Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Alphabetical frequency index of Modern Mongolian grammatemes with quantitative properties of their lexical manifestations in corpus :

Search within this database
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1
Show database description
Hide database description
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: гомдолтойгоор
QGRAM: <INSTR@COM-ACC-INSTR>7
QLEX: <[гомдолтой]@[гомдол]>7
QFLEX: гоор;тойгоор
REVWORD: роогйотлодмог
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 473
QWORDF: <гомдолтойгоор>7
GRAMFORM: INSTR@COM-ACC-INSTR
LEXEMA: [гомдолтой]@[гомдол]
WORDFORM: гунигтайгаар & байдалтайгаар & гэмшилтэйгээр & ууртайгаар & итгэлтэйгээр
QGRAM: <INSTR@COM-INSTR>10 & <INSTR@COM-INSTR>9 & <INSTR@COM-INSTR>6 & <INSTR@COM-INSTR>6 & <INSTR@COM-INSTR>5
QLEX: <[гунигтай]@[гуниг]>10 & <[байдалтай]@[байдал]>9 & <[гэмшилтэй]@[гэмшил]>6 & <[ууртай]@[уур]>6 & <[итгэлтэй]@[итгэл]>5
QFLEX: гаар;тайгаар & гаар;тайгаар & гээр;тэйгээр & гаар;тайгаар & гээр;тэйгээр
REVWORD: раагйатгинуг & раагйатладйаб & рээгйэтлишмэг & раагйатруу & рээгйэтлэгти
FREQ: 36
FREQALL: 4
RANG: 313
QWORDF: <гунигтайгаар>10 & <байдалтайгаар>9 & <гэмшилтэйгээр>6 & <ууртайгаар>6 & <итгэлтэйгээр>5
GRAMFORM: INSTR@COM-INSTR
LEXEMA: [гунигтай]@[гуниг] & [байдалтай]@[байдал] & [гэмшилтэй]@[гэмшил] & [ууртай]@[уур] & [итгэлтэй]@[итгэл]
WORDFORM: бодсоор & харсаар & утсаар & гарсаар & гэлдэрсээр & дарсаар & бургасаар & ингэсээр & хүлээсээр & эрсээр & дэвсээр & нулимсаар & туусаар & олсоор & хадаасаар & хатгасаар & холтсоор
QGRAM: <INSTR@CVB.PERSEV>66 & <INSTR@CVB.PERSEV>66 & <INSTR@CVB.PERSEV>40 & <INSTR@CVB.PERSEV>26 & <INSTR@CVB.PERSEV>13 & <INSTR@CVB.PERSEV>13 & <INSTR@CVB.PERSEV>12 & <INSTR@CVB.PERSEV>12 & <INSTR@CVB.PERSEV>12 & <INSTR@CVB.PERSEV>7 & <INSTR@CVB.PERSEV>6 & <INSTR@CVB.PERSEV>6 & <INSTR@CVB.PERSEV>6 & <INSTR@CVB.PERSEV>5 & <INSTR@CVB.PERSEV>5 & <INSTR@CVB.PERSEV>5 & <INSTR@CVB.PERSEV>5
QLEX: <[бодос]@[бодох]>66 & <[харс]@[харах]>66 & <[утас (утсан)]@[утах]>40 & <[гарс]@[гарах]>26 & <[гэлдэрс]@[гэлдрэх]>13 & <[дарс]@[дарах]>13 & <[бургас(ан)]@[бургах]>12 & <[ингэс]@[ингэх]>12 & <[хүлээс]@[хүлээх]>12 & <[эрс]@[эрэх]>7 & <[дэвс(эн)]@[дэвэх]>6 & <[нулимс(ан)]@[нулимах]>6 & <[туус]@[туух]>6 & <[олс(он)]@[олох]>5 & <[хадаас]@[хадаах]>5 & <[хатгас]@[хатгах]>5 & <[холтос (холтсон)]@[холтох]>5
QFLEX: соор;соор & аар;саар & ар;саар & аар;саар & ээр;сээр & аар;саар & аар;саар & ээр;сээр & ээр;сээр & ээр;сээр & ээр;сээр & аар;саар & аар;саар & оор;соор & аар;саар & аар;саар & ор;соор
REVWORD: роосдоб & раасрах & раасту & раасраг & рээсрэдлэг & раасрад & раасагруб & рээсэгни & рээсээл}FA40+U{х & рээсрэ & рээсвэд & раасмилун & раасуут & роосло & раасаадах & раасагтах & роостлох
FREQ: 305
FREQALL: 248
RANG: 157
QWORDF: <бодсоор>66 & <харсаар>66 & <утсаар>40 & <гарсаар>26 & <гэлдэрсээр>13 & <дарсаар>13 & <бургасаар>12 & <ингэсээр>12 & <хүлээсээр>12 & <эрсээр>7 & <дэвсээр>6 & <нулимсаар>6 & <туусаар>6 & <олсоор>5 & <хадаасаар>5 & <хатгасаар>5 & <холтсоор>5
GRAMFORM: INSTR@CVB.PERSEV
LEXEMA: [бодос]@[бодох] & [харс]@[харах] & [утас (утсан)]@[утах] & [гарс]@[гарах] & [гэлдэрс]@[гэлдрэх] & [дарс]@[дарах] & [бургас(ан)]@[бургах] & [ингэс]@[ингэх] & [хүлээс]@[хүлээх] & [эрс]@[эрэх] & [дэвс(эн)]@[дэвэх] & [нулимс(ан)]@[нулимах] & [туус]@[туух] & [олс(он)]@[олох] & [хадаас]@[хадаах] & [хатгас]@[хатгах] & [холтос (холтсон)]@[холтох]
WORDFORM: нүдээр & өнгөөр & усаар & үүдээр & мөрөөр & сараар & хутгаар & сумаар & эхээр & улаанаар & шатаар & нараар & сураар & нүхээр & шилээр & хэсгээр & арьсаар & зангаар & хө{U+04E9}сөөр & зүүгээр & хутгаараа & зүсээр & аягаар & шанагаар & ясаар & өргөнөөр & өргөсөөр & уулаар & цасаар & бөхөөр & сугаар & хайчаар
QGRAM: <INSTR@INSTR>239 & <INSTR@INSTR>74 & <INSTR@INSTR>42 & <INSTR@INSTR>33 & <INSTR@INSTR>33 & <INSTR@INSTR>29 & <INSTR@INSTR>28 & <INSTR@INSTR>27 & <INSTR@INSTR>27 & <INSTR@INSTR>24 & <INSTR@INSTR>20 & <INSTR@INSTR>19 & <INSTR@INSTR>18 & <INSTR@INSTR>17 & <INSTR@INSTR>16 & <INSTR@INSTR>15 & <INSTR@INSTR>14 & <INSTR@INSTR>14 & <INSTR@INSTR>14 & <INSTR@INSTR>11 & <INSTR@INSTR>10 & <INSTR@INSTR>9 & <INSTR@INSTR>8 & <INSTR@INSTR>7 & <INSTR@INSTR>7 & <INSTR@INSTR>6 & <INSTR@INSTR>6 & <INSTR@INSTR>6 & <INSTR@INSTR>6 & <INSTR@INSTR>5 & <INSTR@INSTR>5 & <INSTR@INSTR>5
QLEX: <[нүд]@[нүд(эн)]>239 & <[өнгө]@[өн(г)]>74 & <[ус]@[ус(ан)]>42 & <[үүд]@[үүд(эн)]>33 & <[мөр]@[мөр(өн)]>33 & <[сар]@[сар(ан)]>29 & <[хутга(н)]@[хутаг]>28 & <[сум]@[сум(ан)]>27 & <[эх]@[эх(эн)]>27 & <[улаана]@[улаан]>24 & <[шат]@[шат(ан)]>20 & <[нар]@[нар(ан)]>19 & <[сур]@[сур(ан)]>18 & <[нүх]@[нүх(эн)]>17 & <[шил]@[шил(эн)]>16 & <[хэсгэ]@[хэсэг]>15 & <[арьс]@[арьс(ан)]>14 & <[занга]@[зан(г)]>14 & <[хөөс]@[хөөс(өн)]>14 & <[зүү]@[зүү(н)]>11 & <[хутга(н)]@[хутаг]>10 & <[зүс]@[зүс(эн)]>9 & <[аяга]@[аяг]>8 & <[шанага(н)]@[шанаг]>7 & <[яс]@[яс(ан)]>7 & <[өргөнө]@[өргөн]>6 & <[өргөс]@[өргөс(өн)]>6 & <[уул]@[уул(ан)]>6 & <[цас]@[цас(ан)]>6 & <[бөх]@[бөх(өн)]>5 & <[суга]@[суга(н)]>5 & <[хайч]@[хайч(ин)]>5
QFLEX: ээр;ээр & {U+ø4E9}р;{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & аар;аар & ээр;ээр & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р;{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & аар;аар & ар;гаар & аар;аар & ээр;ээр & ар;аар & аар;аар & аар;аар & аар;аар & ээр;ээр & ээр;ээр & эр;гээр & аар;аар & ар;аар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р;{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & гээр;гээр & араа;гаараа & ээр;ээр & ар;аар & ар;аар & аар;аар & {U+ø4E9}р;{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р;{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & аар;аар & аар;аар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р;{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & ар;ар & аар;аар
REVWORD: рээд}FA40+U{н & р}9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{ & раасу & рээд}FA40+U{}FA40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{м & раарас & раагтух & раамус & рээхэ & раанаалу & рааташ & рааран & раарус & рээх}FA40+U{н & рээлиш & рээгсэх & раасьра & раагназ & р}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{}9E40+U{х & рээг}FA40+U{}FA40+U{з & аараагтух & рээс}FA40+U{з & раагяа & рааганаш & раася & р}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{гр}9E40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{гр}9E40+U{ & раалуу & раасац & р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{б & раагус & раачйах
FREQ: 794
FREQALL: 726
RANG: 98
QWORDF: <нүдээр>239 & <өнгөөр>74 & <усаар>42 & <үүдээр>33 & <мөрөөр>33 & <сараар>29 & <хутгаар>28 & <сумаар>27 & <эхээр>27 & <улаанаар>24 & <шатаар>20 & <нараар>19 & <сураар>18 & <нүхээр>17 & <шилээр>16 & <хэсгээр>15 & <арьсаар>14 & <зангаар>14 & <хөөсөөр>14 & <зүүгээр>11 & <хутгаараа>10 & <зүсээр>9 & <аягаар>8 & <шанагаар>7 & <ясаар>7 & <өргөнөөр>6 & <өргөсөөр>6 & <уулаар>6 & <цасаар>6 & <бөхөөр>5 & <сугаар>5 & <хайчаар>5
GRAMFORM: INSTR@INSTR
LEXEMA: [нүд]@[нүд(эн)] & [өнгө]@[өн(г)] & [ус]@[ус(ан)] & [үүд]@[үүд(эн)] & [мөр]@[мөр(өн)] & [сар]@[сар(ан)] & [хутга(н)]@[хутаг] & [сум]@[сум(ан)] & [эх]@[эх(эн)] & [улаана]@[улаан] & [шат]@[шат(ан)] & [нар]@[нар(ан)] & [сур]@[сур(ан)] & [нүх]@[нүх(эн)] & [шил]@[шил(эн)] & [хэсгэ]@[хэсэг] & [арьс]@[арьс(ан)] & [занга]@[зан(г)] & [хөөс]@[хөөс(өн)] & [зүү]@[зүү(н)] & [хутга(н)]@[хутаг] & [зүс]@[зүс(эн)] & [аяга]@[аяг] & [шанага(н)]@[шанаг] & [яс]@[яс(ан)] & [өргөнө]@[өргөн] & [өргөс]@[өргөс(өн)] & [уул]@[уул(ан)] & [цас]@[цас(ан)] & [бөх]@[бөх(өн)] & [суга]@[суга(н)] & [хайч]@[хайч(ин)]
WORDFORM: яамаар
QGRAM: <INSTR@INSTR@PC.INTENT>5
QLEX: <[яам]@[яам(ан)]@[яах]>5
QFLEX: аар;аар;маар
REVWORD: раамая
FREQ: 5
FREQALL: 0
RANG: 515
QWORDF: <яамаар>5
GRAMFORM: INSTR@INSTR@PC.INTENT
LEXEMA: [яам]@[яам(ан)]@[яах]
WORDFORM: ухаанаар & бараанаар
QGRAM: <INSTR@N.PROC-INSTR>32 & <INSTR@N.PROC-INSTR>10
QLEX: <[ухаан]@[ухах]>32 & <[бараан]@[барах]>10
QFLEX: аар;анаар & аар;анаар
REVWORD: раанааху & раанаараб
FREQ: 42
FREQALL: 2
RANG: 299
QWORDF: <ухаанаар>32 & <бараанаар>10
GRAMFORM: INSTR@N.PROC-INSTR
LEXEMA: [ухаан]@[ухах] & [бараан]@[барах]
WORDFORM: чимээгээр & даваагаар & хөвөөгөөр & бараагаар & хугацаагаар & хороогоор & идээгээр & будаагаар & хүрээгээр & нөлөөгөөр & саваагаар
QGRAM: <INSTR@PC.DUR-INSTR>18 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>14 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>14 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>11 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>10 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>9 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>8 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>7 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>6 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>5 & <INSTR@PC.DUR-INSTR>5
QLEX: <[чимээ(н)]@[чимэх]>18 & <[даваа]@[давах]>14 & <[хөвөө]@[хөвөх]>14 & <[бараа]@[барах]>11 & <[хугацаа(н)]@[хугацах]>10 & <[хороо(н)]@[хорох]>9 & <[идээ(н)]@[идэх]>8 & <[будаа(н)]@[будах]>7 & <[хүрээ]@[хүрэх]>6 & <[нөлөө(н)]@[нөлөх]>5 & <[саваа]@[савах]>5
QFLEX: гээр;эгээр & гаар;агаар & # & гаар;агаар & гаар;агаар & гоор;огоор & гээр;эгээр & гаар;агаар & гээр;эгээр & # & гаар;агаар
REVWORD: рээгээмич & раагаавад & р}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{х & раагаараб & раагаацагух & роогоорох & рээгээди & раагаадуб & рээгээр}FA40+U{х & р}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{н & раагаавас
FREQ: 107
FREQALL: 48
RANG: 225
QWORDF: <чимээгээр>18 & <даваагаар>14 & <хөвөөгөөр>14 & <бараагаар>11 & <хугацаагаар>10 & <хороогоор>9 & <идээгээр>8 & <будаагаар>7 & <хүрээгээр>6 & <нөлөөгөөр>5 & <саваагаар>5
GRAMFORM: INSTR@PC.DUR-INSTR
LEXEMA: [чимээ(н)]@[чимэх] & [даваа]@[давах] & [хөвөө]@[хөвөх] & [бараа]@[барах] & [хугацаа(н)]@[хугацах] & [хороо(н)]@[хорох] & [идээ(н)]@[идэх] & [будаа(н)]@[будах] & [хүрээ]@[хүрэх] & [нөлөө(н)]@[нөлөх] & [саваа]@[савах]
WORDFORM: цонхоор
QGRAM: <INSTR@PC.INF-INSTR>68
QLEX: <[цонх(он)]@[цонох]>68
QFLEX: оор;хоор
REVWORD: роохноц
FREQ: 68
FREQALL: 0
RANG: 264
QWORDF: <цонхоор>68
GRAMFORM: INSTR@PC.INF-INSTR
LEXEMA: [цонх(он)]@[цонох]
WORDFORM: хэлмээр & наадмаар & хармаар & гармаар & ормоор & алдмаар & алхмаар & баярламаар
QGRAM: <INSTR@PC.INTENT>22 & <INSTR@PC.INTENT>21 & <INSTR@PC.INTENT>12 & <INSTR@PC.INTENT>10 & <INSTR@PC.INTENT>7 & <INSTR@PC.INTENT>6 & <INSTR@PC.INTENT>5 & <INSTR@PC.INTENT>5
QLEX: <[хэлэм]@[хэлэх]>22 & <[наадам]@[наадах]>21 & <[харам]@[харах]>12 & <[гарам]@[гарах]>10 & <[ором]@[орох]>7 & <[алдам]@[алдах]>6 & <[алхам]@[алхах]>5 & <[баярлам]@[баярлах]>5
QFLEX: мээр;мээр & маар;маар & маар;маар & маар;маар & моор;моор & маар;маар & маар;маар & аар;маар
REVWORD: рээмлэх & раамдаан & раамрах & раамраг & роомро & раамдла & раамхла & раамалряаб
FREQ: 88
FREQALL: 0
RANG: 239
QWORDF: <хэлмээр>22 & <наадмаар>21 & <хармаар>12 & <гармаар>10 & <ормоор>7 & <алдмаар>6 & <алхмаар>5 & <баярламаар>5
GRAMFORM: INSTR@PC.INTENT
LEXEMA: [хэлэм]@[хэлэх] & [наадам]@[наадах] & [харам]@[харах] & [гарам]@[гарах] & [ором]@[орох] & [алдам]@[алдах] & [алхам]@[алхах] & [баярлам]@[баярлах]
WORDFORM: гэдгээр & эелдгээр
QGRAM: <INSTR@PC.US-INSTR>11 & <INSTR@PC.US-INSTR>7
QLEX: <[гэдэг]@[гэх]>11 & <[эелдэг]@[эелэх]>7
QFLEX: гээр;дгээр & гээр;дгээр
REVWORD: рээгдэг & рээгдлеэ
FREQ: 18
FREQALL: 20
RANG: 385
QWORDF: <гэдгээр>11 & <эелдгээр>7
GRAMFORM: INSTR@PC.US-INSTR
LEXEMA: [гэдэг]@[гэх] & [эелдэг]@[эелэх]
WORDFORM: богинохон
QGRAM: <N.ATTEN1-NOM>47
QLEX: <[**богино]>47
QFLEX: хон
REVWORD: нохонигоб
FREQ: 47
FREQALL: 107
RANG: 292
QWORDF: <богинохон>47
GRAMFORM: N.ATTEN1-NOM
LEXEMA: [**богино]
WORDFORM: айлынхан
QGRAM: <N.COLL1-NOM@GEN-N.COLL1-NOM>10
QLEX: <[айлын]@[айл]>10
QFLEX: хан;ынхан
REVWORD: нахнылйа
FREQ: 10
FREQALL: 57
RANG: 440
QWORDF: <айлынхан>10
GRAMFORM: N.COLL1-NOM@GEN-N.COLL1-NOM
LEXEMA: [айлын]@[айл]
WORDFORM: монголынхоо
QGRAM: <N.COLL1-POSS.REFL@GEN-N.COLL1-POSS.REFL>9
QLEX: <[монголын]@[монгол]>9
QFLEX: хоо;ынхоо
REVWORD: оохнылогном
FREQ: 9
FREQALL: 11
RANG: 448
QWORDF: <монголынхоо>9
GRAMFORM: N.COLL1-POSS.REFL@GEN-N.COLL1-POSS.REFL
LEXEMA: [монголын]@[монгол]
WORDFORM: зүйлс
QGRAM: <N.PL1>20
QLEX: <[зүйлэх]>20
QFLEX: с
REVWORD: слй}FA40+U{з
FREQ: 20
FREQALL: 121
RANG: 377
QWORDF: <зүйлс>20
GRAMFORM: N.PL1
LEXEMA: [зүйлэх]
WORDFORM: оддыг
QGRAM: <N.PL3-ACC>11
QLEX: <[?од]>11
QFLEX: #
REVWORD: гыддо
FREQ: 11
FREQALL: 80
RANG: 426
QWORDF: <оддыг>11
GRAMFORM: N.PL3-ACC
LEXEMA: [?од]
WORDFORM: нөхдийн & сурагчдын
QGRAM: <N.PL3-GEN>56 & <N.PL3-GEN>10
QLEX: <нөхөр>56 & <[сурагч]>10
QFLEX: дийн & #
REVWORD: нйидх}9E40+U{н & ныдчгарус
FREQ: 66
FREQALL: 139
RANG: 266
QWORDF: <нөхдийн>56 & <сурагчдын>10
GRAMFORM: N.PL3-GEN
LEXEMA: нөхөр & [сурагч]
WORDFORM: нөхдийнхөө
QGRAM: <N.PL3-GEN-N.COLL1-POSS.REFL>21
QLEX: <нөхөр>21
QFLEX: дийнх{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{хнйидх}9E40+U{н
FREQ: 21
FREQALL: 0
RANG: 369
QWORDF: <нөхдийнхөө>21
GRAMFORM: N.PL3-GEN-N.COLL1-POSS.REFL
LEXEMA: нөхөр
WORDFORM: сурагчид
QGRAM: <N.PL3-NOM>8
QLEX: <[сурагч]>8
QFLEX: #
REVWORD: дичгарус
FREQ: 8
FREQALL: 82
RANG: 456
QWORDF: <сурагчид>8
GRAMFORM: N.PL3-NOM
LEXEMA: [сурагч]
WORDFORM: нөхдөө
QGRAM: <N.PL3-POSS.REFL>53
QLEX: <нөхөр>53
QFLEX: д{U+ø4E9}{U+ø4E9}
REVWORD: }9E40+U{}9E40+U{дх}9E40+U{н
FREQ: 53
FREQALL: 5
RANG: 282
QWORDF: <нөхдөө>53
GRAMFORM: N.PL3-POSS.REFL
LEXEMA: нөхөр
WORDFORM: гамингуудыг
QGRAM: <N.PL4A-ACC>16
QLEX: <[**гамин(г)]>16
QFLEX: гуудыг
REVWORD: гыдуугнимаг
FREQ: 16
FREQALL: 206
RANG: 390
QWORDF: <гамингуудыг>16
GRAMFORM: N.PL4A-ACC
LEXEMA: [**гамин(г)]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Total of 536 records 27 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Back: 1
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
86366894
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov