Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

West Central Khoisan 100-wordlists :

Search within this database
Total of 120 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1
\data\bush\wkh
Word: all
Kxoe: yookaha
Naro: úé
|Gwi: weha [Ta.]
//Gana: wekae [Ta.]
Word: ashes
//Ani: ɡǂóà
Kxoe: ɡǂoá
Buga: ɳǂòá
|Ganda: ɳǂòà
Naro: tháú
|Gwi: ɡǂúà
//Gana: ɡǂóà
#Haba: tháú
Word: ashes
//Gana: tháú
Word: bark
//Ani: ||xʔṹ
Kxoe: ||xʔṹ
Buga: ||xʔũ̌
|Ganda: ||xʔṹ
Naro: ||xʔṵ̃́
|Gwi: gure [Ta.]
//Gana: gure [Ta.]
#Haba: ||ʔṵ̃̌
Word: bark
//Gana: gádà
Word: belly
//Ani: ɳ|nǎ
Kxoe: |aá
Buga: |á
|Ganda: |à
Naro: ɳ|nâ
|Gwi: ɳ|nâ
//Gana: ɳ|nâ
#Haba: ɳ|nà
Word: big
//Ani: |áú
Kxoe: |éú
Naro: káí
|Gwi: g!uri [Ta.]
//Gana: guri [Ta.]
Word: bird
//Ani: ʒàdá
Kxoe: djaárá
Buga: ʒàdá
|Ganda: ʒádá
Naro: ʒàdá
|Gwi: ʒádá
//Gana: ʒádá
#Haba: ʒàdá
Word: bite
//Ani: pá
Kxoe: pá
Buga: pá
|Ganda: pá
Naro: kǎ̰
|Gwi: pá
//Gana: pá
Word: black
//Ani: ɳǂnú
Kxoe: ɳǂgú
Buga: ɳǂǔ
|Ganda: ɳǂú
Naro: ɳǂnǔ
|Gwi: ɳǂnú
//Gana: ɳǂnú
#Haba: ɳǂnú
Word: blood
//Ani: |ʔáò
Kxoe: |ʔáò
Buga: |ʔáò
|Ganda: |ʔáò
Naro: |ʔáò
|Gwi: |ʔáò
//Gana: |ʔáò
#Haba: |ʔáò
Word: bone
//Ani: |ʔṍã́
Kxoe: |ʔõã́
Buga: |ʔṍã́
|Ganda: |ʔõ̀ã̀
Naro: |ʔṍã́
|Gwi: |ʔṍã́
//Gana: |ʔṍã́
#Haba: |ʔṍã́
Word: breast
//Ani: ɡ||ǔ
Kxoe: ɡ||ùú
Naro: ɡ||ǔ
|Gwi: ɡ!usha [Ta.]
//Gana: ɡ||û
Word: burn tr.
//Ani: dáò
Kxoe: daó
Buga: dáò
|Ganda: dàò
Naro: dàó
|Gwi: díò
//Gana: dáó
#Haba: díò
Word: claw(nail)
//Ani: ||à
Kxoe: ||àa
Buga: ||â
Naro: ||oro
|Gwi: !ore [Ta.]
//Gana: !ore [Ta.]
Word: cloud
Kxoe: ||òm
Buga: qóm̀
|Ganda: qóm̀
Naro: ɳ||oma
|Gwi: kyuko (Ta.)
//Gana: kyuko (Ta.)
Word: cold
Kxoe: |kxábá
Naro: !xàì
|Gwi: kxaì (Ta.)
//Gana: kxaì (Ta.)
Word: come
//Ani: hǎ
Kxoe: yaá
Buga: hâ
Naro: hâ
|Gwi: hâ
//Gana: hâ
#Haba: hǎ
Word: die
//Ani: ||ʔó
Kxoe: ||ʔó
Buga: ||ʔó
|Ganda: ||ʔó
Naro: ||ʔó
|Gwi: ||ʔó
//Gana: ||ʔó
#Haba: ||ʔó
Word: dog
//Ani: ʔérìkù
Kxoe: áapa
Buga: ʔápà
|Ganda: ʔápà
Naro: aókù
|Gwi: aba
//Gana: ʔábà
#Haba: ʔábà
wkh-huk,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-gan,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-gan,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-tan,wkh-huk,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-tan,wkh-huk,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-huk,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,wkh-tan,wkh-huk,wkh-bug,wkh-gnd,wkh-nar,wkh-gwi,wkh-gan,wkh-hab,
Total of 120 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
70274878
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov