Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

South Khoisan (!Wi subgroup) 100-wordlists :

Search within this database
Total of 114 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1
\data\bush\xam
Word: all
|Xam: ku
//Ng: kwa
N|huki: huniki
//Kxau: kama
|Auni: ||ani
Word: ashes
|Xam: !kui
N|huki: !qui
|Auni: !hana
Word: bark
//Ng: !go
N|huki: ||kxʔũ-si
|Auni: ||kõ
Word: belly
|Xam: !kautu
N|huki: ||qʔã
//Kxau: thaʔū
Word: big
|Xam: !kuija
//Ng: !gō
N|huki: !hoo
//Kxau: !nai+
//Xegwi: |ā [B.]
|Auni: |ã-si
|Haasi: !xwa:
Word: bird
|Xam: kxarri
//Ng: |kwi
N|huki: |qhuı-si
//Kxau: |hu̯ī+
//Xegwi: |wi-ʘari
|Auni: si |ku
|Haasi: si-|gɔ̄
Word: bite
|Xam: tsi
//Ng: tsi
N|huki: tsʔi
//Xegwi: tsʔī
|Haasi: tsī
Word: black
|Xam: !kwēn
//Ng: !koe
N|huki: !hoe
//Kxau: !hwē
//Xegwi: ǯwaa
|Haasi: ||e
Word: black
|Xam: |hóāka
//Ng: |gɔ̄
Word: blood
|Xam: ||xau-ken
//Ng: ||xau
N|huki: ||xǝu-ke
//Kxau: ||xau-kn
//Xegwi: ƛʔẽũ
|Auni: ||xauʔu
|Haasi: ||xau
Word: bone
|Xam: !koa
//Ng: ||kabba
N|huki: ||ǝBǝ
//Xegwi: !a
Word: breast
|Xam: ||noeintu
//Ng: ||nwoeŋ
N|huki: ǂqhaa
//Xegwi: šagu
Word: burn tr.
|Xam: !kui
//Ng: kukuru
//Xegwi: ||ka [B.]
|Auni: ||ka
|Haasi: ||ɔ̄
Word: claw(nail)
|Xam: ||kuru
//Ng: ||kurisi
N|huki: ||qoro-ke
//Xegwi: ||kɔla [B.]
|Auni: ||korasa
Word: cloud
|Xam: |koa-tn
//Ng: !gum
N|huki: ʒ́oo-si
//Xegwi: ||xẽ [B.]
|Auni: ||k(x)ani
|Haasi: !al |xwai
Word: cold
|Xam: ||xwē
//Ng: |hū
N|huki: ŋ̊|huu
//Xegwi: !xoa
|Auni: ||xau
Word: come
|Xam: se, sa
//Ng: sa, se, si
N|huki: saʔa
//Kxau:
//Xegwi: sa
|Auni: sa, se, si
|Haasi: tsʔi
Word: die
|Xam:
//Ng:
N|huki: ŋ̊|ʔaa
//Kxau: |ʔa
//Xegwi: |ā [B.]
|Auni: |ã
|Haasi: !ho
Word: dog
|Xam: !kwiŋ
//Ng: !kwiŋ
N|huki: ǂun
//Kxau: ǂhuni
//Xegwi: ƛhwiŋ
|Auni: ǂkɔ̃ɔ̃
|Haasi: ǂhaŋ
Word: drink
|Xam: kxwã
//Ng: kxa
N|huki: kxʔã
//Kxau: kxʔati
//Xegwi: kxʔẽĩ
|Auni: kxa
|Haasi: kxa
xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-kxa,xam-aun,xam-txa,xam-nhu,xam-aun,xam-lng,xam-nhu,xam-aun,xam-txa,xam-nhu,xam-kxa,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-kxa,xam-xeg,xam-aun,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-kxa,xam-xeg,xam-aun,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-xeg,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-kxa,xam-xeg,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-kxa,xam-xeg,xam-aun,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-xeg,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-xeg,xam-txa,xam-lng,xam-xeg,xam-aun,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-xeg,xam-aun,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-xeg,xam-aun,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-xeg,xam-aun,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-kxa,xam-xeg,xam-aun,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-kxa,xam-xeg,xam-aun,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-kxa,xam-xeg,xam-aun,xam-has,xam-txa,xam-lng,xam-nhu,xam-kxa,xam-xeg,xam-aun,xam-has,
Total of 114 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
6127246065
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov