Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

Tai-Kadai 100-wordlists :

Search within this database
Total of 105 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1
\data\thai\kdai
Word: all
Proto-Zhuang-Tai: *daŋ.A / *daŋ.C
Ong-Be: in.2 in.1
Qiongshan Ong-Be: tsuŋ.5
Lakkia: i.4 kha:i.3
Li (Baoding): ʔbɨ.3 ʔba:i.3
Jiamao: hɔm.31 mɨ.31
Cun: lɛ:u.21 lɛ:u.21
Biao: cuŋ.2
Pubiao (Qabiao): taŋ.45 lha:i.21
Laha: tiń.33 ka.32
Lachi: ta:ŋ.33 qi.55
Baha-Buyang: taŋ.33 hɔ.45
Langjia-Buyang: taŋ.11 lɛ.24
Ecun-Buyang: taŋ.31 le.24
Yarong-Buyang: taŋ.31 qui.33
Dafang-Gelao: źi.2 ha.3
Zhenfeng-Gelao: ćhian.2 pu.4
Word: ashes
Proto-Zhuang-Tai: *R-bau.B
Proto-Kam-Sui: *Rwu:k
Ong-Be: dɔu.4
Qiongshan Ong-Be: dɔu.4
Lakkia: plɛu.4
Li (Baoding): cɨ.2 tau.3
Jiamao: fa.55
Cun: ʔbu.33 ta:i.42
Biao: phau.3
Pubiao (Qabiao): pei.53 tau.213
Laha: thǝu.32
Lachi: te.33
Baha-Buyang: du.33
Langjia-Buyang: qa.0 tu.11
Ecun-Buyang: ma.0 tu.53
Yarong-Buyang: ta:i.24
Moji-Gelao: pe.2 tu.1
Dafang-Gelao: to.4 te.3
Anshun-Gelao: ta.3
Zhenfeng-Gelao: pa.4 tau.4
Word: bark
Proto-Zhuang-Tai: *plɨak
Ong-Be: naŋ.1 dun.3
Lakkia: cei.5 pei.2
Li (Baoding): no:ŋ.1 chai.1
Jiamao: na.55 çai.55
Cun: naŋ.243 nɛ:k.33
Biao: phäk.9
Pubiao (Qabiao): boŋ.53 tai.54
Laha: ta.342ʔ kǝi̯.34
Lachi: a.33 tu.55 m.33
Langjia-Buyang: qa.0 ʔbuŋ.31
Ecun-Buyang: ʔbuŋ.24 hɔt.53
Yarong-Buyang: ʔbɔŋ.53 tai.53
Dafang-Gelao: pa.1 ho.3
Anshun-Gelao: qa.4 tai.4
Zhenfeng-Gelao: ka.2 co.1
Word: belly
Proto-Zhuang-Tai: *do:ŋ.C
Proto-Kam-Sui: *loŋ.A
Ong-Be: boʔ.8
Qiongshan Ong-Be: hoŋ.4
Lakkia: tu.3 ŋja:i.6
Jiamao: na:m.31 kǝ:m.55
Cun: naŋ.243 la.13
Biao: tu.6 na:m.2
Pubiao (Qabiao): lhoŋ.53
Lachi: na.55 njuN.33
Baha-Buyang: mɔk.45
Langjia-Buyang: qa.0 luŋ.54
Zhenfeng-Gelao: ka.4 luŋ.1
Word: big
Proto-Zhuang-Tai: *ńhaɨ.B
Proto-Kam-Sui: *ʔba:k
Ong-Be: ńɔ.3
Qiongshan Ong-Be: so.1
Lakkia: bok.7
Li (Baoding): loŋ.1
Jiamao: lo.55
Cun: loŋ.243
Biao: luŋ.5
Pubiao (Qabiao): du.213
Laha: ńǝ.31ʔ
Lachi: n.33 tɔ.11
Baha-Buyang: qɔŋ.322
Langjia-Buyang: lu:ŋ.24
Ecun-Buyang: man.55
Yarong-Buyang: luŋ.33
Moji-Gelao: ka.0 sǝn.3
Dafang-Gelao: ɫjuŋ.1
Anshun-Gelao: su.5
Zhenfeng-Gelao: li.1 paŋ.4
Word: bird
Proto-Zhuang-Tai: *R-nok
Proto-Kam-Sui: *m-nok
Ong-Be: nok.7
Qiongshan Ong-Be: nok.8
Lakkia: mlok.7
Li (Baoding): tać.7
Jiamao: nɔ:k.51
Cun: siat.33
Biao: phuk.7
Pubiao (Qabiao): nuk.45
Laha: nok.34
Lachi: li.55 njɔ.31
Baha-Buyang: nok.11
Langjia-Buyang: li.0 ma.0 nuk.1
Ecun-Buyang: ma.0 δe.11
Yarong-Buyang: nɔk.31
Moji-Gelao: mǝ.0 nɔ.2
Dafang-Gelao: ma.1 lo.3
Anshun-Gelao: ma.3 naŋ.1
Zhenfeng-Gelao: mo.4 naŋ.4
Word: bite
Proto-Zhuang-Tai: *kat
Proto-Kam-Sui: *gV:t
Ong-Be: kap.7
Qiongshan Ong-Be: kâp.8'
Lakkia: kat.7
Li (Baoding): ka:ń.3 VN
Jiamao: ʔda:n.55
Cun: ŋat.33
Biao: kat.7
Pubiao (Qabiao): ʒ̣am.45
Laha: tai.32
Lachi: a.33 tja.35
Baha-Buyang: δa:i.33
Langjia-Buyang: qa.0 δam.11
Ecun-Buyang: a.0 δam.11
Yarong-Buyang: hram.24
Moji-Gelao: caŋ.3
Dafang-Gelao: ça.3
Anshun-Gelao: tau.3
Zhenfeng-Gelao: to.4
Word: black
Proto-Zhuang-Tai: *C-ʔdam.A
Proto-Kam-Sui: *ʔnam.A
Ong-Be: lam.1
Qiongshan Ong-Be: zâm.1'
Lakkia: lam.1
Li (Baoding): lo:k.7
Jiamao: çei.55
Cun: kho.243
Biao: muk.7
Pubiao (Qabiao): pǝ.0 djam.53
Laha: kliń.32
Lachi: ljaN.35
Baha-Buyang: lam.33
Langjia-Buyang: ʔdam.54
Ecun-Buyang: ʔdam.24
Yarong-Buyang: ʔdam.53
Moji-Gelao: ce.2 luŋ.3
Dafang-Gelao: ljaŋ.2
Anshun-Gelao: lan.4
Zhenfeng-Gelao: laŋ.4 li.1
Word: blood
Proto-Zhuang-Tai: *lɨat
Proto-Kam-Sui: *phla:t
Ong-Be: baʔ.8
Qiongshan Ong-Be: ba.1'
Lakkia: liet.8
Li (Baoding): ɫa:ć.7
Jiamao: thuǝt.31
Cun: tɔ:t.33
Biao: jan.2
Pubiao (Qabiao): qa.33
Laha: bla:p.33
Lachi: pjo.35
Baha-Buyang: pɛ.33
Langjia-Buyang: qha.24
Ecun-Buyang: ha.33
Yarong-Buyang: qɔ.33
Moji-Gelao: pja.2
Dafang-Gelao: mpai.3
Anshun-Gelao: pla.3
Zhenfeng-Gelao: pja.4
Word: bone
Proto-Zhuang-Tai: *C-ʔdu:k
Proto-Kam-Sui: *ʔdra:k
Ong-Be: uaʔ.7
Qiongshan Ong-Be: zik.7' (? < Li)
Lakkia: kuǝt.7
Li (Baoding): vɨ:k.7
Jiamao: liǝk.31
Cun: viǝk.13
Biao: jak.8
Pubiao (Qabiao): da:k.33
Laha: dak.34
Lachi: a.55 n.11 tjɔ.1
Baha-Buyang: qhɔ.33
Langjia-Buyang: qa.0 ʔda:k.11
Ecun-Buyang: a.0 la.11
Yarong-Buyang: ka.0 ʔdɛ.53
Moji-Gelao: ka.0 de.2
Dafang-Gelao: ʔa.1 la.3
Anshun-Gelao: taŋ.1
Zhenfeng-Gelao: ta.2 taŋ.4
Word: breast
Proto-Zhuang-Tai: *nom.A
Proto-Kam-Sui: *mE (?)
Ong-Be: noʔ.7
Qiongshan Ong-Be: no.1', no.2
Lakkia: nɛ:n.3
Li (Baoding): cei.1
Jiamao: lu.11 ńen.51
Cun: cɛi.243
Biao: niŋ.1
Pubiao (Qabiao): ui.213
Laha: mum.33
Lachi: la.55 n.33 ćo.
Baha-Buyang: taɨ.33
Langjia-Buyang: ɛm.11
Ecun-Buyang: e.0 em.55
Yarong-Buyang: cu.33
Moji-Gelao: pa.0 pa.2
Anshun-Gelao: tai.4 ćiu.2
Zhenfeng-Gelao: ćiu.1
Word: burn tr.
Proto-Zhuang-Tai: *glo:k / *lo:k
Proto-Kam-Sui: *ta:u.C
Ong-Be: lut.8
Qiongshan Ong-Be: zut.7
Lakkia: ti:u.4
Li (Baoding): chui.3
Jiamao: kin.55
Cun: chɔ:i.42
Biao: cau.2
Pubiao (Qabiao): peŋ.33
Laha: ci.31ʔ
Lachi: pe.55
Baha-Buyang: ɔ.322
Langjia-Buyang: tut.54 po.11
Ecun-Buyang: ça.53
Yarong-Buyang: ŋu:n.33
Moji-Gelao: plan.3
Dafang-Gelao: pei.4
Anshun-Gelao: ntei.2
Zhenfeng-Gelao: cu.2
Word: claw(nail)
Proto-Zhuang-Tai: *R-lep
Proto-Kam-Sui: *CVp
Ong-Be: lip.7 mɔ.2
Qiongshan Ong-Be: zâp.8
Lakkia: pli:p.7 mie.2
Li (Baoding): (cɨ.2) li:p.7
Jiamao: kɨ.31 lep.55
Cun: li:p.33
Biao: li:p.7
Pubiao (Qabiao): kan.53
Laha: lup.34 klǝp.31
Lachi: lɛ.33
Baha-Buyang: Gap.55 qɛ.322
Langjia-Buyang: qa.0 lip.11
Ecun-Buyang: lip.33
Yarong-Buyang: lɛp.31
Moji-Gelao: mi.1 ʔle.2
Dafang-Gelao: ma.1 ʔle.3
Anshun-Gelao: phei.3 klei.3
Zhenfeng-Gelao: mo.4 ke.4
Word: cloud
Proto-Zhuang-Tai: *fV.C
Proto-Kam-Sui: *m-xwa.C
Ong-Be: ba.4
Qiongshan Ong-Be: ba.4
Lakkia: fa.3
Li (Baoding): ʔde:k.7 fa.3
Jiamao: pou.55
Cun: vǝn.243
Biao: wan.2
Pubiao (Qabiao): qa.33 muak.45
Laha: mŭk.35
Lachi: ka.33 m.33 tjɔ.
Baha-Buyang: mok.11
Langjia-Buyang: la.0 muk.11
Ecun-Buyang: la.0 mok.31
Yarong-Buyang: mɔk.31 kwan.53
Moji-Gelao: pu.2 tau.1
Dafang-Gelao: fu.4
Anshun-Gelao: tǝn.2 pau.2
Zhenfeng-Gelao: tu.4 lu.4 pu.1
Word: cold
Proto-Zhuang-Tai: *klat
Proto-Kam-Sui: *hno.A
Ong-Be: nit.7
Qiongshan Ong-Be: nit.7
Lakkia: kjĩ:u.3
Li (Baoding): kha:i.2
Jiamao: çem.55
Cun: han.13
Biao: ńan.3
Pubiao (Qabiao): suat.45
Laha: kaŋ.35
Lachi: kwaN.33
Baha-Buyang: kɔŋ.45
Langjia-Buyang: qa.0 ʔbɔt.11
Ecun-Buyang: a.0 ʔbɔt.55
Yarong-Buyang: net.53
Moji-Gelao: ka.0 ji.2
Dafang-Gelao: se.3
Anshun-Gelao: cǝn.1
Zhenfeng-Gelao: ćiŋ.1
Word: cold
Proto-Kam-Sui: *ńit
Lakkia: tiŋ.6
Li (Baoding): ɫeń.1 ńei.3
Biao: δa:ŋ.5
Word: come
Proto-Zhuang-Tai: *ma.A / *hma.A
Proto-Kam-Sui: *mha.A
Ong-Be: mia.2
Qiongshan Ong-Be: nia.2
Lakkia: taŋ.2
Li (Baoding): pɨ:n.1
Jiamao: mɨŋ.11
Cun: ʔbǝn.13
Biao: caŋ.2
Pubiao (Qabiao): mhe.53
Laha: khau.32
Lachi: ti.11
Baha-Buyang: nɔ.31
Langjia-Buyang: ma.54
Ecun-Buyang: ʔdɔŋ.24
Yarong-Buyang: ʔduǝ.53
Moji-Gelao: do.1
Dafang-Gelao: luŋ.2
Anshun-Gelao: mu.5
Zhenfeng-Gelao: mu.4
Word: die
Proto-Zhuang-Tai: ta:i.2
Proto-Kam-Sui: *taj.A
Ong-Be: dai.1
Qiongshan Ong-Be: dai.1
Lakkia: plei.1
Li (Baoding): hɨt.7
Jiamao: lɔ:t.51
Cun: chɔ:t.33
Biao: sa.1
Pubiao (Qabiao): tie.53
Laha: phǝn.31ʔ
Lachi: phiN.55
Baha-Buyang: pwan.322
Langjia-Buyang: la:m.312
Ecun-Buyang: la:m.33
Yarong-Buyang: lem.31
Moji-Gelao: plan.1
Dafang-Gelao: ŋun.2
Anshun-Gelao: pei.4 / pǝɨ.4
Zhenfeng-Gelao: pǝŋ.1
Word: dog
Proto-Zhuang-Tai: *hma.A
Proto-Kam-Sui: *hŋwa.A
Ong-Be: ma.1
Qiongshan Ong-Be: ma.1
Lakkia: khuǝ̃.1
Li (Baoding): pa.1
Jiamao: pou.11
Cun: khak.21
Biao: ma.1
Pubiao (Qabiao): mha.53
Laha: ma.34ʔ
Lachi: li.55 m.55
Baha-Buyang: ma.31
Langjia-Buyang: li.0 qoi.24
Ecun-Buyang: li.0 oi.33
Yarong-Buyang: u:i.53
Moji-Gelao: maɨ.1
Dafang-Gelao: ʔuŋ.1
Anshun-Gelao: mpau.2
Zhenfeng-Gelao: hǝn.1
Word: drink
Proto-Zhuang-Tai: *nɨn.C/*ʔdɨn.C
Proto-Kam-Sui: *Cum
Ong-Be: lum.4
Qiongshan Ong-Be: kɔn.1'
Lakkia: ho:p.7
Li (Baoding): hja:u.1
Jiamao: ʔɔ:k.51
Cun: la.21
Biao: ki.1
Pubiao (Qabiao): ŋam.33
Laha: laŋ.35
Lachi: ko.24
Baha-Buyang: δam.45
Langjia-Buyang: qa.0 jɔt.11
Ecun-Buyang: jɔt.55
Yarong-Buyang: ham.24
Moji-Gelao: ẓan.3
Dafang-Gelao: ɣuŋ.1
Anshun-Gelao: tai.5
Zhenfeng-Gelao: haŋ.4
kdai-zht,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-gda,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-obe,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-kms,kdai-lak,kdai-lib,kdai-bia,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,kdai-zht,kdai-kms,kdai-obe,kdai-qio,kdai-lak,kdai-lib,kdai-jia,kdai-cun,kdai-bia,kdai-pub,kdai-lah,kdai-lac,kdai-bah,kdai-bla,kdai-bec,kdai-yar,kdai-moj,kdai-gda,kdai-ans,kdai-gzh,
Total of 105 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1151528353
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov