Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

West Chadic etymology :

Search within this database
Total of 1999 records 100 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Forward: 1 20 50
\data\semham\wchet
Proto-WChadic: *duŋ-/*duwun- (?<*dugʷun-)
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'black'
Jimi: doni [CLR]
Geji: duwun [Kr]
Mangas: dùwòne [Cs]
Zaar: nì-dū̀ŋ [CLR]
Burma: duwùne [Kr]
Boghom: tùŋgá [Cs] (possibly < *tunK-)
Kir: dùŋǝ́n [CLR]
Tule: dṑŋǝ̀ [CLR]
Tala: tuŋwî [CLR]
Notes: contam. with Ch*tVn- 'black, night'
Proto-WChadic: *kVĉ̣-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'cut' 1, split' 2, 'fell trees' 3, 'chop'4
Ankwe=Goemai: ḳus 4 [TAS:210] (ḳVs < *ĉ̣Vs)
Mushere: ḳos (pl. of ngap) 1 [TAS:210 'hit, break, chop']
Tangale: kāze 1,3, pl. kase [CLR:98]
Jimbin: kǝ̀ṣ̂-, kǝ̀kǝ̀ṣ̂- 1 [SkNb]
Notes: According to C.Hoffman (personal communication) voiceless emphatics are secondary in languages of the sura gr.
Proto-WChadic: ʔVyir-
Meaning: 'stand' 1, 'stay' 2 , 'stand up' 3
Bolewa: ʔyor- 3 [Luk]
Karekare: ʔyār- 1 [Luk]
Dera=Kanakuru: yir- 1, 2[CLR-Nm]
Proto-WChadic: cay-
Meaning: give
Warji: čáyá [CLR]
Kariya: číy-
Miya: cá-
Mburku: cey-
Jimbin: ší-, šá-
Proto-WChadic: gund-
Meaning: 'cloud' 1, 'harmattan' 2
Bolewa: bùr-gundu 1, 2 [Kr N 105,111] cf. bur 'wind'
Ngamo: ḍàkò-gùndàyî 1 [KrN 105]
Proto-WChadic: * čVk-
Meaning: 'fill, complete'1,'fill a container properly'2
Hausa: číkā̀ 1
Tangale: seege 2 [JgTng]
Proto-WChadic: *ʔa-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'come' 1, 'go' 2
Diri: ʔa- 2 [SkNb]
Boghom: ʔa 1[CLR: 82]
Proto-WChadic: *ʔab-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'goat'
Diri: aba 'goat' Sk. 77, 23
Proto-WChadic: *ʔabun-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'millstone'
Bolewa: bùní [ShV]
Karekare: bǝ̀ní [ShV]
Dera=Kanakuru: búnì [NmK]
Ngamo: bùnì [ShV]
Kifri=Giwo: bìní [ShV]
Gera: bìní [ShV]
Galambu: bìín [ShV]
Geruma: bìŋŋí [ShB]
Warji: vǝn-ay [SkNb]
Kariya: vun [SkNb]
Miya: vun ma dǝr[SkNb]
Pa'a: ván-ḳà [MS]
Mburku: avǝna [SkNb]
Zaar: vu:n [CLR: 172}
Notes: v- < *ʔab-
Proto-WChadic: *ʔa-cinH-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'foot'
Geji: ásǝŋ 1 [Cs N 61]
Sayanchi: yáasǝ̀ŋ [Cs N 61}
Guruntum: asàn 1, 2 {Ja]
Dwot: ásǝŋ 1 [Cs N 61]
Buli: ásǝn 1 {Cs N61]
Tala: asǝn 1 [Cs]
Notes: Cp. Grnt šíŋ 'thight'.
Proto-WChadic: *ʔac̣VHVr- /*c̣VHir-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'sand'
Boghom: šiir [Cs]
Kulere: ʔasóór [JgR]
Notes: DB nǯóor̀ [JgR] may also originate from this root
Proto-WChadic: *ʔaĉ-
Meaning: 'earth'
Geji: ʔaŝi [Sm]
Zaar: ya:ŝ [Sm]
Buli: ʔaŝ [Sm]
Kir: aŝ [Sm]
Wangday: ʔaŝ [Sm]
Tala: áŝi [Sm]
Proto-WChadic: *ʔač̣iy
Meaning: 'rat' 1, 'mouse'2
Hausa: c̣íyṓ 1
Sayanchi: ààc ǝ́ 2 [Cs]
Proto-WChadic: *ʔad-
Meaning: 'dog'
Bolewa: ʔàdà [CLR]
Karekare: àdà
Ngamo: ʔàdà
Bele: àdé
Kifri=Giwo: ʔèrè, pl ʔéddíŋì {Sch]
Gera: yaḍá
Geruma: èdé
Diri: àddā́
Mburku: ḍíyà (? met.0
Guruntum: dā̀ [Jag] met.
Tala: ass
Proto-WChadic: *ʔad-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'take' 1, 'carry' 2
Tangale: adi 1, 2 [JgT]
Fyer: ʔat 1 [JgR]
Proto-WChadic: *ʔadam-
Meaning: 'cloud'
Tangale: adam
Proto-WChadic: *ʔaf-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: sun
Ngizim: áfá [ShN]
Bade: áfā [CLR: 312]
Notes: hardly < Ch *fVt- id
Proto-WChadic: *ʔa-fur- ~ *faraw-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'leg'1, 'inner part of the leg' 2
Fyer: furù 1 [JgR]
Bokos: ʔafòòr 2 [Jg]
Kulere: faràw 2 [Jg]
Daffo-Butura: fùùṛ 2 [Jg]
Proto-WChadic: *ʔa-gari ,*gar-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'k. of antelope, oryx'
Hausa: āgārē 'big, male gazelle'
Cagu: gāre 'reedbuck'
Mburku: gāri 'oryx'
Ngizim: agare 'gazelle'
Notes: Sk 1984 15
Proto-WChadic: *ʔagwar-
Afroasiatic etymology: Afroasiatic etymology
Meaning: 'burnt bits'
Bokos: ʔagōr [JgR]
wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-jim,wchet-gej,wchet-mng,wchet-zar,wchet-brm,wchet-bgh,wchet-kir,wchet-tul,wchet-tal,wchet-notes,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-ank,wchet-msh,wchet-tng,wchet-jmb,wchet-notes,wchet-meaning,wchet-bol,wchet-krk,wchet-der,wchet-meaning,wchet-wrj,wchet-kry,wchet-miy,wchet-mbu,wchet-jmb,wchet-meaning,wchet-bol,wchet-ngm,wchet-meaning,wchet-hsa,wchet-tng,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-dir,wchet-bgh,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-dir,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-bol,wchet-krk,wchet-der,wchet-ngm,wchet-krf,wchet-ger,wchet-glm,wchet-grm,wchet-wrj,wchet-kry,wchet-miy,wchet-paa,wchet-mbu,wchet-zar,wchet-notes,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-gej,wchet-say,wchet-grn,wchet-dwo,wchet-bul,wchet-tal,wchet-notes,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-bgh,wchet-klr,wchet-notes,wchet-meaning,wchet-gej,wchet-zar,wchet-bul,wchet-kir,wchet-wnd,wchet-tal,wchet-meaning,wchet-hsa,wchet-say,wchet-meaning,wchet-bol,wchet-krk,wchet-ngm,wchet-bel,wchet-krf,wchet-ger,wchet-grm,wchet-dir,wchet-mbu,wchet-grn,wchet-tal,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-tng,wchet-fyr,wchet-meaning,wchet-tng,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-ngz,wchet-bad,wchet-notes,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-fyr,wchet-bks,wchet-klr,wchet-dfb,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-hsa,wchet-cag,wchet-mbu,wchet-ngz,wchet-notes,wchet-prnum,wchet-meaning,wchet-bks,
Total of 1999 records 100 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Forward: 1 20 50

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
1416114358
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov