Изменить параметры просмотра
Перейти к английской версии
Выбор другой базы данных

Алфавитно-частотный указатель грамматем современного монгольского языка с квантитативными характеристиками их лексических манифестаций в корпусе :

Новый запрос
Всего 536 записей 27 страниц

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Назад: 1
Вперед: 1
Показать описание базы данных
Скрыть описание базы данных
mongqrs\mwf01g4fa
WORDFORM: ухааны & үүний & багын & салхины & шинийн & гэгээний & багийн & цагааны & найманы & хүчний & тулганы & шорооны & улиасны & шатны & таанын & цээнийн & унаганы & агтын & индрийн & хайчны & халиуны & шаргын
QGRAM: <GEN@GEN>128 & <GEN@GEN>101 & <GEN@GEN>77 & <GEN@GEN>66 & <GEN@GEN>65 & <GEN@GEN>56 & <GEN@GEN>39 & <GEN@GEN>34 & <GEN@GEN>27 & <GEN@GEN>16 & <GEN@GEN>15 & <GEN@GEN>15 & <GEN@GEN>14 & <GEN@GEN>13 & <GEN@GEN>11 & <GEN@GEN>9 & <GEN@GEN>8 & <GEN@GEN>5 & <GEN@GEN>5 & <GEN@GEN>5 & <GEN@GEN>5 & <GEN@GEN>5
QLEX: <[ухаан]@[ухаа(н)]>128 & <[үүн]@[үү(н)]>101 & <[баг]@[бага]>77 & <[салхин]@[салхи(н)]>66 & <[шин]@[шинэ]>65 & <[гэгээн]@[гэгээ(н)]>56 & <[баг]@[бага]>39 & <[цагаан]@[цагаа(н)]>34 & <[найман]@[найм(ан)]>27 & <[хүчин]@[хүч(ин)]>16 & <[тулган]@[тулга(н)]>15 & <[шороон]@[шороо(н)]>15 & <[улиасан]@[улиас(ан)]>14 & <[шатан]@[шат(ан)]>13 & <[таан]@[таана]>11 & <[цээн]@[цээнэ]>9 & <[унаган]@[унага(н)]>8 & <[агт]@[агат]>5 & <[индра]@[индэр]>5 & <[хайчин]@[хайч(ин)]>5 & <[халиун]@[халиу(н)]>5 & <[шарга]@[шараг]>5
QFLEX: ы;ы & ий;ий & ын;ын & ы;ы & ийн;ийн & ий;ий & ийн;ийн & ы;ы & ы;ы & ний;ний & ы;ы & ы;ы & ны;ны & ны;ны & ын;ын & ийн;ийн & ы;ы & ын;тын & ийн;рийн & ны;ны & ы;ы & ын;гын
REVWORD: ынааху & йин}FA40+U{}FA40+U{ & ныгаб & ынихлас & нйиниш & йинээгэг & нйигаб & ынаагац & ынамйан & йинч}FA40+U{х & ынаглут & ыноорош & ынсаилу & ынташ & нынаат & нйинээц & ынагану & нытга & нйирдни & ынчйах & ынуилах & ныграш
FREQ: 719
FREQALL: 1406
RANG: 103
QWORDF: <ухааны>128 & <үүний>101 & <багын>77 & <салхины>66 & <шинийн>65 & <гэгээний>56 & <багийн>39 & <цагааны>34 & <найманы>27 & <хүчний>16 & <тулганы>15 & <шорооны>15 & <улиасны>14 & <шатны>13 & <таанын>11 & <цээнийн>9 & <унаганы>8 & <агтын>5 & <индрийн>5 & <хайчны>5 & <халиуны>5 & <шаргын>5
GRAMFORM: GEN@GEN
LEXEMA: [ухаан]@[ухаа(н)] & [үүн]@[үү(н)] & [баг]@[бага] & [салхин]@[салхи(н)] & [шин]@[шинэ] & [гэгээн]@[гэгээ(н)] & [баг]@[бага] & [цагаан]@[цагаа(н)] & [найман]@[найм(ан)] & [хүчин]@[хүч(ин)] & [тулган]@[тулга(н)] & [шороон]@[шороо(н)] & [улиасан]@[улиас(ан)] & [шатан]@[шат(ан)] & [таан]@[таана] & [цээн]@[цээнэ] & [унаган]@[унага(н)] & [агт]@[агат] & [индра]@[индэр] & [хайчин]@[хайч(ин)] & [халиун]@[халиу(н)] & [шарга]@[шараг]
WORDFORM: нутгийнхны
QGRAM: <GEN@GEN-N.COLL1-GEN>5
QLEX: <[нутгийнхан]@[нутаг]@>5
QFLEX: ны
REVWORD: ынхнйигтун
FREQ: 5
FREQALL: 7
RANG: 514
QWORDF: <нутгийнхны>5
GRAMFORM: GEN@GEN-N.COLL1-GEN
LEXEMA: [нутгийнхан]@[нутаг]@
WORDFORM: ажилчдын
QGRAM: <GEN@N.PL3-GEN@N.PL3-GEN>22
QLEX: <[ажилчид]@[ажилчин]@[ажилч]>22
QFLEX: ын;дын;дын
REVWORD: ныдчлижа
FREQ: 22
FREQALL: 24
RANG: 362
QWORDF: <ажилчдын>22
GRAMFORM: GEN@N.PL3-GEN@N.PL3-GEN
LEXEMA: [ажилчид]@[ажилчин]@[ажилч]
WORDFORM: давааны & товчооны & хэмжээний & хясааны & хөшөөний & тэмцээний & тулааны & бүрээний & салааны & шүүгээний & тулалдааны & будааны & хугацааны & хэрээний & харилцааны & шүтээний
QGRAM: <GEN@N.PROC-GEN>48 & <GEN@N.PROC-GEN>40 & <GEN@N.PROC-GEN>18 & <GEN@N.PROC-GEN>17 & <GEN@N.PROC-GEN>14 & <GEN@N.PROC-GEN>12 & <GEN@N.PROC-GEN>11 & <GEN@N.PROC-GEN>9 & <GEN@N.PROC-GEN>9 & <GEN@N.PROC-GEN>9 & <GEN@N.PROC-GEN>8 & <GEN@N.PROC-GEN>7 & <GEN@N.PROC-GEN>6 & <GEN@N.PROC-GEN>6 & <GEN@N.PROC-GEN>5 & <GEN@N.PROC-GEN>5
QLEX: <[даваа(н)]@[давах]>48 & <[товчоо(н)]@[товчих]>40 & <[хэмжээ(н)]@[хэмжих]>18 & <[хясаа(н)]@[хясах]>17 & <[хөшөө(н)]@[хөших]>14 & <[тэмцээн]@[тэмцэх]>12 & <[тулаан]@[тулах]>11 & <[бүрээ(н)]@[бүрэх]>9 & <[салаа(н)]@[салах]>9 & <[шүүгээ(н)]@[шүүх]>9 & <[тулалдаан]@[тулалдах]>8 & <[будаа(н)]@[будах]>7 & <[хугацаа(н)]@[хугацах]>6 & <[хэрээ(н)]@[хэрэх]>6 & <[харилцаа(н)]@[харилцах]>5 & <[шүтээн]@[шүтэх]>5
QFLEX: ы;аны & ы;ооны & ий;ээний & ы;аны & ий;{U+ø4E9}{U+ø4E9}ний & ий;эний & ы;аны & ий;эний & ы;аны & ий;гээний & ы;аны & ы;аны & ы;аны & ий;эний & ы;аны & ий;эний
REVWORD: ынаавад & ыноочвот & йинээжмэх & ынаасях & йин}9E40+U{}9E40+U{ш}9E40+U{х & йинээцмэт & ынаалут & йинээр}FA40+U{б & ынаалас & йинээг}FA40+U{}FA40+U{ш & ынаадлалут & ынаадуб & ынаацагух & йинээрэх & ынаацлирах & йинээт}FA40+U{ш
FREQ: 224
FREQALL: 279
RANG: 178
QWORDF: <давааны>48 & <товчооны>40 & <хэмжээний>18 & <хясааны>17 & <хөшөөний>14 & <тэмцээний>12 & <тулааны>11 & <бүрээний>9 & <салааны>9 & <шүүгээний>9 & <тулалдааны>8 & <будааны>7 & <хугацааны>6 & <хэрээний>6 & <харилцааны>5 & <шүтээний>5
GRAMFORM: GEN@N.PROC-GEN
LEXEMA: [даваа(н)]@[давах] & [товчоо(н)]@[товчих] & [хэмжээ(н)]@[хэмжих] & [хясаа(н)]@[хясах] & [хөшөө(н)]@[хөших] & [тэмцээн]@[тэмцэх] & [тулаан]@[тулах] & [бүрээ(н)]@[бүрэх] & [салаа(н)]@[салах] & [шүүгээ(н)]@[шүүх] & [тулалдаан]@[тулалдах] & [будаа(н)]@[будах] & [хугацаа(н)]@[хугацах] & [хэрээ(н)]@[хэрэх] & [харилцаа(н)]@[харилцах] & [шүтээн]@[шүтэх]
WORDFORM: найрагчийн & захирагчийн & нисэгчийн & сувилагчийн & туслагчийн & авагчийн & зөөгчийн & уншигчийн
QGRAM: <GEN@PC.ACT-GEN>31 & <GEN@PC.ACT-GEN>9 & <GEN@PC.ACT-GEN>6 & <GEN@PC.ACT-GEN>6 & <GEN@PC.ACT-GEN>6 & <GEN@PC.ACT-GEN>5 & <GEN@PC.ACT-GEN>5 & <GEN@PC.ACT-GEN>5
QLEX: <[найрагч]@[найрах]>31 & <[захирагч]@[захирах]>9 & <[нисэгч]@[нисэх]>6 & <[сувилагч]@[сувилах]>6 & <[туслагч]@[туслах]>6 & <[авагч]@[авах]>5 & <[зөөгч]@[зөөх]>5 & <[уншигч]@[унших]>5
QFLEX: ийн;гчийн & ийн;гчийн & ийн;гчийн & ийн;гчийн & ийн;гчийн & ийн;гчийн & ийн;гчийн & ийн;гчийн
REVWORD: нйичгарйан & нйичгарихаз & нйичгэсин & нйичгаливус & нйичгалсут & нйичгава & нйичг}9E40+U{}9E40+U{з & нйичгишну
FREQ: 73
FREQALL: 121
RANG: 255
QWORDF: <найрагчийн>31 & <захирагчийн>9 & <нисэгчийн>6 & <сувилагчийн>6 & <туслагчийн>6 & <авагчийн>5 & <зөөгчийн>5 & <уншигчийн>5
GRAMFORM: GEN@PC.ACT-GEN
LEXEMA: [найрагч]@[найрах] & [захирагч]@[захирах] & [нисэгч]@[нисэх] & [сувилагч]@[сувилах] & [туслагч]@[туслах] & [авагч]@[авах] & [зөөгч]@[зөөх] & [уншигч]@[унших]
WORDFORM: байгаагийн & удаагийн & өвөөгийн & цэрмаагийн & хорлоогийн & хараагийн & ухаагийн
QGRAM: <GEN@PC.DUR-GEN>46 & <GEN@PC.DUR-GEN>39 & <GEN@PC.DUR-GEN>14 & <GEN@PC.DUR-GEN>13 & <GEN@PC.DUR-GEN>11 & <GEN@PC.DUR-GEN>8 & <GEN@PC.DUR-GEN>5
QLEX: <[байгаа]@[байх]>46 & <[удаа]@[удах]>39 & <[өвөө]@[өвөх]>14 & <[цэрмаа]@[цэрмэх]>13 & <[хорлоо]@[хорлох]>11 & <[хараа]@[харах]>8 & <[ухаа]@[ухах]>5
QFLEX: гийн & гийн;агийн & гийн;{U+ø4E9}гийн & гийн;аагийн & гийн;огийн & гийн;агийн & гийн;агийн
REVWORD: нйигаагйаб & нйигааду & нйиг}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{ & нйигаамрэц & нйигоолрох & нйигаарах & нйигааху
FREQ: 136
FREQALL: 44
RANG: 211
QWORDF: <байгаагийн>46 & <удаагийн>39 & <өвөөгийн>14 & <цэрмаагийн>13 & <хорлоогийн>11 & <хараагийн>8 & <ухаагийн>5
GRAMFORM: GEN@PC.DUR-GEN
LEXEMA: [байгаа]@[байх] & [удаа]@[удах] & [өвөө]@[өвөх] & [цэрмаа]@[цэрмэх] & [хорлоо]@[хорлох] & [хараа]@[харах] & [ухаа]@[ухах]
WORDFORM: эрхийн
QGRAM: <GEN@PC.INF-GEN>34
QLEX: <[эрх]@[эрэх]>34
QFLEX: ийн;хийн
REVWORD: нйихрэ
FREQ: 34
FREQALL: 0
RANG: 320
QWORDF: <эрхийн>34
GRAMFORM: GEN@PC.INF-GEN
LEXEMA: [эрх]@[эрэх]
WORDFORM: өнгөрсний & төрсний & үхсэний & дарсны & дууссаны & зоосны
QGRAM: <GEN@PC.PRF-GEN>19 & <GEN@PC.PRF-GEN>16 & <GEN@PC.PRF-GEN>11 & <GEN@PC.PRF-GEN>10 & <GEN@PC.PRF-GEN>10 & <GEN@PC.PRF-GEN>6
QLEX: <[өнгөрсөн]@[өнгөрөх]>19 & <[төрсөн]@[төрөх]>16 & <[үхсэн]@[үхэх]>11 & <[дарс(ан)]@[дарах]>10 & <[дууссан]@[дуусах]>10 & <[зоос(он)]@[зоох]>6
QFLEX: ий;сний & ий;сний & ий;сэний & ны;сны & ы;саны & ны;сны
REVWORD: йинср}9E40+U{гн}9E40+U{ & йинср}9E40+U{т & йинэсх}FA40+U{ & ынсрад & ынассууд & ынсооз
FREQ: 72
FREQALL: 221
RANG: 257
QWORDF: <өнгөрсний>19 & <төрсний>16 & <үхсэний>11 & <дарсны>10 & <дууссаны>10 & <зоосны>6
GRAMFORM: GEN@PC.PRF-GEN
LEXEMA: [өнгөрсөн]@[өнгөрөх] & [төрсөн]@[төрөх] & [үхсэн]@[үхэх] & [дарс(ан)]@[дарах] & [дууссан]@[дуусах] & [зоос(он)]@[зоох]
WORDFORM: сарьдгийн
QGRAM: <GEN@PC.US-ACC>6
QLEX: <[сарьдаг]@[сарих]>6
QFLEX: гийн;ьдгийн
REVWORD: нйигдьрас
FREQ: 6
FREQALL: 6
RANG: 489
QWORDF: <сарьдгийн>6
GRAMFORM: GEN@PC.US-ACC
LEXEMA: [сарьдаг]@[сарих]
WORDFORM: түүдгийн & сандагийн & гэдгийн
QGRAM: <GEN@PC.US-GEN>24 & <GEN@PC.US-GEN>16 & <GEN@PC.US-GEN>14
QLEX: <[түүдэг]@[түүх]>24 & <[сандаг]@[санах]>16 & <[гэдэг]@[гэх]>14
QFLEX: гийн;дгийн & ийн;дагийн & гийн;дгийн
REVWORD: нйигд}FA40+U{}FA40+U{т & нйигаднас & нйигдэг
FREQ: 54
FREQALL: 62
RANG: 278
QWORDF: <түүдгийн>24 & <сандагийн>16 & <гэдгийн>14
GRAMFORM: GEN@PC.US-GEN
LEXEMA: [түүдэг]@[түүх] & [сандаг]@[санах] & [гэдэг]@[гэх]
WORDFORM: замаар & байдлаар & гараар & гэгчээр & тэрээр & үеэр & хоолойгоор & хаалгаар & өөрөөр & сэтгэлээр & зэргээр & хэлээр & цагаар & хүнээр & чулуугаар & харцаар & юмаар & гудамжаар & хэрээр & хоёроор & үсгээр & мөнгөөр & мориор & цусаар & булангаар & нэгээр & бодлоор & тооноор & үзүүрээр & хэргээр & даргаар & онгоцоор & царайгаар & тэргээр & баяраар & зөөлнөөр & тоогоор & махаар & хөлөөр & ажлаар & ихэмсгээр & гэрлээр & чигээр & бусаар & заншлаар & хаяагаар & хурдаар & цаазаар & алтаар & зарлигаар & ташуураар & хүзүүгээр & хоногоор & бүрээр & буугаар & мэдээжээр & сургаар & цагаанаар & чадлаар & алгаар & алчуураар & галаар & гэрээр & нутгаар & хуулиар & бүхнээр & зүйлээр & хайраар & чөлөөгөөр & эргээр & айлаар & амралтаар & архиар & вээр & гурваар & гэгээвчээр & муухайгаар & толгойгоор & ханцуйгаар & хуруугаар & томоор & чангаар & бөөнөөр & жаргалаар & муугаар & сүүгээр & төдийхнөөр & хөдөлмөрөөр & хятадаар & даавуугаар & өврөөр & оройгоор & сүүлчээр & төмрөөр & торгоор & хормойгоор & цүүрээр & шигээр & авралаар & аялгуугаар & будгаар & бэлхүүсээр & гүүрээр & голоор & дээдээр & салхиар & цаасаар & чамаар & айлуудаар & бүсээр & жингээр & үнэрээр & урдаар & утгаар & хөрөнгөөр & хонгилоор & хотоор & цөмөөр & ширүүнээр & явдлаар & бүхлээр & дээлээр & жадаар & завиар & ойгоор & авиагаар & бөгсөөр & буянаар & дотноор & өвчнөөр & заавраар & малаар & мөчөөр & найрсгаар & нуруугаар & сүргээр & тосоор & тэнгэрээр & хэмээр & цэцгээр & шөрмөсөөр & эдээр & энгэрээр & энгээр & алгуураар & гайгаар & жамаар & үлгэрээр & үнэнчээр & үхүүгээр & зүрхээр & зовлонгоор & зохиолоор & мянгаар & намраар & нэгнээр & салаар & төлөөлөгчөөр & тэмээгээр & хөвсөөр & хоолоор & хурцаар & цоожоор & ширээр & эхнээр & яндангаар & агаараар & арваар & багшаар & бүрэнхийгээр & бодоор & буруугаар & дэмжлэгээр & үсээр & зосоор & мэргэжлээр & номоор & сургагчаар & сэжүүрээр & хадаар & хадгаар & хамраар & хараар & хүслээр & хөлсөөр & хошуугаар & хурлаар & цохилтоор & цэргээр & шидээр & эвтэйхнээр & ялалтаар & яриагаар & амьсгалаар & атгаар & багцаар & бүрийгээр & бусдаар & гашуунаар & дөлөөр & дурангаар & дуслаар & дэвэлтээр & жавраар & жимээр & үхлээр & өөхөөр & завьжаар & заяагаар & зөвөөр & зөвшөөрөлгүйгээр & мандлаар & сүрээр & сэмхнээр & тушаалаар & туяагаар & удирдлагаар & хүүхдээр & хөвчөөр & хилээр & хониор & хувьсгалаар & хуурмагаар & хээрээр & цолоор & цэнгэлээр & шүхрээр & эдлэлээр & эрдэнээр & янчаанаар & амьдралаар & асуудлаар & байраар & бүтээлчээр & бөөрөөр & бороохойгоор & бэлээр & бэхээр & гүнээр & гуайгаар & гунигаар & гэгээнээр & даалгавраар & дэсээр & үзэсгэлэнгээр & өвсөөр & өндрөөр & завсарлагаанаар & завсарлагаар & залуудайгаар & зүүдээр & зургаар & зуурдаар & зэвсгээр & инээмсэглэлээр & лантуугаар & мөнөөр & мөсөөр & найргаар & ногоогоор & нялуунаар & саваар & солиор & судсаар & тааллаар & харандаагаар & хүүхнээр & хүрзээр & хөндийгөөр & хоргойгоор & хэлбэрээр & хэлмэрчээр & хэцээр & хязгаараар & шавраар & эврээр
QGRAM: <INSTR>141 & <INSTR>129 & <INSTR>129 & <INSTR>111 & <INSTR>99 & <INSTR>96 & <INSTR>86 & <INSTR>82 & <INSTR>81 & <INSTR>78 & <INSTR>75 & <INSTR>73 & <INSTR>67 & <INSTR>60 & <INSTR>57 & <INSTR>56 & <INSTR>53 & <INSTR>48 & <INSTR>48 & <INSTR>46 & <INSTR>45 & <INSTR>44 & <INSTR>44 & <INSTR>44 & <INSTR>43 & <INSTR>43 & <INSTR>40 & <INSTR>39 & <INSTR>36 & <INSTR>34 & <INSTR>33 & <INSTR>33 & <INSTR>31 & <INSTR>30 & <INSTR>28 & <INSTR>28 & <INSTR>27 & <INSTR>26 & <INSTR>26 & <INSTR>23 & <INSTR>23 & <INSTR>22 & <INSTR>22 & <INSTR>21 & <INSTR>21 & <INSTR>21 & <INSTR>21 & <INSTR>21 & <INSTR>20 & <INSTR>20 & <INSTR>20 & <INSTR>20 & <INSTR>20 & <INSTR>19 & <INSTR>19 & <INSTR>19 & <INSTR>19 & <INSTR>19 & <INSTR>19 & <INSTR>18 & <INSTR>18 & <INSTR>18 & <INSTR>18 & <INSTR>18 & <INSTR>18 & <INSTR>17 & <INSTR>17 & <INSTR>17 & <INSTR>17 & <INSTR>17 & <INSTR>16 & <INSTR>16 & <INSTR>16 & <INSTR>16 & <INSTR>16 & <INSTR>16 & <INSTR>16 & <INSTR>16 & <INSTR>16 & <INSTR>16 & <INSTR>15 & <INSTR>15 & <INSTR>14 & <INSTR>14 & <INSTR>14 & <INSTR>14 & <INSTR>14 & <INSTR>14 & <INSTR>14 & <INSTR>13 & <INSTR>13 & <INSTR>13 & <INSTR>13 & <INSTR>13 & <INSTR>13 & <INSTR>13 & <INSTR>13 & <INSTR>13 & <INSTR>12 & <INSTR>12 & <INSTR>12 & <INSTR>12 & <INSTR>12 & <INSTR>12 & <INSTR>12 & <INSTR>12 & <INSTR>12 & <INSTR>12 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>11 & <INSTR>10 & <INSTR>10 & <INSTR>10 & <INSTR>10 & <INSTR>10 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>9 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>8 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>7 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>6 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5 & <INSTR>5
QLEX: <[зам]>141 & <[байдал]>129 & <[гар]>129 & <[гэгч]>111 & <[тэр]>99 & <[үе]>96 & <[хоолой]>86 & <[хаалга(н)]>82 & <[өөр]>81 & <[сэтгэл]>78 & <[зэрэг]>75 & <[хэл(эн)]>73 & <[цаг]>67 & <[хүн]>60 & <[чулуу(н)]>57 & <[харц]>56 & <[юм]>53 & <[гудамж(ин)]>48 & <[хэр]>48 & <[хоёр]>46 & <[үсэг]>45 & <[мөнгө(н)]>44 & <[морь (морин)]>44 & <[цус(ан)]>44 & <[булан(г)]>43 & <[нэг(эн)]>43 & <[бодол]>40 & <[тооно]>39 & <[үзүүр]>36 & <[хэрэг]>34 & <[дарга]>33 & <[онгоц(он)]>33 & <[царай]>31 & <[тэрэг (тэргэн)]>30 & <[баяр]>28 & <[зөөлөн]>28 & <[тоо(н)]>27 & <[мах]>26 & <[хөл]>26 & <[ажил]>23 & <[ихэмсэг]>23 & <[гэрэл]>22 & <[чиг]>22 & <[бус]>21 & <[заншил]>21 & <[хаяа]>21 & <[хурд]>21 & <[цааз]>21 & <[алт(ан)]>20 & <[зарлиг]>20 & <[ташуур]>20 & <[хүзүү(н)]>20 & <[хоног]>20 & <[бүр]>19 & <[буу]>19 & <[мэдээж]>19 & <[сураг]>19 & <[цагаан]>19 & <[чадал]>19 & <[алга]@[**алга(н)]>18 & <[алчуур]>18 & <[гал]>18 & <[гэр]>18 & <[нутаг]>18 & <[хууль]>18 & <[бүхэн]>17 & <[зүйл]>17 & <[хайр]>17 & <[чөлөө(н)]>17 & <[эрэг]>17 & <[айл]>16 & <[амралт]>16 & <[архи(н)]>16 & <[вэ]>16 & <[гурав]>16 & <[гэгээвч]>16 & <[муухай]>16 & <[толгой]>16 & <[ханцуй]>16 & <[хуруу]>16 & <[том]>15 & <[чанга]>15 & <[бөөн]>14 & <[жаргал]>14 & <[муу]>14 & <[сүү]>14 & <[төдийхөн]>14 & <[хөдөлмөр]>14 & <[хятад]>14 & <[даавуу(н)]>13 & <[өвөр]>13 & <[орой]>13 & <[сүүлч]>13 & <[төмөр]>13 & <[торго(н)]>13 & <[хормой]>13 & <[цүүр]>13 & <[шиг]>13 & <[аврал]>12 & <[аялгуу(н)]>12 & <[будаг]>12 & <[бэлхүүс]>12 & <[гүүр]>12 & <[гол]>12 & <[дээд]>12 & <[салхи(н)]>12 & <[цаас(ан)]>12 & <[чам]>12 & <[айлууд]>11 & <[бүс]>11 & <[жин(г)]>11 & <[үнэр]>11 & <[урд]>11 & <[утга]>11 & <[хөрөнгө]>11 & <[хонгил]>11 & <[хот]>11 & <[цөм]>11 & <[ширүүн]>11 & <[явдал]>11 & <[бүхэл]>10 & <[дээл]>10 & <[жад]>10 & <[завь]>10 & <[ой]>10 & <[авиа(н)]>9 & <[бөгс]>9 & <[буян]>9 & <[дотно]>9 & <[өвчин]>9 & <[заавар]>9 & <[мал]>9 & <[мөч]>9 & <[найрсаг]>9 & <[нуруу(н)]>9 & <[сүрэг]>9 & <[тос(он)]>9 & <[тэнгэр]>9 & <[хэм]>9 & <[цэцэг]>9 & <[шөрмөс(өн)]>9 & <[эд]>9 & <[энгэр]>9 & <[эн(г)]>9 & <[алгуур]>8 & <[гай]>8 & <[жам]>8 & <[үлгэр]>8 & <[үнэнч]>8 & <[*Yхүү]>8 & <[зүрх(эн)]>8 & <[зовлон(г)]>8 & <[зохиол]>8 & <[мянга(н)]>8 & <[намар]>8 & <[нэгэн]>8 & <[сал]>8 & <[төлөөлөгч]>8 & <[тэмээ(н)]>8 & <[хөвс]>8 & <[хоол(он)]>8 & <[хурц]>8 & <[цоож]>8 & <[шир]>8 & <[эхэн]>8 & <[яндан(г)]>8 & <[агаар]>7 & <[арав (арван)]>7 & <[багш]>7 & <[бүрэнхий]>7 & <[бод]>7 & <[буруу]>7 & <[дэмжлэг]>7 & <[үс(эн)]>7 & <[зос]>7 & <[мэргэжил]>7 & <[ном]>7 & <[сургагч]>7 & <[сэжүүр]>7 & <[хад(ан)]>7 & <[хадаг]>7 & <[хамар]>7 & <[хар]>7 & <[хүсэл]>7 & <[хөлс(өн)]>7 & <[хошуу(н)]>7 & <[хурал]>7 & <[цохилт]>7 & <[цэрэг]>7 & <[шид]>7 & <[эвтэйхэн]>7 & <[ялалт]>7 & <[яриа(н)]>7 & <[амьсгал]>6 & <[атга]>6 & <[багц]>6 & <[бүрий]>6 & <[бусад]>6 & <[гашуун]>6 & <[дөл]>6 & <[дуран(г)]>6 & <[дусал]>6 & <[дэвэлт]>6 & <[жавар]>6 & <[жим]>6 & <[үхэл]>6 & <[өөх(өн)]>6 & <[завьж]>6 & <[заяа(н)]>6 & <[зөв]>6 & <[зөвшөөрөлгүй]>6 & <[мандал]>6 & <[сүр]>6 & <[сэмхэн]>6 & <[тушаал]>6 & <[туяа(н)]>6 & <[удирдлага]>6 & <[хүүхэд]>6 & <[хөвч]>6 & <[хил]>6 & <[хонь (хонин)]>6 & <[хувьсгал]>6 & <[хуурмаг]>6 & <[хээр]>6 & <[цол]>6 & <[цэнгэл]>6 & <[шүхэр]>6 & <[эдлэл]>6 & <[эрдэнэ]>6 & <[янчаан]>6 & <[амьдрал]>5 & <[асуудал]>5 & <[байр]>5 & <[бүтээлч]>5 & <[бөөр(өн)]@[бөөр]>5 & <[бороохой]>5 & <[бэл]>5 & <[бэх]>5 & <[гүн]>5 & <[гуай]>5 & <[гуниг]>5 & <[гэгээн]>5 & <[даалгавар]>5 & <[дэс]>5 & <[үзэсгэлэн(г)]>5 & <[өвс(өн)]>5 & <[өндөр]>5 & <[?завсарлагаа]>5 & <[завсарлага]>5 & <[**залуудай]>5 & <[зүүд(эн)]>5 & <[зураг]>5 & <[зуурд]>5 & <[зэвсэг]>5 & <[инээмсэглэл]>5 & <[лантуу]>5 & <[мөн]>5 & <[мөс]>5 & <[найраг]>5 & <[ногоо(н)]>5 & <[нялуун]>5 & <[сав]>5 & <[?солио]>5 & <[судас]>5 & <[таалал]>5 & <[харандаа]>5 & <[хүүхэн]>5 & <[хүрз(эн)]>5 & <[хөндий]>5 & <[хоргой]>5 & <[хэлбэр]>5 & <[хэлмэрч]>5 & <[хэц]>5 & <[хязгаар]>5 & <[шавар]>5 & <[эвэр]>5
QFLEX: аар & лаар & аар & ээр & ээр & эр & гоор & ар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & ээр & гээр & ээр & аар & ээр & гаар & аар & аар & аар & ээр & оор & гээр & {U+ø4E9}р & ор & аар & гаар & ээр & лоор & ор & ээр & гээр & ар & оор & гаар & эр & аар & # & гоор & аар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & лаар & гээр & лээр & ээр & аар & лаар & гаар & аар & аар & аар & аар & аар & гээр & оор & ээр & гаар & ээр & гаар & аар & лаар & ар & аар & аар & ээр & гаар & иар & нээр & ээр & аар & г{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & гээр & аар & аар & ар & эр & ваар & ээр & гаар & гоор & гаар & гаар & оор & ар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & аар & гаар & гээр & # & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & аар & гаар & # & гоор & ээр & # & ор & гоор & ээр & ээр & аар & гаар & гаар & ээр & ээр & оор & ээр & ар & аар & аар & аар & ээр & гээр & ээр & аар & ар & {U+ø4E9}р & оор & оор & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & ээр & лаар & лээр & ээр & аар & иар & гоор & гаар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & аар & ор & н{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & раар & аар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & гаар & гаар & гээр & оор & ээр & # & гээр & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & ээр & ээр & гээр & аар & гаар & аар & ээр & ээр & гээр & ээр & гоор & оор & ар & раар & нээр & аар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & гээр & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & оор & аар & оор & ээр & нээр & гаар & аар & ар & аар & гээр & оор & гаар & ээр & ээр & оор & лээр & оор & аар & ээр & аар & # & раар & аар & лээр & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & гаар & лаар & оор & гээр & ээр & нээр & аар & гаар & аар & ар & аар & гээр & даар & аар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & гаар & лаар & ээр & раар & ээр & лээр & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & аар & гаар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & гээр & лаар & ээр & нээр & аар & гаар & ар & дээр & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & ээр & ор & аар & аар & ээр & оор & ээр & рээр & ээр & эр & аар & аар & лаар & аар & ээр & # & гоор & ээр & ээр & ээр & гаар & аар & ээр & раар & ээр & гээр & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & # & # & ар & гаар & ээр & гаар & аар & гээр & ээр & гаар & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р & гаар & гоор & аар & аар & # & саар & лаар & гаар & нээр & ээр & г{U+ø4E9}{U+ø4E9}р & гоор & ээр & ээр & ээр & аар & раар & рээр
REVWORD: раамаз & раалдйаб & раараг & рээчгэг & рээрэт & рэе}FA40+U{ & роогйолоох & рааглаах & р}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{ & рээлэгтэс & рээгрэз & рээлэх & раагац & рээн}FA40+U{х & раагуулуч & раацрах & раамю & раажмадуг & рээрэх & роор}1540+U{ох & рээгс}FA40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{м & роиром & раасуц & раагналуб & рээгэн & роолдоб & рооноот & рээр}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{ & рээгрэх & рааград & рооцогно & раагйарац & рээгрэт & рааряаб & р}9E40+U{}9E40+U{нл}9E40+U{}9E40+U{з & роогоот & раахам & р}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х & раалжа & рээгсмэхи & рээлрэг & рээгич & раасуб & раалшназ & раагаяах & раадрух & раазаац & раатла & раагилраз & рааруушат & рээг}FA40+U{}FA40+U{з}FA40+U{х & роогонох & рээр}FA40+U{б & раагууб & рээжээдэм & раагрус & раанаагац & раалдач & раагла & рааруучла & раалаг & рээрэг & раагтун & раилуух & рээнх}FA40+U{б & рээлй}FA40+U{з & раарйах & р}9E40+U{}9E40+U{г}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{ч & рээгрэ & раалйа & раатларма & раихра & рээв & раавруг & рээчвээгэг & раагйахуум & роогйоглот & раагйуцнах & раагуурух & роомот & раагнач & р}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{}9E40+U{б & раалаграж & раагуум & рээг}FA40+U{}FA40+U{с & р}9E40+U{}9E40+U{нхйид}9E40+U{т & р}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{мл}9E40+U{д}9E40+U{х & раадатях & раагууваад & р}9E40+U{}9E40+U{рв}9E40+U{ & роогйоро & рээчл}FA40+U{}FA40+U{с & р}9E40+U{}9E40+U{рм}9E40+U{т & роогрот & роогйомрох & рээр}FA40+U{}FA40+U{ц & рээгиш & рааларва & раагуугляа & раагдуб & рээс}FA40+U{}FA40+U{хлэб & рээр}FA40+U{}FA40+U{г & роолог & рээдээд & раихлас & раасаац & раамач & раадуулйа & рээс}FA40+U{б & рээгниж & рээрэн}FA40+U{ & раадру & раагту & р}9E40+U{}9E40+U{гн}9E40+U{р}9E40+U{х & роолигнох & роотох & р}9E40+U{}9E40+U{м}9E40+U{ц & рээн}FA40+U{}FA40+U{риш & раалдвя & рээлх}FA40+U{б & рээлээд & раадаж & раиваз & роогйо & раагаива & р}9E40+U{}9E40+U{сг}9E40+U{б & рааняуб & роонтод & р}9E40+U{}9E40+U{нчв}9E40+U{ & раарвааз & раалам & р}9E40+U{}9E40+U{ч}9E40+U{м & раагсрйан & раагуурун & рээгр}FA40+U{с & роосот & рээрэгнэт & рээмэх & рээгцэц & р}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{мр}9E40+U{ш & рээдэ & рээрэгнэ & рээгнэ & рааруугла & раагйаг & раамаж & рээрэгл}FA40+U{ & рээчнэн}FA40+U{ & рээг}FA40+U{}FA40+U{х}FA40+U{ & рээхр}FA40+U{з & роогнолвоз & роолоихоз & раагням & раарман & рээнгэн & раалас & р}9E40+U{}9E40+U{чг}9E40+U{л}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{т & рээгээмэт & р}9E40+U{}9E40+U{св}9E40+U{х & роолоох & раацрух & роожооц & рээриш & рээнхэ & раагнадня & раараага & раавра & раашгаб & рээгйихнэр}FA40+U{б & роодоб & раагууруб & рээгэлжмэд & рээс}FA40+U{ & роосоз & рээлжэгрэм & роомон & раачгагрус & рээр}FA40+U{}FA40+U{жэс & раадах & раагдах & раармах & раарах & рээлс}FA40+U{х & р}9E40+U{}9E40+U{сл}9E40+U{х & раагуушох & раалрух & роотлихоц & рээгрэц & рээдиш & рээнхйэтвэ & раатлаля & раагаиря & раалагсьма & раагта & раацгаб & рээгйир}FA40+U{б & раадсуб & раануушаг & р}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{д & раагнаруд & раалсуд & рээтлэвэд & раарваж & рээмиж & рээлх}FA40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{х}9E40+U{}9E40+U{ & раажьваз & раагаяаз & р}9E40+U{}9E40+U{в}9E40+U{з & рээгй}FA40+U{гл}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{шв}9E40+U{з & раалднам & рээр}FA40+U{с & рээнхмэс & раалаашут & раагаяут & раагалдриду & рээдх}FA40+U{}FA40+U{х & р}9E40+U{}9E40+U{чв}9E40+U{х & рээлих & роинох & раалагсьвух & раагамруух & рээрээх & роолоц & рээлэгнэц & рээрх}FA40+U{ш & рээлэлдэ & рээнэдрэ & раанаачня & раалардьма & раалдууса & раарйаб & рээчлээт}FA40+U{б & р}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{б & роогйохоороб & рээлэб & рээхэб & рээн}FA40+U{г & раагйауг & раагинуг & рээнээгэг & раарваглаад & рээсэд & рээгнэлэгсэз}FA40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{св}9E40+U{ & р}9E40+U{}9E40+U{рдн}9E40+U{ & раанаагалрасваз & раагалрасваз & раагйадуулаз & рээд}FA40+U{}FA40+U{з & раагруз & раадрууз & рээгсвэз & рээлэлгэсмээни & раагуутнал & р}9E40+U{}9E40+U{н}9E40+U{м & р}9E40+U{}9E40+U{с}9E40+U{м & раагрйан & роогоогон & раануулян & раавас & роилос & раасдус & рааллаат & раагааднарах & рээнх}FA40+U{}FA40+U{х & рээзр}FA40+U{х & р}9E40+U{}9E40+U{гйидн}9E40+U{х & роогйогрох & рээрэблэх & рээчрэмлэх & рээцэх & раараагзях & раарваш & рээрвэ
FREQ: 4586
FREQALL: 3363
RANG: 29
QWORDF: <замаар>141 & <байдлаар>129 & <гараар>129 & <гэгчээр>111 & <тэрээр>99 & <үеэр>96 & <хоолойгоор>86 & <хаалгаар>82 & <өөрөөр>81 & <сэтгэлээр>78 & <зэргээр>75 & <хэлээр>73 & <цагаар>67 & <хүнээр>60 & <чулуугаар>57 & <харцаар>56 & <юмаар>53 & <гудамжаар>48 & <хэрээр>48 & <хоёроор>46 & <үсгээр>45 & <мөнгөөр>44 & <мориор>44 & <цусаар>44 & <булангаар>43 & <нэгээр>43 & <бодлоор>40 & <тооноор>39 & <үзүүрээр>36 & <хэргээр>34 & <даргаар>33 & <онгоцоор>33 & <царайгаар>31 & <тэргээр>30 & <баяраар>28 & <зөөлнөөр>28 & <тоогоор>27 & <махаар>26 & <хөлөөр>26 & <ажлаар>23 & <ихэмсгээр>23 & <гэрлээр>22 & <чигээр>22 & <бусаар>21 & <заншлаар>21 & <хаяагаар>21 & <хурдаар>21 & <цаазаар>21 & <алтаар>20 & <зарлигаар>20 & <ташуураар>20 & <хүзүүгээр>20 & <хоногоор>20 & <бүрээр>19 & <буугаар>19 & <мэдээжээр>19 & <сургаар>19 & <цагаанаар>19 & <чадлаар>19 & <алгаар>18 & <алчуураар>18 & <галаар>18 & <гэрээр>18 & <нутгаар>18 & <хуулиар>18 & <бүхнээр>17 & <зүйлээр>17 & <хайраар>17 & <чөлөөгөөр>17 & <эргээр>17 & <айлаар>16 & <амралтаар>16 & <архиар>16 & <вээр>16 & <гурваар>16 & <гэгээвчээр>16 & <муухайгаар>16 & <толгойгоор>16 & <ханцуйгаар>16 & <хуруугаар>16 & <томоор>15 & <чангаар>15 & <бөөнөөр>14 & <жаргалаар>14 & <муугаар>14 & <сүүгээр>14 & <төдийхнөөр>14 & <хөдөлмөрөөр>14 & <хятадаар>14 & <даавуугаар>13 & <өврөөр>13 & <оройгоор>13 & <сүүлчээр>13 & <төмрөөр>13 & <торгоор>13 & <хормойгоор>13 & <цүүрээр>13 & <шигээр>13 & <авралаар>12 & <аялгуугаар>12 & <будгаар>12 & <бэлхүүсээр>12 & <гүүрээр>12 & <голоор>12 & <дээдээр>12 & <салхиар>12 & <цаасаар>12 & <чамаар>12 & <айлуудаар>11 & <бүсээр>11 & <жингээр>11 & <үнэрээр>11 & <урдаар>11 & <утгаар>11 & <хөрөнгөөр>11 & <хонгилоор>11 & <хотоор>11 & <цөмөөр>11 & <ширүүнээр>11 & <явдлаар>11 & <бүхлээр>10 & <дээлээр>10 & <жадаар>10 & <завиар>10 & <ойгоор>10 & <авиагаар>9 & <бөгсөөр>9 & <буянаар>9 & <дотноор>9 & <өвчнөөр>9 & <заавраар>9 & <малаар>9 & <мөчөөр>9 & <найрсгаар>9 & <нуруугаар>9 & <сүргээр>9 & <тосоор>9 & <тэнгэрээр>9 & <хэмээр>9 & <цэцгээр>9 & <шөрмөсөөр>9 & <эдээр>9 & <энгэрээр>9 & <энгээр>9 & <алгуураар>8 & <гайгаар>8 & <жамаар>8 & <үлгэрээр>8 & <үнэнчээр>8 & <үхүүгээр>8 & <зүрхээр>8 & <зовлонгоор>8 & <зохиолоор>8 & <мянгаар>8 & <намраар>8 & <нэгнээр>8 & <салаар>8 & <төлөөлөгчөөр>8 & <тэмээгээр>8 & <хөвсөөр>8 & <хоолоор>8 & <хурцаар>8 & <цоожоор>8 & <ширээр>8 & <эхнээр>8 & <яндангаар>8 & <агаараар>7 & <арваар>7 & <багшаар>7 & <бүрэнхийгээр>7 & <бодоор>7 & <буруугаар>7 & <дэмжлэгээр>7 & <үсээр>7 & <зосоор>7 & <мэргэжлээр>7 & <номоор>7 & <сургагчаар>7 & <сэжүүрээр>7 & <хадаар>7 & <хадгаар>7 & <хамраар>7 & <хараар>7 & <хүслээр>7 & <хөлсөөр>7 & <хошуугаар>7 & <хурлаар>7 & <цохилтоор>7 & <цэргээр>7 & <шидээр>7 & <эвтэйхнээр>7 & <ялалтаар>7 & <яриагаар>7 & <амьсгалаар>6 & <атгаар>6 & <багцаар>6 & <бүрийгээр>6 & <бусдаар>6 & <гашуунаар>6 & <дөлөөр>6 & <дурангаар>6 & <дуслаар>6 & <дэвэлтээр>6 & <жавраар>6 & <жимээр>6 & <үхлээр>6 & <өөхөөр>6 & <завьжаар>6 & <заяагаар>6 & <зөвөөр>6 & <зөвшөөрөлгүйгээр>6 & <мандлаар>6 & <сүрээр>6 & <сэмхнээр>6 & <тушаалаар>6 & <туяагаар>6 & <удирдлагаар>6 & <хүүхдээр>6 & <хөвчөөр>6 & <хилээр>6 & <хониор>6 & <хувьсгалаар>6 & <хуурмагаар>6 & <хээрээр>6 & <цолоор>6 & <цэнгэлээр>6 & <шүхрээр>6 & <эдлэлээр>6 & <эрдэнээр>6 & <янчаанаар>6 & <амьдралаар>5 & <асуудлаар>5 & <байраар>5 & <бүтээлчээр>5 & <бөөрөөр>5 & <бороохойгоор>5 & <бэлээр>5 & <бэхээр>5 & <гүнээр>5 & <гуайгаар>5 & <гунигаар>5 & <гэгээнээр>5 & <даалгавраар>5 & <дэсээр>5 & <үзэсгэлэнгээр>5 & <өвсөөр>5 & <өндрөөр>5 & <завсарлагаанаар>5 & <завсарлагаар>5 & <залуудайгаар>5 & <зүүдээр>5 & <зургаар>5 & <зуурдаар>5 & <зэвсгээр>5 & <инээмсэглэлээр>5 & <лантуугаар>5 & <мөнөөр>5 & <мөсөөр>5 & <найргаар>5 & <ногоогоор>5 & <нялуунаар>5 & <саваар>5 & <солиор>5 & <судсаар>5 & <тааллаар>5 & <харандаагаар>5 & <хүүхнээр>5 & <хүрзээр>5 & <хөндийгөөр>5 & <хоргойгоор>5 & <хэлбэрээр>5 & <хэлмэрчээр>5 & <хэцээр>5 & <хязгаараар>5 & <шавраар>5 & <эврээр>5
GRAMFORM: INSTR
LEXEMA: [зам] & [байдал] & [гар] & [гэгч] & [тэр] & [үе] & [хоолой] & [хаалга(н)] & [өөр] & [сэтгэл] & [зэрэг] & [хэл(эн)] & [цаг] & [хүн] & [чулуу(н)] & [харц] & [юм] & [гудамж(ин)] & [хэр] & [хоёр] & [үсэг] & [мөнгө(н)] & [морь (морин)] & [цус(ан)] & [булан(г)] & [нэг(эн)] & [бодол] & [тооно] & [үзүүр] & [хэрэг] & [дарга] & [онгоц(он)] & [царай] & [тэрэг (тэргэн)] & [баяр] & [зөөлөн] & [тоо(н)] & [мах] & [хөл] & [ажил] & [ихэмсэг] & [гэрэл] & [чиг] & [бус] & [заншил] & [хаяа] & [хурд] & [цааз] & [алт(ан)] & [зарлиг] & [ташуур] & [хүзүү(н)] & [хоног] & [бүр] & [буу] & [мэдээж] & [сураг] & [цагаан] & [чадал] & [алга]@[**алга(н)] & [алчуур] & [гал] & [гэр] & [нутаг] & [хууль] & [бүхэн] & [зүйл] & [хайр] & [чөлөө(н)] & [эрэг] & [айл] & [амралт] & [архи(н)] & [вэ] & [гурав] & [гэгээвч] & [муухай] & [толгой] & [ханцуй] & [хуруу] & [том] & [чанга] & [бөөн] & [жаргал] & [муу] & [сүү] & [төдийхөн] & [хөдөлмөр] & [хятад] & [даавуу(н)] & [өвөр] & [орой] & [сүүлч] & [төмөр] & [торго(н)] & [хормой] & [цүүр] & [шиг] & [аврал] & [аялгуу(н)] & [будаг] & [бэлхүүс] & [гүүр] & [гол] & [дээд] & [салхи(н)] & [цаас(ан)] & [чам] & [айлууд] & [бүс] & [жин(г)] & [үнэр] & [урд] & [утга] & [хөрөнгө] & [хонгил] & [хот] & [цөм] & [ширүүн] & [явдал] & [бүхэл] & [дээл] & [жад] & [завь] & [ой] & [авиа(н)] & [бөгс] & [буян] & [дотно] & [өвчин] & [заавар] & [мал] & [мөч] & [найрсаг] & [нуруу(н)] & [сүрэг] & [тос(он)] & [тэнгэр] & [хэм] & [цэцэг] & [шөрмөс(өн)] & [эд] & [энгэр] & [эн(г)] & [алгуур] & [гай] & [жам] & [үлгэр] & [үнэнч] & [*Yхүү] & [зүрх(эн)] & [зовлон(г)] & [зохиол] & [мянга(н)] & [намар] & [нэгэн] & [сал] & [төлөөлөгч] & [тэмээ(н)] & [хөвс] & [хоол(он)] & [хурц] & [цоож] & [шир] & [эхэн] & [яндан(г)] & [агаар] & [арав (арван)] & [багш] & [бүрэнхий] & [бод] & [буруу] & [дэмжлэг] & [үс(эн)] & [зос] & [мэргэжил] & [ном] & [сургагч] & [сэжүүр] & [хад(ан)] & [хадаг] & [хамар] & [хар] & [хүсэл] & [хөлс(өн)] & [хошуу(н)] & [хурал] & [цохилт] & [цэрэг] & [шид] & [эвтэйхэн] & [ялалт] & [яриа(н)] & [амьсгал] & [атга] & [багц] & [бүрий] & [бусад] & [гашуун] & [дөл] & [дуран(г)] & [дусал] & [дэвэлт] & [жавар] & [жим] & [үхэл] & [өөх(өн)] & [завьж] & [заяа(н)] & [зөв] & [зөвшөөрөлгүй] & [мандал] & [сүр] & [сэмхэн] & [тушаал] & [туяа(н)] & [удирдлага] & [хүүхэд] & [хөвч] & [хил] & [хонь (хонин)] & [хувьсгал] & [хуурмаг] & [хээр] & [цол] & [цэнгэл] & [шүхэр] & [эдлэл] & [эрдэнэ] & [янчаан] & [амьдрал] & [асуудал] & [байр] & [бүтээлч] & [бөөр(өн)]@[бөөр] & [бороохой] & [бэл] & [бэх] & [гүн] & [гуай] & [гуниг] & [гэгээн] & [даалгавар] & [дэс] & [үзэсгэлэн(г)] & [өвс(өн)] & [өндөр] & [?завсарлагаа] & [завсарлага] & [**залуудай] & [зүүд(эн)] & [зураг] & [зуурд] & [зэвсэг] & [инээмсэглэл] & [лантуу] & [мөн] & [мөс] & [найраг] & [ногоо(н)] & [нялуун] & [сав] & [?солио] & [судас] & [таалал] & [харандаа] & [хүүхэн] & [хүрз(эн)] & [хөндий] & [хоргой] & [хэлбэр] & [хэлмэрч] & [хэц] & [хязгаар] & [шавар] & [эвэр]
WORDFORM: гараараа & нүдээрээ & хөлөөрөө & хуруугаараа & бүхнээрээ & чадлаараа & ханцуйгаараа & алгаараа & сэтгэлээрээ & хамраараа & хэлээрээ & толгойгоороо & эрчээрээ & бүхлээрээ & гэрээрээ & харцаараа & шүдээрээ & зүрхээрээ & гурваараа & нүүрээрээ & дуугаараа & замаараа & заншлаараа & хүүхдээрээ & хоёроороо & хормойгоороо & бүтээлээрээ & гутлаараа & нуруугаараа & нэгээрээ & эврээрээ & байдлаараа & бүрээрээ & бөгсөөрөө & уруулаараа & хошуугаараа & амралтаараа & духаараа & сүүгээрээ & чихээрээ & авьяасаараа & бороохойгоороо & завьжаараа & махаараа & түмээрээ & хайраараа & хөдөлмөрөөрөө & хотоороо & хуучнаараа
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL>154 & <INSTR-POSS.REFL>98 & <INSTR-POSS.REFL>48 & <INSTR-POSS.REFL>41 & <INSTR-POSS.REFL>36 & <INSTR-POSS.REFL>35 & <INSTR-POSS.REFL>30 & <INSTR-POSS.REFL>29 & <INSTR-POSS.REFL>22 & <INSTR-POSS.REFL>20 & <INSTR-POSS.REFL>19 & <INSTR-POSS.REFL>17 & <INSTR-POSS.REFL>16 & <INSTR-POSS.REFL>15 & <INSTR-POSS.REFL>15 & <INSTR-POSS.REFL>14 & <INSTR-POSS.REFL>14 & <INSTR-POSS.REFL>12 & <INSTR-POSS.REFL>11 & <INSTR-POSS.REFL>11 & <INSTR-POSS.REFL>10 & <INSTR-POSS.REFL>10 & <INSTR-POSS.REFL>10 & <INSTR-POSS.REFL>10 & <INSTR-POSS.REFL>9 & <INSTR-POSS.REFL>9 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>8 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>7 & <INSTR-POSS.REFL>6 & <INSTR-POSS.REFL>6 & <INSTR-POSS.REFL>6 & <INSTR-POSS.REFL>6 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL>5
QLEX: <[гар]>154 & <[нүд]>98 & <[хөл]>48 & <[хуруу]>41 & <[бүхэн]>36 & <[чадал]>35 & <[ханцуй]>30 & <[алга]@[**алга(н)]>29 & <[сэтгэл]>22 & <[хамар]>20 & <[хэл(эн)]>19 & <[толгой]>17 & <[эрч]>16 & <[бүхэл]>15 & <[гэр]>15 & <[харц]>14 & <[шүд(эн)]>14 & <[зүрх(эн)]>12 & <[гурав]>11 & <[нүүр]@[**нүүр(эн)]>11 & <[дуу]>10 & <[зам]>10 & <[заншил]>10 & <[хүүхэд]>10 & <[хоёр]>9 & <[хормой]>9 & <[бүтээл]>8 & <[гутал]>8 & <[нуруу(н)]>8 & <[нэг(эн)]>8 & <[эвэр]>8 & <[байдал]>7 & <[бүр]>7 & <[бөгс]>7 & <[уруул]>7 & <[хошуу(н)]>7 & <[амралт]>6 & <[дух]>6 & <[сүү]>6 & <[чих(эн)]>6 & <[**авьяас]>5 & <[бороохой]>5 & <[завьж]>5 & <[мах]>5 & <[түм]>5 & <[хайр]>5 & <[хөдөлмөр]>5 & <[хот]>5 & <[хуучин]>5
QFLEX: аараа & ээрээ & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р{U+ø4E9}{U+ø4E9} & гаараа & нээрээ & лаараа & гаараа & араа & ээрээ & раараа & ээрээ & гоороо & ээрээ & лээрээ & ээрээ & аараа & ээрээ & ээрээ & ваараа & ээрээ & # & аараа & лаараа & дээрээ & оороо & гоороо & ээрээ & лаараа & гаараа & ээрээ & рээрээ & лаараа & ээрээ & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р{U+ø4E9}{U+ø4E9} & аараа & гаараа & аараа & аараа & гээрээ & ээрээ & # & гоороо & аараа & аараа & ээрээ & аараа & {U+ø4E9}{U+ø4E9}р{U+ø4E9}{U+ø4E9} & оороо & наараа
REVWORD: аараараг & ээрээд}FA40+U{н & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{л}9E40+U{х & аараагуурух & ээрээнх}FA40+U{б & аараалдач & аараагйуцнах & аараагла & ээрээлэгтэс & аараармах & ээрээлэх & оороогйоглот & ээрээчрэ & ээрээлх}FA40+U{б & ээрээрэг & аараацрах & ээрээд}FA40+U{ш & ээрээхр}FA40+U{з & аараавруг & ээрээр}FA40+U{}FA40+U{н & аараагууд & аараамаз & аараалшназ & ээрээдх}FA40+U{}FA40+U{х & оороор}1540+U{ох & оороогйомрох & ээрээлээт}FA40+U{б & аараалтуг & аараагуурун & ээрээгэн & ээрээрвэ & аараалдйаб & ээрээр}FA40+U{б & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{сг}9E40+U{б & аараалууру & аараагуушох & аараатларма & аараахуд & ээрээг}FA40+U{}FA40+U{с & ээрээхич & аараасаяьва & оороогйохоороб & аараажьваз & аараахам & ээрээм}FA40+U{т & аараарйах & }9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{}9E40+U{р}9E40+U{мл}9E40+U{д}9E40+U{х & оороотох & аараанчуух
FREQ: 859
FREQALL: 101
RANG: 94
QWORDF: <гараараа>154 & <нүдээрээ>98 & <хөлөөрөө>48 & <хуруугаараа>41 & <бүхнээрээ>36 & <чадлаараа>35 & <ханцуйгаараа>30 & <алгаараа>29 & <сэтгэлээрээ>22 & <хамраараа>20 & <хэлээрээ>19 & <толгойгоороо>17 & <эрчээрээ>16 & <бүхлээрээ>15 & <гэрээрээ>15 & <харцаараа>14 & <шүдээрээ>14 & <зүрхээрээ>12 & <гурваараа>11 & <нүүрээрээ>11 & <дуугаараа>10 & <замаараа>10 & <заншлаараа>10 & <хүүхдээрээ>10 & <хоёроороо>9 & <хормойгоороо>9 & <бүтээлээрээ>8 & <гутлаараа>8 & <нуруугаараа>8 & <нэгээрээ>8 & <эврээрээ>8 & <байдлаараа>7 & <бүрээрээ>7 & <бөгсөөрөө>7 & <уруулаараа>7 & <хошуугаараа>7 & <амралтаараа>6 & <духаараа>6 & <сүүгээрээ>6 & <чихээрээ>6 & <авьяасаараа>5 & <бороохойгоороо>5 & <завьжаараа>5 & <махаараа>5 & <түмээрээ>5 & <хайраараа>5 & <хөдөлмөрөөрөө>5 & <хотоороо>5 & <хуучнаараа>5
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [гар] & [нүд] & [хөл] & [хуруу] & [бүхэн] & [чадал] & [ханцуй] & [алга]@[**алга(н)] & [сэтгэл] & [хамар] & [хэл(эн)] & [толгой] & [эрч] & [бүхэл] & [гэр] & [харц] & [шүд(эн)] & [зүрх(эн)] & [гурав] & [нүүр]@[**нүүр(эн)] & [дуу] & [зам] & [заншил] & [хүүхэд] & [хоёр] & [хормой] & [бүтээл] & [гутал] & [нуруу(н)] & [нэг(эн)] & [эвэр] & [байдал] & [бүр] & [бөгс] & [уруул] & [хошуу(н)] & [амралт] & [дух] & [сүү] & [чих(эн)] & [**авьяас] & [бороохой] & [завьж] & [мах] & [түм] & [хайр] & [хөдөлмөр] & [хот] & [хуучин]
WORDFORM: зангаараа & сумаараа & эрүүгээрээ
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL>17 & <INSTR-POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL>5 & <INSTR-POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL>5
QLEX: <[занга]@[зан(г)]>17 & <[сум]@[сум(ан)]>5 & <[эрүү]@[эрүү(н)]>5
QFLEX: араа;аараа & аараа;аараа & гээрээ;гээрээ
REVWORD: аараагназ & аараамус & ээрээг}FA40+U{}FA40+U{рэ
FREQ: 27
FREQALL: 5
RANG: 343
QWORDF: <зангаараа>17 & <сумаараа>5 & <эрүүгээрээ>5
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL@INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [занга]@[зан(г)] & [сум]@[сум(ан)] & [эрүү]@[эрүү(н)]
WORDFORM: тэнхээгээрээ & байгаагаараа
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL@PC.DUR-INSTR-POSS.REFL>17 & <INSTR-POSS.REFL@PC.DUR-INSTR-POSS.REFL>16
QLEX: <[тэнхээ]@[тэнхэх]>17 & <[байгаа]@[байх]>16
QFLEX: гээрээ;эгээрээ & гаараа;гаагаараа
REVWORD: ээрээгээхнэт & аараагаагйаб
FREQ: 33
FREQALL: 1
RANG: 328
QWORDF: <тэнхээгээрээ>17 & <байгаагаараа>16
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL@PC.DUR-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [тэнхээ]@[тэнхэх] & [байгаа]@[байх]
WORDFORM: цонхоороо
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL@PC.INF-INSTR-POSS.REFL>6
QLEX: <[цонх(он)]@[цонох]>6
QFLEX: оороо;хоороо
REVWORD: оороохноц
FREQ: 6
FREQALL: 0
RANG: 490
QWORDF: <цонхоороо>6
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL@PC.INF-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [цонх(он)]@[цонох]
WORDFORM: иймээрээ & удмаараа
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL@PC.INTENT-POSS.REFL>12 & <INSTR-POSS.REFL@PC.INTENT-POSS.REFL>10
QLEX: <[ийм]@[ийх]>12 & <[удам]@[удах]>10
QFLEX: ээрээ;мээрээ & маараа;маараа
REVWORD: ээрээмйи & аараамду
FREQ: 22
FREQALL: 0
RANG: 363
QWORDF: <иймээрээ>12 & <удмаараа>10
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL@PC.INTENT-POSS.REFL
LEXEMA: [ийм]@[ийх] & [удам]@[удах]
WORDFORM: орноороо
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL@REL-INSTR-POSS.REFL>9
QLEX: <[орон]@[ор(он)]>9
QFLEX: ноороо;ноороо
REVWORD: оороонро
FREQ: 9
FREQALL: 0
RANG: 446
QWORDF: <орноороо>9
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL@REL-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [орон]@[ор(он)]
WORDFORM: ухаанаараа
QGRAM: <INSTR-POSS.REFL@REL-INSTR-POSS.REFL@N.PROC-INSTR-POSS.REFL>10
QLEX: <[ухаан]@[ухаа(н)]@[ухах]>10
QFLEX: аараа;аараа;анаараа
REVWORD: аараанааху
FREQ: 10
FREQALL: 0
RANG: 439
QWORDF: <ухаанаараа>10
GRAMFORM: INSTR-POSS.REFL@REL-INSTR-POSS.REFL@N.PROC-INSTR-POSS.REFL
LEXEMA: [ухаан]@[ухаа(н)]@[ухах]
WORDFORM: нялхаараа
QGRAM: <INSTR-REFL.POSS>9
QLEX: <[нялх]>9
QFLEX: #
REVWORD: аараахлян
FREQ: 9
FREQALL: 0
RANG: 447
QWORDF: <нялхаараа>9
GRAMFORM: INSTR-REFL.POSS
LEXEMA: [нялх]
WORDFORM: ордноос
QGRAM: <INSTR@ABL>7
QLEX: <[ордон]@[орд(он)]>7
QFLEX: ноос;ноос
REVWORD: соондро
FREQ: 7
FREQALL: 0
RANG: 472
QWORDF: <ордноос>7
GRAMFORM: INSTR@ABL
LEXEMA: [ордон]@[орд(он)]
mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,mwf01g4fa-qgram,mwf01g4fa-qlex,mwf01g4fa-qflex,mwf01g4fa-revword,mwf01g4fa-freq,mwf01g4fa-freqall,mwf01g4fa-rang,mwf01g4fa-qwordf,mwf01g4fa-gramform,mwf01g4fa-lexema,
Всего 536 записей 27 страниц

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Назад: 1
Вперед: 1

Новый запрос
Выбор другой базы данных

Всего порождено страницВ том числе данным скриптом
350261047
Инструкция
Сервер баз данных СтарЛингНаписан при помощиСценарии CGI
Copyright 1998-2003 С. СтаростинCopyright 1998-2003 Г. Бронников
Copyright 2005-2014 Ф. Крылов