & бэрхшээл & вансэмбэрүү & гүүр & гүрэм & гийчин & дов & дурамжхан & дух & жагсаал & үнэнхүү & завхай & замаг & зардал & засал & километр & лхагва & метр & мөргөл & молом & мэл & навтгар & нойрмог & овог & огторгуй & осол & отор & партизан & саар & сүй & сүрэнхүү & тайга & татвар & тахар & түгээмэл & товрог & толбо & ухнаадорж & хатуухан & хахир & хөсөр & хөтөл & хийл & хиншүү & хишигтэн & хугас & хулгар & хэрцгий & хээнцэр & цонхигор & цоорхой & чадвар & чех & чүлтэм & шүүдэр & эмгэд & эргэм & эхүүн & юухан & аажуу & алим & аюуш & бариул & бүсгүйчүүд & бөгөөтөл & бич & болхи & боорцог & бурангуй & ванчин & га & гаж & гашуу & гоёл & дам & даруулга & дөрвүүл & дон & жавхаа & жавхлант & үеийнхэн & өглөөгүүр & өргөдөл & өрөөл & занал & зүйрлэшгүй & зоос & киноны & комиссар & мөдхөн & мин & мойл & мэдэл & мэргэжил & наймдугаар & найруулал & налгар & нэгхэн & оосор & пионер & саа & сайр & сахилга & сүүрс & сундуй & сууц & тавиур & танзуур & тар & түнш & түнэр & томоохон & томхон & тохиолдол & туурга & тэвх & тэнцүү & унь & ургац & уржигдар & уужуу & уурхай & уянга & уянгат & хагархай & халз & халимаг & ханагар & харамч & харш & харьяат & хахууль & хашлага & хөв & хойшид & хоточ & хурдхан & хуц & хэлэлгүй & цөл & цоодол & чуу & шалгалт & шүүр & шинжилгээ & эгнэгт & яр & автономит & алдам & анхдугаар & анхилуун & араб & архангай & бал & болзошгүй & борви & борц & булш & гавшгай & гарал & го & годгор & гох & гудас & гунгар & гэсэр & долдугаар & дэм & дэрс & дээвэр & жадны & өгүүлбэр & өөрчлөлт & өмөг & өнгөн & зөрчил & золбин & зоримог & илтгэл & материал & намаг & наргиан & нунтаг & нэрмэл & оргодол & оюу & саарь & солгой & соном & сэ & тив & тоорцог & тугалга & тэмүүлэл & тэсвэр & удган & уулзалт & ухас & хаалт & хааяахан & хадлан & хайрга & ханат & ханашгүй & хангинуур & хандгай & хомоол & хурай & хутаг & хэгжүүн & цаглашгүй & цал & царил & цолмон & чамбай & чанх & чөмөг & шаазгай & шатар & шилмүүс & эмчилгээний & энэтхэг & эрдэмт & эрмэг & я & янхигар & алдас & арслангийн & африк & аюур & багачуул & баримал & баримжаа & бүрх & бялзуухай & винтов & галав & дөчөөд & довдон & дорогш & дээрэм & дээрэнгүй & есдүгээр & жараад & жигдхэн & жич & өөдөс & ёслол & зуслан & зуухан & мэдээлэл & мэргэжилтэн & нус & нээлт & овоохой & ойдов & олигтойхон & орлого & охь & пид & сайт & самуун & саруулхан & сүг & сонат & сониуч & сэтгүүлч & сэтгэгдэл & таавар & тааруухан & тамга & таяг & түй & түргэхэн & тиймэрхүү & тогтмол & тунхаг & тээврийн & уйл & урц & халамж & хамтрал & хандив & хараацай & хатгамал & хоорондуур & хорьдугаар & хужир & хэм & хэц & цор & цорж & цэх & чанцал & шимт & ширүүхэн & шовгор & шумуул & элчин & эмх & эрхи & эрхтэн & явуул & авар & ази & арми & байваас & балаг & балгас & баясгалант & бензин & бүтээлч & бишрэл & буржгар & буудлага & буурь & бууцны & гөлгөр & гитар & голт & гуу & гэсгүй & давалгаа & дөт & домгийн & дуугай & ембүү & жаа & жүрхин & үйлдвэрчин & өч & завод & заг & зүв & зөрүү & зууван & ивээл & курс & лай & лувсан & муутуу & мэдэмхий & мэлхий & наагуур & надмид & намба & ная & нусгай & нэжээд & ов & овор & онигор & оточ & пулемёт & савар & сайвар & салам & самбар & сүнжид & сөөнгө & сэрүүхэн & таалал & түүхт & түүхч & түс & төлбөр & тохиол & улаач & уламжлалт & умар & урсгалт & уугуул & хадуур & харандаа & хариуцлага & харьцангуй & хүүш & хилэнцэт & хожид & хожуу & хон & хонзон & хоовон & хуаран & хэрэгцээ & цахар & цох & цочмог & цул & цуут & цэгмид & цэен & цээлхэн & чамай & чулуут & шийр & шугам & эрчүүл & эцэнхий & янгиа & авга & автобусны & агрономч & алагхан & архаг & ахиухан & бамбар & биет & билгийн & бойтог & ботго & бохь & буйр & бямба & гүйдэл & гон & даян & дүгнэлт & диваажин & доллар & донир & доорхи & дурсгалт & дэлэм & дэмчиг & дэнлүү & дээрэмчид & еэвэн & үмхий & үрчгэр & өгүүлэл & өөлд & загасчин & залуур & занги & золбоо & зон & ив & итгэмтгий & лүндэн & лувсанжамбаа & монголжуу & мэдэгдэхүйц & наалинхай & наахнуур & намс & олгой & орчуулга & самдан & сүмбэр & солир & сормуус & сэжүүр & сэржмядаг & сэхээтэн & тавиун & тарга & татанхай & татлага & түмпэн & тоонот & тохуу & тэнгэрлэг & тэнэмэл & тэрэгт & хаалгач & хавцал & хайрлалгүй & хариулт & хатуужил & хомхой & хонхор & хоргол & хорчи & хохирол & хоч & хуурмаг & хэлтгий & хэлэлцээр & хэргэм & хэрэгсэл & хянуур & цөгц & цэг & цэрэн & цэц & чанд & чөдөр & чилгэр & шавхруу & шаламгай & шаналал & шандас & шарнууд & шүр & шидэт & шийдэм & ширэнгэ & ширээт & шунахай & шуурхай & эвлэл & эмэг & энхрийлэл & яргай & авхай & айлтгүй & ал & алдрай & алцгар & аравдугаар & арваадхан & ашдын & багц & бадай & бадрангуй & байцаалт & барагдашгүй & баргар & боржин & бузгай & вандан & гарам & гүнж & гижиг & гилбэр & гуд & гэдэсний & гялбам & даалгавар & дажин & дамчаа & дараахь & довцог & дуганч & дууч & жүжигчин & жинс & үзэм & үрэл & үтэр & өргөл & өргөмөл & заавар & зайран & зүсэм & зууш & зэврүүн & калибр & лагс & лянхуа & медаль & наадамчин & наанги & найраглал & найрал & нанжин & норм & овжин & олдошгүй & олом & ором & оршил & пээ & салбар & санитар & сахиул & сүүмгэр & судал & сэвс & сэрвээ & сэтгүүл & талархал & танхи & тортог & турьхан & тусгал & уйгагүй & унгас & ундуй & уншигчдын & уурандаа & уут & хавтас & хамхуул & харчуул & хөтөч & хөшүүн & холтос & холуур & хотгор & хувраг & хэмээвээс & хэнз & хянамгай & цам & цар & цээл & чавга & чүдэнзний & шүүлт & шор & шорвог & шохой & эвдэрхий & эзэнтэн & эмээлт & эсэргүүцэл & эхчүүд & явцуу & ялагдал & аагим & авааль & автобус & адсага & айлагүл & ангаахай & ангал & багалзуур & багацуул & байран & байц & балархай & балчирхан & барил & баталгаа & бахь & бүүдгэр & бөг & бөгөөс & бичлэг & боодол & боолт & будант & булигаар & булт & буниа & бэлтрэг & бээлий & бяц & гавж & гавъяат & гайхам & галч & гийчид & голцуу & грек & давирхай & дүрлэгэр & доёд & дориун & жанрайсэг & үдэшлэг & үзэгчдийн & үзэгчид & өөдрөг & өлгийн & өмгөр & өстөн & өтөл & зайдуухан & зана & захирангуй & зовиур & зугуухан & зэмлэл & идэмхий & индэр & исгэлэн & ланжуу & мангуу & мөхөс & наадамчид & нанчид & ноолуур & нэмэлт & нялхас & пор & саглагар & сампин & сөөм & сөл & сондуул & сосор & спорт & суртахуун & сэтгэлчлэн & сэтэрхий & танайхан & тасаг & тахир & ташуу & түн & товчхон & толгойт & тууз & удирдлага & ундны & ухаантан & хайгуул & халамцуу & хамниган & хандлага & харгуй & хатингар & хөгжүүн & хөхөмдөг & хийсвэр & хомс & хоригдол & хууз & хэвлэл & хэлц & хэнхдэг & хэрсүү & хэцүүхэн & хээл & цааз & цавчим & цагаахан & цагаачин & цоморлиг & цуврал & цэвээн & чамин & чандруу & чинжүү & шазуур & шарил & шөвөг & шуудуу & эдлэл & энгүүн & энгэсэг & эрдэнэс & ээрэм & юугаан & ядрал & ялдамхан & янхан & янхир & агар & амгай & амирлангуй & аранжин & аргаль & аргамаг & аргил & ашгийн & байгуулалт & балжид & банзал & бүгээн & бүлтгэр & бүлээхэн & бүхээг & бишгүүр & борог & бурантаг & бутархай & гавал & гавар & галбын & гаруйхан & гарц & голио & градус & гэлэн & гээл & гярхай & давчуу & дараахан & даргар & домбо & доной & дурсамж & дутагдал & дуут & дэмжлэг & жамсран & жанцан & жасрай & жөтөө & жирс & жирэмсэн & жонон & жулдрай & үлдээлгүй & үргэлжлэл & өвчүү & өөгүй & өнгөрмөгц & өрмөг & заваан & засвар & засуул & зүүлт & зохиомол & зуузай & ивээлт & лантуу & лүг & луухаан & майга & мангас & мангуд & мишээл & мулгуу & мэгзэм & мянгат & найдлага & нүүдэлчид & нөхөөс & нилээн & ноорхой & нэвтэрхий & нэрс & отго & пол & пунцаг & санаачилга & сахил & сүлдэт & сүлжмэл & сүсэгтэн & сиймхий & соёмбо & сонгууль & сурмаа & сэвсгэр & сэгсгэр & тааруу & тавтайяа & танар & тарчиг & тасхийм & түүс & төсөл & тогтоол & толигор & тоотойхон & торх & тракторч & тум & тэвш & тэрүүхэн & тээвэр & уржнан & уршиг & утаат & халдун & харанга & харз & хүлээлт & хүчтэн & хөвчин & хөсрий & хойшдын & холбогдол & хоншоор & хорол & худалч & хундан & хэрчим & хэрэгтэн & хялгана & цайдам & цүл & цөхрөл & цуурхал & чанад & чандмань & чархи & чөргөр & чогдог & чуулган & шад & шалба & шилбүүр & шин & шулмас & шушмаа & эвлэгхэн & энэрэл & энэрэнгүй & эрэгчин & янаглал & ярс & ааль & агч & адал & айлчин & академийн & академич & андашгүй & анхилам & арз & бааюу & байхуу & барагшин & барзгар & бөмбөр & бичмэл & большевик & буйл & бул & булаам & буудай & буянтан & бэлбэсэн & бяслаг & ванлий & ганзага & ганцхүү & гүехэн & гүнсэн & гоймон & гувчуур & даамай & дав & дагавар & дагуул & дадлага & даралт & дүйнгэ & дөш & дог & дорлиг & доромжлол & дугариг & дугуйт & дуртайяа & дэнзэн & жингэр & жирэв & үзэшгүй & үйлдэл & үрчлээс & үхэрчин & өвгөжөөр & өгсүүр & өмсгөл & өчил & өшөөт & ёндон & ёотон & заадас & залбирал & заналт & зарга & зүдүү & зүйр & зүлэг & зүхэл & зундуй & зэрвэс & ичимтгий & ишт & костюм & лужир & лха & мартагдашгүй & мөлгөр & мяндас & навтас & налархай & нангиад & нацаг & нүгэлтэн & нөөц & овгор & овон & ойлголт & офицер & пийсүү & пянз & сагсуу & салалгүй & санги & сүржин & сондор & стандарт & сурал & сургамж & сурталтан & сэрвэн & сэрэл & сэт & тааваар & тавьт & түүнчлэн & түмэнтээ & түнжин & тооллого & тохом & туж & тулам & тунамал & туучий & тухтайхан & урамгүйхэн & урдхан & уургач & уурс & уучлал & ухамсар & ухархай & хайя & хантааз & харам & харчууд & хат & хатгуур & хүндхэн & хүндэтгэл & хөрзөн & хийц & холбоос & хонгирад & хуваарь & хумс & хуучивтар & хэмхэрхий & хялбархан & хярвас & цагаантан & цоожны & цув & цугларагсад & цухас & чадмаг & чимх & чирэгдэл & шавхай & шалмаг & эвхмэл & эз & эзэнт & элэнц & эргэл & эхлэл & явуут & ядуус & янгууч & аажаа & автомат & авъяас & адууч & ажаамуу & аймхай & алжаал & андгай & ануухан & атаархал & ахас & аялгуут & бааз & бадриун & барианы & бариулт & барцад & бахим & бүтээлэг & бөмбөрцөг & болгар & боохой & бослого & будлиан & буулгүй & бээс & гажуу & галбир & гацуур & гүүш & гүрэмч & гозон & голцуухан & гонзгой & готов & гуанз & гуйлт & гэмшил & даалуу & даатгал & давшгүй & дайр & далбагар & данган & данх & даруйхан & дундаж & дуурь & дэлт & дэчин & жан & жаргалант & жигшил & жимэр & жинчин & үйлчилгээ & үйс & үлдэц & үнхэлцэг & үргэлжид & үрүү & үхдэл & өт & завдал & загал & загвар & зальхай & зарчим & зөгий & зөнгөөр & зожиг & зурмал & зэгэл & ирэгсэд & коммунист & концерт & лекц & лоовууз & лоозон & луучин & лэнтгэр & маа & магнаг & мангина & маузер & махбод & махир & мий & молор & музей & муна & мэдрэмж & мэдэгдэм & мэр & наргиа & нөж & нөхөрлөл & нөхөрсөг & нимгэхэн & нов & нэл & одот & онь & оруулалт & орчлонт & пүл & пис & рок & саам & санчиг & сарампай & секунд & симфони & суварга & сувдаг & судалгааны & сумангийн & сурамгай & суунаг & сууцны & сэлүүр & сэмэрхий & сэтгэхүй & таатайхан & тавхар & тайхар & тахал & түгдгэр & түшээт & тий & товон & тогтолцоо & тойром & томчууд & томчуул & тоорой & тотго & тохь & туйл & тулгар & тунсаа & тэнь & тэнэгхэн & ув & угсаатан & уналга & урай & урианхай & уужуухан & ууцны & уцаар & халгай & халиу & халхавч & хальс & хамжлага & хангир & ханз & хатир & хүүдий & хүзүүт & хүчир & хөгжилт & хөөрцөг & хөндийхөн & хөнөөл & хөтөлбөр & хиур & хойлог & хондлой & хотынхон & хунгар & хурмаст & хуудуу & хуушуур & хучлага & хуш & хэвлий & хэдүүл & цагаач & цайм & цемент & цүдгэр & цөс & цөхрөнгөө & цомхон & цутгалан & цутгамал & чантуу & чемодан & чойр & шаант & шавилхан & шагшуурга & шүтлэг & шийд & шилбэ & шинель & шинэтгэл & ширмэл & шувуухай & шуналт & эгдүү & эе & эмгэнэл & эндэгдэл & эргэнэг & эрчим & эрчимт & яндар & аажимхан & авхаалж & агент & агтач & ажилч & азай & академи & аллага & алсхан & амарлингуй & амлалт & амттайхан & амьсгалт & ана & аппарат & аравхан & атаат & баавай & байдас & балмад & бандан & бахиал & бүлх & бодвоос & болохуйц & боомт & боргил & боргоцой & бошинз & бувар & бум & бэгтэр & бэлчир & гандмал & гаслал & гүдгэр & гүдэсхэн & гишгүүр & годил & горь & гуалиг & гуанзны & гутрал & гууль & дарвуулт & дарлал & до & догширсон & дорвилог & дутмаг & дуулалт & дэнчин & дээрхийн & е & жаалхан & жас & жүнз & жоотгонуур & жуулчин & үүсгэл & үзүүлэлт & үйтэн & үлбэгэр & үлэмжхэн & үртэс & үхэшгүй & өм & өрнүүн & өс & өсвөр & залгамж & замчин & зомгол & зоргол & зурам & зурвасхан & зуут & зэгс & зэм & зэмлэнгүй & илрэл & ихт & капитал & клуб & компани & лаг & лагерь & лангуу & луг & лууль & луус & майдар & мангал & мангар & марташгүй & марш & мөгөөрс & мөөр & мөргөлчид & мич & монос & монхор & морьт & мэнэн & наамал & намуу & нөр & нийтлэл & нойт & номер & номлол & номун & нууцгай & нэгт & нэхэл & нялцгай & нямба & ололт & оромж & орсгой & пур & пуужин & саальчин & салшгүй & самбай & санхүү & саявтар & сүүж & сүүлт & сөд & сөөхий & спирт & сурвалж & сурмаг & сэвшээ & сэмээрхэн & тавьц & тагнай & тах & тахилга & техникум & түүр & түйтгэр & түрий & төд & товгор & тогтнол & толбот & тольт & томуу & тоншуул & туруу & тусал & тэвэр & тэрүүгээр & тэсэхүйеэ & тэхий & удамт & улааныхан & улцгар & унжуу & уншигчид & уншлага & ургалч & усгал & усчин & уужимхан & уурхайчин & учралт & физик & хазгар & хайрлалтай & халуухан & халцгай & хамгаалалт & хамсаатан & хамх & хүлээлгүй & хүмүүжил & хүнлэг & хүрэвтэр & хөлчүү & хөнгөмсөг & хөнгөхөн & хөхүүр & хиам & хив & хожгор & хойхно & хомсхон & хонгоны & хорлол & хошуут & хувирал & хужаа & хуйв & хуурга & хэмжээт & хэнхэг & хэрзгэр & хялгас & хяналт & цагаагч & цайллага & царам & цөвүүн & цомбон & цуст & цэвэрч & цэдэв & цээ & чад & чангахан & чандага & чиргүүл & чойжин & чойнхор & шаарий & шанх & шилүүс & шилмүүст & шилмэл & шургуулга & эерэг & элсэрхэг & энүүний & энхэл & энэрэлт & энэтээ & эршүүд & ээвэр & ээзгий & ээл & ээлжит & ээлт & юань & ялихгүй & ямба & адар & адгуу & айзам & алдуул & амуй & амьдай & аниастай & аньсага & ардчилал & асгат & асман & асралт & асуулгүй & ахиц & ачлага & ашид & аялал & баарин & байгал & балтгар & бандгар & банзрагч & барамсай & баримтлал & бахдам & бүслүүр & бүтэц & бөмбөгөр & бөс & биерхүү & билгүүн & билиг & билчээр & бишид & бондгор & боргио & боржигин & бугуй & булцгар & буртаг & бууршгүй & бууч & бэлхүүс & бэлэвсэн & бэртэгчин & гагц & гадар & гаслант & гачигдал & гилжгий & гимнастик & гомдонгуй & гонсгор & гранат & гур & гэмтэл & гяндангийн & даамал & давхиа & дайз & дайралт & дамнуурга & дангар & дарамт & даргай & дүмбэ & дөр & дом & дорхи & дош & дугтуй & дунгуй & дунджаар & дууриал & дуусашгүй & дэгтий & дэлгэц & дэргэр & жаалууд & жаргалт & жир & жор & жууз & үндэслэл & үнэлэлт & үст & үхээнц & өгөөж & өглөгч & өнгөц & өрөвчхөн & өсөлт & өшөөтөн & ёоз & завьж & зандрангуй & засмал & зөвлөгөө & зөөхий & зиндаа & зогдор & золбоот & зорилт & зохиомж & идэшний & иж & илчит & инээдэмт & иргэншил & ирүүл & ис & испани & итали & коммунизм & контор & лавтайяа & лүд & лимбэ & лооль & маадгар & маарамба & малтмал & ман & мангир & матигар & металл & мөлт & муйхар & мутар & мэдрэхүй & мэнгэ & мэнгэт & навс & найрамдуу & налуу & намжил & намжир & нахиа & нахис & нахиу & нүдэт & нигүүлсэнгүй & нижгээд & нир & ноёнтон & номой & номч & нот & нуд & нурам & нэрэлхүү & нярай & одончуу & оёдол & оёос & ойворгон & олонтоо & оргилуун & оронч & пагдгар & панзчин & паспорт & пүд & пүүсүү & пиг & пийшин & пролетари & пэрлээ & рапорт & редактор & рэгзэн & сагсгар & самуурай & санаатан & сүжиг & сүүлч & систем & соёлт & солио & сондгой & сох & судасны & сэхүүн & таамаглал & тамирчид & танигдашгүй & тарвагачин & тарни & тасалбар & тахим & тачаангуй & театр & технологийн & түвэг & түлэнхий & түрийвч & төрөлт & товруу & товруут & тоононы & тотгор & туйпуу & тунгалагхан & турхан & туяхан & тэжээмэл & тэрүүн & тэрэм & тэсрэлт & улаалзгана & умгар & утлага & ухаарал & ухуулга & уцаарлангуй & фашист & хаантан & хайлмаг & хайрс & халхгар & хамуу & харамж & харамсал & харгислал & хардлага & хүлцэнгүй & хүртээл & хөдлөл & хөмхий & хөндүүр & хөнхөр & хөхүүл & хижиг & хилэнц & хоёрдахь & холбоот & хом & хонго & хоосоор & хорхог & хоцрогсод & хош & хуа & хусуур & хуульч & хуучир & хэдэр & хэмжүүр & хэрмэл & хэрэгцээний & хээвнэг & хязгаарлашгүй & хярс & хясал & цаатан & цавчаал & цадиг & царайт & цардмал & царцуу & цахлай & цацал & центнер & цүү & цүндгэр & цүнхээл & цөөвтөр & цоглог & цулбуур & цэврүү & цэгц & цэлдэн & цээрлэл & чаа & чавх & чавхдас & чадалтан & чангал & чацархаг & чивэлт & чигчий & чимид & чингэлэг & шаар & шавьж & шаг & шаравтар & шастир & шахмал & шүүмжлэл & ши & шигүү & шидтэн & шув & эелдэгхэн & электрон & энхэр & энээхэн & эргэлзэл & эрдүү & эрлийз & эртүүд & эртэч & эрчит & эсэргэн & эш & явалтай & ягаавтар & ягир & ядуухан
QGRAM: <NOM>7665 & <NOM>6706 & <NOM>6540 & <NOM>6276 & <NOM>6079 & <NOM>5307 & <NOM>3860 & <NOM>3361 & <NOM>3029 & <NOM>2563 & <NOM>2272 & <NOM>2100 & <NOM>2095 & <NOM>1866 & <NOM>1819 & <NOM>1767 & <NOM>1761 & <NOM>1705 & <NOM>1703 & <NOM>1528 & <NOM>1415 & <NOM>1409 & <NOM>1357 & <NOM>1331 & <NOM>1300 & <NOM>1299 & <NOM>1288 & <NOM>1239 & <NOM>1163 & <NOM>1148 & <NOM>1142 & <NOM>1142 & <NOM>1123 & <NOM>1103 & <NOM>1094 & <NOM>1066 & <NOM>1030 & <NOM>1016 & <NOM>1014 & <NOM>976 & <NOM>962 & <NOM>958 & <NOM>950 & <NOM>934 & <NOM>927 & <NOM>924 & <NOM>873 & <NOM>861 & <NOM>859 & <NOM>838 & <NOM>838 & <NOM>834 & <NOM>833 & <NOM>827 & <NOM>824 & <NOM>820 & <NOM>816 & <NOM>812 & <NOM>779 & <NOM>779 & <NOM>761 & <NOM>755 & <NOM>754 & <NOM>747 & <NOM>739 & <NOM>716 & <NOM>711 & <NOM>708 & <NOM>692 & <NOM>684 & <NOM>679 & <NOM>677 & <NOM>659 & <NOM>646 & <NOM>643 & <NOM>634 & <NOM>627 & <NOM>603 & <NOM>601 & <NOM>596 & <NOM>593 & <NOM>592 & <NOM>586 & <NOM>582 & <NOM>575 & <NOM>572 & <NOM>568 & <NOM>567 & <NOM>565 & <NOM>560 & <NOM>560 & <NOM>543 & <NOM>541 & <NOM>540 & <NOM>539 & <NOM>529 & <NOM>526 & <NOM>524 & <NOM>517 & <NOM>516 & <NOM>513 & <NOM>512 & <NOM>512 & <NOM>510 & <NOM>509 & <NOM>507 & <NOM>507 & <NOM>505 & <NOM>502 & <NOM>498 & <NOM>498 & <NOM>491 & <NOM>490 & <NOM>489 & <NOM>488 & <NOM>488 & <NOM>488 & <NOM>487 & <NOM>482 & <NOM>481 & <NOM>479 & <NOM>477 & <NOM>474 & <NOM>473 & <NOM>473 & <NOM>473 & <NOM>467 & <NOM>461 & <NOM>459 & <NOM>459 & <NOM>457 & <NOM>455 & <NOM>446 & <NOM>443 & <NOM>442 & <NOM>442 & <NOM>441 & <NOM>439 & <NOM>438 & <NOM>434 & <NOM>432 & <NOM>432 & <NOM>430 & <NOM>429 & <NOM>428 & <NOM>427 & <NOM>426 & <NOM>426 & <NOM>424 & <NOM>416 & <NOM>414 & <NOM>414 & <NOM>408 & <NOM>407 & <NOM>407 & <NOM>405 & <NOM>405 & <NOM>404 & <NOM>403 & <NOM>402 & <NOM>401 & <NOM>401 & <NOM>398 & <NOM>397 & <NOM>394 & <NOM>394 & <NOM>394 & <NOM>391 & <NOM>387 & <NOM>384 & <NOM>379 & <NOM>373 & <NOM>372 & <NOM>367 & <NOM>366 & <NOM>365 & <NOM>356 & <NOM>355 & <NOM>354 & <NOM>352 & <NOM>350 & <NOM>348 & <NOM>348 & <NOM>347 & <NOM>346 & <NOM>345 & <NOM>345 & <NOM>345 & <NOM>341 & <NOM>341 & <NOM>340 & <NOM>340 & <NOM>340 & <NOM>338 & <NOM>337 & <NOM>336 & <NOM>334 & <NOM>332 & <NOM>327 & <NOM>327 & <NOM>323 & <NOM>322 & <NOM>317 & <NOM>316 & <NOM>315 & <NOM>313 & <NOM>313 & <NOM>312 & <NOM>308 & <NOM>307 & <NOM>306 & <NOM>304 & <NOM>303 & <NOM>302 & <NOM>297 & <NOM>297 & <NOM>294 & <NOM>294 & <NOM>291 & <NOM>290 & <NOM>286 & <NOM>278 & <NOM>276 & <NOM>275 & <NOM>273 & <NOM>272 & <NOM>272 & <NOM>272 & <NOM>271 & <NOM>270 & <NOM>268 & <NOM>268 & <NOM>261 & <NOM>258 & <NOM>256 & <NOM>254 & <NOM>253 & <NOM>252 & <NOM>251 & <NOM>250 & <NOM>250 & <NOM>249 & <NOM>249 & <NOM>249 & <NOM>247 & <NOM>246 & <NOM>246 & <NOM>245 & <NOM>244 & <NOM>243 & <NOM>242 & <NOM>241 & <NOM>240 & <NOM>238 & <NOM>237 & <NOM>236 & <NOM>236 & <NOM>232 & <NOM>232 & <NOM>232 & <NOM>230 & <NOM>230 & <NOM>228 & <NOM>228 & <NOM>228 & <NOM>226 & <NOM>225 & <NOM>224 & <NOM>222 & <NOM>221 & <NOM>221 & <NOM>220 & <NOM>219 & <NOM>218 & <NOM>218 & <NOM>217 & <NOM>217 & <NOM>217 & <NOM>216 & <NOM>213 & <NOM>213 & <NOM>212 & <NOM>209 & <NOM>208 & <NOM>207 & <NOM>205 & <NOM>205 & <NOM>205 & <NOM>205 & <NOM>204 & <NOM>203 & <NOM>203 & <NOM>202 & <NOM>201 & <NOM>201 & <NOM>201 & <NOM>201 & <NOM>199 & <NOM>199 & <NOM>198 & <NOM>196 & <NOM>195 & <NOM>195 & <NOM>193 & <NOM>192 & <NOM>190 & <NOM>189 & <NOM>189 & <NOM>188 & <NOM>187 & <NOM>186 & <NOM>185 & <NOM>185 & <NOM>184 & <NOM>184 & <NOM>183 & <NOM>183 & <NOM>182 & <NOM>182 & <NOM>180 & <NOM>177 & <NOM>175 & <NOM>174 & <NOM>173 & <NOM>172 & <NOM>172 & <NOM>172 & <NOM>170 & <NOM>169 & <NOM>169 & <NOM>168 & <NOM>168 & <NOM>167 & <NOM>166 & <NOM>166 & <NOM>164 & <NOM>164 & <NOM>163 & <NOM>163 & <NOM>162 & <NOM>162 & <NOM>161 & <NOM>160 & <NOM>160 & <NOM>158 & <NOM>158 & <NOM>158 & <NOM>158 & <NOM>157 & <NOM>157 & <NOM>157 & <NOM>155 & <NOM>155 & <NOM>154 & <NOM>154 & <NOM>153 & <NOM>153 & <NOM>152 & <NOM>151 & <NOM>151 & <NOM>151 & <NOM>151 & <NOM>150 & <NOM>150 & <NOM>150 & <NOM>150 & <NOM>149 & <NOM>149 & <NOM>148 & <NOM>148 & <NOM>147 & <NOM>147 & <NOM>146 & <NOM>146 & <NOM>146 & <NOM>146 & <NOM>146 & <NOM>146 & <NOM>145 & <NOM>145 & <NOM>145 & <NOM>145 & <NOM>144 & <NOM>143 & <NOM>143 & <NOM>142 & <NOM>141 & <NOM>141 & <NOM>141 & <NOM>140 & <NOM>140 & <NOM>140 & <NOM>139 & <NOM>139 & <NOM>139 & <NOM>138 & <NOM>138 & <NOM>137 & <NOM>137 & <NOM>137 & <NOM>137 & <NOM>136 & <NOM>136 & <NOM>136 & <NOM>136 & <NOM>136 & <NOM>135 & <NOM>135 & <NOM>135 & <NOM>135 & <NOM>135 & <NOM>135 & <NOM>135 & <NOM>135 & <NOM>134 & <NOM>134 & <NOM>134 & <NOM>133 & <NOM>133 & <NOM>133 & <NOM>132 & <NOM>132 & <NOM>131 & <NOM>130 & <NOM>130 & <NOM>130 & <NOM>129 & <NOM>129 & <NOM>129 & <NOM>129 & <NOM>129 & <NOM>127 & <NOM>127 & <NOM>127 & <NOM>127 & <NOM>126 & <NOM>126 & <NOM>125 & <NOM>125 & <NOM>125 & <NOM>124 & <NOM>124 & <NOM>124 & <NOM>123 & <NOM>123 & <NOM>123 & <NOM>122 & <NOM>121 & <NOM>120 & <NOM>120 & <NOM>120 & <NOM>120 & <NOM>120 & <NOM>119 & <NOM>119 & <NOM>119 & <NOM>118 & <NOM>118 & <NOM>118 & <NOM>117 & <NOM>117 & <NOM>117 & <NOM>117 & <NOM>117 & <NOM>117 & <NOM>116 & <NOM>115 & <NOM>115 & <NOM>115 & <NOM>115 & <NOM>115 & <NOM>114 & <NOM>114 & <NOM>114 & <NOM>113 & <NOM>113 & <NOM>113 & <NOM>113 & <NOM>113 & <NOM>113 & <NOM>112 & <NOM>112 & <NOM>112 & <NOM>111 & <NOM>111 & <NOM>111 & <NOM>110 & <NOM>109 & <NOM>109 & <NOM>109 & <NOM>109 & <NOM>109 & <NOM>108 & <NOM>108 & <NOM>107 & <NOM>107 & <NOM>107 & <NOM>107 & <NOM>107 & <NOM>106 & <NOM>106 & <NOM>106 & <NOM>105 & <NOM>105 & <NOM>105 & <NOM>105 & <NOM>105 & <NOM>104 & <NOM>104 & <NOM>104 & <NOM>103 & <NOM>103 & <NOM>103 & <NOM>103 & <NOM>103 & <NOM>103 & <NOM>103 & <NOM>103 & <NOM>102 & <NOM>102 & <NOM>102 & <NOM>102 & <NOM>101 & <NOM>101 & <NOM>101 & <NOM>100 & <NOM>100 & <NOM>100 & <NOM>100 & <NOM>99 & <NOM>99 & <NOM>99 & <NOM>98 & <NOM>98 & <NOM>98 & <NOM>98 & <NOM>98 & <NOM>98 & <NOM>97 & <NOM>97 & <NOM>97 & <NOM>97 & <NOM>97 & <NOM>96 & <NOM>96 & <NOM>96 & <NOM>96 & <NOM>96 & <NOM>96 & <NOM>96 & <NOM>96 & <NOM>95 & <NOM>95 & <NOM>95 & <NOM>94 & <NOM>94 & <NOM>94 & <NOM>94 & <NOM>94 & <NOM>94 & <NOM>94 & <NOM>93 & <NOM>93 & <NOM>93 & <NOM>93 & <NOM>93 & <NOM>93 & <NOM>93 & <NOM>92 & <NOM>92 & <NOM>92 & <NOM>92 & <NOM>92 & <NOM>92 & <NOM>92 & <NOM>91 & <NOM>91 & <NOM>90 & <NOM>90 & <NOM>90 & <NOM>90 & <NOM>90 & <NOM>90 & <NOM>89 & <NOM>89 & <NOM>88 & <NOM>88 & <NOM>88 & <NOM>87 & <NOM>87 & <NOM>87 & <NOM>87 & <NOM>86 & <NOM>86 & <NOM>86 & <NOM>86 & <NOM>86 & <NOM>86 & <NOM>86 & <NOM>85 & <NOM>85 & <NOM>85 & <NOM>85 & <NOM>85 & <NOM>85 & <NOM>85 & <NOM>85 & <NOM>84 & <NOM>84 & <NOM>84 & <NOM>84 & <NOM>84 & <NOM>83 & <NOM>83 & <NOM>83 & <NOM>83 & <NOM>83 & <NOM>82 & <NOM>82 & <NOM>81 & <NOM>81 & <NOM>80 & <NOM>80 & <NOM>80 & <NOM>80 & <NOM>79 & <NOM>79 & <NOM>79 & <NOM>79 & <NOM>79 & <NOM>79 & <NOM>79 & <NOM>78 & <NOM>78 & <NOM>78 & <NOM>78 & <NOM>78 & <NOM>78 & <NOM>78 & <NOM>78 & <NOM>77 & <NOM>77 & <NOM>77 & <NOM>77 & <NOM>76 & <NOM>76 & <NOM>76 & <NOM>76 & <NOM>76 & <NOM>76 & <NOM>76 & <NOM>76 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>75 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>74 & <NOM>73 & <NOM>73 & <NOM>73 & <NOM>73 & <NOM>73 & <NOM>73 & <NOM>72 & <NOM>72 & <NOM>72 & <NOM>72 & <NOM>72 & <NOM>71 & <NOM>71 & <NOM>71 & <NOM>71 & <NOM>70 & <NOM>70 & <NOM>70 & <NOM>70 & <NOM>70 & <NOM>70 & <NOM>70 & <NOM>69 & <NOM>69 & <NOM>69 & <NOM>69 & <NOM>69 & <NOM>68 & <NOM>68 & <NOM>68 & <NOM>68 & <NOM>68 & <NOM>68 & <NOM>68 & <NOM>68 & <NOM>68 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>67 & <NOM>66 & <NOM>66 & <NOM>66 & <NOM>66 & <NOM>66 & <NOM>66 & <NOM>66 & <NOM>66 & <NOM>66 & <NOM>66 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>65 & <NOM>64 & <NOM>64 & <NOM>64 & <NOM>64 & <NOM>64 & <NOM>64 & <NOM>64 & <NOM>63 & <NOM>63 & <NOM>63 & <NOM>63 & <NOM>63 & <NOM>63 & <NOM>63 & <NOM>62 & <NOM>62 & <NOM>62 & <NOM>62 & <NOM>62 & <NOM>62 & <NOM>62 & <NOM>62 & <NOM>62 & <NOM>61 & <NOM>61 & <NOM>61 & <NOM>61 & <NOM>61 & <NOM>61 & <NOM>61 & <NOM>61 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>60 & <NOM>59 & <NOM>59 & <NOM>59 & <NOM>59 & <NOM>59 & <NOM>59 & <NOM>59 & <NOM>59 & <NOM>58 & <NOM>58 & <NOM>58 & <NOM>58 & <NOM>58 & <NOM>58 & <NOM>58 & <NOM>58 & <NOM>58 & <NOM>58 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>57 & <NOM>56 & <NOM>56 & <NOM>56 & <NOM>56 & <NOM>56 & <NOM>56 & <NOM>56 & <NOM>56 & <NOM>56 & <NOM>56 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>55 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>54 & <NOM>53 & <NOM>53 & <NOM>53 & <NOM>53 & <NOM>53 & <NOM>53 & <NOM>53 & <NOM>53 & <NOM>53 & <NOM>53 & <NOM>52 & <NOM>52 & <NOM>52 & <NOM>52 & <NOM>52 & <NOM>52 & <NOM>52 & <NOM>52 & <NOM>52 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>51 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>50 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>49 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>48 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>47 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>46 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>45 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>44 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>43 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>42 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>41 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>40 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>39 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>38 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>37 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>36 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>35 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>34 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>33 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>32 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>31 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>30 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>29 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>28 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>27 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>26 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>25 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>24 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>23 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>22 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>21 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>20 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>19 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>18 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>17 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>16 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>15 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>14 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>13 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>12 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>11 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>10 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>9 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>8 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>7 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>6 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5 & <NOM>5
QLEX: <[энэ]>7665 & <[тэр]>6706 & <[нэг(эн)]>6540 & <[би]>6276 & <[хүн]>6079 & <[хоёр]>5307 & <[дээр]>3860 & <[их]>3361 & <[чи]>3029 & <[сайхан]>2563 & <[та]>2272 & <[хар]>2100 & <[газар]>2095 & <[бид]@[**бид(эн)]>1866 & <[ямар]>1819 & <[сайн]>1767 & <[бөгөөд]>1761 & <[сэтгэл]>1705 & <[хүү]>1703 & <[үг(эн)]>1528 & <[том]>1415 & <[өмнө]>1409 & <[хэн]>1357 & <[өөр]>1331 & <[өдөр]>1300 & <[бие]>1299 & <[эр]>1288 & <[өвгөн]>1239 & <[монгол]>1163 & <[манай]>1148 & <[ер]>1142 & <[улаан]>1142 & <[муу]>1123 & <[тул]>1103 & <[эх]>1094 & <[залуу]>1066 & <[ажээ]>1030 & <[хүмүүс]>1016 & <[бүр]>1014 & <[аль]>976 & <[нөгөө]>962 & <[морь (морин)]>958 & <[алга]@[**алга(н)]>950 & <[энд]>934 & <[ганц]>927 & <[дотор]>924 & <[хамт]>873 & <[улс]>861 & <[үл]>859 & <[амьтан]>838 & <[цаг]>838 & <[учир]>834 & <[жил]>833 & <[шар]>827 & <[толгой]>824 & <[өндөр]>820 & <[зүг]>816 & <[хүүхэд]>812 & <[гэр]>779 & <[шөнө]>779 & <[хойш]>761 & <[шинэ]>755 & <[төмөр]>754 & <[зэрэг]>747 & <[дээр]>739 & <[гэнэт]>716 & <[баруун]>711 & <[гар]>708 & <[хөх]>692 & <[бага]>684 & <[ах]>679 & <[аж]>677 & <[аав]>659 & <[халуун]>646 & <[хэд]>643 & <[үе]>634 & <[гал]>627 & <[ажил]>603 & <[дарга]>601 & <[орой]>596 & <[охин]>593 & <[адил]>592 & <[гуай]>586 & <[царай]>582 & <[тал]>575 & <[хоол(он)]>572 & <[түмэн]>568 & <[зуур]>567 & <[бат]>565 & <[итгэлт]>560 & <[хүүхэн]>560 & <[хөл]>543 & <[буй]>541 & <[бүхэн]>540 & <[нутаг]>539 & <[хонгор]>529 & <[бор]>526 & <[зарим]>524 & <[үр]>517 & <[тэд]>516 & <[маргааш]>513 & <[данзан]>512 & <[рүү]>512 & <[тэнгэр]>510 & <[зам]>509 & <[улам]>507 & <[цэрэг]>507 & <[бодол]>505 & <[гол]>502 & <[үнэн]>498 & <[зүрх(эн)]>498 & <[үнэхээр]>491 & <[эхнэр]>490 & <[хэл(эн)]>489 & <[ба]>488 & <[хэзээ]>488 & <[яг]>488 & <[арга]>487 & <[нэр]>482 & <[нас(ан)]>481 & <[тус]>479 & <[явдал]>477 & <[хойно]>474 & <[арай]>473 & <[баяр]>473 & <[хүйтэн]>473 & <[дүү]>467 & <[маш]>461 & <[багш]>459 & <[лам]>459 & <[цааш]>457 & <[зүйл]>455 & <[уг]>446 & <[орос]>443 & <[гэрэл]>442 & <[дэмий]>442 & <[хөөрхий]>441 & <[чухам]>439 & <[тас]>438 & <[*Балданцэрэн]>434 & <[анх(ан)]>432 & <[жаргал]>432 & <[айл]>430 & <[он]>429 & <[илүү]>428 & <[гурав]>427 & <[дор]>426 & <[эзэн]>426 & <[*Чингис]>424 & <[зөвхөн]>416 & <[амь(амин)]>414 & <[тунгалаг]>414 & <[чулуу(н)]>408 & <[нөхөр]>407 & <[огт]>407 & <[битгий]>405 & <[сая]>405 & <[мал]>404 & <[эс]>403 & <[нүүр]>402 & <[нам]>401 & <[сар]>401 & <[цөм]>398 & <[доо]>397 & <[гүн]>394 & <[дахь]>394 & <[өөд]>394 & <[эд]>391 & <[хол]>387 & <[сонин]>384 & <[бүү]>379 & <[тийш]>373 & <[буюу]>372 & <[дорж]>367 & <[баатар]>366 & <[авгай]>365 & <[буруу]>356 & <[ийнхүү]>355 & <[хан]>354 & <[баахан]>352 & <[ганцхан]>350 & <[дээд]>348 & <[нохой]>348 & <[хот]>347 & <[салхи(н)]>346 & <[дээгүүр]>345 & <[үнэр]>345 & <[ном]>345 & <[амьдрал]>341 & <[хатуу]>341 & <[харанхуй]>340 & <[хөгшин]>340 & <[яриа(н)]>340 & <[архи(н)]>338 & <[бяцхан]>337 & <[байдал]>336 & <[зөв]>334 & <[нэгэнт]>332 & <[жаахан]>327 & <[ноён]>327 & <[өгүүлрүүн]>323 & <[өнгө]>322 & <[бүдүүн]>317 & <[зөөлөн]>316 & <[өнөө]>315 & <[сүрхий]>313 & <[цэцэг]>313 & <[бурхан]>312 & <[эмгэн]>308 & <[мөнгө(н)]>307 & <[хонь (хонин)]>306 & <[эрх]>304 & <[хээр]>303 & <[муухай]>302 & <[амар]>297 & <[*Шонхолой]>297 & <[өнөөдөр]>294 & <[хэцүү]>294 & <[цэнхэр]>291 & <[баян]>290 & <[чоно(н)]>286 & <[гадаа(н)]>278 & <[бус]>276 & <[хурдан]>275 & <[даруй]>273 & <[гадна]>272 & <[мөр]>272 & <[тэртээ]>272 & <[ариун]>271 & <[ёс(он)]>270 & <[сургууль]>268 & <[төдий]>268 & <[хурц]>261 & <[долгор]>258 & <[ширүүн]>256 & <[ойр]>254 & <[мань]>253 & <[хайр]>252 & <[эмч]>251 & <[машин]>250 & <[урагш]>250 & <[буурал]>249 & <[өчүүхэн]>249 & <[эм]>249 & <[хааяа]>247 & <[гагцхүү]>246 & <[цус(ан)]>246 & <[хоосон]>245 & <[бух]>244 & <[тэрэг (тэргэн)]>243 & <[эгч]>242 & <[яруу]>241 & <[түргэн]>240 & <[хувцас(ан)]>238 & <[үргэлж]>237 & <[дундуур]>236 & <[уур]>236 & <[ар]>232 & <[өдий]>232 & <[нэлээд]>232 & <[дээл]>230 & <[тодорхой]>230 & <[найз]>228 & <[хань]>228 & <[хүсэл]>228 & <[байлгүй]>226 & <[лав]>225 & <[зан(г)]>224 & <[зовлон(г)]>222 & <[төв]>221 & <[хятад]>221 & <[үс(эн)]>220 & <[хошуу(н)]>219 & <[богд]>218 & <[даанч]>218 & <[зохиол]>217 & <[нөхөд]>217 & <[эрүүл]>217 & <[адуу(н)]>216 & <[бөөн]>213 & <[хоолой]>213 & <[гоо]>212 & <[дэжид]>209 & <[үхэр]>208 & <[намар]>207 & <[**залуудай]>205 & <[зарлиг]>205 & <[тамхи(н)]>205 & <[хагас]>205 & <[тэмээ(н)]>204 & <[танай]>203 & <[чухал]>203 & <[доош]>202 & <[давхар]>201 & <[ир]>201 & <[уруу]>201 & <[цаана]>201 & <[идэр]>199 & <[*Сүхбаатар]>199 & <[өвс(өн)]>198 & <[нууц]>196 & <[дээш]>195 & <[шүлэг]>195 & <[хамар]>193 & <[гаруй]>192 & <[ван]>190 & <[жижиг]>189 & <[чанга]>189 & <[билүү]>188 & <[эрхэм]>187 & <[зах]>186 & <[ач]>185 & <[үүр]>185 & <[жанжин]>184 & <[саяхан]>184 & <[жолооч]>183 & <[тусам]>183 & <[дамба]>182 & <[дулаан]>182 & <[түр]>180 & <[байшин(г)]>177 & <[инээд(эн)]>175 & <[хавар]>174 & <[хөндий]>173 & <[ав]>172 & <[зун]>172 & <[хад(ан)]>172 & <[бүгд]>170 & <[зохиолч]>169 & <[танил]>169 & <[*Петр]>168 & <[хөвүүн]>168 & <[аз]>167 & <[жаал]>166 & <[хэдий]>166 & <[өлзий]>164 & <[хөлс(өн)]>164 & <[чих(эн)]>163 & <[шаргал]>163 & <[амгалан(г)]>162 & <[сүүдэр]>162 & <[үйл]>161 & <[үлгэр]>160 & <[ямагт]>160 & <[бэлэн]>158 & <[тос(он)]>158 & <[*Шинэхүү]>158 & <[эрдэм]>158 & <[нааш]>157 & <[төр]>157 & <[хөрөнгө]>157 & <[нарийхан]>155 & <[оройн]>155 & <[байвч]>154 & <[туяа(н)]>154 & <[нуруу(н)]>153 & <[чадал]>153 & <[энэхүү]>152 & <[амьсгал]>151 & <[үлэмж]>151 & <[загас(ан)]>151 & <[тийнхүү]>151 & <[жижигхэн]>150 & <[мэргэн]>150 & <[хөөрхөн]>150 & <[ялангуяа]>150 & <[нүцгэн]>149 & <[хүрэл]>149 & <[аятайхан]>148 & <[өвөр]>148 & <[дүр]>147 & <[морьд]>147 & <[адилхан]>146 & <[гамин]@[**гамин(г)]>146 & <[өвөл]>146 & <[ил]>146 & <[наад]>146 & <[цахиур]>146 & <[нилээд]>145 & <[ногоо(н)]>145 & <[шавар]>145 & <[эрээн]>145 & <[догшин]>144 & <[атал]>143 & <[дутуу]>143 & <[ган(г)]>142 & <[аварга]>141 & <[*Гекүү]>141 & <[сүр]>141 & <[гай]>140 & <[нойр]>140 & <[таг]>140 & <[онгоц(он)]>139 & <[тутам]>139 & <[хүүе]>139 & <[**дээрх]>138 & <[нялх]>138 & <[бүхий]>137 & <[шавь]>137 & <[явган]>137 & <[ядуу]>137 & <[айраг]>136 & <[арслан]>136 & <[мөнх]>136 & <[нээрэн]>136 & <[эцсийн]>136 & <[анги]>135 & <[битүү]>135 & <[гоё]>135 & <[өчигдөр]>135 & <[сав]>135 & <[тоо(н)]>135 & <[хорвоо]>135 & <[шүд(эн)]>135 & <[буян]>134 & <[тэрхүү]>134 & <[цамба]>134 & <[*Yхүү]>133 & <[зузаан]>133 & <[хоёул]>133 & <[вий]>132 & <[үдшийн]>132 & <[цээж]>131 & <[бэрх]>130 & <[гамингийн]>130 & <[тэмдэг]>130 & <[алс]>129 & <[гутал]>129 & <[нацагдорж]>129 & <[сэм]>129 & <[янз]>129 & <[банди]>127 & <[ижил]>127 & <[саарал]>127 & <[*Санжмятав]>127 & <[үнэ]>126 & <[найр]>126 & <[үдэш]>125 & <[*Лолита]>125 & <[ням]>125 & <[ноёд]>124 & <[сул]>124 & <[шахам]>124 & <[үзүүр]>123 & <[сал]>123 & <[чиг]>123 & <[эл]>122 & <[турш]>121 & <[алив]>120 & <[балдан]>120 & <[дөрөв (дөрвөн)]>120 & <[эв]>120 & <[эсрэг]>120 & <[шал]>119 & <[шив]>119 & <[шударга]>119 & <[хажуу]>118 & <[хойт]>118 & <[шинж]>118 & <[дан]>117 & <[*Тэмүжин]>117 & <[тэргүүн]>117 & <[хичээл]>117 & <[хожим]>117 & <[хор]>117 & <[нуур]>116 & <[амархан]>115 & <[байз]>115 & <[дотно]>115 & <[харц]>115 & <[хөгжим]>115 & <[доор]>114 & <[өрөөсөн]>114 & <[цог]>114 & <[бушуухан]>113 & <[үзэсгэлэн(г)]>113 & <[ийш]>113 & <[сэрүүн]>113 & <[халх]>113 & <[эмээл]>113 & <[жамбал]>112 & <[зэвсэг]>112 & <[хуяг]>112 & <[**барон]>111 & <[нээрээ]>111 & <[эсгий]>111 & <[*Улаанбаатар]>110 & <[байгаль]>109 & <[гэлтэй]>109 & <[дампил]>109 & <[*Дариймаа]>109 & <[жигтэйхэн]>109 & <[хацар]>108 & <[хөө]>108 & <[галт]>107 & <[дугуй]>107 & <[ижий]>107 & <[тод]>107 & <[уудам]>107 & <[ахмад]>106 & <[итгэл]>106 & <[төрөл]>106 & <[байр]>105 & <[доогуур]>105 & <[одоохон]>105 & <[хасар]>105 & <[хулан]>105 & <[аюул]>104 & <[жинхэнэ]>104 & <[хэдхэн]>104 & <[анир]>103 & <[гэм]>103 & <[сохор]>103 & <[сэмхэн]>103 & <[туг]>103 & <[уужим]>103 & <[чийрэг]>103 & <[эрдэмтэн]>103 & <[айсуй]>102 & <[халтар]>102 & <[хууль]>102 & <[хуурай]>102 & <[дэндүү]>101 & <[цахилгаан]>101 & <[энх]>101 & <[алдар]>100 & <[ертөнц]>100 & <[наадам]>100 & <[нойтон]>100 & <[**дэх]>99 & <[лий]>99 & <[худал]>99 & <[бузар]>98 & <[дархан]>98 & <[илэрхий]>98 & <[малгай]>98 & <[нэн]>98 & <[сүүл]>98 & <[аяархан]>97 & <[навч(ин)]>97 & <[номхон]>97 & <[ойрхон]>97 & <[эмс]>97 & <[гэдрэг]>96 & <[завсар]>96 & <[магнай]>96 & <[малчин]>96 & <[хаяа]>96 & <[хэчнээн]>96 & <[цөөн]>96 & <[эрс]>96 & <[бэр]>95 & <[түүгээр]>95 & <[уруул]>95 & <[өтгөн]>94 & <[мянга(н)]>94 & <[согтуу]>94 & <[төгрөг]>94 & <[утас (утсан)]>94 & <[чихэр]>94 & <[ширхэг]>94 & <[алт(ан)]>93 & <[аяа]>93 & <[бүүр]>93 & <[залуус]>93 & <[зориуд]>93 & <[нэвт]>93 & <[хангай]>93 & <[асар]>92 & <[буга]>92 & <[гадагш]>92 & <[должин]>92 & <[дур]>92 & <[сэн]>92 & <[ховор]>92 & <[авдар]>91 & <[жад]>91 & <[бэлэг]>90 & <[задгай]>90 & <[*Павлов]>90 & <[пүү]>90 & <[саруул]>90 & <[халзан]>90 & <[омог]>89 & <[сандал]>89 & <[иймэрхүү]>88 & <[шуугиан]>88 & <[ягаан]>88 & <[гадуур]>87 & <[жамъян]>87 & <[оч(ин)]>87 & <[этгээд]>87 & <[асуудал]>86 & <[үес]>86 & <[хөвүүд]>86 & <[хөмсөг]>86 & <[хөндлөн(г)]>86 & <[чөлөө(н)]>86 & <[янчаан]>86 & <[аян]>85 & <[биедээ]>85 & <[гашуун]>85 & <[дорхноо]>85 & <[май]>85 & <[нимгэн]>85 & <[хэрвээ]>85 & <[энгэр]>85 & <[данжаад]>84 & <[үнээ(н)]>84 & <[тодхон]>84 & <[хүзүү(н)]>84 & <[хог]>84 & <[ааш]>83 & <[довчин]>83 & <[дусал]>83 & <[дэлгэр]>83 & <[сэргэлэн]>83 & <[зул]>82 & <[туранхай]>82 & <[бут]>81 & <[намхан]>81 & <[галсан]>80 & <[м]>80 & <[орчлон(г)]>80 & <[энхрий]>80 & <[бардам]>79 & <[мөнөөхөн]>79 & <[олз(он)]>79 & <[урсгал]>79 & <[хана(н)]>79 & <[хормой]>79 & <[элэгний]>79 & <[ахуй]>78 & <[аялгуу(н)]>78 & <[**богино]>78 & <[өнчин]>78 & <[илжиг (илжгэн)]>78 & <[нүгэл]>78 & <[нэмэр]>78 & <[энэхэн]>78 & <[манайхан]>77 & <[могой]>77 & <[ташуур]>77 & <[элч]>77 & <[үд]>76 & <[майхан]>76 & <[монголчууд]>76 & <[нэгд]>76 & <[тоглоом]>76 & <[тусгай]>76 & <[шагнал]>76 & <[шүлгийн]>76 & <[аугаа]>75 & <[журамт]>75 & <[өгүүллэг]>75 & <[*Миеэжав]>75 & <[мэдээж]>75 & <[сүнс(эн)]>75 & <[түвшин]>75 & <[хишиг]>75 & <[чөтгөр]>75 & <[шинэхэн]>75 & <[эгэл]>75 & <[янаг]>75 & <[ажилчин]>74 & <[айхтар]>74 & <[балчир]>74 & <[бар]>74 & <[гурил]>74 & <[дамдин]>74 & <[үзэл]>74 & <[өвгөд]>74 & <[зав]>74 & <[зарц]>74 & <[онцгой]>74 & <[хага]>74 & <[ая]>73 & <[санал]>73 & <[хаяанд]>73 & <[хун]>73 & <[цэвэр]>73 & <[эмнэлгийн]>73 & <[үнэнч]>72 & <[тээр]>72 & <[уулс]>72 & <[чам]>72 & <[чанар]>72 & <[мухар]>71 & <[тушаал]>71 & <[хашир]>71 & <[хулгайч]>71 & <[алгуур]>70 & <[вангийн]>70 & <[тэгш]>70 & <[хулгай]>70 & <[хэтэрхий]>70 & <[эрүү]>70 & <[яамай]>70 & <[өдөржин]>69 & <[омгийн]>69 & <[онц]>69 & <[хурал]>69 & <[цуг]>69 & <[аянчин]>68 & <[галзуу]>68 & <[жавар]>68 & <[өр(өн)]>68 & <[охид]>68 & <[роман]>68 & <[талбай]>68 & <[цэдэн]>68 & <[цэцэн]>68 & <[бүхэл]>67 & <[дагуу]>67 & <[дөрвөлжин]>67 & <[*Жамуха]>67 & <[өлөгчин]>67 & <[махчин]>67 & <[мөчир]>67 & <[мятав]>67 & <[пүрэв]>67 & <[туулай]>67 & <[хур]>67 & <[шарх]>67 & <[дотуур]>66 & <[үзэсгэлэнт]>66 & <[өнөр]>66 & <[зөвлөлт]>66 & <[сайтар]>66 & <[урам]>66 & <[хамба]>66 & <[хос]>66 & <[хувьсгалт]>66 & <[ядам]>66 & <[гарцаагүй]>65 & <[гишүүн]>65 & <[дурлал]>65 & <[зэрлэг]>65 & <[кино]>65 & <[тийн]>65 & <[хөөр]>65 & <[хоцорсон]>65 & <[чавганц]>65 & <[эдгээр]>65 & <[юмс]>65 & <[амт]>64 & <[даавуу(н)]>64 & <[мөч]>64 & <[хараал]>64 & <[*Хатанбаатар]>64 & <[хир]>64 & <[эвэр]>64 & <[а]>63 & <[бүрмөсөн]>63 & <[ерөөл]>63 & <[өтг{U+04E9}с]>63 & <[очир]>63 & <[цаас(ан)]>63 & <[эртхэн]>63 & <[алба(н)]>62 & <[гүм]>62 & <[гуравдугаар]>62 & <[дулаахан]>62 & <[огцом]>62 & <[тамир]>62 & <[уухай]>62 & <[хи]>62 & <[хоймор]>62 & <[балай]>61 & <[булаг]>61 & <[үхэл]>61 & <[орчим]>61 & <[тэдгээр]>61 & <[хилэн]>61 & <[чонос]>61 & <[шанага(н)]>61 & <[аянга]>60 & <[б]>60 & <[*Ганзориг]>60 & <[гэрэлт]>60 & <[дорой]>60 & <[дотоод]>60 & <[захиа]>60 & <[илт]>60 & <[мөрөөдөл]>60 & <[суурин]>60 & <[суурь]>60 & <[ургамал]>60 & <[хувьсгал]>60 & <[элс(эн)]>60 & <[бургас(ан)]>59 & <[гудамж(ин)]>59 & <[*Дүлхижег]>59 & <[өөх(өн)]>59 & <[иш]>59 & <[тусламж]>59 & <[шүүрс]>59 & <[шулуун]>59 & <[авир]>58 & <[алчуур]>58 & <[ашиг]>58 & <[бүтээл]>58 & <[ирээдүй]>58 & <[тусгаар]>58 & <[хөөе]>58 & <[эвий]>58 & <[эгчмэд]>58 & <[эмнэлэг]>58 & <[авай]>57 & <[айдас]>57 & <[атугай]>57 & <[гүү(н)]>57 & <[гомдол]>57 & <[даяар]>57 & <[дэл]>57 & <[ёо]>57 & <[намсрай]>57 & <[*Оюундарь]>57 & <[рашаан]>57 & <[сэлэм (сэлмэн)]>57 & <[хараахан]>57 & <[цэвэрхэн]>57 & <[шуурга(н)]>57 & <[аргал]>56 & <[в]>56 & <[гонгор]>56 & <[дөл]>56 & <[захидал]>56 & <[намуухан]>56 & <[нийт]>56 & <[хайрцаг]>56 & <[шир]>56 & <[эгц]>56 & <[амьтад]>55 & <[баримт]>55 & <[дэвсгэр]>55 & <[дэвтэр]>55 & <[дэмбэрэл]>55 & <[ерөнхий]>55 & <[зочид]>55 & <[зээрд]>55 & <[номин]>55 & <[хөдөлмөр]>55 & <[шөл(өн)]>55 & <[ачит]>54 & <[бушуу]>54 & <[өлгий]>54 & <[зочин]>54 & <[ихэмсэг]>54 & <[муусайн]>54 & <[нандин]>54 & <[няс]>54 & <[сахал]>54 & <[трактор]>54 & <[улирал]>54 & <[уяхан]>54 & <[хүндэт]>54 & <[хуур]>54 & <[цол]>54 & <[япон]>54 & <[гомбо]>53 & <[гуа]>53 & <[залуухан]>53 & <[түймэр]>53 & <[хүчит]>53 & <[цоо]>53 & <[цэнгэл]>53 & <[час]>53 & <[эмэгтэйчүүд]>53 & <[эцэс]>53 & <[дар]>52 & <[жинчид]>52 & <[зугаа]>52 & <[минут]>52 & <[нэгдүгээр]>52 & <[тэрхэн]>52 & <[хөгжил]>52 & <[хоёрдугаар]>52 & <[хэрүүл]>52 & <[авиа(н)]>51 & <[ганган]>51 & <[гуйлгачин]>51 & <[гэргий]>51 & <[өчнөөн]>51 & <[зөөлхөн]>51 & <[зэв]>51 & <[инженер]>51 & <[мөртлөө]>51 & <[халуу]>51 & <[шугуй]>51 & <[айхавтар]>50 & <[баавгай]>50 & <[бэлхэн]>50 & <[гуулин]>50 & <[гэнэтхэн]>50 & <[дайчин]>50 & <[нэхий]>50 & <[соёл]>50 & <[хүнс(эн)]>50 & <[хундага]>50 & <[шашин]>50 & <[айлууд]>49 & <[болжмор]>49 & <[*Боорчи]>49 & <[буудал]>49 & <[**гавьяа(н)]>49 & <[гэвш]>49 & <[заа]>49 & <[заяат]>49 & <[зөн]>49 & <[*Ленин]>49 & <[нийгэм]>49 & <[содном]>49 & <[түлхүүр]>49 & <[хав]>49 & <[алхам]>48 & <[басхүү]>48 & <[бөө]>48 & <[боол]>48 & <[гүнзгий]>48 & <[**дархас]>48 & <[**нарангэрэлт]>48 & <[таваг]>48 & <[тэмцэл]>48 & <[хил]>48 & <[хэзээний]>48 & <[элдвээр]>48 & <[янжин]>48 & <[адис]>47 & <[болор]>47 & <[дэд]>47 & <[манлай]>47 & <[пад]>47 & <[тугал]>47 & <[хайнаг]>47 & <[харгис]>47 & <[хөгшид]>47 & <[хоёрхон]>47 & <[хэдэнтээ]>47 & <[алин]>46 & <[балар]>46 & <[дамбий]>46 & <[ёнхор]>46 & <[заншил]>46 & <[огтхон]>46 & <[сахалт]>46 & <[*Сэлэнгэ]>46 & <[тэнхэл]>46 & <[уранхай]>46 & <[хазаар]>46 & <[хорсол]>46 & <[хуудас(ан)]>46 & <[чив]>46 & <[эрхий]>46 & <[**авьяас]>45 & <[бүл]>45 & <[гурвуул(ан)]>45 & <[**доторх]>45 & <[дэргэдүүр]>45 & <[жүжиг]>45 & <[үйлдвэр]>45 & <[захирал]>45 & <[инээмсэглэл]>45 & <[нэрэмжит]>45 & <[ойролцоо]>45 & <[оргил]>45 & <[сэтгэлт]>45 & <[тансаг]>45 & <[төрх]>45 & <[ууц]>45 & <[ухаант]>45 & <[харуул]>45 & <[хижээл]>45 & <[цав]>45 & <[чийг]>45 & <[эрдэнэт]>45 & <[багачууд]>44 & <[галуу(н)]>44 & <[домог]>44 & <[өнгөт]>44 & <[зээр(эн)]>44 & <[ихэрэс]>44 & <[самбуу]>44 & <[төгөлдөр]>44 & <[уйтгар]>44 & <[урдуур]>44 & <[шадар]>44 & <[бөлгөө]>43 & <[бодлого]>43 & <[боломж]>43 & <[гэлэг]>43 & <[дүгэр]>43 & <[дондог]>43 & <[дотогш]>43 & <[жалбуу]>43 & <[үгс]>43 & <[*Өэлүн]>43 & <[залуучууд]>43 & <[зурвас]>43 & <[ишиг]>43 & <[*Канад]>43 & <[морьтон]>43 & <[нутгийнхан]>43 & <[отгон]>43 & <[палам]>43 & <[сүм]>43 & <[суудал]>43 & <[хувилгаан]>43 & <[цамц]>43 & <[эсэргүү(н)]>43 & <[арвин]>42 & <[ат(ан)]>42 & <[гаамаа]>42 & <[гоолиг]>42 & <[гээ]>42 & <[дээдэс]>42 & <[есүхэй]>42 & <[*Изабелла]>42 & <[лооеэ]>42 & <[**Магсаржав]>42 & <[*Нансалмаа]>42 & <[*нарандэлгэр]>42 & <[нэгдэл]>42 & <[судас]>42 & <[тэргүүтэй]>42 & <[тэргүүтэн]>42 & <[ханхар]>42 & <[шийдэмгий]>42 & <[э]>42 & <[эрчүүд]>42 & <[ял]>42 & <[алгуурхан]>41 & <[барам]>41 & <[бүрэнхий]>41 & <[*Бурген]>41 & <[буур]>41 & <[гайхал]>41 & <[гончиг]>41 & <[дасал]>41 & <[намхай]>41 & <[нүүдэл]>41 & <[сүрлэг]>41 & <[содон]>41 & <[сэлээдий]>41 & <[тов]>41 & <[хүүхээ]>41 & <[хөвч]>41 & <[цоохор]>41 & <[шахуу]>41 & <[арал]>40 & <[асуулт]>40 & <[бөөрөнхий]>40 & <[*Гажидмаа]>40 & <[дув]>40 & <[жигүүр]>40 & <[өмнөхөн]>40 & <[өрөм]>40 & <[зайлуул]>40 & <[зэвхий]>40 & <[зэс]>40 & <[намтар]>40 & <[оюутан]>40 & <[паа]>40 & <[сэрээнэн]>40 & <[удам]>40 & <[хайрхан]>40 & <[хоромхон]>40 & <[эсхүл]>40 & <[ямархан]>40 & <[адгуус(ан)]>39 & <[аюулт]>39 & <[байнга]>39 & <[гав]>39 & <[*Ганбат]>39 & <[гарз(ан)]>39 & <[даш]>39 & <[дун(г)]>39 & <[*Дэрэм]>39 & <[лениний]>39 & <[нян]>39 & <[хавтгай]>39 & <[хүүр]>39 & <[хөг]>39 & <[хөрс(өн)]>39 & <[хул]>39 & <[хэвтүүл]>39 & <[яавч]>39 & <[ажгуу]>38 & <[америк]>38 & <[*Аривжар]>38 & <[ахимаг]>38 & <[*Байгалмаа]>38 & <[гоёмсог]>38 & <[*Дашням]>38 & <[доктор]>38 & <[*Каграманов]>38 & <[садан]>38 & <[сахиус]>38 & <[сулхан]>38 & <[төгс]>38 & <[хүслэн]>38 & <[хурим]>38 & <[цатгалан(г)]>38 & <[*Шархүү]>38 & <[шивэр]>38 & <[аан]>37 & <[амсар]>37 & <[баясгалан(г)]>37 & <[бөгж]>37 & <[бороохой]>37 & <[булай]>37 & <[гөлөг(н)]>37 & <[дамшиг]>37 & <[дорно]>37 & <[лүү]>37 & <[*Намжилмаа]>37 & <[нийслэл]>37 & <[ноднин]>37 & <[оготор]>37 & <[тасархай]>37 & <[тахь]>37 & <[ум]>37 & <[хавь]>37 & <[хуга]>37 & <[хэнэггүй]>37 & <[шөнөжин]>37 & <[*Батчулуу]>36 & <[бэлчээр]>36 & <[гахай]>36 & <[герман]>36 & <[гоц]>36 & <[*Өгэдэй]>36 & <[зорилго]>36 & <[инээдэм]>36 & <[найрсаг]>36 & <[нүсэр]>36 & <[сойвон]>36 & <[тохой]>36 & <[учрал]>36 & <[хөлдүү]>36 & <[хийморь]>36 & <[худаг]>36 & <[аажуухан]>35 & <[гаднаа]>35 & <[ганга]>35 & <[дарам]>35 & <[завь]>35 & <[зэр]>35 & <[мунхаг]>35 & <[пагма]>35 & <[там]>35 & <[толгод]>35 & <[уй]>35 & <[хааш]>35 & <[хойгуур]>35 & <[хэв]>35 & <[хэрэглэл]>35 & <[шим]>35 & <[шог]>35 & <[эрхт]>35 & <[эрэл]>35 & <[юндэн]>35 & <[бахархал]>34 & <[бахдал]>34 & <[гэмт]>34 & <[дээлт]>34 & <[өд(өн)]>34 & <[өлсгөлөн(г)]>34 & <[өмхий]>34 & <[магтаал]>34 & <[мэс]>34 & <[сэр]>34 & <[хүрэм]>34 & <[хязгаар]>34 & <[хямд]>34 & <[хяруу]>34 & <[цоож]>34 & <[чадамгай]>34 & <[анхаарал]>33 & <[балбар]>33 & <[битүүхэн]>33 & <[голдуу]>33 & <[жам]>33 & <[үнэт]>33 & <[өвчтөн]>33 & <[өршөөл]>33 & <[ёроол]>33 & <[заль]>33 & <[лут]>33 & <[нөхцөл]>33 & <[тавдугаар]>33 & <[түгшүүр]>33 & <[хазгай]>33 & <[цайвар]>33 & <[цэцэрлэг]>33 & <[чөлөөт]>33 & <[элдвийн]>33 & <[яахан]>33 & <[бүүвэй]>32 & <[генерал]>32 & <[даг]>32 & <[даржаа]>32 & <[дүнгэр]>32 & <[еэ]>32 & <[үйлс]>32 & <[зайлшгүй]>32 & <[лодон]>32 & <[лус]>32 & <[нэлээн]>32 & <[нярав]>32 & <[отчигин]>32 & <[тэс]>32 & <[хадам]>32 & <[хаш]>32 & <[хүмүүн]>32 & <[хов]>32 & <[хувхай]>32 & <[цохилт]>32 & <[шалтгаан]>32 & <[эвтэйхэн]>32 & <[ааруул]>31 & <[амжилт]>31 & <[бадаг]>31 & <[базар]>31 & <[барс]>31 & <[бодит]>31 & <[дөлгөөн]>31 & <[дэв]>31 & <[жавхлан(г)]>31 & <[үер]>31 & <[үзвээс]>31 & <[залхуу]>31 & <[муур]>31 & <[найм(ан)]>31 & <[сэрчин]>31 & <[тоглолт]>31 & <[тэнүүн]>31 & <[ханцуй]>31 & <[хөвгүүн]>31 & <[хоргой]>31 & <[хэмх]>31 & <[чисчүү]>31 & <[чухамхүү]>31 & <[шалавхан]>31 & <[янжуур]>31 & <[булчин(г)]>30 & <[гуравхан]>30 & <[даруу]>30 & <[дэг]>30 & <[дэнсмаа]>30 & <[жав]>30 & <[үзэгдэл]>30 & <[зая]>30 & <[ижилхэн]>30 & <[ихэр]>30 & <[мандал]>30 & <[нагац]>30 & <[нүүрс(эн)]>30 & <[нугас(ан)]>30 & <[оддын]>30 & <[*Пүрэвдорж]>30 & <[сонс]>30 & <[сор]>30 & <[сумъяа]>30 & <[түрүүч]>30 & <[түшмэл]>30 & <[төчнөөн]>30 & <[тэнгис]>30 & <[тэнэгэр]>30 & <[хүдэр]>30 & <[хоньчин]>30 & <[хотол]>30 & <[цайны]>30 & <[цөөхөн]>30 & <[чүдэнз]>30 & <[шийдвэр]>30 & <[бэл]>29 & <[гавъяа]>29 & <[жалга]>29 & <[жаргалан]>29 & <[үрс]>29 & <[зээ]>29 & <[мичид]>29 & <[новш]>29 & <[оготно]>29 & <[олонтаа]>29 & <[салгалгүй]>29 & <[сацуу]>29 & <[судар]>29 & <[тогооч]>29 & <[тэгшхэн]>29 & <[улиас(ан)]>29 & <[халдвар]>29 & <[хархан]>29 & <[хум]>29 & <[хуурамч]>29 & <[цөөвөр]>29 & <[цэв]>29 & <[шаазан(г)]>29 & <[шулуухан]>29 & <[ялимгүй]>29 & <[аврал]>28 & <[адуучин]>28 & <[алдад]>28 & <[барилга]>28 & <[бархас]>28 & <[бүгчим]>28 & <[буг]>28 & <[бяруу(н)]>28 & <[ваа]>28 & <[гайхамшиг]>28 & <[гамшиг]>28 & <[гишүү]>28 & <[гойд]>28 & <[горхи(н)]>28 & <[гуя]>28 & <[дагва]>28 & <[данхар]>28 & <[дурсгал]>28 & <[ерөөлт]>28 & <[ес(өн)]>28 & <[журам]>28 & <[өгөөмөр]>28 & <[өнө]>28 & <[зэмсэг]>28 & <[ихээхэн]>28 & <[маам]>28 & <[маргаан]>28 & <[навчис]>28 & <[наст]>28 & <[нөмөр]>28 & <[огло]>28 & <[тарвага(н)]>28 & <[төлөвлөгөө(н)]>28 & <[туурай]>28 & <[угз]>28 & <[ууган]>28 & <[хайлаас(ан)]>28 & <[хүй]>28 & <[хиймэл]>28 & <[хохь]>28 & <[цаагуур]>28 & <[цэлгэр]>28 & <[цэмцгэр]>28 & <[шижир]>28 & <[шуудай]>28 & <[энүүхэн]>28 & <[ястан]>28 & <[албат]>27 & <[багана]>27 & <[баялаг]>27 & <[булбарай]>27 & <[бууц]>27 & <[бэх]>27 & <[бяр]>27 & <[гарамгай]>27 & <[гэрч]>27 & <[дүвжир]>27 & <[доторхи]>27 & <[дуран(г)]>27 & <[өдгөө]>27 & <[өлзийт]>27 & <[өмнүүр]>27 & <[зар]>27 & <[зог]>27 & <[зуд]>27 & <[наваан]>27 & <[начин]>27 & <[нөгөөдүүл]>27 & <[нэгмөсөн]>27 & <[нямбай]>27 & <[пар]>27 & <[сад]>27 & <[сонгино]>27 & <[соргог]>27 & <[сэрүү]>27 & <[тавны]>27 & <[танхим]>27 & <[төдийхөн]>27 & <[хал]>27 & <[хөсөг]>27 & <[ховорхон]>27 & <[хуар]>27 & <[хэзээнээс]>27 & <[хэлтэрхий]>27 & <[шүлс(эн)]>27 & <[шоргоолж(ин)]>27 & <[эжий]>27 & <[эргэлт]>27 & <[эхэр]>27 & <[аглаг]>26 & <[**Айкүмис]>26 & <[ану]>26 & <[бадам]>26 & <[буянт]>26 & <[гүйцэд]>26 & <[горьдлого]>26 & <[гучаад]>26 & <[давуу]>26 & <[дах]>26 & <[дүүс]>26 & <[дуучин]>26 & <[дээж]>26 & <[үлдэгдэл]>26 & <[өвөрмөц]>26 & <[өмч]>26 & <[зэлүүд]>26 & <[мазаалай]>26 & <[мөөг]>26 & <[мөндөр]>26 & <[мухлаг]>26 & <[мэдлэг]>26 & <[настан]>26 & <[*Нина]>26 & <[онгорхой]>26 & <[сархад]>26 & <[сонирхол]>26 & <[сорви]>26 & <[тайлбар]>26 & <[түүвэр]>26 & <[т{U+04AF}үхий]>26 & <[түрэмгий]>26 & <[төрөлх]>26 & <[товуу]>26 & <[тогтуун]>26 & <[хаагуур]>26 & <[хаант]>26 & <[хөнжил]>26 & <[хувьсгалч]>26 & <[цаашид]>26 & <[шаахай]>26 & <[шан(г)]>26 & <[шүдэнз]>26 & <[яльгүй]>26 & <[агуй]>25 & <[амтат]>25 & <[аяс]>25 & <[бөгтөр]>25 & <[голомт]>25 & <[гэдэргээ]>25 & <[долоовор]>25 & <[дуган]>25 & <[дугар]>25 & <[жавзан]>25 & <[жүжгийн]>25 & <[жихүүн]>25 & <[өв]>25 & <[өл]>25 & <[өлмий]>25 & <[өчигдөрхөн]>25 & <[ёр]>25 & <[зэл]>25 & <[мөд]>25 & <[**нөгөөдөр]>25 & <[орь]>25 & <[профессор]>25 & <[саахалт]>25 & <[сургаал]>25 & <[суут]>25 & <[тайчууд]>25 & <[төрөлхтөн]>25 & <[урьхан]>25 & <[хавчаахай]>25 & <[хүр]>25 & <[хошин]>25 & <[хошууч]>25 & <[хунар]>25 & <[хууч]>25 & <[цуурай]>25 & <[чүү]>25 & <[эмзэг]>25 & <[яргуй]>25 & <[аанай]>24 & <[арц]>24 & <[багаж]>24 & <[банз(ан)]>24 & <[бөглүү]>24 & <[бялдар]>24 & <[гашуудал]>24 & <[гүрэн]>24 & <[гичий]>24 & <[гурвантаа]>24 & <[гэхчилэн]>24 & <[дулам]>24 & <[дуртгал]>24 & <[дэлгүүр]>24 & <[өнцөг]>24 & <[идэш]>24 & <[иргэд]>24 & <[машид]>24 & <[мөчид]>24 & <[**орхон]>24 & <[совин]>24 & <[тагш]>24 & <[техник]>24 & <[тулгуур]>24 & <[тэргэл]>24 & <[уурга]>24 & <[хальт]>24 & <[хурандаа]>24 & <[шүлэгч]>24 & <[эмчилгээ]>24 & <[ээмэг]>24 & <[язгуур]>24 & <[ян]>24 & <[ахай]>23 & <[баргил]>23 & <[бүдэгхэн]>23 & <[бийр]>23 & <[боловсрол]>23 & <[борхон]>23 & <[гаанс(ан)]>23 & <[дээрхи]>23 & <[жигмэд]>23 & <[жижүүр]>23 & <[жоом]>23 & <[үзэмж]>23 & <[зол]>23 & <[зулай]>23 & <[зээл]>23 & <[лонх(он)]>23 & <[мантуу]>23 & <[нүгэлт]>23 & <[самар]>23 & <[сэцэн]>23 & <[татаар]>23 & <[төл]>23 & <[улбар]>23 & <[хам]>23 & <[хогшил]>23 & <[хорчин]>23 & <[хуй]>23 & <[хуу]>23 & <[хэдгэнэ]>23 & <[цохио]>23 & <[цээжний]>23 & <[чийчаан]>23 & <[чинээлэг]>23 & <[шанзав]>23 & <[шөрмөс(өн)]>23 & <[шунал]>23 & <[аажим]>22 & <[ангир]>22 & <[атар]>22 & <[банк]>22 & <[банш]>22 & <[боловсон]>22 & <[болой]>22 & <[болшгүй]>22 & <[бохир]>22 & <[гэнэхэн]>22 & <[далавч]>22 & <[даруухан]>22 & <[догь]>22 & <[европ]>22 & <[жигжид]>22 & <[зовхи]>22 & <[ихэс]>22 & <[мастер]>22 & <[**мэргид]>22 & <[найдвар]>22 & <[найрамдал]>22 & <[нарс(ан)]>22 & <[ноос(он)]>22 & <[нялуун]>22 & <[овогтон]>22 & <[оройхон]>22 & <[сампил]>22 & <[сэв]>22 & <[сэлт]>22 & <[тавцан]>22 & <[тариачин]>22 & <[тахил]>22 & <[тог]>22 & <[уламжлал]>22 & <[халбага]>22 & <[хүрз(эн)]>22 & <[хөлт]>22 & <[ховдог]>22 & <[цөцгий]>22 & <[цэвдэг]>22 & <[шүүс(эн)]>22 & <[шүхэр]>22 & <[эргүү]>22 & <[ялдам]>22 & <[аадар]>21 & <[агсам]>21 & <[ажилтан]>21 & <[амбан]>21 & <[ахайтан]>21 & <[бүч]>21 & <[бөгс]>21 & <[боть]>21 & <[бригад]>21 & <[бууз(н)]>21 & <[бухимдал]>21 & <[гүзээ]>21 & <[гинж(ин)]>21 & <[гурвалжин]>21 & <[гутамшиг]>21 & <[дуг]>21 & <[дуудлага]>21 & <[жим]>21 & <[үүлс]>21 & <[зэвүү(н)]>21 & <[зэрвэсхэн]>21 & <[ирвэс]>21 & <[лүмбэн]>21 & <[маргад]>21 & <[мөрий]>21 & <[мулт]>21 & <[мэдрэл]>21 & <[мэх]>21 & <[мягмар]>21 & <[няц]>21 & <[овгийн]>21 & <[омголон]>21 & <[пал]>21 & <[сүсэг]>21 & <[тагнуул]>21 & <[танхил]>21 & <[түм]>21 & <[төгөл]>21 & <[төгсгөл]>21 & <[торгууд]>21 & <[туршлага]>21 & <[феодал]>21 & <[франц]>21 & <[хагацал]>21 & <[хүйт]>21 & <[хөрөнгөтөн]>21 & <[хөрш]>21 & <[хойтон]>21 & <[хонгил]>21 & <[хором]>21 & <[хохимой]>21 & <[хэлмэрч]>21 & <[хэмжээлшгүй]>21 & <[хялбар]>21 & <[цогцос]>21 & <[цэл]>21 & <[чацуу]>21 & <[чимээгүйхэн]>21 & <[шагналт]>21 & <[ший(н)]>21 & <[шовх]>21 & <[эрмэлзэл]>21 & <[эрхбиш]>21 & <[эрхэмсэг]>21 & <[агь]>20 & <[ажиллагаа(н)]>20 & <[араншин]>20 & <[ахар]>20 & <[багахан]>20 & <[барьц]>20 & <[баясал]>20 & <[бөн]>20 & <[гангар]>20 & <[гялаан]>20 & <[гялс]>20 & <[дажгүй]>20 & <[дөрөвдүгээр]>20 & <[дэлгэрэнгүй]>20 & <[жараахай]>20 & <[жив]>20 & <[үндэстэн]>20 & <[өгөр]>20 & <[зураас]>20 & <[илхэн]>20 & <[малчид]>20 & <[муухан]>20 & <[ногт]>20 & <[сугар]>20 & <[түлш]>20 & <[түшмэд]>20 & <[төвшин]>20 & <[төө]>20 & <[тогоруу(н)]>20 & <[тэжээл]>20 & <[тэмдэглэл]>20 & <[хажууханд]>20 & <[хангалуун]>20 & <[ховх]>20 & <[хойч]>20 & <[холхон]>20 & <[хугархай]>20 & <[хэлбэр]>20 & <[хяр]>20 & <[цамцны]>20 & <[цүнх]>20 & <[эзэгтэй]>20 & <[эмгэнэлт]>20 & <[яаруу]>20 & <[янгир]>20 & <[янзага]>20 & <[яруухан]>20 & <[яхир]>20 & <[аар]>19 & <[алмас]>19 & <[бах]>19 & <[баячууд]>19 & <[бээр]>19 & <[*вася]>19 & <[гуравдахь]>19 & <[гургалдай]>19 & <[гялгар]>19 & <[дагдан]>19 & <[*Дамдинсүрэн]>19 & <[данс(ан)]>19 & <[дүрэм]>19 & <[доор]>19 & <[дэс]>19 & <[жигүүртэн]>19 & <[зулзага(н)]>19 & <[зэлэн]>19 & <[лхам]>19 & <[намуун]>19 & <[нуга]>19 & <[оймс(он)]>19 & <[радио]>19 & <[сайхь]>19 & <[саравч]>19 & <[сөн]>19 & <[сонор]>19 & <[судлал]>19 & <[тэх]>19 & <[уван]>19 & <[хажид]>19 & <[хангал]>19 & <[ханиад]>19 & <[харцага]>19 & <[харцуул]>19 & <[хүртэлх]>19 & <[хямдхан]>19 & <[цогчин]>19 & <[чааваас]>19 & <[чили]>19 & <[шагдар]>19 & <[шийтгэл]>19 & <[шулам]>19 & <[эмгэг]>19 & <[эрэгтэйчүүд]>19 & <[ялалт]>19 & <[адъяа]>18 & <[**алтанхан]>18 & <[амралт]>18 & <[аяар]>18 & <[багташгүй]>18 & <[балжин]>18 & <[бэлтгэл]>18 & <[гайхаш]>18 & <[гүр]>18 & <[далдуур]>18 & <[дүнсгэр]>18 & <[долгио(н)]>18 & <[дуулал]>18 & <[жамц]>18 & <[зайдуу]>18 & <[зүтгэл]>18 & <[зүтгэлтэн]>18 & <[зовлонт]>18 & <[зохиолчид]>18 & <[зургадугаар]>18 & <[*Ибрагим]>18 & <[ломбо]>18 & <[магван]>18 & <[марал]>18 & <[мотор]>18 & <[мээм]>18 & <[налжир]>18 & <[нөмгөн]>18 & <[олонхи]>18 & <[онол]>18 & <[оньсого]>18 & <[социалист]>18 & <[судалгаа]>18 & <[талбар]>18 & <[танк]>18 & <[тасалгаа(н)]>18 & <[тогос]>18 & <[туршид]>18 & <[тэвчээр]>18 & <[тэдэн]>18 & <[*Финланд]>18 & <[хас]>18 & <[хөрст]>18 & <[хожуул]>18 & <[худалдаачин]>18 & <[хэвтэр]>18 & <[хэрэм]>18 & <[хэсэгхэн]>18 & <[цаадуул]>18 & <[цуу]>18 & <[чухаг]>18 & <[шаардлага]>18 & <[шав]>18 & <[шарилж]>18 & <[шонхор]>18 & <[шоо]>18 & <[эрэмгий]>18 & <[арайхан]>17 & <[арайхийж]>17 & <[ариухан]>17 & <[баадай]>17 & <[байгууллага]>17 & <[байлтай]>17 & <[бүжгийн]>17 & <[билет]>17 & <[богц]>17 & <[бодис]>17 & <[бэрхшээл]>17 & <[вансэмбэрүү]>17 & <[гүүр]>17 & <[гүрэм]>17 & <[гийчин]>17 & <[дов]>17 & <[дурамжхан]>17 & <[дух]>17 & <[жагсаал]>17 & <[үнэнхүү]>17 & <[завхай]>17 & <[замаг]>17 & <[зардал]>17 & <[засал]>17 & <[километр]>17 & <[лхагва]>17 & <[метр]>17 & <[мөргөл]>17 & <[молом]>17 & <[мэл]>17 & <[навтгар]>17 & <[нойрмог]>17 & <[овог]>17 & <[огторгуй]>17 & <[осол]>17 & <[отор]>17 & <[партизан]>17 & <[саар]>17 & <[сүй]>17 & <[*Сүрэнхүү]>17 & <[тайга]>17 & <[татвар]>17 & <[тахар]>17 & <[түгээмэл]>17 & <[товрог]>17 & <[толбо]>17 & <[*Ухнаадорж]>17 & <[хатуухан]>17 & <[хахир]>17 & <[хөсөр]>17 & <[хөтөл]>17 & <[хийл]>17 & <[хиншүү]>17 & <[хишигтэн]>17 & <[хугас]>17 & <[хулгар]>17 & <[хэрцгий]>17 & <[хээнцэр]>17 & <[цонхигор]>17 & <[цоорхой]>17 & <[чадвар]>17 & <[чех]>17 & <[чүлтэм]>17 & <[шүүдэр]>17 & <[эмгэд]>17 & <[эргэм]>17 & <[эхүүн]>17 & <[юухан]>17 & <[аажуу]>16 & <[алим]>16 & <[аюуш]>16 & <[бариул]>16 & <[бүсгүйчүүд]>16 & <[бөгөөтөл]>16 & <[бич(ин)]>16 & <[болхи]>16 & <[боорцог]>16 & <[бурангуй]>16 & <[ванчин]>16 & <[га]>16 & <[гаж]>16 & <[гашуу]>16 & <[гоёл]>16 & <[дам]>16 & <[даруулга]>16 & <[дөрвүүл(эн)]>16 & <[дон(г)]>16 & <[жавхаа]>16 & <[жавхлант]>16 & <[үеийнхэн]>16 & <[өглөөгүүр]>16 & <[өргөдөл]>16 & <[өрөөл]>16 & <[занал]>16 & <[зүйрлэшгүй]>16 & <[зоос(он)]>16 & <[киноны]>16 & <[комиссар]>16 & <[мөдхөн]>16 & <[мин]>16 & <[мойл]>16 & <[мэдэл]>16 & <[мэргэжил]>16 & <[наймдугаар]>16 & <[найруулал]>16 & <[налгар]>16 & <[нэгхэн]>16 & <[оосор]>16 & <[пионер]>16 & <[саа]>16 & <[сайр]>16 & <[сахилга]>16 & <[сүүрс]>16 & <[сундуй]>16 & <[сууц]>16 & <[тавиур]>16 & <[танзуур]>16 & <[тар]>16 & <[түнш]>16 & <[түнэр]>16 & <[томоохон]>16 & <[томхон]>16 & <[тохиолдол]>16 & <[туурга]>16 & <[тэвх(эн)]>16 & <[тэнцүү]>16 & <[унь]>16 & <[ургац]>16 & <[уржигдар]>16 & <[уужуу]>16 & <[уурхай]>16 & <[уянга]>16 & <[уянгат]>16 & <[хагархай]>16 & <[халз]>16 & <[халимаг]>16 & <[ханагар]>16 & <[харамч]>16 & <[харш]>16 & <[харьяат]>16 & <[хахууль]>16 & <[хашлага]>16 & <[хөв]>16 & <[хойшид]>16 & <[хоточ]>16 & <[хурдхан]>16 & <[хуц]>16 & <[хэлэлгүй]>16 & <[цөл]>16 & <[цоодол]>16 & <[чуу]>16 & <[шалгалт]>16 & <[шүүр]>16 & <[шинжилгээ(н)]>16 & <[эгнэгт]>16 & <[яр]>16 & <[автономит]>15 & <[алдам]>15 & <[анхдугаар]>15 & <[анхилуун]>15 & <[араб]>15 & <[архангай]>15 & <[бал]>15 & <[болзошгүй]>15 & <[борви]>15 & <[борц]>15 & <[булш]>15 & <[гавшгай]>15 & <[гарал]>15 & <[го]>15 & <[годгор]>15 & <[гох(он)]>15 & <[гудас]>15 & <[гунгар]>15 & <[гэсэр]>15 & <[долдугаар]>15 & <[дэм]>15 & <[дэрс(эн)]>15 & <[дээвэр]>15 & <[жадны]>15 & <[өгүүлбэр]>15 & <[өөрчлөлт]>15 & <[өмөг]>15 & <[өнгөн]>15 & <[зөрчил]>15 & <[золбин]>15 & <[зоримог]>15 & <[илтгэл]>15 & <[материал]>15 & <[намаг]>15 & <[наргиан]>15 & <[нунтаг]>15 & <[нэрмэл]>15 & <[оргодол]>15 & <[оюу(н)]>15 & <[саарь]>15 & <[солгой]>15 & <[соном]>15 & <[сэ]>15 & <[тив]>15 & <[тоорцог]>15 & <[тугалга(н)]>15 & <[тэмүүлэл]>15 & <[тэсвэр]>15 & <[удган]>15 & <[уулзалт]>15 & <[ухас]>15 & <[хаалт]>15 & <[хааяахан]>15 & <[хадлан(г)]>15 & <[хайрга]>15 & <[ханат]>15 & <[ханашгүй]>15 & <[хангинуур]>15 & <[хандгай]>15 & <[хомоол]>15 & <[хурай]>15 & <[хутаг]>15 & <[хэгжүүн]>15 & <[цаглашгүй]>15 & <[цал]>15 & <[царил]>15 & <[цолмон]>15 & <[чамбай]>15 & <[чанх]>15 & <[чөмөг]>15 & <[шаазгай]>15 & <[шатар]>15 & <[шилмүүс(эн)]>15 & <[эмчилгээний]>15 & <[энэтхэг]>15 & <[эрдэмт]>15 & <[эрмэг]>15 & <[я]>15 & <[янхигар]>15 & <[алдас]>14 & <[арслангийн]>14 & <[африк]>14 & <[аюур]>14 & <[багачуул]>14 & <[баримал]>14 & <[баримжаа]>14 & <[бүрх]>14 & <[бялзуухай]>14 & <[винтов]>14 & <[галав]>14 & <[дөчөөд]>14 & <[довдон]>14 & <[дорогш]>14 & <[дээрэм]>14 & <[дээрэнгүй]>14 & <[есдүгээр]>14 & <[жараад]>14 & <[жигдхэн]>14 & <[жич]>14 & <[өөдөс (өөдcөн)]>14 & <[ёслол]>14 & <[зуслан(г)]>14 & <[зуухан]>14 & <[мэдээлэл]>14 & <[мэргэжилтэн]>14 & <[нус(ан)]>14 & <[нээлт]>14 & <[овоохой]>14 & <[ойдов]>14 & <[олигтойхон]>14 & <[орлого]>14 & <[охь]>14 & <[пид]>14 & <[сайт]>14 & <[самуун]>14 & <[саруулхан]>14 & <[сүг]>14 & <[сонат]>14 & <[сониуч]>14 & <[сэтгүүлч]>14 & <[сэтгэгдэл]>14 & <[таавар]>14 & <[тааруухан]>14 & <[тамга]>14 & <[таяг]>14 & <[түй]>14 & <[түргэхэн]>14 & <[тиймэрхүү]>14 & <[тогтмол]>14 & <[тунхаг]>14 & <[тээврийн]>14 & <[уйл]>14 & <[урц]>14 & <[халамж]>14 & <[хамтрал]>14 & <[хандив]>14 & <[хараацай]>14 & <[хатгамал]>14 & <[хоорондуур]>14 & <[хорьдугаар]>14 & <[хужир]>14 & <[хэм]>14 & <[хэц]>14 & <[цор]>14 & <[цорж]>14 & <[цэх]>14 & <[чанцал]>14 & <[шимт]>14 & <[ширүүхэн]>14 & <[шовгор]>14 & <[шумуул]>14 & <[элчин]>14 & <[эмх]>14 & <[эрхи]>14 & <[эрхтэн]>14 & <[явуул]>14 & <[авар]>13 & <[*Ази]>13 & <[арми]>13 & <[байваас]>13 & <[балаг]>13 & <[балгас]>13 & <[баясгалант]>13 & <[бензин]>13 & <[бүтээлч]>13 & <[бишрэл]>13 & <[буржгар]>13 & <[буудлага]>13 & <[буурь]>13 & <[бууцны]>13 & <[гөлгөр]>13 & <[гитар]>13 & <[голт]>13 & <[гуу]>13 & <[гэсгүй]>13 & <[давалгаа]>13 & <[дөт]>13 & <[домгийн]>13 & <[дуугай]>13 & <[ембүү]>13 & <[жаа]>13 & <[жүрхин]>13 & <[үйлдвэрчин]>13 & <[өч]>13 & <[завод]>13 & <[заг]>13 & <[зүв]>13 & <[зөрүү]>13 & <[зууван]>13 & <[ивээл]>13 & <[курс]>13 & <[лай]>13 & <[лувсан]>13 & <[муутуу]>13 & <[мэдэмхий]>13 & <[мэлхий]>13 & <[наагуур]>13 & <[надмид]>13 & <[намба]>13 & <[ная(н)]>13 & <[нусгай]>13 & <[нэжээд]>13 & <[ов]>13 & <[овор]>13 & <[онигор]>13 & <[оточ]>13 & <[пулемёт]>13 & <[савар]>13 & <[сайвар]>13 & <[салам]>13 & <[самбар]>13 & <[сүнжид]>13 & <[сөөнгө]>13 & <[сэрүүхэн]>13 & <[таалал]>13 & <[түүхт]>13 & <[түүхч]>13 & <[түс]>13 & <[төлбөр]>13 & <[тохиол]>13 & <[улаач]>13 & <[уламжлалт]>13 & <[умар]>13 & <[урсгалт]>13 & <[уугуул]>13 & <[хадуур]>13 & <[харандаа]>13 & <[хариуцлага]>13 & <[харьцангуй]>13 & <[хүүш]>13 & <[хилэнцэт]>13 & <[хожид]>13 & <[хожуу]>13 & <[хон]>13 & <[хонзон]>13 & <[хоовон(г)]>13 & <[хуаран(г)]>13 & <[хэрэгцээ]>13 & <[цахар]>13 & <[цох]>13 & <[цочмог]>13 & <[цул]>13 & <[цуут]>13 & <[цэгмид]>13 & <[цэен]>13 & <[цээлхэн]>13 & <[чамай]>13 & <[чулуут]>13 & <[шийр]>13 & <[шугам]>13 & <[эрчүүл]>13 & <[эцэнхий]>13 & <[янгиа]>13 & <[авга]>12 & <[автобусны]>12 & <[агрономч]>12 & <[**алагхан]>12 & <[архаг]>12 & <[ахиухан]>12 & <[бамбар]>12 & <[биет]>12 & <[билгийн]>12 & <[бойтог]>12 & <[ботго]>12 & <[бохь]>12 & <[буйр]>12 & <[бямба]>12 & <[гүйдэл]>12 & <[гон]>12 & <[даян]>12 & <[дүгнэлт]>12 & <[диваажин]>12 & <[доллар]>12 & <[донир]>12 & <[доорхи]>12 & <[дурсгалт]>12 & <[дэлэм]>12 & <[дэмчиг]>12 & <[дэнлүү]>12 & <[дээрэмчид]>12 & <[еэвэн]>12 & <[үмхий]>12 & <[үрчгэр]>12 & <[өгүүлэл]>12 & <[өөлд]>12 & <[загасчин]>12 & <[залуур]>12 & <[занги]>12 & <[золбоо]>12 & <[зон]>12 & <[ив]>12 & <[итгэмтгий]>12 & <[лүндэн]>12 & <[*Лувсанжамбаа]>12 & <[монголжуу]>12 & <[мэдэгдэхүйц]>12 & <[наалинхай]>12 & <[наахнуур]>12 & <[намс]>12 & <[олгой]>12 & <[орчуулга]>12 & <[самдан]>12 & <[сүмбэр]>12 & <[солир]>12 & <[сормуус]>12 & <[сэжүүр]>12 & <[сэржмядаг]>12 & <[сэхээтэн]>12 & <[тавиун]>12 & <[тарга(н)]>12 & <[татанхай]>12 & <[татлага]>12 & <[түмпэн]>12 & <[тоонот]>12 & <[тохуу]>12 & <[тэнгэрлэг]>12 & <[тэнэмэл]>12 & <[тэрэгт]>12 & <[хаалгач]>12 & <[хавцал]>12 & <[хайрлалгүй]>12 & <[хариулт]>12 & <[хатуужил]>12 & <[хомхой]>12 & <[хонхор]>12 & <[хоргол]>12 & <[хорчи]>12 & <[хохирол]>12 & <[хоч]>12 & <[хуурмаг]>12 & <[хэлтгий]>12 & <[хэлэлцээр]>12 & <[хэргэм]>12 & <[хэрэгсэл]>12 & <[хянуур]>12 & <[цөгц]>12 & <[цэг]>12 & <[цэрэн]>12 & <[цэц]>12 & <[чанд]>12 & <[чөдөр]>12 & <[чилгэр]>12 & <[шавхруу]>12 & <[шаламгай]>12 & <[шаналал]>12 & <[шандас(ан)]>12 & <[шарнууд]>12 & <[шүр(эн)]>12 & <[шидэт]>12 & <[шийдэм]>12 & <[ширэнгэ]>12 & <[ширээт]>12 & <[шунахай]>12 & <[шуурхай]>12 & <[эвлэл]>12 & <[эмэг]>12 & <[энхрийлэл]>12 & <[яргай]>12 & <[авхай]>11 & <[айлтгүй]>11 & <[ал]>11 & <[алдрай]>11 & <[алцгар]>11 & <[аравдугаар]>11 & <[арваадхан]>11 & <[ашдын]>11 & <[багц]>11 & <[бадай]>11 & <[бадрангуй]>11 & <[байцаалт]>11 & <[барагдашгүй]>11 & <[баргар]>11 & <[боржин]>11 & <[бузгай]>11 & <[вандан]>11 & <[гарам]>11 & <[гүнж]>11 & <[гижиг]>11 & <[гилбэр]>11 & <[гуд]>11 & <[гэдэсний]>11 & <[гялбам]>11 & <[даалгавар]>11 & <[дажин]>11 & <[дамчаа]>11 & <[дараахь]>11 & <[довцог]>11 & <[дуганч]>11 & <[дууч]>11 & <[жүжигчин]>11 & <[жинс]>11 & <[үзэм]>11 & <[үрэл]>11 & <[үтэр]>11 & <[өргөл]>11 & <[өргөмөл]>11 & <[заавар]>11 & <[зайран]>11 & <[зүсэм]>11 & <[зууш]>11 & <[зэврүүн]>11 & <[калибр]>11 & <[лагс]>11 & <[лянхуа]>11 & <[медаль]>11 & <[наадамчин]>11 & <[наанги]>11 & <[найраглал]>11 & <[найрал]>11 & <[нанжин]>11 & <[норм]>11 & <[овжин]>11 & <[олдошгүй]>11 & <[олом]>11 & <[ором]>11 & <[оршил]>11 & <[пээ]>11 & <[салбар]>11 & <[санитар]>11 & <[сахиул]>11 & <[сүүмгэр]>11 & <[судал]>11 & <[сэвс]>11 & <[сэрвээ(н)]>11 & <[сэтгүүл]>11 & <[талархал]>11 & <[танхи]>11 & <[тортог]>11 & <[турьхан]>11 & <[тусгал]>11 & <[уйгагүй]>11 & <[унгас(ан)]>11 & <[ундуй]>11 & <[уншигчдын]>11 & <[уурандаа]>11 & <[уут]>11 & <[хавтас]>11 & <[хамхуул]>11 & <[харчуул]>11 & <[хөтөч]>11 & <[хөшүүн]>11 & <[холтос (холтсон)]>11 & <[холуур]>11 & <[хотгор]>11 & <[хувраг]>11 & <[хэмээвээс]>11 & <[хэнз]>11 & <[хянамгай]>11 & <[цам]>11 & <[цар]>11 & <[цээл]>11 & <[чавга]>11 & <[чүдэнзний]>11 & <[шүүлт]>11 & <[шор]>11 & <[шорвог]>11 & <[шохой]>11 & <[эвдэрхий]>11 & <[эзэнтэн]>11 & <[эмээлт]>11 & <[эсэргүүцэл]>11 & <[эхчүүд]>11 & <[явцуу]>11 & <[ялагдал]>11 & <[аагим]>10 & <[авааль]>10 & <[автобус]>10 & <[**адсага]>10 & <[**Айлагүл]>10 & <[ангаахай]>10 & <[ангал]>10 & <[багалзуур]>10 & <[багацуул]>10 & <[байран]>10 & <[байц]>10 & <[балархай]>10 & <[балчирхан]>10 & <[барил]>10 & <[баталгаа]>10 & <[бахь]>10 & <[бүүдгэр]>10 & <[бөг]>10 & <[бөгөөс]>10 & <[бичлэг]>10 & <[боодол]>10 & <[боолт]>10 & <[будант]>10 & <[булигаар(ан)]>10 & <[булт]>10 & <[буниа]>10 & <[бэлтрэг]>10 & <[бээлий]>10 & <[бяц]>10 & <[гавж]>10 & <[гавъяат]>10 & <[гайхам]>10 & <[галч]>10 & <[гийчид]>10 & <[голцуу]>10 & <[грек]>10 & <[давирхай]>10 & <[дүрлэгэр]>10 & <[доёд]>10 & <[дориун]>10 & <[жанрайсэг]>10 & <[үдэшлэг]>10 & <[үзэгчдийн]>10 & <[үзэгчид]>10 & <[өөдрөг]>10 & <[өлгийн]>10 & <[өмгөр]>10 & <[өстөн]>10 & <[өтөл]>10 & <[зайдуухан]>10 & <[зана]>10 & <[захирангуй]>10 & <[зовиур]>10 & <[зугуухан]>10 & <[зэмлэл]>10 & <[идэмхий]>10 & <[индэр]>10 & <[исгэлэн]>10 & <[ланжуу]>10 & <[мангуу]>10 & <[мөхөс]>10 & <[наадамчид]>10 & <[нанчид]>10 & <[ноолуур(ан)]>10 & <[нэмэлт]>10 & <[нялхас]>10 & <[пор]>10 & <[саглагар]>10 & <[сампин]>10 & <[сөөм]>10 & <[сөл]>10 & <[сондуул]>10 & <[сосор]>10 & <[спорт]>10 & <[суртахуун]>10 & <[сэтгэлчлэн]>10 & <[сэтэрхий]>10 & <[танайхан]>10 & <[тасаг]>10 & <[тахир]>10 & <[ташуу]>10 & <[түн]>10 & <[товчхон]>10 & <[толгойт]>10 & <[тууз]>10 & <[удирдлага]>10 & <[ундны]>10 & <[ухаантан]>10 & <[хайгуул]>10 & <[халамцуу]>10 & <[хамниган]>10 & <[хандлага]>10 & <[харгуй]>10 & <[хатингар]>10 & <[хөгжүүн]>10 & <[хөхөмдөг]>10 & <[хийсвэр]>10 & <[хомс]>10 & <[хоригдол]>10 & <[хууз]>10 & <[хэвлэл]>10 & <[хэлц]>10 & <[хэнхдэг]>10 & <[хэрсүү]>10 & <[хэцүүхэн]>10 & <[хээл]>10 & <[цааз]>10 & <[цавчим]>10 & <[цагаахан]>10 & <[цагаачин]>10 & <[цоморлиг]>10 & <[цуврал]>10 & <[цэвээн]>10 & <[чамин]>10 & <[чандруу]>10 & <[чинжүү]>10 & <[шазуур]>10 & <[шарил]>10 & <[шөвөг]>10 & <[шуудуу]>10 & <[эдлэл]>10 & <[энгүүн]>10 & <[энгэсэг]>10 & <[эрдэнэс]>10 & <[ээрэм]>10 & <[юугаан]>10 & <[ядрал]>10 & <[ялдамхан]>10 & <[янхан]>10 & <[янхир]>10 & <[агар]>9 & <[амгай]>9 & <[**амирлангуй]>9 & <[аранжин]>9 & <[аргаль]>9 & <[аргамаг]>9 & <[аргил]>9 & <[ашгийн]>9 & <[байгуулалт]>9 & <[балжид]>9 & <[банзал]>9 & <[бүгээн]>9 & <[бүлтгэр]>9 & <[бүлээхэн]>9 & <[бүхээг]>9 & <[бишгүүр]>9 & <[борог]>9 & <[бурантаг]>9 & <[бутархай]>9 & <[гавал]>9 & <[гавар]>9 & <[галбын]>9 & <[гаруйхан]>9 & <[гарц]>9 & <[голио]>9 & <[градус]>9 & <[гэлэн(г)]>9 & <[гээл]>9 & <[гярхай]>9 & <[давчуу]>9 & <[дараахан]>9 & <[даргар]>9 & <[домбо(н)]>9 & <[доной]>9 & <[дурсамж]>9 & <[дутагдал]>9 & <[дуут]>9 & <[дэмжлэг]>9 & <[жамсран]>9 & <[жанцан]>9 & <[жасрай]>9 & <[жөтөө]>9 & <[жирс]>9 & <[жирэмсэн]>9 & <[жонон]>9 & <[жулдрай]>9 & <[үлдээлгүй]>9 & <[үргэлжлэл]>9 & <[өвчүү(н)]>9 & <[өөгүй]>9 & <[өнгөрмөгц]>9 & <[өрмөг]>9 & <[заваан]>9 & <[засвар]>9 & <[засуул]>9 & <[зүүлт]>9 & <[зохиомол]>9 & <[зуузай]>9 & <[ивээлт]>9 & <[лантуу]>9 & <[лүг]>9 & <[луухаан]>9 & <[майга]>9 & <[мангас]>9 & <[мангуд]>9 & <[мишээл]>9 & <[мулгуу]>9 & <[мэгзэм]>9 & <[мянгат]>9 & <[найдлага]>9 & <[нүүдэлчид]>9 & <[нөхөөс(өн)]>9 & <[нилээн]>9 & <[ноорхой]>9 & <[нэвтэрхий]>9 & <[нэрс]>9 & <[отго]>9 & <[пол]>9 & <[пунцаг]>9 & <[санаачилга]>9 & <[сахил]>9 & <[сүлдэт]>9 & <[сүлжмэл]>9 & <[сүсэгтэн]>9 & <[сиймхий]>9 & <[соёмбо]>9 & <[сонгууль]>9 & <[сурмаа]>9 & <[сэвсгэр]>9 & <[сэгсгэр]>9 & <[тааруу]>9 & <[тавтайяа]>9 & <[танар]>9 & <[тарчиг]>9 & <[тасхийм]>9 & <[түүс]>9 & <[төсөл]>9 & <[тогтоол]>9 & <[толигор]>9 & <[тоотойхон]>9 & <[торх]>9 & <[тракторч]>9 & <[тум]>9 & <[тэвш]>9 & <[тэрүүхэн]>9 & <[тээвэр]>9 & <[уржнан(г)]>9 & <[уршиг]>9 & <[утаат]>9 & <[халдун]>9 & <[харанга]>9 & <[харз]>9 & <[хүлээлт]>9 & <[хүчтэн]>9 & <[хөвчин]>9 & <[хөсрий]>9 & <[хойшдын]>9 & <[холбогдол]>9 & <[хоншоор]>9 & <[хорол]>9 & <[худалч]>9 & <[хундан]>9 & <[хэрчим]>9 & <[хэрэгтэн]>9 & <[хялгана]>9 & <[цайдам]>9 & <[цүл]>9 & <[цөхрөл]>9 & <[цуурхал]>9 & <[чанад]>9 & <[чандмань]>9 & <[чархи]>9 & <[чөргөр]>9 & <[чогдог]>9 & <[чуулган]>9 & <[шад]>9 & <[шалба]>9 & <[шилбүүр]>9 & <[шин]>9 & <[шулмас]>9 & <[шушмаа]>9 & <[эвлэгхэн]>9 & <[энэрэл]>9 & <[энэрэнгүй]>9 & <[эрэгчин]>9 & <[янаглал]>9 & <[ярс]>9 & <[ааль]>8 & <[агч]>8 & <[адал]>8 & <[айлчин]>8 & <[академийн]>8 & <[академич]>8 & <[андашгүй]>8 & <[анхилам]>8 & <[арз]>8 & <[бааюу]>8 & <[байхуу]>8 & <[барагшин]>8 & <[барзгар]>8 & <[бөмбөр]>8 & <[бичмэл]>8 & <[большевик]>8 & <[буйл]>8 & <[бул]>8 & <[булаам]>8 & <[буудай]>8 & <[буянтан]>8 & <[бэлбэсэн]>8 & <[бяслаг]>8 & <[ванлий]>8 & <[ганзага]>8 & <[ганцхүү]>8 & <[гүехэн]>8 & <[гүнсэн]>8 & <[гоймон]>8 & <[гувчуур]>8 & <[даамай]>8 & <[дав]>8 & <[дагавар]>8 & <[дагуул]>8 & <[дадлага]>8 & <[даралт]>8 & <[дүйнгэ]>8 & <[дөш]>8 & <[дог]>8 & <[дорлиг]>8 & <[доромжлол]>8 & <[дугариг]>8 & <[дугуйт]>8 & <[дуртайяа]>8 & <[дэнзэн]>8 & <[жингэр]>8 & <[жирэв]>8 & <[үзэшгүй]>8 & <[үйлдэл]>8 & <[үрчлээс]>8 & <[үхэрчин]>8 & <[өвгөжөөр]>8 & <[өгсүүр]>8 & <[өмсгөл]>8 & <[өчил]>8 & <[өшөөт]>8 & <[ёндон]>8 & <[ёотон]>8 & <[заадас(ан)]>8 & <[залбирал]>8 & <[заналт]>8 & <[зарга]>8 & <[зүдүү]>8 & <[зүйр]>8 & <[зүлэг]>8 & <[зүхэл]>8 & <[зундуй]>8 & <[зэрвэс]>8 & <[ичимтгий]>8 & <[ишт]>8 & <[костюм]>8 & <[лужир]>8 & <[лха]>8 & <[мартагдашгүй]>8 & <[мөлгөр]>8 & <[мяндас(ан)]>8 & <[навтас]>8 & <[налархай]>8 & <[нангиад]>8 & <[нацаг]>8 & <[нүгэлтэн]>8 & <[нөөц]>8 & <[овгор]>8 & <[овон]>8 & <[ойлголт]>8 & <[офицер]>8 & <[пийсүү]>8 & <[пянз]>8 & <[сагсуу]>8 & <[салалгүй]>8 & <[санги]>8 & <[сүржин]>8 & <[сондор]>8 & <[стандарт]>8 & <[сурал]>8 & <[сургамж]>8 & <[сурталтан]>8 & <[сэрвэн]>8 & <[сэрэл]>8 & <[сэт]>8 & <[тааваар]>8 & <[тавьт]>8 & <[түүнчлэн]>8 & <[түмэнтээ]>8 & <[түнжин]>8 & <[тооллого]>8 & <[тохом]>8 & <[туж]>8 & <[тулам]>8 & <[тунамал]>8 & <[туучий]>8 & <[тухтайхан]>8 & <[урамгүйхэн]>8 & <[урдхан]>8 & <[уургач]>8 & <[уурс]>8 & <[уучлал]>8 & <[ухамсар]>8 & <[ухархай]>8 & <[хайя]>8 & <[хантааз]>8 & <[харам]>8 & <[харчууд]>8 & <[хат]>8 & <[хатгуур]>8 & <[хүндхэн]>8 & <[хүндэтгэл]>8 & <[хөрзөн]>8 & <[хийц]>8 & <[холбоос]>8 & <[хонгирад]>8 & <[хуваарь]>8 & <[хумс(ан)]>8 & <[хуучивтар]>8 & <[хэмхэрхий]>8 & <[хялбархан]>8 & <[хярвас]>8 & <[цагаантан]>8 & <[цоожны]>8 & <[цув]>8 & <[цугларагсад]>8 & <[цухас]>8 & <[чадмаг]>8 & <[чимх]>8 & <[чирэгдэл]>8 & <[шавхай]>8 & <[шалмаг]>8 & <[эвхмэл]>8 & <[эз]>8 & <[эзэнт]>8 & <[элэнц]>8 & <[эргэл]>8 & <[эхлэл]>8 & <[явуут]>8 & <[ядуус]>8 & <[янгууч]>8 & <[аажаа]>7 & <[автомат]>7 & <[авъяас]>7 & <[адууч]>7 & <[ажаамуу]>7 & <[аймхай]>7 & <[алжаал]>7 & <[андгай]>7 & <[ануухан]>7 & <[атаархал]>7 & <[ахас]>7 & <[аялгуут]>7 & <[бааз]>7 & <[бадриун]>7 & <[барианы]>7 & <[бариулт]>7 & <[барцад]>7 & <[бахим]>7 & <[бүтээлэг]>7 & <[бөмбөрцөг]>7 & <[болгар]>7 & <[боохой]>7 & <[бослого]>7 & <[будлиан]>7 & <[буулгүй]>7 & <[бээс]>7 & <[гажуу]>7 & <[галбир]>7 & <[гацуур]>7 & <[гүүш]>7 & <[гүрэмч]>7 & <[гозон]>7 & <[голцуухан]>7 & <[гонзгой]>7 & <[готов]>7 & <[гуанз]>7 & <[гуйлт]>7 & <[гэмшил]>7 & <[даалуу]>7 & <[даатгал]>7 & <[давшгүй]>7 & <[дайр]>7 & <[далбагар]>7 & <[данган]>7 & <[данх(ан)]>7 & <[даруйхан]>7 & <[дундаж]>7 & <[дуурь]>7 & <[дэлт]>7 & <[дэчин]>7 & <[жан(г)]>7 & <[жаргалант]>7 & <[жигшил]>7 & <[жимэр]>7 & <[жинчин]>7 & <[үйлчилгээ]>7 & <[үйс(эн)]>7 & <[үлдэц]>7 & <[үнхэлцэг]>7 & <[үргэлжид]>7 & <[үрүү]>7 & <[үхдэл]>7 & <[өт(өн)]>7 & <[завдал]>7 & <[загал]>7 & <[загвар]>7 & <[зальхай]>7 & <[зарчим]>7 & <[зөгий]>7 & <[зөнгөөр]>7 & <[зожиг]>7 & <[зурмал]>7 & <[зэгэл]>7 & <[ирэгсэд]>7 & <[коммунист]>7 & <[концерт]>7 & <[лекц]>7 & <[лоовууз]>7 & <[лоозон]>7 & <[луучин]>7 & <[лэнтгэр]>7 & <[маа]>7 & <[магнаг]>7 & <[мангина]>7 & <[маузер]>7 & <[махбод]>7 & <[махир]>7 & <[мий]>7 & <[молор]>7 & <[музей]>7 & <[муна]>7 & <[мэдрэмж]>7 & <[мэдэгдэм]>7 & <[мэр]>7 & <[наргиа]>7 & <[нөж]>7 & <[нөхөрлөл]>7 & <[нөхөрсөг]>7 & <[нимгэхэн]>7 & <[нов]>7 & <[нэл]>7 & <[одот]>7 & <[онь]>7 & <[оруулалт]>7 & <[орчлонт]>7 & <[пүл]>7 & <[пис]>7 & <[рок]>7 & <[саам]>7 & <[санчиг]>7 & <[сарампай]>7 & <[секунд]>7 & <[симфони]>7 & <[суварга(н)]>7 & <[сувдаг]>7 & <[судалгааны]>7 & <[сумангийн]>7 & <[сурамгай]>7 & <[суунаг]>7 & <[сууцны]>7 & <[сэлүүр]>7 & <[сэмэрхий]>7 & <[сэтгэхүй]>7 & <[таатайхан]>7 & <[тавхар]>7 & <[тайхар]>7 & <[тахал]>7 & <[түгдгэр]>7 & <[түшээт]>7 & <[тий]>7 & <[товон]>7 & <[тогтолцоо]>7 & <[тойром]>7 & <[томчууд]>7 & <[томчуул]>7 & <[тоорой]>7 & <[тотго]>7 & <[тохь]>7 & <[туйл]>7 & <[тулгар]>7 & <[тунсаа]>7 & <[тэнь]>7 & <[тэнэгхэн]>7 & <[ув]>7 & <[угсаатан]>7 & <[уналга]>7 & <[урай]>7 & <[урианхай]>7 & <[уужуухан]>7 & <[ууцны]>7 & <[уцаар]>7 & <[халгай]>7 & <[халиу(н)]>7 & <[халхавч]>7 & <[хальс]>7 & <[хамжлага]>7 & <[хангир]>7 & <[ханз]>7 & <[хатир]>7 & <[хүүдий]>7 & <[хүзүүт]>7 & <[хүчир]>7 & <[хөгжилт]>7 & <[хөөрцөг]>7 & <[хөндийхөн]>7 & <[хөнөөл]>7 & <[хөтөлбөр]>7 & <[хиур]>7 & <[хойлог]>7 & <[хондлой]>7 & <[хотынхон]>7 & <[хунгар]>7 & <[хурмаст]>7 & <[хуудуу]>7 & <[хуушуур]>7 & <[хучлага]>7 & <[хуш]>7 & <[хэвлий]>7 & <[хэдүүл]>7 & <[цагаач]>7 & <[цайм]>7 & <[цемент]>7 & <[цүдгэр]>7 & <[цөс]>7 & <[цөхрөнгөө]>7 & <[цомхон]>7 & <[цутгалан]>7 & <[цутгамал]>7 & <[чантуу]>7 & <[чемодан]>7 & <[чойр]>7 & <[шаант]>7 & <[шавилхан]>7 & <[шагшуурга]>7 & <[шүтлэг]>7 & <[шийд]>7 & <[шилбэ]>7 & <[шинель]>7 & <[шинэтгэл]>7 & <[ширмэл]>7 & <[шувуухай]>7 & <[шуналт]>7 & <[эгдүү]>7 & <[эе]>7 & <[эмгэнэл]>7 & <[эндэгдэл]>7 & <[эргэнэг]>7 & <[эрчим]>7 & <[эрчимт]>7 & <[яндар]>7 & <[аажимхан]>6 & <[авхаалж]>6 & <[агент]>6 & <[агтач]>6 & <[ажилч]>6 & <[азай]>6 & <[академи]>6 & <[аллага]>6 & <[алсхан]>6 & <[амарлингуй]>6 & <[амлалт]>6 & <[амттайхан]>6 & <[амьсгалт]>6 & <[ана]>6 & <[аппарат]>6 & <[аравхан]>6 & <[атаат]>6 & <[баавай]>6 & <[байдас]>6 & <[балмад]>6 & <[бандан]>6 & <[бахиал]>6 & <[бүлх]>6 & <[бодвоос]>6 & <[болохуйц]>6 & <[боомт]>6 & <[боргил]>6 & <[боргоцой]>6 & <[бошинз]>6 & <[бувар]>6 & <[бум]>6 & <[бэгтэр]>6 & <[бэлчир]>6 & <[гандмал]>6 & <[гаслал]>6 & <[гүдгэр]>6 & <[гүдэсхэн]>6 & <[гишгүүр]>6 & <[годил]>6 & <[горь]>6 & <[гуалиг]>6 & <[гуанзны]>6 & <[гутрал]>6 & <[гууль (гуулин)]>6 & <[дарвуулт]>6 & <[дарлал]>6 & <[до]>6 & <[догширсон]>6 & <[дорвилог]>6 & <[дутмаг]>6 & <[дуулалт]>6 & <[дэнчин]>6 & <[дээрхийн]>6 & <[е]>6 & <[жаалхан]>6 & <[жас]>6 & <[жүнз]>6 & <[жоотгонуур]>6 & <[жуулчин]>6 & <[үүсгэл]>6 & <[үзүүлэлт]>6 & <[үйтэн(г)]>6 & <[үлбэгэр]>6 & <[үлэмжхэн]>6 & <[үртэс(эн)]>6 & <[үхэшгүй]>6 & <[өм]>6 & <[өрнүүн]>6 & <[өс]>6 & <[өсвөр]>6 & <[залгамж]>6 & <[замчин]>6 & <[зомгол]>6 & <[зоргол]>6 & <[зурам]>6 & <[зурвасхан]>6 & <[зуут]>6 & <[зэгс(эн)]>6 & <[зэм]>6 & <[зэмлэнгүй]>6 & <[илрэл]>6 & <[ихт]>6 & <[капитал]>6 & <[клуб]>6 & <[компани]>6 & <[лаг]>6 & <[лагерь]>6 & <[лангуу]>6 & <[луг]>6 & <[лууль]>6 & <[луус]>6 & <[майдар]>6 & <[мангал]>6 & <[мангар]>6 & <[марташгүй]>6 & <[марш]>6 & <[мөгөөрс]>6 & <[мөөр]>6 & <[мөргөлчид]>6 & <[мич(ин)]>6 & <[монос]>6 & <[монхор]>6 & <[морьт]>6 & <[мэнэн]>6 & <[наамал]>6 & <[намуу]>6 & <[нөр(өн)]>6 & <[нийтлэл]>6 & <[нойт]>6 & <[номер]>6 & <[номлол]>6 & <[номун]>6 & <[нууцгай]>6 & <[нэгт]>6 & <[нэхэл]>6 & <[нялцгай]>6 & <[нямба]>6 & <[ололт]>6 & <[оромж]>6 & <[орсгой]>6 & <[пур]>6 & <[пуужин(г)]>6 & <[саальчин]>6 & <[салшгүй]>6 & <[самбай]>6 & <[санхүү]>6 & <[саявтар]>6 & <[сүүж]>6 & <[сүүлт]>6 & <[сөд]>6 & <[сөөхий]>6 & <[спирт]>6 & <[сурвалж]>6 & <[сурмаг]>6 & <[сэвшээ]>6 & <[сэмээрхэн]>6 & <[тавьц]>6 & <[тагнай]>6 & <[тах]>6 & <[тахилга]>6 & <[техникум]>6 & <[түүр]>6 & <[түйтгэр]>6 & <[түрий]>6 & <[төд]>6 & <[товгор]>6 & <[тогтнол]>6 & <[толбот]>6 & <[тольт]>6 & <[томуу]>6 & <[тоншуул]>6 & <[туруу]>6 & <[тусал]>6 & <[тэвэр]>6 & <[тэрүүгээр]>6 & <[тэсэхүйеэ]>6 & <[тэхий]>6 & <[удамт]>6 & <[улааныхан]>6 & <[улцгар]>6 & <[унжуу]>6 & <[уншигчид]>6 & <[уншлага]>6 & <[ургалч]>6 & <[усгал]>6 & <[усчин]>6 & <[уужимхан]>6 & <[уурхайчин]>6 & <[учралт]>6 & <[физик]>6 & <[хазгар]>6 & <[хайрлалтай]>6 & <[халуухан]>6 & <[халцгай]>6 & <[хамгаалалт]>6 & <[хамсаатан]>6 & <[хамх]>6 & <[хүлээлгүй]>6 & <[хүмүүжил]>6 & <[хүнлэг]>6 & <[хүрэвтэр]>6 & <[хөлчүү]>6 & <[хөнгөмсөг]>6 & <[хөнгөхөн]>6 & <[хөхүүр]>6 & <[хиам]>6 & <[хив]>6 & <[хожгор]>6 & <[хойхно]>6 & <[хомсхон]>6 & <[хонгоны]>6 & <[хорлол]>6 & <[хошуут]>6 & <[хувирал]>6 & <[хужаа]>6 & <[хуйв]>6 & <[хуурга]>6 & <[хэмжээт]>6 & <[хэнхэг]>6 & <[хэрзгэр]>6 & <[хялгас(ан)]>6 & <[хяналт]>6 & <[цагаагч(ин)]>6 & <[цайллага]>6 & <[царам]>6 & <[цөвүүн]>6 & <[цомбон]>6 & <[цуст]>6 & <[цэвэрч]>6 & <[цэдэв]>6 & <[цээ]>6 & <[чад]>6 & <[чангахан]>6 & <[чандага(н)]>6 & <[чиргүүл]>6 & <[чойжин]>6 & <[чойнхор]>6 & <[шаарий]>6 & <[шанх(ан)]>6 & <[шилүүс(эн)]>6 & <[шилмүүст]>6 & <[шилмэл]>6 & <[шургуулга]>6 & <[эерэг]>6 & <[элсэрхэг]>6 & <[энүүний]>6 & <[энхэл]>6 & <[энэрэлт]>6 & <[энэтээ]>6 & <[эршүүд]>6 & <[ээвэр]>6 & <[ээзгий]>6 & <[ээл]>6 & <[ээлжит]>6 & <[ээлт]>6 & <[юань]>6 & <[ялихгүй]>6 & <[ямба]>6 & <[адар]>5 & <[адгуу]>5 & <[айзам]>5 & <[алдуул]>5 & <[амуй]>5 & <[амьдай]>5 & <[аниастай]>5 & <[аньсага]>5 & <[ардчилал]>5 & <[асгат]>5 & <[асман]>5 & <[асралт]>5 & <[асуулгүй]>5 & <[ахиц]>5 & <[ачлага]>5 & <[ашид]>5 & <[аялал]>5 & <[баарин]>5 & <[байгал]>5 & <[балтгар]>5 & <[бандгар]>5 & <[банзрагч]>5 & <[барамсай]>5 & <[баримтлал]>5 & <[бахдам]>5 & <[бүслүүр]>5 & <[бүтэц]>5 & <[бөмбөгөр]>5 & <[бөс]>5 & <[биерхүү]>5 & <[билгүүн]>5 & <[билиг]>5 & <[билчээр]>5 & <[бишид]>5 & <[бондгор]>5 & <[боргио]>5 & <[боржигин]>5 & <[бугуй]>5 & <[булцгар]>5 & <[буртаг]>5 & <[бууршгүй]>5 & <[бууч]>5 & <[бэлхүүс]>5 & <[бэлэвсэн]>5 & <[бэртэгчин]>5 & <[гагц]>5 & <[гадар]>5 & <[гаслант]>5 & <[гачигдал]>5 & <[гилжгий]>5 & <[гимнастик]>5 & <[гомдонгуй]>5 & <[гонсгор]>5 & <[гранат]>5 & <[гур]>5 & <[гэмтэл]>5 & <[гяндангийн]>5 & <[даамал]>5 & <[давхиа(н)]>5 & <[дайз]>5 & <[дайралт]>5 & <[дамнуурга]>5 & <[дангар]>5 & <[дарамт]>5 & <[даргай]>5 & <[дүмбэ]>5 & <[дөр]>5 & <[дом]>5 & <[дорхи]>5 & <[дош]>5 & <[дугтуй]>5 & <[дунгуй]>5 & <[дунджаар]>5 & <[дууриал]>5 & <[дуусашгүй]>5 & <[дэгтий]>5 & <[дэлгэц]>5 & <[дэргэр]>5 & <[жаалууд]>5 & <[жаргалт]>5 & <[жир]>5 & <[жор]>5 & <[жууз]>5 & <[үндэслэл]>5 & <[үнэлэлт]>5 & <[үст]>5 & <[үхээнц]>5 & <[өгөөж]>5 & <[өглөгч]>5 & <[өнгөц]>5 & <[өрөвчхөн]>5 & <[өсөлт]>5 & <[өшөөтөн]>5 & <[ёоз]>5 & <[завьж]>5 & <[зандрангуй]>5 & <[засмал]>5 & <[зөвлөгөө]>5 & <[зөөхий]>5 & <[зиндаа]>5 & <[зогдор]>5 & <[золбоот]>5 & <[зорилт]>5 & <[зохиомж]>5 & <[идэшний]>5 & <[иж]>5 & <[илчит]>5 & <[инээдэмт]>5 & <[иргэншил]>5 & <[ирүүл]>5 & <[ис]>5 & <[испани]>5 & <[итали]>5 & <[коммунизм]>5 & <[контор]>5 & <[лавтайяа]>5 & <[лүд]>5 & <[лимбэ]>5 & <[лооль]>5 & <[маадгар]>5 & <[маарамба]>5 & <[малтмал]>5 & <[ман]>5 & <[мангир]>5 & <[матигар]>5 & <[металл]>5 & <[мөлт]>5 & <[муйхар]>5 & <[мутар]>5 & <[мэдрэхүй]>5 & <[мэнгэ]>5 & <[мэнгэт]>5 & <[навс]>5 & <[найрамдуу]>5 & <[налуу]>5 & <[намжил]>5 & <[намжир]>5 & <[нахиа(н)]>5 & <[нахис]>5 & <[нахиу]>5 & <[нүдэт]>5 & <[нигүүлсэнгүй]>5 & <[нижгээд]>5 & <[нир]>5 & <[ноёнтон]>5 & <[номой]>5 & <[номч]>5 & <[нот]>5 & <[нуд]>5 & <[нурам]>5 & <[нэрэлхүү]>5 & <[нярай]>5 & <[одончуу]>5 & <[оёдол]>5 & <[оёос]>5 & <[ойворгон]>5 & <[олонтоо]>5 & <[оргилуун]>5 & <[оронч]>5 & <[пагдгар]>5 & <[панзчин]>5 & <[паспорт]>5 & <[пүд]>5 & <[пүүсүү(н)]>5 & <[пиг]>5 & <[пийшин(г)]>5 & <[пролетари]>5 & <[пэрлээ]>5 & <[рапорт]>5 & <[редактор]>5 & <[рэгзэн]>5 & <[сагсгар]>5 & <[самуурай]>5 & <[санаатан]>5 & <[сүжиг]>5 & <[сүүлч]>5 & <[систем]>5 & <[соёлт]>5 & <[солио]>5 & <[сондгой]>5 & <[сох]>5 & <[судасны]>5 & <[сэхүүн]>5 & <[таамаглал]>5 & <[тамирчид]>5 & <[танигдашгүй]>5 & <[тарвагачин]>5 & <[тарни]>5 & <[тасалбар]>5 & <[тахим]>5 & <[тачаангуй]>5 & <[театр]>5 & <[технологийн]>5 & <[түвэг]>5 & <[түлэнхий]>5 & <[түрийвч]>5 & <[төрөлт]>5 & <[товруу]>5 & <[товруут]>5 & <[тоононы]>5 & <[тотгор]>5 & <[туйпуу(н)]>5 & <[тунгалагхан]>5 & <[турхан]>5 & <[туяхан]>5 & <[тэжээмэл]>5 & <[тэрүүн]>5 & <[тэрэм]>5 & <[тэсрэлт]>5 & <[улаалзгана]>5 & <[умгар]>5 & <[утлага]>5 & <[ухаарал]>5 & <[ухуулга]>5 & <[уцаарлангуй]>5 & <[фашист]>5 & <[хаантан]>5 & <[хайлмаг]>5 & <[хайрс]>5 & <[халхгар]>5 & <[хамуу(н)]>5 & <[харамж]>5 & <[харамсал]>5 & <[харгислал]>5 & <[хардлага]>5 & <[хүлцэнгүй]>5 & <[хүртээл]>5 & <[хөдлөл]>5 & <[хөмхий]>5 & <[хөндүүр]>5 & <[хөнхөр]>5 & <[хөхүүл]>5 & <[хижиг]>5 & <[хилэнц]>5 & <[хоёрдахь]>5 & <[холбоот]>5 & <[хом]>5 & <[хонго]>5 & <[хоосоор]>5 & <[хорхог]>5 & <[хоцрогсод]>5 & <[хош]>5 & <[хуа]>5 & <[хусуур]>5 & <[хуульч]>5 & <[хуучир]>5 & <[хэдэр]>5 & <[хэмжүүр]>5 & <[хэрмэл]>5 & <[хэрэгцээний]>5 & <[хээвнэг]>5 & <[хязгаарлашгүй]>5 & <[хярс]>5 & <[хясал]>5 & <[цаатан]>5 & <[цавчаал]>5 & <[цадиг]>5 & <[царайт]>5 & <[цардмал]>5 & <[царцуу]>5 & <[цахлай]>5 & <[цацал]>5 & <[центнер]>5 & <[цүү]>5 & <[цүндгэр]>5 & <[цүнхээл]>5 & <[цөөвтөр]>5 & <[цоглог]>5 & <[цулбуур]>5 & <[цэврүү]>5 & <[цэгц]>5 & <[цэлдэн]>5 & <[цээрлэл]>5 & <[чаа]>5 & <[чавх]>5 & <[чавхдас]>5 & <[чадалтан]>5 & <[чангал]>5 & <[чацархаг]>5 & <[чивэлт]>5 & <[чигчий]>5 & <[чимид]>5 & <[чингэлэг]>5 & <[шаар]>5 & <[шавьж]>5 & <[шаг]>5 & <[шаравтар]>5 & <[шастир]>5 & <[шахмал]>5 & <[шүүмжлэл]>5 & <[ши]>5 & <[шигүү(н)]>5 & <[шидтэн]>5 & <[шув]>5 & <[эелдэгхэн]>5 & <[электрон]>5 & <[энхэр]>5 & <[энээхэн]>5 & <[эргэлзэл]>5 & <[эрдүү]>5 & <[эрлийз]>5 & <[эртүүд]>5 & <[эртэч]>5 & <[эрчит]>5 & <[эсэргэн]>5 & <[эш]>5 & <[явалтай]>5 & <[ягаавтар]>5 & <[ягир]>5 & <[ядуухан]>5

REVWORD: энэ & рэт & гэн & иб & н}FA40+U{х & р}1540+U{ох & рээд & хи & ич & нахйас & ат & рах & разаг & диб & рамя & нйас & д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{б & лэгтэс & }FA40+U{}FA40+U{х & г}FA40+U{ & мот & }9E40+U{нм}9E40+U{ & нэх & р}9E40+U{}9E40+U{ & р}9E40+U{д}9E40+U{ & еиб & рэ & н}9E40+U{гв}9E40+U{ & логном & йанам & ре & наалу & уум & лут & хэ & уулаз & ээжа & с}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & р}FA40+U{б & ьла & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & ьром & агла & днэ & цнаг & ротод & тмах & слу & л}FA40+U{ & натьма & гац & ричу & лиж & раш & йоглот & р}9E40+U{дн}9E40+U{ & г}FA40+U{з & дэх}FA40+U{}FA40+U{х & рэг & }9E40+U{н}9E40+U{ш & шйох & эниш & р}9E40+U{м}9E40+U{т & гэрэз & ээрээд & тэнэг & нуураб & раг & х}9E40+U{х & агаб & ха & жа & ваа & нуулах & дэх & е}FA40+U{ & лаг & лижа & аград & йоро & нихо & лида & йауг & йарац & лат & лоох & нэм}FA40+U{т & рууз & таб & тлэгти & нэх}FA40+U{}FA40+U{х & л}9E40+U{х & йуб & нэх}FA40+U{б & гатун & рогнох & роб & мираз & р}FA40+U{ & дэт & шааграм & назнад & }FA40+U{}FA40+U{р & рэгнэт & маз & малу & гэрэц & лодоб & лог & нэн}FA40+U{ & хр}FA40+U{з & рээхэн}FA40+U{ & рэнхэ & лэх & аб & ээзэх & гя & агра & рэн & сан & сут & ладвя & онйох & йара & ряаб & нэтй}FA40+U{х & }FA40+U{}FA40+U{д & шам & шгаб & мал & шаац & лй}FA40+U{з & гу & соро & лэрэг & йимэд & йихр}9E40+U{}9E40+U{х & махуч & сат & нэрэцнадлаб & хна & лаграж & лйа & но & }FA40+U{}FA40+U{ли & варуг & род & нэзэ & сигнич & н}9E40+U{хв}9E40+U{з & ьма & галагнут & уулуч & р}9E40+U{х}9E40+U{н & тго & йигтиб & яас & лам & сэ & р}FA40+U{}FA40+U{н & ман & рас & м}9E40+U{ц & оод & н}FA40+U{г & ьхад & д}9E40+U{}9E40+U{ & дэ & лох & нинос & }FA40+U{}FA40+U{б & шйит & уюуб & жрод & ратааб & йагва & ууруб & }FA40+U{}FA40+U{хнйи & нах & нахааб & нахцнаг & дээд & йохон & тох & ихлас & р}FA40+U{}FA40+U{гээд & рэн}FA40+U{ & мон & лардьма & уутах & йухнарах & нишг}9E40+U{х & аиря & ихра & нахцяб & ладйаб & в}9E40+U{з & тнэгэн & нахааж & н}1540+U{он & н}FA40+U{}FA40+U{рл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & }9E40+U{гн}9E40+U{ & н}FA40+U{}FA40+U{д}FA40+U{б & н}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{з & }9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ & йихр}FA40+U{с & гэцэц & нахруб & нэгмэ & }9E40+U{гн}9E40+U{м & ьнох & хрэ & рээх & йахуум & рама & йолохнош & р}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{ & }FA40+U{}FA40+U{цэх & рэхнэц & няаб & оноч & аадаг & суб & надрух & йурад & андаг & р}9E40+U{м & ээтрэт & нуира & с}1540+U{ & ьлуугрус & йид}9E40+U{т & црух & роглод & н}FA40+U{}FA40+U{риш & рйо & ьнам & рйах & чмэ & нишам & шгару & ларууб & нэх}FA40+U{}FA40+U{ч}9E40+U{ & мэ & аяаах & }FA40+U{}FA40+U{хцгаг & суц & носоох & хуб & гэрэт & чгэ & ууря & нэгр}FA40+U{т & сацвух & жлэгр}FA40+U{ & рууднуд & руу & ра & йид}9E40+U{ & дээлэн & лээд & йохродот & зйан & ьнах & лэс}FA40+U{х & й}FA40+U{глйаб & вал & наз & нолвоз & в}9E40+U{т & датях & с}FA40+U{ & уушох & дгоб & чнаад & лоихоз & д}9E40+U{х}9E40+U{н & л}FA40+U{}FA40+U{рэ & ууда & н}9E40+U{}9E40+U{б & йолоох & оог & дижэд & рэх}FA40+U{ & раман & йадуулаз & гилраз & ихмат & сагах & ээмэт & йанат & лахуч & шоод & рахвад & ри & ууру & анаац & рэди & ратаабх}FA40+U{с & св}9E40+U{ & цуун & шээд & гэл}FA40+U{ш & рамах & йураг & нав & гижиж & агнач & }FA40+U{}FA40+U{либ & мэхрэ & хаз & ча & р}FA40+U{}FA40+U{ & нижнаж & нахяас & чоолож & масут & абмад & наалуд & р}FA40+U{т & нишйаб & дээни & равах & йидн}9E40+U{х & ва & нуз & дах & дг}FA40+U{б & члоихоз & линат & ртеп & н}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{х & за & лааж & йидэх & йизл}9E40+U{ & сл}9E40+U{х & хич & лаграш & налагма & рэд}FA40+U{}FA40+U{с & лй}FA40+U{ & рэгл}FA40+U{ & тгамя & нэлэб & сот & }FA40+U{}FA40+U{хэниш & мэдрэ & шаан & р}9E40+U{т & }9E40+U{гн}9E40+U{р}9E40+U{х & нахйиран & нйоро & чвйаб & аяут & уурун & ладач & }FA40+U{}FA40+U{хэнэ & лагсьма & жмэл}FA40+U{ & сагаз & }FA40+U{}FA40+U{хнйит & нэхгижиж & нэгрэм & н}9E40+U{хр}9E40+U{}9E40+U{х & аяугналя & нэгц}FA40+U{н & лэр}FA40+U{х & нахйатяа & р}9E40+U{в}9E40+U{ & р}FA40+U{д & дьром & нахлида & нимаг & л}9E40+U{в}9E40+U{ & ли & даан & руихац & дээлин & оогон & раваш & нээрэ & нишгод & лата & уутуд & наг & аграва & }FA40+U{}FA40+U{кег & р}FA40+U{с & йаг & рйон & гат & цогно & матут & е}FA40+U{}FA40+U{х & хрээд & хлян & йих}FA40+U{б & ьваш & нагвя & уудя & гарйа & налсра & хн}9E40+U{м & нэрээн & нйисцэ & игна & }FA40+U{}FA40+U{тиб & }1540+U{ог & р}9E40+U{дгич}9E40+U{ & вас & оот & ооврох & д}FA40+U{ш & няуб & }FA40+U{}FA40+U{хрэт & абмац & }FA40+U{}FA40+U{х}FA40+U{ & наазуз & лу}1540+U{ох & йив & нйишд}FA40+U{ & жээц & хрэб & нйигнимаг & гэдмэт & сла & латуг & жродгацан & мэс & зня & иднаб & лижи & лараас & ватямжнас & эн}FA40+U{ & рйан & шэд}FA40+U{ & атилол & мян & д}1540+U{он & лус & махаш & р}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & лас & гич & лэ & шрут & вила & надлаб & в}9E40+U{р}9E40+U{д & вэ & гэрсэ & лаш & виш & аградуш & уужах & тйох & жниш & над & ниж}FA40+U{мэт & н}FA40+U{}FA40+U{грэт & лээчих & мижох & рох & руун & нахрама & зйаб & онтод & црах & мижг}9E40+U{х & роод & н}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{ & гоц & нахуушуб & нэлэгсэз}FA40+U{ & шйи & н}FA40+U{}FA40+U{рэс & хлах & лээмэ & лабмаж & гэсвэз & гяух & нораб & ээрээн & йигсэ & ратаабнаалу & ьлагйаб & йэтлэг & липмад & аамйирад & нэхйэтгиж & рацах & }9E40+U{}9E40+U{х & тлаг & йугуд & йижи & дот & мадуу & дамха & лэгти & л}9E40+U{р}9E40+U{т & рйаб & руугоод & нохоодо & расах & налух & луюа & энэхниж & нэхдэх & рина & мэг & рохос & нэхмэс & гут & мижуу & гэрйич & нэтмэдрэ & йусйа & ратлах & ьлуух & йаруух & }FA40+U{}FA40+U{днэд & нааглихац & хнэ & радла & цн}9E40+U{тре & мадаан & нотйон & хэд & йил & ладух & разуб & нахрад & йихрэли & йаглам & нэн & л}FA40+U{}FA40+U{с & нахраяа & чван & нохмон & нохрйо & смэ & гэрдэг & расваз & йангам & ничлам & аяах & нээнчэх & н}9E40+U{}9E40+U{ц & срэ & рэб & рээг}FA40+U{}FA40+U{т & лууру & н}9E40+U{гт}9E40+U{ & агням & уутгос & г}9E40+U{рг}9E40+U{т & сату & рэхич & гэхриш & тла & аяа & р}FA40+U{}FA40+U{б & суулаз & дуироз & твэн & йагнах & раса & агуб & шгадаг & нижлод & руд & нэс & ровох & радва & даж & гэлэб & йагдаз & волвап & }FA40+U{}FA40+U{п & луурас & назлах & гомо & ладнас & }FA40+U{}FA40+U{хрэмйи & наигууш & наагя & руудаг & няъмаж & чо & дээгтэ & ладууса & се}FA40+U{ & д}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{х & г}9E40+U{см}9E40+U{х & н}9E40+U{лдн}9E40+U{х & }9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{ч & наачня & няа & ээдеиб & нуушаг & оонхрод & йам & нэгмин & ээврэх & рэгнэ & даажнад & ээн}FA40+U{ & нохдот & }FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & гох & шаа & ничвод & ласуд & рэглэд & нэлэгрэс & луз & йахнарут & туб & нахман & наслаг & м & нолчро & йирхнэ & мадраб & н}9E40+U{х}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{м & зло & лагсру & анах & йомрох & йингэлэ & йуха & уугляа & онигоб & ничн}9E40+U{ & гижли & лэг}FA40+U{н & рэмэн & нэхэнэ & нахйанам & йогом & руушат & члэ & д}FA40+U{ & нахйам & дуучлогном & дгэн & моолгот & йагсут & лангаш & нйигл}FA40+U{ш & аагуа & тмаруж & гэлл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & важэеим & жээдэм & сн}FA40+U{с & нишв}FA40+U{т & гиших & р}9E40+U{гт}9E40+U{ч & нэхэниш & лэгэ & ганя & ничлижа & ратхйа & ричлаб & раб & лируг & нидмад & лэз}FA40+U{ & д}9E40+U{гв}9E40+U{ & ваз & цраз & йогцно & агах & яа & ланас & днаяах & нух & рэвэц & нйиглэнмэ & чнэн}FA40+U{ & рээт & слуу & мач & ранач & рахум & лаашут & ришах & чйаглух & руугла & нйигнав & шгэт & йаглух & йихрэтэх & }FA40+U{}FA40+U{рэ & йамая & нижр}9E40+U{д}9E40+U{ & нйигмо & цно & ларух & гуц & ничняа & уузлаг & раваж & р}9E40+U{ & дихо & намор & йаблат & нэдэц & нэцэц & лэх}FA40+U{б & уугад & нижл}9E40+U{вр}9E40+U{д & ахумаж & ничг}9E40+U{л}9E40+U{ & ничхам & рич}9E40+U{м & ватям & вэр}FA40+U{п & йалуут & рух & храш & руутод & тнэлэгсэз}FA40+U{ & р}9E40+U{н}9E40+U{ & тл}9E40+U{лв}9E40+U{з & ратйас & мару & абмах & сох & тлагсьвух & мадя & й}FA40+U{гаацраг & н}FA40+U{}FA40+U{шиг & лалруд & гэлрэз & оник & нйит & р}9E40+U{}9E40+U{х & носроцох & цнагвач & рээгдэ & смю & тма & ууваад & ч}9E40+U{м & лаарах & ратаабнатах & рих & рэвэ & а & н}9E40+U{с}9E40+U{мр}FA40+U{б & л}9E40+U{}9E40+U{ре & с}9E40+U{гт}9E40+U{ & ричо & саац & нэхтрэ & абла & м}FA40+U{г & раагудваруг & нахаалуд & моцго & римат & йахуу & их & ромйох & йалаб & галуб & лэх}FA40+U{ & мичро & рээгдэт & нэлих & соноч & аганаш & агняа & б & гирознаг & тлэрэг & йород & доотод & аихаз & тли & л}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & нируус & ьруус & ламагру & лагсьвух & слэ & сагруб & жмадуг & гежихл}FA40+U{д & х}9E40+U{}9E40+U{ & ши & жмалсут & ср}FA40+U{}FA40+U{ш & нуулуш & рива & руучла & гиша & лээт}FA40+U{б & й}FA40+U{дээри & раагсут & е}9E40+U{}9E40+U{х & йивэ & дэмчгэ & гэлэнмэ & йава & садйа & йагута & }FA40+U{}FA40+U{г & лодмог & раяад & лэд & о}1540+U{ & йарсман & ьраднуюо & наашар & мэлэс & нахаарах & нэхрэвэц & агрууш & лагра & в & рогног & л}9E40+U{д & ладихаз & нахууман & тйин & гацрйах & риш & цгэ & датьма & тмираб & рэгсвэд & рэтвэд & лэрэбмэд & йихн}9E40+U{ре & дичоз & дрээз & нимон & р}9E40+U{мл}9E40+U{д}9E40+U{х & л}9E40+U{ш & тича & уушуб & йигл}9E40+U{ & ничоз & гэсмэхи & нйасуум & ниднан & сян & лахас & роткарт & ларилу & нахяу & тэдн}FA40+U{х & руух & лоц & нопя & обмог & ауг & нахуулаз & рэмй}FA40+U{т & тич}FA40+U{х & ооц & лэгнэц & сач & д}FA40+U{}FA40+U{чйэтгэмэ & сэцэ & рад & дичниж & аагуз & туним & рээг}FA40+U{дгэн & нэхрэт & лижг}9E40+U{х & раагудр}1540+U{ох & л}FA40+U{}FA40+U{рэх & аива & нагнаг & ничаглйуг & йигрэг & н}9E40+U{}9E40+U{нч}9E40+U{ & н}9E40+U{хл}9E40+U{}9E40+U{з & вэз & ренежни & }9E40+U{}9E40+U{лтр}9E40+U{м & уулах & йугуш & ратвахйа & йагвааб & нэхлэб & нилууг & нэхтэнэг & ничйад & йихэн & л}1540+U{ос & сн}FA40+U{х & агаднух & нишаш & дуулйа & ромжлоб & ичрооб & ладууб & аяьваг & швэг & ааз & таяаз & н}9E40+U{з & нинел & мэгйин & мондос & р}FA40+U{}FA40+U{хл}FA40+U{т & вах & махла & }FA40+U{}FA40+U{хсаб & }9E40+U{}9E40+U{б & лооб & йигзн}FA40+U{г & сахрад & тлэрэгнаран & гават & лэцмэт & лих & йинээзэх & рээвдлэ & нижня & сида & ролоб & дэд & йалнам & дап & лагут & ганйах & сиграх & дишг}9E40+U{х & нохр}1540+U{ох & ээтнэдэх & нила & ралаб & йибмад & рохн}1540+U{ & лишназ & нохтго & тлахас & эгнэлэс & лэхнэт & йахнару & раазах & лосрох & садуух & вич & йихрэ & саяьва & л}FA40+U{б & луувруг & хротод & р}FA40+U{}FA40+U{дэгрэд & гиж}FA40+U{ж & рэвдлй}FA40+U{ & ларихаз & лэлгэсмээни & тижмэрэн & ооцлорйо & лигро & тлэгтэс & гаснат & хр}9E40+U{т & цуу & тнааху & луурах & лээжих & вац & гйич & тэнэдрэ & дуучагаб & уулаг & гомод & т}9E40+U{гн}9E40+U{ & рээз & сэрэхи & уубмас & р}9E40+U{дл}9E40+U{г}9E40+U{т & рагтйу & руудру & радаш & }9E40+U{}9E40+U{гл}9E40+U{б & оголдоб & жмолоб & гэлэг & рэг}FA40+U{д & годнод & шготод & уублаж & сг}FA40+U{ & н}FA40+U{лэ}9E40+U{ & дуучуулаз & савруз & гиши & данак & нотьром & нахнйигтун & ногто & малап & м}FA40+U{с & ладуус & наагливух & цмац & }FA40+U{}FA40+U{грэсэ & нивра & та & аамааг & гилоог & ээг & сэдээд & йэх}FA40+U{се & аллебази & эеоол & важрасгам & аамласнан & рэглэднаран & лэдгэн & садус & йэт}FA40+U{}FA40+U{грэт & нэт}FA40+U{}FA40+U{грэт & рахнах & йигмэдйиш & э & д}FA40+U{}FA40+U{чрэ & ля & нахруугла & мараб & йихнэр}FA40+U{б & негруб & рууб & лахйаг & гичног & ласад & йахман & лэд}FA40+U{}FA40+U{н & гэлр}FA40+U{с & нодос & йидээлэс & вот & ээх}FA40+U{}FA40+U{х & чв}9E40+U{х & рохооц & уухаш & лара & тлууса & йихн}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{б & аамдижаг & вуд & р}FA40+U{}FA40+U{гиж & н}9E40+U{х}9E40+U{нм}9E40+U{ & м}9E40+U{р}9E40+U{ & луулйаз & йихвэз & сэз & ратман & натуюо & аап & нэнээрэс & маду & нахрйах & нохморох & л}FA40+U{хсэ & нахрамя & суугда & тлуюа & агнйаб & ваг & табнаг & зраг & шад & нуд & мэрэд & йининел & нян & йагтвах & р}FA40+U{}FA40+U{х & г}9E40+U{х & ср}9E40+U{х & лух & л}FA40+U{}FA40+U{твэх & чвая & уугжа & кирема & ражвира & гамиха & аамлагйаб & госм}1540+U{ог & мяншад & роткод & вонамаргак & надас & суихас & нахлус & сг}9E40+U{т & нэлс}FA40+U{х & мирух & налагтац & }FA40+U{}FA40+U{храш & рэвиш & наа & расма & налагсяаб & жг}9E40+U{б & йохоороб & йалуб & г}9E40+U{л}9E40+U{г & гишмад & онрод & }FA40+U{}FA40+U{л & аамлижман & лэлсйин & ниндон & ротого & йахрасат & ьхат & му & ьвах & агух & й}FA40+U{ггэнэх & ниж}9E40+U{н}9E40+U{ш & уулучтаб & рээчлэб & йахаг & намрег & цог & йэдэг}9E40+U{ & оглироз & мэдээни & гасрйан & рэс}FA40+U{н & новйос & йохот & ларчу & }FA40+U{}FA40+U{дл}9E40+U{х & ьромйих & гадух & нахуужаа & аандаг & агнаг & марад & ьваз & рэз & гахнум & амгап & мат & доглот & йу & шаах & руугйох & вэх & лэлгэрэх & миш & гош & тхрэ & лэрэ & нэдню & лахрахаб & ладхаб & тмэг & тлээд & д}9E40+U{ & н}9E40+U{л}9E40+U{гсл}9E40+U{ & йихм}9E40+U{ & лаатгам & сэм & рэс & мэр}FA40+U{х & раагзях & дмях & уурях & жооц & йагмадач & лараахна & раблаб & нэх}FA40+U{}FA40+U{тиб & уудлог & маж & тэн}FA40+U{ & н}9E40+U{тчв}9E40+U{ & л}9E40+U{}9E40+U{шр}9E40+U{ & лоор}1540+U{ & ьлаз & тул & л}9E40+U{цх}9E40+U{н & раагудват & р}FA40+U{}FA40+U{шг}FA40+U{т & йагзах & равйац & гэлрэцэц & т}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{ч & нйивдлэ & нахая & йэв}FA40+U{}FA40+U{б & ларенег & гад & аажрад & рэгн}FA40+U{д & эе & слй}FA40+U{ & й}FA40+U{гшлйаз & нодол & сул & нээлэн & варян & нигичто & сэт & мадах & шах & н}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & вох & йахвух & тлихоц & наагтлаш & нэхйэтвэ & луураа & тлижма & гадаб & разаб & сраб & тидоб & н}9E40+U{}9E40+U{гл}9E40+U{д & вэд & налхваж & ре}FA40+U{ & сээвз}FA40+U{ & уухлаз & руум & мйан & ничрэс & тлолгот & н}FA40+U{}FA40+U{нэт & йуцнах & н}FA40+U{}FA40+U{гв}9E40+U{х & йогрох & хмэх & }FA40+U{}FA40+U{чсич & }FA40+U{}FA40+U{хмахуч & нахвалаш & руужня & ничлуб & нахваруг & уурад & гэд & аамснэд & важ & лэдгэз}FA40+U{ & яаз & нэхлижи & рэхи & ладнам & цаган & ср}FA40+U{}FA40+U{н & сагун & ныддо & жродвэр}FA40+U{п & снос & рос & аяъмус & ч}FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & лэмш}FA40+U{т & н}9E40+U{}9E40+U{нч}9E40+U{т & сигнэт & рэгэнэт & рэд}FA40+U{х & ничьнох & лотох & ынйац & н}9E40+U{х}9E40+U{}9E40+U{ц & знэд}FA40+U{ч & рэвдйиш & лэб & аяъваг & аглаж & налаграж & ср}FA40+U{ & ээз & дичим & швон & онтого & аатноло & й}FA40+U{глаглас & ууцас & радус & чоогот & нэхшгэт & саилу & равдлах & нахрах & мух & чмаруух & р}9E40+U{в}9E40+U{}9E40+U{ц & вэц & назааш & нахуулуш & й}FA40+U{гмиля & ларва & ничууда & дадла & аглираб & сахраб & мичг}FA40+U{б & губ & ууряб & аав & гишмахйаг & гишмаг & }FA40+U{}FA40+U{шиг & дйог & ихрог & яуг & авгад & рахнад & лагсруд & тл}9E40+U{}9E40+U{ре & се & маруж & р}9E40+U{м}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{ & }9E40+U{н}9E40+U{ & гэсмэз & нэхээхи & маам & нааграм & сичван & тсан & р}9E40+U{м}9E40+U{н & олго & агаврат & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{лв}9E40+U{л}9E40+U{т & йаруут & згу & нагуу & саалйах & й}FA40+U{х & лэмйих & ьхох & руугаац & рэглэц & рэгцмэц & рижиш & йадууш & нэх}FA40+U{}FA40+U{нэ & натся & табла & анагаб & галяаб & йараблуб & цууб & хэб & ряб & йагмараг & чрэг & рижв}FA40+U{д & ихротод & наруд & }9E40+U{}9E40+U{гд}9E40+U{ & тйизл}9E40+U{ & р}FA40+U{}FA40+U{нм}9E40+U{ & раз & гоз & дуз & нааван & ничан & л}FA40+U{}FA40+U{д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & н}9E40+U{с}9E40+U{мгэн & йабмян & рап & дас & онигнос & гогрос & }FA40+U{}FA40+U{рэс & ынват & михнат & н}9E40+U{хйид}9E40+U{т & лах & г}9E40+U{с}9E40+U{х & нохровох & раух & сээнээзэх & йихрэтлэх & сл}FA40+U{ш & жлоогрош & йижэ & тлэгрэ & рэхэ & галга & сим}FA40+U{кйа & уна & мадаб & тняуб & дэцй}FA40+U{г & оголдьрог & даачуг & уувад & хад & с}FA40+U{}FA40+U{д & ничууд & жээд & лэдгэдл}FA40+U{ & ц}9E40+U{мр}9E40+U{в}9E40+U{ & чм}9E40+U{ & д}FA40+U{}FA40+U{лэз & йалаазам & г}9E40+U{}9E40+U{м & р}9E40+U{дн}9E40+U{м & галхум & гэлдэм & натсан & анин & йохрогно & дахрас & лохринос & иврос & раблйат & рэв}FA40+U{}FA40+U{т & йих}FA40+U{}FA40+U{т & йигмэр}FA40+U{т & хл}9E40+U{р}9E40+U{т & уувот & нуутгот & руугаах & тнаах & лижн}9E40+U{х & члагсьвух & дишаац & йахааш & наш & знэд}FA40+U{ш & й}FA40+U{гьля & йуга & татма & сяа & р}9E40+U{тг}9E40+U{б & тмолог & ээгрэдэг & ровоолод & нагуд & рагуд & назваж & нйигж}FA40+U{ж & н}FA40+U{}FA40+U{хиж & в}9E40+U{ & л}9E40+U{ & йимл}9E40+U{ & н}9E40+U{хр}9E40+U{дгич}9E40+U{ & р}1540+U{ & лэз & д}9E40+U{м & р}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{н & ьро & россефорп & тлахаас & лаагрус & туус & дуучйат & н}9E40+U{тхл}9E40+U{р}9E40+U{т & нахьру & йахаачвах & р}FA40+U{х & нишох & чуушох & ранух & чуух & йарууц & }FA40+U{}FA40+U{ч & гэзмэ & йугря & йанаа & цра & жагаб & знаб & }FA40+U{}FA40+U{лг}9E40+U{б & радляб & ладуушаг & нэр}FA40+U{г & йичиг & аатнавруг & нэличхэг & малуд & лагтруд & р}FA40+U{}FA40+U{глэд & г}9E40+U{цн}9E40+U{ & шэди & дэгри & дишам & дич}9E40+U{м & нохро & нивос & шгат & кинхет & рууглут & лэгрэт & агруу & тьлах & ааднарух & чгэл}FA40+U{ш & ээгличмэ & гэмээ & руугзя & ня & йаха & лиграб & нэхгэд}FA40+U{б & рйиб & лорсволоб & нохроб & снааг & ихрээд & дэмгиж & р}FA40+U{}FA40+U{жиж & моож & жмэз}FA40+U{ & лоз & йалуз & лээз & хнол & уутнам & тлэг}FA40+U{н & рамас & нэцэс & раатат & л}9E40+U{т & раблу & мах & лишгох & ничрох & йух & уух & энэгдэх & оихоц & йинжээц & наачйич & гэлээнич & вазнаш & с}9E40+U{мр}9E40+U{ш & лануш & мижаа & ригна & рата & кнаб & шнаб & носволоб & йолоб & й}FA40+U{гшлоб & рихоб & нэхэнэг & чвалад & нахуурад & ьгод & порве & дижгиж & ихвоз & сэхи & ретсам & дигрэм & равдйан & ладмарйан & сран & соон & нуулян & нотгово & нохйоро & липмас & вэс & тлэс & нацват & ничаират & лихат & гот & лалжмалу & агаблах & зр}FA40+U{х & тл}9E40+U{х & годвох & йигц}9E40+U{ц & гэдвэц & с}FA40+U{}FA40+U{ш & рэх}FA40+U{ш & }FA40+U{}FA40+U{грэ & мадля & радаа & масга & натлижа & набма & натйаха & ч}FA40+U{б & сг}9E40+U{б & ьтоб & дагирб & зууб & ладмихуб & ээз}FA40+U{г & жниг & нижлавруг & гишматуг & гуд & агалдууд & миж & сл}FA40+U{}FA40+U{ & }FA40+U{}FA40+U{вэз & нэхсэврэз & сэври & нэбм}FA40+U{л & даграм & йир}9E40+U{м & тлум & лэрдэм & хэм & рамгям & цян & нйигво & нологмо & лап & гэс}FA40+U{с & луунгат & лихнат & м}FA40+U{т & л}9E40+U{г}9E40+U{т & л}9E40+U{гсг}9E40+U{т & дуугрот & агалшрут & ладоеф & цнарф & лацагах & тй}FA40+U{х & н}9E40+U{т}9E40+U{гн}9E40+U{р}9E40+U{х & шр}9E40+U{х & нотйох & лигнох & морох & йомихох & чрэмлэх & й}FA40+U{гшлээжмэх & раблях & соцгоц & лэц & ууцач & нэхй}FA40+U{гээмич & тлангаш & йиш & хвош & лэзлэмрэ & шибхрэ & гэсмэхрэ & ьга & аагаллижа & нишнара & раха & нахагаб & цьраб & ласяаб & н}9E40+U{б & рагнаг & нааляг & сляг & й}FA40+U{гжад & рээг}FA40+U{дв}9E40+U{р}9E40+U{д & й}FA40+U{гнэрэглэд & йахаараж & виж & нэтсэдн}FA40+U{ & р}9E40+U{г}9E40+U{ & сааруз & нэхли & дичлам & нахуум & тгон & рагус & шл}FA40+U{т & дэмш}FA40+U{т & нишв}9E40+U{т & }9E40+U{}9E40+U{т & уурогот & лээжэт & лэлгэдмэт & днахуужах & нуулагнах & хвох & чйох & нохлох & йахрагух & рэблэх & рях & ынцмац & хн}FA40+U{ц & йэтгэзэ & тлэнэгмэ & уурая & ригня & агазня & нахууря & рихя & раа & самла & хаб & дуучяаб & рээб & ясав & ьхадваруг & йадлагруг & рагляг & надгад & нэр}FA40+U{снидмад & снад & мэр}FA40+U{д & оороод & сэд & нэтр}FA40+U{}FA40+U{гиж & агазлуз & нэлэз & махл & нууман & агун & смйо & оидар & ьхйас & чварас & н}9E40+U{с & ронос & лалдус & хэт & наву & дижах & лагнах & даинах & агацрах & лууцрах & хлэтр}FA40+U{х & нахдмях & ничгоц & сааваач & илич & радгаш & лэгтйиш & малуш & гэгмэ & д}FA40+U{}FA40+U{чйэтгэрэ & тлаля & аяъда & нахнатла & тларма & раяа & й}FA40+U{гшатгаб & нижлаб & лэгтлэб & шахйаг & р}FA40+U{г & руудлад & рэгсн}FA40+U{д & оиглод & лалууд & цмаж & уудйаз & лэгт}FA40+U{з & нэтлэгт}FA40+U{з & тнолвоз & дичлоихоз & раагудагруз & мигарби & обмол & навгам & ларам & ротом & мээм & рижлан & н}9E40+U{гм}9E40+U{н & ихноло & лоно & огосьно & тсилаицос & аагладус & раблат & кнат & аагласат & согот & дишрут & рээчвэт & нэдэт & дналниф & сах & тср}9E40+U{х & луужох & ничаадладух & рэтвэх & мэрэх & нэхгэсэх & луудаац & ууц & гахуч & агалдрааш & ваш & жлираш & рохнош & оош & йигмэрэ & нахйара & жйихйара & нахуира & йадааб & агаллуугйаб & йатлйаб & нйигж}FA40+U{б & телиб & цгоб & сидоб & лээшхрэб & }FA40+U{}FA40+U{рэбмэснав & р}FA40+U{}FA40+U{г & мэр}FA40+U{г & ничйиг & вод & нахжмаруд & худ & лаасгаж & }FA40+U{}FA40+U{хнэн}FA40+U{ & йахваз & гамаз & ладраз & ласаз & ртемолик & авгахл & ртем & л}9E40+U{гр}9E40+U{м & молом & лэм & рагтван & гомрйон & гово & йугротго & лосо & рото & назитрап & раас & й}FA40+U{с & }FA40+U{}FA40+U{хнэр}FA40+U{с & агйат & равтат & рахат & лэмээг}FA40+U{т & горвот & облот & жродаанху & нахуутах & рихах & р}9E40+U{с}9E40+U{х & л}9E40+U{т}9E40+U{х & лйих & }FA40+U{}FA40+U{шних & нэтгиших & сагух & раглух & йигцрэх & рэцнээх & рогихноц & йохрооц & равдач & хеч & мэтл}FA40+U{ч & рэд}FA40+U{}FA40+U{ш & дэгмэ & мэгрэ & н}FA40+U{}FA40+U{хэ & нахую & уужаа & мила & шуюа & луираб & д}FA40+U{}FA40+U{чй}FA40+U{гс}FA40+U{б & л}9E40+U{т}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{б & чиб & ихлоб & гоцрооб & йугнаруб & ничнав & аг & жаг & уушаг & л}1540+U{ог & мад & аглуурад & л}FA40+U{}FA40+U{вр}9E40+U{д & нод & аахваж & тналхваж & нэхнйие}FA40+U{ & р}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{}9E40+U{лг}9E40+U{ & л}9E40+U{д}9E40+U{гр}9E40+U{ & л}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{ & ланаз & й}FA40+U{гшэлрй}FA40+U{з & сооз & ыноник & рассимок & н}9E40+U{хд}9E40+U{м & ним & лйом & лэдэм & лижэгрэм & раагудмйан & лалуурйан & раглан & нэхгэн & росоо & реноип & аас & рйас & аглихас & ср}FA40+U{}FA40+U{с & йуднус & цуус & руиват & руузнат & рат & шн}FA40+U{т & рэн}FA40+U{т & нохоомот & нохмот & лодлоихот & агруут & хвэт & }FA40+U{}FA40+U{цнэт & ьну & цагру & радгижру & уужуу & йахруу & агняу & тагняу & йахрагах & злах & гамилах & раганах & чмарах & шрах & таяьрах & ьлуухах & агалшах & в}9E40+U{х & дишйох & чотох & нахдрух & цух & й}FA40+U{глэлэх & л}9E40+U{ц & лодооц & ууч & тлаглаш & р}FA40+U{}FA40+U{ш & ээглижниш & тгэнгэ & ря & тимонотва & мадла & раагудхна & нуулихна & бара & йагнахра & лаб & й}FA40+U{гшозлоб & ивроб & цроб & шлуб & йагшваг & лараг & ог & рогдог & хог & садуг & рагнуг & рэсэг & раагудлод & мэд & срэд & рэвээд & ындаж & рэбл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & тл}9E40+U{лчр}9E40+U{}9E40+U{ & г}9E40+U{м}9E40+U{ & н}9E40+U{гн}9E40+U{ & личр}9E40+U{з & ниблоз & гомироз & лэгтли & лаиретам & гаман & наигран & гатнун & лэмрэн & лодогро & уюо & ьраас & йоглос & монос & эс & вит & гоцроот & аглагут & лэл}FA40+U{}FA40+U{мэт & рэвсэт & нагду & тлазлуу & саху & тлаах & нахаяаах & налдах & агрйах & танах & й}FA40+U{гшанах & руунигнах & йагднах & лоомох & йарух & гатух & н}FA40+U{}FA40+U{жгэх & й}FA40+U{гшалгац & лац & лирац & номлоц & йабмач & хнач & г}9E40+U{м}9E40+U{ч & йагзааш & раташ & с}FA40+U{}FA40+U{млиш & йинээгличмэ & гэхтэнэ & тмэдрэ & гэмрэ & я & рагихня & садла & нйигналсра & кирфа & руюа & луучагаб & ламираб & аажмираб & хр}FA40+U{б & йахуузляб & вотнив & валаг & д}9E40+U{}9E40+U{ч}9E40+U{д & нодвод & шгород & мэрээд & й}FA40+U{гнэрээд & рээг}FA40+U{дсе & даараж & нэхдгиж & чиж & с}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{ & лолс}1540+U{ & налсуз & нахууз & лэлээдэм & нэтлижэгрэм & сун & тлээн & йохоово & водйо & нохйотгило & оголро & ьхо & дип & тйас & нуумас & нахлуурас & г}FA40+U{с & танос & чуинос & чл}FA40+U{}FA40+U{гтэс & лэдгэгтэс & раваат & нахуураат & агмат & гяат & й}FA40+U{т & нэхэгр}FA40+U{т & }FA40+U{}FA40+U{хрэмйит & ломтгот & гахнут & нйирвээт & лйу & цру & жмалах & лартмах & виднах & йацаарах & ламагтах & рууднороох & раагудьрох & рижух & мэх & цэх & роц & жроц & хэц & лацнач & тмиш & нэх}FA40+U{}FA40+U{риш & рогвош & луумуш & ничлэ & хмэ & ихрэ & нэтхрэ & луувя & рава & иза & имра & саавйаб & галаб & саглаб & тналагсяаб & низнеб & члээт}FA40+U{б & лэршиб & рагжруб & агалдууб & ьрууб & ынцууб & р}9E40+U{гл}9E40+U{г & ратиг & тлог & ууг & й}FA40+U{гсэг & ааглавад & т}9E40+U{д & нйигмод & йагууд & }FA40+U{}FA40+U{бме & ааж & нихр}FA40+U{ж & ничрэвдлй}FA40+U{ & ч}9E40+U{ & доваз & газ & в}FA40+U{з & }FA40+U{}FA40+U{р}9E40+U{з & навууз & лээви & срук & йал & насвул & уутуум & йихмэдэм & йихлэм & руугаан & димдан & абман & яан & йагсун & дээжэн & во & рово & рогино & чото & т}1540+U{мелуп & равас & равйас & малас & рабмас & дижн}FA40+U{с & }9E40+U{гн}9E40+U{}9E40+U{с & нэх}FA40+U{}FA40+U{рэс & лалаат & тх}FA40+U{}FA40+U{т & чх}FA40+U{}FA40+U{т & с}FA40+U{т & р}9E40+U{бл}9E40+U{т & лоихот & чаалу & тлалжмалу & раму & тлагсру & луугуу & руудах & ааднарах & агалцуирах & йугнацьрах & ш}FA40+U{}FA40+U{х & тэцнэлих & дижох & уужох & нох & нознох & новоох & нараух & ээцгэрэх & рахац & хоц & гомчоц & луц & тууц & димгэц & неэц & нэхлээц & йамач & туулуч & рйиш & магуш & л}FA40+U{}FA40+U{чрэ & йихнэцэ & аигня & агва & ынсуботва & чмонорга & нахгала & гахра & нахуиха & рабмаб & теиб & нйиглиб & готйоб & огтоб & ьхоб & рйуб & абмяб & лэдй}FA40+U{г & ног & няад & тлэнг}FA40+U{д & нижаавид & раллод & ринод & ихроод & тлагсруд & мэлэд & гичмэд & }FA40+U{}FA40+U{лнэд & дичмэрээд & нэвэе & йихм}FA40+U{ & рэгчр}FA40+U{ & лэл}FA40+U{}FA40+U{г}9E40+U{ & дл}9E40+U{}9E40+U{ & ничсагаз & руулаз & игназ & ооблоз & ноз & ви & йигтмэгти & нэдн}FA40+U{л & аабмажнасвул & уужлогном & цй}FA40+U{хэдгэдэм & йахнилаан & руунхаан & сман & йогло & аглуучро & надмас & рэбм}FA40+U{с & рилос & суумрос & р}FA40+U{}FA40+U{жэс & гадямжрэс & нэтээхэс & нуиват & аграт & йахнатат & агалтат & нэпм}FA40+U{т & тоноот & уухот & гэлрэгнэт & лэмэнэт & тгэрэт & чаглаах & лацвах & й}FA40+U{глалрйах & тлуирах & лижуутах & йохмох & рохнох & логрох & ичрох & лорихох & чох & гамруух & йигтлэх & рээцлэлэх & мэгрэх & лэсгэрэх & руунях & цг}9E40+U{ц & гэц & нэрэц & цэц & днач & р}9E40+U{д}9E40+U{ч & рэглич & уурхваш & йагмалаш & лаланаш & саднаш & дуунраш & р}FA40+U{ш & тэдиш & мэдйиш & эгнэриш & тээриш & йахануш & йахрууш & лэлвэ & гэмэ & лэлйирхнэ & йагря & йахва & й}FA40+U{гтлйа & ла & йардла & рагцла & раагудвара & нахдаавра & ныдша & цгаб & йадаб & йугнардаб & тлаацйаб & й}FA40+U{гшадгараб & раграб & нижроб & йагзуб & наднав & мараг & жн}FA40+U{г & гижиг & рэблиг & дуг & йинсэдэг & мабляг & раваглаад & нижад & аачмад & ьхаарад & гоцвод & чнагуд & чууд & ничгиж}FA40+U{ж & сниж & мэз}FA40+U{ & лэр}FA40+U{ & рэт}FA40+U{ & л}9E40+U{гр}9E40+U{ & л}9E40+U{м}9E40+U{гр}9E40+U{ & равааз & нарйаз & мэс}FA40+U{з & шууз & н}FA40+U{}FA40+U{рвэз & рбилак & сгал & аухнял & ьладем & ничмадаан & игнаан & лалгарйан & ларйан & нижнан & мрон & нижво & й}FA40+U{гшодло & моло & моро & лишро & ээп & раблас & ратинас & луихас & рэгм}FA40+U{}FA40+U{с & ладус & свэс & ээврэс & л}FA40+U{}FA40+U{гтэс & лахралат & ихнат & готрот & нахьрут & лагсут & й}FA40+U{гагйу & сагну & йудну & ныдчгишну & ааднаруу & туу & сатвах & луухмах & луучрах & ч}9E40+U{т}9E40+U{х & н}FA40+U{}FA40+U{ш}9E40+U{х & сотлох & руулох & рогтох & гарвух & сээвээмэх & знэх & йагманях & мац & рац & лээц & агвач & йинзнэд}FA40+U{ч & тл}FA40+U{}FA40+U{ш & рош & говрош & йохош & йихрэдвэ & нэтнэзэ & тлээмэ & лэц}FA40+U{}FA40+U{грэсэ & д}FA40+U{}FA40+U{чхэ & ууцвя & ладгаля & мигаа & ьлаава & суботва & агасда & л}FA40+U{галйа & йахаагна & лагна & руузлагаб & лууцагаб & нарйаб & цйаб & йахралаб & нахричлаб & лираб & ааглатаб & ьхаб & рэгд}FA40+U{}FA40+U{б & г}9E40+U{б & с}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{б & гэлчиб & лодооб & тлооб & тнадуб & раагилуб & тлуб & аинуб & гэртлэб & йилээб & цяб & жваг & таяъваг & махйаг & члаг & дичйиг & ууцлог & керг & йахривад & рэгэлр}FA40+U{д & д}1540+U{од & нуирод & гэсйарнаж & гэлшэд}FA40+U{ & нйидчгэз}FA40+U{ & дичгэз}FA40+U{ & г}9E40+U{рд}9E40+U{}9E40+U{ & нйигл}9E40+U{ & р}9E40+U{гм}9E40+U{ & н}9E40+U{тс}9E40+U{ & л}9E40+U{т}9E40+U{ & нахуудйаз & аназ & йугнарихаз & руивоз & нахуугуз & лэлмэз & йихмэди & рэдни & нэлэгси & уужнал & уугнам & с}9E40+U{х}9E40+U{м & дичмадаан & дичнан & руулоон & тлэмэн & сахлян & роп & рагалгас & нипмас & м}9E40+U{}9E40+U{с & л}9E40+U{с & лууднос & росос & тропс & нуухатрус & нэлчлэгтэс & йихрэтэс & нахйанат & гасат & рихат & уушат & н}FA40+U{т & нохчвот & тйоглот & зуут & агалдриду & ындну & натнааху & луугйах & ууцмалах & нагинмах & агалднах & йуграх & рагнитах & н}FA40+U{}FA40+U{жг}9E40+U{х & г}9E40+U{дм}9E40+U{х}9E40+U{х & рэвсйих & смох & лодгирох & зуух & лэлвэх & цлэх & гэдхнэх & }FA40+U{}FA40+U{срэх & нэх}FA40+U{}FA40+U{цэх & лээх & заац & мичвац & нахаагац & ничаагац & гилромоц & ларвуц & нээвэц & нимач & уурднач & }FA40+U{}FA40+U{жнич & руузаш & лираш & г}9E40+U{в}9E40+U{ш & уудууш & лэлдэ & н}FA40+U{}FA40+U{гнэ & гэсэгнэ & сэнэдрэ & мэрээ & наагую & лардя & нахмадля & нахня & рихня & рага & йагма & йугналрима & нижнара & ьлагра & гамагра & лигра & нйигша & тлалуугйаб & дижлаб & лазнаб & нээг}FA40+U{б & рэгтл}FA40+U{б & нэхээл}FA40+U{б & гээх}FA40+U{б & р}FA40+U{}FA40+U{гшиб & гороб & гатнаруб & йахратуб & лаваг & раваг & ныблаг & нахйураг & цраг & оилог & сударг & нэлэг & лээг & йахряг & уучвад & нахаарад & раград & обмод & йонод & жмасруд & ладгатуд & тууд & гэлжмэд & нарсмаж & нацнаж & йарсаж & }9E40+U{}9E40+U{т}9E40+U{ж & сриж & нэсмэриж & нонож & йардлуж & й}FA40+U{глээдл}FA40+U{ & лэлжлэгр}FA40+U{ & }FA40+U{}FA40+U{чв}9E40+U{ & й}FA40+U{г}9E40+U{}9E40+U{ & цг}9E40+U{мр}9E40+U{гн}9E40+U{ & г}9E40+U{мр}9E40+U{ & нааваз & равсаз & луусаз & тл}FA40+U{}FA40+U{з & ломоихоз & йазууз & тлээви & уутнал & г}FA40+U{л & наахуул & агйам & сагнам & дугнам & лээшим & ууглум & мэзгэм & тагням & агалдйан & дичлэд}FA40+U{}FA40+U{н & с}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{н & нээлин & йохроон & йихрэтвэн & срэн & огто & лоп & гацнуп & агличаанас & лихас & тэдл}FA40+U{с & лэмжл}FA40+U{с & нэтгэс}FA40+U{с & йихмйис & обм}1540+U{ос & ьлуугнос & аамрус & рэгсвэс & рэгсгэс & уураат & аяйатват & ранат & гичрат & мйихсат & с}FA40+U{}FA40+U{т & л}9E40+U{с}9E40+U{т & лоотгот & рогилот & нохйотоот & хрот & чроткарт & мут & швэт & нэх}FA40+U{}FA40+U{рэт & рэвээт & нанжру & гишру & таату & нудлах & агнарах & зрах & тлээл}FA40+U{х & нэтч}FA40+U{х & ничв}9E40+U{х & йирс}9E40+U{х & ныдшйох & лодгоблох & роошнох & лорох & чладух & наднух & мичрэх & нэтгэрэх & анаглях & мадйац & л}FA40+U{ц & л}9E40+U{рх}9E40+U{ц & лахрууц & данач & ьнамднач & ихрач & р}9E40+U{гр}9E40+U{ч & годгоч & наглууч & даш & аблаш & р}FA40+U{}FA40+U{блиш & ниш & самлуш & аамшуш & нэхгэлвэ & лэрэнэ & й}FA40+U{гнэрэнэ & ничгэрэ & лалганя & сря & ьлаа & чга & лада & ничлйа & нйимедака & чимедака & й}FA40+U{гшадна & малихна & зра & уюааб & уухйаб & нишгараб & рагзраб & р}9E40+U{бм}9E40+U{б & лэмчиб & кивешьлоб & лйуб & луб & маалуб & йадууб & натняуб & нэсэблэб & галсяб & йилнав & агазнаг & }FA40+U{}FA40+U{хцнаг & нэхе}FA40+U{г & нэсн}FA40+U{г & номйог & руучвуг & йамаад & вад & равагад & луугад & агалдад & тларад & эгнй}FA40+U{д & ш}9E40+U{д & год & гилрод & лолжмород & гирагуд & тйугуд & аяйатруд & нэзнэд & рэгниж & вэриж & й}FA40+U{гшэз}FA40+U{ & лэдлй}FA40+U{ & сээлчр}FA40+U{ & ничрэх}FA40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{ж}9E40+U{гв}9E40+U{ & р}FA40+U{}FA40+U{сг}9E40+U{ & л}9E40+U{гсм}9E40+U{ & лич}9E40+U{ & т}9E40+U{}9E40+U{ш}9E40+U{ & нодн}1540+U{ & ното}1540+U{ & садааз & лариблаз & тланаз & аграз & }FA40+U{}FA40+U{д}FA40+U{з & рй}FA40+U{з & гэл}FA40+U{з & лэх}FA40+U{з & йуднуз & сэврэз & йигтмичи & тши & мютсок & рижул & ахл & й}FA40+U{гшадгатрам & р}9E40+U{гл}9E40+U{м & садням & сатван & йахралан & даигнан & гацан & нэтлэг}FA40+U{н & ц}9E40+U{}9E40+U{н & рогво & ново & тлоглйо & рецифо & }FA40+U{}FA40+U{сйип & зняп & уусгас & й}FA40+U{глалас & игнас & нижр}FA40+U{с & роднос & траднатс & ларус & жмагрус & натлатрус & нэврэс & лэрэс & тэс & рааваат & тьват & нэлчн}FA40+U{}FA40+U{т & ээтнэм}FA40+U{т & нижн}FA40+U{т & оголлоот & мохот & жут & малут & ламанут & йичуут & нахйатхут & нэхй}FA40+U{гмару & нахдру & чагруу & сруу & лалчуу & расмаху & йахраху & яйах & заатнах & марах & дуучрах & тах & руугтах & нэхдн}FA40+U{х & лэгтэдн}FA40+U{х & н}9E40+U{зр}9E40+U{х & цйих & сооблох & даригнох & ьраавух & смух & ратвичуух & йихрэхмэх & нахраблях & саврях & натнаагац & ынжооц & вуц & дасгаралгуц & сахуц & гамдач & хмич & лэдгэрич & йахваш & гамлаш & лэмхвэ & зэ & тнэзэ & цнэлэ & лэгрэ & лэлхэ & туувя & суудя & чуугня & аажаа & тамотва & саяъва & чууда & уумаажа & йахмйа & лаажла & йагдна & нахууна & лахраата & саха & туугляа & зааб & нуирдаб & ынаираб & тлуираб & дацраб & михаб & гэлээт}FA40+U{б & г}9E40+U{цр}9E40+U{бм}9E40+U{б & раглоб & йохооб & оголсоб & наилдуб & й}FA40+U{глууб & сээб & уужаг & риблаг & рууцаг & ш}FA40+U{}FA40+U{г & чмэр}FA40+U{г & нозог & нахууцлог & йогзног & вотог & знауг & тлйуг & лишмэг & уулаад & лагтаад & й}FA40+U{гшвад & рйад & рагаблад & нагнад & хнад & нахйурад & жаднуд & ьрууд & тлэд & ничэд & наж & тналаграж & лишгиж & рэмиж & ничниж & ээгличлй}FA40+U{ & сй}FA40+U{ & цэдл}FA40+U{ & гэцлэхн}FA40+U{ & дижлэгр}FA40+U{ & }FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{ & лэдх}FA40+U{ & т}9E40+U{ & ладваз & лагаз & равгаз & йахьлаз & мичраз & йиг}9E40+U{з & р}9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{з & гижоз & ламруз & лэгэз & дэсгэри & тсинуммок & трецнок & цкел & зуувоол & нозоол & ничуул & рэгтнэл & аам & гангам & анигнам & резуам & добхам & рихам & йим & ролом & йезум & анум & жмэрдэм & мэдгэдэм & рэм & аигран & ж}9E40+U{н & л}9E40+U{лр}9E40+U{х}9E40+U{н & г}9E40+U{ср}9E40+U{х}9E40+U{н & нэхэгмин & вон & лэн & тодо & ьно & тлалууро & тнолчро & л}FA40+U{п & сип & кор & маас & гичнас & йапмарас & днукес & инофмис & агравус & гадвус & ынаагладус & нйигнамус & йагмарус & гануус & ынцуус & р}FA40+U{}FA40+U{лэс & йихрэмэс & й}FA40+U{хэгтэс & нахйатаат & рахват & рахйат & лахат & рэгдг}FA40+U{т & тээш}FA40+U{т & йит & новот & ооцлотгот & морйот & дуучмот & луучмот & йороот & огтот & ьхот & лйут & раглут & ааснут & ьнэт & нэхгэнэт & ву & натаасгу & аглану & йару & йахнаиру & нахуужуу & ынцуу & раацу & йаглах & уилах & чвахлах & сьлах & агалжмах & ригнах & знах & ритах & йид}FA40+U{}FA40+U{х & т}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & рич}FA40+U{х & тлижг}9E40+U{х & г}9E40+U{цр}9E40+U{}9E40+U{х & н}9E40+U{хйидн}9E40+U{х & л}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{х & р}9E40+U{бл}9E40+U{т}9E40+U{х & руих & голйох & йолднох & нохнытох & рагнух & тсамрух & уудуух & руушуух & агалчух & шух & йилвэх & л}FA40+U{}FA40+U{дэх & чаагац & мйац & тнемец & рэгд}FA40+U{ц & с}9E40+U{ц & }9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{рх}9E40+U{ц & нохмоц & налагтуц & ламагтуц & уутнач & надомеч & рйоч & тнааш & нахливаш & агруушгаш & гэлт}FA40+U{ш & дйиш & эблиш & ьлениш & лэгтэниш & лэмриш & йахуувуш & тлануш & }FA40+U{}FA40+U{дгэ & еэ & лэнэгмэ & лэдгэднэ & гэнэгрэ & мичрэ & тмичрэ & радня & нахмижаа & жлаахва & тнега & чатга & члижа & йаза & имедака & агалла & нахсла & йугнилрама & тлалма & нахйаттма & тлагсьма & ана & тараппа & нахвара & таата & йавааб & садйаб & дамлаб & наднаб & лаихаб & хл}FA40+U{б & соовдоб & цйухолоб & тмооб & лигроб & йоцогроб & знишоб & равуб & муб & рэтгэб & ричлэб & ламднаг & лалсаг & рэгд}FA40+U{г & нэхсэд}FA40+U{г & р}FA40+U{}FA40+U{гшиг & лидог & ьрог & гилауг & ынзнауг & лартуг & ьлууг & тлууврад & лалрад & од & носришгод & голиврод & гамтуд & тлалууд & ничнэд & нйихрээд & е & нахлааж & саж & зн}FA40+U{ж & рууногтоож & ничлууж & лэгс}FA40+U{}FA40+U{ & тлэл}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & нэтй}FA40+U{ & рэгэбл}FA40+U{ & нэхжмэл}FA40+U{ & сэтр}FA40+U{ & й}FA40+U{гшэх}FA40+U{ & м}9E40+U{ & н}FA40+U{}FA40+U{нр}9E40+U{ & с}9E40+U{ & р}9E40+U{вс}9E40+U{ & жмаглаз & ничмаз & логмоз & логроз & маруз & нахсавруз & тууз & сгэз & мэз & й}FA40+U{гнэлмэз & лэрли & тхи & латипак & булк & инапмок & гал & ьрегал & уугнал & гул & ьлуул & суул & радйам & лагнам & рагнам & й}FA40+U{гшатрам & шрам & ср}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{м & р}9E40+U{}9E40+U{м & дичл}9E40+U{гр}9E40+U{м & чим & соном & рохном & тьром & нэнэм & ламаан & ууман & р}9E40+U{н & лэлтйин & тйон & ремон & лолмон & нумон & йагцуун & тгэн & лэхэн & йагцлян & абмян & тлоло & жморо & йогсро & руп & нижууп & ничьлаас & й}FA40+U{гшлас & йабмас & }FA40+U{}FA40+U{хнас & ратвяас & ж}FA40+U{}FA40+U{с & тл}FA40+U{}FA40+U{с & д}9E40+U{с & йих}9E40+U{}9E40+U{с & трипс & жлаврус & гамрус & ээшвэс & нэхрээмэс & цьват & йангат & хат & аглихат & мукинхет & р}FA40+U{}FA40+U{т & рэгтй}FA40+U{т & йир}FA40+U{т & д}9E40+U{т & рогвот & лонтгот & тоблот & тьлот & уумот & луушнот & уурут & ласут & рэвэт & рээг}FA40+U{}FA40+U{рэт & эей}FA40+U{хэсэт & йихэт & тмаду & нахынаалу & рагцлу & уужну & дичгишну & агалшну & члагру & лагсу & ничсу & нахмижуу & ничйахруу & тларчу & кизиф & рагзах & йатлалрйах & нахуулах & йагцлах & тлалаагмах & натаасмах & хмах & й}FA40+U{глээл}FA40+U{х & лиж}FA40+U{}FA40+U{м}FA40+U{х & гэлн}FA40+U{х & рэтвэр}FA40+U{х & }FA40+U{}FA40+U{чл}9E40+U{х & г}9E40+U{см}9E40+U{гн}9E40+U{х & н}9E40+U{х}9E40+U{гн}9E40+U{х & р}FA40+U{}FA40+U{х}9E40+U{х & маих & вих & рогжох & онхйох & нохсмох & ыногнох & лолрох & туушох & ларивух & аажух & вйух & агруух & тээжмэх & гэхнэх & рэгзрэх & саглях & тланях & чгаагац & агаллйац & марац & н}FA40+U{}FA40+U{в}9E40+U{ц & нобмоц & тсуц & чрэвэц & вэдэц & ээц & дач & нахагнач & агаднач & л}FA40+U{}FA40+U{грич & нижйоч & рохнйоч & йирааш & хнаш & с}FA40+U{}FA40+U{лиш & тс}FA40+U{}FA40+U{млиш & лэмлиш & аглуугруш & гэреэ & гэхрэслэ & йин}FA40+U{}FA40+U{нэ & лэхнэ & тлэрэнэ & ээтэнэ & д}FA40+U{}FA40+U{шрэ & рэвээ & йигзээ & лээ & тижлээ & тлээ & ьнаю & й}FA40+U{гхиля & абмя & рада & уугда & мазйа & луудла & йума & йадьма & йатсаина & агасьна & лаличдра & тагса & намса & тларса & й}FA40+U{глууса & циха & агалча & диша & лаляа & нирааб & лагйаб & рагтлаб & рагднаб & чгарзнаб & йасмараб & лалтмираб & мадхаб & р}FA40+U{}FA40+U{лс}FA40+U{б & цэт}FA40+U{б & р}9E40+U{г}9E40+U{бм}9E40+U{б & с}9E40+U{б & }FA40+U{}FA40+U{хреиб & н}FA40+U{}FA40+U{глиб & гилиб & рээчлиб & дишиб & рогдноб & оигроб & нигижроб & йугуб & рагцлуб & гатруб & й}FA40+U{гшрууб & чууб & с}FA40+U{}FA40+U{хлэб & нэсвэлэб & ничгэтрэб & цгаг & радаг & тналсаг & ладгичаг & йигжлиг & китсанмиг & йугнодмог & рогсног & танарг & руг & лэтмэг & нйигнадняг & ламаад & аихвад & зйад & тларйад & агруунмад & рагнад & тмарад & йаград & эбм}FA40+U{д & р}9E40+U{д & мод & ихрод & шод & йутгуд & йугнуд & раажднуд & лаирууд & й}FA40+U{гшасууд & йитгэд & цэглэд & рэгрэд & дуулааж & тлаграж & риж & рож & зууж & лэлсэдн}FA40+U{ & тлэлэн}FA40+U{ & тс}FA40+U{ & цнээх}FA40+U{ & ж}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{ & чг}9E40+U{лг}9E40+U{ & ц}9E40+U{гн}9E40+U{ & н}9E40+U{хчв}9E40+U{р}9E40+U{ & тл}9E40+U{с}9E40+U{ & н}9E40+U{т}9E40+U{}9E40+U{ш}9E40+U{ & зо}1540+U{ & жьваз & йугнардназ & ламсаз & }9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{лв}9E40+U{з & йих}9E40+U{}9E40+U{з & аадниз & родгоз & тооблоз & тлироз & жмоихоз & йиншэди & жи & тичли & тмэдээни & лишнэгри & л}FA40+U{}FA40+U{ри & си & инапси & илати & мзинуммок & ротнок & аяйатвал & д}FA40+U{л & эбмил & ьлоол & рагдаам & абмараам & ламтлам & нам & ригнам & рагитам & ллатем & тл}9E40+U{м & рахйум & ратум & й}FA40+U{хэрдэм & эгнэм & тэгнэм & сван & уудмарйан & уулан & лижман & рижман & аихан & сихан & уихан & тэд}FA40+U{н & й}FA40+U{гнэсл}FA40+U{}FA40+U{гин & дээгжин & рин & нотн}1540+U{он & йомон & чмон & тон & дун & марун & }FA40+U{}FA40+U{хлэрэн & йарян & уучнодо & лод}1540+U{о & со}1540+U{о & ногровйо & оотноло & нуулигро & чноро & рагдгап & ничзнап & тропсап & д}FA40+U{п & }FA40+U{}FA40+U{с}FA40+U{}FA40+U{п & гип & нишйип & ирателорп & ээлрэп & тропар & роткадер & нэзгэр & рагсгас & йаруумас & натаанас & гиж}FA40+U{с & чл}FA40+U{}FA40+U{с & метсис & тл}1540+U{ос & оилос & йогднос & хос & ынсадус & н}FA40+U{}FA40+U{хэс & лалгамаат & дичримат & й}FA40+U{гшадгинат & ничагаврат & инрат & рабласат & михат & йугнаачат & ртает & нйиголонхет & гэв}FA40+U{т & йихнэл}FA40+U{т & чвйир}FA40+U{т & тл}9E40+U{р}9E40+U{т & уурвот & туурвот & ыноноот & рогтот & уупйут & нахгалагнут & нахрут & нахяут & лэмээжэт & н}FA40+U{}FA40+U{рэт & мэрэт & тлэрсэт & анагзлаалу & рагму & агалту & ларааху & аглууху & йугналраацу & тсишаф & натнаах & гамлйах & срйах & рагхлах & уумах & жмарах & ласмарах & лалсиграх & агалдрах & й}FA40+U{гнэцл}FA40+U{х & лээтр}FA40+U{х & л}9E40+U{лд}9E40+U{х & йихм}9E40+U{х & р}FA40+U{}FA40+U{дн}9E40+U{х & р}9E40+U{хн}9E40+U{х & л}FA40+U{}FA40+U{х}9E40+U{х & гижих & цнэлих & ьхадр}1540+U{ох & тооблох & мох & огнох & роосоох & гохрох & досгорцох & шох & аух & руусух & чьлуух & ричуух & рэдэх & р}FA40+U{}FA40+U{жмэх & лэмрэх & йинээцгэрэх & гэнвээх & й}FA40+U{гшалраагзях & срях & ласях & натаац & лаачвац & гидац & тйарац & ламдрац & ууцрац & йалхац & лацац & рентнец & }FA40+U{}FA40+U{ц & рэгдн}FA40+U{ц & лээхн}FA40+U{ц & р}9E40+U{тв}9E40+U{}9E40+U{ц & голгоц & руублуц & }FA40+U{}FA40+U{рвэц & цгэц & нэдлэц & лэлрээц & аач & хвач & садхвач & натладач & лагнач & гахрацач & тлэвич & йичгич & димич & гэлэгнич & рааш & жьваш & гаш & ратвараш & ритсаш & ламхаш & лэлжм}FA40+U{}FA40+U{ш & иш & }FA40+U{}FA40+U{гиш & нэтдиш & вуш & нэхгэдлеэ & норткелэ & рэхнэ & нэхээнэ & лэзлэгрэ & }FA40+U{}FA40+U{дрэ & зйилрэ & д}FA40+U{}FA40+U{трэ & чэтрэ & тичрэ & нэгрэсэ & шэ & йатлавя & ратваагя & ригя & нахуудя
FREQ: 302793
FREQALL: 325596
RANG: 1
QWORDF: <энэ>7665 & <тэр>6706 & <нэг>6540 & <би>6276 & <хүн>6079 & <хоёр>5307 & <дээр>3860 & <их>3361 & <чи>3029 & <сайхан>2563 & <та>2272 & <хар>2100 & <газар>2095 & <бид>1866 & <ямар>1819 & <сайн>1767 & <бөгөөд>1761 & <сэтгэл>1705 & <хүү>1703 & <үг>1528 & <том>1415 & <өмнө>1409 & <хэн>1357 & <өөр>1331 & <өдөр>1300 & <бие>1299 & <эр>1288 & <өвгөн>1239 & <монгол>1163 & <манай>1148 & <ер>1142 & <улаан>1142 & <муу>1123 & <тул>1103 & <эх>1094 & <залуу>1066 & <ажээ>1030 & <хүмүүс>1016 & <бүр>1014 & <аль>976 & <нөгөө>962 & <морь>958 & <алга>950 & <энд>934 & <ганц>927 & <дотор>924 & <хамт>873 & <улс>861 & <үл>859 & <амьтан>838 & <цаг>838 & <учир>834 & <жил>833 & <шар>827 & <толгой>824 & <өндөр>820 & <зүг>816 & <хүүхэд>812 & <гэр>779 & <шөнө>779 & <хойш>761 & <шинэ>755 & <төмөр>754 & <зэрэг>747 & <дээрээ>739 & <гэнэт>716 & <баруун>711 & <гар>708 & <хөх>692 & <бага>684 & <ах>679 & <аж>677 & <аав>659 & <халуун>646 & <хэд>643 & <үе>634 & <гал>627 & <ажил>603 & <дарга>601 & <орой>596 & <охин>593 & <адил>592 & <гуай>586 & <царай>582 & <тал>575 & <хоол>572 & <түмэн>568 & <зуур>567 & <бат>565 & <итгэлт>560 & <хүүхэн>560 & <хөл>543 & <буй>541 & <бүхэн>540 & <нутаг>539 & <хонгор>529 & <бор>526 & <зарим>524 & <үр>517 & <тэд>516 & <маргааш>513 & <данзан>512 & <рүү>512 & <тэнгэр>510 & <зам>509 & <улам>507 & <цэрэг>507 & <бодол>505 & <гол>502 & <үнэн>498 & <зүрх>498 & <үнэхээр>491 & <эхнэр>490 & <хэл>489 & <ба>488 & <хэзээ>488 & <яг>488 & <арга>487 & <нэр>482 & <нас>481 & <тус>479 & <явдал>477 & <хойно>474 & <арай>473 & <баяр>473 & <хүйтэн>473 & <дүү>467 & <маш>461 & <багш>459 & <лам>459 & <цааш>457 & <зүйл>455 & <уг>446 & <орос>443 & <гэрэл>442 & <дэмий>442 & <хөөрхий>441 & <чухам>439 & <тас>438 & <балданцэрэн>434 & <анх>432 & <жаргал>432 & <айл>430 & <он>429 & <илүү>428 & <гурав>427 & <дор>426 & <эзэн>426 & <чингис>424 & <зөвхөн>416 & <амь>414 & <тунгалаг>414 & <чулуу>408 & <нөхөр>407 & <огт>407 & <битгий>405 & <сая>405 & <мал>404 & <эс>403 & <нүүр>402 & <нам>401 & <сар>401 & <цөм>398 & <доо>397 & <гүн>394 & <дахь>394 & <өөд>394 & <эд>391 & <хол>387 & <сонин>384 & <бүү>379 & <тийш>373 & <буюу>372 & <дорж>367 & <баатар>366 & <авгай>365 & <буруу>356 & <ийнхүү>355 & <хан>354 & <баахан>352 & <ганцхан>350 & <дээд>348 & <нохой>348 & <хот>347 & <салхи>346 & <дээгүүр>345 & <үнэр>345 & <ном>345 & <амьдрал>341 & <хатуу>341 & <харанхуй>340 & <хөгшин>340 & <яриа>340 & <архи>338 & <бяцхан>337 & <байдал>336 & <зөв>334 & <нэгэнт>332 & <жаахан>327 & <ноён>327 & <өгүүлрүүн>323 & <өнгө>322 & <бүдүүн>317 & <зөөлөн>316 & <өнөө>315 & <сүрхий>313 & <цэцэг>313 & <бурхан>312 & <эмгэн>308 & <мөнгө>307 & <хонь>306 & <эрх>304 & <хээр>303 & <муухай>302 & <амар>297 & <шонхолой>297 & <өнөөдөр>294 & <хэцүү>294 & <цэнхэр>291 & <баян>290 & <чоно>286 & <гадаа>278 & <бус>276 & <хурдан>275 & <даруй>273 & <гадна>272 & <мөр>272 & <тэртээ>272 & <ариун>271 & <ёс>270 & <сургууль>268 & <төдий>268 & <хурц>261 & <долгор>258 & <ширүүн>256 & <ойр>254 & <мань>253 & <хайр>252 & <эмч>251 & <машин>250 & <урагш>250 & <буурал>249 & <өчүүхэн>249 & <эм>249 & <хааяа>247 & <гагцхүү>246 & <цус>246 & <хоосон>245 & <бух>244 & <тэрэг>243 & <эгч>242 & <яруу>241 & <түргэн>240 & <хувцас>238 & <үргэлж>237 & <дундуур>236 & <уур>236 & <ар>232 & <өдий>232 & <нэлээд>232 & <дээл>230 & <тодорхой>230 & <найз>228 & <хань>228 & <хүсэл>228 & <байлгүй>226 & <лав>225 & <зан>224 & <зовлон>222 & <төв>221 & <хятад>221 & <үс>220 & <хошуу>219 & <богд>218 & <даанч>218 & <зохиол>217 & <нөхөд>217 & <эрүүл>217 & <адуу>216 & <бөөн>213 & <хоолой>213 & <гоо>212 & <дэжид>209 & <үхэр>208 & <намар>207 & <залуудай>205 & <зарлиг>205 & <тамхи>205 & <хагас>205 & <тэмээ>204 & <танай>203 & <чухал>203 & <доош>202 & <давхар>201 & <ир>201 & <уруу>201 & <цаана>201 & <идэр>199 & <сүхбаатар>199 & <өвс>198 & <нууц>196 & <дээш>195 & <шүлэг>195 & <хамар>193 & <гаруй>192 & <ван>190 & <жижиг>189 & <чанга>189 & <билүү>188 & <эрхэм>187 & <зах>186 & <ач>185 & <үүр>185 & <жанжин>184 & <саяхан>184 & <жолооч>183 & <тусам>183 & <дамба>182 & <дулаан>182 & <түр>180 & <байшин>177 & <инээд>175 & <хавар>174 & <хөндий>173 & <ав>172 & <зун>172 & <хад>172 & <бүгд>170 & <зохиолч>169 & <танил>169 & <петр>168 & <хөвүүн>168 & <аз>167 & <жаал>166 & <хэдий>166 & <өлзий>164 & <хөлс>164 & <чих>163 & <шаргал>163 & <амгалан>162 & <сүүдэр>162 & <үйл>161 & <үлгэр>160 & <ямагт>160 & <бэлэн>158 & <тос>158 & <шинэхүү>158 & <эрдэм>158 & <нааш>157 & <төр>157 & <хөрөнгө>157 & <нарийхан>155 & <оройн>155 & <байвч>154 & <туяа>154 & <нуруу>153 & <чадал>153 & <энэхүү>152 & <амьсгал>151 & <үлэмж>151 & <загас>151 & <тийнхүү>151 & <жижигхэн>150 & <мэргэн>150 & <хөөрхөн>150 & <ялангуяа>150 & <нүцгэн>149 & <хүрэл>149 & <аятайхан>148 & <өвөр>148 & <дүр>147 & <морьд>147 & <адилхан>146 & <гамин>146 & <өвөл>146 & <ил>146 & <наад>146 & <цахиур>146 & <нилээд>145 & <ногоо>145 & <шавар>145 & <эрээн>145 & <догшин>144 & <атал>143 & <дутуу>143 & <ган>142 & <аварга>141 & <гекүү>141 & <сүр>141 & <гай>140 & <нойр>140 & <таг>140 & <онгоц>139 & <тутам>139 & <хүүе>139 & <дээрх>138 & <нялх>138 & <бүхий>137 & <шавь>137 & <явган>137 & <ядуу>137 & <айраг>136 & <арслан>136 & <мөнх>136 & <нээрэн>136 & <эцсийн>136 & <анги>135 & <битүү>135 & <гоё>135 & <өчигдөр>135 & <сав>135 & <тоо>135 & <хорвоо>135 & <шүд>135 & <буян>134 & <тэрхүү>134 & <цамба>134 & <үхүү>133 & <зузаан>133 & <хоёул>133 & <вий>132 & <үдшийн>132 & <цээж>131 & <бэрх>130 & <гамингийн>130 & <тэмдэг>130 & <алс>129 & <гутал>129 & <нацагдорж>129 & <сэм>129 & <янз>129 & <банди>127 & <ижил>127 & <саарал>127 & <санжмятав>127 & <үнэ>126 & <найр>126 & <үдэш>125 & <лолита>125 & <ням>125 & <ноёд>124 & <сул>124 & <шахам>124 & <үзүүр>123 & <сал>123 & <чиг>123 & <эл>122 & <турш>121 & <алив>120 & <балдан>120 & <дөрөв>120 & <эв>120 & <эсрэг>120 & <шал>119 & <шив>119 & <шударга>119 & <хажуу>118 & <хойт>118 & <шинж>118 & <дан>117 & <тэмүжин>117 & <тэргүүн>117 & <хичээл>117 & <хожим>117 & <хор>117 & <нуур>116 & <амархан>115 & <байз>115 & <дотно>115 & <харц>115 & <хөгжим>115 & <доор>114 & <өрөөсөн>114 & <цог>114 & <бушуухан>113 & <үзэсгэлэн>113 & <ийш>113 & <сэрүүн>113 & <халх>113 & <эмээл>113 & <жамбал>112 & <зэвсэг>112 & <хуяг>112 & <барон>111 & <нээрээ>111 & <эсгий>111 & <улаанбаатар>110 & <байгаль>109 & <гэлтэй>109 & <дампил>109 & <дариймаа>109 & <жигтэйхэн>109 & <хацар>108 & <хөө>108 & <галт>107 & <дугуй>107 & <ижий>107 & <тод>107 & <уудам>107 & <ахмад>106 & <итгэл>106 & <төрөл>106 & <байр>105 & <доогуур>105 & <одоохон>105 & <хасар>105 & <хулан>105 & <аюул>104 & <жинхэнэ>104 & <хэдхэн>104 & <анир>103 & <гэм>103 & <сохор>103 & <сэмхэн>103 & <туг>103 & <уужим>103 & <чийрэг>103 & <эрдэмтэн>103 & <айсуй>102 & <халтар>102 & <хууль>102 & <хуурай>102 & <дэндүү>101 & <цахилгаан>101 & <энх>101 & <алдар>100 & <ертөнц>100 & <наадам>100 & <нойтон>100 & <дэх>99 & <лий>99 & <худал>99 & <бузар>98 & <дархан>98 & <илэрхий>98 & <малгай>98 & <нэн>98 & <сүүл>98 & <аяархан>97 & <навч>97 & <номхон>97 & <ойрхон>97 & <эмс>97 & <гэдрэг>96 & <завсар>96 & <магнай>96 & <малчин>96 & <хаяа>96 & <хэчнээн>96 & <цөөн>96 & <эрс>96 & <бэр>95 & <түүгээр>95 & <уруул>95 & <өтгөн>94 & <мянга>94 & <согтуу>94 & <төгрөг>94 & <утас>94 & <чихэр>94 & <ширхэг>94 & <алт>93 & <аяа>93 & <бүүр>93 & <залуус>93 & <зориуд>93 & <нэвт>93 & <хангай>93 & <асар>92 & <буга>92 & <гадагш>92 & <должин>92 & <дур>92 & <сэн>92 & <ховор>92 & <авдар>91 & <жад>91 & <бэлэг>90 & <задгай>90 & <павлов>90 & <пүү>90 & <саруул>90 & <халзан>90 & <омог>89 & <сандал>89 & <иймэрхүү>88 & <шуугиан>88 & <ягаан>88 & <гадуур>87 & <жамъян>87 & <оч>87 & <этгээд>87 & <асуудал>86 & <үес>86 & <хөвүүд>86 & <хөмсөг>86 & <хөндлөн>86 & <чөлөө>86 & <янчаан>86 & <аян>85 & <биедээ>85 & <гашуун>85 & <дорхноо>85 & <май>85 & <нимгэн>85 & <хэрвээ>85 & <энгэр>85 & <данжаад>84 & <үнээ>84 & <тодхон>84 & <хүзүү>84 & <хог>84 & <ааш>83 & <довчин>83 & <дусал>83 & <дэлгэр>83 & <сэргэлэн>83 & <зул>82 & <туранхай>82 & <бут>81 & <намхан>81 & <галсан>80 & <м>80 & <орчлон>80 & <энхрий>80 & <бардам>79 & <мөнөөхөн>79 & <олз>79 & <урсгал>79 & <хана>79 & <хормой>79 & <элэгний>79 & <ахуй>78 & <аялгуу>78 & <богино>78 & <өнчин>78 & <илжиг>78 & <нүгэл>78 & <нэмэр>78 & <энэхэн>78 & <манайхан>77 & <могой>77 & <ташуур>77 & <элч>77 & <үд>76 & <майхан>76 & <монголчууд>76 & <нэгд>76 & <тоглоом>76 & <тусгай>76 & <шагнал>76 & <шүлгийн>76 & <аугаа>75 & <журамт>75 & <өгүүллэг>75 & <миеэжав>75 & <мэдээж>75 & <сүнс>75 & <түвшин>75 & <хишиг>75 & <чөтгөр>75 & <шинэхэн>75 & <эгэл>75 & <янаг>75 & <ажилчин>74 & <айхтар>74 & <балчир>74 & <бар>74 & <гурил>74 & <дамдин>74 & <үзэл>74 & <өвгөд>74 & <зав>74 & <зарц>74 & <онцгой>74 & <хага>74 & <ая>73 & <санал>73 & <хаяанд>73 & <хун>73 & <цэвэр>73 & <эмнэлгийн>73 & <үнэнч>72 & <тээр>72 & <уулс>72 & <чам>72 & <чанар>72 & <мухар>71 & <тушаал>71 & <хашир>71 & <хулгайч>71 & <алгуур>70 & <вангийн>70 & <тэгш>70 & <хулгай>70 & <хэтэрхий>70 & <эрүү>70 & <яамай>70 & <өдөржин>69 & <омгийн>69 & <онц>69 & <хурал>69 & <цуг>69 & <аянчин>68 & <галзуу>68 & <жавар>68 & <өр>68 & <охид>68 & <роман>68 & <талбай>68 & <цэдэн>68 & <цэцэн>68 & <бүхэл>67 & <дагуу>67 & <дөрвөлжин>67 & <жамуха>67 & <өлөгчин>67 & <махчин>67 & <мөчир>67 & <мятав>67 & <пүрэв>67 & <туулай>67 & <хур>67 & <шарх>67 & <дотуур>66 & <үзэсгэлэнт>66 & <өнөр>66 & <зөвлөлт>66 & <сайтар>66 & <урам>66 & <хамба>66 & <хос>66 & <хувьсгалт>66 & <ядам>66 & <гарцаагүй>65 & <гишүүн>65 & <дурлал>65 & <зэрлэг>65 & <кино>65 & <тийн>65 & <хөөр>65 & <хоцорсон>65 & <чавганц>65 & <эдгээр>65 & <юмс>65 & <амт>64 & <даавуу>64 & <мөч>64 & <хараал>64 & <хатанбаатар>64 & <хир>64 & <эвэр>64 & <а>63 & <бүрмөсөн>63 & <ерөөл>63 & <өтгөс>63 & <очир>63 & <цаас>63 & <эртхэн>63 & <алба>62 & <гүм>62 & <гуравдугаар>62 & <дулаахан>62 & <огцом>62 & <тамир>62 & <уухай>62 & <хи>62 & <хоймор>62 & <балай>61 & <булаг>61 & <үхэл>61 & <орчим>61 & <тэдгээр>61 & <хилэн>61 & <чонос>61 & <шанага>61 & <аянга>60 & <б>60 & <ганзориг>60 & <гэрэлт>60 & <дорой>60 & <дотоод>60 & <захиа>60 & <илт>60 & <мөрөөдөл>60 & <суурин>60 & <суурь>60 & <ургамал>60 & <хувьсгал>60 & <элс>60 & <бургас>59 & <гудамж>59 & <дүлхижег>59 & <өөх>59 & <иш>59 & <тусламж>59 & <шүүрс>59 & <шулуун>59 & <авир>58 & <алчуур>58 & <ашиг>58 & <бүтээл>58 & <ирээдүй>58 & <тусгаар>58 & <хөөе>58 & <эвий>58 & <эгчмэд>58 & <эмнэлэг>58 & <авай>57 & <айдас>57 & <атугай>57 & <гүү>57 & <гомдол>57 & <даяар>57 & <дэл>57 & <ёо>57 & <намсрай>57 & <оюундарь>57 & <рашаан>57 & <сэлэм>57 & <хараахан>57 & <цэвэрхэн>57 & <шуурга>57 & <аргал>56 & <в>56 & <гонгор>56 & <дөл>56 & <захидал>56 & <намуухан>56 & <нийт>56 & <хайрцаг>56 & <шир>56 & <эгц>56 & <амьтад>55 & <баримт>55 & <дэвсгэр>55 & <дэвтэр>55 & <дэмбэрэл>55 & <ерөнхий>55 & <зочид>55 & <зээрд>55 & <номин>55 & <хөдөлмөр>55 & <шөл>55 & <ачит>54 & <бушуу>54 & <өлгий>54 & <зочин>54 & <ихэмсэг>54 & <муусайн>54 & <нандин>54 & <няс>54 & <сахал>54 & <трактор>54 & <улирал>54 & <уяхан>54 & <хүндэт>54 & <хуур>54 & <цол>54 & <япон>54 & <гомбо>53 & <гуа>53 & <залуухан>53 & <түймэр>53 & <хүчит>53 & <цоо>53 & <цэнгэл>53 & <час>53 & <эмэгтэйчүүд>53 & <эцэс>53 & <дар>52 & <жинчид>52 & <зугаа>52 & <минут>52 & <нэгдүгээр>52 & <тэрхэн>52 & <хөгжил>52 & <хоёрдугаар>52 & <хэрүүл>52 & <авиа>51 & <ганган>51 & <гуйлгачин>51 & <гэргий>51 & <өчнөөн>51 & <зөөлхөн>51 & <зэв>51 & <инженер>51 & <мөртлөө>51 & <халуу>51 & <шугуй>51 & <айхавтар>50 & <баавгай>50 & <бэлхэн>50 & <гуулин>50 & <гэнэтхэн>50 & <дайчин>50 & <нэхий>50 & <соёл>50 & <хүнс>50 & <хундага>50 & <шашин>50 & <айлууд>49 & <болжмор>49 & <боорчи>49 & <буудал>49 & <гавьяа>49 & <гэвш>49 & <заа>49 & <заяат>49 & <зөн>49 & <ленин>49 & <нийгэм>49 & <содном>49 & <түлхүүр>49 & <хав>49 & <алхам>48 & <басхүү>48 & <бөө>48 & <боол>48 & <гүнзгий>48 & <дархас>48 & <нарангэрэлт>48 & <таваг>48 & <тэмцэл>48 & <хил>48 & <хэзээний>48 & <элдвээр>48 & <янжин>48 & <адис>47 & <болор>47 & <дэд>47 & <манлай>47 & <пад>47 & <тугал>47 & <хайнаг>47 & <харгис>47 & <хөгшид>47 & <хоёрхон>47 & <хэдэнтээ>47 & <алин>46 & <балар>46 & <дамбий>46 & <ёнхор>46 & <заншил>46 & <огтхон>46 & <сахалт>46 & <сэлэнгэ>46 & <тэнхэл>46 & <уранхай>46 & <хазаар>46 & <хорсол>46 & <хуудас>46 & <чив>46 & <эрхий>46 & <авьяас>45 & <бүл>45 & <гурвуул>45 & <доторх>45 & <дэргэдүүр>45 & <жүжиг>45 & <үйлдвэр>45 & <захирал>45 & <инээмсэглэл>45 & <нэрэмжит>45 & <ойролцоо>45 & <оргил>45 & <сэтгэлт>45 & <тансаг>45 & <төрх>45 & <ууц>45 & <ухаант>45 & <харуул>45 & <хижээл>45 & <цав>45 & <чийг>45 & <эрдэнэт>45 & <багачууд>44 & <галуу>44 & <домог>44 & <өнгөт>44 & <зээр>44 & <ихэрэс>44 & <самбуу>44 & <төгөлдөр>44 & <уйтгар>44 & <урдуур>44 & <шадар>44 & <бөлгөө>43 & <бодлого>43 & <боломж>43 & <гэлэг>43 & <дүгэр>43 & <дондог>43 & <дотогш>43 & <жалбуу>43 & <үгс>43 & <өэлүн>43 & <залуучууд>43 & <зурвас>43 & <ишиг>43 & <канад>43 & <морьтон>43 & <нутгийнхан>43 & <отгон>43 & <палам>43 & <сүм>43 & <суудал>43 & <хувилгаан>43 & <цамц>43 & <эсэргүү>43 & <арвин>42 & <ат>42 & <гаамаа>42 & <гоолиг>42 & <гээ>42 & <дээдэс>42 & <есүхэй>42 & <изабелла>42 & <лооеэ>42 & <магсаржав>42 & <нансалмаа>42 & <нарандэлгэр>42 & <нэгдэл>42 & <судас>42 & <тэргүүтэй>42 & <тэргүүтэн>42 & <ханхар>42 & <шийдэмгий>42 & <э>42 & <эрчүүд>42 & <ял>42 & <алгуурхан>41 & <барам>41 & <бүрэнхий>41 & <бурген>41 & <буур>41 & <гайхал>41 & <гончиг>41 & <дасал>41 & <намхай>41 & <нүүдэл>41 & <сүрлэг>41 & <содон>41 & <сэлээдий>41 & <тов>41 & <хүүхээ>41 & <хөвч>41 & <цоохор>41 & <шахуу>41 & <арал>40 & <асуулт>40 & <бөөрөнхий>40 & <гажидмаа>40 & <дув>40 & <жигүүр>40 & <өмнөхөн>40 & <өрөм>40 & <зайлуул>40 & <зэвхий>40 & <зэс>40 & <намтар>40 & <оюутан>40 & <паа>40 & <сэрээнэн>40 & <удам>40 & <хайрхан>40 & <хоромхон>40 & <эсхүл>40 & <ямархан>40 & <адгуус>39 & <аюулт>39 & <байнга>39 & <гав>39 & <ганбат>39 & <гарз>39 & <даш>39 & <дун>39 & <дэрэм>39 & <лениний>39 & <нян>39 & <хавтгай>39 & <хүүр>39 & <хөг>39 & <хөрс>39 & <хул>39 & <хэвтүүл>39 & <яавч>39 & <ажгуу>38 & <америк>38 & <аривжар>38 & <ахимаг>38 & <байгалмаа>38 & <гоёмсог>38 & <дашням>38 & <доктор>38 & <каграманов>38 & <садан>38 & <сахиус>38 & <сулхан>38 & <төгс>38 & <хүслэн>38 & <хурим>38 & <цатгалан>38 & <шархүү>38 & <шивэр>38 & <аан>37 & <амсар>37 & <баясгалан>37 & <бөгж>37 & <бороохой>37 & <булай>37 & <гөлөг>37 & <дамшиг>37 & <дорно>37 & <лүү>37 & <намжилмаа>37 & <нийслэл>37 & <ноднин>37 & <оготор>37 & <тасархай>37 & <тахь>37 & <ум>37 & <хавь>37 & <хуга>37 & <хэнэггүй>37 & <шөнөжин>37 & <батчулуу>36 & <бэлчээр>36 & <гахай>36 & <герман>36 & <гоц>36 & <өгэдэй>36 & <зорилго>36 & <инээдэм>36 & <найрсаг>36 & <нүсэр>36 & <сойвон>36 & <тохой>36 & <учрал>36 & <хөлдүү>36 & <хийморь>36 & <худаг>36 & <аажуухан>35 & <гаднаа>35 & <ганга>35 & <дарам>35 & <завь>35 & <зэр>35 & <мунхаг>35 & <пагма>35 & <там>35 & <толгод>35 & <уй>35 & <хааш>35 & <хойгуур>35 & <хэв>35 & <хэрэглэл>35 & <шим>35 & <шог>35 & <эрхт>35 & <эрэл>35 & <юндэн>35 & <бахархал>34 & <бахдал>34 & <гэмт>34 & <дээлт>34 & <өд>34 & <өлсгөлөн>34 & <өмхий>34 & <магтаал>34 & <мэс>34 & <сэр>34 & <хүрэм>34 & <хязгаар>34 & <хямд>34 & <хяруу>34 & <цоож>34 & <чадамгай>34 & <анхаарал>33 & <балбар>33 & <битүүхэн>33 & <голдуу>33 & <жам>33 & <үнэт>33 & <өвчтөн>33 & <өршөөл>33 & <ёроол>33 & <заль>33 & <лут>33 & <нөхцөл>33 & <тавдугаар>33 & <түгшүүр>33 & <хазгай>33 & <цайвар>33 & <цэцэрлэг>33 & <чөлөөт>33 & <элдвийн>33 & <яахан>33 & <бүүвэй>32 & <генерал>32 & <даг>32 & <даржаа>32 & <дүнгэр>32 & <еэ>32 & <үйлс>32 & <зайлшгүй>32 & <лодон>32 & <лус>32 & <нэлээн>32 & <нярав>32 & <отчигин>32 & <тэс>32 & <хадам>32 & <хаш>32 & <хүмүүн>32 & <хов>32 & <хувхай>32 & <цохилт>32 & <шалтгаан>32 & <эвтэйхэн>32 & <ааруул>31 & <амжилт>31 & <бадаг>31 & <базар>31 & <барс>31 & <бодит>31 & <дөлгөөн>31 & <дэв>31 & <жавхлан>31 & <үер>31 & <үзвээс>31 & <залхуу>31 & <муур>31 & <найм>31 & <сэрчин>31 & <тоглолт>31 & <тэнүүн>31 & <ханцуй>31 & <хөвгүүн>31 & <хоргой>31 & <хэмх>31 & <чисчүү>31 & <чухамхүү>31 & <шалавхан>31 & <янжуур>31 & <булчин>30 & <гуравхан>30 & <даруу>30 & <дэг>30 & <дэнсмаа>30 & <жав>30 & <үзэгдэл>30 & <зая>30 & <ижилхэн>30 & <ихэр>30 & <мандал>30 & <нагац>30 & <нүүрс>30 & <нугас>30 & <оддын>30 & <пүрэвдорж>30 & <сонс>30 & <сор>30 & <сумъяа>30 & <түрүүч>30 & <түшмэл>30 & <төчнөөн>30 & <тэнгис>30 & <тэнэгэр>30 & <хүдэр>30 & <хоньчин>30 & <хотол>30 & <цайны>30 & <цөөхөн>30 & <чүдэнз>30 & <шийдвэр>30 & <бэл>29 & <гавъяа>29 & <жалга>29 & <жаргалан>29 & <үрс>29 & <зээ>29 & <мичид>29 & <новш>29 & <оготно>29 & <олонтаа>29 & <салгалгүй>29 & <сацуу>29 & <судар>29 & <тогооч>29 & <тэгшхэн>29 & <улиас>29 & <халдвар>29 & <хархан>29 & <хум>29 & <хуурамч>29 & <цөөвөр>29 & <цэв>29 & <шаазан>29 & <шулуухан>29 & <ялимгүй>29 & <аврал>28 & <адуучин>28 & <алдад>28 & <барилга>28 & <бархас>28 & <бүгчим>28 & <буг>28 & <бяруу>28 & <ваа>28 & <гайхамшиг>28 & <гамшиг>28 & <гишүү>28 & <гойд>28 & <горхи>28 & <гуя>28 & <дагва>28 & <данхар>28 & <дурсгал>28 & <ерөөлт>28 & <ес>28 & <журам>28 & <өгөөмөр>28 & <өнө>28 & <зэмсэг>28 & <ихээхэн>28 & <маам>28 & <маргаан>28 & <навчис>28 & <наст>28 & <нөмөр>28 & <огло>28 & <тарвага>28 & <төлөвлөгөө>28 & <туурай>28 & <угз>28 & <ууган>28 & <хайлаас>28 & <хүй>28 & <хиймэл>28 & <хохь>28 & <цаагуур>28 & <цэлгэр>28 & <цэмцгэр>28 & <шижир>28 & <шуудай>28 & <энүүхэн>28 & <ястан>28 & <албат>27 & <багана>27 & <баялаг>27 & <булбарай>27 & <бууц>27 & <бэх>27 & <бяр>27 & <гарамгай>27 & <гэрч>27 & <дүвжир>27 & <доторхи>27 & <дуран>27 & <өдгөө>27 & <өлзийт>27 & <өмнүүр>27 & <зар>27 & <зог>27 & <зуд>27 & <наваан>27 & <начин>27 & <нөгөөдүүл>27 & <нэгмөсөн>27 & <нямбай>27 & <пар>27 & <сад>27 & <сонгино>27 & <соргог>27 & <сэрүү>27 & <тавны>27 & <танхим>27 & <төдийхөн>27 & <хал>27 & <хөсөг>27 & <ховорхон>27 & <хуар>27 & <хэзээнээс>27 & <хэлтэрхий>27 & <шүлс>27 & <шоргоолж>27 & <эжий>27 & <эргэлт>27 & <эхэр>27 & <аглаг>26 & <айкүмис>26 & <ану>26 & <бадам>26 & <буянт>26 & <гүйцэд>26 & <горьдлого>26 & <гучаад>26 & <давуу>26 & <дах>26 & <дүүс>26 & <дуучин>26 & <дээж>26 & <үлдэгдэл>26 & <өвөрмөц>26 & <өмч>26 & <зэлүүд>26 & <мазаалай>26 & <мөөг>26 & <мөндөр>26 & <мухлаг>26 & <мэдлэг>26 & <настан>26 & <нина>26 & <онгорхой>26 & <сархад>26 & <сонирхол>26 & <сорви>26 & <тайлбар>26 & <түүвэр>26 & <түүхий>26 & <түрэмгий>26 & <төрөлх>26 & <товуу>26 & <тогтуун>26 & <хаагуур>26 & <хаант>26 & <хөнжил>26 & <хувьсгалч>26 & <цаашид>26 & <шаахай>26 & <шан>26 & <шүдэнз>26 & <яльгүй>26 & <агуй>25 & <амтат>25 & <аяс>25 & <бөгтөр>25 & <голомт>25 & <гэдэргээ>25 & <долоовор>25 & <дуган>25 & <дугар>25 & <жавзан>25 & <жүжгийн>25 & <жихүүн>25 & <өв>25 & <өл>25 & <өлмий>25 & <өчигдөрхөн>25 & <ёр>25 & <зэл>25 & <мөд>25 & <нөгө{U+04E9}дөр>25 & <орь>25 & <профессор>25 & <саахалт>25 & <сургаал>25 & <суут>25 & <тайчууд>25 & <төрөлхтөн>25 & <урьхан>25 & <хавчаахай>25 & <хүр>25 & <хошин>25 & <хошууч>25 & <хунар>25 & <хууч>25 & <цуурай>25 & <чүү>25 & <эмзэг>25 & <яргуй>25 & <аанай>24 & <арц>24 & <багаж>24 & <банз>24 & <бөглүү>24 & <бялдар>24 & <гашуудал>24 & <гүрэн>24 & <гичий>24 & <гурвантаа>24 & <гэхчилэн>24 & <дулам>24 & <дуртгал>24 & <дэлгүүр>24 & <өнцөг>24 & <идэш>24 & <иргэд>24 & <машид>24 & <мөчид>24 & <орхон>24 & <совин>24 & <тагш>24 & <техник>24 & <тулгуур>24 & <тэргэл>24 & <уурга>24 & <хальт>24 & <хурандаа>24 & <шүлэгч>24 & <эмчилгээ>24 & <ээмэг>24 & <язгуур>24 & <ян>24 & <ахай>23 & <баргил>23 & <бүдэгхэн>23 & <бийр>23 & <боловсрол>23 & <борхон>23 & <гаанс>23 & <дээрхи>23 & <жигмэд>23 & <жижүүр>23 & <жоом>23 & <үзэмж>23 & <зол>23 & <зулай>23 & <зээл>23 & <лонх>23 & <мантуу>23 & <нүгэлт>23 & <самар>23 & <сэцэн>23 & <татаар>23 & <төл>23 & <улбар>23 & <хам>23 & <хогшил>23 & <хорчин>23 & <хуй>23 & <хуу>23 & <хэдгэнэ>23 & <цохио>23 & <цээжний>23 & <чийчаан>23 & <чинээлэг>23 & <шанзав>23 & <шөрмөс>23 & <шунал>23 & <аажим>22 & <ангир>22 & <атар>22 & <банк>22 & <банш>22 & <боловсон>22 & <болой>22 & <болшгүй>22 & <бохир>22 & <гэнэхэн>22 & <далавч>22 & <даруухан>22 & <догь>22 & <европ>22 & <жигжид>22 & <зовхи>22 & <ихэс>22 & <мастер>22 & <мэргид>22 & <найдвар>22 & <найрамдал>22 & <нарс>22 & <ноос>22 & <нялуун>22 & <овогтон>22 & <оройхон>22 & <сампил>22 & <сэв>22 & <сэлт>22 & <тавцан>22 & <тариачин>22 & <тахил>22 & <тог>22 & <уламжлал>22 & <халбага>22 & <хүрз>22 & <хөлт>22 & <ховдог>22 & <цөцгий>22 & <цэвдэг>22 & <шүүс>22 & <шүхэр>22 & <эргүү>22 & <ялдам>22 & <аадар>21 & <агсам>21 & <ажилтан>21 & <амбан>21 & <ахайтан>21 & <бүч>21 & <бөгс>21 & <боть>21 & <бригад>21 & <бууз>21 & <бухимдал>21 & <гүзээ>21 & <гинж>21 & <гурвалжин>21 & <гутамшиг>21 & <дуг>21 & <дуудлага>21 & <жим>21 & <үүлс>21 & <зэвүү>21 & <зэрвэсхэн>21 & <ирвэс>21 & <лүмбэн>21 & <маргад>21 & <мөрий>21 & <мулт>21 & <мэдрэл>21 & <мэх>21 & <мягмар>21 & <няц>21 & <овгийн>21 & <омголон>21 & <пал>21 & <сүсэг>21 & <тагнуул>21 & <танхил>21 & <түм>21 & <төгөл>21 & <төгсгөл>21 & <торгууд>21 & <туршлага>21 & <феодал>21 & <франц>21 & <хагацал>21 & <хүйт>21 & <хөрөнгөтөн>21 & <хөрш>21 & <хойтон>21 & <хонгил>21 & <хором>21 & <хохимой>21 & <хэлмэрч>21 & <хэмжээлшгүй>21 & <хялбар>21 & <цогцос>21 & <цэл>21 & <чацуу>21 & <чимээгүйхэн>21 & <шагналт>21 & <ший>21 & <шовх>21 & <эрмэлзэл>21 & <эрхбиш>21 & <эрхэмсэг>21 & <агь>20 & <ажиллагаа>20 & <араншин>20 & <ахар>20 & <багахан>20 & <барьц>20 & <баясал>20 & <бөн>20 & <гангар>20 & <гялаан>20 & <гялс>20 & <дажгүй>20 & <дөрөвдүгээр>20 & <дэлгэрэнгүй>20 & <жараахай>20 & <жив>20 & <үндэстэн>20 & <өгөр>20 & <зураас>20 & <илхэн>20 & <малчид>20 & <муухан>20 & <ногт>20 & <сугар>20 & <түлш>20 & <түшмэд>20 & <төвшин>20 & <төө>20 & <тогоруу>20 & <тэжээл>20 & <тэмдэглэл>20 & <хажууханд>20 & <хангалуун>20 & <ховх>20 & <хойч>20 & <холхон>20 & <хугархай>20 & <хэлбэр>20 & <хяр>20 & <цамцны>20 & <цүнх>20 & <эзэгтэй>20 & <эмгэнэлт>20 & <яаруу>20 & <янгир>20 & <янзага>20 & <яруухан>20 & <яхир>20 & <аар>19 & <алмас>19 & <бах>19 & <баячууд>19 & <бээр>19 & <вася>19 & <гуравдахь>19 & <гургалдай>19 & <гялгар>19 & <дагдан>19 & <дамдинсүрэн>19 & <данс>19 & <дүрэм>19 & <доороо>19 & <дэс>19 & <жигүүртэн>19 & <зулзага>19 & <зэлэн>19 & <лхам>19 & <намуун>19 & <нуга>19 & <оймс>19 & <радио>19 & <сайхь>19 & <саравч>19 & <сөн>19 & <сонор>19 & <судлал>19 & <тэх>19 & <уван>19 & <хажид>19 & <хангал>19 & <ханиад>19 & <харцага>19 & <харцуул>19 & <хүртэлх>19 & <хямдхан>19 & <цогчин>19 & <чааваас>19 & <чили>19 & <шагдар>19 & <шийтгэл>19 & <шулам>19 & <эмгэг>19 & <эрэгтэйчүүд>19 & <ялалт>19 & <адъяа>18 & <алтанхан>18 & <амралт>18 & <аяар>18 & <багташгүй>18 & <балжин>18 & <бэлтгэл>18 & <гайхаш>18 & <гүр>18 & <далдуур>18 & <дүнсгэр>18 & <долгио>18 & <дуулал>18 & <жамц>18 & <зайдуу>18 & <зүтгэл>18 & <зүтгэлтэн>18 & <зовлонт>18 & <зохиолчид>18 & <зургадугаар>18 & <ибрагим>18 & <ломбо>18 & <магван>18 & <марал>18 & <мотор>18 & <мээм>18 & <налжир>18 & <нөмгөн>18 & <олонхи>18 & <онол>18 & <оньсого>18 & <социалист>18 & <судалгаа>18 & <талбар>18 & <танк>18 & <тасалгаа>18 & <тогос>18 & <туршид>18 & <тэвчээр>18 & <тэдэн>18 & <финланд>18 & <хас>18 & <хөрст>18 & <хожуул>18 & <худалдаачин>18 & <хэвтэр>18 & <хэрэм>18 & <хэсэгхэн>18 & <цаадуул>18 & <цуу>18 & <чухаг>18 & <шаардлага>18 & <шав>18 & <шарилж>18 & <шонхор>18 & <шоо>18 & <эрэмгий>18 & <арайхан>17 & <арайхийж>17 & <ариухан>17 & <баадай>17 & <байгууллага>17 & <байлтай>17 & <бүжгийн>17 & <билет>17 & <богц>17 & <бодис>17 & <бэрхшээл>17 & <вансэмбэрүү>17 & <гүүр>17 & <гүрэм>17 & <гийчин>17 & <дов>17 & <дурамжхан>17 & <дух>17 & <жагсаал>17 & <үнэнхүү>17 & <завхай>17 & <замаг>17 & <зардал>17 & <засал>17 & <километр>17 & <лхагва>17 & <метр>17 & <мөргөл>17 & <молом>17 & <мэл>17 & <навтгар>17 & <нойрмог>17 & <овог>17 & <огторгуй>17 & <осол>17 & <отор>17 & <партизан>17 & <саар>17 & <сүй>17 & <сүрэнхүү>17 & <тайга>17 & <татвар>17 & <тахар>17 & <түгээмэл>17 & <товрог>17 & <толбо>17 & <ухнаадорж>17 & <хатуухан>17 & <хахир>17 & <хөсөр>17 & <хөтөл>17 & <хийл>17 & <хиншүү>17 & <хишигтэн>17 & <хугас>17 & <хулгар>17 & <хэрцгий>17 & <хээнцэр>17 & <цонхигор>17 & <цоорхой>17 & <чадвар>17 & <чех>17 & <чүлтэм>17 & <шүүдэр>17 & <эмгэд>17 & <эргэм>17 & <эхүүн>17 & <юухан>17 & <аажуу>16 & <алим>16 & <аюуш>16 & <бариул>16 & <бүсгүйчүүд>16 & <бөгөөтөл>16 & <бич>16 & <болхи>16 & <боорцог>16 & <бурангуй>16 & <ванчин>16 & <га>16 & <гаж>16 & <гашуу>16 & <гоёл>16 & <дам>16 & <даруулга>16 & <дөрвүүл>16 & <дон>16 & <жавхаа>16 & <жавхлант>16 & <үеийнхэн>16 & <өглөөгүүр>16 & <өргөдөл>16 & <өрөөл>16 & <занал>16 & <зүйрлэшгүй>16 & <зоос>16 & <киноны>16 & <комиссар>16 & <мөдхөн>16 & <мин>16 & <мойл>16 & <мэдэл>16 & <мэргэжил>16 & <наймдугаар>16 & <найруулал>16 & <налгар>16 & <нэгхэн>16 & <оосор>16 & <пионер>16 & <саа>16 & <сайр>16 & <сахилга>16 & <сүүрс>16 & <сундуй>16 & <сууц>16 & <тавиур>16 & <танзуур>16 & <тар>16 & <түнш>16 & <түнэр>16 & <томоохон>16 & <томхон>16 & <тохиолдол>16 & <туурга>16 & <тэвх>16 & <тэнцүү>16 & <унь>16 & <ургац>16 & <уржигдар>16 & <уужуу>16 & <уурхай>16 & <уянга>16 & <уянгат>16 & <хагархай>16 & <халз>16 & <халимаг>16 & <ханагар>16 & <харамч>16 & <харш>16 & <харьяат>16 & <хахууль>16 & <хашлага>16 & <хөв>16 & <хойшид>16 & <хоточ>16 & <хурдхан>16 & <хуц>16 & <хэлэлгүй>16 & <цөл>16 & <цоодол>16 & <чуу>16 & <шалгалт>16 & <шүүр>16 & <шинжилгээ>16 & <эгнэгт>16 & <яр>16 & <автономит>15 & <алдам>15 & <анхдугаар>15 & <анхилуун>15 & <араб>15 & <архангай>15 & <бал>15 & <болзошгүй>15 & <борви>15 & <борц>15 & <булш>15 & <гавшгай>15 & <гарал>15 & <го>15 & <годгор>15 & <гох>15 & <гудас>15 & <гунгар>15 & <гэсэр>15 & <долдугаар>15 & <дэм>15 & <дэрс>15 & <дээвэр>15 & <жадны>15 & <өгүүлбэр>15 & <өөрчлөлт>15 & <өмөг>15 & <өнгөн>15 & <зөрчил>15 & <золбин>15 & <зоримог>15 & <илтгэл>15 & <материал>15 & <намаг>15 & <наргиан>15 & <нунтаг>15 & <нэрмэл>15 & <оргодол>15 & <оюу>15 & <саарь>15 & <солгой>15 & <соном>15 & <сэ>15 & <тив>15 & <тоорцог>15 & <тугалга>15 & <тэмүүлэл>15 & <тэсвэр>15 & <удган>15 & <уулзалт>15 & <ухас>15 & <хаалт>15 & <хааяахан>15 & <хадлан>15 & <хайрга>15 & <ханат>15 & <ханашгүй>15 & <хангинуур>15 & <хандгай>15 & <хомоол>15 & <хурай>15 & <хутаг>15 & <хэгжүүн>15 & <цаглашгүй>15 & <цал>15 & <царил>15 & <цолмон>15 & <чамбай>15 & <чанх>15 & <чөмөг>15 & <шаазгай>15 & <шатар>15 & <шилмүүс>15 & <эмчилгээний>15 & <энэтхэг>15 & <эрдэмт>15 & <эрмэг>15 & <я>15 & <янхигар>15 & <алдас>14 & <арслангийн>14 & <африк>14 & <аюур>14 & <багачуул>14 & <баримал>14 & <баримжаа>14 & <бүрх>14 & <бялзуухай>14 & <винтов>14 & <галав>14 & <дөчөөд>14 & <довдон>14 & <дорогш>14 & <дээрэм>14 & <дээрэнгүй>14 & <есдүгээр>14 & <жараад>14 & <жигдхэн>14 & <жич>14 & <өөдөс>14 & <ёслол>14 & <зуслан>14 & <зуухан>14 & <мэдээлэл>14 & <мэргэжилтэн>14 & <нус>14 & <нээлт>14 & <овоохой>14 & <ойдов>14 & <олигтойхон>14 & <орлого>14 & <охь>14 & <пид>14 & <сайт>14 & <самуун>14 & <саруулхан>14 & <сүг>14 & <сонат>14 & <сониуч>14 & <сэтгүүлч>14 & <сэтгэгдэл>14 & <таавар>14 & <тааруухан>14 & <тамга>14 & <таяг>14 & <түй>14 & <түргэхэн>14 & <тиймэрхүү>14 & <тогтмол>14 & <тунхаг>14 & <тээврийн>14 & <уйл>14 & <урц>14 & <халамж>14 & <хамтрал>14 & <хандив>14 & <хараацай>14 & <хатгамал>14 & <хоорондуур>14 & <хорьдугаар>14 & <хужир>14 & <хэм>14 & <хэц>14 & <цор>14 & <цорж>14 & <цэх>14 & <чанцал>14 & <шимт>14 & <ширүүхэн>14 & <шовгор>14 & <шумуул>14 & <элчин>14 & <эмх>14 & <эрхи>14 & <эрхтэн>14 & <явуул>14 & <авар>13 & <ази>13 & <арми>13 & <байваас>13 & <балаг>13 & <балгас>13 & <баясгалант>13 & <бензин>13 & <бүтээлч>13 & <бишрэл>13 & <буржгар>13 & <буудлага>13 & <буурь>13 & <бууцны>13 & <гөлгөр>13 & <гитар>13 & <голт>13 & <гуу>13 & <гэсгүй>13 & <давалгаа>13 & <дөт>13 & <домгийн>13 & <дуугай>13 & <ембүү>13 & <жаа>13 & <жүрхин>13 & <үйлдвэрчин>13 & <өч>13 & <завод>13 & <заг>13 & <зүв>13 & <зөрүү>13 & <зууван>13 & <ивээл>13 & <курс>13 & <лай>13 & <лувсан>13 & <муутуу>13 & <мэдэмхий>13 & <мэлхий>13 & <наагуур>13 & <надмид>13 & <намба>13 & <ная>13 & <нусгай>13 & <нэжээд>13 & <ов>13 & <овор>13 & <онигор>13 & <оточ>13 & <пулемёт>13 & <савар>13 & <сайвар>13 & <салам>13 & <самбар>13 & <сүнжид>13 & <сөөнгө>13 & <сэрүүхэн>13 & <таалал>13 & <түүхт>13 & <түүхч>13 & <түс>13 & <төлбөр>13 & <тохиол>13 & <улаач>13 & <уламжлалт>13 & <умар>13 & <урсгалт>13 & <уугуул>13 & <хадуур>13 & <харандаа>13 & <хариуцлага>13 & <харьцангуй>13 & <хүүш>13 & <хилэнцэт>13 & <хожид>13 & <хожуу>13 & <хон>13 & <хонзон>13 & <хоовон>13 & <хуаран>13 & <хэрэгцээ>13 & <цахар>13 & <цох>13 & <цочмог>13 & <цул>13 & <цуут>13 & <цэгмид>13 & <цэен>13 & <цээлхэн>13 & <чамай>13 & <чулуут>13 & <шийр>13 & <шугам>13 & <эрчүүл>13 & <эцэнхий>13 & <янгиа>13 & <авга>12 & <автобусны>12 & <агрономч>12 & <алагхан>12 & <архаг>12 & <ахиухан>12 & <бамбар>12 & <биет>12 & <билгийн>12 & <бойтог>12 & <ботго>12 & <бохь>12 & <буйр>12 & <бямба>12 & <гүйдэл>12 & <гон>12 & <даян>12 & <дүгнэлт>12 & <диваажин>12 & <доллар>12 & <донир>12 & <доорхи>12 & <дурсгалт>12 & <дэлэм>12 & <дэмчиг>12 & <дэнлүү>12 & <дээрэмчид>12 & <еэвэн>12 & <үмхий>12 & <үрчгэр>12 & <өгүүлэл>12 & <өөлд>12 & <загасчин>12 & <залуур>12 & <занги>12 & <золбоо>12 & <зон>12 & <ив>12 & <итгэмтгий>12 & <лүндэн>12 & <лувсанжамбаа>12 & <монголжуу>12 & <мэдэгдэхүйц>12 & <наалинхай>12 & <наахнуур>12 & <намс>12 & <олгой>12 & <орчуулга>12 & <самдан>12 & <сүмбэр>12 & <солир>12 & <сормуус>12 & <сэжүүр>12 & <сэржмядаг>12 & <сэхээтэн>12 & <тавиун>12 & <тарга>12 & <татанхай>12 & <татлага>12 & <түмпэн>12 & <тоонот>12 & <тохуу>12 & <тэнгэрлэг>12 & <тэнэмэл>12 & <тэрэгт>12 & <хаалгач>12 & <хавцал>12 & <хайрлалгүй>12 & <хариулт>12 & <хатуужил>12 & <хомхой>12 & <хонхор>12 & <хоргол>12 & <хорчи>12 & <хохирол>12 & <хоч>12 & <хуурмаг>12 & <хэлтгий>12 & <хэлэлцээр>12 & <хэргэм>12 & <хэрэгсэл>12 & <хянуур>12 & <цөгц>12 & <цэг>12 & <цэрэн>12 & <цэц>12 & <чанд>12 & <чөдөр>12 & <чилгэр>12 & <шавхруу>12 & <шаламгай>12 & <шаналал>12 & <шандас>12 & <шарнууд>12 & <шүр>12 & <шидэт>12 & <шийдэм>12 & <ширэнгэ>12 & <ширээт>12 & <шунахай>12 & <шуурхай>12 & <эвлэл>12 & <эмэг>12 & <энхрийлэл>12 & <яргай>12 & <авхай>11 & <айлтгүй>11 & <ал>11 & <алдрай>11 & <алцгар>11 & <аравдугаар>11 & <арваадхан>11 & <ашдын>11 & <багц>11 & <бадай>11 & <бадрангуй>11 & <байцаалт>11 & <барагдашгүй>11 & <баргар>11 & <боржин>11 & <бузгай>11 & <вандан>11 & <гарам>11 & <гүнж>11 & <гижиг>11 & <гилбэр>11 & <гуд>11 & <гэдэсний>11 & <гялбам>11 & <даалгавар>11 & <дажин>11 & <дамчаа>11 & <дараахь>11 & <довцог>11 & <дуганч>11 & <дууч>11 & <жүжигчин>11 & <жинс>11 & <үзэм>11 & <үрэл>11 & <үтэр>11 & <өргөл>11 & <өргөмөл>11 & <заавар>11 & <зайран>11 & <зүсэм>11 & <зууш>11 & <зэврүүн>11 & <калибр>11 & <лагс>11 & <лянхуа>11 & <медаль>11 & <наадамчин>11 & <наанги>11 & <найраглал>11 & <найрал>11 & <нанжин>11 & <норм>11 & <овжин>11 & <олдошгүй>11 & <олом>11 & <ором>11 & <оршил>11 & <пээ>11 & <салбар>11 & <санитар>11 & <сахиул>11 & <сүүмгэр>11 & <судал>11 & <сэвс>11 & <сэрвээ>11 & <сэтгүүл>11 & <талархал>11 & <танхи>11 & <тортог>11 & <турьхан>11 & <тусгал>11 & <уйгагүй>11 & <унгас>11 & <ундуй>11 & <уншигчдын>11 & <уурандаа>11 & <уут>11 & <хавтас>11 & <хамхуул>11 & <харчуул>11 & <хөтөч>11 & <хөшүүн>11 & <холтос>11 & <холуур>11 & <хотгор>11 & <хувраг>11 & <хэмээвээс>11 & <хэнз>11 & <хянамгай>11 & <цам>11 & <цар>11 & <цээл>11 & <чавга>11 & <чүдэнзний>11 & <шүүлт>11 & <шор>11 & <шорвог>11 & <шохой>11 & <эвдэрхий>11 & <эзэнтэн>11 & <эмээлт>11 & <эсэргүүцэл>11 & <эхчүүд>11 & <явцуу>11 & <ялагдал>11 & <аагим>10 & <авааль>10 & <автобус>10 & <адсага>10 & <айлагүл>10 & <ангаахай>10 & <ангал>10 & <багалзуур>10 & <багацуул>10 & <байран>10 & <байц>10 & <балархай>10 & <балчирхан>10 & <барил>10 & <баталгаа>10 & <бахь>10 & <бүүдгэр>10 & <бөг>10 & <бөгөөс>10 & <бичлэг>10 & <боодол>10 & <боолт>10 & <будант>10 & <булигаар>10 & <булт>10 & <буниа>10 & <бэлтрэг>10 & <бээлий>10 & <бяц>10 & <гавж>10 & <гавъяат>10 & <гайхам>10 & <галч>10 & <гийчид>10 & <голцуу>10 & <грек>10 & <давирхай>10 & <дүрлэгэр>10 & <доёд>10 & <дориун>10 & <жанрайсэг>10 & <үдэшлэг>10 & <үзэгчдийн>10 & <үзэгчид>10 & <өөдрөг>10 & <өлгийн>10 & <өмгөр>10 & <өстөн>10 & <өтөл>10 & <зайдуухан>10 & <зана>10 & <захирангуй>10 & <зовиур>10 & <зугуухан>10 & <зэмлэл>10 & <идэмхий>10 & <индэр>10 & <исгэлэн>10 & <ланжуу>10 & <мангуу>10 & <мөхөс>10 & <наадамчид>10 & <нанчид>10 & <ноолуур>10 & <нэмэлт>10 & <нялхас>10 & <пор>10 & <саглагар>10 & <сампин>10 & <сөөм>10 & <сөл>10 & <сондуул>10 & <сосор>10 & <спорт>10 & <суртахуун>10 & <сэтгэлчлэн>10 & <сэтэрхий>10 & <танайхан>10 & <тасаг>10 & <тахир>10 & <ташуу>10 & <түн>10 & <товчхон>10 & <толгойт>10 & <тууз>10 & <удирдлага>10 & <ундны>10 & <ухаантан>10 & <хайгуул>10 & <халамцуу>10 & <хамниган>10 & <хандлага>10 & <харгуй>10 & <хатингар>10 & <хөгжүүн>10 & <хөхөмдөг>10 & <хийсвэр>10 & <хомс>10 & <хоригдол>10 & <хууз>10 & <хэвлэл>10 & <хэлц>10 & <хэнхдэг>10 & <хэрсүү>10 & <хэцүүхэн>10 & <хээл>10 & <цааз>10 & <цавчим>10 & <цагаахан>10 & <цагаачин>10 & <цоморлиг>10 & <цуврал>10 & <цэвээн>10 & <чамин>10 & <чандруу>10 & <чинжүү>10 & <шазуур>10 & <шарил>10 & <шөвөг>10 & <шуудуу>10 & <эдлэл>10 & <энгүүн>10 & <энгэсэг>10 & <эрдэнэс>10 & <ээрэм>10 & <юугаан>10 & <ядрал>10 & <ялдамхан>10 & <янхан>10 & <янхир>10 & <агар>9 & <амгай>9 & <амирлангуй>9 & <аранжин>9 & <аргаль>9 & <аргамаг>9 & <аргил>9 & <ашгийн>9 & <байгуулалт>9 & <балжид>9 & <банзал>9 & <бүгээн>9 & <бүлтгэр>9 & <бүлээхэн>9 & <бүхээг>9 & <бишгүүр>9 & <борог>9 & <бурантаг>9 & <бутархай>9 & <гавал>9 & <гавар>9 & <галбын>9 & <гаруйхан>9 & <гарц>9 & <голио>9 & <градус>9 & <гэлэн>9 & <гээл>9 & <гярхай>9 & <давчуу>9 & <дараахан>9 & <даргар>9 & <домбо>9 & <доной>9 & <дурсамж>9 & <дутагдал>9 & <дуут>9 & <дэмжлэг>9 & <жамсран>9 & <жанцан>9 & <жасрай>9 & <жөтөө>9 & <жирс>9 & <жирэмсэн>9 & <жонон>9 & <жулдрай>9 & <үлдээлгүй>9 & <үргэлжлэл>9 & <өвчүү>9 & <өөгүй>9 & <өнгөрмөгц>9 & <өрмөг>9 & <заваан>9 & <засвар>9 & <засуул>9 & <зүүлт>9 & <зохиомол>9 & <зуузай>9 & <ивээлт>9 & <лантуу>9 & <лүг>9 & <луухаан>9 & <майга>9 & <мангас>9 & <мангуд>9 & <мишээл>9 & <мулгуу>9 & <мэгзэм>9 & <мянгат>9 & <найдлага>9 & <нүүдэлчид>9 & <нөхөөс>9 & <нилээн>9 & <ноорхой>9 & <нэвтэрхий>9 & <нэрс>9 & <отго>9 & <пол>9 & <пунцаг>9 & <санаачилга>9 & <сахил>9 & <сүлдэт>9 & <сүлжмэл>9 & <сүсэгтэн>9 & <сиймхий>9 & <соёмбо>9 & <сонгууль>9 & <сурмаа>9 & <сэвсгэр>9 & <сэгсгэр>9 & <тааруу>9 & <тавтайяа>9 & <танар>9 & <тарчиг>9 & <тасхийм>9 & <түүс>9 & <төсөл>9 & <тогтоол>9 & <толигор>9 & <тоотойхон>9 & <торх>9 & <тракторч>9 & <тум>9 & <тэвш>9 & <тэрүүхэн>9 & <тээвэр>9 & <уржнан>9 & <уршиг>9 & <утаат>9 & <халдун>9 & <харанга>9 & <харз>9 & <хүлээлт>9 & <хүчтэн>9 & <хөвчин>9 & <хөсрий>9 & <хойшдын>9 & <холбогдол>9 & <хоншоор>9 & <хорол>9 & <худалч>9 & <хундан>9 & <хэрчим>9 & <хэрэгтэн>9 & <хялгана>9 & <цайдам>9 & <цүл>9 & <цөхрөл>9 & <цуурхал>9 & <чанад>9 & <чандмань>9 & <чархи>9 & <чөргөр>9 & <чогдог>9 & <чуулган>9 & <шад>9 & <шалба>9 & <шилбүүр>9 & <шин>9 & <шулмас>9 & <шушмаа>9 & <эвлэгхэн>9 & <энэрэл>9 & <энэрэнгүй>9 & <эрэгчин>9 & <янаглал>9 & <ярс>9 & <ааль>8 & <агч>8 & <адал>8 & <айлчин>8 & <академийн>8 & <академич>8 & <андашгүй>8 & <анхилам>8 & <арз>8 & <бааюу>8 & <байхуу>8 & <барагшин>8 & <барзгар>8 & <бөмбөр>8 & <бичмэл>8 & <большевик>8 & <буйл>8 & <бул>8 & <булаам>8 & <буудай>8 & <буянтан>8 & <бэлбэсэн>8 & <бяслаг>8 & <ванлий>8 & <ганзага>8 & <ганцхүү>8 & <гүехэн>8 & <гүнсэн>8 & <гоймон>8 & <гувчуур>8 & <даамай>8 & <дав>8 & <дагавар>8 & <дагуул>8 & <дадлага>8 & <даралт>8 & <дүйнгэ>8 & <дөш>8 & <дог>8 & <дорлиг>8 & <доромжлол>8 & <дугариг>8 & <дугуйт>8 & <дуртайяа>8 & <дэнзэн>8 & <жингэр>8 & <жирэв>8 & <үзэшгүй>8 & <үйлдэл>8 & <үрчлээс>8 & <үхэрчин>8 & <өвгөжөөр>8 & <өгсүүр>8 & <өмсгөл>8 & <өчил>8 & <өшөөт>8 & <ёндон>8 & <ёотон>8 & <заадас>8 & <залбирал>8 & <заналт>8 & <зарга>8 & <зүдүү>8 & <зүйр>8 & <зүлэг>8 & <зүхэл>8 & <зундуй>8 & <зэрвэс>8 & <ичимтгий>8 & <ишт>8 & <костюм>8 & <лужир>8 & <лха>8 & <мартагдашгүй>8 & <мөлгөр>8 & <мяндас>8 & <навтас>8 & <налархай>8 & <нангиад>8 & <нацаг>8 & <нүгэлтэн>8 & <нөөц>8 & <овгор>8 & <овон>8 & <ойлголт>8 & <офицер>8 & <пийсүү>8 & <пянз>8 & <сагсуу>8 & <салалгүй>8 & <санги>8 & <сүржин>8 & <сондор>8 & <стандарт>8 & <сурал>8 & <сургамж>8 & <сурталтан>8 & <сэрвэн>8 & <сэрэл>8 & <сэт>8 & <тааваар>8 & <тавьт>8 & <түүнчлэн>8 & <түмэнтээ>8 & <түнжин>8 & <тооллого>8 & <тохом>8 & <туж>8 & <тулам>8 & <тунамал>8 & <туучий>8 & <тухтайхан>8 & <урамгүйхэн>8 & <урдхан>8 & <уургач>8 & <уурс>8 & <уучлал>8 & <ухамсар>8 & <ухархай>8 & <хайя>8 & <хантааз>8 & <харам>8 & <харчууд>8 & <хат>8 & <хатгуур>8 & <хүндхэн>8 & <хүндэтгэл>8 & <хөрзөн>8 & <хийц>8 & <холбоос>8 & <хонгирад>8 & <хуваарь>8 & <хумс>8 & <хуучивтар>8 & <хэмхэрхий>8 & <хялбархан>8 & <хярвас>8 & <цагаантан>8 & <цоожны>8 & <цув>8 & <цугларагсад>8 & <цухас>8 & <чадмаг>8 & <чимх>8 & <чирэгдэл>8 & <шавхай>8 & <шалмаг>8 & <эвхмэл>8 & <эз>8 & <эзэнт>8 & <элэнц>8 & <эргэл>8 & <эхлэл>8 & <явуут>8 & <ядуус>8 & <янгууч>8 & <аажаа>7 & <автомат>7 & <авъяас>7 & <адууч>7 & <ажаамуу>7 & <аймхай>7 & <алжаал>7 & <андгай>7 & <ануухан>7 & <атаархал>7 & <ахас>7 & <аялгуут>7 & <бааз>7 & <бадриун>7 & <барианы>7 & <бариулт>7 & <барцад>7 & <бахим>7 & <бүтээлэг>7 & <бөмбөрцөг>7 & <болгар>7 & <боохой>7 & <бослого>7 & <будлиан>7 & <буулгүй>7 & <бээс>7 & <гажуу>7 & <галбир>7 & <гацуур>7 & <гүүш>7 & <гүрэмч>7 & <гозон>7 & <голцуухан>7 & <гонзгой>7 & <готов>7 & <гуанз>7 & <гуйлт>7 & <гэмшил>7 & <даалуу>7 & <даатгал>7 & <давшгүй>7 & <дайр>7 & <далбагар>7 & <данган>7 & <данх>7 & <даруйхан>7 & <дундаж>7 & <дуурь>7 & <дэлт>7 & <дэчин>7 & <жан>7 & <жаргалант>7 & <жигшил>7 & <жимэр>7 & <жинчин>7 & <үйлчилгээ>7 & <үйс>7 & <үлдэц>7 & <үнхэлцэг>7 & <үргэлжид>7 & <үрүү>7 & <үхдэл>7 & <өт>7 & <завдал>7 & <загал>7 & <загвар>7 & <зальхай>7 & <зарчим>7 & <зөгий>7 & <зөнгөөр>7 & <зожиг>7 & <зурмал>7 & <зэгэл>7 & <ирэгсэд>7 & <коммунист>7 & <концерт>7 & <лекц>7 & <лоовууз>7 & <лоозон>7 & <луучин>7 & <лэнтгэр>7 & <маа>7 & <магнаг>7 & <мангина>7 & <маузер>7 & <махбод>7 & <махир>7 & <мий>7 & <молор>7 & <музей>7 & <муна>7 & <мэдрэмж>7 & <мэдэгдэм>7 & <мэр>7 & <наргиа>7 & <нөж>7 & <нөхөрлөл>7 & <нөхөрсөг>7 & <нимгэхэн>7 & <нов>7 & <нэл>7 & <одот>7 & <онь>7 & <оруулалт>7 & <орчлонт>7 & <пүл>7 & <пис>7 & <рок>7 & <саам>7 & <санчиг>7 & <сарампай>7 & <секунд>7 & <симфони>7 & <суварга>7 & <сувдаг>7 & <судалгааны>7 & <сумангийн>7 & <сурамгай>7 & <суунаг>7 & <сууцны>7 & <сэлүүр>7 & <сэмэрхий>7 & <сэтгэхүй>7 & <таатайхан>7 & <тавхар>7 & <тайхар>7 & <тахал>7 & <түгдгэр>7 & <түшээт>7 & <тий>7 & <товон>7 & <тогтолцоо>7 & <тойром>7 & <томчууд>7 & <томчуул>7 & <тоорой>7 & <тотго>7 & <тохь>7 & <туйл>7 & <тулгар>7 & <тунсаа>7 & <тэнь>7 & <тэнэгхэн>7 & <ув>7 & <угсаатан>7 & <уналга>7 & <урай>7 & <урианхай>7 & <уужуухан>7 & <ууцны>7 & <уцаар>7 & <халгай>7 & <халиу>7 & <халхавч>7 & <хальс>7 & <хамжлага>7 & <хангир>7 & <ханз>7 & <хатир>7 & <хүүдий>7 & <хүзүүт>7 & <хүчир>7 & <хөгжилт>7 & <хөөрцөг>7 & <хөндийхөн>7 & <хөнөөл>7 & <хөтөлбөр>7 & <хиур>7 & <хойлог>7 & <хондлой>7 & <хотынхон>7 & <хунгар>7 & <хурмаст>7 & <хуудуу>7 & <хуушуур>7 & <хучлага>7 & <хуш>7 & <хэвлий>7 & <хэдүүл>7 & <цагаач>7 & <цайм>7 & <цемент>7 & <цүдгэр>7 & <цөс>7 & <цөхрөнгөө>7 & <цомхон>7 & <цутгалан>7 & <цутгамал>7 & <чантуу>7 & <чемодан>7 & <чойр>7 & <шаант>7 & <шавилхан>7 & <шагшуурга>7 & <шүтлэг>7 & <шийд>7 & <шилбэ>7 & <шинель>7 & <шинэтгэл>7 & <ширмэл>7 & <шувуухай>7 & <шуналт>7 & <эгдүү>7 & <эе>7 & <эмгэнэл>7 & <эндэгдэл>7 & <эргэнэг>7 & <эрчим>7 & <эрчимт>7 & <яндар>7 & <аажимхан>6 & <авхаалж>6 & <агент>6 & <агтач>6 & <ажилч>6 & <азай>6 & <академи>6 & <аллага>6 & <алсхан>6 & <амарлингуй>6 & <амлалт>6 & <амттайхан>6 & <амьсгалт>6 & <ана>6 & <аппарат>6 & <аравхан>6 & <атаат>6 & <баавай>6 & <байдас>6 & <балмад>6 & <бандан>6 & <бахиал>6 & <бүлх>6 & <бодвоос>6 & <болохуйц>6 & <боомт>6 & <боргил>6 & <боргоцой>6 & <бошинз>6 & <бувар>6 & <бум>6 & <бэгтэр>6 & <бэлчир>6 & <гандмал>6 & <гаслал>6 & <гүдгэр>6 & <гүдэсхэн>6 & <гишгүүр>6 & <годил>6 & <горь>6 & <гуалиг>6 & <гуанзны>6 & <гутрал>6 & <гууль>6 & <дарвуулт>6 & <дарлал>6 & <до>6 & <догширсон>6 & <дорвилог>6 & <дутмаг>6 & <дуулалт>6 & <дэнчин>6 & <дээрхийн>6 & <е>6 & <жаалхан>6 & <жас>6 & <жүнз>6 & <жоотгонуур>6 & <жуулчин>6 & <үүсгэл>6 & <үзүүлэлт>6 & <үйтэн>6 & <үлбэгэр>6 & <үлэмжхэн>6 & <үртэс>6 & <үхэшгүй>6 & <өм>6 & <өрнүүн>6 & <өс>6 & <өсвөр>6 & <залгамж>6 & <замчин>6 & <зомгол>6 & <зоргол>6 & <зурам>6 & <зурвасхан>6 & <зуут>6 & <зэгс>6 & <зэм>6 & <зэмлэнгүй>6 & <илрэл>6 & <ихт>6 & <капитал>6 & <клуб>6 & <компани>6 & <лаг>6 & <лагерь>6 & <лангуу>6 & <луг>6 & <лууль>6 & <луус>6 & <майдар>6 & <мангал>6 & <мангар>6 & <марташгүй>6 & <марш>6 & <мөгөөрс>6 & <мөөр>6 & <мөргөлчид>6 & <мич>6 & <монос>6 & <монхор>6 & <морьт>6 & <мэнэн>6 & <наамал>6 & <намуу>6 & <нөр>6 & <нийтлэл>6 & <нойт>6 & <номер>6 & <номлол>6 & <номун>6 & <нууцгай>6 & <нэгт>6 & <нэхэл>6 & <нялцгай>6 & <нямба>6 & <ололт>6 & <оромж>6 & <орсгой>6 & <пур>6 & <пуужин>6 & <саальчин>6 & <салшгүй>6 & <самбай>6 & <санхүү>6 & <саявтар>6 & <сүүж>6 & <сүүлт>6 & <сөд>6 & <сөөхий>6 & <спирт>6 & <сурвалж>6 & <сурмаг>6 & <сэвшээ>6 & <сэмээрхэн>6 & <тавьц>6 & <тагнай>6 & <тах>6 & <тахилга>6 & <техникум>6 & <түүр>6 & <түйтгэр>6 & <түрий>6 & <төд>6 & <товгор>6 & <тогтнол>6 & <толбот>6 & <тольт>6 & <томуу>6 & <тоншуул>6 & <туруу>6 & <тусал>6 & <тэвэр>6 & <тэрүүгээр>6 & <тэсэхүйеэ>6 & <тэхий>6 & <удамт>6 & <улааныхан>6 & <улцгар>6 & <унжуу>6 & <уншигчид>6 & <уншлага>6 & <ургалч>6 & <усгал>6 & <усчин>6 & <уужимхан>6 & <уурхайчин>6 & <учралт>6 & <физик>6 & <хазгар>6 & <хайрлалтай>6 & <халуухан>6 & <халцгай>6 & <хамгаалалт>6 & <хамсаатан>6 & <хамх>6 & <хүлээлгүй>6 & <хүмүүжил>6 & <хүнлэг>6 & <хүрэвтэр>6 & <хөлчүү>6 & <хөнгөмсөг>6 & <хөнгөхөн>6 & <хөхүүр>6 & <хиам>6 & <хив>6 & <хожгор>6 & <хойхно>6 & <хомсхон>6 & <хонгоны>6 & <хорлол>6 & <хошуут>6 & <хувирал>6 & <хужаа>6 & <хуйв>6 & <хуурга>6 & <хэмжээт>6 & <хэнхэг>6 & <хэрзгэр>6 & <хялгас>6 & <хяналт>6 & <цагаагч>6 & <цайллага>6 & <царам>6 & <цөвүүн>6 & <цомбон>6 & <цуст>6 & <цэвэрч>6 & <цэдэв>6 & <цээ>6 & <чад>6 & <чангахан>6 & <чандага>6 & <чиргүүл>6 & <чойжин>6 & <чойнхор>6 & <шаарий>6 & <шанх>6 & <шилүүс>6 & <шилмүүст>6 & <шилмэл>6 & <шургуулга>6 & <эерэг>6 & <элсэрхэг>6 & <энүүний>6 & <энхэл>6 & <энэрэлт>6 & <энэтээ>6 & <эршүүд>6 & <ээвэр>6 & <ээзгий>6 & <ээл>6 & <ээлжит>6 & <ээлт>6 & <юань>6 & <ялихгүй>6 & <ямба>6 & <адар>5 & <адгуу>5 & <айзам>5 & <алдуул>5 & <амуй>5 & <амьдай>5 & <аниастай>5 & <аньсага>5 & <ардчилал>5 & <асгат>5 & <асман>5 & <асралт>5 & <асуулгүй>5 & <ахиц>5 & <ачлага>5 & <ашид>5 & <аялал>5 & <баарин>5 & <байгал>5 & <балтгар>5 & <бандгар>5 & <банзрагч>5 & <барамсай>5 & <баримтлал>5 & <бахдам>5 & <бүслүүр>5 & <бүтэц>5 & <бөмбөгөр>5 & <бөс>5 & <биерхүү>5 & <билгүүн>5 & <билиг>5 & <билчээр>5 & <бишид>5 & <бондгор>5 & <боргио>5 & <боржигин>5 & <бугуй>5 & <булцгар>5 & <буртаг>5 & <бууршгүй>5 & <бууч>5 & <бэлхүүс>5 & <бэлэвсэн>5 & <бэртэгчин>5 & <гагц>5 & <гадар>5 & <гаслант>5 & <гачигдал>5 & <гилжгий>5 & <гимнастик>5 & <гомдонгуй>5 & <гонсгор>5 & <гранат>5 & <гур>5 & <гэмтэл>5 & <гяндангийн>5 & <даамал>5 & <давхиа>5 & <дайз>5 & <дайралт>5 & <дамнуурга>5 & <дангар>5 & <дарамт>5 & <даргай>5 & <дүмбэ>5 & <дөр>5 & <дом>5 & <дорхи>5 & <дош>5 & <дугтуй>5 & <дунгуй>5 & <дунджаар>5 & <дууриал>5 & <дуусашгүй>5 & <дэгтий>5 & <дэлгэц>5 & <дэргэр>5 & <жаалууд>5 & <жаргалт>5 & <жир>5 & <жор>5 & <жууз>5 & <үндэслэл>5 & <үнэлэлт>5 & <үст>5 & <үхээнц>5 & <өгөөж>5 & <өглөгч>5 & <өнгөц>5 & <өрөвчхөн>5 & <өсөлт>5 & <өшөөтөн>5 & <ёоз>5 & <завьж>5 & <зандрангуй>5 & <засмал>5 & <зөвлөгөө>5 & <зөөхий>5 & <зиндаа>5 & <зогдор>5 & <золбоот>5 & <зорилт>5 & <зохиомж>5 & <идэшний>5 & <иж>5 & <илчит>5 & <инээдэмт>5 & <иргэншил>5 & <ирүүл>5 & <ис>5 & <испани>5 & <итали>5 & <коммунизм>5 & <контор>5 & <лавтайяа>5 & <лүд>5 & <лимбэ>5 & <лооль>5 & <маадгар>5 & <маарамба>5 & <малтмал>5 & <ман>5 & <мангир>5 & <матигар>5 & <металл>5 & <мөлт>5 & <муйхар>5 & <мутар>5 & <мэдрэхүй>5 & <мэнгэ>5 & <мэнгэт>5 & <навс>5 & <найрамдуу>5 & <налуу>5 & <намжил>5 & <намжир>5 & <нахиа>5 & <нахис>5 & <нахиу>5 & <нүдэт>5 & <нигүүлсэнгүй>5 & <нижгээд>5 & <нир>5 & <ноёнтон>5 & <номой>5 & <номч>5 & <нот>5 & <нуд>5 & <нурам>5 & <нэрэлхүү>5 & <нярай>5 & <одончуу>5 & <оёдол>5 & <оёос>5 & <ойворгон>5 & <олонтоо>5 & <оргилуун>5 & <оронч>5 & <пагдгар>5 & <панзчин>5 & <паспорт>5 & <пүд>5 & <пүүсүү>5 & <пиг>5 & <пийшин>5 & <пролетари>5 & <пэрлээ>5 & <рапорт>5 & <редактор>5 & <рэгзэн>5 & <сагсгар>5 & <самуурай>5 & <санаатан>5 & <сүжиг>5 & <сүүлч>5 & <систем>5 & <соёлт>5 & <солио>5 & <сондгой>5 & <сох>5 & <судасны>5 & <сэхүүн>5 & <таамаглал>5 & <тамирчид>5 & <танигдашгүй>5 & <тарвагачин>5 & <тарни>5 & <тасалбар>5 & <тахим>5 & <тачаангуй>5 & <театр>5 & <технологийн>5 & <түвэг>5 & <түлэнхий>5 & <түрийвч>5 & <төрөлт>5 & <товруу>5 & <товруут>5 & <тоононы>5 & <тотгор>5 & <туйпуу>5 & <тунгалагхан>5 & <турхан>5 & <туяхан>5 & <тэжээмэл>5 & <тэрүүн>5 & <тэрэм>5 & <тэсрэлт>5 & <улаалзгана>5 & <умгар>5 & <утлага>5 & <ухаарал>5 & <ухуулга>5 & <уцаарлангуй>5 & <фашист>5 & <хаантан>5 & <хайлмаг>5 & <хайрс>5 & <халхгар>5 & <хамуу>5 & <харамж>5 & <харамсал>5 & <харгислал>5 & <хардлага>5 & <хүлцэнгүй>5 & <хүртээл>5 & <хөдлөл>5 & <хөмхий>5 & <хөндүүр>5 & <хөнхөр>5 & <хөхүүл>5 & <хижиг>5 & <хилэнц>5 & <хоёрдахь>5 & <холбоот>5 & <хом>5 & <хонго>5 & <хоосоор>5 & <хорхог>5 & <хоцрогсод>5 & <хош>5 & <хуа>5 & <хусуур>5 & <хуульч>5 & <хуучир>5 & <хэдэр>5 & <хэмжүүр>5 & <хэрмэл>5 & <хэрэгцээний>5 & <хээвнэг>5 & <хязгаарлашгүй>5 & <хярс>5 & <хясал>5 & <цаатан>5 & <цавчаал>5 & <цадиг>5 & <царайт>5 & <цардмал>5 & <царцуу>5 & <цахлай>5 & <цацал>5 & <центнер>5 & <цүү>5 & <цүндгэр>5 & <цүнхээл>5 & <цөөвтөр>5 & <цоглог>5 & <цулбуур>5 & <цэврүү>5 & <цэгц>5 & <цэлдэн>5 & <цээрлэл>5 & <чаа>5 & <чавх>5 & <чавхдас>5 & <чадалтан>5 & <чангал>5 & <чацархаг>5 & <чивэлт>5 & <чигчий>5 & <чимид>5 & <чингэлэг>5 & <шаар>5 & <шавьж>5 & <шаг>5 & <шаравтар>5 & <шастир>5 & <шахмал>5 & <шүүмжлэл>5 & <ши>5 & <шигүү>5 & <шидтэн>5 & <шув>5 & <эелдэгхэн>5 & <электрон>5 & <энхэр>5 & <энээхэн>5 & <эргэлзэл>5 & <эрдүү>5 & <эрлийз>5 & <эртүүд>5 & <эртэч>5 & <эрчит>5 & <эсэргэн>5 & <эш>5 & <явалтай>5 & <ягаавтар>5 & <ягир>5 & <ядуухан>5
GRAMFORM: NOM
LEXEMA: [энэ] & [тэр] & [нэг(эн)] & [би] & [хүн] & [хоёр] & [дээр] & [их] & [чи] & [сайхан] & [та] & [хар] & [газар] & [бид]@[**бид(эн)] & [ямар] & [сайн] & [бөгөөд] & [сэтгэл] & [хүү] & [үг(эн)] & [том] & [өмнө] & [хэн] & [өөр] & [өдөр] & [бие] & [эр] & [өвгөн] & [монгол] & [манай] & [ер] & [улаан] & [муу] & [тул] & [эх] & [залуу] & [ажээ] & [хүмүүс] & [бүр] & [аль] & [нөгөө] & [морь (морин)] & [алга]@[**алга(н)] & [энд] & [ганц] & [дотор] & [хамт] & [улс] & [үл] & [амьтан] & [цаг] & [учир] & [жил] & [шар] & [толгой] & [өндөр] & [зүг] & [хүүхэд] & [гэр] & [шөнө] & [хойш] & [шинэ] & [төмөр] & [зэрэг] & [дээр] & [гэнэт] & [баруун] & [гар] & [хөх] & [бага] & [ах] & [аж] & [аав] & [халуун] & [хэд] & [үе] & [гал] & [ажил] & [дарга] & [орой] & [охин] & [адил] & [гуай] & [царай] & [тал] & [хоол(он)] & [түмэн] & [зуур] & [бат] & [итгэлт] & [хүүхэн] & [хөл] & [буй] & [бүхэн] & [нутаг] & [хонгор] & [бор] & [зарим] & [үр] & [тэд] & [маргааш] & [данзан] & [рүү] & [тэнгэр] & [зам] & [улам] & [цэрэг] & [бодол] & [гол] & [үнэн] & [зүрх(эн)] & [үнэхээр] & [эхнэр] & [хэл(эн)] & [ба] & [хэзээ] & [яг] & [арга] & [нэр] & [нас(ан)] & [тус] & [явдал] & [хойно] & [арай] & [баяр] & [хүйтэн] & [дүү] & [маш] & [багш] & [лам] & [цааш] & [зүйл] & [уг] & [орос] & [гэрэл] & [дэмий] & [хөөрхий] & [чухам] & [тас] & [*Балданцэрэн] & [анх(ан)] & [жаргал] & [айл] & [он] & [илүү] & [гурав] & [дор] & [эзэн] & [*Чингис] & [зөвхөн] & [амь(амин)] & [тунгалаг] & [чулуу(н)] & [нөхөр] & [огт] & [битгий] & [сая] & [мал] & [эс] & [нүүр] & [нам] & [сар] & [цөм] & [доо] & [гүн] & [дахь] & [өөд] & [эд] & [хол] & [сонин] & [бүү] & [тийш] & [буюу] & [дорж] & [баатар] & [авгай] & [буруу] & [ийнхүү] & [хан] & [баахан] & [ганцхан] & [дээд] & [нохой] & [хот] & [салхи(н)] & [дээгүүр] & [үнэр] & [ном] & [амьдрал] & [хатуу] & [харанхуй] & [хөгшин] & [яриа(н)] & [архи(н)] & [бяцхан] & [байдал] & [зөв] & [нэгэнт] & [жаахан] & [ноён] & [өгүүлрүүн] & [өнгө] & [бүдүүн] & [зөөлөн] & [өнөө] & [сүрхий] & [цэцэг] & [бурхан] & [эмгэн] & [мөнгө(н)] & [хонь (хонин)] & [эрх] & [хээр] & [муухай] & [амар] & [*Шонхолой] & [өнөөдөр] & [хэцүү] & [цэнхэр] & [баян] & [чоно(н)] & [гадаа(н)] & [бус] & [хурдан] & [даруй] & [гадна] & [мөр] & [тэртээ] & [ариун] & [ёс(он)] & [сургууль] & [төдий] & [хурц] & [долгор] & [ширүүн] & [ойр] & [мань] & [хайр] & [эмч] & [машин] & [урагш] & [буурал] & [өчүүхэн] & [эм] & [хааяа] & [гагцхүү] & [цус(ан)] & [хоосон] & [бух] & [тэрэг (тэргэн)] & [эгч] & [яруу] & [түргэн] & [хувцас(ан)] & [үргэлж] & [дундуур] & [уур] & [ар] & [өдий] & [нэлээд] & [дээл] & [тодорхой] & [найз] & [хань] & [хүсэл] & [байлгүй] & [лав] & [зан(г)] & [зовлон(г)] & [төв] & [хятад] & [үс(эн)] & [хошуу(н)] & [богд] & [даанч] & [зохиол] & [нөхөд] & [эрүүл] & [адуу(н)] & [бөөн] & [хоолой] & [гоо] & [дэжид] & [үхэр] & [намар] & [**залуудай] & [зарлиг] & [тамхи(н)] & [хагас] & [тэмээ(н)] & [танай] & [чухал] & [доош] & [давхар] & [ир] & [уруу] & [цаана] & [идэр] & [*Сүхбаатар] & [өвс(өн)] & [нууц] & [дээш] & [шүлэг] & [хамар] & [гаруй] & [ван] & [жижиг] & [чанга] & [билүү] & [эрхэм] & [зах] & [ач] & [үүр] & [жанжин] & [саяхан] & [жолооч] & [тусам] & [дамба] & [дулаан] & [түр] & [байшин(г)] & [инээд(эн)] & [хавар] & [хөндий] & [ав] & [зун] & [хад(ан)] & [бүгд] & [зохиолч] & [танил] & [*Петр] & [хөвүүн] & [аз] & [жаал] & [хэдий] & [өлзий] & [хөлс(өн)] & [чих(эн)] & [шаргал] & [амгалан(г)] & [сүүдэр] & [үйл] & [үлгэр] & [ямагт] & [бэлэн] & [тос(он)] & [*Шинэхүү] & [эрдэм] & [нааш] & [төр] & [хөрөнгө] & [нарийхан] & [оройн] & [байвч] & [туяа(н)] & [нуруу(н)] & [чадал] & [энэхүү] & [амьсгал] & [үлэмж] & [загас(ан)] & [тийнхүү] & [жижигхэн] & [мэргэн] & [хөөрхөн] & [ялангуяа] & [нүцгэн] & [хүрэл] & [аятайхан] & [өвөр] & [дүр] & [морьд] & [адилхан] & [гамин]@[**гамин(г)] & [өвөл] & [ил] & [наад] & [цахиур] & [нилээд] & [ногоо(н)] & [шавар] & [эрээн] & [догшин] & [атал] & [дутуу] & [ган(г)] & [аварга] & [*Гекүү] & [сүр] & [гай] & [нойр] & [таг] & [онгоц(он)] & [тутам] & [хүүе] & [**дээрх] & [нялх] & [бүхий] & [шавь] & [явган] & [ядуу] & [айраг] & [арслан] & [мөнх] & [нээрэн] & [эцсийн] & [анги] & [битүү] & [гоё] & [өчигдөр] & [сав] & [тоо(н)] & [хорвоо] & [шүд(эн)] & [буян] & [тэрхүү] & [цамба] & [*Yхүү] & [зузаан] & [хоёул] & [вий] & [үдшийн] & [цээж] & [бэрх] & [гамингийн] & [тэмдэг] & [алс] & [гутал] & [нацагдорж] & [сэм] & [янз] & [банди] & [ижил] & [саарал] & [*Санжмятав] & [үнэ] & [найр] & [үдэш] & [*Лолита] & [ням] & [ноёд] & [сул] & [шахам] & [үзүүр] & [сал] & [чиг] & [эл] & [турш] & [алив] & [балдан] & [дөрөв (дөрвөн)] & [эв] & [эсрэг] & [шал] & [шив] & [шударга] & [хажуу] & [хойт] & [шинж] & [дан] & [*Тэмүжин] & [тэргүүн] & [хичээл] & [хожим] & [хор] & [нуур] & [амархан] & [байз] & [дотно] & [харц] & [хөгжим] & [доор] & [өрөөсөн] & [цог] & [бушуухан] & [үзэсгэлэн(г)] & [ийш] & [сэрүүн] & [халх] & [эмээл] & [жамбал] & [зэвсэг] & [хуяг] & [**барон] & [нээрээ] & [эсгий] & [*Улаанбаатар] & [байгаль] & [гэлтэй] & [дампил] & [*Дариймаа] & [жигтэйхэн] & [хацар] & [хөө] & [галт] & [дугуй] & [ижий] & [тод] & [уудам] & [ахмад] & [итгэл] & [төрөл] & [байр] & [доогуур] & [одоохон] & [хасар] & [хулан] & [аюул] & [жинхэнэ] & [хэдхэн] & [анир] & [гэм] & [сохор] & [сэмхэн] & [туг] & [уужим] & [чийрэг] & [эрдэмтэн] & [айсуй] & [халтар] & [хууль] & [хуурай] & [дэндүү] & [цахилгаан] & [энх] & [алдар] & [ертөнц] & [наадам] & [нойтон] & [**дэх] & [лий] & [худал] & [бузар] & [дархан] & [илэрхий] & [малгай] & [нэн] & [сүүл] & [аяархан] & [навч(ин)] & [номхон] & [ойрхон] & [эмс] & [гэдрэг] & [завсар] & [магнай] & [малчин] & [хаяа] & [хэчнээн] & [цөөн] & [эрс] & [бэр] & [түүгээр] & [уруул] & [өтгөн] & [мянга(н)] & [согтуу] & [төгрөг] & [утас (утсан)] & [чихэр] & [ширхэг] & [алт(ан)] & [аяа] & [бүүр] & [залуус] & [зориуд] & [нэвт] & [хангай] & [асар] & [буга] & [гадагш] & [должин] & [дур] & [сэн] & [ховор] & [авдар] & [жад] & [бэлэг] & [задгай] & [*Павлов] & [пүү] & [саруул] & [халзан] & [омог] & [сандал] & [иймэрхүү] & [шуугиан] & [ягаан] & [гадуур] & [жамъян] & [оч(ин)] & [этгээд] & [асуудал] & [үес] & [хөвүүд] & [хөмсөг] & [хөндлөн(г)] & [чөлөө(н)] & [янчаан] & [аян] & [биедээ] & [гашуун] & [дорхноо] & [май] & [нимгэн] & [хэрвээ] & [энгэр] & [данжаад] & [үнээ(н)] & [тодхон] & [хүзүү(н)] & [хог] & [ааш] & [довчин] & [дусал] & [дэлгэр] & [сэргэлэн] & [зул] & [туранхай] & [бут] & [намхан] & [галсан] & [м] & [орчлон(г)] & [энхрий] & [бардам] & [мөнөөхөн] & [олз(он)] & [урсгал] & [хана(н)] & [хормой] & [элэгний] & [ахуй] & [аялгуу(н)] & [**богино] & [өнчин] & [илжиг (илжгэн)] & [нүгэл] & [нэмэр] & [энэхэн] & [манайхан] & [могой] & [ташуур] & [элч] & [үд] & [майхан] & [монголчууд] & [нэгд] & [тоглоом] & [тусгай] & [шагнал] & [шүлгийн] & [аугаа] & [журамт] & [өгүүллэг] & [*Миеэжав] & [мэдээж] & [сүнс(эн)] & [түвшин] & [хишиг] & [чөтгөр] & [шинэхэн] & [эгэл] & [янаг] & [ажилчин] & [айхтар] & [балчир] & [бар] & [гурил] & [дамдин] & [үзэл] & [өвгөд] & [зав] & [зарц] & [онцгой] & [хага] & [ая] & [санал] & [хаяанд] & [хун] & [цэвэр] & [эмнэлгийн] & [үнэнч] & [тээр] & [уулс] & [чам] & [чанар] & [мухар] & [тушаал] & [хашир] & [хулгайч] & [алгуур] & [вангийн] & [тэгш] & [хулгай] & [хэтэрхий] & [эрүү] & [яамай] & [өдөржин] & [омгийн] & [онц] & [хурал] & [цуг] & [аянчин] & [галзуу] & [жавар] & [өр(өн)] & [охид] & [роман] & [талбай] & [цэдэн] & [цэцэн] & [бүхэл] & [дагуу] & [дөрвөлжин] & [*Жамуха] & [өлөгчин] & [махчин] & [мөчир] & [мятав] & [пүрэв] & [туулай] & [хур] & [шарх] & [дотуур] & [үзэсгэлэнт] & [өнөр] & [зөвлөлт] & [сайтар] & [урам] & [хамба] & [хос] & [хувьсгалт] & [ядам] & [гарцаагүй] & [гишүүн] & [дурлал] & [зэрлэг] & [кино] & [тийн] & [хөөр] & [хоцорсон] & [чавганц] & [эдгээр] & [юмс] & [амт] & [даавуу(н)] & [мөч] & [хараал] & [*Хатанбаатар] & [хир] & [эвэр] & [а] & [бүрмөсөн] & [ерөөл] & [өтгөс] & [очир] & [цаас(ан)] & [эртхэн] & [алба(н)] & [гүм] & [гуравдугаар] & [дулаахан] & [огцом] & [тамир] & [уухай] & [хи] & [хоймор] & [балай] & [булаг] & [үхэл] & [орчим] & [тэдгээр] & [хилэн] & [чонос] & [шанага(н)] & [аянга] & [б] & [*Ганзориг] & [гэрэлт] & [дорой] & [дотоод] & [захиа] & [илт] & [мөрөөдөл] & [суурин] & [суурь] & [ургамал] & [хувьсгал] & [элс(эн)] & [бургас(ан)] & [гудамж(ин)] & [*Дүлхижег] & [өөх(өн)] & [иш] & [тусламж] & [шүүрс] & [шулуун] & [авир] & [алчуур] & [ашиг] & [бүтээл] & [ирээдүй] & [тусгаар] & [хөөе] & [эвий] & [эгчмэд] & [эмнэлэг] & [авай] & [айдас] & [атугай] & [гүү(н)] & [гомдол] & [даяар] & [дэл] & [ёо] & [намсрай] & [*Оюундарь] & [рашаан] & [сэлэм (сэлмэн)] & [хараахан] & [цэвэрхэн] & [шуурга(н)] & [аргал] & [в] & [гонгор] & [дөл] & [захидал] & [намуухан] & [нийт] & [хайрцаг] & [шир] & [эгц] & [амьтад] & [баримт] & [дэвсгэр] & [дэвтэр] & [дэмбэрэл] & [ерөнхий] & [зочид] & [зээрд] & [номин] & [хөдөлмөр] & [шөл(өн)] & [ачит] & [бушуу] & [өлгий] & [зочин] & [ихэмсэг] & [муусайн] & [нандин] & [няс] & [сахал] & [трактор] & [улирал] & [уяхан] & [хүндэт] & [хуур] & [цол] & [япон] & [гомбо] & [гуа] & [залуухан] & [түймэр] & [хүчит] & [цоо] & [цэнгэл] & [час] & [эмэгтэйчүүд] & [эцэс] & [дар] & [жинчид] & [зугаа] & [минут] & [нэгдүгээр] & [тэрхэн] & [хөгжил] & [хоёрдугаар] & [хэрүүл] & [авиа(н)] & [ганган] & [гуйлгачин] & [гэргий] & [өчнөөн] & [зөөлхөн] & [зэв] & [инженер] & [мөртлөө] & [халуу] & [шугуй] & [айхавтар] & [баавгай] & [бэлхэн] & [гуулин] & [гэнэтхэн] & [дайчин] & [нэхий] & [соёл] & [хүнс(эн)] & [хундага] & [шашин] & [айлууд] & [болжмор] & [*Боорчи] & [буудал] & [**гавьяа(н)] & [гэвш] & [заа] & [заяат] & [зөн] & [*Ленин] & [нийгэм] & [содном] & [түлхүүр] & [хав] & [алхам] & [басхүү] & [бөө] & [боол] & [гүнзгий] & [**дархас] & [**нарангэрэлт] & [таваг] & [тэмцэл] & [хил] & [хэзээний] & [элдвээр] & [янжин] & [адис] & [болор] & [дэд] & [манлай] & [пад] & [тугал] & [хайнаг] & [харгис] & [хөгшид] & [хоёрхон] & [хэдэнтээ] & [алин] & [балар] & [дамбий] & [ёнхор] & [заншил] & [огтхон] & [сахалт] & [*Сэлэнгэ] & [тэнхэл] & [уранхай] & [хазаар] & [хорсол] & [хуудас(ан)] & [чив] & [эрхий] & [**авьяас] & [бүл] & [гурвуул(ан)] & [**доторх] & [дэргэдүүр] & [жүжиг] & [үйлдвэр] & [захирал] & [инээмсэглэл] & [нэрэмжит] & [ойролцоо] & [оргил] & [сэтгэлт] & [тансаг] & [төрх] & [ууц] & [ухаант] & [харуул] & [хижээл] & [цав] & [чийг] & [эрдэнэт] & [багачууд] & [галуу(н)] & [домог] & [өнгөт] & [зээр(эн)] & [ихэрэс] & [самбуу] & [төгөлдөр] & [уйтгар] & [урдуур] & [шадар] & [бөлгөө] & [бодлого] & [боломж] & [гэлэг] & [дүгэр] & [дондог] & [дотогш] & [жалбуу] & [үгс] & [*Өэлүн] & [залуучууд] & [зурвас] & [ишиг] & [*Канад] & [морьтон] & [нутгийнхан] & [отгон] & [палам] & [сүм] & [суудал] & [хувилгаан] & [цамц] & [эсэргүү(н)] & [арвин] & [ат(ан)] & [гаамаа] & [гоолиг] & [гээ] & [дээдэс] & [есүхэй] & [*Изабелла] & [лооеэ] & [**Магсаржав] & [*Нансалмаа] & [*нарандэлгэр] & [нэгдэл] & [судас] & [тэргүүтэй] & [тэргүүтэн] & [ханхар] & [шийдэмгий] & [э] & [эрчүүд] & [ял] & [алгуурхан] & [барам] & [бүрэнхий] & [*Бурген] & [буур] & [гайхал] & [гончиг] & [дасал] & [намхай] & [нүүдэл] & [сүрлэг] & [содон] & [сэлээдий] & [тов] & [хүүхээ] & [хөвч] & [цоохор] & [шахуу] & [арал] & [асуулт] & [бөөрөнхий] & [*Гажидмаа] & [дув] & [жигүүр] & [өмнөхөн] & [өрөм] & [зайлуул] & [зэвхий] & [зэс] & [намтар] & [оюутан] & [паа] & [сэрээнэн] & [удам] & [хайрхан] & [хоромхон] & [эсхүл] & [ямархан] & [адгуус(ан)] & [аюулт] & [байнга] & [гав] & [*Ганбат] & [гарз(ан)] & [даш] & [дун(г)] & [*Дэрэм] & [лениний] & [нян] & [хавтгай] & [хүүр] & [хөг] & [хөрс(өн)] & [хул] & [хэвтүүл] & [яавч] & [ажгуу] & [америк] & [*Аривжар] & [ахимаг] & [*Байгалмаа] & [гоёмсог] & [*Дашням] & [доктор] & [*Каграманов] & [садан] & [сахиус] & [сулхан] & [төгс] & [хүслэн] & [хурим] & [цатгалан(г)] & [*Шархүү] & [шивэр] & [аан] & [амсар] & [баясгалан(г)] & [бөгж] & [бороохой] & [булай] & [гөлөг(н)] & [дамшиг] & [дорно] & [лүү] & [*Намжилмаа] & [нийслэл] & [ноднин] & [оготор] & [тасархай] & [тахь] & [ум] & [хавь] & [хуга] & [хэнэггүй] & [шөнөжин] & [*Батчулуу] & [бэлчээр] & [гахай] & [герман] & [гоц] & [*Өгэдэй] & [зорилго] & [инээдэм] & [найрсаг] & [нүсэр] & [сойвон] & [тохой] & [учрал] & [хөлдүү] & [хийморь] & [худаг] & [аажуухан] & [гаднаа] & [ганга] & [дарам] & [завь] & [зэр] & [мунхаг] & [пагма] & [там] & [толгод] & [уй] & [хааш] & [хойгуур] & [хэв] & [хэрэглэл] & [шим] & [шог] & [эрхт] & [эрэл] & [юндэн] & [бахархал] & [бахдал] & [гэмт] & [дээлт] & [өд(өн)] & [өлсгөлөн(г)] & [өмхий] & [магтаал] & [мэс] & [сэр] & [хүрэм] & [хязгаар] & [хямд] & [хяруу] & [цоож] & [чадамгай] & [анхаарал] & [балбар] & [битүүхэн] & [голдуу] & [жам] & [үнэт] & [өвчтөн] & [өршөөл] & [ёроол] & [заль] & [лут] & [нөхцөл] & [тавдугаар] & [түгшүүр] & [хазгай] & [цайвар] & [цэцэрлэг] & [чөлөөт] & [элдвийн] & [яахан] & [бүүвэй] & [генерал] & [даг] & [даржаа] & [дүнгэр] & [еэ] & [үйлс] & [зайлшгүй] & [лодон] & [лус] & [нэлээн] & [нярав] & [отчигин] & [тэс] & [хадам] & [хаш] & [хүмүүн] & [хов] & [хувхай] & [цохилт] & [шалтгаан] & [эвтэйхэн] & [ааруул] & [амжилт] & [бадаг] & [базар] & [барс] & [бодит] & [дөлгөөн] & [дэв] & [жавхлан(г)] & [үер] & [үзвээс] & [залхуу] & [муур] & [найм(ан)] & [сэрчин] & [тоглолт] & [тэнүүн] & [ханцуй] & [хөвгүүн] & [хоргой] & [хэмх] & [чисчүү] & [чухамхүү] & [шалавхан] & [янжуур] & [булчин(г)] & [гуравхан] & [даруу] & [дэг] & [дэнсмаа] & [жав] & [үзэгдэл] & [зая] & [ижилхэн] & [ихэр] & [мандал] & [нагац] & [нүүрс(эн)] & [нугас(ан)] & [оддын] & [*Пүрэвдорж] & [сонс] & [сор] & [сумъяа] & [түрүүч] & [түшмэл] & [төчнөөн] & [тэнгис] & [тэнэгэр] & [хүдэр] & [хоньчин] & [хотол] & [цайны] & [цөөхөн] & [чүдэнз] & [шийдвэр] & [бэл] & [гавъяа] & [жалга] & [жаргалан] & [үрс] & [зээ] & [мичид] & [новш] & [оготно] & [олонтаа] & [салгалгүй] & [сацуу] & [судар] & [тогооч] & [тэгшхэн] & [улиас(ан)] & [халдвар] & [хархан] & [хум] & [хуурамч] & [цөөвөр] & [цэв] & [шаазан(г)] & [шулуухан] & [ялимгүй] & [аврал] & [адуучин] & [алдад] & [барилга] & [бархас] & [бүгчим] & [буг] & [бяруу(н)] & [ваа] & [гайхамшиг] & [гамшиг] & [гишүү] & [гойд] & [горхи(н)] & [гуя] & [дагва] & [данхар] & [дурсгал] & [ерөөлт] & [ес(өн)] & [журам] & [өг{U+04E9}өмөр] & [өнө] & [зэмсэг] & [ихээхэн] & [маам] & [маргаан] & [навчис] & [наст] & [нөмөр] & [огло] & [тарвага(н)] & [төлөвлөгөө(н)] & [туурай] & [угз] & [ууган] & [хайлаас(ан)] & [хүй] & [хиймэл] & [хохь] & [цаагуур] & [цэлгэр] & [цэмцгэр] & [шижир] & [шуудай] & [энүүхэн] & [ястан] & [албат] & [багана] & [баялаг] & [булбарай] & [бууц] & [бэх] & [бяр] & [гарамгай] & [гэрч] & [дүвжир] & [доторхи] & [дуран(г)] & [өдгөө] & [өлзийт] & [өмнүүр] & [зар] & [зог] & [зуд] & [наваан] & [начин] & [нөгөөдүүл] & [нэгмөсөн] & [нямбай] & [пар] & [сад] & [сонгино] & [соргог] & [сэрүү] & [тавны] & [танхим] & [төдийхөн] & [хал] & [хөсөг] & [ховорхон] & [хуар] & [хэзээнээс] & [хэлтэрхий] & [шүлс(эн)] & [шоргоолж(ин)] & [эжий] & [эргэлт] & [эхэр] & [аглаг] & [**Айкүмис] & [ану] & [бадам] & [буянт] & [гүйцэд] & [горьдлого] & [гучаад] & [давуу] & [дах] & [дүүс] & [дуучин] & [дээж] & [үлдэгдэл] & [өвөрмөц] & [өмч] & [зэлүүд] & [мазаалай] & [мөөг] & [мөндөр] & [мухлаг] & [мэдлэг] & [настан] & [*Нина] & [онгорхой] & [сархад] & [сонирхол] & [сорви] & [тайлбар] & [түүвэр] & [түүхий] & [түрэмгий] & [төрөлх] & [товуу] & [тогтуун] & [хаагуур] & [хаант] & [хөнжил] & [хувьсгалч] & [цаашид] & [шаахай] & [шан(г)] & [шүдэнз] & [яльгүй] & [агуй] & [амтат] & [аяс] & [бөгтөр] & [голомт] & [гэдэргээ] & [долоовор] & [дуган] & [дугар] & [жавзан] & [жүжгийн] & [жихүүн] & [өв] & [өл] & [өлмий] & [өчигдөрхөн] & [ёр] & [зэл] & [мөд] & [**нөгөөдөр] & [орь] & [профессор] & [саахалт] & [сургаал] & [суут] & [тайчууд] & [төрөлхтөн] & [урьхан] & [хавчаахай] & [хүр] & [хошин] & [хошууч] & [хунар] & [хууч] & [цуурай] & [чүү] & [эмзэг] & [яргуй] & [аанай] & [арц] & [багаж] & [банз(ан)] & [бөглүү] & [бялдар] & [гашуудал] & [гүрэн] & [гичий] & [гурвантаа] & [гэхчилэн] & [дулам] & [дуртгал] & [дэлгүүр] & [өнцөг] & [идэш] & [иргэд] & [машид] & [мөчид] & [**орхон] & [совин] & [тагш] & [техник] & [тулгуур] & [тэргэл] & [уурга] & [хальт] & [хурандаа] & [шүлэгч] & [эмчилгээ] & [ээмэг] & [язгуур] & [ян] & [ахай] & [баргил] & [бүдэгхэн] & [бийр] & [боловсрол] & [борхон] & [гаанс(ан)] & [дээрхи] & [жигмэд] & [жижүүр] & [жоом] & [үзэмж] & [зол] & [зулай] & [зээл] & [лонх(он)] & [мантуу] & [нүгэлт] & [самар] & [сэцэн] & [татаар] & [төл] & [улбар] & [хам] & [хогшил] & [хорчин] & [хуй] & [хуу] & [хэдгэнэ] & [цохио] & [цээжний] & [чийчаан] & [чинээлэг] & [шанзав] & [шөрмөс(өн)] & [шунал] & [аажим] & [ангир] & [атар] & [банк] & [банш] & [боловсон] & [болой] & [болшгүй] & [бохир] & [гэнэхэн] & [далавч] & [даруухан] & [догь] & [европ] & [жигжид] & [зовхи] & [ихэс] & [мастер] & [**мэргид] & [найдвар] & [найрамдал] & [нарс(ан)] & [ноос(он)] & [нялуун] & [овогтон] & [оройхон] & [сампил] & [сэв] & [сэлт] & [тавцан] & [тариачин] & [тахил] & [тог] & [уламжлал] & [халбага] & [хүрз(эн)] & [хөлт] & [ховдог] & [цөцгий] & [цэвдэг] & [шүүс(эн)] & [шүхэр] & [эргүү] & [ялдам] & [аадар] & [агсам] & [ажилтан] & [амбан] & [ахайтан] & [бүч] & [бөгс] & [боть] & [бригад] & [бууз(н)] & [бухимдал] & [гүзээ] & [гинж(ин)] & [гурвалжин] & [гутамшиг] & [дуг] & [дуудлага] & [жим] & [үүлс] & [зэвүү(н)] & [зэрвэсхэн] & [ирвэс] & [лүмбэн] & [маргад] & [мөрий] & [мулт] & [мэдрэл] & [мэх] & [мягмар] & [няц] & [овгийн] & [омголон] & [пал] & [сүсэг] & [тагнуул] & [танхил] & [түм] & [төгөл] & [төгсгөл] & [торгууд] & [туршлага] & [феодал] & [франц] & [хагацал] & [хүйт] & [хөрөнгөтөн] & [хөрш] & [хойтон] & [хонгил] & [хором] & [хохимой] & [хэлмэрч] & [хэмжээлшгүй] & [хялбар] & [цогцос] & [цэл] & [чацуу] & [чимээгүйхэн] & [шагналт] & [ший(н)] & [шовх] & [эрмэлзэл] & [эрхбиш] & [эрхэмсэг] & [агь] & [ажиллагаа(н)] & [араншин] & [ахар] & [багахан] & [барьц] & [баясал] & [бөн] & [гангар] & [гялаан] & [гялс] & [дажгүй] & [дөрөвдүгээр] & [дэлгэрэнгүй] & [жараахай] & [жив] & [үндэстэн] & [өгөр] & [зураас] & [илхэн] & [малчид] & [муухан] & [ногт] & [сугар] & [түлш] & [түшмэд] & [төвшин] & [төө] & [тогоруу(н)] & [тэжээл] & [тэмдэглэл] & [хажууханд] & [хангалуун] & [ховх] & [хойч] & [холхон] & [хугархай] & [хэлбэр] & [хяр] & [цамцны] & [цүнх] & [эзэгтэй] & [эмгэнэлт] & [яаруу] & [янгир] & [янзага] & [яруухан] & [яхир] & [аар] & [алмас] & [бах] & [баячууд] & [бээр] & [*вася] & [гуравдахь] & [гургалдай] & [гялгар] & [дагдан] & [*Дамдинсүрэн] & [данс(ан)] & [дүрэм] & [доор] & [дэс] & [жигүүртэн] & [зулзага(н)] & [зэлэн] & [лхам] & [намуун] & [нуга] & [оймс(он)] & [радио] & [сайхь] & [саравч] & [сөн] & [сонор] & [судлал] & [тэх] & [уван] & [хажид] & [хангал] & [ханиад] & [харцага] & [харцуул] & [хүртэлх] & [хямдхан] & [цогчин] & [чааваас] & [чили] & [шагдар] & [шийтгэл] & [шулам] & [эмгэг] & [эрэгтэйчүүд] & [ялалт] & [адъяа] & [**алтанхан] & [амралт] & [аяар] & [багташгүй] & [балжин] & [бэлтгэл] & [гайхаш] & [гүр] & [далдуур] & [дүнсгэр] & [долгио(н)] & [дуулал] & [жамц] & [зайдуу] & [зүтгэл] & [зүтгэлтэн] & [зовлонт] & [зохиолчид] & [зургадугаар] & [*Ибрагим] & [ломбо] & [магван] & [марал] & [мотор] & [мээм] & [налжир] & [нөмгөн] & [олонхи] & [онол] & [оньсого] & [социалист] & [судалгаа] & [талбар] & [танк] & [тасалгаа(н)] & [тогос] & [туршид] & [тэвчээр] & [тэдэн] & [*Финланд] & [хас] & [хөрст] & [хожуул] & [худалдаачин] & [хэвтэр] & [хэрэм] & [хэсэгхэн] & [цаадуул] & [цуу] & [чухаг] & [шаардлага] & [шав] & [шарилж] & [шонхор] & [шоо] & [эрэмгий] & [арайхан] & [арайхийж] & [ариухан] & [баадай] & [байгууллага] & [байлтай] & [бүжгийн] & [билет] & [богц] & [бодис] & [бэрхшээл] & [вансэмбэрүү] & [гүүр] & [гүрэм] & [гийчин] & [дов] & [дурамжхан] & [дух] & [жагсаал] & [үнэнхүү] & [завхай] & [замаг] & [зардал] & [засал] & [километр] & [лхагва] & [метр] & [мөргөл] & [молом] & [мэл] & [навтгар] & [нойрмог] & [овог] & [огторгуй] & [осол] & [отор] & [партизан] & [саар] & [сүй] & [*Сүрэнхүү] & [тайга] & [татвар] & [тахар] & [түгээмэл] & [товрог] & [толбо] & [*Ухнаадорж] & [хатуухан] & [хахир] & [хөсөр] & [хөтөл] & [хийл] & [хиншүү] & [хишигтэн] & [хугас] & [хулгар] & [хэрцгий] & [хээнцэр] & [цонхигор] & [цоорхой] & [чадвар] & [чех] & [чүлтэм] & [шүүдэр] & [эмгэд] & [эргэм] & [эхүүн] & [юухан] & [аажуу] & [алим] & [аюуш] & [бариул] & [бүсгүйчүүд] & [бөгөөтөл] & [бич(ин)] & [болхи] & [боорцог] & [бурангуй] & [ванчин] & [га] & [гаж] & [гашуу] & [гоёл] & [дам] & [даруулга] & [дөрвүүл(эн)] & [дон(г)] & [жавхаа] & [жавхлант] & [үеийнхэн] & [өглөөгүүр] & [өргөдөл] & [өрөөл] & [занал] & [зүйрлэшгүй] & [зоос(он)] & [киноны] & [комиссар] & [мөдхөн] & [мин] & [мойл] & [мэдэл] & [мэргэжил] & [наймдугаар] & [найруулал] & [налгар] & [нэгхэн] & [оосор] & [пионер] & [саа] & [сайр] & [сахилга] & [сүүрс] & [сундуй] & [сууц] & [тавиур] & [танзуур] & [тар] & [түнш] & [түнэр] & [томоохон] & [томхон] & [тохиолдол] & [туурга] & [тэвх(эн)] & [тэнцүү] & [унь] & [ургац] & [уржигдар] & [уужуу] & [уурхай] & [уянга] & [уянгат] & [хагархай] & [халз] & [халимаг] & [ханагар] & [харамч] & [харш] & [харьяат] & [хахууль] & [хашлага] & [хөв] & [хойшид] & [хоточ] & [хурдхан] & [хуц] & [хэлэлгүй] & [цөл] & [цоодол] & [чуу] & [шалгалт] & [шүүр] & [шинжилгээ(н)] & [эгнэгт] & [яр] & [автономит] & [алдам] & [анхдугаар] & [анхилуун] & [араб] & [архангай] & [бал] & [болзошгүй] & [борви] & [борц] & [булш] & [гавшгай] & [гарал] & [го] & [годгор] & [гох(он)] & [гудас] & [гунгар] & [гэсэр] & [долдугаар] & [дэм] & [дэрс(эн)] & [дээвэр] & [жадны] & [өгүүлбэр] & [өөрчлөлт] & [өмөг] & [өнгөн] & [зөрчил] & [золбин] & [зоримог] & [илтгэл] & [материал] & [намаг] & [наргиан] & [нунтаг] & [нэрмэл] & [оргодол] & [оюу(н)] & [саарь] & [солгой] & [соном] & [сэ] & [тив] & [тоорцог] & [тугалга(н)] & [тэмүүлэл] & [тэсвэр] & [удган] & [уулзалт] & [ухас] & [хаалт] & [хааяахан] & [хадлан(г)] & [хайрга] & [ханат] & [ханашгүй] & [хангинуур] & [хандгай] & [хомоол] & [хурай] & [хутаг] & [хэгжүүн] & [цаглашгүй] & [цал] & [царил] & [цолмон] & [чамбай] & [чанх] & [чөмөг] & [шаазгай] & [шатар] & [шилмүүс(эн)] & [эмчилгээний] & [энэтхэг] & [эрдэмт] & [эрмэг] & [я] & [янхигар] & [алдас] & [арслангийн] & [африк] & [аюур] & [багачуул] & [баримал] & [баримжаа] & [бүрх] & [бялзуухай] & [винтов] & [галав] & [дөчөөд] & [довдон] & [дорогш] & [дээрэм] & [дээрэнгүй] & [есдүгээр] & [жараад] & [жигдхэн] & [жич] & [өөдөс (өөдcөн)] & [ёслол] & [зуслан(г)] & [зуухан] & [мэдээлэл] & [мэргэжилтэн] & [нус(ан)] & [нээлт] & [овоохой] & [ойдов] & [олигтойхон] & [орлого] & [охь] & [пид] & [сайт] & [самуун] & [саруулхан] & [сүг] & [сонат] & [сониуч] & [сэтгүүлч] & [сэтгэгдэл] & [таавар] & [тааруухан] & [тамга] & [таяг] & [түй] & [түргэхэн] & [тиймэрхүү] & [тогтмол] & [тунхаг] & [тээврийн] & [уйл] & [урц] & [халамж] & [хамтрал] & [хандив] & [хараацай] & [хатгамал] & [хоорондуур] & [хорьдугаар] & [хужир] & [хэм] & [хэц] & [цор] & [цорж] & [цэх] & [чанцал] & [шимт] & [ширүүхэн] & [шовгор] & [шумуул] & [элчин] & [эмх] & [эрхи] & [эрхтэн] & [явуул] & [авар] & [*Ази] & [арми] & [байваас] & [балаг] & [балгас] & [баясгалант] & [бензин] & [бүтээлч] & [бишрэл] & [буржгар] & [буудлага] & [буурь] & [бууцны] & [гөлгөр] & [гитар] & [голт] & [гуу] & [гэсгүй] & [давалгаа] & [дөт] & [домгийн] & [дуугай] & [ембүү] & [жаа] & [жүрхин] & [үйлдвэрчин] & [өч] & [завод] & [заг] & [зүв] & [зөрүү] & [зууван] & [ивээл] & [курс] & [лай] & [лувсан] & [муутуу] & [мэдэмхий] & [мэлхий] & [наагуур] & [надмид] & [намба] & [ная(н)] & [нусгай] & [нэжээд] & [ов] & [овор] & [онигор] & [оточ] & [пулемёт] & [савар] & [сайвар] & [салам] & [самбар] & [сүнжид] & [сөөнгө] & [сэрүүхэн] & [таалал] & [түүхт] & [түүхч] & [түс] & [төлбөр] & [тохиол] & [улаач] & [уламжлалт] & [умар] & [урсгалт] & [уугуул] & [хадуур] & [харандаа] & [хариуцлага] & [харьцангуй] & [хүүш] & [хилэнцэт] & [хожид] & [хожуу] & [хон] & [хонзон] & [хоовон(г)] & [хуаран(г)] & [хэрэгцээ] & [цахар] & [цох] & [цочмог] & [цул] & [цуут] & [цэгмид] & [цэен] & [цээлхэн] & [чамай] & [чулуут] & [шийр] & [шугам] & [эрчүүл] & [эцэнхий] & [янгиа] & [авга] & [автобусны] & [агрономч] & [**алагхан] & [архаг] & [ахиухан] & [бамбар] & [биет] & [билгийн] & [бойтог] & [ботго] & [бохь] & [буйр] & [бямба] & [гүйдэл] & [гон] & [даян] & [дүгнэлт] & [диваажин] & [доллар] & [донир] & [доорхи] & [дурсгалт] & [дэлэм] & [дэмчиг] & [дэнлүү] & [дээрэмчид] & [еэвэн] & [үмхий] & [үрчгэр] & [өгүүлэл] & [өөлд] & [загасчин] & [залуур] & [занги] & [золбоо] & [зон] & [ив] & [итгэмтгий] & [лүндэн] & [*Лувсанжамбаа] & [монголжуу] & [мэдэгдэхүйц] & [наалинхай] & [наахнуур] & [намс] & [олгой] & [орчуулга] & [самдан] & [сүмбэр] & [солир] & [сормуус] & [сэжүүр] & [сэржмядаг] & [сэхээтэн] & [тавиун] & [тарга(н)] & [татанхай] & [татлага] & [түмпэн] & [тоонот] & [тохуу] & [тэнгэрлэг] & [тэнэмэл] & [тэрэгт] & [хаалгач] & [хавцал] & [хайрлалгүй] & [хариулт] & [хатуужил] & [хомхой] & [хонхор] & [хоргол] & [хорчи] & [хохирол] & [хоч] & [хуурмаг] & [хэлтгий] & [хэлэлцээр] & [хэргэм] & [хэрэгсэл] & [хянуур] & [цөгц] & [цэг] & [цэрэн] & [цэц] & [чанд] & [чөдөр] & [чилгэр] & [шавхруу] & [шаламгай] & [шаналал] & [шандас(ан)] & [шарнууд] & [шүр(эн)] & [шидэт] & [шийдэм] & [ширэнгэ] & [ширээт] & [шунахай] & [шуурхай] & [эвлэл] & [эмэг] & [энхрийлэл] & [яргай] & [авхай] & [айлтгүй] & [ал] & [алдрай] & [алцгар] & [аравдугаар] & [арваадхан] & [ашдын] & [багц] & [бадай] & [бадрангуй] & [байцаалт] & [барагдашгүй] & [баргар] & [боржин] & [бузгай] & [вандан] & [гарам] & [гүнж] & [гижиг] & [гилбэр] & [гуд] & [гэдэсний] & [гялбам] & [даалгавар] & [дажин] & [дамчаа] & [дараахь] & [довцог] & [дуганч] & [дууч] & [жүжигчин] & [жинс] & [үзэм] & [үрэл] & [үтэр] & [өргөл] & [өргөмөл] & [заавар] & [зайран] & [зүсэм] & [зууш] & [зэврүүн] & [калибр] & [лагс] & [лянхуа] & [медаль] & [наадамчин] & [наанги] & [найраглал] & [найрал] & [нанжин] & [норм] & [овжин] & [олдошгүй] & [олом] & [ором] & [оршил] & [пээ] & [салбар] & [санитар] & [сахиул] & [сүүмгэр] & [судал] & [сэвс] & [сэрвээ(н)] & [сэтгүүл] & [талархал] & [танхи] & [тортог] & [турьхан] & [тусгал] & [уйгагүй] & [унгас(ан)] & [ундуй] & [уншигчдын] & [уурандаа] & [уут] & [хавтас] & [хамхуул] & [харчуул] & [хөтөч] & [хөшүүн] & [холтос (холтсон)] & [холуур] & [хотгор] & [хувраг] & [хэмээвээс] & [хэнз] & [хянамгай] & [цам] & [цар] & [цээл] & [чавга] & [чүдэнзний] & [шүүлт] & [шор] & [шорвог] & [шохой] & [эвдэрхий] & [эзэнтэн] & [эмээлт] & [эсэргүүцэл] & [эхчүүд] & [явцуу] & [ялагдал] & [аагим] & [авааль] & [автобус] & [**адсага] & [**Айлагүл] & [ангаахай] & [ангал] & [багалзуур] & [багацуул] & [байран] & [байц] & [балархай] & [балчирхан] & [барил] & [баталгаа] & [бахь] & [бүүдгэр] & [бөг] & [бөгөөс] & [бичлэг] & [боодол] & [боолт] & [будант] & [булигаар(ан)] & [булт] & [буниа] & [бэлтрэг] & [бээлий] & [бяц] & [гавж] & [гавъяат] & [гайхам] & [галч] & [гийчид] & [голцуу] & [грек] & [давирхай] & [дүрлэгэр] & [доёд] & [дориун] & [жанрайсэг] & [үдэшлэг] & [үзэгчдийн] & [үзэгчид] & [өөдрөг] & [өлгийн] & [өмгөр] & [өстөн] & [өтөл] & [зайдуухан] & [зана] & [захирангуй] & [зовиур] & [зугуухан] & [зэмлэл] & [идэмхий] & [индэр] & [исгэлэн] & [ланжуу] & [мангуу] & [мөхөс] & [наадамчид] & [нанчид] & [ноолуур(ан)] & [нэмэлт] & [нялхас] & [пор] & [саглагар] & [сампин] & [сөөм] & [сөл] & [сондуул] & [сосор] & [спорт] & [суртахуун] & [сэтгэлчлэн] & [сэтэрхий] & [танайхан] & [тасаг] & [тахир] & [ташуу] & [түн] & [товчхон] & [толгойт] & [тууз] & [удирдлага] & [ундны] & [ухаантан] & [хайгуул] & [халамцуу] & [хамниган] & [хандлага] & [харгуй] & [хатингар] & [хөгжүүн] & [хөхөмдөг] & [хийсвэр] & [хомс] & [хоригдол] & [хууз] & [хэвлэл] & [хэлц] & [хэнхдэг] & [хэрсүү] & [хэцүүхэн] & [хээл] & [цааз] & [цавчим] & [цагаахан] & [цагаачин] & [цоморлиг] & [цуврал] & [цэвээн] & [чамин] & [чандруу] & [чинжүү] & [шазуур] & [шарил] & [шөвөг] & [шуудуу] & [эдлэл] & [энгүүн] & [энгэсэг] & [эрдэнэс] & [ээрэм] & [юугаан] & [ядрал] & [ялдамхан] & [янхан] & [янхир] & [агар] & [амгай] & [**амирлангуй] & [аранжин] & [аргаль] & [аргамаг] & [аргил] & [ашгийн] & [байгуулалт] & [балжид] & [банзал] & [бүгээн] & [бүлтгэр] & [бүлээхэн] & [бүхээг] & [бишгүүр] & [борог] & [бурантаг] & [бутархай] & [гавал] & [гавар] & [галбын] & [гаруйхан] & [гарц] & [голио] & [градус] & [гэлэн(г)] & [гээл] & [гярхай] & [давчуу] & [дараахан] & [даргар] & [домбо(н)] & [доной] & [дурсамж] & [дутагдал] & [дуут] & [дэмжлэг] & [жамсран] & [жанцан] & [жасрай] & [жөтөө] & [жирс] & [жирэмсэн] & [жонон] & [жулдрай] & [үлдээлгүй] & [үргэлжлэл] & [өвчүү(н)] & [өөгүй] & [өнгөрмөгц] & [өрмөг] & [заваан] & [засвар] & [засуул] & [зүүлт] & [зохиомол] & [зуузай] & [ивээлт] & [лантуу] & [лүг] & [луухаан] & [майга] & [мангас] & [мангуд] & [мишээл] & [мулгуу] & [мэгзэм] & [мянгат] & [найдлага] & [нүүдэлчид] & [нөхөөс(өн)] & [нилээн] & [ноорхой] & [нэвтэрхий] & [нэрс] & [отго] & [пол] & [пунцаг] & [санаачилга] & [сахил] & [сүлдэт] & [сүлжмэл] & [сүсэгтэн] & [сиймхий] & [соёмбо] & [сонгууль] & [сурмаа] & [сэвсгэр] & [сэгсгэр] & [тааруу] & [тавтайяа] & [танар] & [тарчиг] & [тасхийм] & [түүс] & [төсөл] & [тогтоол] & [толигор] & [тоотойхон] & [торх] & [тракторч] & [тум] & [тэвш] & [тэрүүхэн] & [тээвэр] & [уржнан(г)] & [уршиг] & [утаат] & [халдун] & [харанга] & [харз] & [хүлээлт] & [хүчтэн] & [хөвчин] & [хөсрий] & [хойшдын] & [холбогдол] & [хоншоор] & [хорол] & [худалч] & [хундан] & [хэрчим] & [хэрэгтэн] & [хялгана] & [цайдам] & [цүл] & [цөхрөл] & [цуурхал] & [чанад] & [чандмань] & [чархи] & [чөргөр] & [чогдог] & [чуулган] & [шад] & [шалба] & [шилбүүр] & [шин] & [шулмас] & [шушмаа] & [эвлэгхэн] & [энэрэл] & [энэрэнгүй] & [эрэгчин] & [янаглал] & [ярс] & [ааль] & [агч] & [адал] & [айлчин] & [академийн] & [академич] & [андашгүй] & [анхилам] & [арз] & [бааюу] & [байхуу] & [барагшин] & [барзгар] & [бөмбөр] & [бичмэл] & [большевик] & [буйл] & [бул] & [булаам] & [буудай] & [буянтан] & [бэлбэсэн] & [бяслаг] & [ванлий] & [ганзага] & [ганцхүү] & [гүехэн] & [гүнсэн] & [гоймон] & [гувчуур] & [даамай] & [дав] & [дагавар] & [дагуул] & [дадлага] & [даралт] & [дүйнгэ] & [дөш] & [дог] & [дорлиг] & [доромжлол] & [дугариг] & [дугуйт] & [дуртайяа] & [дэнзэн] & [жингэр] & [жирэв] & [үзэшгүй] & [үйлдэл] & [үрчлээс] & [үхэрчин] & [өвгөжөөр] & [өгсүүр] & [өмсгөл] & [өчил] & [өшөөт] & [ёндон] & [ёотон] & [заадас(ан)] & [залбирал] & [заналт] & [зарга] & [зүдүү] & [зүйр] & [зүлэг] & [зүхэл] & [зундуй] & [зэрвэс] & [ичимтгий] & [ишт] & [костюм] & [лужир] & [лха] & [мартагдашгүй] & [мөлгөр] & [мяндас(ан)] & [навтас] & [налархай] & [нангиад] & [нацаг] & [нүгэлтэн] & [нөөц] & [овгор] & [овон] & [ойлголт] & [офицер] & [пийсүү] & [пянз] & [сагсуу] & [салалгүй] & [санги] & [сүржин] & [сондор] & [стандарт] & [сурал] & [сургамж] & [сурталтан] & [сэрвэн] & [сэрэл] & [сэт] & [тааваар] & [тавьт] & [түүнчлэн] & [түмэнтээ] & [түнжин] & [тооллого] & [тохом] & [туж] & [тулам] & [тунамал] & [туучий] & [тухтайхан] & [урамгүйхэн] & [урдхан] & [уургач] & [уурс] & [уучлал] & [ухамсар] & [ухархай] & [хайя] & [хантааз] & [харам] & [харчууд] & [хат] & [хатгуур] & [хүндхэн] & [хүндэтгэл] & [хөрзөн] & [хийц] & [холбоос] & [хонгирад] & [хуваарь] & [хумс(ан)] & [хуучивтар] & [хэмхэрхий] & [хялбархан] & [хярвас] & [цагаантан] & [цоожны] & [цув] & [цугларагсад] & [цухас] & [чадмаг] & [чимх] & [чирэгдэл] & [шавхай] & [шалмаг] & [эвхмэл] & [эз] & [эзэнт] & [элэнц] & [эргэл] & [эхлэл] & [явуут] & [ядуус] & [янгууч] & [аажаа] & [автомат] & [авъяас] & [адууч] & [ажаамуу] & [аймхай] & [алжаал] & [андгай] & [ануухан] & [атаархал] & [ахас] & [аялгуут] & [бааз] & [бадриун] & [барианы] & [бариулт] & [барцад] & [бахим] & [бүтээлэг] & [бөмбөрцөг] & [болгар] & [боохой] & [бослого] & [будлиан] & [буулгүй] & [бээс] & [гажуу] & [галбир] & [гацуур] & [гүүш] & [гүрэмч] & [гозон] & [голцуухан] & [гонзгой] & [готов] & [гуанз] & [гуйлт] & [гэмшил] & [даалуу] & [даатгал] & [давшгүй] & [дайр] & [далбагар] & [данган] & [данх(ан)] & [даруйхан] & [дундаж] & [дуурь] & [дэлт] & [дэчин] & [жан(г)] & [жаргалант] & [жигшил] & [жимэр] & [жинчин] & [үйлчилгээ] & [үйс(эн)] & [үлдэц] & [үнхэлцэг] & [үргэлжид] & [үрүү] & [үхдэл] & [өт(өн)] & [завдал] & [загал] & [загвар] & [зальхай] & [зарчим] & [зөгий] & [зөнгөөр] & [зожиг] & [зурмал] & [зэгэл] & [ирэгсэд] & [коммунист] & [концерт] & [лекц] & [лоовууз] & [лоозон] & [луучин] & [лэнтгэр] & [маа] & [магнаг] & [мангина] & [маузер] & [махбод] & [махир] & [мий] & [молор] & [музей] & [муна] & [мэдрэмж] & [мэдэгдэм] & [мэр] & [наргиа] & [нөж] & [нөхөрлөл] & [нөхөрсөг] & [нимгэхэн] & [нов] & [нэл] & [одот] & [онь] & [оруулалт] & [орчлонт] & [пүл] & [пис] & [рок] & [саам] & [санчиг] & [сарампай] & [секунд] & [симфони] & [суварга(н)] & [сувдаг] & [судалгааны] & [сумангийн] & [сурамгай] & [суунаг] & [сууцны] & [сэлүүр] & [сэмэрхий] & [сэтгэхүй] & [таатайхан] & [тавхар] & [тайхар] & [тахал] & [түгдгэр] & [түшээт] & [тий] & [товон] & [тогтолцоо] & [тойром] & [томчууд] & [томчуул] & [тоорой] & [тотго] & [тохь] & [туйл] & [тулгар] & [тунсаа] & [тэнь] & [тэнэгхэн] & [ув] & [угсаатан] & [уналга] & [урай] & [урианхай] & [уужуухан] & [ууцны] & [уцаар] & [халгай] & [халиу(н)] & [халхавч] & [хальс] & [хамжлага] & [хангир] & [ханз] & [хатир] & [хүүдий] & [хүзүүт] & [хүчир] & [хөгжилт] & [хөөрцөг] & [хөндийхөн] & [хөнөөл] & [хөтөлбөр] & [хиур] & [хойлог] & [хондлой] & [хотынхон] & [хунгар] & [хурмаст] & [хуудуу] & [хуушуур] & [хучлага] & [хуш] & [хэвлий] & [хэдүүл] & [цагаач] & [цайм] & [цемент] & [цүдгэр] & [цөс] & [цөхрөнгөө] & [цомхон] & [цутгалан] & [цутгамал] & [чантуу] & [чемодан] & [чойр] & [шаант] & [шавилхан] & [шагшуурга] & [шүтлэг] & [шийд] & [шилбэ] & [шинель] & [шинэтгэл] & [ширмэл] & [шувуухай] & [шуналт] & [эгдүү] & [эе] & [эмгэнэл] & [эндэгдэл] & [эргэнэг] & [эрчим] & [эрчимт] & [яндар] & [аажимхан] & [авхаалж] & [агент] & [агтач] & [ажилч] & [азай] & [академи] & [аллага] & [алсхан] & [амарлингуй] & [амлалт] & [амттайхан] & [амьсгалт] & [ана] & [аппарат] & [аравхан] & [атаат] & [баавай] & [байдас] & [балмад] & [бандан] & [бахиал] & [бүлх] & [бодвоос] & [болохуйц] & [боомт] & [боргил] & [боргоцой] & [бошинз] & [бувар] & [бум] & [бэгтэр] & [бэлчир] & [гандмал] & [гаслал] & [гүдгэр] & [гүдэсхэн] & [гишгүүр] & [годил] & [горь] & [гуалиг] & [гуанзны] & [гутрал] & [гууль (гуулин)] & [дарвуулт] & [дарлал] & [до] & [догширсон] & [дорвилог] & [дутмаг] & [дуулалт] & [дэнчин] & [дээрхийн] & [е] & [жаалхан] & [жас] & [жүнз] & [жоотгонуур] & [жуулчин] & [үүсгэл] & [үзүүлэлт] & [үйтэн(г)] & [үлбэгэр] & [үлэмжхэн] & [үртэс(эн)] & [үхэшгүй] & [өм] & [өрнүүн] & [өс] & [өсвөр] & [залгамж] & [замчин] & [зомгол] & [зоргол] & [зурам] & [зурвасхан] & [зуут] & [зэгс(эн)] & [зэм] & [зэмлэнгүй] & [илрэл] & [ихт] & [капитал] & [клуб] & [компани] & [лаг] & [лагерь] & [лангуу] & [луг] & [лууль] & [луус] & [майдар] & [мангал] & [мангар] & [марташгүй] & [марш] & [мөгөөрс] & [мөөр] & [мөргөлчид] & [мич(ин)] & [монос] & [монхор] & [морьт] & [мэнэн] & [наамал] & [намуу] & [нөр(өн)] & [нийтлэл] & [нойт] & [номер] & [номлол] & [номун] & [нууцгай] & [нэгт] & [нэхэл] & [нялцгай] & [нямба] & [ололт] & [оромж] & [орсгой] & [пур] & [пуужин(г)] & [саальчин] & [салшгүй] & [самбай] & [санхүү] & [саявтар] & [сүүж] & [сүүлт] & [сөд] & [сөөхий] & [спирт] & [сурвалж] & [сурмаг] & [сэвшээ] & [сэмээрхэн] & [тавьц] & [тагнай] & [тах] & [тахилга] & [техникум] & [тү{U+04AF}р] & [түйтгэр] & [түрий] & [төд] & [товгор] & [тогтнол] & [толбот] & [тольт] & [томуу] & [тоншуул] & [туруу] & [тусал] & [тэвэр] & [тэрүүгээр] & [тэсэхүйеэ] & [тэхий] & [удамт] & [улааныхан] & [улцгар] & [унжуу] & [уншигчид] & [уншлага] & [ургалч] & [усгал] & [усчин] & [уужимхан] & [уурхайчин] & [учралт] & [физик] & [хазгар] & [хайрлалтай] & [халуухан] & [халцгай] & [хамгаалалт] & [хамсаатан] & [хамх] & [хүлээлгүй] & [хүмүүжил] & [хүнлэг] & [хүрэвтэр] & [хөлчүү] & [хөнгөмсөг] & [хөнгөхөн] & [хөхүүр] & [хиам] & [хив] & [хожгор] & [хойхно] & [хомсхон] & [хонгоны] & [хорлол] & [хошуут] & [хувирал] & [хужаа] & [хуйв] & [хуурга] & [хэмжээт] & [хэнхэг] & [хэрзгэр] & [хялгас(ан)] & [хяналт] & [цагаагч(ин)] & [цайллага] & [царам] & [цөвүүн] & [цомбон] & [цуст] & [цэвэрч] & [цэдэв] & [цээ] & [чад] & [чангахан] & [чандага(н)] & [чиргүүл] & [чойжин] & [чойнхор] & [шаарий] & [шанх(ан)] & [шилүүс(эн)] & [шилмүүст] & [шилмэл] & [шургуулга] & [эерэг] & [элсэрхэг] & [энүүний] & [энхэл] & [энэрэлт] & [энэтээ] & [эршүүд] & [ээвэр] & [ээзгий] & [ээл] & [ээлжит] & [ээлт] & [юань] & [ялихгүй] & [ямба] & [адар] & [адгуу] & [айзам] & [алдуул] & [амуй] & [амьдай] & [аниастай] & [аньсага] & [ардчилал] & [асгат] & [асман] & [асралт] & [асуулгүй] & [ахиц] & [ачлага] & [ашид] & [аялал] & [баарин] & [байгал] & [балтгар] & [бандгар] & [банзрагч] & [барамсай] & [баримтлал] & [бахдам] & [бүслүүр] & [бүтэц] & [бөмбөгөр] & [бөс] & [биерхүү] & [билгүүн] & [билиг] & [билчээр] & [бишид] & [бондгор] & [боргио] & [боржигин] & [бугуй] & [булцгар] & [буртаг] & [бууршгүй] & [бууч] & [бэлхүүс] & [бэлэвсэн] & [бэртэгчин] & [гагц] & [гадар] & [гаслант] & [гачигдал] & [гилжгий] & [гимнастик] & [гомдонгуй] & [гонсгор] & [гранат] & [гур] & [гэмтэл] & [гяндангийн] & [даамал] & [давхиа(н)] & [дайз] & [дайралт] & [дамнуурга] & [дангар] & [дарамт] & [даргай] & [дүмбэ] & [дөр] & [дом] & [дорхи] & [дош] & [дугтуй] & [дунгуй] & [дунджаар] & [дууриал] & [дуусашгүй] & [дэгтий] & [дэлгэц] & [дэргэр] & [жаалууд] & [жаргалт] & [жир] & [жор] & [жууз] & [үндэслэл] & [үнэлэлт] & [үст] & [үхээнц] & [өгөөж] & [өглөгч] & [өнгөц] & [өрөвчхөн] & [өсөлт] & [өшөөтөн] & [ёоз] & [завьж] & [зандрангуй] & [засмал] & [зөвлөгөө] & [зөөхий] & [зиндаа] & [зогдор] & [золбоот] & [зорилт] & [зохиомж] & [идэшний] & [иж] & [илчит] & [инээдэмт] & [иргэншил] & [ирүүл] & [ис] & [испани] & [итали] & [коммунизм] & [контор] & [лавтайяа] & [лүд] & [лимбэ] & [лооль] & [маадгар] & [маарамба] & [малтмал] & [ман] & [мангир] & [матигар] & [металл] & [мөлт] & [муйхар] & [мутар] & [мэдрэхүй] & [мэнгэ] & [мэнгэт] & [навс] & [найрамдуу] & [налуу] & [намжил] & [намжир] & [нахиа(н)] & [нахис] & [нахиу] & [нүдэт] & [нигүүлсэнгүй] & [нижгээд] & [нир] & [ноёнтон] & [номой] & [номч] & [нот] & [нуд] & [нурам] & [нэрэлхүү] & [нярай] & [одончуу] & [оёдол] & [оёос] & [ойворгон] & [олонтоо] & [оргилуун] & [оронч] & [пагдгар] & [панзчин] & [паспорт] & [пүд] & [пүүсүү(н)] & [пиг] & [пийшин(г)] & [пролетари] & [пэрлээ] & [рапорт] & [редактор] & [рэгзэн] & [сагсгар] & [самуурай] & [санаатан] & [сүжиг] & [сүүлч] & [систем] & [соёлт] & [солио] & [сондгой] & [сох] & [судасны] & [сэхүүн] & [таамаглал] & [тамирчид] & [танигдашгүй] & [тарвагачин] & [тарни] & [тасалбар] & [тахим] & [тачаангуй] & [театр] & [технологийн] & [түвэг] & [түлэнхий] & [түрийвч] & [төрөлт] & [товруу] & [товруут] & [тоононы] & [тотгор] & [туйпуу(н)] & [тунгалагхан] & [турхан] & [туяхан] & [тэжээмэл] & [тэрүүн] & [тэрэм] & [тэсрэлт] & [улаалзгана] & [умгар] & [утлага] & [ухаарал] & [ухуулга] & [уцаарлангуй] & [фашист] & [хаантан] & [хайлмаг] & [хайрс] & [халхгар] & [хамуу(н)] & [харамж] & [харамсал] & [харгислал] & [хардлага] & [хүлцэнгүй] & [хүртээл] & [хөдлөл] & [хөмхий] & [хөндүүр] & [хөнхөр] & [хөхүүл] & [хижиг] & [хилэнц] & [хоёрдахь] & [холбоот] & [хом] & [хонго] & [хоосоор] & [хорхог] & [хоцрогсод] & [хош] & [хуа] & [хусуур] & [хуульч] & [хуучир] & [хэдэр] & [хэмжүүр] & [хэрмэл] & [хэрэгцээний] & [хээвнэг] & [хязгаарлашгүй] & [хярс] & [хясал] & [цаатан] & [цавчаал] & [цадиг] & [царайт] & [цардмал] & [царцуу] & [цахлай] & [цацал] & [центнер] & [цүү] & [цүндгэр] & [цүнхээл] & [цөөвтөр] & [цоглог] & [цулбуур] & [цэврүү] & [цэгц] & [цэлдэн] & [цээрлэл] & [чаа] & [чавх] & [чавхдас] & [чадалтан] & [чангал] & [чацархаг] & [чивэлт] & [чигчий] & [чимид] & [чингэлэг] & [шаар] & [шавьж] & [шаг] & [шаравтар] & [шастир] & [шахмал] & [шүүмжлэл] & [ши] & [шигүү(н)] & [шидтэн] & [шув] & [эелдэгхэн] & [электрон] & [энхэр] & [энээхэн] & [эргэлзэл] & [эрдүү] & [эрлийз] & [эртүүд] & [эртэч] & [эрчит] & [эсэргэн] & [эш] & [явалтай] & [ягаавтар] & [ягир] & [ядуухан]
WORDFORM: хойноос & дээрээс & учраас & араас & тэндээс & гэрээс & газраас & дотроос & дундаас & өөдөөс & эндээс & гаднаас & холоос & дороос & үүднээс & цаанаас & ерөөс & хэнээс & аваас & угаас & тиймээс & урдаас & урьдаас & алсаас & доороос & эртнээс & улмаас & уулаас & дэргэдээс & хэдийнээс & хэрээс & ойроос & хүлээс & томоос & туйлаас & хавиас & дорноос & гагнаас & давхраас & далдаас & зүүнээс & эрээс
QGRAM: <NOM@ABL>466 & <NOM@ABL>329 & <NOM@ABL>220 & <NOM@ABL>212 & <NOM@ABL>211 & <NOM@ABL>206 & <NOM@ABL>198 & <NOM@ABL>188 & <NOM@ABL>175 & <NOM@ABL>161 & <NOM@ABL>157 & <NOM@ABL>116 & <NOM@ABL>97 & <NOM@ABL>87 & <NOM@ABL>66 & <NOM@ABL>55 & <NOM@ABL>45 & <NOM@ABL>43 & <NOM@ABL>42 & <NOM@ABL>40 & <NOM@ABL>39 & <NOM@ABL>38 & <NOM@ABL>36 & <NOM@ABL>32 & <NOM@ABL>27 & <NOM@ABL>24 & <NOM@ABL>22 & <NOM@ABL>19 & <NOM@ABL>17 & <NOM@ABL>16 & <NOM@ABL>16 & <NOM@ABL>12 & <NOM@ABL>10 & <NOM@ABL>8 & <NOM@ABL>8 & <NOM@ABL>7 & <NOM@ABL>6 & <NOM@ABL>5 & <NOM@ABL>5 & <NOM@ABL>5 & <NOM@ABL>5 & <NOM@ABL>5
QLEX: <[хойноос]@[хойно]>466 & <[дээрээс]@[дээр]>329 & <[учраас]@[учир]>220 & <[араас]@[ар]>212 & <[тэндээс]@[тэнд]>211 & <[гэрээс]@[гэр]>206 & <[газраас]@[газар]>198 & <[дотроос]@[дотор]>188 & <[дундаас]@[дунд]>175 & <[өөдөөс]@[өөд]>161 & <[эндээс]@[энд]>157 & <[гаднаас]@[гадна]>116 & <[холоос]@[хол]>97 & <[дороос]@[дор]>87 & <[үүднээс]@[үүд(эн)]>66 & <[цаанаас]@[цаана]>55 & <[ерөөс]@[ер]>45 & <[хэнээс]@[хэн]>43 & <[аваас]@[ав]>42 & <[угаас]@[уг]>40 & <[тиймээс]@[тийм]>39 & <[урдаас]@[урд]>38 & <[урьдаас]@[урьд]>36 & <[алсаас]@[алс]>32 & <[доороос]@[доор]>27 & <[эртнээс]@[эрт(эн)]>24 & <[улмаас]@[улам]>22 & <[уулаас]@[уул]>19 & <[дэргэдээс]@[дэргэд]>17 & <[хэдийнээс]@[хэдийн]>16 & <[хэрээс]@[хэр]>16 & <[ойроос]@[ойр]>12 & <[хүлээс]@[хүл]>10 & <[томоос]@[том]>8 & <[туйлаас]@[туйл]>8 & <[хавиас]@[хавь]>7 & <[дорноос]@[дорно]>6 & <[гагнаас]@[гаган]>5 & <[давхраас]@[давхар]>5 & <[далдаас]@[далд]>5 & <[зүүнээс]@[зүүн]>5 & <[эрээс]@[эр]>5
QFLEX: ø;ос & ø;ээс & ø;раас & ø;аас & ø;ээс & ø;ээс & ø;раас & ø;роос & ø;аас & # & ø;ээс & ø;ас & ø;оос & ø;оос & ø;нээс & ø;ас & ø;{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & ø;ээс & ø;аас & ø;аас & ø;ээс & ø;аас & ø;аас & ø;аас & ø;оос & ø;нээс & ø;маас & ø;аас & ø;ээс & ø;ээс & ø;ээс & ø;оос & ø;ээс & ø;оос & ø;аас & ø;иас & ø;ос & ø;наас & ø;раас & ø;аас & ø;ээс & ø;ээс
REVWORD: соонйох & сээрээд & саарчу & саара & сээднэт & сээрэг & саарзаг & соортод & сааднуд & с}9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{}9E40+U{ & сээднэ & саандаг & соолох & соород & сээнд}FA40+U{}FA40+U{ & саанаац & с}9E40+U{}9E40+U{ре & сээнэх & саава & саагу & сээмйит & саадру & саадьру & саасла & соороод & сээнтрэ & саамлу & саалуу & сээдэгрэд & сээнйидэх & сээрэх & соорйо & сээл}FA40+U{х & соомот & саалйут & саивах & соонрод & саангаг & саархвад & саадлад & сээн}FA40+U{}FA40+U{з & сээрэ
FREQ: 3476
FREQALL: 2110
RANG: 41
QWORDF: <хойноос>466 & <дээрээс>329 & <учраас>220 & <араас>212 & <тэндээс>211 & <гэрээс>206 & <газраас>198 & <дотроос>188 & <дундаас>175 & <өөдөөс>161 & <эндээс>157 & <гаднаас>116 & <холоос>97 & <дороос>87 & <үүднээс>66 & <цаанаас>55 & <ерөөс>45 & <хэнээс>43 & <аваас>42 & <угаас>40 & <тиймээс>39 & <урдаас>38 & <урьдаас>36 & <алсаас>32 & <доороос>27 & <эртнээс>24 & <улмаас>22 & <уулаас>19 & <дэргэдээс>17 & <хэдийнээс>16 & <хэрээс>16 & <ойроос>12 & <хүлээс>10 & <томоос>8 & <туйлаас>8 & <хавиас>7 & <дорноос>6 & <гагнаас>5 & <давхраас>5 & <далдаас>5 & <зүүнээс>5 & <эрээс>5
GRAMFORM: NOM@ABL
LEXEMA: [хойноос]@[хойно] & [дээрээс]@[дээр] & [учраас]@[учир] & [араас]@[ар] & [тэндээс]@[тэнд] & [гэрээс]@[гэр] & [газраас]@[газар] & [дотроос]@[дотор] & [дундаас]@[дунд] & [өөдөөс]@[өөд] & [эндээс]@[энд] & [гаднаас]@[гадна] & [холоос]@[хол] & [дороос]@[дор] & [үүднээс]@[үүд(эн)] & [цаанаас]@[цаана] & [ерөөс]@[ер] & [хэнээс]@[хэн] & [аваас]@[ав] & [угаас]@[уг] & [тиймээс]@[тийм] & [урдаас]@[урд] & [урьдаас]@[урьд] & [алсаас]@[алс] & [доороос]@[доор] & [эртнээс]@[эрт(эн)] & [улмаас]@[улам] & [уулаас]@[уул] & [дэргэдээс]@[дэргэд] & [хэдийнээс]@[хэдийн] & [хэрээс]@[хэр] & [ойроос]@[ойр] & [хүлээс]@[хүл] & [томоос]@[том] & [туйлаас]@[туйл] & [хавиас]@[хавь] & [дорноос]@[дорно] & [гагнаас]@[гаган] & [давхраас]@[давхар] & [далдаас]@[далд] & [зүүнээс]@[зүүн] & [эрээс]@[эр]
WORDFORM: багаасаа
QGRAM: <NOM@ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL>44
QLEX: <[багаасаа]@[бага]@[баг]>44
QFLEX: ø;асаа;аасаа
REVWORD: аасаагаб
FREQ: 44
FREQALL: 0
RANG: 297
QWORDF: <багаасаа>44
GRAMFORM: NOM@ABL-POSS.REFL@ABL-POSS.REFL
LEXEMA: [багаасаа]@[бага]@[баг]
WORDFORM: түүнээс & хаанаас & надаас & өмнөөс & танаас & орноос
QGRAM: <NOM@ABL@ABL>335 & <NOM@ABL@ABL>211 & <NOM@ABL@ABL>176 & <NOM@ABL@ABL>132 & <NOM@ABL@ABL>35 & <NOM@ABL@ABL>21
QLEX: <[түүнээс]@[түүн]@[тэр]>335 & <[хаанаас]@[хаана]@[хаан]>211 & <[надаас]@[над]@[би]>176 & <[өмнөөс]@[өмнө]@[өмөн]>132 & <[танаас]@[тана]@[тан]>35 & <[орноос]@[орон]@[ор(он)]>21
QFLEX: ø;ээс;{U+ø4AF}{U+ø4AF}нээс & ø;ас;аас & ø;аас;надаас & ø;{U+ø4E9}с;{U+ø4E9}{U+ø4E9}с & ø;ас;аас & ø;ноос;ноос
REVWORD: сээн}FA40+U{}FA40+U{т & саанаах & саадан & с}9E40+U{}9E40+U{нм}9E40+U{ & саанат & соонро
FREQ: 910
FREQALL: 470
RANG: 91
QWORDF: <түүнээс>335 & <хаанаас>211 & <надаас>176 & <өмнөөс>132 & <танаас>35 & <орноос>21
GRAMFORM: NOM@ABL@ABL
LEXEMA: [түүнээс]@[түүн]@[тэр] & [хаанаас]@[хаана]@[хаан] & [надаас]@[над]@[би] & [өмнөөс]@[өмнө]@[өмөн] & [танаас]@[тана]@[тан] & [орноос]@[орон]@[ор(он)]
WORDFORM: одоогоос
QGRAM: <NOM@ABL@PC.DUR-ABL>14
QLEX: <[одоогоос]@[одоо]@[одох]>14
QFLEX: ø;гоос;огоос
REVWORD: соогоодо
FREQ: 14
FREQALL: 15
RANG: 405
QWORDF: <одоогоос>14
GRAMFORM: NOM@ABL@PC.DUR-ABL
LEXEMA: [одоогоос]@[одоо]@[одох]
WORDFORM: юм & юу & нар & дуу & ус & уул & ам & мод & сум & хариу & хүч & юү & ор & цас & шувуу & аяга & хөдөө & яс & тав & зүс & гэдэс & шил & тоос & өрх & сүү & нум & хуруу & арьс & солонго & хэт & суга & ул & жимс & гуч & хонх & бүс & дэр & азарга & үндэс & сур & дал & тархи & товч & дарс & дөч & мөс & түрүү & угалз & үнс & даага & уяа & соёо & ваар & шат & дүрс & зоо & лаа & тор & ур & бөөр & жар & угсаа & ходоод & дээс & яам & алх & хүж & хус & төмс & хайч & өргөс & хүйс & хөөс & гадас & өндөг & тана & чарга & сам & хув & булуу & зоорь & самсаа & нударга & пүүс & гөлөм & мана & уушги & амуу & дол & ац
QGRAM: <NOM@ABS-NOM>11619 & <NOM@ABS-NOM>3147 & <NOM@ABS-NOM>1712 & <NOM@ABS-NOM>1158 & <NOM@ABS-NOM>738 & <NOM@ABS-NOM>566 & <NOM@ABS-NOM>535 & <NOM@ABS-NOM>415 & <NOM@ABS-NOM>394 & <NOM@ABS-NOM>306 & <NOM@ABS-NOM>290 & <NOM@ABS-NOM>280 & <NOM@ABS-NOM>270 & <NOM@ABS-NOM>247 & <NOM@ABS-NOM>220 & <NOM@ABS-NOM>192 & <NOM@ABS-NOM>179 & <NOM@ABS-NOM>173 & <NOM@ABS-NOM>156 & <NOM@ABS-NOM>149 & <NOM@ABS-NOM>146 & <NOM@ABS-NOM>143 & <NOM@ABS-NOM>139 & <NOM@ABS-NOM>131 & <NOM@ABS-NOM>129 & <NOM@ABS-NOM>128 & <NOM@ABS-NOM>121 & <NOM@ABS-NOM>115 & <NOM@ABS-NOM>109 & <NOM@ABS-NOM>107 & <NOM@ABS-NOM>87 & <NOM@ABS-NOM>68 & <NOM@ABS-NOM>67 & <NOM@ABS-NOM>61 & <NOM@ABS-NOM>57 & <NOM@ABS-NOM>56 & <NOM@ABS-NOM>56 & <NOM@ABS-NOM>54 & <NOM@ABS-NOM>51 & <NOM@ABS-NOM>51 & <NOM@ABS-NOM>50 & <NOM@ABS-NOM>50 & <NOM@ABS-NOM>50 & <NOM@ABS-NOM>49 & <NOM@ABS-NOM>49 & <NOM@ABS-NOM>47 & <NOM@ABS-NOM>42 & <NOM@ABS-NOM>39 & <NOM@ABS-NOM>35 & <NOM@ABS-NOM>34 & <NOM@ABS-NOM>33 & <NOM@ABS-NOM>32 & <NOM@ABS-NOM>30 & <NOM@ABS-NOM>30 & <NOM@ABS-NOM>29 & <NOM@ABS-NOM>29 & <NOM@ABS-NOM>28 & <NOM@ABS-NOM>27 & <NOM@ABS-NOM>27 & <NOM@ABS-NOM>26 & <NOM@ABS-NOM>25 & <NOM@ABS-NOM>25 & <NOM@ABS-NOM>25 & <NOM@ABS-NOM>24 & <NOM@ABS-NOM>24 & <NOM@ABS-NOM>21 & <NOM@ABS-NOM>21 & <NOM@ABS-NOM>21 & <NOM@ABS-NOM>20 & <NOM@ABS-NOM>18 & <NOM@ABS-NOM>17 & <NOM@ABS-NOM>16 & <NOM@ABS-NOM>16 & <NOM@ABS-NOM>15 & <NOM@ABS-NOM>14 & <NOM@ABS-NOM>13 & <NOM@ABS-NOM>12 & <NOM@ABS-NOM>11 & <NOM@ABS-NOM>11 & <NOM@ABS-NOM>10 & <NOM@ABS-NOM>9 & <NOM@ABS-NOM>9 & <NOM@ABS-NOM>8 & <NOM@ABS-NOM>8 & <NOM@ABS-NOM>7 & <NOM@ABS-NOM>7 & <NOM@ABS-NOM>7 & <NOM@ABS-NOM>6 & <NOM@ABS-NOM>6 & <NOM@ABS-NOM>5
QLEX: <[юм]@[юм(ан)]>11619 & <[юу]@[юу(н)]>3147 & <[нар]@[нар(ан)]>1712 & <[дуу]@[дуу(н)]>1158 & <[ус]@[ус(ан)]>738 & <[уул]@[уул(ан)]>566 & <[ам]@[ам(ан)]>535 & <[мод]@[мод(он)]>415 & <[сум]@[сум(ан)]>394 & <[хариу]@[хариу(н)]>306 & <[хүч]@[хүч(ин)]>290 & <[юү]@[юү(н)]>280 & <[ор]@[ор(он)]>270 & <[цас]@[цас(ан)]>247 & <[шувуу]@[шувуу(н)]>220 & <[аяга]@[аяга(н)]>192 & <[хөдөө]@[хөдөө(н)]>179 & <[яс]@[яс(ан)]>173 & <[тав]@[тав(ан)]>156 & <[зүс]@[зүс(эн)]>149 & <[гэдэс]@[гэдэс (гэдсэн)]>146 & <[шил]@[шил(эн)]>143 & <[тоос]@[тоос(он)]>139 & <[өрх]@[өрх(өн)]>131 & <[сүү]@[сүү(н)]>129 & <[нум]@[нум(ан)]>128 & <[хуруу]@[хуруу(н)]>121 & <[арьс]@[арьс(ан)]>115 & <[солонго]@[солонго(н)]>109 & <[хэт]@[хэт(эн)]>107 & <[суга]@[суга(н)]>87 & <[ул]@[ул(ан)]>68 & <[жимс]@[жимс(н)]>67 & <[гуч]@[гуч(ин)]>61 & <[хонх]@[хонх(он)]>57 & <[бүс]@[бүс(эн)]>56 & <[дэр]@[дэр(эн)]>56 & <[азарга]@[азарга(н)]>54 & <[үндэс]@[үндэс (үндсэн)]>51 & <[сур]@[сур(ан)]>51 & <[дал]@[дал(ан)]>50 & <[тархи]@[тархи(н)]>50 & <[товч]@[товч(ин)]>50 & <[дарс]@[дарс(ан)]>49 & <[дөч]@[дөч(ин)]>49 & <[мөс]@[мөс(өн)]>47 & <[түрүү]@[түрүү(н)]>42 & <[угалз]@[угалз(ан)]>39 & <[үнс]@[үнс(эн)]>35 & <[даага]@[даага(н)]>34 & <[уяа]@[уяа(н)]>33 & <[соёо]@[соёо(н)]>32 & <[ваар]@[ваар(ан)]>30 & <[шат]@[шат(ан)]>30 & <[дүрс]@[дүрс(эн)]>29 & <[зоо]@[зоо(н)]>29 & <[лаа]@[лаа(н)]>28 & <[тор]@[тор(он)]>27 & <[ур]@[ур(ан)]>27 & <[бөөр]@[бөөр(өн)]>26 & <[жар]@[жар(ан)]>25 & <[угсаа]@[угсаа(н)]>25 & <[ходоод]@[ходоод(он)]>25 & <[дээс]@[дээс(эн)]>24 & <[яам]@[яам(ан)]>24 & <[алх]@[алх(ан)]>21 & <[хүж]@[хүж(ин)]>21 & <[хус]@[хус(ан)]>21 & <[төмс]@[төмс(өн)]>20 & <[хайч]@[хайч(ин)]>18 & <[өргөс]@[өргөс(өн)]>17 & <[хүйс]@[хүйс(эн)]>16 & <[хөөс]@[хөөс(өн)]>16 & <[гадас]@[гадас(ан)]>15 & <[өндөг]@[өндөг (өндгөн)]>14 & <[тана]@[тана(н)]>13 & <[чарга]@[чарга(н)]>12 & <[сам]@[сам(ан)]>11 & <[хув]@[хув(ан)]>11 & <[булуу]@[булуу(н)]>10 & <[зоорь]@[зоорь (зоорин)]>9 & <[самсаа]@[самсаа(н)]>9 & <[нударга]@[нударга(н)]>8 & <[пүүс]@[пүүс(эн)]>8 & <[гөлөм]@[гөлөм(н)]>7 & <[мана]@[мана(н)]>7 & <[уушги]@[уушги(н)]>7 & <[амуу]@[амуу(н)]>6 & <[дол]@[дол(он)]>6 & <[ац]@[ац(ан)]>5
QFLEX: ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø & ø;ø
REVWORD: мю & ую & ран & ууд & су & луу & ма & дом & мус & уирах & ч}FA40+U{х & }FA40+U{ю & ро & сац & уувуш & агяа & }9E40+U{}9E40+U{д}9E40+U{х & ся & ват & с}FA40+U{з & сэдэг & лиш & соот & хр}9E40+U{ & }FA40+U{}FA40+U{с & мун & уурух & сьра & огнолос & тэх & агус & лу & смиж & чуг & хнох & с}FA40+U{б & рэд & аграза & сэдн}FA40+U{ & рус & лад & ихрат & чвот & срад & ч}9E40+U{д & с}9E40+U{м & }FA40+U{}FA40+U{р}FA40+U{т & злагу & сн}FA40+U{ & агаад & аяу & о}1540+U{ос & раав & таш & ср}FA40+U{д & ооз & аал & рот & ру & р}9E40+U{}9E40+U{б & раж & аасгу & доодох & сээд & мая & хла & ж}FA40+U{х & сух & см}9E40+U{т & чйах & с}9E40+U{гр}9E40+U{ & сй}FA40+U{х & с}9E40+U{}9E40+U{х & садаг & г}9E40+U{дн}9E40+U{ & анат & аграч & мас & вух & уулуб & ьрооз & аасмас & аградун & с}FA40+U{}FA40+U{п & м}9E40+U{л}9E40+U{г & анам & игшуу & уума & лод & ца
FREQ: 25789
FREQALL: 27281
RANG: 6
QWORDF: <юм>11619 & <юу>3147 & <нар>1712 & <дуу>1158 & <ус>738 & <уул>566 & <ам>535 & <мод>415 & <сум>394 & <хариу>306 & <хүч>290 & <юү>280 & <ор>270 & <цас>247 & <шувуу>220 & <аяга>192 & <хөдөө>179 & <яс>173 & <тав>156 & <з{U+04AF}с>149 & <гэдэс>146 & <шил>143 & <тоос>139 & <өрх>131 & <сүү>129 & <нум>128 & <хуруу>121 & <арьс>115 & <солонго>109 & <хэт>107 & <суга>87 & <ул>68 & <жимс>67 & <гуч>61 & <хонх>57 & <бүс>56 & <дэр>56 & <азарга>54 & <үндэс>51 & <сур>51 & <дал>50 & <тархи>50 & <товч>50 & <дарс>49 & <дөч>49 & <мөс>47 & <түрүү>42 & <угалз>39 & <үнс>35 & <даага>34 & <уяа>33 & <соёо>32 & <ваар>30 & <шат>30 & <дүрс>29 & <зоо>29 & <лаа>28 & <тор>27 & <ур>27 & <бөөр>26 & <жар>25 & <угсаа>25 & <ходоод>25 & <дээс>24 & <яам>24 & <алх>21 & <хүж>21 & <хус>21 & <төмс>20 & <хайч>18 & <өргөс>17 & <хүйс>16 & <хөөс>16 & <гадас>15 & <өндөг>14 & <тана>13 & <чарга>12 & <сам>11 & <хув>11 & <булуу>10 & <зоорь>9 & <самсаа>9 & <нударга>8 & <пүүс>8 & <гөлөм>7 & <мана>7 & <уушги>7 & <амуу>6 & <дол>6 & <ац>5
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM
LEXEMA: [юм]@[юм(ан)] & [юу]@[юу(н)] & [нар]@[нар(ан)] & [дуу]@[дуу(н)] & [ус]@[ус(ан)] & [уул]@[уул(ан)] & [ам]@[ам(ан)] & [мод]@[мод(он)] & [сум]@[сум(ан)] & [хариу]@[хариу(н)] & [хүч]@[хүч(ин)] & [юү]@[юү(н)] & [ор]@[ор(он)] & [цас]@[цас(ан)] & [шувуу]@[шувуу(н)] & [аяга]@[аяга(н)] & [хөдөө]@[хөдөө(н)] & [яс]@[яс(ан)] & [тав]@[тав(ан)] & [зүс]@[зүс(эн)] & [гэдэс]@[гэдэс (гэдсэн)] & [шил]@[шил(эн)] & [тоос]@[тоос(он)] & [өрх]@[өрх(өн)] & [сүү]@[сүү(н)] & [нум]@[нум(ан)] & [хуруу]@[хуруу(н)] & [арьс]@[арьс(ан)] & [солонго]@[солонго(н)] & [хэт]@[хэт(эн)] & [суга]@[суга(н)] & [ул]@[ул(ан)] & [жимс]@[жимс(н)] & [гуч]@[гуч(ин)] & [хонх]@[хонх(он)] & [бүс]@[бүс(эн)] & [дэр]@[дэр(эн)] & [азарга]@[азарга(н)] & [үндэс]@[үндэс (үндсэн)] & [сур]@[сур(ан)] & [дал]@[дал(ан)] & [тархи]@[тархи(н)] & [товч]@[товч(ин)] & [дарс]@[дарс(ан)] & [дөч]@[дөч(ин)] & [мөс]@[мөс(өн)] & [түрүү]@[түрүү(н)] & [угалз]@[угалз(ан)] & [үнс]@[үнс(эн)] & [даага]@[даага(н)] & [уяа]@[уяа(н)] & [соёо]@[соёо(н)] & [ваар]@[ваар(ан)] & [шат]@[шат(ан)] & [дүрс]@[дүрс(эн)] & [зоо]@[зоо(н)] & [лаа]@[лаа(н)] & [тор]@[тор(он)] & [ур]@[ур(ан)] & [бөөр]@[бөөр(өн)] & [жар]@[жар(ан)] & [угсаа]@[угсаа(н)] & [ходоод]@[ходоод(он)] & [дээс]@[дээс(эн)] & [яам]@[яам(ан)] & [алх]@[алх(ан)] & [хүж]@[хүж(ин)] & [хус]@[хус(ан)] & [төмс]@[төмс(өн)] & [хайч]@[хайч(ин)] & [өргөс]@[өргөс(өн)] & [хүйс]@[хүйс(эн)] & [хөөс]@[хөөс(өн)] & [гадас]@[гадас(ан)] & [өндөг]@[өндөг (өндгөн)] & [тана]@[тана(н)] & [чарга]@[чарга(н)] & [сам]@[сам(ан)] & [хув]@[хув(ан)] & [булуу]@[булуу(н)] & [зоорь]@[зоорь (зоорин)] & [самсаа]@[самсаа(н)] & [нударга]@[нударга(н)] & [пүүс]@[пүүс(эн)] & [гөлөм]@[гөлөм(н)] & [мана]@[мана(н)] & [уушги]@[уушги(н)] & [амуу]@[амуу(н)] & [дол]@[дол(он)] & [ац]@[ац(ан)]
WORDFORM: агт & орд & хүрд
QGRAM: <NOM@ABS-NOM@DAT>61 & <NOM@ABS-NOM@DAT>40 & <NOM@ABS-NOM@DAT>23
QLEX: <[агт]@[агт(ан)]@[аг]>61 & <[орд]@[орд(он)]@[ор]>40 & <[хүрд]@[хүрд(эн)]@[хүр]>23
QFLEX: ø;ø;т & ø;ø;д & ø;ø;д
REVWORD: тга & дро & др}FA40+U{х
FREQ: 124
FREQALL: 138
RANG: 216
QWORDF: <агт>61 & <орд>40 & <хүрд>23
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM@DAT
LEXEMA: [агт]@[агт(ан)]@[аг] & [орд]@[орд(он)]@[ор] & [хүрд]@[хүрд(эн)]@[хүр]
WORDFORM: хадаас
QGRAM: <NOM@ABS-NOM@DIR-ABL>22
QLEX: <[хадаас]@[хадаас(ан)]@[хад(ан)]>22
QFLEX: ø;ø;аас
REVWORD: саадах
FREQ: 22
FREQALL: 28
RANG: 364
QWORDF: <хадаас>22
GRAMFORM: NOM@ABS-NOM@DIR-ABL
LEXEMA: [хадаас]@[хадаас(ан)]@[хад(ан)]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
579149745
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov