Change viewing parameters
Switch to Russian version
Select another database

East Central Khoisan 100-wordlists :

Search within this database
Total of 119 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1
\data\bush\ekh
Word: all
Hietshware: ihe
Word: ashes
|Xaise: ʒ́óá
Deti: dù
Tsixa: dyúà
Danisi: dyúà
Cara: ʒ́òà
Kua: ʒ́óá
Tsua: ʒ́ùá
Hietshware: ǯoaa
Word: ashes
Danisi: thàú
Word: bark
|Xaise: gádà
Deti: gádá
Tsixa: ||ʔṹ
Danisi: ||kxṹ
Cara: ||ʔṹ
Kua: ||ʔṹ
Tsua: gàdá
Hietshware: ǯoree
Word: bark
Tsixa: gàdá
Danisi: gádá
Kua: gádà
Word: belly
|Xaise: |à
Deti: |â
Tsixa: |â
Danisi: |ǎ
Cara: |ǎ
Kua: |à
Tsua: |â
Hietshware: |kaa, |khaa
Word: big
Deti: káí
Word: bird
|Xaise: ʒédà
Deti: ʒàdà
Tsixa: ʒìdá
Danisi: ʒàdá
Cara: ʒàdà
Kua: ʒédá
Tsua: ʒédà
Hietshware: zera
Word: bite
|Xaise: pá
Deti: pá
Tsixa: pá
Danisi: pá
Cara: pá
Kua: pá
Tsua: pá
Hietshware: pha
Word: black
|Xaise: nʒ́ú
Deti: yǔ
Tsixa: ɳǂú
Danisi: ndú
Cara: yú
Kua: ʒ́ú
Tsua: dú
Hietshware: ǯunye
Word: blood
|Xaise: |ʔáò
Deti: |ʔáò
Tsixa: |ʔáò
Danisi: |ʔáò
Cara: |ʔáò
Hietshware: thaka
Word: bone
|Xaise: |ʔṍã́
Deti: |ʔõ̀ã́
Tsixa: |ʔṍã́
Danisi: |ʔṍã́
Cara: |ʔṍã́
Kua: |ʔõ̀ã́
Tsua: |ʔṍã̀
Hietshware: n|gwa
Word: breast
|Xaise: ɡ||ǔ
Tsixa: ɡ||ǔ
Danisi: ɡ||ǔ
Cara: ɡ||ǔ
Kua: ɡ||ǔ
Tsua: ||ǔ
Hietshware: |huu
Word: burn tr.
|Xaise: dáó
Deti: dàò
Tsixa: dáó
Danisi: dàò
Cara: dàò
Kua: dáó
Tsua: dáò
Hietshware: dhau
Word: claw(nail)
|Xaise: ||hâ
Deti: ||ódó
Tsixa: ||à
Danisi: ||à
Cara: ||â
Kua: ||ódò
Hietshware: |gara
Word: claw(nail)
Danisi: ||ádó
Cara: ||ódò
Word: cloud
Hietshware: ǂkom
Word: cold
Hietshware: haii
Word: come
|Xaise: hǎ
Deti: hâ
Tsixa: hâ
Danisi: hǎ
Cara: hǎ
Kua: hâ
Tsua: hâ
Hietshware: ya
Word: die
|Xaise: ||ʔó
Deti: ||ʔó
Tsixa: ||ʔó
Danisi: ||ʔó
Cara: ||ʔó
Kua: ||ʔǒ
Tsua: ʔǒ
Hietshware: oo
ekh-hie,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-dan,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-kua,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-det,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-hie,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-xai,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-hie,ekh-dan,ekh-car,ekh-hie,ekh-hie,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,ekh-xai,ekh-det,ekh-tsx,ekh-dan,ekh-car,ekh-kua,ekh-tsu,ekh-hie,
Total of 119 records 6 pages

Pages: 1 2 3 4 5 6
Forward: 1

Search within this database
Select another database

Total pages generatedPages generated by this script
5564641698
Help
StarLing database serverPowered byCGI scripts
Copyright 1998-2003 by S. StarostinCopyright 1998-2003 by G. Bronnikov
Copyright 2005-2014 by Phil Krylov