Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

North Khoisan 100-wordlists :

Search within this database
Total of 112 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1
\data\bush\nkh
Word: all
Zhu|'hoan: wèšè
//Au//en: oási
!Kung (Doke): we:šesǹ
!O!Kung: wɛšɛšɛ
Ekoka !Xung: wȍhēšē
Word: ashes
Zhu|'hoan: to̰
//Au//en: too
!O!Kung: ɡǂoa
Ekoka !Xung: ɡ||ȍhà
Word: bark
Zhu|'hoan: ɳ||o̰ʔòrò
//Au//en: |no
!O!Kung: ||nʌli
Word: belly
Zhu|'hoan: ɡ!ú
//Au//en: !gu
!Kung (Doke): ɡ!ú
!O!Kung: !gu
Word: big
Zhu|'hoan: ɳ!ãʔã̀
//Au//en: !na
!Kung (Doke): ɳ!̯ʔa:
!O!Kung: ||na
Ekoka !Xung: ɳ||à
Word: bird
Zhu|'hoan: cʔàmà
//Au//en: tsama
!Kung (Doke): tsʔavà
!O!Kung: tsama
Ekoka !Xung: čʔám-mà
Word: bite
Zhu|'hoan: ɳ!áí
//Au//en: !na, !ne
!O!Kung: |na
Word: black
Zhu|'hoan: žó
//Au//en: ʒɔ
!O!Kung: dʒo
Ekoka !Xung: ǯō
Word: blood
Zhu|'hoan: |ʔáŋ
//Au//en: |ĩ
!O!Kung: yalo
Ekoka !Xung: ɳ||ō̰lú
Word: bone
Zhu|'hoan: !ʔú
//Au//en: !ʔu
!Kung (Doke): !ʔú:
!O!Kung: !ʔu
Word: breast
Zhu|'hoan: ɡ!òʔá
//Au//en: !gwa
!O!Kung: tʔoa |ʔõ
Word: burn tr.
Zhu|'hoan: kùʔú
//Au//en: duu
Word: claw(nail)
Zhu|'hoan: !ùʔúrú
//Au//en: ||kuru
!Kung (Doke): ɡ!̯urù
!O!Kung: ||kulu
Word: cloud
Zhu|'hoan: ɡ!à!kxúí
//Au//en: !ga kwisi
!O!Kung: !kɔm
Word: cold
Zhu|'hoan: ǂàʔú
//Au//en: |kau
!Kung (Doke): !hã:
!O!Kung: |kxau
Ekoka !Xung: !̯àò
Word: come
Zhu|'hoan: cí
//Au//en: tsi
!Kung (Doke): wȅ:
!O!Kung: tsi, tši
Ekoka !Xung: čí
Word: die
Zhu|'hoan: !áí
//Au//en: ǂke(i)
!Kung (Doke): !̯áí
!O!Kung: ||ke
Ekoka !Xung: ||áé
Word: dog
Zhu|'hoan: ɡǂhṹĩ́
//Au//en: !kɔ
!Kung (Doke): ǂʔhwi:
!O!Kung: ǂkwe
Ekoka !Xung: ɡ!̯hōē
Word: drink
Zhu|'hoan: čhì
//Au//en: tši
!Kung (Doke): šn_:
!O!Kung: tšĩ
Ekoka !Xung: šŋ̏
Word: dry
Zhu|'hoan: !kxáú
!Kung (Doke): !̯ʔau
Ekoka !Xung: ||xʔāō
nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-okn,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-okn,nkh-juh,nkh-aue,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-juh,nkh-aue,nkh-okn,nkh-juh,nkh-aue,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-juh,nkh-aue,nkh-okn,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-aue,nkh-dkk,nkh-okn,nkh-ekk,nkh-juh,nkh-dkk,nkh-ekk,
Total of 112 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
2098819903
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov