The Angku database contains is a tentative Proto-Angku reconstruction (PROTO, linked to the Palaung-Wa database), as well as fields for Pangpin (PHU), U (U), Hu (HU), Huq (HUQ), Khamet (KME), Khme (KMQ), Shuangdiang (SHJ), Yongde (YDE), Gantang (PH2), Mang'an (MNN).